Read: Bahai Emissiounen ARA 2000 2007


2000 - 2007 Bah‡Õ’ Emissiounen um Radio ARA
www.ara.lu
www.bahai.lu

Inhalt


AfŽierung 8
1 Positiv StressbewŠltegung an der Partnerschaft an am Beruff 9
2 Gebiet a Meditatioun 9
3 Himmel an HŠll an dÔLiewen nom Doud 10
4 De Bah‡Õ’ Stand op der Expo 2000 zu Hannover 11
5 Fofzeg Joer Bah‡Õ’ zu L‘tzebuerg 12
6 DÕBah‡Õ’ a wat se gleewen 13
7 Motivatioun 14
8 Eng Formatioun mam Institut Pierre Becker zu Uewerdonven, Ruhi 1 15
9 Bah‡ÕuÕll‡h an dÕWelt am Ufank vum erwuessenen ZŠitalter 16
10 WŽi een dat bescht aus eise Kanner an aus eis selwer erausbrŽngt 17
11 DÕExecutioun vum B‡b 17
12 DÕNonzŽngdeegfest 18
13 Wat et heescht Bah‡Õ’ ginn a sinn 19
14 DÕBah‡Õ’ Schr‘ften 20
15 Wat de Jugendlechen eiser Gesellschaft brŽngt 20
16 Jugend fir Fridden 21
17 Dausend reliŽis PersŽinlechkeeten 22
18 VŽier Konferenzen am Bah‡Õ’ Zenter 22
19 DÕJugend op der Sich no enger neier Visioun 23
20 Den UN Milleniumsgipfel 24
21 International Neiegkeeten an dŽi offiziell Bah‡Õ’ InternetsŠit 25
22 Politik a Moral 25
23 De Bah‡Õ’ Glawen um Internet 26
24 Trounwiessel zu L‘tzebuerg 27
25 DÕFro nom GlŽck 28
26 Aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften 29
27 DÕGebiet, Musek a Sangen 29
28 DÕGebiet, de Wee zu Gott 30
29 Toleranz, den Žischte Schr‘tt fir eng besser Welt 31
30 OnofhŠngeg Sich no der Wourecht 31
31 Alkohol, Drogen a Medikamenter 32
32 Fridden an der Partnerschaft 32
33 WŽi een zur Erkenntnis komme kann? 33
34 DÕSchicksal an dÕNetexistenz vum BŽisen 34
35 WŽi ee soll sinn 34
36 De Bah‡Õ’ Kalenner 35
37 Geschicht: Gedold 36
38 Gott eemol anescht gesinn 37
39 Beschass 37
40 DÕBah‡Õ’ Schr‘ften 38
41 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 1/4 39
42 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 2/4 39
43 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 3/4 40
44 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 4/4 41
45 DÕFaaschtenzŠit 42
46 Duuscht no Geeschtegkeet 42
47 DÕSŽil 42
48 Liewen an Doud 43
49 Weltgesondheetsdag 43
50 Den Nationale Geeschtege Rot 44
51 Wann dÕM‘nschheet en Duerf vun honnert Leit wier 44
52 De B‡b, Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun, Deel 1/2 45
53 De B‡b, Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun, Deel 2/2 46
54 DÕBah‡'’ Kannerklassen op Besuch um Radio ARA 47
55 En Nom‘tteg zu Haifa 47
56 De Bierg Karmel 48
57 Eng Woch am Himmel 49
58 AussergewŽinlech Deeg um Bierg Karmel zu Haifa an Israel 50
59 DÕUnity Foundation 51
60 DÕSummerfest beim Bah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt am Taunus 52
61 DÕBah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt an hir Ausstellung 53
62 DÕAusstellung am Bah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt 54
63 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 1/3 55
64 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 2/3 55
65 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 3/3 56
66 DÕVerfollegung vun de Bah‡'’ am Iran 56
67 De Bah‡Õ’ Glawen an hire groussen Zich an unhand vun e puer Zuelen 57
68 LŽift 58
69 ExistŽiert den DŠiwel, g‘tt et Geeschter a Spiritismus? 58
70 DÕBah‡'’ Bestietnis 59
71 DÕWeltkonferenz gŽint Rassissmus 60
72 Den 11te September, dÕWelt am Schock 61
73 DÕWelt nom 11te September 2002 61
74 Dat 20t Jorhonnert 62
75 E Modell wŽi dÕM‘nschheet zesumme liewe kann 62
76 WŽi dÕBah‡'’ sech organisŽieren? 63
77 De lokale Bah‡'’ Rot 63
77 Den nationale Bah‡'’ Rot 64
78 WŽi dÕM‘nschheet sech organisŽiere soll? 65
79 Berodung 65
80 De Jugendprojet Tout Foi Tout Flamme 66
81 Eis BezŽiung mat Deem Deen eis erschaf huet 66
82 Geschicht: Encouragement 67
83 «AbduÕl-Bah‡, Deel 1/3 68
84 «AbduÕl-Bah‡, Deel 2/3 68
85 «AbduÕl-Bah‡, Deel 3/3 68
86 De BŽnŽvolat am Bah‡Õ’ Glawen 69
87 DÕBah‡Õ’ HochzŠit 69
88 DÕBah‡Õ’ HochzŠit, en TŽmoignage vum Esther Zana-Nau (op FransŽisch) 70
89 E puer wichteg Datumer an der Bah‡Õi Geschicht 70
90 E BlŽck op eng Weltgemeinschaft 71
91 De Bah‡Õ’ Glawen, dŽi jŽngst vun den onofhŠngege Relioune vun der Welt 71
92 Bah‡ÕuÕll‡h; wŽi Hien offenbaart huet, Deel 1/2 71
93 Bah‡ÕuÕll‡h; wŽi Hien offenbaart huet, Deel 2/2 72
94 DÕBezŽiung mat eisem Glawen 73
95 Eise Kierper an eis Gesondheet 73
96 DÕFaaschtenzŠit 74
97 WŽi kann ech dat Bescht a mir selwer eraushuelen a kultivŽieren? 74
98 The family virtues guide, dÕBuch vun den Dugende fir dÕganz Famill 75
99 DŽi dŠitsch Bah‡Õ’ InternetsŠit 76
100 WŽi ass dÕBah‡Õ’ Relioun entstan? 76
101 Geschicht: De Kinnek a seng vŽier Fraen 77
102 W‘ssenschaft a Moral 77
103 èffentlech Unerkennung vum Glawen 78
104 DÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun, Deel 1/2 79
105 DÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun, Deel 2/2 80
106 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, LÕunion europŽenne (op fransŽisch) 81
107 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, LÕunion europŽenne, suite (op fransŽisch) 81
108 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 1/4 81
109 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, La foi bah‡Õ’e, une utopieÊ? (op fransŽisch) 81
110 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, La vision de la foi bah‡Õ’e (op fransŽisch) 81
111 Oppene BrŽif un dÕreliŽis Leadere vun der Welt 81
112 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 2/4 82
113 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 3/4 83
114 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 4/4 83
115 Buchvirstellung: Bah‡ÕuÕll‡h, am Land vun der Eenheet 84
116 Wat ass de S‘nn vun der Sch‘pfung? 84
117 RŽaction des chefs religieux au message sur lՎlimination du prŽjugŽ religieux 85
118 PrŠis fir ErzŽiung: dÕMontessori Schoul, Lucknow, Indien 86
119 LasslŽisung, DŽtachement 86
120 Buchvirstellung: 'Abdu'l-Bah‡ : BeŠntwert Froen 87
121 DÕNatur ‘nnersteet engem all‘mfaassende Gesetz 88
122 WŽi mer w‘sse k‘nnen, dass et Gott g‘tt 88
123 Firwat dÕM‘nschheet en ErzŽier brauch 89
124 Bescheidenheet, eng Dugend 90
125 Le mois de la volontŽ (op fransŽisch) 90
126 Bah‡Õ’ Gebieder 91
128 Nohalteg zesummeschaffen, an dat nom 11te September 92
129 Geeschteg Grondlage vum Bah‡Õ’ Liewen a wŽi dÕBah‡Õ’ dÕZukunft gesinn 93
130 Bah‡Õ’ Texter a Schr‘ften 94
131 Wat brŽngt et u Gott ze gleewen? 94
132 Wat et heescht als Bah‡Õ’ ze liewen 95
133 U Gott gleewen, an dann? 96
134 Eis Relatioun mam Herrgott 97
135 Ethik a Wirtschaft, um Wee zu enger neier Weltuerdnung 97
136 Korruptioun, Deel 1/2 98
137 Korruptioun, Deel 2/2 99
138 WŽi dÕBah‡Õ’ Chr‘schtdag feieren 99
139 Gutt VirsŠtz fir dÕneit Joer 100
140 Buchvirstellung: G‘llen €ppel, Spigelbiller vum Liewen 101
141 Buchvirstellung: Hal mech fest a looss mech lass, Fari Khabirpour 102
142 Buchvirstellung: An du sinn ech Bah‡Õ’ ginn 102
143 Buchvirstellung: Fraepolitik, Farah Dustdar 103
144 Buchvirstellung: DÕM‘nschheet ‘nnerwee zur Eenheet, AndrŽ Brugiroux 104
145 Buchvirstellung: E Jorhonnert vu Liicht, A Century of Light 105
146 Buchvirstellung: Le livre des sagesses 105
147 DÕFaaschtenzŠit 106
148 Internationale Fraendag Ð Interview mam Esther Zana-Nau (op fransŽisch) 107
149 DÕBah‡Õ’ Neit Joer Ð Interview mam Esther Zana-Nau (op fransŽisch) 107
150 Accueil zu L‘tzebuerg (op fransŽisch) 107
151 Krich am Irak 107
152 Informatiounsowenter am Bah‡Õ’ Zenter 108
153 Geschicht: LŽift, RŠichtum an Erfolleg 109
154 E Bah‡Õ’ Begriefnes 110
155 Humor 111
156 DÕWelt brauch eng nei Aarbechtsethik 112
157 DÕBah‡Õ’ Perspektiv zu den heitege Weltevenementer 113
158 Fr‘ndschaft 114
159 Relioun a Fraen 114
160 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 1/3 115
161 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 2/3 115
162 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 3/3 115
163 Ausstellung am Europaparlament zu BrŽissel iwwer de Bah‡Õ’ Glawen 115
164 Geeschteg Nahrung 116
165 DÕBah‡Õ’ Summerschoul a FrankrŠich 117
166 PŽng, SchmŠerz a Suergen 118
167 Filmvirstellung: Gott spille fir eng Woch, Bruce Almighty 119
168 Den Dram 119
169 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Deel 1/7 120
170 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Bah‡'u'll‡h, Deel 2/7 121
171 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Glawen a Verstand, Deel 3/7 122
172 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Gebiet a Meditatioun, Deel 4/7 122
173 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Berodung, Deel 5/7 123
174 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, EntwŽcklungsperspektiven, Deel 6/7 124
175 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, dÕGeschicht, Deel 7/7 124
176 Kannerklassen am Norde vum Land 125
177 Internationalen Dag vum Fridden 126
178 Presentatioun vum Film: Prendre de lՎlan 127
179 Geld 127
180 Sozial an ekonomesch EntwŽcklung, Bah‡Õ’ Approche 128
183 DÕChangementer an der Welt an deem Eenzelne seng Verantwortung 128
184 Visite du Professeur Davachi au Luxembourg (op fransŽisch) 129
185 GenerositŽit 130
186 Buchvirstellung: DÕVerbuerge Wierder vu Bah‡ÕuÕll‡h, Deel 1/2 131
187 Dat Žiwegt BŸndnes mam Herrgott 132
188 Buchvirstellung: DÕVerbuerge Wierder vu Bah‡ÕuÕll‡h, Deel 2/2 133
189 De Bah‡Õ’ Glawen, en Humanismus gŽint dÕFanatissemen 133
190 Chr‘schtdag a Jesus Christus 134
191 Weltproblemer a wat dÕBah‡Õ’ maachen 135
192 Fridden 136
193 Gerechtegkeet 137
194 Eenheet 137
195 ErzŽiung 138
196 DÕMaturitŽit vun der M‘nschheet 139
197 LŽift 139
198 Buchvirstellung: DÕBah‡Õ’ Welt 2002-2003 140
199 DÕBah‡Õ’ Wanterschoul zu Bollendorf 141
200 DÕRoll vun der Fra 142
201 Den EuropŠesche Bah‡Õ’ Business Forum 143
202 FraeprŠis fir dÕBani Dugal, Bah‡Õ’ Vertriederin vun der Bah‡Õ’ International Community bei der UNO 143
203 Peace Factory 143
204 ÔAbduÕl-Bah‡ a seng Stellung am Bah‡Õ’ Glawen 144
205 DÕ FrŠiheet am Bah‡Õ’ Glawen 144
206 Ridvan - 21sten Abr‘ll - DÕBah‡Õ’ feieren hire wichtegsten Dag 145
207 Wie schreift dÕZukunft? Deel 1/10 146
208 Wie schreift dÕZukunft? Deel 2/10 146
209 Wie schreift dÕZukunft? Deel 3/10 147
210 Wie schreift dÕZukunft? Deel 4/10 148
211 Wie schreift dÕZukunft? Deel 5/10 148
212 Wie schreift dÕZukunft? Deel 6/10 149
213 Wie schreift dÕZukunft? Deel 7/10 150
214 Wie schreift dÕZukunft? Deel 8/10 151
215 Wie schreift dÕZukunft? Deel 9/10 152
216 Wie schreift dÕZukunft? Deel 10/10 152
217 Honnert Bah‡Õ’ Gospel SŠnger zu L‘tzebuerg - Visiounen 153
218 Texter zum Nodenken 154
219 Courage a Freed 155
220 Visiounen an Texter zum Nodenken 156
220a Buchvirstellung: Honnert BrŽiwer u Gott 157
221 BuchvirstellungÊ: DÕLiewen ass e Paradis, zu deem mir de Schl‘ssel fanne k‘nnen 158
222 All Relioune sinn eng 158
223 Wierder dŽi inspirŽieren 159
224 Beweiser dass Gott existŽiert 160
225 De Juddentum an de Bah‡Õ’ Glawen 161
226 Dausend SchŸler solle sech zum Islam bekŽieren oder op hir Studie verzichten 162
227 Geschicht: de Bam 162
228 IdentitŽit fir de PlanŽit 163
229 Mir sinn alleguer wŽi eng Gittar 164
230 Wat vill Bah‡Õ’ de Summer iwwer maachen 165
231 17ten Oktober, Internationalen Dag fir dÕOfschafung vun der Aarmutt 166
232 Sech virbereeden 167
233 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 1/13 167
234 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 2/13 168
235 Allerhellegen an AllersŽilen 169
236 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 3/13 170
237 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 4/13 171
239 Internationale Kannerdag 172
240 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 5/13 173
241 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 6/13 174
242 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 7/13 175
243 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 8/13 175
244 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 9/13 176
245 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 10/13 177
246 Den Tsunami 178
247 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 11/13 179
248 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 12/13 180
249 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 13/13 180
250 DÕFro nom GlŽck 181
251 En Owend zu ƒiere vum Martin Luther King 182
252 Geschicht: dÕAe vun der SŽil 183
253 Wat ass dÕLiewen? 184
254 Naw-Ruz an dÕFaaschtenzŠit 184
255 DÕFrŽijoer 185
256 Buchvirstellung: La foi bah‡Õ’e, LՎmergence dÕune religion mondiale 186
257 Naturkatastrofen als Appell fir zÕerwŠchen 187
258 De Poopst ass gestuerwen 188
259 E puer Froen iwwer dÕBah‡Õ’ Gemeng 189
260 Suerg ‘m eng weider Verfollegung vun de Bah‡Õ’ am Iran 190
261 Honnert Joer dŠitsch Bah‡Õ’ Gemeng 191
262 Pilgerrees am Hellege Land 192
263 LasslŽisung, eng Dugend 192
264 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 1/7 193
265 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 2/7 195
266 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 3/7 196
267 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 4/7 196
268 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 5/7 197
269 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 6/7 198
270 De Bah‡Õ’ Glawen an e puer Minutten erklŠren, Deel 7/7 199
271 One Common Faith Ð Ee gemeinsame Glawen 199
272 Buchvirstellung: DÕDuechter vun engem Prophet 200
273 La parole cachŽe Ð Dat verstoppte Wuert Ð La tribu des malakoum 201
274 De WŠert vu Geschichten 202
275 Konscht am Bah‡Õ’ Glawen 203
276 Weltjugenddag 204
277 Buchvirstellung: Psychology of Spirituality 204
278 Fridden un dŽi ee gleeft 205
279 DÕWelt an dŠr mir liewen, Deel 1/2 206
280 DÕWelt an dŠr mir liewen, Deel 2/2 207
281 Internationalen Dag vum Fridden 208
282 BuchvirstellungÊ: Die Bah‡'’ Religion, Einʆberblick, Deel 1/17 209
283 Buchvirstellung: W‘ssenschaft a Relioun, Deel 2/17 209
284 Buchvirstellung: De Wee ass dÕZil, Deel 3/17 210
285 Buchvirstellung: Deel 4/17 211
286 Buchvirstellung: DÕLiewen nom Doud, Deel 5/17 212
287 Buchvirstellung: DÕLiewen nom Doud, Deel 6/17 212
288 Buchvirstellung: De S‘nn vum Liewen, Deel 7/17 213
289 Buchvirstellung: Firwat brauche mir Relioun? Deel 8/17 214
290 Buchvirstellung: Aspekter am deegleche Liewe vun engem Bah‡Õ’, Deel 9/17 214
291 Buchvirstellung: De Charakter, Deel 10/17 215
292 Buchvirstellung: Dat Gutt gesinn, Deel 11/17 216
293 Buchvirstellung: Berodung, Deel 12/17 217
294 Buchvirstellung: Bestietnes a Famill, Deel 13/17 217
295 Buchvirstellung: Gesondheet, Deel 14/17 218
296 Buchvirstellung: WŽi dÕBah‡Õ’ Gemeng sech finanzŽiert, Deel 15/17 218
297 Buchvirstellung: DŽi international Bah‡'’ Gemeng an dÕUNO, Deel 16/17 219
298 Buchvirstellung: Konscht a Musek Ð CD From Exile to Exaltation, Deel 17/17 219
299 Encouragement 220
300 Buchvirstellung: Esoterik, Dreem an iwwers‘nnlech PhŠnomener, Deel 1/6 221
300a Buchvirstellung: Esoterik, Dreem an iwwers‘nnlech PhŠnomener, Deel 2/6 221
300b Buchvirstellung: Dreem an iwwers‘nnlech PhŠnomener, Deel 3/6 222
301 Dreem an iwwers‘nnlech PhŠnomener, Deel 4/6 222
302 Buchvirstellung: Reinkarnatioun, Deel 5/6 223
303 Buchvirstellung: Esoterik, Dreem an iwwers‘nnlech PhŠnomener, Deel 6/6 224
304 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 1/6 225
304a Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 1/6 226
305 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 2/6 226
305a Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 2/6 227
306 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 3/6 227
307 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 4/6 228
308 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 5/6 228
309 Message un dŽi reliŽis Leadere vun der Welt, Deel 6/6 229
310 De geheime Plang vum Iran fir eng reliŽis CommunautŽit zÕexterminŽieren 230
311 Iwwer dÕLŽieren 231
312 Globale Wuelstand, Deel 1/3 231
313 Globale Wuelstand, Deel 2/3 232
314 Globale Wuelstand, Deel 3/3 233
315 De richtege Wee goen Ð E Buch fir Jugendlech vun 12-14 Joer 234
316 Bah‡Õ’ Gebieder 235
317 DÕMuecht vun de Wierder entdecken Ð E Buch fir Jugendlech vu 15 Joer, Deel 1/2 235
318 DÕMuecht vun de Wierder entdecken Ð E Buch fir Jugendlech vu 15 Joer, Deel 2/2 236
319 Neiegkeeten Ð W‘ssenschaft a Relioun 237
320 Neiegkeeten aus Egypten 238
321 Zeit fŸr Geist: Gedanke fir eng friddlech Welt 239
322 Neiegkeeten Ð Haifa a Libanon 239
323 DŽi offiziell Bah‡Õ’ InternetsŠit 240
324 Zeit fŸr Geist: Nei €ntwerten op al Froen 241
325 Terrorismus, international Bah‡Õ’ Neiegkeeten 242
326 K‘nnen dÕRelioun an dÕVernonft sech eigentlech matenee verdroen? 242
327 S‘nn an Zweck vum Glawen 243
328 WŽi kritt ee Glawen? 244
329 Studiekreeser: Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen 244
330 DÕVersprieche vum Weltfridden, eng AfŽierung 245
345 DÕSituatioun vun de Bah‡Õ’ an Egypten, Deel 1/2 246
346 DÕSituatioun vun de Bah‡Õ’ an Egypten, Deel 2/2 247
347 Gott ass dÕQuell vun all de Reliounen - Weltdag vun der Relioun, Deel 1/2 248
348 Gott ass dÕQuell vun all de Reliounen - Weltdag vun der Relioun, Deel 2/2 248
349 DÕBah‡Õ’ : Eng Fro, eng €ntwert, Deel 1/10 249
350 DÕBah‡Õ’ : Eng Fro, eng €ntwert, Deel 2/10 250
351 DÕBah‡Õ’ : Eng Fro, eng €ntwert, Deel 3/10 251
352 DÕBah‡Õ’ : Eng Fro, eng €ntwert, Deel 4/10 251
353 DÕBah‡Õ’: Eng Fro, eng €ntwert, Deel 5/10 252
354 DÕBah‡Õ’: Eng Fro, eng €ntwert, Deel 6/10 252
355 DÕBah‡Õ’: Eng Fro, eng €ntwert, Deel 7/10 253
358 Wat ass dÕBah‡Õ’ Positioun gŽintiwwer der Aarmutt ? Deel 10/10 255
359 Stimmen Bah‡s Ð Eng speziell Chorale, Deel 1/3 256
360 Stimmen Bah‡s Ð Eng speziell Chorale, Deel 2/3 256
361 Stimmen Bah‡s Ð Eng speziell Chorale, Deel 3/3 256
362 Bah‡Õ’ Neiegkeeten, Deel 1/2 257
363 Bah‡Õ’ Neiegkeeten, Deel 2/2 257
364 Buchvirstellung: DÕTrap zum GlŽck, Deel 1/2 258
365 Buchvirstellung: DÕTrap zum GlŽck, Deel 2/2 259
367 Tragescht Busakzident vu Steeseler Schoulkanner 260
368 Summerfest 2007 am Bah‡Õ’ Haus vun der Andacht 261
369 Zesummestellung vun Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, Deel 1/4 262
370 Zesummestellung vun Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, Deel 2/4 262
371 Zesummestellung vun Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, Deel 3/4 263
372 Zesummestellung vun Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, Deel 4/4 264
373 Siechzeg Joer Bah‡Õ’ zu L‘tzebuerg 264
374 Buchvirstellung: GlŽck, Deel 1/2 265
375 Buchvirstellung: GlŽck, Deel 2/2 265
376 Buchvirstellung: DŽi Verbuerge Wierder, Deel 1/2 266
377 Buchvirstellung: DŽi Verbuerge Wierder, Deel 2/2 266
Literaturl‘scht um Internet 267
Index 268
Literaturl‘scht 270
Referenzen 272


AfŽierung
Den zweete Mee 2000 konnt een dŽi Žischt Bah‡Õ’ Emissioun um Radio ARA hŽieren. Bal aacht Joer huet d‘s Aventure gedauert, bis am August 2007. DrŠihonnertsechsasiwwenzegmol gouf dÕEmissioun gesent, Freides owes a mat enger Widderhuelung Samschdes moies oder D‘nschdes. DÕIddi vun der Emissioun war dŽi, iwwer flott, interessant an aktuell dÕThemen ze schwŠtzen an dŽi aus der Bah‡Õ’siicht ze beliichten.
De Bah‡Õ’ Glawen ass eng Weltrelioun, mam Zil, dass all Rassen an all V‘lker k‘nnen an engem gemeinsame Glawen zesummekommen. Bah‡Õ’ sinn dÕUnhŠnger vu Bah‡'u'll‡h. Hien ass fir si deen, deen zu allen ZŠite versprach gouf. Et f‘nnt een an den Traditioune vu bal alle V‘lker dÕVersprieche vun enger Zukunft wou Fridden an Harmonie op der €erd wŠert etablŽiert ginn, dÕVersprieche vun enger Zukunft wou dÕM‘nschheet am GlŽck an am Wuelstand liewe wŠert. Mir gleewen dass dÕZŠit vun d‘sem Versprieche komm ass an dass Bah‡'u'll‡h d‘s Persoun ass an dass seng LŽieren der M‘nschheet et erlaben eng nei Welt ze schafen. Bah‡'u'll‡h schreift op enger Plaz: ãDat wat den HŠr als hŽchst Heelm‘ttel a mŠchtegst Instrument fir dÕHeelung vun der ganzer Welt verschriwwen huet, ass dÕUnioun vun all senge V‘lker an enger universaler Saach, engem gemeinsame Glawen.1Ò
Haut huet de Bah‡Õ’ Glawe sech fest an der l‘tzebuerger Landschaft etablŽiert. Ech si ganz frou, iech k‘nnen dŽi allermeescht Texter vun de Sendungen ze ginn, zesumme mat der Audioversioun. Fir e puer Sendunge g‘tt et keen Text an e puer Sendunge sinn op FransŽisch.
E grousse Merci dem HŠr Nazareno Gottardi, dee gehollef huet, d‘se Projet op dÕBeen ze setzen, dem Nationale Geeschtege Rot vun de Bah‡Õ’ vu L‘tzebuerg an all de Fr‘nn a Kollegen dŽi matgehollef hunn, duerch hir VirschlŽi an H‘llef. Der ganzer Equipe vum Radio ARA fir hir Offenheet a gudde W‘llen, speziell dem Germain fir seng Gedold an dem Bert Hoscheit fir seng konstruktiv VirschlŽi bei der Gestaltung vun der Emissioun.
Ech hu mer vill MŽi ginn, dŽi l‘tzebuerger Texter richteg ze schreiwen, awer sŽcher sinn nach Feeler dran. Ech denken och hei un dŽi vill Studenten, dŽi L‘tzebuergesch lŽieren, an dŽi frou sinn, interessant Texter ze liesen an dobŠi dÕTexter och k‘nnen ze lauschteren.

€re Jean-Marie Nau1 Positiv StressbewŠltegung an der Partnerschaft an am Beruff
Radio Ara, Žischt Sendung 2te Mee 2000. An elo dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Heiansdo k‘nnt et alt emol vir, dass ech mir su allgemeng Froen iwwer Gott an dÕLiewe stellen, É am Stil: Wat maachen ech iwwerhaapt hei? Weess ech da lo wat de S‘nn vum Liewen ass? Virun allem och de S‘nn vu mengem Liewen. Ech si jo schliesslech Number 1, dat duerf een net vergiessen. Abee, wŽi gesot, et k‘nnt vir, dass esou Froen optauchen. Fir iech elo just e Beispill ze ginn. D‘slescht krut ech eng Invitatioun op e Virtrag vun de Bah‡Õ’ geschŽckt: Thema: Positiv StressbewŠltegung an der Partnerschaft an am Beruff. Net oninteressant hunn ech geduecht. Den Dr. Medikus Peseschkian hŠlt de Virtrag. Een deen ech dÕlescht Joer op der Frankfurter Bicherausstellung getraff hunn. Hien huet nŠmlech eng Rei Bicher am Fischerverlag erausginn.
Dat ka jo interessant ginn, an doropshi sinn ech net n‘mmen an dÕallŽe LŽopold Goebel gefuer deen Owend, mee ech hunn och meng nei Digitalkamera matgeholl. Iwwerrascht war ech natierlech, dass de KonfŽrencier de Fils war a net sŠi Papp. Hien ass Bah‡Õ’ an a senger Aarbecht als Psycholog a Psychiater schafft hie virun allem mat Kanner a Jugendlecher. Den Owend ass gutt gelaf, en huet net ze laang geschwat, just iwwer eng Stonn an en plus war en och nach witzeg. DÕAmbience war gutt. An ech hunn souguer nach eppes verhale vun deem wat e gesot huet. An do ginn ech himm och Recht. Hie sot et wier wichteg, dass mer gŽifen eist dÕGlŠichgewiicht a vŽier Haaptsaachen hunn.
An zwar ŽischtensÊ: Eise Kierper, eis Gesondheet, eist Ausgesinn. ZweetensÊ: Eis Aarbecht, dat wat mer maachen, eis Leeschtung. Dr‘ttensÊ: Eis Kontakter mat aneren, eis Famill, Kollegen, a vŽiertens: Eis Phantasie, eis Dreem, eis Projete fir dÕZukunft.
ResumŽiert ass dat eis dÕRezept fir glŽcklech a frou ze ginn. Wa mer et also fŠerdeg brŽnge fir dee Kuch vu vŽier StŽcker, also eise Kierper, eis Kontakter mat aneren, eis Aarbecht and eis Dreem a Projeten, glŠichmŽisseg ze verdeelen an drunn ze schaffen, an eis ZŠit och glŠichmŽisseg op dŽi vŽier Punkte verdeelen, dann hu mer all Chancen, glŽcklech an zefridden ze sinn. Also mir huet et schonn ze denke ginn an et ass einfach eng gutt OrientŽierung.
NiewebŠi sief gesot, dass sŠi Papp, de Nossrat Peseschkian, Begr‘nner vun der Positiver Psychotherapie ass. Et kann een dat an DŠitschland op verschidden Unie studŽieren an ee vu senge Bicher kann ech rekommendŽieren, anzwar eng Kollektioun vun orientalesche Geschichten an der positiver Psychotherapie. DÕBuch heescht: Der Kaufmann und der Papagei, am Fischer Verlag. Eng sou eng orientalesch WŠisheet huet mer besonnesch gutt gefall, an zwar dŽi heiÊ:
Pass op deng Gedanken op, well si gi Wierder. Pass op deng Wierder op, well si ginn Handlungen. Pass op dat op wat s de mŽchs, well dat gi Gewunnechten. Pass op deng Gewunnechten op, well si ginn dŠi Charakter a
Pass op dŠi Charakter op, well dŠi Charakter g‘tt dŠi Schicksal.
Fir ofzeschlŽissen, hei nach zwee kleng Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ftenÊ: ÇÊDe M‘nsch soll wŽi eng Flam sinn, sou dass en all deene Leit WŠermt ka ginn, mat deenen hien a Kontakt k‘nnt.ÊÈ ÇÊEt duerf een a jidderengem n‘mmen dat gesinn, wat ee ka luewen, dat positift. Wann een dat mŽcht, ass e gutt mat jidderengem. GesŠit een a kuckt een awer bei deenen anere just hir Feeler, dann ass et sŽcher mŽi schwŽier, Fr‘nn ze hunn. Also sollte mer, am Kontakt mat aneren, seng QualitŽite gesinn a net seng schwaach SŠitenÊÈ1
Ech hu vun deem Owend e Video zesummegestallt, an dÕKonferenz ass och op Cassette opgeholl. Wann s de gŠr eng Kopie hŠss, dann telefonŽier dem Bah‡Õ’ Zenter um Nummer 44 22 20.

2 Gebiet a Meditatioun
Fir e Bah‡Õ’ ass de S‘nn vum Liewen, Gott ze erkennen, hie gŠr ze hunn a sech um spirituelle Plang weiderzentwŽckelen. WŽi an deene meeschten aner Reliounen sinn dÕGebiet an dÕMeditatioun dÕHaaptinstrumenter zum geeschtleche Fortschr‘tt. Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun huet selwer honnerte vu Gebieder geschriwwen. Sou zum Beispill Gebieder fir dass ee nees gesond g‘tt, Gebieder fir de spirituelle Fortschr‘tt, Gebieder gŽint Schwieregkeeten, Gebieder fir dÕHochzŽit, Gebieder fir dÕLiewen an eiser Gesellschaft a Gebieder fir dÕM‘nschheet allgemeng.
Jiddereen ass invitŽiert sech all Dag e b‘ssen ZŠit zur Meditatioun ze huelen. Ganz bewosst si mir encouragŽiert, owes, wann den Dag gelaf ass, iwwer dat nozedenken, wat mir gemaach hunn an iwwer de WŠert vun deem wat mir daagsiwwer gezwafft hunn. Doriwwer eraus, ass kee vun eis opgefuerdert eng best‘mmte Form vu Meditatioun auszeŸben, wŽi zum Beispill mat gekrŠitzte Been ze s‘tzen oder sosswellech OotmungsŸbungen ze maachen. Neen, just de Contraire, jiddereen huet dÕFrŠiheet, sech dŽi Form vu Meditatioun erauszesichen, dŽi him am beschte lŠit.
DÕKommunikatioun mat deem deen eis erschaf huet drŽit also wesentlech zu eiser EntwŽcklung bŽi. èmmer mŽi vun eis sinn awer och zimlech skeptesch gŽintiwwer all dÕZort vu Relioun, all deem wat mir net verstinn a ganz besonnesch enger Kraaft, dŽi eis Virstellung iwwerstŽigt. Also ass dat Thema schnell ofgeschloss. Net grad! VlŠicht kann dann eis su hŽichgehal W‘ssenschaft dÕWierkung an den Afloss vum Gebiet, d‘ser spezialer Kommunikatioun mat Gott moossen? Genee op dŽi Fro krut ech d‘slescht hei an der Stad am Bah‡Õ’zenter eng interessant €ntwert. DÕAssociatioun Couleurs Culturelles hat den Dr. Cyrille Kaszuk zu enger Konferenz agelueden. DÕThema: LÕutilisation du pouvoir de guŽrison de lÕesprit sur le corps. ènner anerem huet hien erzielt wŽi en Doktor an Amerika viru kuerzem eng Studie duerchgefouert huet, wou hie w‘ssenschaftlech beweise wollt dass dÕGebiet engem awer wierklech guer nŠischt brŽngt. Fir d‘s Studie goufen eng Grupp vu Patienten ausgewielt dŽi all mŽi oder wŽineger dŽiselwecht Wonn um Aarm haten a krute gesot, dass Leit, dŽi hinnen onbekannt sinn, fir si gŽife bieden oder och net. Si wossten et net. DÕFro war dann op elo dÕWonn vun deene Patiente fir dŽi gebiet gouf, mŽi schnell gŽif heelen wŽi dÕWonn vun deene Patienten fir dŽi net gebiet gouf. Abee dÕIwwerraschung war grouss, well kontrŠr zu dem wat den Doktor beweise wollt, waren effektiv dÕWonne vun deene Patienten, fir dŽi gebiet gouf, Žischter geheelt wŽi dÕWonne vun de Patiente fir dŽi net gebiet ginn ass. Natierlech kann een sou eng Studie och nees a Fro stellen an eng Parti aner Froen ergi sech: WŽi eng Method fir ze bieden ass benotzt ginn? WŽi eng Gebieder sinn effektiv a wŽi eng hunn iwwerhaapt keen Effekt. An d‘ser Studie war et interessanterweis ganz egal, u wien dÕLeit hiert Gebiet geriicht haten, sief et Christus, Allah, Buddha, oder Krishna zum Beispill. Dat war egal.
Fir e Bah‡Õ’ spillt dÕGesprŽich mat senger eegener SŽil a mat Gott eng immens wichteg Roll. Awer dÕGebiet beschrŠnkt sech am Bah‡Õ’ Glawen net n‘mmen op dÕGesprŽich. All Aarbecht an all DŽngscht, dŽi mat LŽift an Devotioun gemaach ginn, si schlussendlech genee wŽi e Gebiet. De Pestalozzi seet: ãGleef un dech selwer, gleef un den ‘nnere S‘nn vun dengem Wiesen, da gleefs de u Gott an un dÕOnstieflechkeet.Ò 2
Ganz konkret heescht Gebiet also hei Aktion. Ahah ! Den Islam seet zum Beispill dass dÕGebiet wŽi eng Lieder ass t‘schent Himmel an €erd, a mat H‘llef vum Gebiet kann een an dÕParadis kommen. (Ruhi, Buch 1) DŽi meescht vun eis w‘sse sŽcher, wat et heescht eng Lieder eropzeklammen. Sou ganz ouni Ustrengung geet dat jo och net. Oder anescht ausgedrŽckt: Wann ech gŠren eppes hŠtt, dann geet et net wann ech do s‘tzen a waarden, bis et mer an de Schouss gefall k‘nnt. Nee, sou einfach ass et net. Wann ech owes vun der Aarbecht heemkommen, an et ass dŠischter, da sinn ech sou gutt a maachen dÕLuucht un, well vum selwe geet se nach net un. An esou ass et och mam Gebiet, wann ech gŠren eppes vun dŠr Kraaft hŠtt, da muss ech eppes dofir maachen, optstoen, den Žischte Schr‘tt maachen, de KnŠppchen drŽcken, bieden. Mee normalerweis mache mir dat jo just, wa mer alles anescht probŽiert hunn, wann eis soss nŠischt mŽi iwwereg bleift. Dozou e kuerzt Zitat an e Gebiet aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ÒDausend Dieren m‘cht hien op, wou de M‘nsch mol net amstand ass, sech och n‘mmen eng virzestellen.Ó.. 3Erquicke und erfreue meinen Geist. LŠutere mein Herz. Entflamme meine Kraft. Alles lege ich in Deine Hand. Du bist mein FŸhrer und meine Zuflucht. Ich will nicht mehr traurig und bekŸmmert, sondern glŸcklich und fršhlich sein. .., Angst soll mich nicht lŠnger plagen und Sorge mich nicht quŠlen. Ich will nicht bei den Widrigkeiten dieses Lebens verharren. .. Du meinst es besser mit mir als ich selbst. ..
Zur ZŠit besteet dÕMŽiglechkeet an engem interessante Atelier matzemaachen an deem et ‘nner anerem och ‘m dÕGebiet geet. OrganisŽiert ass d‘sen Atelier vum Institut Pierre Becker an heescht: RŽflexions sur la vie de lÕesprit. Do geet et dr‘m, dÕBah‡Õ’ Schr‘fte besser ze verstoen, ‘m dÕGebiet an ‘m dÕLiewen an den Doud.

