Read: Huquq Broschur


Huqœqu'll‡h - The Right of God - A Compilation / Huqœqu'll‡h - Le droit de Dieu - Une compilation
Huqœqu'll‡h - Das Recht Gottes - Eine Kompilation / Huqœqu'll‡h - D'Recht vu Gott - Eng Kompilatioun


Gebiet - Gebet - Prire - Prayer

Gelueft bass Du, o HŠr vun der ganzer Sch‘pfung, deen Een, deem sech alles zouwenne muss. A Wierder an am Geescht bezeien ech dass Du Dech manifestŽiert an offenbaart hues, dass Du Deng Zeechen erofgeschŽckt an Deng Beweiser verk‘nnegt hues. Ech bezeien, dass Du onofhŠngeg bass vun allem ausser Dir a gehellegt iwwer alles Ierd‘sches. Ech flee‘n Dech u bei der transzendenter Herrlechkeet vun Denger Saach an der hŽchster Muecht vun Dengem Wuert: BestŠteg deen, dee w‘ll ginn, wat s Du him an Dengem Buch vir-geschriwwen hues, an dee beuechte w‘ll, wat den Doft vun Denger Akzeptanz verbreet. Du bass wierklech den AllmŠchtegen, den AllgnŠdegen, den Allverzeienden, de GanzgenerŽisen.

Gepriesen seist Du, o Herr der ganzen Schšpfung, der Eine, dem sich alles zuwenden muss. Mit meiner inneren und meiner Šusseren Zunge bezeuge ich, dass Du Dich offenbart und kundgetan, Deine Zeichen herabgesandt und Deine Beweise verku?ndet hast. Ich bezeuge, dass Du unabhŠngig bist von allem ausser Dir und geheiligt u?ber alles Irdische. Ich flehe Dich an bei der erhabenen Herrlichkeit Deiner Sache und der hšchsten Macht Deines Wortes: BestŠtige den, der zu geben wu?nscht, was Du ihm in Deinem Buche verordnet hast, und der zu beachten begehrt, was den Duft Deiner Annahme verbreitet. Wahrlich, Du bist der AllmŠchtige, der AllgnŠdige, der Allesvergebende, der Freigebigste.

MagnifiŽ sois-tu, ™ Seigneur de toute la crŽation, vers qui toutes choses doivent se tourner ! En paroles et en esprit, je tŽmoigne que tu t'es manifestŽ et t'es rŽvŽlŽ, que tu as envoyŽ tes signes et proclamŽ tes prŽtentions. J'atteste ton indŽpendance de tout sauf de toi et ta saintetŽ au-dessus de toutes choses terrestres. Par la gloire transcendante de ta cause et par le pouvoir suprme de ta parole, je te supplie d'accorder la confirmation ˆ celui qui dŽsire offrir ce que tu lui as prescrit dans ton Livre et qui veut observer ce qui rŽpandra les brises embaumŽes de ton consentement. En vŽritŽ, tu es le Tout- Puissant, le Trs-ClŽment, le Trs-Indulgent, le Trs-GŽnŽreux.

Magnified art Thou, O Lord of the entire creation, the One unto Whom all things must turn. With my inner and outer tongues I bear witness that thou hast manifested and revealed Thyself, sent down Thy signs, and proclaimed Thy testimonies. I testify to Thy self-sufficiency from aught else except Thee, and Thy sanctity above all earthly things. I entreat Thee by the transcendent glory of Thy Cause and the supreme potency of Thy Word to grant confirmation unto him who desireth to offer what Thou hast prescribed unto him in Thy Book and to observe that which will shed forth the fragrance of Thine acceptance. Verily Thou art the All-Mighty, the All-Gracious, the All-Forgiving, the All-Generous.

