Read: Erliicht main Haerz


Erliicht mäin Häerz

 

11 Gebieder a fënnef Sproochen

Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Portugisesch & Englesch

 

1.  Schenk him Wëssen

 

An eisem ganze Liewe si mir Geforen ausgesat. An eise Gebieder dréie mir eis Gott zou a mir froen Hien, dass En op eis oppasse soll.

 

 

O Här! Looss dëse jonke Mënsch stralen, an erweis dësem aarme Wiesen deng Guttheet. Schenk him Wëssen, maach hie mueres nach méi staark a behitt hien ënner dem Daach vun Dengem Schutz, ...

 

 

O Herr! Lass diesen jungen Menschen strahlen, erweise diesem armen Geschöpf Deine Freigebigkeit. Schenke ihm Wissen, gewähre ihm jeden Morgen neue Kraft und behüte ihn unter dem Obdach Deines Schutzes, …

 

Ô Dieu, fais rayonner ce jeune et sois généreux envers cette créature. Accorde-lui la connaissance. Chaque matin, donne-lui une force accrue et protège-le, ...

 

Ó Senhor! Torna radiante este jovem e derrama Tua graça sobre este fraco! Concede-lhe conhecimeno e, a cada amanhancer, aumentalhe as forças. Abriga-o no refúgio de tua proteção, ...

 

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy bounty upon this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him added strength at the break of every morn and guard him within the shelter of Thy protection, ...

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

2.  Stäerk mech

 

D‘Quell vun all Kraaft ass Gott. An eise Gebieder froe mir den Härgott eis staark ze maachen.

 

 

O Här! Ech si schwaach, stäerk mech mat Denger Kraaft a Muecht. Meng Zong zéckt, hëllef mer Denger ze gedenken an Dech ze luewen. Ech sinn niddereg, éier mech andeems Du mech an Däi Kinnekräich ophëls.

 

 

O Herr! Ich bin schwach, stärke mich mit Deiner Kraft und Macht. Lass meine stammelnde Zunge Deiner gedenken und Deinen Lobpreis künden. Ich bin niedrig, zeichne mich aus durch den Eintritt in Dein Reich.

 

O Seigneur! Je suis faible, par ta puissance, fortifie-moi. Ma langue est hésitante, souffre que je célèbre ta commémoration et tes louanges. Je suis humble, fais moi l‘honneur de me recevoir dans ton royaume.

 

Ó Senhor! Sou fraco; fortalece-me com Teu poder e Tua grandeza. Minha língua falha; permite que eu enuncie Tua comemoração e Teu louvor. Estou abatido; dá-me a honra de ser admitido em Teu Reino.

 

 

O Lord! I am weak, strengthen me with Thy power and potency. My tongue falters, suffer me to utter Thy commemoration and praise. I am lowly, honor me through admitting me into Thy kingdom.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

3.  Erliicht mäin Häerz

 

 

Wa mir Schmäerz oder Schwieregkeeten an eisem Liewen hunn, kann eist Häerz ganz liicht batter ginn a mir verléieren all eis Freed. An dësem Gebiet froe mer Gott fir en Häerz, dat wéi e Kristall duerch d’Léift vum Härgott erliicht gëtt.

 

 

O du matleedege Gott! Schenk mer en Häerz, dat wéi e Glas, mam Liicht vun Denger Léift, erliicht gëtt, a gëff mer Gedanken, déi dës Welt duerch d‘Ausgéissunge vun himmlescher Gnod an e Rousegaart verwandelen.

 

 

O Du mitleidvoller Gott! Schenke mir ein Herz, das wie ein Glas erleuchtet werde mit Deiner Liebe Licht, und verleihe mir Gedanken, die diese Welt durch die Ausgießungen himmlischer Gnade in einen Rosengarten verwandeln.

 

Ô Dieu compatissant, donne-moi un coeur qui s‘illumine, tel le cristal, à la lumière de ton amour et, par les effusions de la grâce divine, accorde-moi des pensées susceptibles de changer ce monde en un jardin de roses.

 

Ó Tu, Deus compassivo! Dota-me de um coração que, semelhante a um espelho, se ilumine com a luz do Teu amor e concede-me um pensamento que possa transformar este mundo em um jardim de rosas, através da graça espiritual.