3 Himmel an HŠll an dÔLiewen nom Doud
3t Sendung 16ten an 18te Mee 2000. Bis de 25te Juni kann een am Casino an der ènneschtgaass dÕAusstellung Strange Paradises kuckegoen. De Casino, de Forum fir zŠitgen‘ssesch Konscht huet do eng Rei vun Artisten invitŽiert, hir ganz persŽinlech Notioun vu Paradis duerzestellen. Nodem ech dÔAusstellung mat enger Visite guidŽe gesinn hat, sinn ech Sonndes mat mengem Jong an en Atelier am Casino gaangen, fir Kanner vu 6 bis 12. Nodeems dÔAnimatrice de Kanner dÔAustellung op hir speziell Aart a Weis gewisen huet a wŽi si hir Virstellung vum Paradis um Pabeier haten, war et interessant vun hir erauszefannen, dass si keng genee Virstellung vum Paradis hat, mee dass si awer den Atelier, de Moment mat de Kanner selwer voll gelieft huet an dass dat fir si am nootsten u GlŽcklechkeet eruk‘nnt. Fir mech war et eng Ureegung fir ze kucken wat dÕBah‡Õ’ dann iwwer de Paradis, oder anescht ausgedrŽckt, den Himmel soen. Wat ass also eis Virstellung vun Himmel an HŠll a wŽi denke mir iwwer dÕLiewen nom DoudÊ?
WŽi an deenen anere Reliounen, ass dÕIddi dŽi dÕBah‡Õ’ sech vum Liewen nom Doud maachen, ganz enk mat de LŽieren iwwer dÕNatur vun der SŽil an dem S‘nn vum Liewen hei op der €erd verbonnn. Bah‡ÕuÕll‡h huet dÕExistenz vun enger vernunftbegabter SŽil kloer konfirmŽiert. Hie seet, dass dÕSŽil an d‘sem Liewen un de Kierper gebonnen ass. Si ass et, dŽi dem Kierper Liewe g‘tt an eis eigentlech Wierklechkeet duerstellt.
Obschonn een dÔSŽil mat physesche M‘ttel net erfaasse kann, mŽcht si sech duerch eise Charakte bemierkbar, dee jo bei jidderengem anescht ass. Et ass dÔSŽil dŽi LŽift a Matgefill ausstraalt, Glawen a Courage sowŽi aner m‘nschlesch QualitŽiten, dŽi een net k‘nnt erklŠre wann de M‘nsch just en DŽier wŠr oder eng sophistikŽiert organesch Maschinn.
DÔSŽil stierft och net; si ass Žiweg. Wann de Kierper stieft, g‘tt dÔSŽil frŠigesat, si ass da nemŽi un eise Kierper gebonnen an och nemŽi un dÔWelt ronder‘m si. Si fŠnkt dann hir Rees duerch dŽi geeschteg Welt un. DÔBahaÔi denken dass dŽi geeschteg Welt dŽi zŠitlos Erweiderung vun eisem eegenen Universum ass, an net iergend eng konkret physesch Plaz dŽi wŠit ewech vun eis ass.
Den Agank an eng geeschteg Welt kann eis vill Freed maachen. Et kann een den Doud mat der Gebuert verglŠichen. ãEis nŠchst Liewen ass esou verschidde vun d‘sem Liewen wŽi dat vum Kand am Bauch vun der Mamm virun der Gebuert.Ò D‘st Beispill, des Analogie erklŠert ganz gutt eis Existenz hei op der Welt. Sou wichteg de Bauch vun der Mamm ass fir dŽi physesch EntwŽcklung vun engem M‘nsch, sou wichteg ass och d‘s physesch Welt fir dÔEntwŽcklung vun eiser SŽil. Wann een et esou kuckt, kann ee soen dass eist dÔLiewen eng Zort Atelier ass an deem ee sech ka perfektionŽieren an dŽi QualitŽiten entwŽckele kann, dŽi een an engem zukŸnftige Liewe brauch.
ãSachez, en vŽritŽ, que si lԉme de lÔhomme a cheminŽ dans les voies de Dieu elle se retrouvera dans la gloire du Bien-aimŽÒ. Par la vertu de Dieu! Elle atteindra un rang tel quÔaucune plume ne peut le dŽcrire, ni aucune langue le mentionner.Ò
Et kann ee soen, dass den Himmel dÔMŽinokommen zu Gott ass; dÔHŠll bedeit dann ewŠit ewech si vu Gott. Do wou mir momentan sinn ass dann eng natierlech Konsequenz vun eisen eenzelnen Efforten SpiritualitŽit ze entwŽckelen. De Schl‘ssel zum geeschtege Fortschr‘tt ass deen dass ee versicht, dee Wee ze goen dee mer vun de Prophete gewise kruten. Doriwwer eraus w‘sse mir net vill iwwer dÔLiewe nom Doud. Wat elo genee dÔLiewen nom Doud ass, bleift fir eis e RŠtsel. ãDÔWiese vun der SŽil nom Doud kann ee net beschreiwenÒ.4 Himmel an HŠll hu keng Plaz, mee sinn en Zoustand. WŽi oft spiere mer eis am Himmel wa mer wierklech glŽcklech sinn a wŽi oft spiere mer eis an der HŠll wann et eis wierklech schlecht an dreckeg geet. Himmel an HŠll sinn an eis selwer. Also komme mer net an den Himmel oder an dÕHŠll wa mer stierwen, mee mir huelen se mat eis.
ãE Bah‡Õ’ lieft an der fester Iwwerzegung, dass seng irdesch Existenz eng Virberedung ass op eng aner, net-materiell Existenz. D‘s Evolutioun fŽiert hien duerch eng onbegrenzten Unzuel vu Welten ‘mmer mŽi no u Gott erun, ouni En awer je ze erreechen.Ò DÔBah‡Õ’ gleewen also net, dass dem M‘nsch seng SŽil sech materiell nei verkierpert; si erwaarden och kee stateschen Openthalt an engem ãParadisÒ. Si gleewe villmŽi un eng sŽilesch Progressioun an ‘mmer neien, netmaterielle Welten um Žiwege Wee zum G‘ttlechen. Elo nach zwee kuerz Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãDÕSŽil vum M‘nsch ass dÕSonn dŽi sengem Kierper Liicht g‘tt and hien erniert.Ò5 ãWat fir dem M‘nsch sŠi Kierper dÕSonn ass, ass fir seng SŽil dÕSonn vun der Wourecht.Ò6
Zur ZŠit besteet dÕMŽiglechkeet an engem interessante Atelier matzemachen an deem et ‘nner anerem och ‘m dÕLiewe nom Doud geet. En ass vum Institut Pierre Becker organisŽiert an heescht: RŽflexions sur la vie de lÕesprit. Do geet et dr‘m, dÕBah‡Õ’ Schr‘fte besser ze verstoen, et geet ‘m dÕGebiet an ‘m dÕLiewe nom Doud. Fir mŽi Info iwwer d‘sen Atelier, telefonŽiert dem Bah‡Õ’ Zenter um 442220.
Des Rubrik gouf iech prŠsentŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’, haut mat Texter aus der BrochŸre, Bah‡Õ’, wat se gleewen a wat net an der ZŠitschr‘ft: Les bah‡Õ’s, un regard sur la communautŽ mondiale de la foi bah‡Õ’e .

4 De Bah‡Õ’ Stand op der Expo 2000 zu Hannover
4t Sendung. D‘nschdeg 23ten a Freideg 26te Mee. Elo ass et glŠich souwŠit. Vun Uganks Juni bis Enn Oktober fluppt et zu Hannover. Da geet nŠmlech dŽi Žischt Weltausstellung an DŠitschland op. Si dauert gutt f‘nnef MŽint, bis Enn Oktober. Also soll en dŽi Gelee‘nheet net verpassen, aleng, mam Partner oder mat der ganzer Famill e puer Deeg op Hannover ze fueren. Wat een do gebuede kritt, f‘nnt ee best‘mmt soss nŽierens op enger Plaz er‘m. Natierlech ass L‘tzebuerg als Land och vertrueden. Fir dՎischt KŽier g‘tt versicht dÕWeltausstellung net n‘mmen als eng rieseg PublizitŽit fir LŠnner a grouss Firmen ze benotzen, mee fir nei MŽiglechkeete a Wee‘r virzestellen, fir dÕProblemer vun haut an de Gr‘ff ze krŽien.
DÕinternational Bah‡Õ’ Gemeng prŠsentŽiert zu Hannover net n‘mmen hire Glawen, mee besonnesch ausgewielte Projete vun hirer weltwŠiter EntwŽcklungsaarbecht. Anzwar gesŠit een do Beispiller fir Initiativen un der Basis, Initiativen, dŽi sech an engem LŽierprozess ausbreeden deen net ophŠlt, an e LŽierprozess, deen dÕLeit dozou befŠegt dass si sech fir besser Liewenskonditiounen asetzen.
Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun, gesŠit de M‘nsch als e Bierg, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. Hie gesŠit dÕZukunftsperspektiv vun der M‘nschheet an der Gew‘ssheet dass eis €erd n‘mmen ee Land ass an dass all M‘nschen seng Bierger sinn. Wann een sech dÕAustellung vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit op der Expo ukuckt, soll een e Bild vum M‘nsch krŽien, dat weist dass de M‘nsch ebe wŽi e Bierg ass, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. Also ech gŽif scho gŠr glŠwen, dass mir wierklech erŽischt um Ufank vun eiser EntwŽcklung als M‘nsch stinn, mat all de Problemer dŽi mir momentan hunn. Ech mengen et geet och dr‘m, fir positiv iwwer dÕEntwŽcklung vum M‘nsch ze denken an dat wat mir mat eiser €erd ufŠnken.
WŽi en Design huet de Bah‡Õ’ StandÊ?ÊVis-ˆ-vis vum Agank vum Globalen Haus, sou heescht deen Deel vun der Expo, erhieft sech um Enn vum Foyer eng drŠi Meter hŽich Formatioun vu BlŽien. Den Design straalt eng gew‘sse Rou aus, an dÕInspiratioun vir d‘sen Design k‘nnt vum Bah‡Õ’ Haus vun der Andacht zu Nei Delhi, dat wŽi eng Lotusblumm ausgesŠit.
Wat g‘tt et dann elo alles do ze gesinnÊ? Ma an all Eck gesŠit een eng PrŠsentatioun vu wesentleche Bah‡Õ’ EntwŽcklungsprinzipien an zwar zum Thema Potential entwŽckelen, Frae f‘rderen a no Prinzipie liewen. Dozou gesŠit e Beispiller vu Projeten aus der EntwŽcklungsaarbecht vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit. Vun deene Projete goufen dÕEntwŽcklungshŽichschoul FUNDAEC a Kolumbien an de Fraeprojet MATINYANI a Kenia zu weltwŠiten Expo2000 Projeten erklŠert.
Interessant vu l‘tzebuerger Siicht ass dat de Projet FUNDAEC vun enger unerkannter l‘tzebuerger ONG, eng Organisation non-gouvernemental, mat finanzŽiert gouf, an zwar vu "Unity Foundation", dŽi och vun der l‘tzebuerger Baha'i Gemeng aktiv ‘nnerst‘tzt g‘tt.
VlŠicht e puer Wuert derzou, wŽi dÕBah‡Õ’ iwwerhaapt organisŽiert sinn. DÕBah‡Õ’ gehŽieren enger weltwŠiter CommunautŽit un, mat demokratesch gewielte RŽit an 181 LŠnner suwŽi lokal RŽit an iwwer 12000 Stiet an Dierfer. De Glawen un dÕEenheet vun der M‘nschheet motivŽiert dÕBah‡Õ’ zu enger Onmass vun AktivitŽiten. Firwat man se dat alles? Ma fir dŽi sozial, kulturell an ekonomesch EntwŽcklung ze f‘rderen an derzou bŠizedroen, Viruerteeler zÕiwwerwannen a fir d'GlŠichheet vun de M‘nschen ze schaffen. DÕAarbecht vun der Bah‡Õ’communautŽit ass inspirŽiert aus de Schr‘fte vum Bah‡ÕuÕll‡h. E wichtegt Prinzip ass dobŽi dÕIwwerzeegung dass mir, egal vu wou mer hirkommen an egal wŽi enger Relioun oder Rass mer ugehŽieren, eist W‘ssen derselwechter himmlescher Quell ze verdanken hunn, also engem eenzege Gott.
MŽi Info zur Expo2000 zu Hannover kritt dir m‘ttlerweil an al ReesbŸro, an natierlech um Internet ‘nnert www.expo2000.de. DÕUnity Foundation hei zu L‘tzebuerg ‘nnerst‘tzt am Moment ErzŽiungsprojeten an Indonesien, Brasilien, Kolumbien an an de Marshall Inselen am Pazifik. W‘llt dir mŽi iwwer dÕUnity Foundation w‘ssen, dann telefonŽiert dem 262520. Ech w‘ll nach kuerz op zwou Publikatioune vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit hiweisen, dŽi hei gutt passen. DŽi Žischt heescht: EntwŽcklungsperspektiven fir dÕM‘nschheet, en neit VerstŠndnis vum globale Wuelstand an dŽi zweet: Wie schreift dÕZukunft, Gedanken iwwer dÕ20t Jorhonnert. Dir kritt d‘s Publikatioune vum Bah‡Õ’zenter um Telefon 44 22 20. DÕRedaktioun vun Zeit fŸr Geist, eng Zeitung dŽi Iddien a VirschlŽi fir eng besser Welt verm‘ttelt, invitŽiert d‘sen Donneschdeg den Owend um 8 Auer op eng Diskussiounronn mam Marianne Wiltgen, Musiktherapeutin a Proff am Conservatoire iwwer dÕThema: Musek an eis geeschteg EntwŽcklung. An dat am Bah‡Õ’zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad.

5 Fofzeg Joer Bah‡Õ’ zu L‘tzebuerg
5t Sendung. D‘nschdeg 30te Mee a Freideg 2te Juni. Zu L‘tzebuerg ginn et schonn iwwer 50 Joer Bah‡Õ’. Hei elo ganz kuerz e puer wichteg Datumer fir eist dÕLand: 1947 komme fir dՎischt amerikanesch an australesch Bah‡Õ’ op L‘tzebuerg wunnen. E Joer mŽi spŽit h‘lt den Žischte L‘tzebuerger de Bah‡Õ’ Glawen un. Interessanterweis kommen dŽi Žischt Bah‡Õ’ aus dem katholeschen, jŸddeschen a protestantesche Glawen, wat jo och eent vun den Ziler vun der Bah‡Õ’ Relioun gutt duerstellt, anzwar dÕEenheet an der Villfalt.
Dat selwecht Joer g‘tt an der Stad deen Žischte Lokale Rot gebilt. 1952 ass an der Stad den europŠesche Bah‡Õ’ Kongress am deemolege Casino des Bourgeois. E Joer mŽi spŽit g‘tt de regionale Benelux ComitŽ formŽiert, an deem natierlech och L‘tzebuerger Bah‡Õ’ dobŠi sinn . An deem Joer kafen dÕBah‡Õ’ och hiren Žischten Zenter an der rue MarŽchal Foch an der Stad. 1957 g‘tt den Žischten Nationale Rot vun de Benelux-Staaten formŽiert an dat och mat gewielte Membere vun der l‘tzebuerger Bah‡Õ’ Gemeng. 5 Joer mŽi spŽit, 1962, g‘tt den Žischte Nationale Rot zu L‘tzebuerg gewielt an e Joer drop bedeelegt sech d‘se Conseil un der Wal vum Žischten internationale Bah‡Õ’-Gremium, zu Haifa an Israel. M‘ttlerweil g‘tt de Bah‡Õ’zenter an der rue MarŽchal Foch ze kleng a mŽi e groussen Zenter g‘tt 1978 um Lampertsbierg kaaft, an der rue des Glacis. Munchereen er‘nnert sech vlŠicht un dÕAffiche Centre Bah‡Õ’ am Eecherbierg. 1985 hŽieren a liese vill mŽi Leit weltwŠit vun de Bah‡Õ’ . Et ass dÕinternationaalt Joer vum Fridden. Den internationale Bah‡Õ’gremium adressŽiert eng Friddensbotschaft un dÕV‘lker vun der Welt. DÕVersprieche vum Weltfridde g‘tt weltwŠit iwwerreecht un all Herrscher, politesch a reliŽis PersŽinlechkeeten an un all aner Leit, dŽi meenungsbildend wierken oder sech intressŽieren an asetzen, fir dass dÕEenheet vun der M‘nschheet an de Weltfridde k‘nne verwierklecht ginn. Hei am Land krŽien d‘s Friddensbotschaft eise Groussherzog de Grand-Duc Jean, dÕMembere vun der Regierung a vum Parlament, eis Vertrieder bei der EuropŠescher Gemeinschaft, de Monseigneur Jean Hengen, Aerzb‘schof vu L‘tzebuerg, den HŠr Emmanuel Bultz, Groussrabbiner vu L‘tzebuerg esou wŽi e groussen Deel vun der l‘tzebuerger Populatioun.
An den aachtzger Joeren, wŠhrend der islamescher Revolutioun am Iran ginn dÕBah‡Õ’ do, just wŽinst hirer Relioun extrem verfollegt. Vill vun hinne verloossen hiert Land als FlŸchtling. DÕL‘tzebuerger Regierung h‘llt ‘m dŽi fofzeg Bah‡Õ’ FlŸchtlingen op. Si konnten sech alleguer gutt hei am Land integrŽieren.
1986 g‘tt dÕUnion luxembourgeoise des femmes bah‡Õ’es gegr‘nnt. De Bah‡Õ’zenter ass er‘m ze kleng, an e neien Zenter g‘tt an der allŽe LŽopold Goebel kaaft.
M‘ttlerweil ass dÕl‘tzebuerger Bah‡Õ’communautŽit gewuess. Ausser hirem Nationale Conseil huet L‘tzebuerg haut eelef Lokal RŽit an uechter dÕLand liewe Bah‡Õ’ an 57 LokalitŽiten. Klasse fir Kanner a Jugendlecher ginn uechtert dÕLand organisŽiert. Eng vun den Haaptfuerderunge vu Bah‡ÕuÕll‡h ass eng grondlee‘nd geeschteg ErzŽiung an allgemeng Schoulbildung fir all Kanner vun der Welt, mam Zil Viruerteeler ofzebauen, selbstŠnneg no der WourŽcht ze sichen a seng Talenter fir de Fortschr‘tt vun der M‘nschheet anzesetzen. Sou proposŽieren dÕBah‡Õ’ zum Beispill dÕAfŽierung vun enger Welth‘llefssprooch, dŽi an alle Schoule soll nieft der Mammesprooch gelŽiert ginn. RegelmŽisseg ginn hei am Land Summer a Wanterschoulen organisŽiert. Si gi jidderengem dÕMŽiglechkeet dÕBah‡Õ’ Schr‘fte mŽi genee kennenzelŽieren a se virun allem a Relatioun ze setze mat eisen heitege Besoien a Problemer. Des Schoulen sinn ausserdem eng super Gelee‘nheet, sech er‘mzegesinn, nei Leit kennenzelŽieren a Spaass ze hunn.
DÕRedaktioun vun Zeit fŸr Geist, eng Zeitung dŽi Iddien a VirschlŽi fir eng besser Welt verm‘ttelt, invitŽiert den Donneschdeg, 8te Juni um 8 Auer owes op eng Diskussiounronn mam Farah Dustdar, Politikw‘ssenschaftlerin iwwer dÕThema: Politik a Moral, nei Spillregelen fir eng glaafwierdeg Demokratie. Zwou Wochen drop, den 22te Juni, schwŠtzt den Nazareno Gottardi, Physiker a Nuklearinspektor bei der EuropŠescher Gemeinschaft iwwer dՃierlechkeet vun de W‘ssenschaftler. An dat am Bah‡Õ’zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad. Telefon: 44 22 20.

6 DÕBah‡Õ’ a wat se gleewen
6t Sendung. D‘nschdeg 6ten a Freideg 9te Juni. Wann een dat Wuert Bah‡Õ’ nach ni hŽieren huet, ass et schwŽier sech eppes dr‘nner virzestellen. Ech si Bah‡Õ’. Wat bass du? Bah‡Õ’. Wat ass dat dann? Eppes fir zÕiessen? Nee, dÕBah‡Õ’ si M‘nschen dŽi hiert dÕLiewen no de LŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h ausriichten. Sou, wŽi e Chr‘scht u Jesus Christus gleeft, sou wŽi e Musulmaner un de Mohamed gleeft, sou gleeft e Bah‡Õ’ u Bah‡ÕuÕll‡h.
Bah‡ÕuÕll‡h ass de Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. Hien huet am 19te Jorhonnert a Persie gelieft, anzwar vun 1817 bis 1892. DÕBah‡Õ’ gleewen, dass Bah‡ÕuÕllah de Verm‘ttler vum g‘ttlechen Impuls fir eist ZŠitalter ass. Bah‡'u'll‡h brŽngt eiser ZŠit also en neien Impuls. D‘se neien Impuls huet natierlech Implikatiounen, net n‘mme spirituell mee och sozial a w‘ssenschaftlech Implikatioune fir eis all. Bah‡'u'll‡h leet domat de Grondsteen fir eng gerecht Weltgesellschaft, kreativ and dynamesch. DÕHaaptzil vun der Bah‡Õ’ Relioun ass Weltfridden, dÕEenheet an der Villfalt. Also e Gaart mat villen dÕZorte Blummen, net n‘mmen eng dÕZort. Eng Welt, wou all M‘nsch sech frŠi entfale kann. Wann dÕLeit sech wŽinst der Relioun streiden a Krich fŽieren, ass et besser et g‘tt keng Relioun. Relioun war an ass haut nach oft Ursaach vu Krich an Haass op der Welt. Et ginn awer och elo ‘mmer mŽi positiv Initiativen. DŽi verschidde Reliounen schaffen ‘mmer mŽi oft zesummen. Hei an och weltwŠit. Viru kuerzem hat de Poopst zum Beispill och dÕBah‡Õ’ an de Vatikan agelueden fir iwwer dÕZukunft vun der M‘nschheet ze diskutŽieren. Mir mussen einfach zesumme schaffe wa mer gŠren eis Problemer lŽisen. Aleng geet dat netmŽi. DÕBah‡Õ’ liewen haut an 232 LŠnner an onofhŠngege Gebitter. Et f‘nnt ee Bah‡Õ’ a mŽi wŽi 2000 Volleksgruppen a StŠmm.
DŽi grouss and eiweg Wourechten si bei all Relioun dŽi selwecht. Zum Beispill SŠi Noper gŠr hunn, an engem aneren nŠischt doen, wat ee selwer net gŠr huet. Dess eiweg Wourechten f‘nnt een am Juddentum, Chr‘schtentum, am Islam, am Buddhismus, am Hinduismus an am Bah‡Õ’ Glawen. Gott scheckt eis vun ZŠit zu ZŠit Propheten, dŽi eis proposŽieren, wŽi mir matenee liewe sollen. Wann een dat elo reng zŠitlech gesi kuckt, da war dee leschte Prophet, dee Gott eis geschŽckt huet, Bah‡ÕuÕll‡h, am 19te Jorhonnert. Virdrun waren dat Propheten wŽi de Mohammad, de Jesus, de Moses, de Buddha, de Krishna an den Zarathrustra. Op mannst sinn dat dŽi, dŽi eis bekannt sinn. Gott manifestŽiert sech also duerch seng Propheten. DÕBah‡Õ’ nennen se och Manifestatioune vu Gott, oder Gottesoffenbarer.
Wann dŽi eenzel Reliounen am Wesen dat selwecht soen, wŽi dÕLŽift zu eisem nŠchsten, Gedold, Matgefill, FrŽndlechkeet a Verzeie k‘nnen, firwat hu mer da net just eng Relioun? Et wier jo vill mŽi einfach. Dat ass sŽcher. An eigentlech hu mer och just eng Relioun. Och wann se verschidden Nimm drŽit.
Bah‡ÕuÕll‡h seet dass dÕWourecht relativ ass, an net absolutt. Wat fir dÕW‘ssenschaft haut zum Beispill wouer ass, ka mar falsch sinn, wann se zum Beispill eng nei Entdeckung gemaach huet. An de M‘nsch selwer entwŽckelt sech a wiesst. An zwar net n‘mmen deen eenzelnen, vun der Gebuert bis zum Doud, an duerno. Mee och dÕM‘nschheet als Ganzt. Wann een deen Eenzelnen a seng EntwŽcklung, vun der Kandheet bis als Erwuessene kuckt, kann een och dÕM‘nschheet als Ganzt, als eng Eenheet betruechten, dŽi eng kollektiv EntwŽcklung matmecht. An haut, no zŽchdausend Joer EntwŽcklung M‘nsch, ass dÕM‘nschheet un deem Punkt ukomm, wou si aus hirer PubertŽit erauskomm ass. Am Ufank hunn dÕM‘nsche jo emol a Gruppen an Horden zesumme gelieft, duerno als StŠmm, als Voll‘ksstŠmm a mŽi spŽit an onofhŠngegen Natiounen. Endlech ass et mŽiglech Erwuessen ze sinn. Ech betounen hei et ass mŽiglech, Erwuessen ze sinn. An dat heescht, a Fridde k‘nne mateneen ze liewen. Dat heescht das eis kleng €erdkugel am Fong n‘mmen ee Land ass. Ee Land mat ville Kulturen a GebrŠicher, en onheemleche RŠichtum.
Firwat brauche mir als M‘nschheet dann een deen eis weist wŽi mer solle matenee liewen? VerglŠiche mer dat mat der ErzŽiung dŽi mir an eis Kanner kruten oder krŽien, versti mer ganz schnell wŽi wichteg ErzŽiung ass. Ganz einfach wesentlech Saachen, wŽi liesen a schreiwen. HŽiflechkeet, Fr‘ndlechkeet, Gedold a Matgefill si jo zum Beispill all QualitŽiten, dŽi ganz n‘tzlech sinn. Vu dass mir jo och net n‘mmen ee Schoulmeeschter hunn, vun der Spillschoul bis op dÕUni, kann een och verstoen dass et an der Relioun och sou Šhnlech ass. Dee Schoulmeeschter mŽcht jo och keng Algebra an Algorithmen an der Spillschoul, och wann en dat kann. Sou kann een dat zum Beispill mam Jesus verglŠichen. FrŽier haten dÕM‘nschen einfach en anert OpfassungsvermŽigen wŽi haut. DŽi eiweg Wourechten sinn zu all ZŠit gŸltig awer net dŽi mŽi praktesch Saachen. WŽi mer matenee liewe sollen. DŽi Šnnere sech. DŽi entwŽckele sech. Bah‡ÕuÕll‡h ass den Žischte Reliounsbegr‘nner deen eis ganz konkret seet, wŽi mer gutt matenee k‘nne liewen. Hien huet n‘mmen een Zil: DÕEenheet vun der M‘nschheet ze ermŽiglechen a seet: Des €erd ass n‘mmen ee Land an all M‘nsche si seng Bierger. DÕBah‡Õ’ Relioun ass nom Chr‘schtentum dŽi am wŠitverbreetste Relioun op der Welt. DÕBah‡Õ’ Relioun huet keng PaschtŽier, keng B‘scheef, kee ClergŽ.
DÕRedaktioun vun Zeit fŸr Geist, eng Zeitung dŽi Iddien a VirschlŽi fir eng besser Welt verm‘ttelt, invitŽiert den Donneschdeg, 8te Juni um 8 Auer owes op eng Diskussiounsronn mam Farah Dustdar, Politikw‘ssenschaftlerin iwwer dÕThema: Politik a Moral, nei Spillregelen fir eng glaafwierdeg Demokratie. Zwou Wouchen drop, den 22te Juni, schwŠtzt den Nazareno Gottardi, Physiker a Nuklearinspektor bei der EuropŠescher Gemeinschaft iwwer dՃierlechkeet vun de W‘ssenschaftler. An dat am Bah‡Õ’zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad. Telefon: 44 22 20.

7 Motivatioun
7t Sendung. D‘nschdeg 13ten a Freideg 16te Juni. An elo dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Um Mikro de Jean-Marie. D‘slescht, an der Cantine vum Centre de Langues, freet mŠin ale Kolleg mech. So Jean-Marie, wou kriss du dann deng Motivatioun hier. Ma dat ass eng gutt Fro. Wou ech meng Motivatioun krŽien. Sou eppes freet een sech jo net all Dag. Sou richteg hat ech mer et och nach net iwwerluecht. Ech mengen, normalerweis huet ee mat 37 seng Aarbecht, dŽi engem Spass mŽcht oder och net. Et huet ee vlŠicht eng Famill an een zwee Kanner. A normalerwŽis muss ee kucken, dass een iwwer dÕRonne k‘nnt, finanziell gesinn. Domat ass ee jo awer lŠngst net zefridden. Wat ech u mengem Kolleg, dem Chr‘scht esou gutt fannen ass dat hei. Viru Joeren huet hie sech fir dÕStroossekanner vu Sao Paulo agesat. Hie wollt hinnen h‘llefen. And dat huet hien och gemaach. An dat huet him selwer och vill Satisfactioun bruecht. èmmer er‘m k‘nnt et vir, dass ech nei Saachen entdecken, e flotte Saz liesen, eppes wat mech inspirŽiert. Et ass oft dat wat mech motivŽiert. Natierlech och mŽi Bouf. Hie kritt der elo zeng. Kanner sinn ‘mmer nees faszinŽierend. Vun hinne kann ee vill lŽieren. Mir kenne jo dÕSprŽchwuert: Mat fale lŽieren dÕKanner goen. An do mengen ech, solle mer roueg Kanner bleiwen. Well mir w‘sse jo och dass een deen nŠischt mŽcht, och nŠischt brŽcht. Mee bei eis Erwuessener soll jo alles perfekt sinn. Mat deem Drang no Perfektioun erreeche mer net vill. Den Trick ass fir vill Iddien ze hunn, an dŽi schlecht ewechzegeheien. A sou richteg zefridde sinn ech am Fong net. Schlecht ass dat net onbedŽngt. Sou laang ee positiv ass a versicht den nŠchsten Dag vlŠicht eppes besser ze maachen, eppes anescht ze maachen, wŽi den Dag virdrun. Dat er‘m setzt viraus, dass een, iergendwann am Dag eng KŽier, iwwer dat nodenkt wat een daagsiwwer alles gemaach huet. Zum Beispill: an do hunn ech awer direkt geflucht, wŽi dee mer dÕVirfahrt geholl huet oder an deer Situatioun hat ech iwwerhaapt keng Gedold. Et ass nŠmlech vill mŽi einfach sech all Dag e b‘ssen ze verbesseren, wŽi op eemol w‘llen alles an enger KŽier ze maachen. Mee wŽi oft k‘nnt et mer vir, dass eng Woch vergaang ass, ruckzuck, einfach so, ouni irgendwann eng KŽier nogeduecht ze hunn, wat ech eigentlech gemaach hunn. Einfach e puer Minuten am Dag fanne fir dÕRou ze genŽissen, ofzeschalten, e b‘ssen ze meditŽieren. Dat ass flott. Jo, an da fŠnken ech gŠr un, mech mat aneren ze verglŠichen. Ech froe mech. Wat hunn ech da schonn alles mat menge 37 Joer ‘mgerappt. Ass et derwŠert driwwer ze schwŠtzen. An dann denken ech. Ma lues Jean-Marie. Du kanns dech jo guer net mat anere verglŠiche. Et ass jo keen dÕselwecht wŽi den aneren. Et huet jo net jiddereen dŽi selwecht FŠegkeeten a MŽiglechkeeten. Jo, a sou geet et mer mat ville Saachen. Meng Repren krŽien ech meeschtens aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften. DÕBah‡Õ’ Relioun g‘tt mer en Halt. Ech weess dass vill Leit soen: ech brauch keng Relioun dŽi mer seet wat richteg a falsch ass. Ok, ech hu jo ‘mmer nach mŠi frŠie W‘llen. Mee vun iergendwou krŽien ech ‘mmer meng Informatiounen. Vun doheem, wat ech an der Zeitung liesen. Wat ech um Radio hŽieren. Wat ech um Fernseh gesinn. Wat meng Fr‘nn mer zielen. Alles dat drŽit derzou bŽi, wŽi ech iwwer eppes denken. De Bah‡Õ’ Modell ass bis elo dat bescht wat ech fonnt hunn.
6-7 Millioune Leit sinn zur ZŠit amgaang, weltwŠit d‘se Modell ze probŽieren. Et g‘tt kee M‘nsch op der Welt dee perfekt ass. Awer et ginn ‘mmer mŽi M‘nschen, dŽi e bessert Liewen ustriewen. E bessert Liewe fir sech selwer an e bessert Liewe fir dŽi, deenen et net sou gutt geet. MŠi Kolleg de Chr‘scht, deen de Strossekanner zu Sao Paulo h‘lleft, ass kee Bah‡Õ’. Mir ginn awer gutt eens mateneen. Ech brauch nun eemol eng Visioun vun enger besserer Welt. Eng Welt an dŠr mir a Fridde matenee liewe k‘nnen. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fannen ech eng Onmass vun Ureegungen fir mŠin deeglecht Liewen, praktesch Uregungen, dŽi ech direkt kann ‘msetzen. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen eis: ãDÕWuert Gottes ass wŽi eng Luucht an hiert Liicht ass d‘se Saz: Dir sidd all dÕFrichte vun engem Bam an dÕBlieder vun engem Aascht. Fuert mateneen an dŽiwer LŽift an Eenegkeet, Fr‘ndschaft a Verbonnenheet. Hien, dÕSonn vun der Wourecht bezeit: Sou staark ass dÕLiicht vun der Eenheet, dass si dÕganz €erd erliichte kann.Ò 7
DÕRedaktioun vun Zeit fŸr Geist, eng Zeitung dŽi Ideen a VirschlŽi fir eng besser Welt verm‘ttelt, invitŽiert den Donneschdeg, den 22te Juni, op en Diskussiounsowend mam Dr. Nazareno Gottardi, Physiker a Nuklearinspektor bei der EuropŠescher Gemeinschaft iwwer dՃierlechkeet vun de W‘ssenschaftler. An dat am Bah‡Õ’zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad. Fir mŽi Info iwwer d‘sen Owend, telefonŽiert dem 44 22 20. Des Rubrik gouf iech wie ‘mmer offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