Bah‡'u'll‡hNeuf extraits pour l'approfondissement
Ce document est basŽ sur "Education on ?uqœqu'll‡h, a common responsibility of both Institutions of the Rulers and the Learned".
1.
It is incumbent upon everyone to discharge the obligation of ?uqœq. The advantages gained from this deed revert to the persons themselves. However, the acceptance of the offerings dependeth on the spirit of joy, fellowship and contentment that the righteous souls who fulfil this injunction will manifest. If such is the attitude acceptance is permissible, and not otherwise. Verily thy Lord is the All-Sufficing, the All-Praised.
Il incombe ˆ chacun de s'acquitter de l'obligation du ?uqœq. Les avantages acquis par cette action reviennent aux personnes elles-mmes. NŽanmoins, l'acceptation de l'offrande dŽpend de l'esprit de joie, de fraternitŽ et de satisfaction que manifestent les ‰mes justes en exŽcutant cette injonction. Avec une telle attitude, il est permis d'accepter, mais pas autrement. En vŽritŽ, ton Seigneur est Celui qui suffit ˆ tout, le MagnifiŽ.
Es obliegt jedem, der ?uqœq-Pflicht nachzukommen. Der aus dieser Tat gewonnene Nutzen fŠllt auf die Betreffenden selbst zurŸck. Die Annahme der Zahlung hŠngt jedoch vom Geist der Freude, Zusammengehšrigkeit und Zufriedenheit ab, den die rechtschaffenen Seelen bei der ErfŸllung dieses Gebotes an den Tag legen. Zeigen sie diese Haltung, ist die Annahme erlaubt, sonst nicht. Wahrlich, dein Herr ist der AllgenŸgende, der Allgepriesene.
Et ass u jidderengem, d'?uqœq-Flicht ze erf‘llen. DŽi gewonne Virdeeler vun d‘ser Dot falen op dŽi Betreffend selwer zrŽck. D'Unhuele vun d‘sem Affer hŠnkt awer vum Geescht vun der Freed, der ZesummegehŽieregkeet an der Zefriddenheet of, deen dŽi gerecht SŽile bei der Erf‘llung vun d‘sem Gebot duerlee‘n. Mat sou enger Astellung ass d'Unhuelen erlaabt, soss net. Wierklech, dŠin HŠr ass den AllgenŸgenden, den Allgelueften.
2.
To discharge one's obligations is highly praiseworthy in the sight of God. However, it is not permitted to solicit ?uqœq from anyone. Beseech ye the one true God to enable His loved ones to offer that which is the Right of God, inasmuch as the observance of this injunction would cause one's possessions to be purified and protected and would become the means of attracting goodly gifts and heavenly blessings.
S'acquitter de ses obligations est trs louable aux yeux de Dieu. NŽanmoins, il n'est pas permis de solliciter le ?uqœq de qui que ce soit. Suppliez le seul vrai Dieu de permettre ˆ ses bien-aimŽs d'offrir ce qui est le droit de Dieu puisque l'observance de cette injonction assure la purification et la protection de leurs biens, et que c'est un moyen d'attirer des dons bienfaisants et des bŽnŽdictions cŽlestes.
Seine Pflichten zu erfŸllen, ist in den Augen Gottes hšchst lobenswert. Es ist jedoch nicht gestattet, von irgendjemandem die ?uqœq zu fordern. Flehe den einen wahren Gott an, Seine Geliebten zum Darbringen dessen, was Gottes Recht ist, zu befŠhigen, zumal das Befolgen dieses Gebotes dazu fŸhrt, dass des Menschen Vermšgen gelŠutert und geschŠtzt wird, aber auch wertvolle Gaben und himmlischen Segen anzieht.
Seng Flichten z'erf‘llen ass an den Ae vu Gott hŽchst luewenswŠert. Et ass awer net erlaabt, vun iergendengem den ?uqœq ze fuerderen. Biet den eenzeg richtege Gott un, deenen, dŽi Hir gŠr hunn, z'ermŽiglechen, dat z'offrŽieren, wat d'Recht Gottes ass, zemools well d'Befollege vun d‘sem Gebot dozou fŽiert, dass sŠi VermŽige gerengegt a geschŸtzt g‘tt, an zum M‘ttel g‘tt, wŠertvoll Donen an himmlesch Seegen unzezŽien.
3.
The minimum amount subject to Huqœqu'll‡h is reached when one's possessions are worth the number of V‡hid (19); that is, whenever one owneth 19 mithq‡ls of gold, or acquireth possessions attaining this value, after having deducted therefrom the yearly expenses, the Huqœq becometh applicable and its payment is obligatory.
Le montant minimum soumis au ?uqœqu'll‡h est atteint lorsque les biens de quelqu'un valent le nombre de v‡?id (dix-neuf) ; en d'autres termes, chaque fois qu'une personne possde dix-neuf mithq‡ls d'or ou acquiert des biens atteignant cette valeur, aprs en avoir dŽduit les dŽpenses annuelles, le ?uqœq devient applicable et son paiement est obligatoire.
Der Mindestbetrag, auf den die Huqœqu'll‡h zu zahlen sind, ist erreicht, wenn das Vermšgen der Zahl V‡hid [19] entspricht; das hei§t immer, wenn jemand neunzehn Mithq‡l Gold besitzt oder Vermšgen im Wert dieser Summe erwirbt, werden die Huqœq nach Abzug der jŠhrlichen Ausgaben fŠllig und ihre Zahlung Pflicht.