 

O Thou the Compassionate God. Bestow upon me a heart which, like unto glass, may be illumined with the light of Thy love, and confer upon me thoughts which may change this world into a rose garden through the outpourings of heavenly grace.

 

‘Adu’l-Bahá

 

 

4.  Däi grousse Plang

 

 

Fir d’Welt ze veränneren, sollte mer jidderee gär hunn a mat alle Mënschen zesummen an der Eenheet schaffen.

 

 

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang; datt si Denge Geboter kënnen nogoen an Däi Gesetz beuechten. Hëllef hinnen, o Gott, an hirem Beméien, a schenk hinne Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger Léift. Du bass wierklech Deen, deen hinnen hëlleft an Du bass hiren Här.

 

 

O mein Gott, o mein Gott! Einige die Herzen Deiner Diener und enthülle ihnen Deinen großen Plan. Gib, dass sie Deinen Geboten folgen und Deinem Gesetz die Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen und verleihe ihnen die Kraft, Dir zu dienen. O Gott! Überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre Schritte durch das Licht Deiner Erkenntnis und beglücke ihre Herzen durch Deine Liebe. Wahrlich, Du bist ihr Helfer und ihr Herr.

 

Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les coeurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à eux-mêmes, mais de la lumière de ta connaissance, guide leurs pas et de ton amour, réjouis leur coeur. En vérité, tu es leur Soutien et leur Seigneur.

 

Ó meu Deus! Ó meu Deus! Une os corações de Teus servos e revela-lhes Teu grande plano. Que sigam Teus mandamentos e permaneçam firmes em Tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços, e concede-lhes o poder de Te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do Teu conhecimento e, com Teu amor, alegra seus corações. Em verdade, Tu és seu Amparo, e seu Senhor.

 

O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose. May they follow Thy commandments and abide in Thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee. O God! Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily, Thou art their Helper and their Lord.

 

 

Bahá’u‘lláh

 

 

5.  Du bass meng Zuflucht

 

 

Mir sinn alleguer emol traureg a mer wësse net wat mer solle maachen. An esou Momenter solle mer déi däischter Weeër vermeiden an éischter d’Luucht  sichen, déi eis nees Hoffnung gëtt.

 

 

Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Mëtschgiewegen! O Gott, mäi Gott! Du gesäis mech, Du kenns mech ; Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee gesicht a wäert kee sichen ausser Dir. Kee Pad hunn ech betratt a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun Denger Léift. An der däischterer Nuecht vun der Verzweiwelung dréint sech mäi Bléck voll Erwaardung a voll Hoffnung dem Muere vun Denger Gonscht zou, déi ouni Grenzen ass, a mueres, wann et hell gëtt, gëtt meng midd Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng Schéinheet a Vollkommenheet.

 

 

Er ist der Barmherzige, der Allgütige! O Gott, mein Gott! Du siehst mich, Du kennst mich. Du bist mein Hafen und meine Zuflucht. Ich habe keinen gesucht und will keinen suchen denn Dich. Keinen Pfad habe ich betreten und will keinen betreten als den Pfad Deiner Liebe. In der Verzweiflung dunkler Nacht wendet sich mein Herz voll Hoffnung dem Morgen Deiner grenzenlosen Gunst zu, und zur Stunde der Morgendämmerung wird meine matte Seele erfrischt und gestärkt im Gedenken an Deine Schönheit und Vollkommenheit.Il est le Compatissant, le Très-Généreux !

 

O Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon Havre et mon Refuge. Je n’ai cherché et ne chercherai nul autre que toi ; je n’ai foulé et ne foulerai d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d‘attente et d‘espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l’aurore mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection.

 

Ó Deus, meu Deus! Tu me vês, Tu me conheces; és meu Amparo e Refúgio. A ninguém tenho buscado, nem desejo buscar, salvo a Ti; caminho algum tenho trilhado, nem desejo trilhar, a não ser o caminho do Teu amor. Na noite tenebrosa do desespero, meus olhos volvem-se cheios de esperança e expectativa para o amanhecer de Teu infinito favor e, na hoora do alvorecer, minh’alma esmorecida é refrescada e fortalecida com a lembrança de Tua beleza e Tua perfeição.