8 Eng Formatioun mam Institut Pierre Becker zu Uewerdonven, Ruhi 1
8t Sendung. D‘nschdeg 20ten a Freideg 23te Juni. Haut zielen ech iech vun zwee onvergiessleche Weekender zu Uewerdonven. Mir waren am ganzen zu aacht, vun 18 bis 58. Den Institut Pierre Becker hat d‘s Formatioun organisŽiert. Si heescht: Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen. WŽi fŠnkt dÕLiewen un a wat ass den Doud, wat ass de S‘nn vum Liewen, wat ass dÕNatur vun der SŽil, firwat brauche mir en ErzŽier, wat geschitt mat der SŽil nom Doud a wŽi k‘nne mer e gutt Liewe fŽieren?
Ier ech iech kuerz iwwer d‘s Themen erzielen, w‘ll ech iech soen, wŽi flott et war mat Leit zesummenzeschaffen, dŽi obscho se all hei zu L‘tzebuerg wunnen, aus aner LŠnner a Kulture kommen. Sou zum Beispill de Joubin deen dÕlescht Joer a Brasilie war, fir do der Bah‡Õ’communautŽit an engem EntwŽcklungsprojet ze h‘llefen, dÕAfsi wat zur ZŠit an Amerika studŽiert, dÕNikka wat aus Kanada k‘nnt oder de Bijan vun EttelbrŽck, deen awer vill a Bosnien ‘nnerwee ass. DrŠi L‘tzebuerger, de Roland, dÕJanet an de Jean-Marie waren och derbŠi. DÕBuch mat deem mir geschafft hunn, ass a Kolumbien an enger Bah‡Õ’ UniversitŽit iwwer Joeren ausgeschafft, ausprobŽiert a verbessert ginn. Et ass e feste Bestanddeel vun der moralescher ErzŽiung a SŸdamerika a mŽi a mŽi LŠnner interessŽiere sech derfir. Hei elo puer vun de Grondgedanken un deene mer geschafft hunn.
WŽi fŠnkt dÕLiewen un a wat ass den Doud? DÕSŽil ass eng geeschteg Eenheet, dŽi vu Gott geschaf gouf. SŽil a Kierper zesumme maachen e M‘nsch. Den Doud ass just de Wiessel vun engem Zoustand, duerno entwŽckelt dÕSŽil sech onendlech weider. De S‘nn vun eisem Liewen ass et Gott ze erkennen a bei hien ze kommen.
Deen deen dÕManifestatioun erkennt, also dŽi grouss Propheten wŽi Christus a Mohammed, k‘nnt Gott mŽi no. Genee sou wŽi een am Bauch vun der Mamm dŽi KrŠfte kritt, dŽi een an d‘ser Welt brauch, so soll een an d‘ser Welt FŠegkeeten entwŽckelen, dŽi een an der nŠchster Welt gebrauche kann.
DÕNatur vun der SŽil. Wat ass dÕSŽil. DÕSŽil ass en Zeeche vu Gott. Eng SŽil dŽi Gott trei bleift, wŠert sŠi Liicht zrŽckstralen a si wŠert vun him ugezu sinn. Sech zevill u Saache vun d‘ser Welt ze klammeren verh‘nnert de Wee vun der SŽil zu Gott. Si maachen eis SŽil schwaach. De M‘nsch huet dÕFŠegkeet Eeegeschafte vu Gott zÕentwŽckelen. Wat ee sech jo besser kennt, wat ee Gott besser kennt.
Firwat dÕM‘nschen en ErzŽier brauchen. DÕFŠegkeeten an dÕTalenter vum M‘nsch si verstoppt. Si k‘nnen n‘mme mat H‘llef vun der Manifestatioun Gottes entwŽckelt ginn. DÕManifestatioun vu Gott ze erkennen ass sou gutt wŽi Gott selwer zÕerkennen. Duerch eng geeschteg ErzŽiung kann ech mech richteg kennelŽieren a sou meng gutt QualitŽiten entwŽckelen.
Wat geschitt da mat eiser SŽil nom Doud? Gott an d‘sem Liewe kennenzelŽieren ass eng eemoleg Gelee‘nheet. Eis SŽil kann doduerch Žiweg glŽcklech sinn. Wann een dŽi Chance, Gott kennenzelŽieren, einfach eweggeheit, wŠert een dat nom Doud Žiweg bereien. Kee weess genee, wŽi eist dÕLiewen hei ophale wŠert. Dofir soll een deem anere verzeien. Et soll een net mengen, et wier ee besser wŽi aner Leit. An der nŠchster Welt wŠerte mir dÕMŽiglechkeet hunn, mat all dÕZort Geheimnisser vertraut ze ginn. Mir wŠerten och dÕSchŽinheet Gottes kucke k‘nnen. An der nŠchster Welt wŠerte mer all dŽi er‘mgesinn, dŽi mer gŠr hunn. Mir wŠerten eis un dÕLiewen an d‘ser materieller Welt er‘nneren.
NŠischt an d‘ser Welt soll mech traureg maachen, virun allem wann ee bedenkt dass mŠi Liewen hei, verglach mat deem, wat mech nach erwaart, sou schnell wŽi ee kucke kann, eriwwer ass. Et kann nach flott ginn.
WŠhrend deenen zwee Weekender zu Uewerdonven hat ech eemol nees dÕGelee‘nheet fir mech mat ganz anere Saachen ze beschŠtegen. Et h‘lleft mer, den Alldag mat aneren Aen ze kucken. Ob eemol soen ech mer. Jean-Marie, am Fong g‘tt et iwwerhaapt keen Alldag. Anscheinend ass all Dag wŽi deen aneren. Opstoen, Kaffi drŽnken, schaffe fueren, schaffen, iessen, a sou weider a sou fort. Wann ech et fŠerdeg brŽngen, mŠi sougenannten Alldag opzefr‘schen a mat aneren Aen ze kucken, hunn ech vill erreecht. Ech ka jo probŽieren, mŽi intensiv ze liewen. Ech ka probŽieren, e b‘sse mŽi fei mat mengen Aarbechtskollegen ze sinn, ech ka probŽieren meng Aarbecht e b‘sse besser ze maachen, an doheem mech e b‘sse mŽi ‘m meng Famill ze k‘mmeren. An zum Schluss nach en Zitat aus dem Taoismus: ãDe M‘nsch ass souwuel m‘nschlech wŽi och g‘ttlech. Dat G‘ttlecht an him dauert Žiweg an huet onendlech vill WŠert. Dat M‘nschlecht ass vergŠnglech, dat G‘ttlecht ass onvergŠnglech. Dat Gutt am M‘nsch k‘nnt vu Gott.Ò8

9 Bah‡ÕuÕll‡h an dÕWelt am Ufank vum erwuessenen ZŠitalter
9t Sendung. D‘nschdeg 27ten a Freideg 30te Juni. Bah‡'u'll‡h ass de Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. Dat dr‘tt Jordausend steet virun der Dier. Ech huele mer haut e b‘ssen ZŠit, fir iwwer dÕWelt an dat wat mir draus gemaach hunn, nozedenken. An ech gesinn dass mir mat ganz ville grousse Problemer konfrontŽiert sinn. Mir brauchen eng nei Approche, wŽi mir dÕNatur vum M‘nsch gesinn a wŽi mir dÕNatur vun der Gesellschaft gesinn. Eng Approche, dŽi koherent an harmonesch ass. Wat ass also de M‘nsch, a wat ass dÕGesellschaft? Bah‡'u'll‡h huet e sou eng Approche a senge Schr‘ften entwŽckelt. Hien huet am 19te Jorhonnert gelieft, vun 1817 bis 1892.
Bah‡'u'll‡h seet dat hei: Et gi KrŠften dŽi eng positiv Wierkung op dÕNatur vum M‘nsch hunn. D‘s KrŠften komme vun deem G‘ttlechen. D‘s g‘ttlech Kraaft weist sech ‘mmer nees an der Geschicht. Duerch si konnten dem M‘nsch seng moralesch a geeschtesch FŠegkeete sech lues a lues entwŽckelen. A sou konnt dann eis Zivilisatioun Fortschr‘tter man. D‘se Phenomeen widderh‘llt sech permanent. En hŠngt mat de Missioune vun aussergewŽinleche Wiese wŽi Krishna, Moses, Bouddha, Jesus a Mohammed zesummen. E Phenomeen dee weder en Ufank nach en Enn huet, well e ganz einfach e Bestanddeel vun eiser EntwŽcklung ass.
Mir hunn dat ni verstan, obscho mir jo awer vun d‘ser EntwŽcklung profitŽiert hunn. Just de contraire. All KŽier, wann dÕM‘nschheet eng nei geeschteg Erfahrung matgemaach huet, huet si och eng nei reliŽis Struktur opgebaut. Bis haut ass et esou, dass dŽi nei geeschteg Kraaft, dŽi mystesch Begeeschterung, dŽi sech am Laf vun der Geschicht ‘mmer er‘mm gewisen huet, gebremst ginn ass, an d‘st duerch intern WiddersprŽch a Streidereien.
Bah‡'u'll‡h verglŠicht dÕMaturitŽit vun der ganzer M‘nschheet mat deer vum Eeenzelnen. Jidderee muss an de verschiddenen Etappe vun sengem Liewen, also no der Gebuert, an der Kandheet an als Jugendlechen, ‘mmer nees struewelen a sech MŽi ginn, fir k‘nne weiderzekommen am Liewen. Haut ass dÕM‘nschheet op dee Punkt ukomm, wou si erwuessen ass. Mir brŽngen et elo fŠerdeg, eis ganz EntwŽcklung ze verstoen. Dat ass mŽiglech, well mir dat Ganzt haut k‘nne gesinn. Mir k‘nnen eis Gemeinsamkeet gesinn. DÕErausfuederung ass dŽi, dass mir erkennen a verstinn, dass mir n‘mmen ee Vollek sinn. Wa mir dat maachen, da geet et dor‘ms, dass mir zesummen dÕFundamenter vun enger Weltzivilisatioun lee‘n. Dofir musse mir eis vun enger Rei Saache befreien, wŽi zum Beispill engem egoistischen Individualismus oder engem Glawen, deen eis an eisem Denken anengt.
DÕKraaft dŽi d‘st Weltgew‘ssen zum VirschŠi brŽngt ass dÕWeltoffenbarung vu Gott. E Versprieche vun d‘ser Offenbarung fanne mir an all den hellege Schr‘fte vun der Vegaangenheet. De Spriecher vun d‘ser Offenbarung ass Bah‡'u'll‡h. Seng LŽiere stellen eng Skizz duer. E Modell vun der sozialer Organisatioun vun eisem PlanŽit. DÕLŽiere vu Bah‡'u'll‡h an den Afloss dŽi si op eis ZŠit hunn, ass dat wesentlescht Evenement vun eiser ZŠit.

10 WŽi een dat bescht aus eise Kanner an aus eis selwer erausbrŽngt
10t Sendung. D‘nschdeg 4ten a Freideg 7te Juli. DŽi wuel wichtegst Aufgab vun all Mamm a Papp ass dŽi, fir hire Kanner e puer Gronddugenden mat op de Wee ze ginn, e puer gutt Naupen. DÕBuch wat ech iech haut kuerz virstellen, ass esou opgebaut, dass et iech bei d‘ser Aarbecht h‘lleft. D‘se Guide h‘lleft iech, Matgefill, Versteesdemech, GenerositŽit oder M‘tschgiewegkeet, Guttheet, EntgŽintkommes a Fr‘ndlechkeet an Šr Famill ze brŽngen. Mech huet Buch direkt ugesprach, well hei net vill philosophŽiert a gebraddelt g‘tt. Et geet ‘m ganz konkret Eegeschaften, dŽi ech bei mir a menge Kanner entwŽckele kann.
Zesummegestallt ass d‘se Guide vum ÔVirtues ProjectÕ, enger internationaler Organisatioun. Si huet sech et zur Aufgab gemaach, geeschtegt Wuesstem bei jonk an al ze f‘rderen. D‘se multikulturellen and interreliŽise Guide weist Elteren an ErzŽier, wŽi een aus Wierder konkret Aktiounen an aus Idealer, RealitŽite mache kann. DŽi 52 Dugenden, dŽi een am Buch f‘nnt, eng fir all Woch, stamen aus all deene grousse Weltreliounen. Sie stŠerken dÕZesummesinn am Familljeliewen. DŽi einfach Strategien h‘llefe Kanner aus all Alter sech op eng interessant Aart a Weis un dem Prozess vu Wuesstem an Entdeckung ze bedeelegen a matzemaachen.
DÕBuch erklŠert wat dŽi jeweileg Dugend ass, wŽi een se kann Ÿben a lŽieren, an h‘lleft engem erauszefannen, ob ee sech scho mat d‘ser Dugend verbessert huet oder op ee nach drunn ze schaffen huet. Et ass schonn aleng flott erauszefannen wŽivill verschidde gutt Dugenden et iwwerhaapt sou ginn, a wat et dann heescht, zum Beispill opriichteg, fr‘ndlech, oder ged‘lleg ze sinn.
Am Buch lŽiert een dÕSprooch vun der IntegritŽit, der LŽift an dem Respekt vu sech selwer. Et weist engem, dŽi f‘nnef Rollen, dŽi Eltere spillen, ze verstoen. Am Buch entdeckt een nei Wee‘r fir ZŠit zur Meditatioun an dÕFamilljeliewen anzefŽieren. Et wŽist iech, wŽi dir Kanner h‘llefe k‘nnt, moralesch Entscheedungen ze man.
De Guide g‘tt Erwuessenen a Kanner Geschir fir geeschtlech a moralesch ze wuessen. An dat duerch einfach †bungen, dŽi eis h‘llefen, dat Bescht aus eis erauszebrŽngen.
Am Firwuert steet dass dÕAufgab vun den Elteren, dŽi wuel schwŽierst a komplext AktivitŽit op eisem PlanŽit ass. DÕEltere sinn dem Kand seng Žischt a wichtegst ErzŽier. Trotzdem krŽien Eltere keen oder bal keen Training wat se solle man a wŽi se et solle man. Leider kommen dÕKanner ouni Gebrauchsanweisung.
De Guide basŽiert op vŽier Grondprinzipien: DÕEltere sinn dŽi Žischt ErzŽier vum Kand.
Kanner gi gebuer mat ongeheier MŽiglechkeeten: hir natierlech QualitŽiten k‘nne sech a positiv oder negativ Eegeschaften entwŽckelen. D‘st hŠngt virun allem dovun of, wŽi eng ErzŽiung si an den Žischte Joer krŽien. Charakter entwŽckelt sech an deem dÕKanner lŽieren, responsabel a moralesch Entscheedungen ze treffen. EegelŽift a SelbstwŠert sinn e natierlecht Resultat wann een no geeschtege Prinzipien a WŠerter lieft.
DÕBah‡'i Schr‘fte soen dass fir haut dŽi wichtegst Aufgab fir deen Eenzelnen doranner besteet, e gudde Charakter ze hunn, gutt ManŽieren an dat mer versiche sollen eist allgemengt Behuelen ze verbesseren. Dat, sou dÕBah‡Õ’ Schr‘ften ass dÕHaaptulŽies vu Gott a senge Propheten, nŠmlech, der SŽil vum M‘nsch eng ErzŽiung ze ginn an de Charakter vu jidderengem ze verbesseren an ze verfeineren. Wahrhaftegkeet and ƒierlechkeet sinn dÕFundament vun allen Dugenden. Ouni d‘s Wahrhaftegkeet an ƒierlechkeet ass Progrs an Erfolleg an all de Welte vu Gott onmŽiglech. A wann d‘s QualitŽit beim M‘nsch fest etablŽiert ass, da kann hien sech och all dŽi aner g‘ttlech QualitŽiten uneegnen. Wat eist eegent Liewen an eise Charakter ugeet, ass Bah‡'u'll‡h ganz vehement. Soll de Bah‡Õ’ Glawen sech mat Erfolleg entwŽckelen, da geet dat n‘mmen duerch eng Saach an eng Saach aleng. Anzwar an deem Mooss wŽi eist eegent Liewen an eise ganz persŽinleche Charakter d‘s Žiweg Prinzipien er‘mspigelen.
DÕBuch heescht, The Family Virtues Guide, zesummegestallt vum Linda Kavelin Popov am Plume Verlag, ISBN Nummer 0452278104. Et ass op Englesch an Dir kritt et an all gutt Librarie oder am Bah‡Õ’zenter, allŽe LŽopold Goebel, Tel 442220. DÕSektioun Diddeleng vun der l‘tzebuerger Vereenegung vu Bah‡Õ’ Fraen invitŽiert op de MarchŽ du Tiers Monde, de Sonndeg 9te Juli vun 11 bis 6 Auer. Wann der w‘llt um Stand math‘llefen, da mellt iech beim Farideh Baki um Telefon 522521. Zu LŽifreng organisŽiert dÕFamill Saberi all Freides vun 2 bis 4 eng VerdŽiwung, dŽi sech op dÕRuhi Method basŽiert. Fir mŽi Info telefonŽiert der Famille Saberi um 835765. Zu Housen am CafŽ des Sports f‘nnt all 2te Freideg en Diskussiounsowend statt: Thema: Ech diskutŽiere mat, DÕPotenzial vum Eenzelnen. De Gilles Molitor huet mŽi Info um Telefon 269100592

11 DÕExecutioun vum B‡b
11t Sendung. D‘nschdeg 11ten a Freideg 14te Juli. De 9te Juli. E wichtegen Dag am Bah‡Õ’ Kalenner. Bei eis am Land, wŽi och an all aner Land, war de leschte Sonndeg besonnesch. De 9te Juli, virun 150 Joer genee, ass de Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun gestuerwen. Bah‡Õ’ uechter dÕLand hunn sech zesummefonnt fir d‘sen Dag ze commŽmorŽieren. Fir vill Leit, dŽi sech nach net sou laang mat der Bah‡Õ’ Relioun befaassen, war d‘sen Dag och eng gutt Gelee‘nheet, mŽi iwwer dÕGeschicht kennenzelŽieren.
Anzwar drŽit et sech ‘m e jonke Mann, bekannt als de B‡b, wat iwwersat eng Dier, eng Ouverture bedeit. Hien huet sech a Persie bemŽit, sozial a reliŽis Reformen ze verbreeden. Hien huet en neit ZŠitalter prophezeit, en ZŠitalter vu m‘nschlecher EntwŽcklung. Vill Leit ware vu sengen Iddien inspirŽiert a sou hat hien eng Onmass vun UnhŠnger. Dat wat hie sot, huet deenen, dŽi deemools un der Macht waren, wŽineg gefall. Schliesslech war dÕGefor jo grouss, dass si hiren Afloss gŽife lues a lues verlŽieren. Sou huet et dann och net laang gedauert, bis de B‡b festgeholl gouf. A schliesslech ass hie vun engem SchŽisskommando executŽiert ginn. DÕGeschicht ronder‘m d‘st Evenement ass eleng eng Emissioun wŠert. Net n‘mmen ass hien, de B‡b higeriicht ginn, mee och Dausende vu sengen UnhŠnger sinn ‘mbruecht ginn. Seng LŽieren awer si net mat him gestuerwen. Si sinn haut dÕFundament vum weltwŠite Bah‡Õ’ Glawen.
Wann een sech e b‘sse mam Liewen an Doud vum B‡b, dem Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun a vu Jesus Christus beschŠftegt, f‘nnt een eng Rei €hnlechkeeten an hirem Liewen an hiren Doud. Interessanterweis, wollten dŽi persesch AutoritŽiten, dass en Doktor aus dem Westen de B‡b viru senger Hiriichtung ‘nnersiche sollt. En IrlŠnner, den Dr Cormick. Hie sot spŽider dass de B‡b him sot, dass eng ZŠit gŽif kommen, wou souguer EuropŠer seng Relioun gŽifen unhuelen. Den Dokter war dovu net iwwerzeegt. Haut gŽife sech sŽcher wonnere wann e gesŽich, wŽi dem B‡b sŠi Liewen haut op dausende vu Plazen uechter dÕWelt commŽmorŽiert g‘tt.
An et g‘tt ni dÕselwescht commŽmorŽiert. An deene 15 Joer, wou ech elo Bah‡Õ’ sinn, hat ech schonn dÕGelee‘nheet, bei ville Bah‡Õ’ Feierdeeg derbei ze sinn, an dat op verschidde Plazen, Sou zum Beispill zu Haifa, Israel, dem administrativen a geeschtleche Weltzentrum vum Bah‡Õ’ Glawen, an Irland, an DŠitschland, FrankrŠich, der Belsch, der SchwŠiz, Lichtenstein a natierlech bei eis am LŠndchen. Entweeder ass de lokale Rot aus der jeweileger Uertschaft fir de Programm zoustŠnneg, oder deejŽinege bei dem dÕFeier oder dÕCommŽmoratioun stattf‘nnt. Leschte Sonndeg war ech zu Iechternach bei der Famill Balazadeh fir d‘s CommŽmoratioun agelueden. Mir waren ongefŽier zu zwanzeg. Ausgewielte Gebieder aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften si vun eenzelne Kanner an Erwuessener gelies a gesonge ginn. Dert‘schent si kuerz Texter iwwer dÕEvenement vun d‘sem Dag virun 150 Joer virgelies ginn. Duerno gouf et dann wonnerbart Iessen, mat Dessert, Kaffi an TŽi. DobŠi bleift ‘mmer ZŠit fir al Kollegen a Fr‘nn er‘mzegesinn an neier kennenzelŽieren. Ausser dem 9te Juli ginn et am Bah‡Õ’ Glawen nach aacht aner FŽierdeeg, wŠhrend deenen ee wa mŽiglech net schaffe soll.

12 DÕNonzŽngdeegfest
12t Sendung. D‘nschdeg 18ten a Freideg 21te Juli. DÕNonzŽngdeegfest. Eng M‘schung vu Gebiet, Bridderlechkeet an Demokratie un der Basis. DÕWeltuerdnung vu Bah‡'u'll‡h, dem Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun, ‘mfaasst all Deeler vun der m‘nschlescher Gesellschaft. Dat sinn dŽi geeschteg EntwŽcklunge vum Liewen, dŽi administrativ an dŽi, dŽi sech op eis Gesellshaft bezŽien. DŽi drŠi EntwŽcklunge ginn op vill Aart a Weise vum M‘nsch ausgedrŽckt. Sou g‘tt eng nei Zivilisatioun opgebaut. DÕNonzŽngdeegfest, un der Basis vun eiser Gesellschaft, huet d‘s 3 Deeler a sech. Wann DÕ19 Deegfest am Duerf, an der Stad an an der Groussstad seng Aufgab erf‘llt, dann ass dat eng Institutioun, un dem all Bah‡Õ’ sech bedeelegt. Eng Gelee‘nheet fir opzetanken, Eenheet a Gemeinsamkeet ze f‘rderen, de Fortschr‘tt ze sŽcheren a virun allem frou ze sinn a Freed ze brŽngen. All Member vun der Bah‡Õ’communautŽit fillt sech duerch seng Partizipatioun un de Bah‡Õ’ AktivitŽite bedeelegt. Et ass dŽi Žischt KŽier an der Geschicht (vun de Reliounen), datt et net duergeet just ze gleewen. DÕHalschent vum Bah‡Õ’ Liewen ass aktiv Bedeelegung un de Bah‡Õ’ AktivitŽiten. Dat ass natierlech just eng spirituell Obligatioun, dat heescht et g‘tt keen deen eis kontrolŽirt. Well et am Bah‡Õ’ Glawen sou keng Hierarchie g‘tt.
DÕ19 Deegfest ass dÕHŠerz vum Liewen an der Bah‡Õ’communautŽit. Et f‘nnt all 19 Deeg statt, Also um Žischten Dag vun all Bah‡Õ’ Mount treffen sech dÕBah‡Õ’ weltwŠit an hirer Gemeng. Op eng regelmŽisseg Aart a Weis g‘tt versicht dÕEenheet an der Bah‡Õ’ Gemeng ze stŠerken. DÕNonzŽngdeegfest besteet an der Haaptsaach aus drŠi Deeler. Engem geeschtegen Deel, an deem Gebieder an Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften an aneren hell‘ge Schr‘fte gelies oder gesonge ginn. Duerno k‘nnt deen administrativen Deel. Do ass et de lokale Rot vun der Gemeng deen do matdeelt, wat alles gemaach ginn ass, wŽi eng Projeten a Problemer uleien, wat et Neits g‘tt aus dem Weltzentrum, oder Neiegkeete vum Nationale Rot. Jiddereen huet bei d‘ser Gelee‘nheet och dÕMŽiglechkeet, Uregungen a Rekommondatiounen ze maachen, oder iwwer eppes ze beroden.
DÕBerodung ass e wichtegt Fundament vun der Bah‡Õ’ Administratioun. Hei ganz kuerz dŽi vŽier wichtegst Punkten dŽi een fir eng Berodung brauch. ƒischtens: all dŽi nŽideg Informatiounen a Point de Vuen zum Thema sichen an zesummestellen. Zweetens: versiche bei der Diskussioun richteraus, Žierlech an hŽiflech ze sinn, ouni dÕLeit zÕattackŽieren. Dr‘ttens: wann eng Iddi eemol presentŽiert g‘tt, da gehŽiert se dem Grupp; also net perforce seng Iddi w‘llen duerchsetzen oder Partei ergrŠifen. A VŽiertens: UnanimitŽit ass erw‘nscht, soss g‘tt ofgest‘mmt an de Beschloss vun der MajoritŽit g‘tt ugeholl. Wann de Grupp DŽcisioun tr‘fft, versicht jiddereen se voll a ganz zÕakzeptŽieren an se zՑnnerst‘tzen.
Dee leschten Deel vum DÕNonzŽngdeegfest ass dee sozialen Deel. Do g‘tt zesummen eng Erfr‘schung gedronk. Dat lescht DÕNonzŽngdeegfest wou ech war, war zu Rammeldeng bei der Famill Creitz. Et waren iwwer 20 Leit do, mat engem schŽine Programm an zu menger Iwwerraschung engem wonnerbaren Iessen. DÕ19 Deegfest ass normalerweis nom‘ttes oder am frŽien Owend, sou dass dÕKanner och k‘nnen dobŠi sinn. DÕKanner an dÕJugendlech sinn encouragŽiert sou wŽit et g‘tt sech un allen AktivitŽiten ze bedeelegen.
D‘s drŠi Deeler, de spirituellen, den administrativen an de sozialen Deel, ginn op ganz vill ManŽiere gehalen. DÕNonzŽngdeegfest respektŽiert an encouragŽiert kulturell Villfalt.
Wann een NonzŽngdeegfest hŽiert k‘nnt een och mengen, dass et eng grouss Feier mat vill Iessen a GedrŽnks ass. Dat ass net onbedengt esou. An d‘sem Fall ass et Žischter e Fest vu Freed, zesummesinn, e geeschtegt Fest wann ee w‘llt. Och wann een elo n‘mme Wasser zervŽiert, ass dat an der Rei, well jo mŽi WŠert drop geluecht g‘tt, wŽi eppes zervŽiert an offrŽiert g‘tt. Wat een och muss bedenken, ass dat hei. DÕNonzŽngdeegfest ass e feste Bestanddeel wann ee Bah‡Õ’ ass, an et f‘nnt een et iwwerall op der Welt er‘mm. Et ass ‘mmer e b‘ssen anescht. Well dat hŠngt jo dervun of, wou DÕNonzŽngdeegfest ass, a wien dÕTexter, dÕGebieder an dÕMusek auswielt. Natierlech ass den zweeten Deel, dÕBerodung an dÕNeiegkeeten och ‘mmer anescht. An dee leschten Deel, dee sozialen Deel, lŽist ganz vill Spillraum zur KreativitŽit. Ganz wichteg bei deem Ganzen ass dÕAart a WŽis wŽi et gemaach g‘tt, dÕHŽiflechkeet mat der ee schonn empfang g‘tt, ka vill derzoubŠidroen, dass een e flotten Nom‘tteg oder Owend huet.
Hei zu L‘tzebuerg hu mir ronn eng dose Lokal RŽit uechter dÕLand an also och eng Dose NonzŽngdeegfest. Frot eemol Šre Bah‡Õ’ Bekannten, wŽi da sŠi lescht NonzŽngdeegfest war!

13 Wat et heescht Bah‡Õ’ ginn a sinn
13t Sendung. D‘nschdeg 25ten a Freideg 28te Juli. WŽi g‘tt ee Bah‡Õ’? Wat heescht et sech zum Bah‡Õ’ Glawe bekennen? A wat heescht et Bah‡Õ’ sinn? D‘s Froen hunn ech mer virun enger gudder dose Joere gestallt. Ech war an der M‘ttelschoul wou ech de Walter vu Walfer kennegelŽiert hunn. Hien huet de Piano gespillt an ech dÕTrompett. De Walter war an ass Bah‡Õ’. Haut wunnt hien a seng Famill a Brasilien. Fir mech war deemools eng ZŠit wou ech mer dŽi Ÿblech grouss Froen iwwer dÕLiewe gestallt hunn. Fir meng Elteren war Relioun ni en Thema, Žischter Traditioun. Bis ech dÕGelee‘nheet hat an dÕStad an dÕSchoul ze goen, hat ech ni eppes hŽieren iwwer aner Reliounen. Ech wosst am Fong net, dass et eppes anescht ausser der kathoulescher Relioun gŽif ginn. Mir sinn dÕAe grouss opgaange. Ech hunn dÕHari Krishnaen an der Stad kennegelŽiert, Transzendental Meditatioun, Buddhismus an Taoismus, fir elo n‘mmen e puer Richtungen, Reliounen a Philosphien ze nennen, ware fir mech deemools interessant. An sou si mer dann och frŽier oder spŽider dÕBah‡Õ’ iwwer de Wee gelaaf. Si haten hiren Zenter rietserhand wann een den Eecherbierg eropfiert. Deemools waren et eng gutt Dose Jugendlecher mat deenen ech mech vill opgehal hunn, si ware Bah‡Õ’ an et war alles nei fir mech. Fridden mat sech selwer, Weltfridden, dÕEenheet vun der M‘nschheet, dÕEenheet vun der Welt, dÕEenheet vu Gott, dÕRoll vun der Famill, ErzŽiung a mŽi mystesch Theme wŽi dÕSŽil an dÕLiewen nom Doud f‘nnt ee vill an de Bah‡Õ’ Schr‘ften. Fir dÕSaach elo net an dÕLŠngt ze zŽien, no langem hinn an hir, nodeems ech bal krampfhaft versicht hunn an de Bah‡Õ’ Schr‘fte Feeler ze fannen, nodeems ech eng ganz Parti Leit hei an am Ausland op Konferenzen a Summerschoule kennegelŽiert hunn, war et souwŠit. Wat ech mŽi gesicht hunn, Feeler ze fannen, wat ech mŽi Wourechten entdeckt hunn dŽi mer gefall hunn. En plus war dÕAtmosphere an deene meeschte Reunionen a bei de Leit doheem ganz gutt a jidderee war ganz fr‘ndlech. Ech wollt du schliesslech Bah‡Õ’ ginn. Et war een Owend um Sennengerbierg, op engem Bah‡Õ’ Feierdag, wou ech meng Kaart ‘nnerschriwen hunn. Eng einfach BestŠtegung dass ech de Jean-Marie, Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun unerkennen als Manifestatioun vu Gott fir elo, fir eis ZŠit, an dass ech versichen no senge LŽieren ze liewen. DÕDeklaratiounskaart dŽi ech ‘nnerschriwwen hunn, huet einfach en administrativen Zweck, wou meng Address steet, sou dass ech Bah‡Õ’ Noriichten an Invitatioune ka geschŽckt krŽien. Dass een einfach weess, wŽivill Bah‡Õ’ et dann iwwerhaapt g‘tt.
Wat ech w‘ll soen. Bah‡Õ’ gi war fir mech eng relativ einfach Saach. Eng Entscheedung, dŽi ech gemaach hunn an dŽi ech bis haut nach net bereien. Ech hu natierlech dÕFrŠiheet, zu all Moment ze soen, nee merci, ech hunn es genuch, ech w‘ll nemŽi Bah‡Õ’ sinn. Ech brauch et just ze soen.
Kuerz nodeem ech Bah‡Õ’ war hat ech eng wonnerbar Gelee‘nheet dÕWeltzentrum vum Bah‡Õ’ Glawe mŽi no kennenzelŽieren. Ech hu wŠhrend zwee Joer an Israel gewunnt an do eng benevol Aarbecht gemaach. Dat hellegt Land fir dÕChr‘schten, dÕJudden, dÕMohamedaner an dÕBah‡Õ’. An dat zu Haifa. Eng onvergiesslech ZŠit op enger Plaz, dŽi fir all Bah‡Õ’ dŽi hellegst Plaz vun der Welt ass, well do Bah‡'u'll‡h, de Begr‘nner, begruewe lŠit. Et ass awer och dÕadministratiivt Zentrum vum Bah‡Õ’ Glawen. WŽi dÕHŠerz vum m‘nschleche Kierper. Iwwer d‘s Erfahrung wŠert ech sŽcher nach eng KŽier e puer Wuert verlŽieren.
Fir d‘s Parenthse zou ze maachen w‘ll ech soen, dass et fir mech nach eng BestŠtegung war, dass meng Entscheedung Bah‡Õ’ ze ginn, dŽi richteg war. WŽi ech nŠmlech den Žischten Dag zu Haifa, de Bierg Karmel, dÕBah‡Õ’ Terrassen eropgaange sinn, hunn ech sou richteg matkritt, dass de Bah‡Õ’ Glawen net n‘mmen aus schŽinen Iddien a Gedanke besteet, mee dass do och eng konkret SchŽinheet ass, dŽi ee kann mat bloussem A gesinn, dŽi ee kann upacken. Ech schwŠtze vun de Bah‡Õ’ GŠert um Bierg Karmel, de S‘tz vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium, den internationalen Archiven a nach villen aneren historesche Plazen. An all dat kritt een net sou richteg mat, wann een net selwer dÕMŽiglechkeet huet, sech dat unzekucken an zÕerliewen. Sech et also sou richteg op dÕLong zŽien.
DÕMotivatioun fir Bah‡Õ’ ze bleiwe lŠit awer nach mŽi an der Inspiratioun dŽi dÕBah‡Õ’ Schr‘fte mer brŽngen. ƒischtens ginn et der zweetens g‘tt e kee wichtegt Thema zu dem Bah‡Õ’ Schr‘ften nŠischt ze soen hunn. Huelt iech dach eng KŽier e puer Minuten ZŠit fir e puer Zeilen aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften unzekucken. DŽi dŠitsch Bah‡Õ’communautŽit huet eng ganz flott InternetsŠit mat interessante Linken, ‘nnert www.bahai.de.