De Mindestbetrag, op deem Huqœqu'll‡h ze bezuelen ass, ass ereecht, wann d'VermŽigen der Zuel V‡hid (19) entsprŽcht; dat heescht ‘mmer, wann een nonzŽng Mithq‡l Gold bes‘tzt oder e VermŽigen am WŠert vun d‘ser Zomm uschaaft, g‘tt den ?uqœq nom OfzŽie vun de jŠerlechen Ausgabe fŠlleg an d'Bezuelung Flicht.
4.
Huqœqu'll‡h is indeed a great law. It is incumbent upon all to make this offering, because it is the source of grace, abundance, and of all good. It is a bounty which shall remain with every soul in every world of the worlds of God, the All-Possessing, the All-Bountiful.
Le ?uqœqu'll‡h est vraiment une loi Žminente. Il incombe ˆ chacun de faire cette offrande, car c'est lˆ source de gr‰ce, d'abondance et de tout bien. Ce bienfait, chaque ‰me l'emportera dans tous les mondes de Dieu, Celui qui possde tout, le Trs-GŽnŽreux.
Das Huqœqu'll‡h-Gesetz ist wahrlich ein bedeutendes Gesetz. Allen obliegt, diese Gabe darzubringen, weil sie die Quelle von Gnade, †berflu§ und allem Guten ist. Sie ist eine Wohltat, die jede Seele in jeder der Welten Gottes, des Allbesitzenden, des AllgŸtigen, begleiten wird.
Den Huqœqu'll‡h ass wierklech e wichtegt Gesetz. Et ass u jidderengem, d‘sen Don ze maachen, well en d'Quell vu Gnod, dem Iwwerfloss an allem Gudden ass. En ass eng Gnod, dŽi all SŽil a jidderenger vun de Welte vu Gott, dem Allbes‘tzenden, dem GanzgenerŽisen, begleede wŠert.
5.
Those who have observed this weighty ordinance have received heavenly blessings and in both worlds their faces have shone radiantly and their nostrils perfumed by the sweet savours of God's tender mercy. One of the tokens of His consummate wisdom is that the payment of the Huqœq will enable the donors to become firm and steadfast and will exert a great influence on their hearts and souls. Furthermore the Huqœq will be used to charitable purposes.
Ceux qui observent cet important commandement reoivent des bŽnŽdictions cŽlestes, leur visage brille d'un vif Žclat dans les deux mondes et leurs narines respirent les doux effluves de la tendre misŽricorde de Dieu. Le paiement du ?uqœq permet aux donateurs de devenir fermes et constants, il exerce une grande influence sur leur cÏur et sur leur ‰me, c'est lˆ un des signes de sa parfaite sagesse. De plus, le ?uqœq sera utilisŽ ˆ des fins charitables.
Wer dieses wichtige Gebot beachtet, der empfŠngt himmlischen Segen; sein Angesicht strahlt hell in beiden Welten, der sŸ§e Duft des zarten Erbarmens Gottes zieht ihm in die Nase. Ein Zeichen von Gottes vollendeter Weisheit ist, da§ das Zahlen der Huqœq dem Geber ermšglicht, fest und standhaft zu werden, und einen gro§en Einflu§ auf sein Herz und seine Seele ausŸbt. †berdies wird die Huqœq fŸr wohltŠtige Zwecke verwendet.
Wien d‘st wichtegt Gebot beuecht, empfŠnkt himmlesche Segen; sŠi Gesiicht straalt a bŽide Welten hell, a seng Nues g‘tt parfumŽiert duerch de sŽissen Doft vum zaarten Erbaarme vu Gott. Ee vun den Zeeche vu Senger vollkommener WŠisheet ass, dass d'Bezuele vum Huqœq dem Donateur et ermŽiglecht, fest a standhaft ze ginn, an e groussen Afloss op sŠin HŠerz a SŽil ausŸbe wŠert. Desweideren g‘tt den ?uqœq fir karikativ Zwecker benotzt.
6.
The paying of the Huqœq is a spiritual obligation; the friends must not be obliged by the assemblies to pay it, but they should be encouraged to fulfill this spiritual obligation laid upon them in the Aqdas.
Le paiement du ?uqœq est une obligation spirituelle. Les assemblŽes ne doivent pas obliger les amis ˆ le payer, mais ceux-ci doivent tre encouragŽs ˆ remplir cette obligation spirituelle qui leur est enjointe dans l'Aqdas.
Die Huqœq-Zahlung ist eine geistige Pflicht. Die Freunde sollten nicht durch die RŠte zum Zahlen verpflichtet werden; sie sollten jedoch ermutigt werden, diese ihnen im Aqdas auferlegte geistige Pflicht zu erfŸllen.
D'Bezuele vum ?uqœq ass eng geeschteg Flicht; d'Fr‘nn dŠerfen net vun de RŽit forcŽiert ginn, en ze bezuelen, mee si sollten encouragŽiert ginn, d‘s geeschteg Flicht, dŽi hinnen am Aqdas operluecht gouf, z'erf‘llen.
7.
This weighty ordinance, as testified by the Pen of Glory is invested with incalculable benefit and wisdom. It purifies one's possessions, averts loss and disaster, conduces to prosperity and honour and imparts divine increase and blessing. It is a sacrifice offered for and related to God, and an act of servitude leading to the promotion of His Cause. As affirmed by the Centre of the Covenant, Huqœq offerings constitute a test for the believers and enable the friends to become firm and steadfast in faith and certitude.
In brief, payment of Huqœqu'll‡h is one of the binding spiritual responsibilities of the followers of Bah‡'u'll‡h and the proceeds thereof revert to the Authority in the Cause to whom all must turn.