 

He is the Compassionate, the All-Bountiful! O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my haven and my refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty and perfection.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

6.  Looss mech Däi Wee kucken

 

 

An eisem Liewen huele mer all Entscheedungen, déi eis op de richtegen oder falsche Wee leede kënnen.

 

 

Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mer op en neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger Saach, o mäin Allerléifsten, a weis mer Däi Wee duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du d’Zil vu mengem Verlaangeren!

 

 

 

Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen, o meine Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht in Deiner Sache, o mein Vielgeliebter, und offenbare mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit, o Du Ziel meiner Sehnsucht!

 

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience paisible, ô mon Espérance! Que l‘esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô toi, unique objet de mon désir!

 

Cria em mim um coração puro, ó meu Deus, e renova uma consciência tranqüila dentro de mim, ó minha Esperança! Através do espírito do poder, confirma-me em Tua Causa, ó meu Bem-Amado, e pela luz da Tua glória revela-me Teu caminho, ó Alvo do meu desejo!

 

Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O my Best Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy path, O Thou the Goal of my desires!

 

Bahá’u’lláh

 

 

7.  Schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum

 

 

Wa mer Schwieregkeete begéinen, solle mer eis Gott zoudréinen. Mir sollen zouversiichtlech sinn, dass Hien eis hëlleft an eis bäisteet.

 

 

 

Här! Mir si bematleedenswäert, schenk eis Deng Gonscht; mir sinn aarm, schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum; mir si bedierfteg, gëff Du eis, wat eis feelt; mir sinn erniddregt, gëff eis Deng Herrlechkeet. D’Vigel an der Loft an d’Déieren um Feld kréien hiert Fudder all Dag vun Dir, an all Wiesen erliewen Däi Schutz an Deng Guttheet.

 

 

Herr! Wir sind bemitleidenswert, gewähre uns Deine Gunst; wir sind arm, schenke uns einen Anteil am Meere Deines Reichtums; bedürftig sind wir, gib uns, was uns mangelt; wir sind erniedrigt, verleihe uns Deine Herrlichkeit. Die Vögel in der Luft und die Tiere auf dem Felde erhalten ihre Nahrung täglich von Dir, und alle Wesen erfahren Deinen Schutz und Deine Güte.

 

Seigneur, nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur ; nous sommes pauvres, donne-nous une part de l‘océan de ta richesse; dénués, pourvois à nos besoins; humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi chaque jour leur nourriture, et toutes les créatures leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté.

 

Senhor! Lastimáveis somos nós: concede-nos Teu favor. Somos pobres: dá-nos uma fração do oceano de Tua riqueza. Satisfaze as nossas necessidades e livra-nos da humilhação, através de Tua glória. Todas as aves, como os animais do campo, recebem de Ti seu sustento diário, e todos os seres são objetos de Teus -cuidados e de Tua mercê.

 

Lord! Pitiful are we, grant us Thy favor; poor, bestow upon us a share from the ocean of Thy wealth; needy, do Thou satisfy us; abased, give us Thy glory. The fowls of the air and the beasts of the field receive their meat each day from Thee, and all beings partake of Thy care and loving-kindness.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

8.  Pass op dës Kanner op

 

 

Kanner brauchen eng passend Erzéiung fir kënnen dës Welt ze verbesseren.

 

 

O Du gudden Här! Dës häerzeg Kanner sinn d’Wierk vun Denger mächteger Hand an déi wonnerbar Zeeche vun Denger Gréisst. O Gott! Behitt dës Kanner, an hëllef hinnen duerch Deng Gnod, datt si erzunn a fäeg ginn der Mënschheet ze déngen.

 

 

O Du gütiger Herr! Diese lieblichen Kinder sind das Werk Deiner macht-vollen Hand, die wundersamen Zeichen Deiner Größe. O Gott! Behüte diese Kinder, hilf ihnen gnädiglich, dass sie erzogen und fähig werden, der Menschheit zu dienen.

 

Ô toi, Seigneur de bonté, ces beaux enfants sont l‘oeuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô Dieu, protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à s‘instruire et permets-leur de servir l‘humanité.