14 DÕBah‡Õ’ Schr‘ften
14t Sendung. D‘nschdeg 1ten August a Freideg 4ten August. DÕlescht Woch hunn ech Iech erzielt, wŽi ech Bah‡Õ’ gi sinn. Bis et esou wŠit war, sinn ongefŽier zwee Joer vergaangen. Ech wollt nei ufŠnken. Natierlech geet et net vun haut op mar. Wat mer awer dobŠi gehollef huet, waren dÕBah‡Õ’ Schr‘ften. An hinne fannen ech ‘mmer er‘m €ntwerten an Inspiratioun. Am lŽifste sichen ech mer en Thema a kucke wat dÕBah‡Õ’ Schr‘ften derzou soen. Haut sinn iwwer 100 BŠnner aus dem perseschen an arabeschen iwwersat. DŽi allermeescht ginn et op englesch, an dann dŽi aner grouss Sproochen, spuenesch, fransŽisch, dŠitsch, italienesch, an sou weider. Bah‡Õ’ Schr‘fte ginn et m‘ttlerweil an iwwer 800 Sprochen an Dialekter. Zentral sinn all dÕoriginal an authentesch Schr‘ften zu Haifa an Israel, dem administrative S‘tz opgehuewen. DŽi allermeescht Texter fannt Dir och um Internet ‘nnert Bah‡Õ’. WeltwŠit ginn et iwwer 30 VerlagshŠiser. Hir Aufgab ass et, dÕBah‡Õ’ Schr‘ften an dŽi jeeweileg Sprooch vum Land zÕiwwersetzen. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte f‘nnt een eppes iwwer all wichtegt Thema. Wann ech elo eng Fro iwwer eppes hunn, wou ech nŠischt an de Bah‡Õ’ Schr‘ften driwwer fannen, hunn ech dÕMŽiglechkeet, deem hŽchste Bah‡Õ’ Gremium ze schreiwen a si ze froen. D‘se Gremium g‘tt iwwrigens all f‘nnef Joer vun all de Nationale RŽit vun der Welt gewielt. De Gremium ka mer dann eng Referenz zum Thema ginn, oder ka mer soe wou ech an de Bah‡Õ’ Schr‘fte mŽi driwwer fannen. DÕVisioun vum Bah‡Õ’ Glawen ass esou, dass dÕRelioun sech weltwŠit nach mŽi verbreede wŠert,an dass eng MajoritŽit vu Leit de Bah‡Õ’ Glawen unhuele wŠerten. Bah‡'u'll‡h ass net de leschte Prophet, oder Manifestatioun Gottes, dee mer krŽie wŠerten. Mee sŽcher fir dŽi nŠchsten 1000 Joer wŠert dÕBah‡Õ’ Relioun hir GŸltegkeet behalen. Geschichtlech an zŠitlech gesinn, steet de Bah‡Õ’ Glawen errŽischt am Ufank vu senger EntwŽcklung. Et si just 100 Joer hir, dass Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun, d‘s Welt verlooss huet. An haut ass de Bah‡Õ’ Glawen, nom Chr‘schtentum, dŽi Relioun dŽi am meeschten op der Welt verbreet ass. An dÕM‘nschheet selwer steet erŽischt am Ufank vu senger EntwŽcklung. WŽi wichteg de Bah‡Õ’ Glawe fir dÕWeltentwŽcklung ass geet aus folgendem Zitat kloer erfir:
ãDÕWelt ass aus dem GlŠichgewiucht geroden duerch dÕKraaft vun d‘ser grŽissten, d‘ser neier Weltuerdnung. Dat gereegelt Liewe vun der M‘nschheet ass opgewullt duerch dÕWierke vun d‘sem eenzegartegen, d‘sem wonnerbare System. E System, wat bis elo nach kee stierflecht A gesinn huet.Ò9
D‘se Modell, de Bah‡Õ’ Modell fonktionŽiert weltwŠit fir iwwer sechs Millioune Leit, aus deenen ‘nnerschidlechste Kulturen. DÕBah‡Õ’ bidden dem Rescht vun der Welt d‘se Modell vum Zesummeliewen un. Si sollen et dach probŽieren a selwer entscheeden op et fir si n‘tzlech ass!
DÕInternetsŠit fir d‘s WochÊkennt aus FrankrŠich: www.religare.org Do fannt dir eng interreliŽis ReferenzbibliothŽik. Dir hutt Zougank zu den hellege Schr‘fte vu siwe grouss Reliounen: dÕBibel, dÕEvangelien, De Koran, dÕBah‡Õ’ Schr‘ften, dÕPriedegte vum Buddha, dÕBaghavad-Gita an Texter vum Zoroaster.3

15 Wat de Jugendlechen eiser Gesellschaft brŽngt
15t Sendung. D‘nschdeg 8ten August a Freideg 11ten August. Den DŽngscht un der M‘nschheet g‘tt am Bah‡Õ’ Glawe grouss geschriwwen. An der Schoul freet een sech jo sŽcher, wat w‘ll ech spŽider ginn, wat man ech mat mengem Liewen. An der ZŠit wou ee fŠerdeg ass mat lŽieren, oder virum Sutdium an ier een sech vlŠicht entscheed eng Famill ze gr‘nnen a mat schaffen ufŠnkt, g‘tt e Bah‡Õ’ Jugendlechen encouragŽiert, sech en halleft oder e Joer ze huelen, fir irgendwou op der Welt en DŽngscht ze leeschten. D‘st Joer g‘tt zum Beispill e flotte Video gemaach. Eng AfŽierung an de Bah‡Õ’ Glawen fir Jugendlecher. DobŠi h‘llefen och L‘tzebuerger. De Reiz fir mŽi wŠit ze goen ass och grouss, zum Beispill war de Joubin vun Diddeleng e Joer zu Brasilen an engem EntwŽcklungsprojet. DÕMartine Schoos aus dem Minett huet Schoul gehal an enger PrimŠrschoul zu Haiti. Et kann awer och an engem Spidol sinn, oder an engem vun de Bah‡Õ’ Haiser vun der Andacht. Zu New Deli an Indien zum Beispill ass ‘mmer eng grouss Nofro fir Guide ze sinn am Bah‡Õ’ Haus vun der Andacht. Et huet dÕForm vun enger Lotusblumm, krut eng Onmass vun Auszeechnungen wŽinst der ongewinnten Architektur. Bis zu 30.000 Leit huelen sech all Dag ZŠit, d‘s Plaz vu Gebiet a Meditatioun ze besichen fir e b‘sse Rou, Fridden an Ermuddegung ze fannen. Fir sech geeschteg nees opzetanken. Aner Bah‡Õ’ HŠiser vun der Andacht ginn et hei bei Frankfurt, bei Chicago an Amerika, zu Kampala an Afrika an zu Sidney an Australien.
Ganz besonnesch ass et, k‘nnen an Israel am Bah‡Õ’ Weltzentrum ze schaffen.
D‘se Summer geet de Kian Bayani vu Mamer an dÕMartine Wiltgen vu Schwebach fir e Joer op Haifa. De Kian an dÕMartine, zesumme mat iwwer 600 aner Jugendlechen, Erwuessenen a Familljen hunn do zu Haifa, dem administrativen a spirituellem S‘tz vum Bah‡Õ’ Glawen, dÕMŽiglechkeet hire Glawe vill mŽi no kennenzelŽieren. Jenodeem wŽi eng FŠegkeeten si hunn, bek‘mmeren si sech zum Beispill ‘m dŽi wonnerschŽi GŠert ronder‘m de SchrŠin vum B‡b oder si Guide fir all dÕTouristen, dŽi Haifa an dÕBah‡Õ’gŠert besiche kommen. DÕènnerhalung vun all deenen historesche Gebailechkeeten erfuerdert zum Beispill gutt Handwierker, Leit dŽi Teppecher k‘nne restaurŽieren, souwŽi Moler a SchrŠiner.
De S‘tz vum h‘chste Bah‡Õ’ Gremium ass jo och zu Haifa um Bierg Karmel. Et ass dÕHŠerz vun deem dÕImpulser an dÕOderen sech ueschter dÕBah‡Õ’ Welt verdeelen. Administrativ FŠegkeeten a Computerspezialisten sinn do vill gefrot. SŽcher wŠert ech nach eng KŽier mŽi am DŽtail iwwer dÕBah‡Õ’ Weltzentrum schwŠtzen.
Fir dee Jugendlechen ass sou eng Period vum DŽngscht eng gutt Gelee‘enheet sech besser ze entscheeden, wŽi hien de Rescht vu sengem Liewen w‘ll gestalten. DÕBah‡Õ’ Schr‘ften soen ausdrŽcklech, dass ee soll eng Aarbecht maachen, dŽi der M‘nschheet en DŽngscht erweist. DobŠi g‘tt all sou Aarbecht als Gebiet ugesinn, sief dat eng Botzfra oder en Dokter, deen operŽiert. De WŠert lŠit an deem, wŽi een seng Aarbecht mŽcht. Zu d‘sem Thema: Aarbecht als DŽngscht un der M‘nschheet, ginn et eng Rei interessant BŠitrag an der ZŠitschr‘ft TEMPORA, vun der dŠitscher Bah‡Õ’communautŽit. Wann der w‘llt, schŽcken ech iech gŠr eng Kopie dervun.
DÕnŠchst Woch zielen ech iech ausfŽierlech iwwer de Jugend Festival hei zu L‘tzebuerg. Thema ass Jugend fir Fridden, mam Fari Khabipour vu L‘tzebuerg, dem Nabil Perdu aus Spuenien an dem Roshan Danesch aus der SchwŠiz, vum 18te bis den 21sten d‘se Mount am Centre Convict. Highlight vum Festival wŠert sŽcher den Ofschlossconcert sinn, Sonndes den 20ten, mat enger ganzer Rei vu Gruppen, hei aus dem Land an de NopeschlŠnner. WŽi gesot, mŽi doriwwer nŠchsten D‘nschdeg.

16 Jugend fir Fridden
16t Sendung. D‘nschdeg 15ten August a Freideg 18ten August. An elo dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. JUGEND FIR FRIDDEN. Thema vum Festival d‘se Summer am Centre Convict. Um Mikro de Jean-Marie.
Den EuropŠesche Bah‡Õ’ Jugendcommittee organisŽiert all Joers eng Rei vu Konferenzen a verschidden europŠesche Regiounen, am Osten an am Westen. D‘st Joer ass eng vun de Konferenzen zu L‘tzebuerg. De l‘tzebuerger Bah‡Õ’ Jugendcommittee, zesumme mat deene vun der Belsch a FrankrŽich h‘llefe mat der Organisatioun. De Festival d‘st Joer heescht JUGEND FIR FRIDDEN an ass am Centre Convict, d‘s Woch, vum 18te bis den 21sten. Dat ganzt ass ‘nnert der Schirmherrschaft vun der Commission Nationale de la CoopŽration, zesumme mat der UNESCO an der ALNU, der Association luxembourgeoise des Nations Unies.
Jugendlecher aus FrankrŠich, DŠitschland, der SchwŠiz, der Belsch an Italien wŠerten heihinner kommen. Zweck an Zil vum Festival ass et dÕJugendlech zÕencouragŽieren iwwer hier Zukunft nozedenken, an ze kucken wŽi si hir Ideen a Projeten konkret realisŽiere k‘nnen. Ageluede sinn de Fari Khabipour, Psycholog am Enseignement hei am Land, de Professer Nabil Perdu aus Spuenien an den HŠr Roshan Danesh, Professer op der Landegg Akademie an der SchwŠiz an Affekot um Gebitt vun de M‘nscherechter. WŠhrend dem Festival g‘tt vill a Gruppenaarbecht duerchgeschwat ronder‘m Theme wŽi: dÕRoll vun der Jugend am Opbau vun enger Friddenskultur, wat kann ech man? MŠi Liewen: Ass et einfach Schicksal oder ass et mŠi Choix. (Fari Khabirpour) WŽi steet et mat der Welt? WŽi kann ech Konflikter lŽisen? Kann ech ee sinn, dee vereent? (Roshan Danesh) DÕKraaft vun der Eenheet a wŽi ech meng FŠegkeeten entwŽckele kann.
All dat sinn Themen iwwer dŽi um Festival beroden an diskutŽiert g‘tt. Den Highlight wŠert sŽcher den Ofschlossconcert sinn, an zwar gratis, an dat Sonndes owes, och am Convict.
Jiddereen deen sech vun d‘sen Themen ugesprach fillt ka mŽi Info iwwer de Festival krŽien an zwar eemol am Bah‡Õ’ Zenter. Dat ass den 442220 oder den 021241005 oder den 091369 330, ech widderhuelen, de 442220 oder den 021241005 oder den 091369330. D‘s Woch proposŽieren ech Iech als InternetsŠit, e b‘sse Musek ze lauschtere vun engem Bah‡Õ’ dee Museker ass. Matthew Levine ass sŠi Numm, hien huet schonn e puer gutt CDen erausbruecht, dŽi mer ganz gutt gefall hunn. Hie sŽngt zum grŽissten Deel, an oft am Stil Frank Sinatra. Lauschtert einfach eran. Dat ass: www.mp3.com/mlevine

17 Dausend reliŽis PersŽinlechkeeten
17t Sendung. D‘nschdeg 22ten a Freideg 25ten August. An elo dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. 1000 reliŽis PersŽinlechkeeten treffen sech bei de Vereente Natiounen op engem historesche Sommet fir Weltfridden.
Et ass dŽi Žischte KŽier an der Geschicht, dass reliŽis a geeschtlech PersŽinlechkeete vun deene verschiddene Relioune vun der Welt zesummekommen, an dat zu New York den 28ten d‘se Mount. Et geet dr‘m, wŽi ee kann zesumme mat de Vereenten Natiounen eng Partnerschaft vu Fridden opbauen.
WŽi brŽngt een et fŠerdeg, dass dŽi reliŽis a spirituell CommunautŽite weltwŠit k‘nnen zesummeschafften als interreliŽis Partner mat de Vereenten Natiounen, an zwar ganz konkret bei spezifesch Initiativen, wat Fridden, Aarmutt an èmwelt ubelaangt.
Dat ass dÕZil vun d‘sem reliŽise Sommet. RepresentŽiert sinn all Regioune vun der Welt, souwŽi all dŽi grouss reliŽis Traditioue vu Bah‡Õ’, Buddhismus, Chr‘schtentum, Konfuzianismus, Hinduismus, Indigne, den Islam, de Jainismus, de Judaismus, Shinto, dÕSiks, den Taoismus a Zoroaster.
De reliŽise Sommet fŠnkt den 28ten August un, zu New York bei de Vereenten Natioune. Et wŠerten och reliŽis PersŽinlechkeeten aus den aktuelle Konfliktzone kommen, wŽi zum Beispill aus Sierra Leone, aus dem Balkan, Indonesien, €thiopien, dÕPhilipinnen, Ruanda an dem Sudan. WŽi e BŠitrag k‘nne si maachen, dŽi reliŽis Spannungen an hire GŽigende mŽi kleng ze man.
Zu d‘sem Sommet huet en onofhŠngege Grupp vun interreliŽise PersŽinlechkeeten, reliŽis Fachleit an Theologen opgeruff. MŽi Info doriwwer fannt dir am Internet ‘nnert www.prnewswire.com
Nach eng erfreelech Neiegkeet aus dem Internet. www.beliefnet.com ass wahrschŽinlech ee vun deene wichtegste reliŽisen Internetsiten dŽi et haut g‘tt. Et ass en Diskussiounsforum an dÕBah‡Õ’ bedeelegen sech vill drunn. Beliefnet leet vill WŠert drop dass virun allem grouss an unerkannte Reliounen sech un den Diskussioune bedeelegen. Den Chat iwwer dÕBah‡Õ’ Relioun um Internet ganz allgemeng on och bei beliefnet huet an der Lescht schŽin zougeholl an huet m‘ttlerweil dee selwŽchtege StellewŠert wŽi aner Relioune. Dat heescht dass elo de Bah‡Õ’ Glawe vun honnerttausende vu Visiteuren op hirer InternetsŠit bekannt gemaach g‘tt. Nach eng KŽier d‘s Address wou iwwer reliŽis Saachen diskutŽiert g‘tt: et ass www.beliefnet.com
Eng Nouvelle aus EistrŠich: E Bah‡Õ’ GeschŠftsmann ass gefrot ginn, wŽi dÕPrinzipie vu sengem Glawen him a senger Aarbecht h‘llefen. Den Dr. Faramarz Ettehadieh, e Bah‡Õ’, dee Virsetzende vun der Imperial Finance Group, ass vum Siemens Forum Academy of Life invitŽiert ginn iwwer sŠin erfollegrŠicht GeschŠftsliewen a seng persŽinlech Philosphie ze schwŠtzen. D‘st zu Wien virun 250 GeschŠftsleit, Economisten an UniversitŽitsprofesseren.
D‘s Academy of Life huet d‘st Joer den Dr Ettehadieh gewielt. Zu d‘sem Ulass ass och en Dokumentarfilm iwwer sŠi Liewe gedrŽint ginn. De Film fŠnkt mat engem Zitat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften un: DՀerd ass n‘mmen ee Land an all Leit si seng Bierger. Am Film geet kloer erfier das sŠi Liewe vum Bah‡Õ’ Glawe geprŠgt ass.
Nom Film ass den Dr. Ettehadieh vun engem Moderater a sechs Experten aus Economie, Psychologie, Philosophie, Ethik a Gesetz interviewt ginn. Duerno hat jiddereen dÕGelee‘nheet him Froen ze stellen. Net n‘mmen ass hien iwwer seng ekonomesch Strategie gefrot ginn, mee ‘mmer nees iwwer seng Relioun a wŽi hien dÕBah‡Õ’ Prinzipien a sengem Alldag uwennt. DÕImperial Finanzgrupp an hiert Aktiesystem, g‘tt ausgewielte Projeten an EntwŽcklungslŠnner direkt škonomesch H‘llef duerch dÕContributioun vun Dividende vun all Investor.

18 VŽier Konferenzen am Bah‡Õ’ Zenter
18t Sendung. D‘nschdeg 29ten August a Freideg 1te September. An deene nŠchste Wochen hutt Dir DÕGelee‘nheet u vŽier Konferenzen deelzehuelen, alleguer am Bah‡Õ’ Zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad an dat um 8 Auer owes.
Innere Edelsteine, die Chance, das Beste in sich und in anderen zu entdecken und zu entfalten ass dat Žischt Thema, a g‘tt vum Marion Gottardi presentŽiert, an dat MŽindes owes den 11te September.
D‘nschdes owes, den 19te September schwŠtzt de Fernand Schaber iwwer dÕThema: Die Zukunft gehšrt der Jugend, Herausforderung und Potential.
DÕThema vun der nŠchster Konferenz ass: Solutions Spirituelles des problmes du monde, op fransŽisch also mam Dr Nazareno Gottardi, Inspekter bei Euratom. Dat ass M‘ttwochs den 11ten Oktober.
Eenheet an der Verschiddenheet mam Georges Pfeiffenschneider ass dÕThema vun der 4ter Konferenz, eng Woch mŽi spŽit, M‘ttwochs den 18ten Oktober, an dat wŽi och dŽi aner Konferenzen, owes um 8 Auer am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad. Tel: 442220.
Zu der Žischter Konferenz Innere Edelsteine, die Chance, das Beste in sich und in anderen zu entdecken und zu entfalten hunn ech e puer Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘fte fonnt: Bah‡'u'll‡h seet: ãBetrachte den M‘nschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschŠtzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, da§ es seine SchŠtze enthŸllt und die M‘nschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.Ò
An zum Thema ErzŽiung sot 'Abdu'l-Bah‡ virun 100 Joer dat hei: Es gibt drei Arten der Erziehung: die kšrperliche, die m‘nschliche und die geistige Erziehung.
Die kšrperliche Erziehung befa§t sich mit Fortschritt und Entwicklung des Kšrpers, indem sie materielle Erleichterungen, Behaglichkeit und Entspannung fŸr ihn sicherstellt. Sie gilt in gleicher Weise fŸr M‘nschen und Tiere.
Die m‘nschliche Erziehung bedeutet Kultur und Fortschritt, nŠmlich Regierung, Verwaltung, Wohlfahrtseinrichtungen, Verkehr, Handel und Gewerbe, KŸnste, Natur- und Geisteswissenschaften, gro§e Erfindungen und Entdeckungen physikalischer Gesetze. Diese €u§erungen des Menschengeistes maachen den Unterschied zur Tierwelt deutlich.
Die geistige, gšttliche Erziehung ist die Erziehung zum Himmelreich. Durch sie erwirbt der Mensch gšttliche Vollkommenheiten. Sie ist die wahre Erziehung, denn auf dieser Stufe tritt das Gšttliche im Menschen in Erscheinung, und die Worte ÈLasset Uns Menschen schaffen nach Unserem Bild und GleichnisÇ, werden in ihm offenbar. Dies ist das hšchste Ziel der Menschheit.
Dazu brauchen wir einen Erzieher, der zugleich kšrperlicher, menschlicher und geistiger Erzieher ist, und dessen AutoritŠt in allen Bereichen Einflu§ hat. Wenn jemand sagen wollte: ÈIch habe einen vollkommenen Verstand und ein rasches Auffassungsvermšgen und bedarf dieses Erziehers nichtÇ, so wŸrde er selbstverstŠndliches leugnen und wie ein Kind sein, das sagen wŸrde: ÈIch brauche keine Erziehung, ich werde nach meiner Einsicht und Vernunft verfahren und so alle Vollkommenheiten der Welt erwerbenÇ, oder er wŠre wie ein Blinder, der sagen wŸrde: ÈIch brauche kein Augenlicht, denn es gibt viele Blinde, die sich zurechtfinden kšnnen.Ç
Die Notwendigkeit eines Erziehers fŸr den Menschen ist demnach klar und deutlich erwiesen.Ê MŽi zu d‘sem Thema wŽi gesot, MŽindes, den 11te September um 8 Auer owes am Bah‡Õ’ Zenter mam Marion Gottardi.

19 DÕJugend op der Sich no enger neier Visioun
19t Sendung. D‘nschdeg 5ten a Freideg 8te September. No engem gelongene Festival am Convict iwwer dÕThema: Jugend fir Fridden, bidden dÕOrganisatoren eng Rei Konferenze mat uschlŽissendem GesprŽich un. DÕZukunft gehŽiert der Jugend, Herausfuerderung a Potential, ass eng vun de Konferenzen, an zwar mam Fernand Schaber, an dat am Bah‡Õ’ Zenter, D‘nschdes, den 19ten September um 8 Auer owes.
Hei e puer vu senge GedankegŠng: Wou steet dÕJugend an eiser heiteger Gesellschaft? DesorientŽierung am FrŽijoer vum Liewen, an dÕSich no enger neier Visioun. Et lŠit bei eis selwer.
Zum Žischte Punkt: Wou steet dÕJugend haut?
DŽi Jugendlech an eis Wegwerfgesellschaft. DÕGefore vun der Konsumgesellschaft. WŽi eng Idoler hu mir haut? DÕAnonimitŽit an der Mass. DÕFlucht ‘m all PrŠis an op dÕKŠschten anerer. Oflenkung am Plaz Hiwendung. Aus Angscht virun der Rou, sinn der vill, dŽi sech an dÕFrŠizŠitindustrie flŸchten. Si si sech nemŽi bewosst, dass am Fong, hiert ‘nnerst, eidel ass. Et langweilt een sech nemŽi. Domat bleift dÕIllusioun vun engem ausgef‘llte Liewen weider bestoen. Et lieft ee jo n‘mmen eemol, also wa schonn, da scho richteg!
Den Zwang fir deen Žischten an dee beschten ze sinn: DÕBild vun enger materialistescher HŽichglanzgesellschaft mam Drang zum Extreemen. Iellbougesellschaft an dat scho vu klengem un. Sp‘tzesportler, Sp‘tzegehŠlter, Topmanager, Sp‘tzepolitiker si Begr‘ffer, dŽi mer onbewosst anootmen. Si beaflossen onbewosst onst dÕHandlen an ons Denkweis. Stelle mer eis dach all dŽi Sp‘tze vir: Wat ee mŽi hŽich ass, wat de Sauerstoff mŽi d‘nn g‘tt; dÕGefor vun engem schnellen Eroffalen ass hŽich. Alles an allem e liewensfeindleche Milieu! NŠischt gŽint WeiderentwŽcklung awer alles am GlŠichgewiicht vun de KrŠften.
Zum zweete Punkt an zwar dee vun der DesorientŽierung: G‘tt et dann ‘nner èmstŠnn eng liewenswŠert Zukunft? DÕPolaritŽiten: Sech selwer erkennen ass n‘mmen een Deel vum Ganzen. Den Žischte Schr‘tt ass ewech vun der DesorientŽierung. Et ass mŽi liicht sech ‘m dÕM‘nschheet ze k‘mmeren wŽi ‘m de M‘nsch. Vu wou huele mer dann dÕVisioun an dŽi nei Uerdnung? An dat fŽiert eis zum dr‘tte Punkt: DÕSich no enger Visioun.
Et geschŽie Wonner iwwerall ronder‘m eis: mir musse lŽieren, dÕSch‘pfung nees nei ze liesen, nei kennenzelŽieren! DÕEenheet vun der M‘nschheet am neien ZŠitalter. DÕKraaft an dÕVitalitŽit vun der Jugend. Sech kloer sinn iwwer de S‘nn vum Liewen. Courage hunn, anescht ze sinn! Geeschtegkeet an enger materialist‘scher Welt. Geeschtegkeet heescht och Liewensfreed, net Asketentum. Et gi vill MŽiglechkeeten fir H‘llef ze leeschten. Aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften dat hei: ãSieft iech bewosst, wŽi en Afloss a wŽi eng Verantwortung dir hutt! Geheit e klenge Steng an dÕWasser a kuckt wŽi dÕKreesser ‘mmer mŽi grouss ginn: erkennt Šr Roll a verpasst Šr Gelee‘nheet net.Ò "VernolŽissegt net dÕFŠegkeeten, dŽi dir krut, a verpasst Šr hŽich Best‘mmung net ...Ò10
NŠchste MŽindeg den Owend um 8 Auer schwŠtzt Marion Gottardi iwwer Thema: Innere Edelsteine, die Chance, das Beste in sich und in anderen zu entdecken und zu entfalten. WŽi ‘mmer am Bah‡Õ’ Zenter, telefon 44 2220.

20 Den UN Milleniumsgipfel
20t Sendung. D‘nschdeg 12ten a Freideg 15te September. Virun iwwer 100 Joer sot Bah‡ÕuÕll‡h: ãLasst euren Blick weltumfassend sein, anstatt ihn auf euer Selbst zu beschrŠnken. Befasst euch nicht rastlos mit euren eigenen Belangen! Lasst euere Gedanken fest auf das gerichtet sein, was das GlŸck der Menschheit wiederherstellen und der Menschen Herzen und Seelen heiligen wird.Ò 11
DÕlescht Woch hu sech fir dՎischte KŽier an eiser Geschicht, iwwer 150 Staats a Regierungschefen aus aller Welt bei de Vereenten Natiounen zu New York zesummefonnt, fir an Aarbechtsgruppen iwwer global Problemer ze diskutŽieren.
Virun iwwer 100 Joer sot Bah‡'u'll‡h: ãDie Zeit mu§ kommen, da die gebieterische Notwendigkeit fŸr die Abhaltung einer ausgedehnten, allumfassenden Versammlung der Menschen weltweit erkannt wird. Die Herrscher und Kšnige der Erde mŸssen ihr unbedingt beiwohnen, an ihren Beratungen teilnehmen und solche Mittel und Wege eršrtern, die den Grund zum Grš§ten Weltfrieden unter den Menschen legen. Ein solcher Friede erfordert es, da§ die Gro§mŠchte sich um der Ruhe der Všlker der Erde willen zu všlliger Aussšhnung untereinander entschlie§en. Sollte ein Kšnig die Waffen gegen einen anderen ergreifen, so mŸssen sich alle vereint erheben und ihn daran hindern. Wenn dies geschieht, werden die Nationen der Welt au§er fŸr die Wahrung der Sicherheit ihrer Reiche und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung in ihrem Staatsgebiet keine Waffen mehr brauchen. Dies wird jedem Volk, jeder Regierung und Nation Frieden und Ruhe sichern.Wir mšchten gerne hoffen, dass die Kšnige und Herrscher der Erde, die Spiegel des barmherzigen und allmŠchtigen Namens Gottes, diese Stufe erreichen und die Menschheit vor dem Angriff der Tyrannei beschirmen werden. ...Ò12
DÕlescht Woch um Millenium Forum, hat den Techeste Ahderom, ReprŠsentant vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit bei der Vereenten Natiounen, dÕMŽiglechkeet, viru Weltleaderen ze schwŠtzen an hinnen un dÕHŠerz ze lee‘n, sech un enger globaler Partnershaft mat der ziviler Gesellschaft ze bedeelegen, dat heescht dÕONGen, dÕNetregierungsorganisatiounen.
Den UN GeneralsekretŠr Kofi Annan a seng Mataarbechter hu wŠhrend deene leschte 2 Joer un d‘ser grŽisste Konferenz geschafft. Domat w‘llen si en Zeechen am neie Jorhonnert fir Fridde, Fortschr‘tt a V‘lkerverstŠnnegung setzen. DÕResultat vun der drŠideegeger Konferenz ass dŽi sougenannte JordausenderklŠrung. Doranner gi bal all aktuell Problemer vun der M‘nschheet thematisŽiert an ŽiergŠizeg Ziler fir dŽi nŠchst JoerzŽngte gesat.
Sou sollen zum Beispill dÕStaate vun der Welt et fŠerdegbrŽngen, dass bis 2015, n‘mmen hallef souvill M‘nschen op der Welt aarm sinn, dat heescht manner wŽi 40 Frang den Dag fir ze liewen hunn, a keen Zougank zu propperem Waasser hunn.
An der glŠicher ZŠit, also 15 Joer, soll dÕAusbreedung vun Aids a Malaria gebremst ginn an all Kanner sollen dÕMŽiglechkeet krŽien, dÕPrimŠrschoul fŠerdeg ze man.
Ausserdeem soll dŽi ekonomesch GlobalisŽierung den Ecart t‘schent Aarm a rŠich net mŽi grouss man, mee fir jidderee glŠichmŽisseg Virdeeler brŽngen.
Bah‡'u'll‡h sot virun iwwer 100 Joer dass dÕAerd n‘mmen eng Heemecht ass an all M‘nschen hir Birger sinn. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen d‘st zum Thema: ãDie Vereinigung der ganzen Menschheit ist das Kennzeichen der Stufe, der sich die menschliche Gesellschaft heute nŠhert. Die Einheit der Familie, des Stammes, des Stadtstaates und der Nation ist nacheinander in Angriff genommen und všllig erreicht worden. Welteinheit ist das Ziel, dem eine gequŠlte Menschheit zustrebt. Der Aufbau von Nationalstaaten ist zu einem Ende gekommen. Die Anarchie, die der nationalstaatlichen SouverŠnitŠt anhaftet, nŠhert sich heute einem Hšhepunkt. Eine Welt, die zur Reife heranwŠchst, mu§ diesen Fetisch aufgeben, die Einheit und Ganzheit der menschlichen Beziehungen erkennen und ein fŸr allemal den Apparat aufrichten, der diesen Leitgrundsatz ihres Daseins am besten zu verkšrpern vermag.Ò
D‘s Woch proposŽieren ech iech eng InternetsŠit ze besichen, dŽi iech en IwwerblŽck g‘tt, wat et alles neits weltwŠit iwwer dÕBah‡Õ’ g‘tt. Dat alles ‘nnert www.enlighten.ca, dat ass www.enlighten.ca Bis haut ass d‘s SŠit 200.000 mol besicht ginn. An d‘s Rubrik gouf iech, wŽi ‘mmer prŠsentŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

21 International Neiegkeeten an dŽi offiziell Bah‡Õ’ InternetsŠit
21t Sendung. D‘nschdeg 19ten a Freides den 22 September. E ganz interessanten a schŽine Bericht iwwer dŽi nei Terrassen zu Haifa a wŽi dÕStad sech Šnnert, fannt dir an der renomŽierter israelischer Dageszeitung Jerusalem Post vum 31ten August, an dat och um Internet ‘nnert www.jpost.com
Eng w‘chentlech Internetradiosendung mam Titel Bah‡Õ’ Perspectiven k‘nnt dir elo am Netz hŽieren. DŽi genee SendezŠit fannt dir op der InternetsŠit vum Sender, anzwar ass dat: www.abcradio.org
Sydney steet um Kap: An d‘sen Deeg kuckt alles op Australien. An dŽi australesch Bah‡Õ’ Gemeng huet mat ZŠit, mam Ufank vun den olympesche Spiller hir nei InternetsŠit vum Haus vun der Andacht bei Sydney frŠigeschalt. Dir fannt d‘s SŠit ‘nnert www.bahai.org.au/temple Interessant ass an d‘sem Zesummenhang och, dass dÕCathy Freemann l‘schte Freideg dÕFakel ugefang huet, fir dÕOlymp‘sch Spiller unzefŠnken. DÕCathy Freemann war Weltmeeschter iwwer 400 Meter a 1996 hat si dÕS‘lvermedaille zu Atlanta hanner der FransŽisin Marie-JosŽe Perec gewonnen. DÕCathy Freemann ass Australerin, eng stolz Aboriginal a Bah‡Õ’.
DŽi offiziell InternetsŠit, dÕBah‡Õ’welt, krut e Facelift, en TapŽitewiessel. ƒischtens lued se mol vill mŽi schnell wŽi dŽi al. Si ass och mŽi erfreeleg a mŽi einfach ze liesen. DŽi Žischt SŠit ass an drŠi Deeler agedeelt. Uewen den Titel: Bah‡Õ’ World mat enger Rei Leit dŽi all zimlech frou a glŽcklech drakucken. Dann op der lŽnkser SŠit hutt der dÕMŽiglechkeet iech dÕSŠiten op englesch, fransŽisch, spuenesch, portugisesch oder persesch-arabesch unzekucken. Ausserdeem kritt der do aacht Theme ganz kuerz prŠsentŽiert: Dir kritt, wann der w‘llt: eng kuerz AfŽierung, en IwwerblŽck iwwer de Bah‡Õ’ Glawen, mat de wichtegsten Personagen, Institutiounen, dÕGrondlŽieren, dÕGeschicht an dÕAktivitŽiten.
DŽi zweet Iwwerschr‘ft befaasst sech mat den Haaptpersonagen an den Institutiounen. Do fannt der mŽi detaillŽiert Informatioun iwwer dÕBegr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, dÕQuell vun hirer Eenheet an der Successioun vun der AutoritŽit z‘nter der Gebuert vum Bah‡Õ’ Glawen.
Geeschteg oder spirituell Wourechten nennt sech dŽi dr‘tt Iwwerschr‘ft. Do geet et ‘m theologesch Sujeten, wŽi zum Beispill dÕKonzept vu Gott, eise geeschtegen Ursprong, sowŽi dÕRoll vun der Relioun, dÕRoll vum Gebiet an dÕRoll vum Liewen an Doud.
Da komme mer bei dÕBah‡Õ’ Helleg Schr‘ften. Douzou gehŽieren Auszig aus de Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h, dem B‡b an Abdu«l-Bah‡, souwŽi dÕSchr‘fte vum Shoghi Effendi, an dÕStatements vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet.
Eng Global CommunautŽit stellt sech duerno vir. DÕAktivitŽite vun de Bah‡Õ’ ronder‘m dÕWelt. DÕWeltzentrum vum Bah‡Õ’ Glawen an dÕInitiative vun de Bah‡Õ’ bei de Vereenten Natiounen.
Sechste Punkt: Eng nei Visioun fir dÕZukunft fir eis all: Wat soen dÕBah‡Õ’ iwwer Fridden, weltwŠit ProsperitŽit, RegŽieren op internationalem Niveau an dÕZukunft vun der M‘nschheet als e Ganzt.
An der zweetleschter Rubrik fannt dir eraus, wŽi dÕBah‡Õ’ sech ronder‘m dÕWelt fir dÕM‘nscherechter asetzen, fir sozial a moralesch EntwŽcklung souwŽi dÕWeiderkomme vu Fraen. An zum Schluss eng Rubrik wou dir Artikelen iwwer aktuell Theme liese k‘nnt.
Unsech ass dÕInternetsŠit eng Invitatioun fir all dŽi, dŽi mŽi iwwer eise Glawen w‘sse w‘llen. Fir all dŽi, dŽi w‘sse w‘llen, aus wŽi enger Perspektiv mir dÕVergaangenheet gesinn, wou mer haut stinn, a wat eis Visioun vun der Zukunft ass. Also konnektŽiert iech, www.Bah‡Õ’.org, dŽi offiziell InternetsŠit vum Bah‡Õ’ Glawen. D‘s Rubrik gouf iech wŽi ‘mmer offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. MŽi Info um 44 22 20

22 Politik a Moral
22t Sendung. D‘nschdeg 26ten a Freides den 29te September. D‘s Woch ass dÕFarah Dustdar vun der Volkshochschule Solingen agelueden e Virtrag iwwer hiert neit Buch ze halen: ãVom Makropluralismus zu einem Makropluralistischem PolitikmodellÒ DÕBuch ass am Duncker an Humblot Verlag vu Berlin ze krŽien. DÕFarah Dustdar ass 1948 am Iran gebuer, a lieft z‘nter 1967 hei am Land, zu EttelbrŽck. Si huet zu TrŽier Politikw‘ssenschaft, Soziologie a Sozialpsychologie studŽiert. Si huet schonn eng Rei Bicher ver‘ffentlecht, ‘nner anneren: DÕFra an de Weltfridden, UsŠtz zu einer gewaltfreier Gesellschaft an Abschied von der Macht, Demokratie a Verantwortung. Ech hu mech mam Farah Dustdar iwwer hiert neit Buch ‘nnerhalen an hu probŽiert iech e b‘ssen Appetitt op dÕBuch ze man.
T‘schent der Politik an der Moral besteet en uraalt SpannungsverhŠltnis. WŽi den Aristoteles scho gesot huet, geet et bei der Moral dor‘ms, fir dŽi Saachen, dŽi eis schueden zՑnnerloossen. Mir solle gutt Saache man. An der Politik ass et awer oft anescht. Do steet oft dÕMachtstriewen an dÕDuerchsetzung vun Interessen am M‘ttelpunkt. De Politiker ass gebieden seng Interessen an dŽi vu senger Partei, an de Leit dŽi hie gewielt hunn, duerchzesetzen. DÕStriewen no Macht steet och ganz oft beim Politiker am M‘ttelpunkt. Wat ass dÕKonsequenz dovun? Ma et brŽngt dat politescht Verhalen an eng aussermoralesch Sphere. Dass dat wat dÕPolitiker alles sou man, net ‘mmer moralesch ass, gesŠit ee spŽitstens dann, wann een an de Medien ‘mmer mŽi iwwer dÕOpdeckung vu politische Skandaler gewuer g‘tt. Ausserdeem stousse mer un e puer grondsŠtzlech Problemer wa mer elo u moralesch Gesetzer denken; well dŽi Gesetzer bezŽie sech oft op eppes, wat een net direkt gesŠit. Jidderee vun eis huet e frŠie W‘llen an entscheed frŠiw‘lleg, wat e maache soll. Zum Beispill: Mir w‘ssen all wat gutt a moralesch ass. Wann et awer dr‘m geet op ech lŽie soll oder dÕWourecht soll soen, entscheeden ech selwer; huelen ech RŸcksicht op dŽi aner oder setzen ech egoistesch meng eegen Intressen duerch? An dofir muss de M‘nsch sou erzu ginn, dass dat wat e mŽcht, mat senge moralesche Prinzipien iwerenee st‘mmt.
Hei stŽisst de Politiker awer op zwee grondlee‘nd Problemer: Žischtens si vill politesch Entscheedunge komplex, villschichteg a musse wŠhrend lŠngerer ZŠit trŠitŽiert ginn. Dofir ass et oft schwŽier zÕentscheeden, wat moralesch vertrietbar ass a wat net. Beispiller dofir sinn dÕèmweltproblematik oder dÕRŸstung. Zweetens kann dÕPolitik n‘mmen am Kader vun der Verfassung vun engem Stat moralesch handlen. Op internationalem Plang gi Konflikter awer oft duerch Kricher gelŽist. A wou e Krich ufŠnkt hŠlt dÕMoralitŽit op. Wa mer gŠr hŠtten dass dÕPolitik mat der Moral iwwerenee st‘mme soll, da musse mer Kricher ganz ofschafen. Dat heescht, Konflikter ouni Gewaltuwendung an ouni Waffen, mee duerch Gesetzer lŽisen. Hu mir et verluer, moralesch ze denken? Moralesch denken, heescht dÕLiewe vu jidderengem ze schŸtzen a jidderengem seng Intressen ze berŸcksichtegen. Fir genee dat setzt sech dÕBah‡Õ’ Relioun zenter mŽi wŽi 150 Joer an. Fir eng global Ethik. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fanne mer dass net deen stolz soll sinn, ãdee sŠin eegent Land gŠr huet, mee deen, deen dÕganz Welt gŠren huet. DՀerd ass n‘mmen ee Land an all M‘nsche si seng Bierger.Ò
Eis demokratesch LŠnner hu sech awer historesch gesinn am Kader vum Nationalstaat entwŽckelt. Fir also eng global Ethik an der Politik ze verwierklechen, brauche mer en neit Denken. Mir brauchen en anert Bewosstsinn. An domat verbonnen, mussen eis WŠerter sech och Šnneren. Wat sinn d‘s nei Gedanken a WŠertvirstellungen? A wŽi k‘nne mer se praktesch ‘msetzen? WŽi eng nei Spillregele brauche mer an der Demokratie, fir dass eis Politik eiser Moral och mŽi no k‘nnt? Dat sinn dÕFroen op dŽi dÕFarah Dustdar an hirem neie Buch mŽiglech €ntwerte g‘tt. Fir mŽi Info iwwer dÕBuch, telefonŽiert dem Bah‡Õ’ Zenter um 442220.