Cette ordonnance Žminente, comme l'a tŽmoignŽ la Plume de gloire, est investie d'un avantage et d'une sagesse incalculables. Elle purifie nos biens, Žvite les pertes et les dŽsastres, mne ˆ la prospŽritŽ et ˆ l'honneur, et confre un enrichissement et des bŽnŽdictions cŽlestes. C'est un sacrifice offert ˆ Dieu et liŽ ˆ lui, c'est un acte de servitude qui mne ˆ la promotion de sa cause. Comme l'a affirmŽ le Centre de l'alliance, les offrandes du ?uqœq font office de test pour les croyants et permettent aux amis de devenir fermes et constants dans leur foi et leur certitude.
En bref, le paiement du ?uqœqu'll‡h est une des responsabilitŽs spirituelles obligatoires pour les adeptes de Bah‡'u'll‡h, et les montants qui en rŽsultent reviennent ˆ l'AutoritŽ dans la cause vers qui tous doivent se tourner.

Dieses wichtige Gebot ist, wie die Feder der Herrlichkeit bestŠtigt, mit unerme§lichem Nutzen und unergrŸndlicher Weisheit ausgestattet. Es lŠutert das Vermšgen, wendet Schaden und UnglŸck ab, fŸhrt zu Wohlstand und Ansehen, gewŠhrt gšttlichen Gewinn und Segen. Es ist ein Opfer fŸr und bezogen auf Gott, ein Akt der Dienstbarkeit, der Seine Sache fšrdern hilft. Wie der Mittelpunkt des BŸndnisses bekrŠftigt, stellt das Geben der Huqœq eine PrŸfung fŸr die GlŠubigen dar und befŠhigt die Freunde, in Glauben und Gewi§heit fest und standhaft zu werden.
Kurz, die Huqœqu'll‡h-Zahlung ist eine der verbindlichen geistigen Pflichten der AnhŠnger Bah‡'u'll‡hs, deren Einnahmen der hšchsten Institution der Sache Gottes zufallen, der sich alle zuwenden mŸssen.