 

Ó Tu bondoso Senhor! Estas encantadoras crianças são a obra dos dedos de Teu poder e os admiráveis sinais de Tua grandeza. Ó Deus! Protege estas crianças com Tua graça, ajuda-as a serem educadas e a prestarem serviço ao mundo humano.

 

O Thou kind Lord! These lovely children are the handiwork of the fingers of Thy might and the wondrous signs of Thy greatness. O God! Protect these children, graciously assist them to be educated and enable them to render service to the world of humanity.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

9.  Stäerk dës zaart Planzen

 

 

Als Jugendlech léiere mer wéi mächteg d‘Sprooch ka sinn. Wierder si nëmmen da wäertvoll, wa se gerengegt si vun Ignoranz; Wierder hëllefen de Mënschen hir Léift a Bridderlechkeet auszedrécken.

 

 

O Här! Stäerk dës zaart Beemercher, fir datt jiddereen e Bam mat Friichte gëtt, gréng a bléiend. Looss dës Séilen, duerch d’Muecht vun Denger himmlescher Arméi gewannen, fir datt si d’Kräfte vum Iertum a vun der Onwëssenheet iwwerwannen, an de Fändel vun der Frëndschaft a Féierung ënner de Vëlker ausbreeden.

 

 

O Herr! Stärke diese schwachen Sämlinge, auf dass jeder ein fruchttragender Baum werde, der grünt und blüht. Mach diese Seelen siegreich durch die Macht Deiner himmlischen Heerscharen, damit sie fähig werden, die Kräfte des Irrtums und der Unwissenheit niederzuschmettern und das Banner der Kame-radschaft und Führung unter dem Volk aufzurollen.

 

Ô Seigneur! Fortifie ces fragiles semis pour que chacun devienne un arbre fécond, verdoyant et vigoureux. Accorde la victoire à ces âmes grâce au pouvoir de ton armée céleste, pour qu‘elles puissent écraser les forces de l‘erreur et de l‘ignorance, et déployer la bannière de l‘amitié et de l‘inspiration parmi les hommes.

 

Ó Senhor! fortalece estes arbustos frágeis de modo que cada um venbha a ser uma árvore frutífera, verdejante e viçosa. Concede vitórias a estas almas através da potência de Teus exércitos celestiais, para que possam esmagar as forças do erro e da ignorância e desfraldar o estandarte da amizade e guia entre os povos.

 

O Lord! Strengthen these fragile seedlings that each one may become a fruitful tree, verdant and flourishing. Render these souls victorious through the potency of Thy celestial hosts, that they may be able to crush the forces of error and ignorance and to unfurl the standard of fellowship and guidance amidst the people.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

10.  Du bass mäin héchst Zil

 

 

Ganz dacks liewe mer mat anere Leit zesummen, déi aus verschiddene Länner kommen. Zesummen dauche mir an der Stäerkt vum Gebiet. Esou stäerke mir d’Léift ënnereneen an eis Frëndschaft.

 

 

O Gott, mäi Gott! Du bass meng Hoffnung an Deen, deen ech gär hunn, mäin héchst Zil a Verlaangen! An déiwer Bescheidenheet a ganz andächteg bieden ech Dech, maach mech zum Minarett vun Denger Léift an Dengem Land, eng Luucht vun Dengem Wëssen ënner Denge Kreaturen, an e Fändel vu gëttlecher Guttheet an Dengem Räich.

 

 

O Gott, mein Gott! Du bist meine Hoffnung und mein Geliebter, mein höchstes Ziel und mein Verlangen! In tiefer Demut und völliger Hingabe bitte ich Dich, mache mich zum Minarett Deiner Liebe in Deinem Lande, zur Leuchte Deines Wissens unter Deinen Geschöpfen und zu einem Banner göttlicher Großmut in Deinem Reiche.

 

Ô Dieu, mon Dieu, tu es mon espoir et mon aimé, ma fin et ma plus haute aspiration. En toute humilité et avec entière dévotion, je te prie de faire de moi un phare de ton amour sur terre, une lampe de ta connaissance parmi les créatures et une bannière de la grâce divine en ton royaume.

 

Ó meu Deus! Tu és minha Esperança e meu Bem-Amado, o Alvo de meu desejo. Com grande humildade e inteira devoção, eu Te peço que me faças o minarete de Teu amor em Tuas plagas, a lâmpada do Teu conhecimento em meio às Tuas criaturas, e o estandarte de Tuas dádivas em Teu Reino.