23 De Bah‡Õ’ Glawen um Internet
23t Sendung. D‘nschdeg 3ten a Freides 6ten Oktober, an aus Versehen, D‘nschdeg, den 10ten Oktober. Hautdesdaags ass et modern eng InternetsŠit ze hunn, eng Homepage mat Fotoen, animŽierte Biller an e b‘sse Video wa mŽiglech. Fir Firmaen a GeschŠfter kann eng InternetsŠit vill Sue rabrŽngen. Fir Organisatiounen, VerŠiner a Reliounen ass den Internet eng MŽiglechkeet, sech der Welt virzestellen, ganz einfach, onkomplizŽiert. DÕMŽiglechkeet eppes um Internet nozekucken hŠngt net vun enger best‘mmten ZŠit of. Et kann een et man, wann ee w‘ll, oder wann een ZŠit derfir huet. Wat de Bah‡Õ’ Glawen ubelaangt, sou ass flott ze gesinn, wŽivill Variatioun et g‘tt: wŽivill ‘nnerschiddlech InternetsŠiten. SŠite, vun eenzelne Bah‡Õ’, SŠite vun Institutiounen, wŽi zum Beispill engem lokale Rot, oder SŠite vun der jeweiliger Nationaler Bah‡Õ’ Gemeng. Et ginn awer och SŠiten mat verschiddenen Interessen, wŽi zum Beispill Bah‡Õ’ SŠiten iwwer Thema Konscht a Musek, Medezin a Gesondheet, oder Ekonomie a Wirtschaft. An da g‘tt et dŽi offiziell InternetsŠit iwwer de Bah‡Õ’ Glawen, www.bahai.org , zesummegestallt vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit. DÕBIC, dÕBah‡Õ’ International Community, wŽi se besser bekannt ass, reprŠsentŽiert de Bah‡Õ’ Glawen op internationalem Plang no baussen. Ech kann n‘mme recommandŽieren, iech d‘s SŠit unzekucken, an elo e klengen Ausschn‘tt vun der SŠit, anzwar dÕAfŽierungssŠit, an dat ‘nner www.bahai.org.
HŠerzlech w‘lkomm bei der Bah‡Õ’ Welt: ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an dÕM‘nschheet si seng Bierger.Ò Mir si Bah‡Õ’ Ð Membere vum Bah‡Õ’ Glawen, dŽi zweet wŠitst verspreete Relioun vun der Welt, an dee Glawen deen an 235 LŠnner a Gebidder uechter dÕWelt etablŽiert ass. Mir stamen aus iwwer 2100 ethnesche Gruppen a weltwŠit si mer ‘m dŽi 5 Milliounen. Zenter mŽi wŽi engem Jorhonnert si Bah‡Õ’communautŽiten ronder‘m dÕWelt amgaang, Barrir‘ vu Viruerteeler t‘schent Leit ofzebauen. Zesumme mat aner glŠichges‘nnte Gruppen offrŽieren si e Modell vun enger globaler Gesellschaft. De KŠr vun eisem Glawe besteet an eiser Iwwerzeegung, dass dÕM‘nschheet ee Ganzt ass, an zwar mat enger gemeinsamer Best‘mmung: An de Wierder vu Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun eisem Glawen: ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an dÕM‘nschheet si seng BiergerÒ. Bah‡'u'll‡h huet eis gelŽiert dass et e Gott g‘tt deen der M‘nschheet sŠi W‘llen op eng progressiv Aart a Weis matdeelt. Jiddereng vun deene grousse Reliounen, dŽi mer vun de Gottesoffenbarer kruten, Moses, Krishna, Buddha, Zoroaster, Jesus, Muhammed, reprŠsentŽiert eng successiv Etapp an der geeschteger EntwŽcklung vun der Zivilisatioun. Bah‡'u'll‡h, dee rezentste Gottesoffenbarer an dŠr Rei, huet eis LŽiere bruecht, dŽi sech mat de moraleschen a geeschtegen Erausfuerderunge vun der moderner Welt befaassen. -- Mir invitŽiern iech, mŽi iwwer eise Glawen erauszefannen, - hir Perspektiv vun der Vergaangenheet, hiert Verstoe vun eiser heiteger ZŠit an hir Visioun vun der Zukunft.... SouwŠit zu der AfŽierung. Dann hu der dÕMŽiglechkeet, verschidden Themaen mŽi am Detail ze kucken. Dat sinn: Eng kuerz AfŽierung, dÕzentral Personnagen an Institutiounen, geeschteg Wourechten, dÕBah‡Õ’ Helleg Schr‘ften, eng global CommunautŽit, eng nei Visioun fir dÕZukunft vun der M‘nschheet, sozial Aktioun, Perspektiven a wat et neits g‘tt. WŽi gesot, nieft d‘ser offizieller Bah‡Õ’ PrŠsenz am Netz, hu dir dÕMŽiglechkeet eng einfach Recherche ze maachen ‘nnert Bah‡Õ’ , bahai. Nieft de SŠite ginn et och eng Rei Emailgruppen iwwer verschidden Intressen, wŽi Medezin an Heelung, Wirtschaft an Ekonomie, Journalismus a Konscht a Musek. All dat drŽit derzou bŽi, dass een sech awer weltwŠit ka matdeelen an sou och Frendschafte schlŽisst, Haiser vun der Andacht besiche geet a sech u weltwŠite Projete bedeelege kann. D‘s Rubrik gouf iech wŽi ‘mmer offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

24 Trounwiessel zu L‘tzebuerg
24t Sendung. Freideg den 13ten an D‘nschdeg de 17ten Oktober. E neie Grand-Duc an eng nei Grand-Duchesse zu L‘tzebuerg. Trounwiessel hei zu L‘tzebuerg. De Grand-Duc Henri an dÕGrand-Duchesse Maria Theresa. Et passt sech vlŠicht bei d‘ser AktualitŽit, ze kucke wŽi dann de Bah‡Õ’ Glawen zu Kinneken a Weltleadere steet a wat dÕBah‡Õ’ Schr‘ften dozou soen.
Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, huet virun iwwer 100 Joer, ganz kloer an dŠitlech de Kinneken, de Weltleaderen, de reliŽise Leaderen an der M‘nschheet ganz allgemeng Folgendes proklamŽiert: ãdass dat laang versprach ZŠitalter vu Weltfridden a Bridderlechkeet endlech komm wier an dass Hie selwer den Iwwerm‘ttler vun d‘sem neie Message war: dass Hien d‘s Kraaft vu Gott wier, dŽi deen dŠrzŠitege System vun Antagonismus an Haass t‘schent de M‘nschen transformŽiere gŽing an de Geescht an dÕForm vun enger neier Weltuerdnung schaffe gŽif.Ò4
A sengem BrŽif un dÕKinnegin Viktoria vun England verglŠicht Bah‡'u'll‡h dÕWelt mat engem kranke M‘nsch, deem seng Krankheet doduerch verschl‘mmert gouf, dass hien an dÕHŠnn vun ongeschŽckten Doktore gefall ass. Hie kennegt un, wat dŽi richteg Medezin ass:
ãWat den HŠr als hŽichst M‘ttel a mŠchtegst Geschir fir dÕHeelung vun der ganzer Welt best‘mmt huet, ass dÕVereenegung vun alle Všlker an enger all‘mfaassender Saach, engem gemeinsame Glawen. Dat kann net anescht erreecht gin, wŽi duerch dÕKraaft vun engem erfahrenen, allgewaltegen ... Dokter...Ò5 Bah‡'u'll‡h g‘tt hirer MajestŽit och seng Unerkennung, dass si de Sklavenhandel ofgeschaaft huet an dass si dÕBerodung an dÕHŠnn vun de Volleksvertrieder geluecht huet.
DÕKinigin Maria vu RumŠnien, Enkelin vun der Kinnigin Viktoria an dem Zar Alexender den zweeten, un dee Bah‡'u'll‡h e BrŽif geschriwwen hat, huet 1926 de Bah‡Õ’ Glawen ugeholl an huet sech ‘ffentlech derzou bekannt.6 Iwwer den Usproch an dÕStellung vun d‘sem Glawen sot dÕKinnigin Maria vu RumŠnien dat heiten: ãEt ass wŽi eng grouss èmaarmung, eng èmaarmung, dŽi all dŽijeeneg zesummefŽiert, dŽi laang noch Wierder vun der Hoffnung gesicht hunn. D‘se Glawen erkennt all grouss Propheten un, dŽi virun him sinn, rŠisst keng aner Glawensbekenntnisser nŽier a lŽisst all Dieren op. DÕBah‡Õ’ LŽier, so schreift dÕKinnigin weider, brŽngt der SŽil Fridden an dem HŠerz Hoffnung. Wien no Gew‘ssheet sicht, deem sinn dÕWierder vum Papp wŽi e Sprangbuer an der WŸste no enger laanger Wanderschaft. Hir Schr‘ften, sou bezeit dÕKinnigin an enger anerer ErklŠrung mat Bezuch op Bah‡'u'll‡h an Abdu«l-Bah‡, sengem Jong, sinn e grousse Ruff zum Fridden, deen iwwer all Grenzen hinausreecht an all Meenungsverschiddenheeten wŽinst Ritualer an Dogmen iwwersteigt. ... Et ass eng wonnerbar Botschaft, dŽi Bah‡'u'll‡h a sŠi Jong Abdu«l-Bah‡ eis ginn hunn. Si hunn allen zwee d‘s Botschaft net aggressiv opgemaach, well se wossten, dass de Keim Žiweger Wourecht, dee bannendra lŠit, Wuerzele schloe muss a sech ausdeene muss. Wann dir je eng KŽier a Kontakt mat de Bah‡Õ’ Schr‘fte kommt, sou seet si ofschlŽissend, da leet se net op dÕSŠit. StudŽiert hir Bicher, loosst hir herrlech, friddensbrŽngend a lŽif Wierder a LŽieren an Šert HŠerz andrŽngen, sou wŽi si a mŠint agedronge sinn.Ò 7
De Bah‡Õ’ Glawen erkennt voll a ganz dÕPositioun vu Kinneken an eiser heiteger Gesellschaft wŽi aus d‘sem Zitat ervirgeet: ãEs geziemt jedem Kšnig, freigebig zu sein wie die Sonne, die das Wachstum aller Geschšpfe fšrdert und jedem seinen Anteil gibt, - deren Wohltaten nicht in ihr selbst liegen, sondern von Ihm verordnet sind, dem Machtvollsten, dem AllmŠchtigen. Der Kšnig sollte so freimŸtig, so gro§zŸgig sein in seiner Barmherzigkeit wie die Wolken, die ihre Ÿberstršmende Freigebigkeit Ÿber jedes Land ergie§en auf Gehei§ Dessen, der der Hšchste Verordner ist, der Allwissende.Ò (€hrenlese)
En plus geet aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften dŠitlech dÕWichtegkeet vu Kinneken erfier: È... Es obliegt euch, allen rechtmŠ§igen Herrschern ergeben zu sein und jedem rechtlichen Kšnig eure Treue zu erweisen. Dienet den Herrschern der Welt mit Šu§erster Wahrhaftigkeit und Ergebenheit. Erzeigt ihnen Gehorsam und bringt ihnen Wohlwollen entgegen. Mischt euch nicht ohne ihre Erlaubnis und Genehmigung in politische Dinge ein, denn Untreue gegen einen rechtmŠ§igen Herrscher ist Untreue gegen Gott. Dies ist mein Rat und Gottes Gebot an euch. Wohl denen, die danach handeln ...Ç (Esselmont)
Bah‡ÕuÕll‡h huet dÕKinneke vu senger ZŠit gewarnt gerecht ze sinn, a sŠi Rot eescht ze huelen. DŽi allermeescht hunn d‘st awer net gemaach an hunn doropshinn och dÕKonsequenzen um eegenen Leif gespuert. D‘st Thema ass sŽcher derwŠert nach eng KŽier mŽi am Detail behandelt ze ginn.
DÕProklamatioun vum Glawen uechter dÕWelt huet an de 60er Joeren eng nei Phase erreecht. D‘s Proklamatiounscompaigne dŽi 1967 ugefang huet, war inspirŽiert vum honnertjŠrege Gebuertstag vum Bah‡ÕuÕll‡h senger Proklamatioun un dÕKinneken a Weltleaderen, a krut 1979 zousŠtzleche Momentum mat der verstŠerkter Verfolgung vun der iranescher Bah‡Õ’communautŽit. Dat och duerch dÕDistribution vun Dokumenter wŽi dÕVersprieche vum Weltfridden. Kinneken, Kinniginnen, PrŠsidenten, Premierministren, Legislateuren, Juristen, Akademiker, divers Institutiounen an Organisatiounen hunn de Message vu Bah‡'u'll‡h sou kennegelŽiert. 8

25 DÕFro nom GlŽck
25t Sendung. Freideg den 20ten an D‘nschdeg de 24tenOktober 2000. Wat ass GlŽckÊ? D‘s Fro ass dÕThema vun der neier Editioun vun Zeit fŸr Geist, Gedanke fir eng besser Welt. Nach ‘mmer hu Philosophen an Intellektueller, Dichter a SŠnger, awer och dŽi einfach Leit vun der Strooss, dÕalldeeglech Sprooch an dÕMŠerchen, GlŽck dŽfinŽiert als alles Dat, wat de M‘nsch a sengem Liewen erstrieft. Dor‘nner kann ee villes verstoen: sech gutt fillen, Bes‘tz, Positioun, Erfolleg, dÕErfarung vun enger dŽiwer Fr‘ndschaft a BezŽiung, Sech selwer verwierklechen a sech selwer entfalen an engem aktiven, no bausse geriicht an doduerch s‘nnvollt Liewen.
SŽcher ginn et ganz wŽineg Leit, dŽi net glŽcklech w‘lle sinn. Oft menge mer jo, dass mer da glŽcklech sinn, wann alles esou geet, wŽi mer et gŠr hŠtten. ƒischtens geet et am Liewe bal ni sou wŽi mer et gŠr hŠtten an zweetens ass et guer net sŽcher, dass mer da glŽcklech sinn, wa mer mol dat krŽien, wat mer gŠr hŠtten. An duerfir kann et sŽcher net schueden fir e b‘ssen ze kucken wat aner Leit, dŽi sech och Gedanken zum Thema gemaach hunn, iwwer dÕGlŽck soen!
Den Heinrich von Kleist seet eis dass glŽcklech ze sinn, den Žischte vun all eise W‘nsch ass, e Wonsch deen haart a lieweg aus all Oder an all Nerv vun eisem Wiesen ervierk‘nnt. Den Emile Rousseau seet dass all M‘nsch glŽcklech w‘ll sinn; fir awer d‘st Zil ze errechen, misst hie fir dՎischt w‘ssen, wat da GlŽck iwwerhaapt ass. DÕMaria von Ebner Eschenbach mengt dass k‘nne glŽcklech sinn, och ouni GlŽck Ð GlŽck ass! An den Tolstoi behaapt dass dŽijŽineg en Žiwege Feeler man, dŽi sech ‘nner GlŽcksŽilegkeet dÕErf‘llung vun hire W‘nsch virstellen. Et gehŽiert onbedŽngt zum GlŽck, munches net ze hunn, wat ee gŠr hŠtt, sou de Bertrand Russel. An de Bah‡Õ’ Schr‘ften k‘nnt dat Wuert GlŽck ganz oft vir. Zum Beispill seet Abdu«l-Bah‡: Et kann ee glŽcklech sinn wann et engem gutt geet, wann ee gesond ass, wann een Erfolleg huet, wann ee Spass huet a wann ee frou ass; wann een awer ka glŽcklech an zefridden sinn an onrouegen a schlechten ZŠiten oder wann ee krank ass, da beweist ee SŽilenadel. Weider seet hien dass dem M‘nsch seng hŽchsten ƒier a wierklecht GlŽck an der Selbstachtung, an der Onversehrtheet a Sittlechkeet vun der Persoun lŠit, an der Rengheet vu sengem Denken, a net an dem hie mat all de M‘ttelen, dŽi him zur VerfŸgung stinn, versicht, sech weltlech Saachen unzeeegenen. Dem Abdu«l-Bah‡ no g‘tt et zwou Zorte vu GlŽck: geeschteg a materiell. Geeschtegt GlŽck ass dat richtegt Fundament vun eisem Liewen. DÕLiewen ass dofir do, fir glŽcklech a net traureg ze sinn. Frou sinn heescht Liewen, Gram (also ‘mmer onzefridden ze sinn) ass Doud. .. WŽiderhi seet hien dass Wuelstand natierlech luewenswert ass, awer n‘mme wann dŽi ganz Bev‘lkerung am Wuelstand lieft.
Kaum ze gleewen ass dÕResultat vun enger englescher Studie iwwer dÕRelativitŽitstheorie vum GlŽck: Do ass dÕGlŽcksaschŠtzung vun zwou extrem ‘nnerschiddleche Gruppen ‘nnersicht ginn: Leit, dŽi am Lotto Millioune gewonnen haten a Leit dŽi no engem Akzident querschnittgelŠhmt waren. DÕResultat: Schonn no engem halwe Joer huet sech dŽi ursprŸnglech Haltung nees agependelt, wat elo dÕpersŽinlech GlŽcksaschŠtzung ugeet. De LottomillionŠr huet sech genee sou glŽcklech oder onglŽcklech wŽi virdru gespiert, genee sou wŽi de QuerschnittsgelŠhmten. Materielle Wuelstand schŽngt dŽi ‘nnerschiddlech GlŽcksaschŠtzungen net ze beaflossen- opmannst net an eiser Wuelstandsgesellschaft. DÕErf‘llung vun engem Liewensdram garantŽiert eleng nach kee LiewensglŽck. Och wann ee joerelaang fir dat gew‘nschte Familljenhaus geschafft a gespuert huet, kann een sech ‘nner EmstŠnn am Plaz vum erhoffte GlŽck vlŠicht langweilen. PlesŽier an Erfolleg eleng mŽcht also net glŽcklech.
SŽcher sinn ech glŽcklech, wann ech mech sou gutt kennen, dass ech meng MŽiglechkeeten a FŠegkeeten verwierkleche kann. Wann ech u mir selwer schaffen. Wann ech weess wat wichteg a wat net sou wichteg ass. DÕGlŽck selwer kann awer net zum Zil eleng ginn. Et ass Žischter e Resultat. Eng interessant Beschreiwung vum Rabindranath Tagore: Hie seet: ãEch hu geschlof an ech hu gedreemt, dass dÕLiewe Freed wŠr. Ich sinn erwŠcht an hu gesinn, dass dÕLiewe Flicht war. Ech hu geschafft, a kuck do: DÕFlicht war dÕFreed.Ò
Also sollt ech mech net froen: Wat hunn ech vum Liewen ze erwaarden, mee: WŽi eng Aufgab am Liewe waart op mech? DÕLiewen ass zu all Moment Aufgab, et ass dÕGelee‘nheet zu eppes. Den Antoine de Saint-ExupŽry seet: ãWanns du dat Wuert GlŽck verstoe w‘lls, muss du et als Loun verstinn an net als Zil.Ò
DÕBah‡Õ’ LŽier ass fir eng materiell Zivilisatioun als e M‘ttel zum Fortschr‘tt a Wuelerginn vun de V‘lker. DÕHaaptuleies vum Glawen an der Relioun besteet dorann, dass et der M‘nschheet gutt geet, dass dÕM‘nschen sech eens ginn, an dass zw‘schen hinnen de Geescht vun der LŽift an der Verbonnenheet wiisst. GlŽcklech ass deen deen derzou bŠidrŽit dass et der M‘nschheet besser geet.
SouwŠit zum Thema GlŽck. Ech schŽcken iech gŠr en Exemplaire vun der Zeitung: Zeit fŸr Geist, wou dÕThema nach mŽi am Detail behandelt g‘tt. Dat ass den 222289. Et sief nach op e puer Konferenzen higewisen, anzwar Donneschdes de 26ten Oktober, um 8 Auer owes schwŠtzt dÕJutta Bayani iwwer reell Chanc‘ vun enger friddlecher Zukunft. DÕM‘nschheet g‘tt erwuessen, g‘tt se et wierklech? DÕJutta Bayani ass Leederin vum BŸro fir èffentlechkeetsaarbecht vun der l‘tzebuerger Bah‡Õ’ Gemeng.

26 Aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften
26t Sendung. Freideg den 27ten an D‘nschdeg den 31ten Oktober 2000. Wann ee schonn eng KŽier vu Bah‡Õ’ hŽieren huet, an et w‘llt een e IwwerblŽck krŽien, wat et sou alles vu Bicher an Theme g‘tt, huet een e puer MŽiglechkeeten. Et kuckt een am Telefonsbuch ‘nner Bah‡Õ’, oder et telefonŽiert een der Librairie am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad. DÕNationalbibliothŽik huet eng ganz beschrŠnkt Auswiel vu Bicher iwwer de Bah‡Õ’ Glawen, genee sou wŽi eis Librairien. MŽi einfach ass et do, sech dŽi offiziell InternetsŠit ‘nnert www.bahai.org unzekucken. Do kritt een eng gutt Iddi wat de Bah‡Õ’ Glawen ass.
Haut proposŽieren ech Iech e puer kleng Zitater, dŽi ech als wichteg emfannen, an dŽi bei mir en dŽiwen Androck hannerloss hunn. Et sinn oft kleng Saachen, e Satz, eng kleng Beschreiwung wat ee mat op de Wee h‘lt a wat bei emgem blŽift. Hei elo e puer vun deenen Zitater, frŠi aus dem DŠitschen iwwersetzt:
Bah‡'u'll‡h seet: ãAn deem ee Guddes mŽcht an an deem een sech sou beh‘lt wŽi et sech gehŽiert, k‘nne mir des Welt verbesseren. Mach dat wat s de sees. Sief net wŽi dŽi, dŽi eppes soen an eppes anescht man! Lee dir selwer all Dag Rechenschaft of, Žiers du zur Rechenschaft gezu g‘ss. €r HŠnn sollen Žierlech sinn, Šr Zong opriichteg an Šert HŠerz soll stralen! Wahrhaftegkeet ass de Grondstee vun alle m‘nschlechen DugendenÊ! Ouni Wahrhaftegkeet ass an alle Gotteswelten weder Fortschr‘tt nach Erfolleg fir dÕSŽil mŽiglech.Eng fr‘ndlech Zong ass e MagnŽit fir dÕHŠerz vum M‘nsch. Si ass dÕBrout vum Geescht, si kleet dÕWierder a Bedeitung, sie ass dÕLiichtquell vun der WŠisheet and dem Verstand! An d‘ser helleger Sendung ass weder StrŠit nach KamŽidi erlaabt. Jiddereen deen ugrŠift, schlŽisst sech selwer vu Gottes Gnod aus.Et soll iech net genuch sinn, duerch Wierder Fr‘ndschaft ze weisen, loosst Šr HŠerzer a lŽiwer Fr‘ndlechkeet waarm ginn, fir all dŽi, dŽi dir begŽint. Widerstot engem Krichsgedanken mat engem mŽi staarke Gedanke fir Fridden; engem Gedanke vun Haass muss mat mŽi engem mŠchtege Gedanke vu LŽift futti gemaach ginn. ... schlecht iwwer aner schwŠtze verlŠscht dÕLiicht vum HŠerz an erstŽckt dÕLiewe vun der SŽil. SchwŠtz nŠischt Schlechtes, dat s de och nŠischt Schlechtes hŽiers, a maach dÕFeeler vun deenen aneren net mŽi grouss, sou dass deng eege Feeler net grouss erschŽngen. WŽi konnts du deng eege Feeler vergiessen, and dech mat de Feeler vun deenen aneren ofginn? ...Ò

27 DÕGebiet, Musek a Sangen
27t Sendung. Freideg den 3ten an D‘nschdeg 7ten November 2000. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen eis dass dÕGebiet e GesprŽich mat Gott ass. E GesprŽich fŽieren, heescht, mat engem schwŠtzen; also schwŠtze mer mat Gott, wa mer bieden.
Wann ech en Anere wierklech gŠr hunn, w‘ll ech natierlech mat him zesumme sinn a mit him schwŠtzen. Eist Gebiet mat deem, deen eis erschaf huet, sollt also e GesprŽich sinn, voll mat LŽift. WŠhrend dem Gebiet, k‘nne mer, wa mer schwaach sinn, Gott vu ganzem HŠerz an demŸtig ‘m H‘llef froen. Mir sollten eis ‘mmer bewosst sinn, dass dÕGebiet, a senger rengster Form, eis mŽi no zu Gott brŽngt, an eis h‘lleft, an dÕg‘ttlech GŽigewart ze kommen. Muhammet sot, dass dÕGebiet wŽi eng Lieder teschent Himmel an €erd ass, mat dŠr mir an den Himmel klamme k‘nnen.
An engem vun deene ville Gebieder, dŽi Bah‡'u'll‡h offenbaart huet, seet hien: ãEch bieden dech: ... Mach mŽi Gebiet zu engem Feier, wat dÕSchleiere verbrennt, dŽi mech h‘nneren, Deng SchŽinheet ze kucken, an zu engem Liicht, wat mech bei dÕMier vun Denger GŽigewaart fŽiert.Ò
Op d‘ser Welt g‘tt et nŠischt mŽi SchŽines wŽi dÕGebiet. Mir mussen am Gebietszoustand liewen. DŽi grŽisst FŠegkeet oder dee schŽinsten Zoustand ass keen aneren wŽi deen, mat Gott ze schwŠtzen. Den Zoustand bewierkt Geeschtegkeet, Bewosstheet and himmlesch Gefiller. Mat Gott schwŠtze brŽngt mat sech nei UnzŽiungen aus dem KinnekrŠich an erwŠcht dÕEmpfŠnglechkeet fir dŽi mŽi hŽich Intelligenz.
De Bah‡Õ’ Glawen leet grousse WŠert op dÕMusek an dÕSangen. Sou ass all Bah‡Õ’ zum Beispill encouragŽiert, wann en aus de Schr‘fte liest, dat ze vertounen, ze sangen:
ÒSangt, o Meng DŽnger, dÕVerse vu Gott, dŽi dir krut, sou wŽi dŽi se sangen, dŽi him no sinn, fir dass dÕSŽisst vun denger Melodie Deng eege SŽil kann entflamen an d'HŠerzer vun alle M‘nschen unzitt. Wien zrŽckgezunn a senger Kummer, d'Verse vu Gott seet, wŠert erliewen, wŽi d'Engel vum AllmŠchtegen den Doft vun de Wierder, dŽi sŠi Mond ausschwŠtzt, iwwerall verbreede wŠert an d'HŠerz vun all guddem13 M‘nsch mŽi hŽich schloe lŽisst. Wann hie sech och am Ufank d‘ser Wierkung net bewosst ass, muss d'Kraaft vun der Gnod, dŽi him gewŠert ass, frŽier oder spŽider en Afloss ob seng SŽil ausŸben.Ó ...14
Mir w‘ssen, dass Gott eis erschaf huet. Hien ass deen, deen Alles weess. Hie weess, wat mir w‘llen a wat mer brauchen. Firwat solle mer also bieden? Gott brauch eis Gebieder net. An trotzdem hŠngt de Fortschr‘tt vun eiser SŽil vum Gebiet of, well dÕGebiet dÕErnŠhrung vun eiser SŽil ass. Wa mer bieden, huele mer geeschtegt Iessen zou eis. ErŽischt duerch dÕGebiet k‘nne mer geeschteg receptiv ginn, an am Fong richtegt GlŽck erliewen. DÕnŠchst Woch kucke mer eis mŽi genee un wŽi de Wee zu Gott ka sinn. Bis dohin, vill Spass en Erfolleg beim Bieden.

28 DÕGebiet, de Wee zu Gott
28t Sendung. Freideg den 10ten an D‘nschdeg 14ten November 2000. WŽi an all Relioun spillt dÕGebiet fir all Bah‡Õ’ och eng grouss Roll. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fanne mer eng Rei Texter, dŽi eis h‘llefen, ze verstoen, wŽi dÕGebiet fonktionŽiere kann. Mir w‘ssen dass Gott et net nŽideg huet, dass mir mat him schwŠtzen, dass mir e fir Saache froen, dass mir him Merci soen oder dass mer eis beschwŽieren. Komescherweis brauche mir dÕGebiet fir eis selwer zÕentwŽckelen. Sou wŽi eise Kierper genuch a regelmŽissegt Iessen an ze drŽnke brauch fir dass e fit a staark bleift, sou brauch eis SŽil och genuch a regelmŽisseg Meditatioun a Gebiet, fir sech geeschteg zÕentwŽckelen. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte bidden eis eng ganz Rei vu Gebieder un, fir bal all Gelee‘nheet. Vu dass dŽi Gebieder direkt an authentesch sinn, hu si eng besonnesch Kraaft. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte verglŠichen oft dÕGebiet mat LŽift: Hei e Beispill: ãAm h‘chste Gebiet bieden dÕM‘nschen n‘mme wŽinst der LŽift vu Gott, net well se Gott fŠerten oder eppes vun him w‘llen. Wann een sech an e M‘nsch verlŽift, ass et onmŽiglech, sŠi Numm net ze soenÒ Wann ech e M‘nsch gŠr hunn, ass et dann net normal, dass ech him dat soe w‘ll? Dass mer einfach biede w‘llen ass ganz natierlech. DÕGebiet brauch keng Wierder, mee Gedanken an Aktioun. Wa keng LŽift a kee Verlaangen do ass, huet et kee WŠert, eppes ze forcŽieren. Wierder ouni LŽift bedeite nŠischt. HŠss du et gŠr, dech mat engem zՑnnerhalen, deen dat eigentlech guer net gŠr mŽcht, an dat ouni LŽift a Freed? (Ruhi,S23)
Wa mer bieden, sollte mer eis Gedanken op Gott riichten. Mir sollten dÕSaache vun d‘ser Welt, alles ronder‘m eis an eis selwer vergiessen. An deem Zesummenhang hei en interessant Beispill aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: Stell der e Glas M‘llech vir. Mir k‘nnen doraus eng Rei Produkter hirstellen, sou zum Beispill Botter, KŽis oder Schlagsahn. Wa mer awer engs Dr‘ps G‘ft an dÕM‘llech m‘schen, ass dÕM‘llech verduewen a si huet hire WŠert verluer. Dat G‘ft wat de M‘nsch a sŠi Liewe m‘scht, ass sŠin Ego (Selbst op dŠitsch). Mir sollten eis vun eisem Ego frŠiman, wa mer gŠr hŠtten, dass eis Gebieder eng grouss Wierkung sollen hunn.
Virum Gebiet ass et ganz n‘tzlech, sech e b‘ssen zÕentspanen an a sengem Kap Plaz ze man fir sou e wichtegt GesprŽich. Genau sou nom Gebiet sollte mer eis e b‘ssen ZŠit loosse fir iwwer eist GesprŽich mat Gott nozedenken. VlŠicht k‘nne mer och Conclusiounen aus eisem GesprŽich zŽien an dŽi a konkret Aktiounen ‘msetzen. DÕBah‡Õ’ treffen sech entweder an hirem Zenter, an engem vun den HŠiser vun der Andacht, oder einfach bei aneren doheem, fir Evenementer ze feieren, oder si invitŽieren hir Fr‘nn, mŽi iwwer de Bah‡Õ’ Glawen gewuerzeginn. Do ass et oft Ÿblich fir mat engem oder e puer Gebieder unzefŠnken an opzehalen. Oft si Bah‡Õ’ aus aner LŠnner op Besuch, dŽi da vlŠicht e Gebiet an hirer Sprooch soen oder sangen. D‘s Verschiddenheet ass besonnesch erfr‘schend. Ech weess awer och aus eegener Erfahrung wŽi schwŽier et ka sinn, ofzeschalten a sech ZŠit zum Nodenken, der Meditatioun an dem Gebiet ze huelen. Ech ma mŠi bescht! OfschlŽissend elo e kuerzt Gebiet wat eis seet firwat Gott eis eigentlech erschaf huet: ãEch sinn Zeien o mŽi Gott, dass du mech erschaf hues fir dech ze erkennen an dech unzebieden. Ech erkennen an d‘sem AblŽck meng SchwŠcht an deng Muecht, meng Aarmutt an dŠi RŠichtum. Et g‘tt keen anere Gott ausser dir, deen deen h‘lleft a Gefor, deen deen duerch sech selwer assÒ.