D‘st wichtegt Gebot ass, wŽi d'Fieder vun der Herrlechkeet et bestŠtegt huet, vun onermiesslechem Notzen an onergr‘ndlecher WŠisheet geprŠgt. Et rengegt engem sŠi VermŽigen, hŠlt Schued an OnglŽck ewech, fŽiert zu Wuelstand an ƒier, a brŽngt g‘ttleche Gew‘nn a Segen. Et ass en Affer fir Gott an op Gott bezunn, en Akt vun DŽngschtbarkeet, deen h‘lleft Seng Saach ze f‘rderen. WŽi den Zenter vum BŸndnes bekrŠftegt, stellen d'Done vum ?uqœq en Test fir dŽi Gleeweg duer an ermŽiglechen de Fr‘nn, am Glawen an an der Gew‘ssheet fest a standhaft ze ginn.
Kuerz, d'Bezuele vum Huqœqu'll‡h ass eng vun de verbindleche geeschtege Verantwortunge vun den UnhŠnger vu Bah‡'u'll‡h, an d'ErtrŠg dovu falen der hŽchster Institutioun vun der Saach Gottes zou, no dŠr jidderee sech riichte muss.
8.
Say: Pride not yourselves on earthly riches ye possess. Reflect upon your end and upon the recompense of your works that hath been ordained in the Book of God, the Exalted, the Mighty. Blessed is the rich man whom earthly possessions have been powerless to hinder from turning unto God, the Lord of all names. Verily he is accounted among the most distinguished of men before God, the Gracious, the All-Knowing.
Dis : Ne vous enorgueillissez pas des richesses terrestres que vous possŽdez. Pensez ˆ votre fin dernire et ˆ la rŽcompense rŽservŽe ˆ vos Ïuvres dans le Livre de Dieu, le Suprme, le Puissant. BŽni l'homme riche que les biens terrestres n'ont pu empcher de se tourner vers Dieu, le Seigneur de tous les noms. En vŽritŽ, il est comptŽ parmi les plus distinguŽs des hommes devant Dieu, le ClŽment, l'Omniscient.
Sprich: RŸhmt euch nicht der irdischen ReichtŸmer, die ihr besitzt. Denkt nach Ÿber euer Ende und Ÿber den Lohn fŸr eure Werke, festgesetzt im Buche Gottes, des Erhabenen, des MŠchtigen. Selig ist der Reiche, den aller irdische Besitz nicht von der Hinwendung zu Gott, dem Herrn aller Namen, abzuhalten vermag. Wahrlich, er wird vor Gott, dem GnŠdigen, dem Allwissenden, zu den hervorragenden Menschen gezŠhlt.
So: Bretzt iech net mat ierdesche RŠichtemer, dŽi dir bes‘tzt. Denkt no iwwer Šert Enn an iwwer de Loun fir Šr Wierker, dŽi am Buch Gottes, dem Erhuewenen, dem MŠchtegen, festgesat sinn. Geseent ass de RŠichen, deen all ierdesche Bes‘tz et net fŠerdegbrŽngt, dovun ofzehalen, sech Gott zouzewenden, dem HŠr vun allen Nimm. A Wierklechkeet g‘tt hie viru Gott, dem GnŠdegen, dem Allw‘ssenden, zu den distinguŽierste M‘nsche gezielt.
9.
O people! Deal not faithlessly with the Right of God, nor, without His leave, make free with its disposal. Thus hath His commandment been established in the holy Tablets, and in this exalted Book. He who dealeth faithlessly with God shall in justice meet with faithlessness himself; he, however, who acteth in accordance with God's bidding shall receive a blessing from the heaven of the bounty of his Lord, the Gracious, the Bestower, the Generous, the Ancient of Days.
ï peuples ! Ne traitez pas le droit de Dieu dŽloyalement, et n'en disposez pas sans sa permission... Celui qui agit dŽloyalement envers Dieu conna”tra lui aussi la dŽloyautŽ, et ce sera justice ; mais celui qui agit en accord avec les ordres de Dieu recevra une bŽnŽdiction du ciel de la gŽnŽrositŽ de son Seigneur, le ClŽment, Celui qui donne, le GŽnŽreux, l'Ancien des jours.
O Volk! Verfahret nicht treulos mit dem Rechte Gottes, noch verfŸgt darŸber ohne Seine Erlaubnis. So ist Sein Befehl ergangen in den heiligen Tafeln und in diesem erhabenen Buche. Wer Gott gegenŸber treulos ist, wird gerechterweise Treulosigkeit erfahren. Wer jedoch nach Gottes Gehei§ handelt, wird einen Segen empfangen aus dem Himmel der Gnadengaben seines Herrn, des GnŠdigen, des Schenkenden, des Gro§zŸgigen, des AltehrwŸrdigen der Tage.
O Vollek! Gitt weder onzouverlŠsseg mam Recht vu Gott ‘m, nach verfŸgt doriwwer ouni Seng Erlaabnes. Sou gouf SŠin Uerder an den hellegen Tafelen an an d‘sem herrleche Buch opgestallt. Wie Gott gŽintiwwer ontrei ass, wŠert gerechterweis Ontreiheet erfueren. Wien awer nom W‘lle vu Gott handelt, wŠert e Sege krŽien aus dem Himmel vun der Gnod vu Sengem HŠr, dem GnŠdegen, dem Schenkenden, dem GenerŽisen, dem AlŽierwierdege vun den Deeg.