 

O God, my God! Thou art my Hope and my Beloved, my highest Aim and Desire! With great humbleness and entire devotion I pray to Thee to make me a minaret of Thy love in Thy land, a lamp of Thy knowledge among Thy creatures, and a banner of divine bounty in Thy dominion.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

11.  Erliicht meng Aen

 

 

Et ass net ëmmer einfach, gutt Entscheedungen ze huelen. Wann eise Bléck erliicht ass mat der Luucht vun der Wourecht, kënne mer de richtege Wee gesinn.

 

 

O Här, mäi Gott! Luef an Dank sief Dir, well s du mech op déi grouss Strooss vum Kinnekräich geleet hues. Du hues mech op dësem riichten, wäitreechendem Pad wandele gelooss. Meng Aen hues Du erliicht duerch den Ubléck vun Dengem stralende Liicht. Mäin Ouer hues Du d‘Lidder vun de Vigel vun der Hellegkeet lauschtere gelooss, a mäin Häerz ugezunn duerch Deng Léift ënner de Gerechten.

 

 

O Herr, mein Gott! Preis und Danksagung sei Dir, denn Du hast mich auf die Straße des Königreiches geleitet. Du lässest mich wandeln auf diesem geraden, weitreichenden Pfade, Du erleuchtest meine Augen duch den Anblick Deines strahlenden Lichtes. Mein Ohr lässest Du den Liedern der Vögel der Heiligkeit lauschen. Mein Herz ziehst Du an durch Deine Liebe unter den Gerechten.

 

Ô Seigneur! Ô Seigneur! Grâce te soit rendue! Tu m‘as guidé vers les grands  chemins du royaume, tu as permis que je marche dans ce sentier droit et long, tu as éclairé ma vue par la contemplation de la lumière, tu m‘as fait écouter les mélodies des oiseaux de sainteté du royaume des mystères et, par ton amour, tu as attiré mon coeur parmi les justes.

 

Ó Senhor, meu Deus! Louvores e graças a Ti por me haveres guiado ao caminho do reino e permitido andar nessa estrada reta e longa; por haveres iluminado meus olhos pela contemplação dos esplendores de Tua luz e por haveres inclinado meus ouvidos às melodias das aves de santidade do reino dos mistérios e atraído meu coração com Teu amor entre os retos.

 

O Lord, my God! Praise and thanksgiving be unto Thee for Thou hast guided me to the highway of the kingdom, suffered me to walk in this straight and far-stretching path, illumined my eye by beholding the splendors of Thy light, inclined my ear to the melodies of the birds of holiness from the kingdom of mysteries and attracted my heart with Thy love among the righteous.

 

‘Abdu’l-Bahá

 

 

Bibliographie

 

D‘Aféierungen zu de Gebieder sinn inspiréiert aus dem Juniorjugendbuch „Glimmerings of Hope“ an do fënnt een och d‘Gebieder.

 

Lëtzebuergesch: All Gebieder goufe vum nationalen Iwwersetzungscomité iwwersat, 2017

Däitsch: Alle Gebete sind zitiert in: „Hoffnungsschimmer“, Bahá’í Verlag, 2014

Franséisch: Toutes les prières sont citées dans: „Lueurs d‘espoir“, DL Publicaciones, 2015

Portugisesch: Todas as orações são citadas em: „Vislumbres de Esperança“, DL Publicaciones, 2014

Englesch: All prayers are quoted in: „Glimmerings of Hope“, DL Publicaciones, 2004

 

 

www.bahai.lu

www.bahai.org

Erliicht mäin Häerz

 

zesummegestallt vum nationalen Iwwersetzungscomité ënner der Leedung vum

Nationale Geeschtege Rot vun de Bahá’í vu Lëtzebuerg.

 

1. Oplo 2017

ISBN 978-99959-786-2-4

 

© Esslemont Verlag

www.esslemont-verlag.org

 

Illustratioun: Constanze von Kitzing

Gestaltung: Shima Poostchi, déi sech baséiert op „Erleuchte die Lampe meines Herzens“, Bahá‘í-Verlag, 2016

Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2021 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Imprint | Change Interface Language: DE