29 Toleranz, den Žischte Schr‘tt fir eng besser Welt
29t Sendung. Freideg de 17ten an D‘nschdeg 21ten November 2000, um 5 vir halwer 7 owes. Mir liewen an enger ZŠit, wou dÕVernetzung von der M‘nschheet scho laang eng Tatsaach ass. An do entsteet och e Verantwortungsgefill fir eng gemeinsam Zukunft. Dolaanscht komme mer net. Eis Welt g‘tt ‘mmer mŽi als eise gemeinsame Liewensraum verstan, ‘mmer mŽi vun eis maache wŠit Reese fir d‘se Liewensraum kennenzelŽieren a vu senge SchŽinheeten ze profitŽieren.
Doduerch lŽiere mer aner Kulture kennen, Leit dŽi anescht denke wŽi mir, dŽi eng aner MentalitŽit hu wŽi mir, eng anger Liewensopfaassung, eng aner Relioun, an sou weider. Hei bei eis am LŠndchen k‘nne mer dat sŽcher gutt erliewen, vu dass all dr‘tten dee mer bei eis begŽinen, kee L‘tzebuerger ass. An der Musek, der Konscht, dem Theater an der Gastronomie zum Beispill si mir begeeschtert vun d‘ser Verschiddenheet an oft akzeptŽiere mir sou aner Kulture mat Begeeschterung.
Si mir dann och esou tolerant mat eise Matm‘nschen, akzeptŽiere mir se sou wŽi se sinn? Ausser dass mir dŽi aner tolerŽieren, denke mir drun, fir richteg Gefiller vun Unerkennung a Respekt fir si zÕentwŽckelen? Wat hale mir wierklech vun de FlŸchtlingen, vu Leit aus aner Kulturen an anere LŠnner, dŽi hei bei eis am Land wunnen?
Ech sinn ‘mmer nees frou an awer och iwwerrascht, wann ech mech bei menge Viruerteeler op fr‘scher Tat erw‘schen. Frou sinn ech well ech et iwwerhaapt fŠerdeg brŽngen, meng Viruerteeler ze erkennen. Wann ech jo scho mierken, dass ech mer scho meng Meenung iwwer d‘st oder dee gemaach hunn, ouni iwwerhaapt eppes iwwer dÕSaach oder dÕPersoun ze w‘ssen, ass dat schonn den Žischte Schr‘tt fir meng Viruerteeler ofzebauen.
E Viruerteel ass wŽi en Nol. Wat ech mŽi drop hummeren, wat e besser a mŽi dŽif s‘tzt. Vun Toleranz kann ech da guer net mŽi schwŠtzen. Fridden op der Welt fŠnkt jo da bei mir un. Ech maachen deen Žischte Schr‘tt fir dÕBarrire t‘schent mir an deem aneren ofzerappen. Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun seet eis, dass mer lŽiere sollen, mat eegenen Aen ze gesinn a mat eegenen Oueren ze hŽieren. Dat heescht dass ech intensiv selwer prŽiwen ier ech eng Saach oder e M‘nsch beuerteelen oder mer eng Meenung driwwer man. Aus sou enger Iwwerleeung entsteet eng nei Denkweis; eis Urteels- a KritikfŠegkeet g‘tt duerch sachlech Informatioun geschoult. Dat kann da natierlech mat sech brŽngen, dass Villes, wat mer bis elo einfach esou fir richteg gehalen hunn, op eemol a Fro stellen.
A Rassissmus ass e besonnescht schl‘mmt Viruerteel a verh‘nnert dass de M‘nsch sech emotional a moralesch entwŽckele kann. Rassissmus ass einfach eng falsch Opfassung, fir dŽi et keng akzeptabel ethesch, praktesch oder biologesch Gr‘nn g‘tt.
Deem gŽinteniwwer gestellt hu mer dÕEenheet vun der M‘nschheet, eng Visioun dŽi haut sou nŽideg ass wŽi eist deeglecht Brout. Eenheet an der Verschiddenheet. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte g‘tt dat gutt illustrŽiert duerch e Beispill wou dÕM‘nschheet mat engem Gaart verglach g‘tt:
ãKuck emol dÕBlummen am Gaart. Obscho si sech duerch hir Zort, Faarf, Form a Gestalt ‘nnerscheeden, gi si vum Waasser vun enger Quell erfr‘scht, vum selwechte Wand belieft a vun de Strale vun enger Sonn gestŠerkt, an duerch hir Verschiddenheet si se sou nach mŽi schŽin an interessant. WŽi langweileg wier et dach fir eist A, wann all dÕBlummen, dÕPlanzen, dÕBlieder, dÕBlŽien, dÕFriichten, dՀscht and dÕBeem vun deem Gaart dŽi selwecht Form a Faarf hŠtten? Verschiddenheet ... berŠichert a verschŽinert de Gaart a g‘tt him mŽi Charakter. Wa verschidde Grade vu Gedanken, Temperamenter a Charakteren ‘nnert dÕMuecht an den Afloss vun enger zentraler Quell zesummegefŽiert ginn, da k‘nnt genee sou dÕSchŽinheet an de Glanz vun der m‘nschlecher Vollkommenheet zum VirschŠin.Ò

30 OnofhŠngeg Sich no der Wourecht
30t Sendung. Freideg den 24ten an D‘nschdeg 28ten November 2000, um 5 vir halwer 7 owes. OnofhŠngeg a selbststŠnneg no der Wourecht sichen ass fir e Bah‡Õ’ ee vun de wichtegste Prinzipien. Et g‘tt an der Bah‡Õ’communautŽit keng Geeschtlech a keng individuell AutoritŽit. DŽi authentesch Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h sinn dÕGrondlag. Dorops hinn h‘llt all Bah‡Õ’ seng Entscheedungen. Dofir ass en opgeruff, selwer d‘s Schr‘ften ze liesen, ze studŽieren an doraus dŽi nŽideg Conclusiounen fir sŠi Liewen ze zŽien. Wa mer vu ganzem HŠerzen no der Wourecht sichen, sollte mer dat esou man, wŽi eng duuschtreg SŽil sech nom Wasser vum Liewe sehnt, wŽi de F‘sch nom Mier verlaangt a wŽi de Kranke sech no engem richtegen Doktor seent. Jidderee vun eis soll dÕWierklechkeet erfuerschen. Et bedeit, dass mer all dat wat mer vum HŽieresoe gewuer ginn, vergiesse k‘nnen an dÕWourecht selwer ‘nnersiche sollen.
Un der Wourecht schaffe mer dann, wa mer hongreg op mŽi W‘sse sinn, wa mer eis net zefridde ginn, mat deem wat mer w‘ssen, wann et eis net duergeet einfach sou ze man wŽi dŽi aner et man, an och nach ouni driwwer nozedenken. Domat gŽife mer wierklech eist dÕLiewe verschwenden.
Bei eiser Recherche no der Wourecht, spillen dÕLeit ronder‘m eis eng wichteg Roll. All Bah‡Õ’ g‘tt encouragŽiert, sŠi VerstŠndnes mat anere M‘nschen auszetauschen. GlŠichzŠiteg muss ee sech der provisorescher Natur vun deem VerstŠndnis bewosst bleiwen an en dŠerf et kengem als ãWourechtÒ opzwŽngen. ... Wann een onofhŠngeg no der Wourecht sicht, geet een de Viruerteeler aus dem Wee; reliŽis, politisch a rassistesch Viruerteeler an eng iwwergrouss LŽift zu sengem Heemechtsland. Et ass wŽinst deene Viruteeler dass mir bis haut nach keen dauerhafte Fridde weltwŠit kennen.
Alles wat eis trennt, wat mir op alle SŠite gesinn, all dat Gestreits an d‘s GŽigesŠtz kommen dohir, dass mir eis u kierchlech an Šusserlech GebrŠicher hŠnken. DobŠi geet dŽi einfach Wourecht, de wierklechen Hannergrond, verluer a g‘tt vergiess. Et ass dŽi Šusserlech AusŸbung vun der Relioun, dŽi sou verschidden ass an et ass dat wat oft Streidereien an Haass verursaacht.
DÕWierklechkeet ass ‘mmer eng an dŽiselwecht. DÕWierklechkeet ass dÕWourecht an dÕWourecht kennt keng Trennung. Kanner, dŽi a Bah‡Õ’ Familljen opwuessen, krŽien eng reliŽis ErzŽiung, wou se dÕBah‡Õ’ Schr‘fte besser kennelŽieren a wou se iwwer all dŽi aner grouss Reliounen eppes gewuerginn. Si k‘nnen da mat fofzŽng Joer decidŽieren, ob si w‘lle Bah‡Õ’ bleiwen, en aneren oder guer kee Glawen unhuelen. (aus der Publikatioun: Bah‡Õ’, wat se gleewen a wat net)

31 Alkohol, Drogen a Medikamenter
31t Sendung. Freideg den 1ten an D‘nschdeg 5ten Dezember 2000, um 5 vir halwer 7 owes. An enger ZŠit, wou de M‘nsch sech soll drop konzentrŽieren, sŠi Potential zÕerkennen an ze verwierklechen an domat der M‘nscheet hirem Fortschr‘tt ze dŽngen, ass et Bah‡'u'll‡h no onverantwortlech, sŠi Bewosstsi mat Alkolhol an Drogen drŽif ze maachen a viru sech selwer an eng SchŠinwelt ze flŸchten.
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mer dass Alkohol de Verstand zerstŽiert an dass een ‘nnert sengem Afloss geckeg Saache mache kann. Den Haschisch zerstŽiert de Verstand, verstengert dÕSŽil, ‘sst de Kierper a lŽisst de M‘nsch enttŠuscht a riicht en Zugronn. ... Alkohol a Rauschm‘ttel beaflossen dÕBewosstsinn vum M‘nsch ier en ufŠnkt doruechter ze tr‘llen an ier se eng kierperlech Krankheet verursaachen. FrŠi vun Droge liewe brŽngt mat sech e moraleschen a geeschtege Gew‘nn, dee wŠit mŽi grouss ass wŽi dee physeschen; ... Šusserlech PropretŽit huet, obschonn et eppes Stoffleches ass, e groussen Afloss op dat Geeschtegt. ... Wann de M‘nsch e proppere Kierper huet, huet dat zuglŠich och en Afloss op sŠi Geescht. ... De Respekt viru sengem Kierper sollt een dovun ofhalen, sech mat schiedleche Substanze schwaach an onfrŠi ze man. Den integrale M‘nsch brauch esou KrŠtsche net. Wat elo Medikamenter a Krankheet ubelaangt ass et ganz kloer am Bah‡Õ’ Glawen, dass een am Fall vun enger Krankheet e kompetenten Dokter opsiche soll, an dass ee mat Šerztlecher Behandlung natierlech dann ophale soll, wann se net mŽi gebrauch g‘tt. Virun 100 Joer scho fanne mer an de Bah‡Õ’ Schr‘ften: et ass ganz kloer, dass et mŽiglech ass, duerch dÕErnŠhrung, Liewensm‘ttel a Frichten de Kierper ze heelen; vu dass haut dÕW‘ssenschaft nach net vollkommen ass, g‘tt d‘s Tatsaach nach net verstanen. Soubal dÕmedezinesch W‘ssenschaft Vollkommenheet erreecht, wŠert dÕBehandlung duerch ErnŠhrung, Friichten a Planzen dŽi gutt richen, souwŽi verschidden waarm a kal Wasserkuren duerchgefouert ginn.
DÕMotto vun engem Bah‡Õ’ ass ƒierlechkeet, LŽift, Barmherzegkeet, VertrauenswŸrdegkeet, dat Gutt vun der CommunautŽit iwwer dat persŽinlecht Interesse ze stellen, souwŽi alles am Liewen mat MŠssegung zՑnnerhuelen. Domat g‘tt schlussendlech eist dÕGlŽck gesŽchert. (aus der Publikatioun: Bah‡Õ’, wat se gleewen a wat net)

32 Fridden an der Partnerschaft
32t Sendung. Freideg den 8ten an D‘nschdeg 12ten Dezember 2000, um 5 vir halwer 7 owes. Fridden an der Partnerschaft ass den Titel, vum Erik Blumenthal sengem Buch, wat ech iech haut kuerz virstellen. No enger psychotherapeutescher Ausbildung beim C.G. Jung a Rudolf Dreikurs war hie Virs‘tzende vun der dŠitscher a schwŠizer Gesellschaft fir Individualpsychologie. Haut lieft hien um Bodensee als Psycholog an Auteur vun enger Rei Bicher. Hien ass och Bah‡Õ’. SŠi Buch weist eis wŽi ee glŽcklech ka ginn a wŽi een Erf‘llung duerch Eenheet an individuell FrŠiheet erreeche kann.
Fir hien hunn Trennung a Scheedung an allen Hisiichten, eng negativ an destruktiv Wierkung,Êsouwoul bei der betraffener Koppel, wei och bei de Kanner, der Famill, de Bekantekrees an doriwwer hinaus op eis Gesellschaft. Mat klore Wierder weist hien am Buch wat an enger Koppel, dÕDynamik vun der Trennung an der Scheedung matsechbrŽngt a wŽi een se eventuell vermeide kann. DÕBuch ass awer och fir Leit dŽi besser mat hirem Partner w‘llen eens ginn. Sou geet et an engem Kapitel ‘m dÕPartnerwal an ‘m dÕBestietniss.
Seng Schlussfolgerunge sinn dŽi hei: Jidderee ka lŽieren drunn ze gleewen, dass e sech Šnnere kann; jidderee ka lŽieren dÕsozial GlŠichwŠertegkeet t‘scht Fra a Mann ze akzeptŽieren; jidderee ka lŽieren, seng Entscheedungen mŽi bewosst ze huelen; jidderee ka lŽieren dÕKraaft vum Glawen ze erkennen, alles am Liewe mŽi mat positiven Aen ze kucken; dÕPartnerwal mŽi bewosst ze liewen; net ‘mmer w‘lle Recht hunn; d'Wichtegkeet vum GesprŽich ze erkennen; manner emotional ze sinn mee dofir awer mŽi lŽif ginn; mŽi aktif ze sinn a manner reaktif, also manner e Liewe fŽieren wou een haaptsŠchlech op Saache reagŽiert, mee dofir mŽi Saachen op eegen Initiativ ‘nnerhuelen; manner u sech selwer denken, awer dofir mŽi u sech selwer an de Partner gleewen; an domat un e GlŽck gleewen wat unhŠllt a net n‘mmen aus kuerze GlŽcksmomenter besteet.
An d‘sem Buch verb‘nnt de Blumenthal dÕErkenntnisser vun der Psychologie mat de WŠisheete vun der Relioun. Am Buch f‘nnt een dofir och e ganze Koup interessant Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften. DÕBuch heescht: Frieden mit dem Partner aus dem Horizone Verlag.
Wat seet de Bah‡Õ’ Glawen zum Thema Partnerwal, HochzŠit? Bei der Partnerwal sollen dŽi zwee sech gutt kennen a mam Charakter vun deem anere gutt vertraut sinn. Am Bah‡Õ’ Bestietniss komme Mann a Fra sech kierperlech a geeschteg mŽi no, mam Kapp a mam HŠerz, sou dass si sech an hirem geeschtege Liewe stŠnneg verbessere k‘nnen an domat an all de Welte vu Gott zesumme sinn. Et brauch een net Bah‡Õ’ ze si fir sech mat engem Bah‡Õ’ ze bestueden.
Wann dŽi zwee sech zur HochzŠit entscheed hunn, ass et wichteg dass si dÕAverstŠndnes vun hiren Eltere krŽien, ganz egal wŽi al dÕKoppel ass. Mat d‘sem Prinzip soll eng mŽi grouss Eenheet an der Famill entstoen a Spannunge sollen doduerch verh‘nnert ginn. DÕHochzŠit ass natierlech e freelecht Evenement. Et gi keng fest Regelen oder Traditiounen wŽi de genauen Oflaf ass. Nodeem allebŽit e best‘mmte Saz soen, an deem se hir Zefriddenheet mam W‘lle Gottes zum Ausdrock brŽngen, ‘nnerschreiwen si dÕHochzŠitszertifikat, wat och vun zwee Zeien ‘nnerschriwwe g‘tt. Virdru ginn oft Gebieder gesot a Musek gespillt. Duerno g‘tt gefeiert, gesongen a gedanzt. Dat hŠngt ebe vun der jeweileger Kultur an Traditioun of. Op d‘ser Plaz vlŠicht e kuerzt Wuert zur SexualitŽit. All M‘nsch huet e Recht op SexualitŽit a genee fir deen Zweck ass dÕInstitutioun vum Bestietnes geschaf ginn. DÕBah‡Õ’ halen nŠischt vun der ènnerdrŽckung vun engem richtege Gebrauch vun der SexualitŽit, awer lee‘ vill WŠert op seng Steierung a Beherrschung, an dat eben am Bestietnes.
Den 19ten Dezember, D‘nschdes owes um halwer 7 am Forum hei um Radio ARA g‘tt de Bah‡Õ’ Glawen ausfŽierlech virgestallt. InvitŽeen am Studio sinn dÕAnita an de Bop Bontemps, dÕJutta Bayani an de Fernand Schaber.

33 WŽi een zur Erkenntnis komme kann?
33t Sendung. Freideg de 15ten an D‘nschdeg 19ten Dezember 2000, um 5 vir halwer 7 owes. An elo dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.ÊUm Mikro de Jean-Marie. T‘schent 1904 an 1906 hat dÕMadame Laura Dreyfus Barney dÕGelee‘nheet, mam Abdu«l-Bah‡, eng Rei GesprŽicher ze fŽieren an him eng Onmass Froen zu verschidde reliŽisen Themen ze stellen. Hien ass de Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. WŠhrend dŠr ZŠit war hie wŽinst sengem Glawen zu Akka, am heitegen Israel, am Prisong agespaart. DÕBuch ãLes Leons de Saint Jean dÕAcreÒ oder op dŠitsch ãBeantwortete FragenÒ ass e feste Bestanddeel vun de Bah‡Õ’ LŽieren. DÕBuch huet f‘nnef Deeler:
Den Žischten Deel befaasst sech mat der Wierkung vun de Gottesoffenbarer op dÕEntwŽcklung vun der M‘nschheet. An deene Kapitele f‘nnt een zum Beispill Theme wŽi: Beweiser dass Gott existŽiert, dÕNoutwendegkeet vun engem ErzŽier, Abraham, Moses, Christus, Mohamed, souwŽi verschidden ErklŠrungen zu Texter aus der Bibel.
Am zweeten Deel vum Buch erklŠert Abdu«l-Bah‡ e puer chr‘schtlech Themen, wŽi zum Beispill dÕDaf, dÕSymboler vum Brout a WŠin, dÕOpersteeung vum Jesus, iwwer dÕDrŠifaltegkeet an dŽi verschidden Interpretatioune vum Adam an Eva.
Am dr‘tten Deel fanne mer zŽng Kapitele mat Theme wŽi: DŽi f‘nnef Stufe vum Geescht, iwwer universel Zyklen oder dass et zwou Zorte Prophete ginn.
Am vŽierten Deel geet et ‘m den Ursprong vum M‘nsch a wat de M‘nsch ass. Mat 28 Kapitelen ass dat dee grŽissten Deel. DÕKapitelen heeschen do zum Beispill den ènnerscheed t‘schent dem M‘nsch an dem DŽier; dÕSŽil de Geescht an de Verstand; firwat mir verschidde Charaktereegeschaften hunn; Žiwegt Liewen, Schicksal, den Afloss vun de StŠren, Heelung duerch geeschteg M‘ttelen an Heelung duerch materiell M‘ttelen.
An am leeschten Deel gi verschidden aner Theme behandelt wŽi zum Beispill de Streik, Reinkarnatioun, Pantheismus, dÕNetexistenz vum BŽisen an dÕGerechtegkeet an dÕBarmhŠerzegkeet vu Gott.
DÕBuch ass dat richtegt fir all dŽi, dŽi w‘sse w‘llen, wŽi dÕBah‡Õ’ iwwer d‘st oder dat denken. Als Beispill probŽieren ech iech e ResumŽ vum Kapitel, DŽi vŽier Wee‘r, Erkenntnis ze krŽien, wat ronn zwou SŠiten huet. Do schrŽift hien dass et n‘mme vŽier Wee‘r ginn Asiicht ze krŽien, also dÕWierklechkeet vun Allem kann ee just op vŽier ManŽiere verstoen.
DŽi Žischt Method lŠit an eise S‘nner, also alles wat eist A, Ouer, Geschmaach, Geroch an eist Taaschtgefill erkennt. Mee vu, dass dÕS‘nner eis tŠusche k‘nnen, k‘nne mer eis net op d‘s Method verloossen. Zum Beispill mengen eis Aen, dass dՀerd net bougŽiert an dass dÕSonn sech beweegt.
DŽi zweet Method Erkenntnis ze gewannen ass eise Verstand; dŽi al Philosophen hunn d‘s Method benotzt. Mam Verstand konnte si Saachen noweisen a konnte sech strikt u logesch Beweiser halen. All hir Argumenter hunn op dem Verstand basŽiert, mee trotzdeem gouf et vill ènnerscheeder an hir Usiichten hu sech oft widdersprach.
DŽi dr‘tt ManŽier eppes ze verstoen lŠit an der Traditoun, an d‘sem Fall an der Iwwerliwwerung duerch dÕWierder vun den hellege Schr‘ften. Et seet ee jo: Sou an esou huet Gott am Alen an am Neien Testament geschwat. Mee d‘s Method ass och net vollkommen, well dÕIwwerliwwerunge vun eisem Verstand erfaasst ginn. Vu dass de Verstand selwer Feeler mŽcht, ass et och gutt mŽiglech dass ee Feeler bei der Interpretatioun vun den Iwwerliwwerunge mŽcht. Dat wat mir also aus de Bicher verstinn ass dat wat eise Verstand versteet, awer net onbedŽngt dÕWourecht, dŽi am Text dran ass. NŠmlech alles wat an eisen HŠnn lŠit, an alles wat mir gleewen, huet Feeler. Domat g‘tt et an eisen HŠnn kee Moosstaf, op dee mer eis verloosse k‘nnen.
Domat bleift eis dŽi vŽiert ManŽier Erkenntnis ze krŽien, anzwar dÕGnod vum Hellege Geescht. Si ass onfeelbar a kann net ugezweiwelt ginn. Mir krŽien se duerch dÕH‘llef vum Hellege Geescht, si erschŽngt dem M‘nsch an ass dŽi eenzeg Stuf, Gew‘ssheet ze krŽien.
SouwŠit zu d‘sem kuerze Kapitel, iwwer dŽi vŽier Methoden Erkenntnis ze gewannen. DÕBuch huet am DŠitschen 306 SŠiten, et heescht Beantwortete Fragen, Editeur ass de Bah‡Õ’ Verlag. Kafe k‘nnt dir et an all Librairie, iwwer de Bah‡Õ’ Zenter um Tel: 442220 oder direkt um Internet ‘nnert www.bahai.de

34 DÕSchicksal an dÕNetexistenz vum BŽisen
34t Sendung. Ass dÕSchicksal, vun deem an den hellege Schr‘ft riets geet, virausbest‘mmt? A wa jo, huet et da nach e S‘nn deem Schicksal w‘llen aus dem Wee ze goen?
Abdu«l-Bah‡, Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun, huet op d‘s Fro virun 100 Joer d‘st als €ntwert ginn: Et g‘tt zwou Aarte vu Schicksal: DŽi eng ass best‘mmt an dŽi aner ass bedingt. Dat best‘mmt Schicksal ka net geŠnnert ginn an dat bedingte Schicksal ka mŽiglecherweis antrieden. Elo, wŽi sou oft an de Bah‡Õ’ Schr‘fte krŽie mer unhand vun engem konkrete Beispill aus der Natur e geeschtegt Prinzip erklŠert: Sou ass et fir eng Uelechluucht hiert best‘mmt Schicksal, dass hiert Uelech verbrennt. Dass si schlussendlech ausgeet ass dofir eng Best‘mmung, dŽi een net Šnnere kann, well et jo e best‘mmt Schicksal ass. Genee sou ass et jo och mat eisem Kierper. En zerfŠllt soubal seng Liewenskraaft zerstŽiert g‘tt an ophŠlt, sou wŽi dÕUelechluucht ganz sŽcher erlŠsche wŠert, wann den Uelech verbrannt ass.
Mam bedingte Schicksal ass et anescht. Et kann een et mat deem hei verglŠichen: WŠhrenddeem nach Uelech an der Luucht ass, k‘nnt op eemol e staarke Wand, deen dÕLuucht ausblŽist. Dat ass bedingt Schicksal. Et ass intelligent deem Schicksal aus de FŽiss ze goen, virsechteg ze sinn an op et oppassen.
Mee dat best‘mmte Schicksal, also an eisem VerglŠich, dÕUelech an der Luucht, ka weder geŠnnert nach an dÕLŠngt gezu ginn. Et muss passŽieren, et ass onvermeidlech, dass dÕLuucht ausgeet. SouwŠit zum Thema Schicksal.
Elo nach en Thema wat een oft an de Bah‡Õ’ Schr‘ften er‘mf‘nnt: Dat BŽist existŽiert net. Dat BŽist am M‘nsch, am DŽier, an der Natur g‘tt et guer net. Onw‘ssenheet oder Ignoranz zum Beispill ass weider nŠischt wŽi dÕFeele vu W‘ssen, Iertum ass dÕFeele vum Richtegen, Vergiesslechkeet ass dÕFeele vum GedŠchtnis an dÕDommheet ass weider nŠischt wŽi dÕFeele vun der Vernonft. All dat huet keng wierklech Existenz. Aarmutt ass dÕFeele vu RŠichtum, Krankheet ass dÕFeele vu Gesondheet, den Doud ass dÕFeele vum Liewen a SchwŠcht ass dÕFeele vu StŠerkt. Dat BŽist wat mer kennen, besteet a Wierklechkeet net. Alles wat Gott erschaf huet, huet e gutt erschaf. Donkelheet ass jo och dÕFeele vu Liicht. Wa keng Luucht do ass, ass et dŠischter. Liicht ass eppes wat et g‘tt, awer net Donkelheet. RŠichtum ass eppes wat besteet, Aarmutt existŽiert net. Domat ass et kloer, dass dat BŽist u sech net existŽiert. Dat Gutt lieft, dat BŽist existŽiert net.

35 WŽi ee soll sinn
35t Sendung, den 29ten an 30ten Dezember 2000. D‘s ZŠit ass bei eis eng besonnech ZŠit. Dobaussen ass et kal an dobanne gemittlech an heemlech. Et feiert een, et ass ee bei der Famill. Eng ZŠit vu Bes‘nnung a gutt VirsŠtz. Als Bah‡Õ’ bedeelegt ee sech schonn un d‘se Feierdeeg an et freet ee sech mat, wann een och net onbedingt e Cr‘schtbeemchen doheem opriicht, dÕHaus decorŽiert oder Cadeaue mŽcht. DŽi ZŠit ass bei de Bah‡Õ’ Enn MŠrz, dÕBah‡Õ’ neit Joer. Fir haut hunn ech Iech e bekannten Text aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften ausgewielt, dee ganz gutt an des ZŠit passt: WŽi souvill vun den Texter, dŽi haut an Originalform zu Haifa, dem Weltzentrum, an den Archiver versuergt ginn, ass d‘sen Text e BrŽif dee Bah‡'u'll‡h enger Persoun deemools geschŽckt huet. Hei g‘tt Bah‡'u'll‡h engem islamesche Mulla d‘s RotschlŽi mat op de Wee.
ãAm GlŽck g‘ff mat an am OnglŽck sief dankbar. Sief dÕVertraue vun dengem Noper wŠert, a kuck op hien mat hellen a fr‘ndlechen Aen. Sief e Schatz fir den Aarmen, eng €ntwert op deen, deen no H‘llef jŠitzt an hal dŠi Verspriechen helleg. Sief gerecht an dengem Urteel a g‘ff Uecht wann s de schwŠtz. Sief ongerecht zu kengem M‘nsch, a gŽi mat jidderengem duuss ‘m. Sief wŽi eng Luucht fir dŽi, dŽi an der DŠischtert ginn, eng Freed fir deen dee MisŠr huet, e Mier fir den Duuschtregen, e BeschŸtzer fir de BedrŠngten, eng StŠip an e Verteedeger fir dÕAffer vun ènnerdrŽckung. Dass alles dat, wat s de mŽchs, sech duerch IntegritŽit an Opriichtegkeet auszeechent. Sief en Heem fir de Friemen, e Balsam fir deen dee leid, dem FlŸchtling e staarken Tuerm. Sief dÕAe fir de Blannen an eng Luucht dŽi fŽiert fir deen deen de Wee net weess. Sief e Bijou vun der Wourecht, eng Kroun fir dÕStir vun der Trei, e Pillier vum Tempel vun der Rechtschaffenheet, e Liewenshauch fir de Kierper vun der M‘nschheet, ... en Himmelsliicht um Horizont vun der Dugend, den Da fir de Buedem vum m‘nschlechen HŠerz, eng Arch um Mier vun der Erkenntnis, eng Sonn am Himmel vun der Guttheet, e Steen am Diadem vun der WŠisheet, e stralend Liicht um Firmament vun dŽngen ZŠitgenossen an eng Fruucht um Bam vun der Bescheidenheet.Ó
ÒBe generous in prosperity, and thankful in adversity. Be worthy of the trust of thy neighbor, and look upon him with a bright and friendly face. Be a treasure to the poor, an admonisher to the rich, an answerer to the cry of the needy, a preserver of the sanctity of thy pledge. Be fair in thy judgment, and guarded in thy speech. Be unjust to no man, and show all meekness to all men. Be ass a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a haven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprightness distinguish all thine acts. Be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive. Be eyes to the blind, and a guiding light unto the feet of the erring. Be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the hosts of justice, a luminary above the horizon of virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem on the diadem of wisdom, a shining light in the firmament of thy generation, a fruit upon the tree of humility.Ó15
ãSei freigebig im GlŸck und dankbar im UnglŸck. Sei des Vertrauens deines NŠchsten wert und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn. Sei ein Schatz dem Armen, ein Mahner dem Reichen, eine Antwort auf den Schrei des BedŸrftigen, und halte dein Versprechen heilig. Sei gerecht in deinem Urteil und behutsam in deiner Rede. Sei zu keinem M‘nschen ungerecht und erweise allen Sanftmut. Sei wie eine Lampe fŸr die, so im Dunkeln gehen, eine Freude den BetrŸbten, ein Meer fŸr die DŸrstenden, ein schŸtzender Port fŸr die BedrŠngten, StŸtze und Verteidiger fŸr das Opfer der UnterdrŸckung. La§ Lauterkeit und Redlichkeit all dein Handeln auszeichnen. Sei ein Heim dem Fremdling, ein Balsam dem Leidenden, dem FlŸchtling ein starker Turm. Sei dem Blinden Auge und ein Licht der FŸhrung fŸr den Fu§ des Irrenden. Sei ein Schmuck fŸr das Antlitz der Wahrheit, eine Krone fŸr die Stirn der Treue, ein Pfeiler im Tempel der Rechtschaffenheit, Lebenshauch dem Kšrper der Menschheit, ein Banner fŸr die Heerscharen der Gerechtigkeit, ein Himmelslicht am Horizont der Tugend, Tau fŸr den Urgrund des Menschenherzens, eine Arche auf dem Meer der Erkenntnis, eine Sonne am Himmel der Gro§mut, ein Stein im Diadem der Weisheit, ein strahlendes Licht am Firmament deiner Zeitgenossen, eine Frucht am Baume der Demut.Ò
"Sois gŽnŽreux dans la prospŽritŽ et reconnaissant dans l'adversitŽ. Sois digne de la confiance de ton voisin et regarde-le avec un visage radieux et amical. Sois un trŽsor pour le pauvre, un avertissement pour le riche, un Žcho au cri du nŽcessiteux, et prŽserve la saintetŽ de ton engagement. Sois impartial dans tes jugements et rŽservŽ dans tes paroles. Ne sois injuste envers personne et sois humble devant tous les hommes. Sois une lampe pour ceux qui marchent dans les tŽnbres, une joie pour ceux qui souffrent, une mer pour les assoiffŽs, un havre pour ceux qui sont dans la dŽtresse, un soutien et un dŽfenseur pour la victime de l'oppression. Que l'intŽgritŽ et la droiture caractŽrisent tous tes actes. Sois un foyer pour l'Žtranger, un baume pour celui qui souffre, une tour de puissance pour le fugitif. Sois les yeux de l'aveugle, un phare pour guider les ŽgarŽs. Sois un ornement pour le visage de la vŽritŽ, une couronne au front de la fidŽlitŽ, un pilier au temple de la rectitude, un souffle de vie au corps de l'humanitŽ, un emblme pour les armŽes de la justice, un luminaire ˆ l'horizon de la vertu, une goutte de rosŽe sur le sol du cÏur humain, une arche sur l'ocŽan de la connaissance, un soleil au ciel de la gŽnŽrositŽ, une pierre sur le diadme de la sagesse, une brillante lumire au firmament de ta gŽnŽration, un fruit sur l'arbre de l'humilitŽ."

Passend dobŠi d‘st chinesescht SprŽchwuert wat seet: dass et dausendmol besser ass eng Luucht unzeman, wŽi sech eng ƒiwegkeet iwwer d'DŠischtert z'iergeren. An deem S‘nn w‘nschen ech Iech alleguer eng gutt Gesondheet an e gudde Rutsch.

36 De Bah‡Õ’ Kalenner
36t Sendung, de 5ten a 6te Januar 2001. En neit Joer huet ugefaangen. WeltwŠit gouf et gefeiert an d‘st obschonns et eng ganz Parti aner ZŠitrechnungen op der Welt ginn. Et gi verschidde Methoden fir dÕZŠit ze moossen an Datumen ze fixŽieren, sou zum Beispill dee gregorianesche Kalenner, dee julianesche Kalenner a ville LŠnner an Osteuropa, de chineschen, den hebrŠeschen an dee mosleemesche Kalenner. Abee, z‘nter 157 Joer g‘tt et och e Bah‡Õ’ Kalenner. Et war de Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun, BçB, deen de Bah‡Õ’ Kalenner agefouert huet. An dat fir dÕWichtegkeet vun d‘sem neie Glawen ze weisen. DÕBah‡Õ’ Joer besteet aus 19 MŽint vu jeweils 19 Deeg, an zousŠtzlech entweder 4 oder 5 extra Deeg, an dat t‘schent dem 18ten a 19te Mount. D‘st erg‘tt jo dann 365 Deeg, also 19 MŽint mat jeweils 19 Deeg, plus 4 Deeg erg‘tt 365 Deeg. DŽi 19 Bah‡Õ’ MŽint sinn all no engem Attribut, enger QualitŽit vu Gott genannt. Zur ZŠit si mer am Bah‡Õ’ Mount ƒier, also Honneur op FransŽisch. DÕBah‡Õ’ Neit Joer, genee sou wŽi dat aalt persescht Neit Joer ass astronomesch festgeluecht. Et fŠnkt den 21ste MŠerz un, de MŠerz Equinox. DÕBah‡Õ’ ZŠitrechnung fŠnkt 1844 un, dat ass dÕJoer vun der ErklŠrung vu B‡b, dem Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun. A net allzewŠiter Zukunft wŠert et sŽcher nŽideg sinn, dass all dÕM‘nschen op der Welt sech op een eenzegen a gemeinsame Kalenner eenege wŠerten. Et schŽngt dofir ganz an der Rei, dass d‘st neit ZŠitalter vun der Eenheet och en neie Kalenner sollt hunn. E Kalenner dee frŠi ass vun Objektiounen an Assoziatiounen, dŽi jidderee vun deenen anere Kalenneren net akzeptabel man fir eng grouss Sektioun vun der Weltbev‘lkerung.
Et ass och schwŽier ze gesinn, wŽi en anere Kalenner ausser dem Bah‡Õ’ Kalenner kŽint mŽi einfach a passend sinn. WŽi gesot hunn dŽi 19 Bah‡Õ’ MŽint vu jeweils 19 Deeg all en Numm deen enger QualitŽit vu Gott entsprŽcht. Sou heeschen dÕBah‡Õ’ MŽint: Glanz, Ruhm, SchŽinheet, GrŽisst, Liicht, Erbaarmen, Wierder, Vollkommenheet, Nimm, WŸrde, W‘llen, W‘ssen, Muecht, Sprooch, Froen, ƒier, Herrschaft, Hoheit an Erhabenheet. Am Ufank vun all Bah‡Õ’ Mount treffen dÕBah‡Õ’ sech an hirer jeweileger Uertschaft. D‘st Treffen heescht NonzŽngdeegfest. Et ass e feste Bestanddeel vun de Bah‡Õ’ AktivitŽiten an jiddereen ass invitŽiert sech drunn ze bedeelegen. DÕNonzŽngdeegfest besteet aus drŠi Deeler. Am Žischten Deel, deem geeschtegen Deel gi Gebieder an Texter aus den hellege Schr‘fte virgedroen. Deen Deel ass oft mat passender Musek ‘nnermoolt. Am zweeten Deel g‘tt beroden. Do huet all Bah‡Õ’ dÕMŽiglechkeet, sengem lokale Rot VirschlŽi ze man a Froen ze stellen. Oft g‘tt iwwer Projeten an AktivitŽite geschwat. Wie bek‘mmert sech ‘m wat, a wou a wŽini g‘tt dŽi nŠchst Konferenz organisŽiert. Hei mŽcht de lokalen TrŽsorier och sŠi Bericht, wŽivill Contributiounen erakomm sinn a wŽi eng Ausgaben d‘se Mount ugefall sinn. Den dr‘tten a normalerweis leschten Deel ass dee sozialen Deel. Do g‘tt et oft eng Taass TŽi oder Kaffi mat Kuch an eng Klengechkeet zÕiessen. DÕKanner spillen an dŽi Erwuessen ‘nnerhale sech. De S‘nn vun d‘sem NonzŽngdeegfest ass deen, dass ee sech op mannst eemol am Mount mŽi no k‘nnt a sech besser kennelŽiere kann. Et soll eng ZŠit sinn, wou een optanke kann. Eng BerŠicherung. SouwŠit zum 19Deegfest an dem Bah‡Õ’ Kalenner.