Sources
Anglais
Huqœqu'll‡h: The Right of God, by Bah‡'u'll‡h, Abdu'l-Bah‡, Shoghi Effendi, and Universal House of Justice, compiled by Research Department of the Universal House of Justice. Bah‡'’ World Centre, 2007-04

Prayer: Bah‡'u'll‡h, in: ?uqœqu'll‡h-The Right of God A Compilation of Extracts from the Writings of Bah‡'u'll‡h and 'Abdu'l-Bah‡ and from Letters Written by and on Behalf of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice April 2007 Amended August 2009
1. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 11
2. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 89
3. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 44
4. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 13
5. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 24 (in part)
6. Extract from a letter written on behalf of Shoghi Effendi, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 93
7. Extract from a letter written by the Universal House of Justice, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 55 (in part)
8. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 10
9. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, The Right of God, Compiled by the Research Department of the Universal House of Justice, Bah‡'’ World Centre, April 2007, no 3 (in part)
Franais
Bah‡'u'll‡h, Huququ'llah ou le droit de Dieu, Compilation rŽalisŽe par le dŽpartement de la recherche de la Maison Universelle de Justice, Centre mondial baha'i
1. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 11
2. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 89
3. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 44
4. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 13
5. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 24, (en partie)
6. Shoghi Effendi, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 93
7. Maison universelle de justice, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 55 (en partie)
8. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 10 (en partie)
9. Bah‡'u'll‡h, Le droit de Dieu - ?uqœqu'll‡h, n¡ 3 (en partie)
Allemand
Bah‡'u'll‡h, Compilations : 2001 Huququllah die kroenende Zier neu. Huqœqu'll‡h ...die kršnende Zier aller Ernten der Welt... Bah‡'i-Verlag, Eine Zusammenstellung der Forschungsabteilung des Universalen Hauses der Gerechtigkeit vom Juni 1985, mit einer ErgŠnzung vom 12. Oktober 1992; erstmals herausgegeben vom Nationalen Geistigen Rat der Bah‡'i in Deutschland e.V. im Januar 1987; 2. revidierte und erweiterte Auflage. Bah‡'i-Verlag GmbH, D-6238 Hofheim-Langenhain 1993 - 150, ISBN 3-87037-285-0, [451-13]
1. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 11
2. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 89
3. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 44
4. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 13
5. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 24 (Teil)
6. Shoghi Effendi, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 93
7. Aus Briefen des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 55 (Teil)
8. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 10 (Teil)
9. Bah‡'u'll‡h, ?uqœqu'll‡h, Das Recht Gottes, Eine Kompilation, Bah‡'’ Verlag, 2007, no 3 (Teil)

Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2021 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Imprint | Change Interface Language: DE