37 Geschicht: Gedold
37t Sendung, den 12ten an 13te Januar 2002. D‘s Geschicht hunn ech am TrŽierer Bah‡Õ’ Echo entdeckt. Vu wou se hierk‘nnt ass leider net gewosst.
Et war eemol e jonke Mann, dee guer net vill Gedold hat an deen immens gutt streide konnt. SŠi Papp wollt him h‘llefen sŠi Charakter ze verbesseren an huet him eng K‘scht mat Neel ginn an zu him gesot: Lauschter, all KŽier wann s du deng Gedold verlŽiers oder wann s du dech mat engem streits, dann h‘lls de en Nol an du schlŽiss en an de Gaardepoteau. Gutt. Den Žischten Dag schlŽit de Jong 37 Neel an de Gaardepoteau. No e puer Wochen huet e gelŽiert sech e b‘sse besser ze behuelen an esou goufen et all Dag manner Neel, dŽi hien an de Poteau geschloen huet. En huet erausfonnt, dass et mŽi einfach ass sech ze behuelen a sech ze beherrschen, wŽi andauernd Neel anzeschloen.
WŽi en et du fŠrdegbruecht huet, kee Nol mŽi brauchen anzeschloen, ass e stolz bei sŠi Papp gaang fir him dat ze zielen. Tipp Topp sot de Papp. Kann s du elo fir all Dag wou s du net streits, en Nol aus dem Poteau erauszŽien. DÕDeeg si vergaang bis dee jonke KŠrel dÕNeel all aus dem Poteau eraus hat. Dunn ass de Papp mat sengem Jong bei de Poteau gaang an huet him all dÕLŠcher gewisen dŽi duerch dÕNeel entstane sinn. MŠi Jong, sot en, du hues dech wierklech gutt druginn an dech gutt beholl, all Respekt. Mee kuck mol wŽivill LŠcher elo am Poteau sinn. D‘se Gaardepoteau wŠert nimŽi sou sinn wŽi en eng KŽier war. Wann s de mat engem streits an du vernenns en a sees him schlecht Wierder, hannerlŽiss du him eng Wonn, genee sou wŽi d‘s LŠcher. Du kanns och ee mat engem Messer stiechen an dann dÕMesser eraushuelen, awer dÕWonn dŽi bleift. Et ass egal wŽivill mol s de dech bei him entsch‘llegs, dÕWonn dŽi bleift. An engem verbal wŽidoen ass mŽi schl‘mm wŽi engem kierperlech wŽidoen.
Eng wŽi ech fanne wonnerbar ManŽier Kanner a Jugendlechen e moralescht Prinzip ze weisen. Direkt si mer do bei dÕBah‡Õ’ Schr‘ften komm a wŽivill WŠert do op dÕErzŽiung vun de Kanner geluecht g‘tt. HŽiflechkeet gŽint iwwer eisen Elteren, eiser Famill an eise Matm‘nschen ass eng vun deenen Dugenden, op dŽi souvill WŠert geluecht g‘tt an do hu mir Erwuessener sŽcher och nach vill drunn ze schaffen. 48mol k‘nnt dat Wuert HŽiflechkeet an deene Bah‡Õ’ Texter vir, dŽi ech bei mir am Computer gespŠichert hunn. Bah‡'u'll‡h seet dass dÕHŽiflechkeet dÕKroun vun all den Dugenden ass. Hie seet weider: ãGeseent ass deen, dee mam Mantel vun der Opriichtegkeet gekleet ass an erliicht mat der Luucht vun der HŽiflechkeet.Ò DÕGeschicht ass awer och er‘m eng BestŠtigung dass all geeschtegt Prinzip sech an eiser materieller Welt er‘mspigelt.

38 Gott eemol anescht gesinn
38t Sendung, de 19ten an 20te Januar 2002. Haut luet de RiesÕen Heng iech op eng Multimediakonferenz am Bah‡Õ’ Zenter an. Hei seng Invitatioun: LŽif Fr‘nn! Ech sinn elo z‘nter 5 Joer Bah‡Ôi. DŽijŽineg dŽi net w‘sse sollten wat Bah‡Ôi ass sief gesot, dass et dŽi jŽngste Weltrelioun ‘nnert de Reliounen ass, wŽi dÔChr‘schtentum, den Islam, de Juddentum, de Buddismus, den Hinduismus esou wŽi verschidden, sougenannt heednesch, spirituell Richtungen. Sollt ech eng vergiess hunn, sou ass dat keng Absicht, Žischter Onw‘ssenheet mengersŠits.
Firwat ech mech iech matdeelen ass Folgendes. DÔWierder an eisem VokabulŠr, wŽi Gott, Relioun a SŽil, sinn an der Gesellschaft vun haut verpšnt. D‘s Wierder erstŽcken een Žischter, wŽi dass se ee beliewen. Sie sinn an der Vergaangenheet esou verfŠlscht ginn, dass e logesch denkende M‘nsch sech vun allem distanzŽiert wat mat dem Begr‘ff ReliousitŽit ze dinn huet. Ech sinn do keng Ausnam. An dorunner huet sech bis haut bei mir och nach nŠischt geŠnnert. Wat sech menger Logik widdersprŽcht, sprŽcht mech net un. Wat awer net heescht, dass ech Aen an Ouere verschlŽissen, virun all dem wat ech momentan net am Stand sinn ze verstoen.
Op dem Wee hunn ech dÔBah‡Ôi hei zu L‘tzebuerg kennegelŽiert. Folgenden Opruff an enger Bah‡Ôi ZŠitschr‘ft (Zeit fŸr Geist): ãEegent Sichen no de Wourecht", war ee vun den AuslŽiser. Genau dat huet menger eegener LiŽwensphilosophie entsprach, sech selbststŠnneg an eegeverantwortlech, senger selwer a senger èmwelt bewosst ginn. Bis anno 1995 wousst ech nŠischt vun de Bah‡Ôi. DŽi folgend f‘nnef Joer hunn ech gelŽiert, ouni belŽiert ze ginn, deene Wierder wŽi, Gott, Relioun a SŽil eng aner Bedeitung ze ginn.
DŽi logesch Konsequenz war, dass ech haut all Relioun an engem aneren Liicht gesinn. Si hunn all an hirem Ursprong, e befreienden, openen Charakter. Si entspriŽchen an hirer Ursprunglechkeet guer net dem beschrŠnkten, blockŽierenden a verstellenden Image deen se haut hunn. Wat dÔRelioune vun hirem Ursprung erhalen hunn ass, dass se eis, ouni Ausnam er‘nneren, dass mir een eenzegen a gemeinsamen Ursprong hunn an, dass mir eis deem solle bewosst ginn. DŽi eng nennen en Urknall, dŽi aner Gott. Wann ech mer haut dŽi verschidden Definitiounen fir Urknall a Gott, dŽi an eiser Welt bekannt sinn, virun Ae fŽieren, da stellen ech fest, dass dat eent sou ondŽfinŽiert ass wŽi dat anert. Wat vun de Reliounen hiren Inhalten iwwereg bliwwen ass, si Gesetzer a Formen. Vu geeschtegen, mysteschen Inhalten a Potentialer schwŠtzt souzesoen kee mŽi. Wat hiren eigentlechen Inhalt ubelaangt, koum ech zu der Schlussfolgerung, dass dÔReliounen, onofhŠngeg vun der Epoche oder der geographescher Lag vun hirem ErschŽngen, eng geschlossen Eenheet bilden an hirer Verschiddenheet, an dass hiert gemeinsamt Zil ass, dÔM‘nschheet vum Primat zu enger geeschteger HŽichkultur ze fŽieren. Hautdesdaags gesŠit een dÔUfŠng vun der HŽichkultur. AnerersŠits sti mir op engem Scheidepunkt t‘schent SelbstzerstŽierung oder onverglŠichlechem Fortschr‘tt. Eng eegen operluergte Selbstkontroll deet Nout. Als Bah‡Ôi sinn ech der Meenung, dass dŽi ursprŸnglech Inhalte vun alle Reliounen, sou wŽi dŽi an der Bah‡Ôi-Relioun festgehale Gesetzer a Normen, eis eng enorm H‘llef wŠerte sinn op dem Wee an eng phantastesch Zukunft.
An deem S‘nn hunn ech eng Konferenz preparŽiert dŽi heescht: "Gott einmal anders gesehen.Ò Dat Gesoten ass ‘nnerst‘tzt an animŽiert duerch eng Slide-Show am Powerpoint a stellt mŠi momentaant VerstŠndnis vun de Bah‡Õi Schr‘ften duer, dŽi ganz villschichteg sinn a vun deenen Dir iech Šr eege Meenung bilde sollt.
Et gŽing mech free‘n iech am Bah‡Õizenter, AllŽe LŽopold Goebel, L‘tzebuerg/Stad, en Donneschden, de 25 Januar 2001 um 20h00 er‘mzegesinn wann et heescht: "Gott eemol anescht gesinn".

39 Beschass
39t Sendung, de 26ten a 27te Januar 2002. Alles wat mir am Liewe maachen, all AktivitŽit, brŽngt Konsequenze mat sech. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fŠllt op wŽi uerg a schl‘mm dÕKonsequenz vum Klaatschen (Beschass) ass, vum KritisŽieren a schlecht iwwer aner schwŠtzen. Bah‡'u'll‡h seet dass Ÿble Nachrede dÕLuucht vun eisem HŠerz erlŠscht an dÕLiewe vun eiser SŽil erstŽckt. Mir soen am L‘tzebuergesche Klaatschen fir dat Englescht gossiping. Mir schwŠtze jo gŠr iwwer dŽi aner, am CafŽ, an der Patisserie, iwwerall wou et n‘mme geet. Fir dat Englescht backbiting, oder dat DŠitscht Ÿble Nachrede soe mer hŽchstens, deen an dee g‘tt emol gutt erofgemaach; gudde Beschass. An dann hu mer dÕKritisŽieren, wat e b‘sse mŽi neutral klŽngt. Et kann een och soe konstruktiivt KritisŽieren, wat a Wierklechkeet awer destruktiv ass.
Schlecht iwwer aner Leit schwŠtzen erlŠscht dÕLuucht vun eisem HŠerz an erstŽckt dÕLiewe vun eiser SŽil. Abdu«l-Bah‡, de Nofolger vu Bah‡'u'll‡h g‘tt eis d‘se Rotschlo: Wann een iech eppes schlechtes iwwer een zielt, deen net do ass, dann ass et Šr Flicht, d‘s Persoun op eng fr‘ndlech Aart a Weis ze froen, domat opzehalen an hir ze soen: Wat brŽngt et eng aner Persoun erofzemaachen? N‘tzt et iergendenger SŽil? Am GŽigendeel, mat deem GeschwŠtz g‘tt eist HŠerz mat St‘bs zougedeckt, eis Ouren hŽieren nŠischt mŽi, an eis Ae gesinn dÕLuucht vun der Wourecht net mŽi. Just de KontrŠr sollte mer man, an zwar dŽi aner Leit luewen an dŽi positiv QualitŽiten eraushiewen. Mir sollen eis MŽi ginn, an all M‘nsch dat Gutt ze gesinn. Wa mer ee gŠr hunn, fŠllt et eis natierlech mŽi liicht, deem seng Feeler zÕiwwersinn a just dat Gutt ze gesinn. Wa mer versiche jiddereen zÕapprŽciŽieren a gŠr ze hunn, net wŽinst hirer selwer, mee well mer jo all dÕselwecht sinn a well mer jo all vun deem selwechte Gott erschaf goufen, fŠllt et eis vlŠicht mŽi einfach. Duerfir brauche mer eigentlech och ni rosen oder onged‘lleg mat engem M‘nsch ze ginn.
Mir huet eng Kannergeschicht zu d‘sem Thema gutt gefall: Eng Fra dŽi agesinn huet dass se wierklech wonnerbar am Beschass ass, huet sech virgeholll eppes dergŽint ze man. Si geet bei ze Psycholog fir hien ‘m H‘llef ze froen a vlŠicht eng Therapie ze man. De Psycholog g‘tt der Fra d‘s Uweisung: Sou, mar gitt er iech en Hung kafen an da gitt der spadsŽieren. WŠhrend deem der tr‘ppelt, pl‘mmt der dÕHung an aller Rou an da kommt der den Dag drop nees bei mech. DÕFra huet sech geduecht. Deen do huet se jo nemŽi all, ech soll spadsŽiere goen an en Hung pl‘mmen, mee de Psycholog huet hir geflŽift an hir versŽchert, dass d‘s Method bis elo nach ‘mmer geklappt huet. Alles gutt, si mŽcht wat si ugestallt gouf a k‘nnt den Dag drop zrŽck bei de Psycholog. Hie lueft se a seet hir: Tipp topp, elo hŠtt ech gŠr dass der de M‘tteg zrŽck gitt, dee Wee wou der spadsŽiere waart an da raaft der all dŽi Plomme vun Šrem gepl‘mmten Hung nees op an dir brŽngt mer se. Ma dat geet dach nemŽi seet dÕMadame, se sinn dach all fortgeflunn, et ass onmŽiglech. DÕMoral vun der Geschicht hutt der sŽcher aleng erausfonnt. Wann ech eng KŽier schlecht iwwer ee schwŠtzen, kann ech dat sou gitt wŽi nimŽi zrŽckhuelen a rŽckgŠngeg man.
Et sief nach op eng Photosausstellung am Stater Cercle higewisen, 157 Joer Bah‡Õ’ Glawen, organisŽiert vun der Stater Bah‡Õ’communautŽit. DÕAusstelllung ass vum 9te bis de 16te Februar. Dobei eng Invitatioun op zwou Konferenzen am Cercle, an zwar de 9te Februar um 8 Auer owes mam Dr Rassekh aus der SchwŠiz. ActualitŽs de la foi ass sŠin Thema an den 13te Februar och nees um 8 Auer owes, mam HŠr Louis Henuzet aus der Belsch iwwer dÕBah‡Õ’ Geschicht. Fir weider Info, telefonŽiert dem 442220.

40 DÕBah‡Õ’ Schr‘ften
40t Sendung, den 2ten an 3te Februar 2002. De nŠchste Freideg, 9te Februar hutt der eng Woch laang dÕGelee‘enheet am Stader Cercle eng Ausstellung iwwer dÕGeschicht vum Bah‡Õ’ Glawen ze besichen, an dat an der Woch iwwer vun 10 bis 6 a Sonndes vun 2 bis 6. Den Titel vun der Ausstellung heescht: DՀerd ass n‘mmen ee Land an all M‘nsche si seng Bierger. Am Cercle och zwou Konferenzen an dat den Žischten Owend, Freides de 9ten um 8 Auer owes mam Dr Rassek, Docteur en sociologie, aus der SchwŠiz: LÕactualitŽ mondiale de la Foi Bah‡Õ’, an D‘nschdes den 13te um 8 Auer mam HŠr Henuzet aus der Belsch: Les 157 ans de la foi bah‡Õ’e. WŽi gesot dat alles am Stater Cercle vum 9te bis den 13ten.
Wa mer scho bei Geschicht sinn, gesŠit een och sŽier, wŽi wichteg authentesch Dokumenter haut ‘mmer nach sinn. Fir eng Relioun sinn authentesch Dokumenter vun hirem Begr‘nner ‘m sou mŽi wichteg, vu dass eng Relioun jo en Afloss op dÕM‘nschheet wŠhrend eng lŠnger ZŠit w‘llt hunn. DÕBah‡Õ’ Relioun huet Gottseidank ganz vill authentesch Dokumenter. De Reliounsst‘fter, Bah‡'u'll‡h selwer an aner zentral PersŽinlechkeeten hunn handschr‘ftlech Opzeechnungen hannerlooss oder Texter dŽi vun hinne bestŠtegt gi sinn, dŽi meeschtens am perseschen, arabeschen oder engleschem Original erhale sinn. Haut g‘tt et Iwwersetzungen an all deene grousse Sprooche vun der Welt.
Bei d‘se Schr‘ften handelt et sech ‘m ganz verschidden Texter, sou zum Beispill BrŽiwer u Privatpersounen, Dokumenter un Herrscher, Bicher, Ofhandlungen a kuerz Texter. An all deem f‘nnt ee Gebieder, sachlech Ausernanersetzunge mat Froen dŽi un den Auteur geriicht waren, lyresch oder mystesch Passagen, historesch AufsŠtz a nach villes mŽi.
Fir e Bah‡Õ’ verbindlech sinn dÕSchr‘fte vun d‘sen Auteuren: B‡b, (dee vun 1819 bis 1850 gelieft huet), St‘fter vun der B‡bi-Relioun a Verleefer vu Bah‡'u'll‡h. Bah‡'u'll‡h, 1817-1892, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. Abdu«l-Bah‡, 1844-1921, Jong vu Bah‡'u'll‡h an autorisŽierten Auslee‘r vu sengem Papp senge Schr‘ften.
De Shoghi Effendi, 1897 Ð 1957, Enkel vum Abdu«l-Bah‡ a Leeder vun der weltwŠite Bah‡Õ’communautŽit, an dat a Virbereedung op dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet, dŽi hŽchst Kierperschaft an der Bah‡Õ’ Weltgemeng; d‘st Gremium g‘tt sŠit 1963 all f‘nnef Joer gewielt an huet sŠi S‘tz zu Haifa an Israel. Opgrond vun hirer zuglŠich dezentraler Struktur g‘tt et an der Bah‡Õ’ WeltcommunautŽit nach weider Institutiounen, dŽi, ‘nner annerem duerch CommuniquŽs de Presse hire Beitrag zur F‘rderung vu Welteenheet leeschten, sou zum Beispill dÕinternational Bah‡Õ’communautŽit oder de Nationale Geeschtege Rot vun de Bah‡Õ’ vu L‘tzebuerg.
Hei elo e puer vun den Themen dŽi trŠitŽiert ginnÊ: Eng nei Weltuerdnung, Fridden, dŽi wirtschaftlech a sozial EntwŽcklung, dÕFamill, dÕErzŽiung, dÕèmwelt, Fraen, dÕinternational Bah‡Õ’ Gemeng an dÕVereenten Natiounen, dÕM‘nscherechter an dÕVerfollegunge vun de Bah‡Õ’ am Iran.
Zum Thema ErzŽiung seet Bah‡'u'll‡h dass et jidderengem seng Flicht ass, sech W‘ssen unz‘eegnen. DobŠi sollten awer dŽi W‘ssenschafte studŽiert ginn, dŽi de V‘lker op der €erd eppes n‘tzen a net dŽi, dŽi mat Wierder ufŠnken a mat Wierder ophalen. Vill verdanken dÕV‘lker vun der Welt de W‘ssenschaftler an den Handwierker. W‘ssen ass wierklech e Schatz fir de M‘nsch, eng Quell vu Ruhm, Groussmut, Freed an Erhuewenheet. (AKKA 5:15)
ÊPassend zum Thema prŠsentŽiert dÕBah‡Õ’communautŽit d‘se Weekend hir Bah‡Õ’ Librairie, an der AllŽe LŽopold Goebel No 17. Agelueden ass dÕganz Famill an dat Samschdes m‘ttes vun 2 Auer bis owes a Sonndes vun 10 bis 6. Eng Rei vu bekannten Auteuren animŽieren d‘se Weekend, dor‘nner dÕFarah Dustdar, dÕBahiyyih Nakhjavani, de Josy Braun, de Paul Thiltges, de Roger Manderscheid, de Gilbert Pregno, de Fari Khabipour an de Guy Rewenig. Fir weider Froen, rufft am Bah‡Õ’ Zenter um 442220 un oder kommt einfach bis era kucken wat leeft. Dat ass d‘se Weekend, Samschdeg vun 2 Auer a Sonndes vun 10 Auer aus un.

41 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 1/4
41t Sendung, den 9ten an 10te Februar 2002. An d‘ser Rubrik kucke mer eis dÕLiewe vum Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen e b‘sse mŽi genee un. Den 12ten November 1817 ass Bah‡'u'll‡h zu Teheran, der Haaptstad vu Persien, op dÕWelt komm. Schon a senger Kandheet huet hien aussergewŽinlech QualitŽite gewisen an dÕAart a Weis wŽi hie sech beholl huet, huet seng Elteren dovun iwwerzeegt dass hie fir eppes ganz Grousses best‘mmt war. Dem Bah‡'u'll‡h sŠi Papp, e Minister mat vill VerdŽngschter um Haff vum Kinnek, hat eng ganz besonnesch LŽift fir sŠi Jong. Hien huet eng KŽier gedreemt, dass sŠi Jong, Bah‡'u'll‡h an engem onendlech groussem Mier geschwommen ass a sŠi Kierper gestraalt huet an dÕganzt Mier erliicht huet. Ronder‘m sŠi Kapp hu seng laang pechschwaarz Hoer gestraalt, an dat an alle Richtungen op dem Waasser. Eng Onmass vu F‘sch hu sech ronder‘m hie versammelt, a jidderee vun hinnen huet sech un ee vu sengen Hoer ugehal. Obschonn et ganz vill F‘sch waren, huet Bah‡'u'll‡h net een eenzegt Hoer verluer. FrŠi an ouni Zwang, huet hie sech iwwer dem Waasser beweegt an dÕF‘sch sinn him all nokomm. Bah‡'u'll‡h sŠi Papp wollt w‘ssen, op den Dram eng Bedeitung hŠtt, an huet e Mann gefrot, dee fir seng WŠisheet bekannt war, him den Dram zÕerklŠren. Hie sot dat hei: ãDat onendlecht Mier wier eis Welt. Aleng an ouni H‘llef, krŽich Bah‡'u'll‡h dÕHerrschaft iwwer dÕWelt. All dŽi vill F‘sch ronder‘m hien gŽifen dÕOnrou an dÕOpreegung duerstellen, dŽi hien ‘nnert de Leit schafe gŽif. Hie wier awer ‘nnert dem onfeelbare Schutz vum AllmŠchtegen a nŠischt kŽint him wŽidoen.Ò
Mat 14 Joer scho war Bah‡'u'll‡h beim Haf vum Kinnek berŸhmt fir seng WŠisheet a sŠi W‘ssen. Hien hat 22 Joer wŽi sŠi Papp gestuerwen ass. DÕRegierung huet him dŽi selwecht Position ugebueden. Bah‡'u'll‡h awer hat net w‘lles seng ZŠit mat weltleche Saachen ze verbrŽngen. Hien huet den Haff vum Kinnek a senge Ministeren hannert sech gelooss fir e Wee anzeschloen, deen hie vum AllmŠchtege krut. Seng ZŠit huet hien domat verbruecht den ènnerdrŽckten, de Kranken an den Aarmen ze h‘llefen. Geschw‘ war hie bekannt als Een, dee sech fir dÕSaach vun der Gerechtegkeet agesat huet.
Mat 27 Joer krut Bah‡'u'll‡h, duerch e speziellen Iwwerm‘ttler, e puer vun de Schr‘fte vum B‡b, een dee gesot huet dass den Dag vu Gott ganz no ass, den Dag wou eng nei Manifestatioun vu Gott Weltfridden, Eenheet a Gerechtegkeet brŽnge wŠert. Eppes wou dÕM‘nschheet scho laang drop gewaart huet.
Bah‡'u'll‡h huet d‘se Message vum B‡b direkt akzeptŽiert an ass ee vu sengen enthusiasteschten UnhŠnger ginn. Mee leider hunn dŽi, dŽi iwwer dÕLeit vu Persien regŽiert hunn, blann duerch hir eegen egoistesch W‘nsch, sech et zum Zil gemaach, dÕUnhŠnger vum B‡b op eng ganz grausam Aart a Weis ze verfollegen. Bah‡'u'll‡h, obschonn hie wŽinst senger NobilitŽit bekannt war, gouf net verschount. E b‘sse mŽi wŽi aacht Joer no der ErklŠrung vum B‡b, an zwee Joer nodeem hie selwer e MŠrtyr ginn ass, hu si Bah‡'u'll‡h an en dŠischteren, ‘nnerird‘sche Prisong16 gehŠit, wat schwaarzt Lach genannt g‘tt. DÕKette ronder‘m sŠin Hals waren esou schwŽier, dass hie sŠi Kapp net konnt hiewen. Hei huet Bah‡'u'll‡h vŽier schrŽcklech MŽint vu grŽisster Nout verbruecht. An awer war et an d‘sem Prisong wou Gottes Geescht seng SŽil gef‘llt huet an Him offenbaart huet, dass Hien deejŽinegen wier, op deen dÕLeit zu allen ZŠiten drop gewaart hunn.17 Aus d‘sem donkle Prisong, ass dÕSonn vu Bah‡'u'll‡h opgaangen, fir dÕganz CrŽation zÕerliichten. (aus Ruhi Buch 2) SouwŠit zum Liewe vu Bah‡'u'll‡h. WŽi sŠi Liewe sech weiderentwŽckelt, gitt dir dÕnŠchst Woch an eiser Rubrik gewuer.
Ech w‘ll nach ganz kuerz op dÕAusstellung am Stater Cercle hiweisen. Do k‘nnt dir bis den 13ten eng Fotosausstellung iwwer de Bah‡Õ’ Glawe gesinn, an dat an der Woch vun 10 bis 6 a Sonndes vun 2 bis 6 Auer. Dozou eng Konferenz en D‘nschdeg den 13ten um 8 Auer owes mam HŠr Henuzet aus der Belsch: Les 157 ans de la foi bah‡Õ’e. WŽi gesot dat alles am Stater Cercle nach bis den 13ten.

42 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 2/4
42t Sendung, de 16ten a 17te Februar 2002. An d‘ser Rubrik kucke mer eis dÕLiewe vum Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen e b‘sse mŽi genee un. A senger Kandheet schonn huet Bah‡'u'll‡h aussergewŽinlech QualitŽite bewisen. Mat 14 Joer war Hie beim Haff vum Kinnek berŸhmt fir seng WŠisheet a sŠi W‘ssen.
Bah‡'u'll‡h war 22 wŽi sŠi Papp gestuerwen ass. Hien huet sengem Papp seng Carrire bei der Regierung net ageschloen, mee huet seng ZŠit domat verbruecht, den ènnerdrŽckten, de Kranken an den Aarmen ze h‘llefen. F‘nnef Joer mŽi spŽit huet Bah‡'u'll‡h dem B‡b sŠi Message akzeptŽiert. Hie sot dass den Dag vu Gott ganz no wier, den Dag wou eng nei Manifestatioun vu Gott Weltfridden, Eenheet a Gerechtegkeet brŽnge gŽif. Mee sou e Message zÕakzeptŽieren war verhŠngnisvoll, w‘ll dŽi, dŽi deemools a Persien regŽiert hunn, blann duerch hir eegen egoistesch W‘nsch, sech et zum Zil gemaach haten, dÕUnhŠnger vum B‡b op eng ganz grausam Aart a Weis ze verfolgen. Sou koum et, dass Bah‡'u'll‡h vŽier schrŽcklech MŽint vu grŽisster Nout an engem dŠischteren, ‘nnerierd‘sche Prisong verbruecht huet. A grad do huet Gottes Geescht seng SŽil gef‘llt an Him offenbaart, dass Hien deejŽinege wier, op deen dÕLeit zu allen ZŠiten drop gewaart hunn.
No vŽier MŽint an engem dŠischtere Lach, krut Bah‡'u'll‡h alles geholl wat en hat, an Hien a seng Famill goufen an den Exil geschŽckt. An der batterer Keelt vum Wanter, si si laanscht dŽi westlech Bierger vu Persien op Baghdad gereest. Baghdad war deemools eng Stad am ottomanesche RŠich an ass haut dÕHaaptstad vum Iraq. Wierder k‘nne net beschwreiwe wat si alles erlidden hunn, wŽi si honnerte vu Kilometeren iwwer €is a schnŽibedeckte Buedem goungen, op hirem Wee zu d‘ser schicksalsbeluedener Stad.
DÕBekanntheet vu Bah‡'u'll‡h huet sech sŽier duerch Bagdhad an aner Stiet an der EmgŽigend verspreet a mŽi a mŽi Leit koume bei dÕDier vun d‘sem PrisonŽier am Exil, fir hire Seegen ze krŽien. Mee do waren der e puer, dŽi iwwer seng BerŸmtheet jalous goufen. ènnert hinne war Bah‡'u'll‡h sŠin eegenen Hallefbrudder Mirza Yahya, deen ‘nnert sengem Schutz gelieft huet. De Mirza Yahya huet sech gŽint Bah‡'u'll‡h geriicht an huet geduecht dass dÕUnhŠnger vum B‡b, dŽi him zu dŠer ZŠit grousse Respekt gewisen hunn, hien als hire Leader akzeptŽiere gŽifen. Hie wosst net, datt doduerch dass hie sech gŽint dÕManifestatioun vu Gott geriicht huet, hie seng eege Nidderlag erbŠibrŽnge gŽif. Well wann eng g‘ttlech Manifestatioun erschŽngt, k‘nnen n‘mmen dŽi op eng wierklech ƒier hoffen, wa si och a Sengem DŽngscht liewen. Souguer dŽi allernootste Famill duerf net vergiessen, dass Hien ˆ part ass vun allen aneren m‘nschleche Liewewiesen an dass Hien e Rank huet, dee soss keen deele kann.
Dat wat de Mirza Yahya, dem Bah‡'u'll‡h sŠin Hallefbrudder alles ugestallt hat, huet am meeschten Oneenheet ‘nnert den UnhŠnger vum B‡b bruecht, an huet Bah‡'u'll‡h vill Misre gemaach. Onverhofft, enges Owes, ouni enger SŽil eppes ze soen, ass hie vun doheem fortgaang fir an dÕBierger vu Kurdistan ze goen. ZrŽckgezu vun der Welt, huet hien do gelieft, beschŠftegt mat Gebiet a Meditatioun. An enger klenger Hšl huet Hie gewunnt an huet vu Waasser a Brout gelieft. Kee wosst sŠin Numm oder vu wou en hirkŽim. Mee dunn, lues a lues, hunn dÕLeit aus der EmgŽigend vun Him geschwat als deen ouni Numm, e groussen Hellegen, dee sŠi W‘sse vu Gott krut. WŽi du sŠin eeltste Jong, Abdu«l-Bah‡ vun d‘sem hellege Personnage hŽieren huet, huet hien doranner direkt sŠi Papp erkannt. BrŽiwer sinn extra duerch en Iwwerm‘ttler bei Hie geschŽckt ginn, wou Bah‡'u'll‡h mat vill LŽift gebiede gouf, dach zrŽck op Baghdad ze kommen. Hien huet dat dann och akezptŽiert, an domat war eng schmŠerzlech Trennung dŽi zwee Joer gedauert hat, zu Enn.18 SouwŠit zum Liewe vu Bah‡'u'll‡h. WŽi sŠi Liewe sech weiderentwŽckelt, gitt dir dÕnŠchst Woch an eiser Rubrik gewuer.

43 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 3/4
43t Sendung, den 23ten a 24te Februar 2002. An deenen zwou leschten Emissiounen si mer e b‘sse vun der Kandheet a Jugend vu Bah‡'u'll‡h gewuer ginn. Den Dram vu Bah‡'u'll‡h sengem Papp, seng WŠisheet a sŠi W‘ssen, a sŠi Wonsch anstatt Minister beim Kinnek ze ginn, sou wŽi sŠi Papp, lŽiwer den ènnerdrŽckten, Kranken an Aarmen ze h‘llefen. Mir hu gesi wŽi Bah‡'u'll‡h, well Hien de Message vun enger neier Manifestatioun am Iran unerkannt huet, dŽi der M‘nschheet sollt Fridden, Eenheet a Gerechtegkeet brŽngen, Hie vŽier schrecklech MŽint an engem ‘nnerierdeschen dŠischtere Prisong gelidden huet, a wŽi Gott Him grad do gesot huet, dass Hien de Prophezeite vun allen ZŠiten wier. Mir hu gesinn wŽi Hien iwwer dÕBierger vu Persien op Bahgdad mat senger Famill an den Exil geschŽckt gouf, er‘m ‘nner fuerchtbare Conditiounen; wŽi zu Baghdad seng BerŸhmtheet sech sŽier er‘mgeschwat huet a mŽi a mŽi Leit vun Him sŠi Seege wollten; wŽi zuglŠicher ZŠit, virun allem den Hallefbrudder vu Bah‡'u'll‡h jalous iwwer Hie gouf an drop aus war, Oneenheet an der CommunautŽit ze st‘ften; a wŽi Bah‡'u'll‡h sech doropshi st‘nnterlech entschloss hat, ouni engem eppes ze soen, sech zwee Joer an dÕBierger vu Kurdistan zrŽckzezŽien, fir ze bieden an ze meditŽieren, an dat bei Waasser a Brout.
Nodeem et sech er‘mgeschwat hat, dass en Hellegen, dee W‘sse vu Gott hŠtt, sech an de Bierger vu Kurdistan ophale gŽif, huet Bah‡'u'll‡h sŠi Jong et fŠrdegbruecht, Hien ze bieden er‘m op Baghdad ze kommen, an dat no enger Trennung vun zwee Joer.
WŠhrend der ZŠit wou Bah‡'u'll‡h net zu Baghdad war, stoung et schlecht ‘m dÕB‡bi CommunautŽit. Bah‡'u'll‡h huet domat ugefaang, dŽi verfollegt UnhŠnger vum B‡b mat engem neie Geescht ze f‘llen. Obschonns Hien nach net annoncŽiert hat, zu wat Hie beruff war, hat dÕKraaft an dÕWŠisheet vu senge Wierder ugefaang dÕLoyalitŽit vun ‘mmer mŽi enger grousser Zuel vu B‡bis an dÕBewonnerung vu Leit aus alle Schichten ze gewannen. Mee de fanatesche moslemesche KlergŽ a sŠi jalouse Brudder konnten et net erdroen dass Bah‡'u'll‡h sou en immensen Afloss op esou vill M‘nschen hat. Si hu sech esou laang bei den AutoritŽite beschwŽiert bis dŽi persesch Regierung sech mat e puer vun de Beamte vum ottomanesche RŠich zesummegedoen hunn, fir Bah‡'u'll‡h nach mŽi wŠit vu sengem Heemechtsland wegzehuelen, des KŽier an dÕStad Konstantinopel.
Abr‘ll 1863 war e Mount vu vill Trauer fir dÕAwunner vu Baghdad. Deen, deen hinnen un dÕHŠerz gewuess war, huet hir Stad verlooss, fir op eng Plaz ze goen dŽi hinne friem war. E puer Deeg ier e fortgaang ass, goung Hien an e Gaart just baussend der Stad, e Gaart dee bekannt ass als Gaart vum Paradis; huet do SŠin Zelt opgeriicht, a wŠhrend zwielef Deeg huet Hien do eng Onmass vu Visiteuren empfaang, dŽi koume fir Him €ddi ze soen. DÕUnhŠnger vum B‡b koumen an d‘se Gaart schwŽieren HŠerzens; e puer vun hinne sollte Bah‡'u'll‡h op senger nŠchster Etapp vum Exil begleeden, mee vill vun hinnen hu missten zrŽck bleiwen, ouni de Privileg, fir k‘nnen no bei Him ze sinn. Mee Gott wollt net dass d‘st sollt eng traureg Gelee‘nheet sinn. DÕDiere vu senger onendlecher GrousshŠerzegkeet ware wŠit op, a Bah‡'u'll‡h huet deene ronder‘m Him gesot, dass Hien deejŽinege wier deen de B‡b ugekennegt hat, dŽi Persoun op dŽi dÕM‘nschen z‘nter jeehir gewaart hunn. DÕTrauer gouf ersat duerch onendlech Freed; HŠerzer hu mŽi hŽich geschloen a SŽilen goufen ugestach mam Feir vu Senger LŽift. Fir dŽi nŠchst Jorhonnerten, wŠerten d‘s 12 Deeg, vum 21sten Abr‘ll bis den 2te Mee, vu Bah‡Õ’ iwwerall als dÕRidvanfest, dÕFest vum Paradis gefeiert ginn, de Gebuertsdag vun der Deklaratioun vu Bah‡'u'll‡h a senger welt‘mfaassender Missioun.19
SouwŠit zum Liewe vu Bah‡'u'll‡h. De 4ten a leschten Deel vum Liewe vu Bah‡'u'll‡h k‘nnt dir dÕnŠchst Woch an eiser Rubrik hŽieren.

44 Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Deel 4/4
44t Sendung, den 2ten 3te MŠrz 2002. An den drŠi leschten Emissiounen hu mer eis dem Bah‡'u'll‡h seng aussergewŽinlech Kandheet a Jugend e b‘sse mŽi genee ugekuckt; wŽi Hie seng ZŠit dermat verbruecht huet, sech fir dŽi ènnerdrŽckten, Aarm a Krank anzesetzen; wŽi Hie sech selwer zu enger neier Relioun bekennt, dŽi vum B‡b, deen, deen de Wee soll virbereeden fir dÕKomme vun enger neier Manifestatioun, dŽi der M‘nschheet Eenheet, Fridden a Gerechtegkeet brŽngt; wŽi Bah‡'u'll‡h dowŽinst fuerchtbar ZŠiten am Prisong verbrŽngt an awer grad do vu Gott gesot kritt, dass Hien den Auserwielten ass, fir d‘se Message vu Fridden der M‘nschheet ze brŽngen; wŽi Bah‡'u'll‡h, e Perser, mat senger Famill, zu Fouss an iwwer schnŽibedeckte Bierger an den Exil geschŽckt g‘tt, fir dՎischt op Baghdad, an dunn op Konstantinopel. DŽi geeschtlech AutoritŽiten hu geduecht, dass wann si Bah‡'u'll‡h an den Exil schŽcken, gŽifen si deen neie Glawen erlŠschen. Mee just de GŽigendeel war de Fall. Iwwerall wou Bah‡'u'll‡h am Exil war, waren dÕLeit vu senger WŠisheet a sengem W‘ssen ugezunn.
Konstantinopel war de S‘tz vum ottomanesche RŠich. Och hei huet dem Bah‡'u'll‡h seng WŠisheet a persŽinleche Charme ugefaang, ‘mmer mŽi Leit unzezŽien. ãHien duerf net mŽi laang hei zu Konstantinopel bleiwenÒ, sou sot de fanatesche musleemesche ClergŽ, deen dann och dÕAutoritŽiten dovun iwwerzeegt kruten, Hie weider an den Exil ze schŽcken, anzwar op Adrianopel. Et war do wou Bah‡'u'll‡h de Kinneken an de Leadere vun der Welt geschriwwen huet. Hien huet se opgefuerdert ze kucken dass et hire Bierger gutt geet anstatt se zՑnnerdrŽcken. Dunn hu Seng Feinden sech eng iwweraus grausam Bestrofung afale gelooss. Hien a seng Famill sollten op Akko, also op Saint Jean dÕAcre an den Exil goen, wat deemools dŽi schl‘mmste Bestrofungskolonie am ganze RŠich war. SŽcher wŠert Hien do an den haarde Bedingunge vun dŠr Prisongsstadt ‘mkommen, duechten dŽi schwachs‘nneg MŠnner dŽi sech virgestallt haten si k‘nnten dat verh‘nnere wat Gott selwer a Bewegung gesat hat.
Et wier zevill fir all dat opzezielen, wat Bah‡'u'll‡h zu Akko erlidden huet. Am Ufank war Hien aleng an enger Zell agespaart wou souguer seng Kanner keng Erlaabnes haten, Hien ze gesinn. Et huet Him do un alles gefeelt a Feinde waren Dag a Nuecht ronder‘m Him. Mee lues a lues hunn dÕBedingungen am Prisong sech fir Hie geŠnnert. DÕAwunner vun Akko an dÕAutoritŽite goufen iwwerzeegt dass dŽi puer Bah‡Õ’ dŽi an hir Stad an den Exil koumen, onsch‘lleg waren. Alt nees eng KŽier ware Leit duerch dÕWŠisheet an dÕLŽift vun d‘sem aussergewŽinleche Personage ugezunn, obschonn dŽi meescht net verstan hunn, ween Hien da wierklech war. No e puer Joer goufen dÕDiere vun der Prisongsstad fir Bah‡'u'll‡h a seng UnhŠnger opgemaach. Schlussendlech war et Him selwer erlaabt an enger relativ mŽi bequemer EmgŽigend ze liewen. Mir kennen et haut als den Haff (Bes‘tz) vu Bahji. Do ass Hien am Mee 1892 verstuerwen, an dat op der HŽicht vu senger MajestŽit an Herrlechkeet.
Bah‡'u'll‡h huet de FŠndel vum universale Fridden a Bridderlechkeet an dÕLuucht gehuewen an Hien huet dÕWuert vu Gott geoffenbaart. Obscho seng Feinden all hir KrŠfte gŽint Hie geriicht haten, huet Hien iwwer si gewonnen, well Gott Him dat, wŽi Hien am Prisong zu Tehran a mat Ketten ugestrŽckt, versprach. WŠhrend Sengem ganze Liewen, huet SŠi Message dÕHŠerzer vun Dausende vu Leit nees belieft a vill hunn hiert Liewe fir Hie gelooss. An haut fuere seng LŽiere weider sech uechter dÕWelt ze verbreeden. èmmer mŽi Leit inspirŽiere sech u senge Wierder. NŠischt kann Hien dovun ofhale sŠin Zil ze verwierklechen, anzwar dÕM‘nschheet an engem gemeinsame Glawen ze vereenen.20
SouwŠit zum Liewe vu Bah‡'u'll‡h. Wann dir faszinŽiert sidd vun d‘sem Personage, fannt dir genuch Informatioun iwwer sŠi Liewen an de BibliothŽiken oder um Netz, an dat ‘nner www.bahai.lu
45 DÕFaaschtenzŠit
idem No 96
46 Duuscht no Geeschtegkeet
46t Sendung, de 16ten a 17te MŠrz 2002. D‘slescht, wŽi ech zu Frankfurt am europŠeschen Haus vun der Andacht war, hunn ech mer e Buch kaaft dat ãVerse GottesÒ heescht, Liesunge fir moies an owes. Et ass de Leitgedanken, vum Abdu«l-Bah‡, am Ufank vum Buch, dee mech besonnesch ugesprach huet. Hei meng Iwwersetzung:
ãFir dՎischt muss de no Geeschtegkeet Duuscht hunn. Da lief dŠi Liewen, lief dŠi Liewen, lief dŠi Liewen! Fir d‘sen Duuscht no Geeschtegkeet ze krŽien, denk no iwwer dÕLiewe nom Doud. StudŽier dŽi helleg Wierder, lies deng Bibel, lies dÕhelleg Schr‘ften a studŽier besonnesch dŽi helleg Aussoe vu Bah‡'u'll‡h. Gebiet a Meditatioun, huel der fir bŽid vill ZŠit. Da wŠers de d‘se groussen Duuscht spieren, a n‘mmen da kanns de ufŠnken, dÕLiewen ze liewen.Ò21
Dat heescht dÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen eis, wa Geeschtegkeet dech interessŽiert, wann s de dŠi Liewe spirituell verbessere w‘lls, a wanns de d‘sen Duuscht no Geeschtegkeet krŽie w‘lls, dann denk no iwwer dÕLiewen nom Doud, lies an den hellege Schr‘ften an huel der genuch ZŠit fir Gebiet a Meditatioun. An dat maache mir an den nŠchsten Emmissiounen.
A wat ass besser wŽi eis SŽil, wann ee gŠr iwwer dÕLiewen nom Doud nodenkt. Dozou kucke mer eis den dr‘tten Deel aus dem Ruhi Cours Nr 1 un: Liewen an Doud. Et geet dr‘m ze verstoen, dass dÕLiewen net am Wiessel a Wandel vun d‘ser Welt besteet, mee dass seng richteg Bedeitung an der EntwŽcklung vun der SŽil lŠit. Dat richtegt Liewen, dÕLiewe vun der SŽil, ass n‘mmen eng kuerz ZŠit an d‘ser Welt a fiert da fir Žiweg an den anere Welte vu Gott weider.
Vu wou k‘nnt dÕSŽil dann hir? DÕSŽil huet hiren Ursprong an de geeschtege Welte vu Gott. Si steet iwwer der Materie an der physescher Welt. DÕIndividuum fŠnkt an deem Moment un, wou dÕSŽil, dŽi jo aus de geeschtege Welte k‘nnt, sech zum ZŠitpunkt vun der Befruchtung mam Embryo verb‘nnt. D‘st Matenanersinn ass net materiell; dÕSŽil tr‘tt net an de Kierper an a si h‘llt och keng kierperlech Plaz an. DÕSŽil gehŽiert net zur materieller Welt. DÕBezŽiung SŽil - Kierper ass Šhnlech, wŽi dÕBezŽiung Liicht - Spigel. DÕLiicht dŽi am Spigel erschŽngt, ass net am Spigel selwer, mee k‘nnt vun enger Quell vu baussen. €hnlech ass et och mat der SŽil; si ass net am Kierper; et g‘tt awer e spezielt VerhŠltnis t‘schent dem Kierper an der SŽil, an zesumme maache si de M‘nsch aus. Fir zesummenzefassen kann ee soen dass dÕSŽil hiren Ursprong an de geeschtege Welten huet, dass dÕLiewe vum M‘nsch dann ufŠnkt wa sech dÕSŽil mam Embryo verb‘nnt, dass dÕSŽil net zur materieller Welt gehŽiert, dass dÕSŽil net am Kierper ass.
Et kann een sech da froen: FŠnkt dat richtegt Liewe vum M‘nsch mat der Gebuert an d‘ser Welt un? Fiert dŽi materiell Existenz an den anere Welte vu Gott weider? Ass de Kierper PropriŽtaire vun der SŽil? Besteet dÕLiewen just aus Saachen, dŽi eis am Alldag passŽieren?
SouwŠit zum Žischten Deel vun eiser Rubrik, wou et dr‘m gaang ass ze kucken, wŽi een en Duuscht fir Geeschtegkeet entwŽckele kann. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen eis, dass mer deen Duuscht krŽien, an deem mer un dÕLiewen nom Doud denken, dÕhelleg Schr‘fte studŽieren an eis genuch ZŠit zum Gebiet an der Meditatioun huelen.

47 DÕSŽil
47t Sendung, den 23ten a 24te MŠrz 2002. Mir hunn dÕlescht Woch ugefaangen driwwer ze schwŠtzen, wŽi een en Duuscht no Geeschtegkeet krŽie kann. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen eis, dass virun allem drŠi Saachen engem dobŠi h‘llefen: ÔAbduÕl-Bah‡ seet: ãDenk no iwwer dÕLiewen nom Doud, huel der vill ZŠit fir Gebiet a Meditatioun a studŽier dŽi helleg Schr‘ften.Ò A wa mir gŠr iwwer dÕLiewen an den Doud nodenken, ass et n‘tzlech, iwwer eis SŽil nozedenken. Op folgend Froen zum Thema ginn dÕBah‡Õ’ Schr‘ften kloer €ntwerten:
WŽi laang ass dÕSŽil mam Kierper verbonnen? Wou geet de Kierper nom Doud? Wou geet dÕSŽil nom Doud? WŽi laang entwŽckelt DÕSŽil sech weiderÊ? Wat ass mŽi wichteg: DÕSŽil oder de Kierper? Vu wou k‘nnt dÕSŽil hir? WŽi en Deel vum M‘nsch gouf nom Bild vu Gott erschafÊ? Wat Šnnert sech an eisem Liewe, wa mir stierwen? WŽini hŠlt dÕLiewen op? Wat geschitt mat der Connexioun t‘schent Kierper a SŽil, wa mir stierwen?
T‘schent dem Kierper an der SŽil besteet eng aussergewŽinlech Connexioun. Zesumme maache si de M‘nsch aus. D‘s Connexioun besteet eenzeg an eleng der ZŠit hei op der Welt. Wann dÕConnexioun eriwwer ass, geet all Deel do zrŽck wou et hirkomm ass. De Kierper zu der Welt vum St‘bs an dÕSŽil zu de geeschtege Welte Gottes. DÕSŽil, dŽi aus de geeschtege SphŠre k‘nnt, erschafen nom Bild vu Gott, dŽi et fŠerdeg brŽngt, sech g‘ttlech QualitŽiten an himmlesch Eegeschaften unz‘eegnen, entwŽckelt sech no der Trennung vum Kierper bis an all ƒiwegkeet.
Mat d‘sen Informatiounen kann ee sech elo froen: Ass den Doud eng Strof? WŠert dÕEntwŽcklung vun der SŽil Žiweg weiderfueren? Bedeit den Doud dÕEnn vum Liewen? Huet eis SŽil am Doud mŽi FrŠiheet wŽi an d‘ser Welt? Sollte mer den Doud fŠerten?
Hei elo wat Bah‡ÕuÕll‡h seet: ãElo zu denger Fo iwwer dÕSŽil vum M‘nsch an hiert Weiderliewen nom Doud. Du solls w‘ssen dass dÕSŽil no hirer Trennung vum Kierper weider Fortschr‘tter mŽcht, bis si dÕGŽigewaart vu Gott erreecht. D‘st an engem Zoustand an enger Beschaffenheet, dŽi weder de Laf vun den ZŠiten a Jorhonnerten nach de Wiessel an de Wandel vun d‘ser Welt Šnnere k‘nnen. Sou laang wŠert dÕSŽil bestoen, wŽi dÕRŠich vu Gott, Seng Allgewalt, Seng Herrschaft a Muecht bestoe wŠerten. DÕSŽil wŠert dÕZeeche vu Gott a Seng Eegeschaften offenbaren a Seng Gnod weisen.Ò

48 Liewen an Doud
48t Sendung, den 30ten an 31te MŠerz 2002. An de leschten zwou Emissiounen hu mer gesinn, wŽi wichteg et ass iwwer dÕLiewen an den Doud nozedenken. Den Institut Pierre Becker organisŽiert regelmŽisseg Formatiounen, wou d‘s an aner Themen an engem klenge Krees beschwat an diskutŽiert ginn. DÕBasis dofir sinn dÕBah‡Õ’ Schr‘ften. Hei an der Emissioun probŽiere mer e puer Haaptgedanken erauszegrŠifen. Am Kapitel Liewen an Doud geet et dr‘m ze verstoen, dass dÕLiewen net wierklech am Alldag vun d‘ser Welt besteet, mee dass et villmŽi ‘m dÕEntwŽcklung vun eiser SŽil geet. Dat richtegt Liewen ass dÕLiewe vun der SŽil, e Liewen wat an d‘ser Welt net laang dauert, am Verglach mat der ƒiwegkeet. An dass dÕLiewe vun der SŽil an all deenen anere Welte vu Gott Žiweg weidergeet.
Bah‡ÕuÕll‡h seet: ãA Wierklechkeet si mer vu Gott, an zu Him wŠerte mer och zrŽckkŽieren. ... DÕGeheimnisser vum kierperlechem Doud vum M‘nsch sinn eis net bekannt a bleiwe weiderhi verbuergen. WŽisste mir d‘s Geheimnisser, da gŽife si sou eng Fuercht an Trauer erbŠiruffen, dass muncher een zugronn gŽif goen, wŠhrend anerer sou frou wiren, dass si den Doud w‘nsche gŽifen. ...Ò
Weiderhi seet Bah‡ÕuÕll‡h dass den Doud all Gleewegen deen him Vertraue schenkt, de Becher offrŽiert, deen a Wierklechkeet dÕLiewen ass. Den Doud schenkt Freed a mŽcht eis frou. Den Doud g‘tt eis eiwegt dÕLiewen.
WŽi all dŽi aner grouss Reliounen, soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften och, dass Gott de M‘nsch erschaf huet, dass hien sŠi Sch‘pfer erkenne soll an dass hie Gott begŽine soll. Gott erkennen an him begŽinen ass dat wierklecht ParadŠis, den Himmel.
VerglŠiche mer dÕLiewen nom Doud mam Liewe vum Embryo am Bauch vun der Mamm. Den Embryo, am Bauch vun der Mamm kritt alles wat e fir sŠin nŠchst Liewe brauch. Aen, Oueren, HŠnn a FŽiss, all dŽi Saachen entwŽckelt hie fir sŠin neit Liewen. Wann dÕKand gebuer ass, kŽint ee soen, et ass am Bauch vun der Mamm gestuerwen an an eng nei Welt gebuer ginn. Elo besteet seng Aufgab doran, sech op dat nŠchst Liewe virzebereeden, also op dÕLiewen nom Leiwen hei op der €erd. De M‘nsch soll och dat entwŽckele wat hien am nŠchste Liewe brauch. Hei ass et wichteg fir sech ZŠit ze huelen a sech ze froen: Wat brauch ech an der nŠchster Welt; ass et LŽift, ƒierlechkeet, BaarmhŠerzegkeet, Gerechtegkeet, Gedold? SŽcher sinn dat jo och moralesch WŠerter an Dugenden, dŽi eis hei ganz n‘tzlech k‘nne sinn.

49 Weltgesondheetsdag
49t Sendung, de 6ten a 7ten Abr‘ll 2002. ãEt ass Šr Flicht dass ee Begeeschterung a Freed an Šrem Gesiicht gesŠit. Sech Gott zouzewende brŽngt Heelung fir de Kierper, de Geescht an dÕSŽil.Ò D‘se Samschdeg, 7ten Abr‘ll ass Weltdag vun der Gesondheet an dat ‘nnert dem Motto: Non ˆ lÕexclusion, Oui aux soins. Mee spezifesch ass d‘st Joer de Weltgesondheetsdag der geeschteger Gesondheet gewidmet. DÕWeltgesondheetsorganisatioun dŽi d‘sen Dag all Joers ausrifft, ass eng vun de spezialisŽierten Institutioune vun der UNO, de Vereente Natiounen. Et geet dr‘m fir deen Eenzelne mŽi iwwer dÕProblematik vun der geeschteger Gesondheet zÕinformŽieren an ze sensibilisŽieren, fir domat dÕGesondheet an der Welt ze verbesseren.
Firwat elo hei op d‘ser Plaz iwwer d‘sen Dag geschwat g‘tt ass einfach. T‘schent der internationaler Bah‡Õ’gemeng an der UNO besti ganz enk Rapporten an et gi vill MŽiglechkeete fir zesummenzeschaffen. Sou sief n‘mmen drop higewisen, dass dÕinternational Bah‡Õ’gemeng e berodende Status beim Conseil Žconomique et social vun der UNO z‘nter 30 Joer huet, z‘nter 24 Joer bei der UNICEF an z‘nter 11 Joer bei der UNIFEM dem Fong vun der UNO fir dÕCondition fŽminine. Ausserdeem huet dÕinternational Bah‡Õ’gemeng enk Relatioune mat der Weltgesondheetsorganisatioun, souwŽi mam Programm vun der UNO fir dÕèmwelt, dem Kommissariat fir dÕM‘nscherechter, der UNESCO an dem Programm vun der UNO fir dÕEntwŽcklung. De Motto vum Weltgesondheetsdag 2001 ass: Non ˆ lÕexclusion Ð Oui aux soins. Leit mat enger geeschteger Beh‘nnerung sollen also net vun eiser Gesellschaft ausgeschloss sinn, a mir sollen eis richteg ‘m si suergen. èm dŽi 400 Millioune Leit an der Welt leiden ‘nner geeschteg an neurologesch StŽierungen, oder psychosozial Problemer wŽi zum Beispill dŽi, dŽi un den Alkoholismus oder dÕSŸchtegkeet gebonne sinn. Op mannst all vŽierte Patient deen dÕServicer vun der SantŽ benotzt, huet StŽierunge vun d‘ser Aart. Si gi ganz oft net richtig diagnostizŽiert. An dat heescht dass si net behandelt ginn. DobŠi hu mir LŽisunge fir eng ganz R‘tsch vun deene StŽierungen ze behandelen an domat de Leit et zÕerlaben, dŽi geeschteg StŽierungen hunn, en normaalt Liewen an der Gemeng ze fŽieren.
D‘se bescheidene Beitrag zum Weltgesondheetsdag wŠert vlŠicht een oder deen aneren zum Nodenke brŽngen, wŽi e mat Leit ‘mgeet, dŽi um Rand vun eiser Gesellschaft liewen.
Um Internetsite vun der Weltgesondheetsorganisatioun www.who.int f‘nnt ee mŽi Info zum Thema an och e puer interessant Fotoen, dŽi jo oft mŽi wŽi Wierder soe k‘nnen. Um Site f‘nnt een och dÕL‘scht vun de Projeten dŽi et op der Welt zum Thema ginn, leider nŠischt hei zu L‘tzebuerg.

50 Den Nationale Geeschtege Rot
50t Sendung, den 13ten a 14ten Abr‘ll 2002. Dacks g‘tt op d‘ser Plaz vu SpiritualitŽit an der Bah‡'’ Relioun geschwat. Haut kucke mer e b‘sse wŽi dÕBah‡'’ Relioun organisŽiert ass. E wichtegen Aspekt dovun ass de Nationale Geeschtege Rot. Et ass dat dŽi iewescht Kierperschaft vun der Reliounsgemeinschaft vun engem Land. Den Nationale Rot drŽit dÕVerantwortung fir dÕBah‡'’gemeng a vertr‘tt se gŽintiwwer dem Staat, Organisatiounen an aneren Institutiounen.
An all Land, wou et genuch lokal geeschteg RŽit ginn, g‘tt all Joer en Nationale Rot gewielt, dee genee sou wŽi dŽi lokal RŽit aus 9 Leit besteet. All administratif Kierperschaft vum Bah‡'’ Glawe benotzt Berodung, dŽi op engem Konsensus berout, als e M‘ttel fir Entscheedungen ze treffen.
Den Nationale Geeschtege Rot g‘tt an der Ridvan ZŠit gewielt, meeschtens de Weekend nom 21sten Abr‘ll. Et ass eng indirekt Wal, dat heescht dÕBah‡'’ wielen DelegŽierte fir hire jeweiligen Walkrees, fir L‘tzebuerg sinn et der 19, fir DŠitschland zum Beispill 57. DÕWale si geheim a Werbung fir een oder deen aneren ass net erlaabt. Si wielen dann wŠhrend enger Nationaltagung dŽi 9 Membere vum Nationale Rot vun hirem Land. Obschonn n‘mmen dÕDelegŽiert den Nationale Rot wielen duerfen, kann all erwuessene Bah‡'’ aus dem jeweilege Land gewielt ginn. WŠhrend der Nationaltagung g‘tt net n‘mme gewielt. Et g‘tt och zesumme beroden a VirschlŽi an Empfehlungen aus de Walkreeser ginn iwwerbruecht.
DÕHaaptaufgab vum Nationale Rot besteet doranner, duerch vill persŽinlech Berodung, dŽi vill AktivitŽite vun de Fr‘nn a vun de lokale geeschtege RŽit unzeregen, ze vereenen an ze koordinŽieren. All 5 Joer bedeelegt sech de Nationale Geeschtege Rot un der Wal vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet, der hŽchster Kierperschaft an der Bah‡'’ Welt. Well den Nationale Rot ‘mmer mŽi verschidden Aufgaben ‘nnerhellt, benennt hien eng Rei vun Aussch‘ss a Kommissiounen, dŽi him bei der DuerchfŽierung vu sengen Aufgaben h‘llefen. Sou zum Beispill den ErzŽiungscomitŽ, den Ausschoss vum Bah‡'’ Zenter, den Institut Pierre Becker oder den InternetcomitŽ. De Nationale Geeschtege Rot wielt all Joers e Virsetzenden, e stellvertriedende Virsetzenden, en TrŽsorier an e SekretŠr. Zu L‘tzebuerg huet den Nationale Geeschtege Rot sŠi S‘tz an der AllŽe LŽopold Goebel, dem Nationale Bah‡'’ Zenter. WeltwŠit ginn et haut National Geeschteg RŽit an 187 LŠnner an Territorien. Bah‡'u'll‡h seet, dass egal a wŽi engem Land Bah‡'’ liewen, si sech der Regierung vum Land gŽintiwwer loyal an Žierlech verhale sollen an dass si hierem Land trei solle sinn.

51 Wann dÕM‘nschheet en Duerf vun honnert Leit wier
51t Sendung, den 20ten an 21ten Abr‘ll 2002. Wa mir dÕganz M‘nscheet, also ronn 6 Milliarden, op en Duerf vun 100 SŽile reduzŽieren gŽifen, mee dÕProportioune bŠibehalen, hŠtte mer en Duerf wat ongefŽier esou zesummegestallt wier.
An dem Weltduerf wiren 57 Asiaten, 21 EuropŠer, 14 Amerikaner an 8 Afrikaner. Mir hŠtten 52 Fraen an 48 MŠnner. 30 WŠisser a 70 Net-WŠisser.
WŽi wiren dÕReliounen an deem Weltduerf verspreet? Mir hŠtten 30 Chr‘schten a 70 Leit mat aner Reliounen oder kenger. Mir hŠtten 89 Heterosexueller an 11 Homosexueller am Duerf.
WŽi wier de RŠichtum verdeelt? 6 vun deenen 100 LŠit gŽife bal 60% vum ganze WeltrŠichtum bes‘tzen a si kŽimen alle 6 aus den USA.
WŽi wiren dÕLiewensbedengungen an deem Duerf? 80 vun hinnen gŽife schlecht wunnen. 70 vun hinne wŠren Analphabeten. 50 wŠren ‘nnerernŠhrt an hŠtten net genuch zÕiessen. Eng Persoun gŽif stierwen an 2 Kanner kŽimen op dÕWelt.
Eng Persoun am ganzen Duerf hŠtt e Computer. A n‘mmen een hŠtt en akademeschen Ofschloss. Wann ee sech dÕWelt esou ukuckt, g‘tt engem kloer wat mer alles brauchen, fir mateneen ze liewen: ZesummegehŽieregkeet, VerstŠndnis, deen aneren k‘nnen akzeptŽieren an eng ErzŽiung dŽi sech um DŽngscht vun der M‘nschheet ausriicht. Denkt doriwwer no: Wann et dir haut gesondheetlech gutt geet an du bass net krank, geet et dir besser wŽi enger Millioun Leit, dŽi dŽi nŠchst Woch net erliewe wŠerten.
Wanns du nach ni e Kampf oder e Krich erlieft hues, ni gefaange wars, ni gequŠlt gi bass oder hongreg wars, da geet et dir besser wŽi 500 Millioune M‘nschen op der Welt.
Wanns du kanns bieden ouni Angscht ze hunn dass een dech verhaft oder dech embrŽngt, da geet et der besser wŽi 3 Milliarde Leit op der Welt.
Wanns de am Frigo eppes zÕiesse f‘nns, wanns de Kleeder hues, wanns de en Dach iwwer dem Kapp hues oder e Bett fir ze schlofen, da bass de mŽi rŠich wŽi zwee Dr‘ttel vun der M‘nschheet.
Wanns du e Konto op der Bank hues, e puer Su am Portemonni an b‘sse M‘nz an der TŠsch hues, gehŽiers du zu den 8%, dŽi am meeschte RŠichtum op der Welt hunn.
Schaff, wŽi wanns de dÕGeld net brŠichst. Sief esou frou, wŽi wann nach ni een dech verletzt hŠtt. Danz esou, wŽi wa kee gŽif nokucken. Sang esou, wŽi wa kee gŽif nolauschteren. A lief dŠi Liewen esou, wŽi wann et dÕParadis op der €erd wŠr.
DÕlescht Woch war dÕinternational Woch vun der Fr‘ndschaft an e puer Fr‘nn hu mir d‘st a Form vun engem Email geschŽckt. Ech soe merci. Zu d‘sem Thema elo e puer Iwwerleeungen aus de Bah‡'’ Schr‘ften.
ãDeen allw‘ssenden Dokter leet sŠi Fanger op de Bolls vun der M‘nschheet. Hien erkennt dÕKrankhet a verschreift a senger onfeelbarer WŠisheet dat richtegt Medikament. All ZŠit huet hir eege Problemer an all SŽil hir besonnesch Sehnsucht. DÕMedikament wat dÕWelt an hirem aktuellen Zoustand brauch, kann net datselwecht sinn, wat en anert ZŠitalter brauch. BeschŠftegt iech am Fong mat de Besoie vun der ZŠit an deer dir lieft a leet de SchwŽierpunkt vun Šren Iwwerleeungen op hir Bedieirfnesser a Fuerderungen.Ò
Weider schreift Bah‡'u'll‡h: ãWat den HŠr als hŽchst M‘ttel ... fir dÕHeelung vun der ganzer Welt verschriwwen huet, ass dÕVereenegung vun all hire Všlker an eng all‘mfaassend Saach, engem gemeinsame Glawen. D‘st kann n‘mmen duerch dÕMuecht vun engem befŠegten an allgewaltegen ... Dokter erreecht ginn. A Wierklechket ass dat dÕWourecht an alles anescht soss nŠischt wŽi Iertum.Ò 22
'Abdu'l-Bah‡ seet dat hei: ãO du, deen s du nom KinnekrŠich sichs! All g‘ttlech Manifestatioun ass dÕLiewe vun der Welt, den Dokter mat vill Erfahrung vu jidder SŽil dŽi leid. DÕM‘nschewelt ass krank, an den dichtegen Dokter kennt dÕMedikament. Hie k‘nnt mat RotschlŽi, LŽieren an Opriff Ð Medikamenter fir all Leed, heelende Balsam fir all Wonn. Gew‘ss kann de weisen Dokter dÕNŽit vu senge Patienten zu all JoreszŠit erkennen an dÕHeelvefahren uwenden. Dofir setz dÕLŽiere vu Bah‡'u'll‡h (...) a BezŽiung mat den dr‘ngende Bedierfnesser vun haut. Du wŠrs gesinn, si bidden dÕHeelm‘ttel un wat direkt dem kranke Kierper vun der M‘nschheet h‘lleft. Si si wierklech dat Elixir wat Žiweg Gesondheet brŽngt.Ò 23

52 De B‡b, Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun, Deel 1/2
52t Sendung, de 27ten an 28ten Abr‘ll 2002. Thema vun haut ass de B‡b, Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun. Oder firwat dÕBah‡'’ soen dass hire Glawen 1844 ugefangen huet. Den Ufank vum 19te Jorhonnert war eng Period vu messianeschen Erwaardungen a ville LŠnner. De w‘ssenschaftleche Fortschr‘tt an dÕFolgen dovun souwŽi dÕIndustrialisatioun huet ville Leit ganz vill ze schafe ginn an dŽi opriichteg Gleeweg vu ganz verschiddene Reliounen hu sech op dŽi helleg Schr‘fte vun hirem Glawe gestŽipt fir ze versichen dŽi onwahrscheinlech Vitesse vun all d‘se Changementer k‘nnen ze verstoen.
An Europa an an Amerika, Gruppe wŽi dÕMembere vun der Gesellschaft vum Tempel oder dÕUnhŠnger vum William Miller hu gegleeft an de chr‘schtleche Schr‘fte Beweiser ze fannen dass dÕEnn vun der ZŠit komm wier an hunn dÕOperstehung vu Jesus Christus erwaart. Och am m‘ttleren Orient goufen et vill Erwaardungen, dass dÕProphezeiunge vum Koran an den islameschen Traditiounen sech erf‘lle gŽifen. Am Iran ass dee spektakulŠrste vun d‘se Bewegungen erfir komm. Am M‘ttelpunkt dovu stoung dÕPersoun an dÕLŽiere vun engem jonke GeschŠftsmann an HŠndler vu Shiraz, deen dÕGeschicht ‘nnert dem Numm B‡b behalen huet. Vun 1844 bis 1863 ware Perser, dŽi aus alle soziale Klasse koumen, matgeholl op enger Well vun Hoffnung a Begeeschterung, ervirgeruff duerch dÕVerk‘nnegung vum B‡b, dass den Dag vu Gott komm ass an dass hie selwer deejŽinege wier, deen an den hellegen islamesche Schr‘ften ugek‘nnegt a versprach gouf. Hie sot dass dÕM‘nschheet am Ufank vun engem neien ZŠitalter stŽing, an deem all Aspekter vum Liewen restrukturŽiert gŽifen.
Op eng ManŽier kann een dÕRoll vum B‡b mat deer vum hellege Johannes den TŠufer virum Komme vum Chr‘schtentum verglŠichen. De B‡b war de Virleefer vu Bah‡'u'll‡h. Seng Haaptaufgab war dÕVirbereedung op sŠi Kommen. Dofir ass dÕBegr‘nnung vum B‡bi Glawen synonym mat der Begr‘nnung vum Bah‡'’ Glawen; an 1863 ass dÕZil erreecht ginn. Bah‡'u'll‡h huet proklamŽiert dass hien deejŽinege wier, deen de B‡b virausgesot hat.
DÕRelioun dŽi de B‡b gegr‘nnt hat, war awer zuglŠich onofhŠngeg, mat hirer eegener Glawensgemeinschaft, mat hiren hellegen Texter a si huet dÕGeschicht mat hirem eegestŠnnege Charakter geprŠgt. Gegr‘nnt gouf si den 23te Mee 1844, wŽi en HŠndler aus der Stad Shiraz, 25 Joer al, annoncŽiert huet, dass hien dee wier, deen dem Islam no, operstoe gŽif. Obscho sŠi Numm Syyid Ali-Muhammad war, huet hien de Numm B‡b ugeholl, wat op arabesch ãDierÒ bedeit. SŠi Kommen, huet de B‡b erklŠert, gŽif dÕDier reprŠsentŽieren duerch dŽi geschw‘nn den universale Gottesoffenbarer vu Gott komme gŽif, dee vu jidderengem erwaart g‘tt.
DÕGeschicht seet eis dass de B‡b en aussergewŽinlecht Kand war. Den 20ten Oktober 1819 gebueren, hat hien eng erstaunlech Finesse a WŠisheet, dŽi un dÕErzielungen iwwer de Jesus er‘nneren. Als Erwuessenen huet de B‡b, zesummme mat sengem Monni am Familljebetrieb geschafft. Duerch seng IntegritŽit an ƒierlechkeet war hie bei deenen anere GeschŠftsleit hŽich unerkannt. Duerch seng GenerositŽit den Aarme gŽintiwwer war hie genauso bekannt.
Nodeem de B‡b seng Missioun bekannt gemaach hat, huet hie schnell UnhŠnger ugezunn an dŽi nei reliŽis Bewegung huet sŽch wŽi Feier duerch ganz Iran verbreet. D‘sen Erfolleg huet natierlech bei de reliŽisen AutoritŽiten FeindsŽilegkeeten a Verfolgungen mat sech bruecht. Si hu gesinn dass elo hir Muecht an hire Prestige a Gefor waren. Sou gouf de B‡b dann och mŽi wŽi eng KŽier agespaart. Wat elo dÕHaaptgedanke vun d‘ser neier Relioun waren a wŽi de B‡b higeriicht ginn ass, gesi mer an der nŠchster Sendung. 24

53 De B‡b, Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun, Deel 2/2
53t Sendung, de 4ten a 5te Mee 2002. De B‡b war de Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun. Hien huet an der M‘tt vum 19te Jorhonnert eng eegestŠnneg Relioun gegr‘nnt. Den 23te Mee 1844, huet hien mat grad eemol 25 Joer, annoncŽiert, dass hien dee wier, deen dem Islam no, operstoe gŽif. Seng Haaptaufgab war et, dÕLeit drop virzebereeden, dass geschw‘nn en neien universale Gottesoffenbarer komme gŽif, een deen en neit ZŠitalter vu Fridden a Gerechtegkeet brŽnge gŽif, een dee vun alle grousse Reliounen erwart g‘tt. Bah‡'u'll‡h.
DÕHaaptwierk vum B‡b ass de Bayan, an deem hie verschidden islamesch Gesetzer geŠnnert huet, an duerch neier ersat huet. DÕBuch insistŽiert op moralesch WŠerter a virun allem op dÕRengheet vum HŠerz an der Intentioun. DÕStellung vun der Frau g‘tt gehuewen an dŽi Aarm krŽien nees eng DignitŽit; dÕErzŽiung an dŽi n‘tzlech W‘ssenschafte ginn encouragŽiert a valorisŽiert.
DÕzentraalt Thema vum Bayan besteet doranner dass dÕKomme vun engem zweete Gottesoffenbarer virun der Dier steet, een dee vill mŽi grouss ass wŽi de B‡b selwer an deem seng Missioun et wŠert sinn en ZŠitalter vu Fridden a Wuelstand unzek‘nnegen, eppes wat scho sou laang vum Islam, dem Juddentum, dem Chr‘schtentum an aner Relioune versprach gouf.
DÕHŠerzer an dÕGedanke vun deenen dŽi deemools dÕNoriicht vum B‡b hŽieren hunn, waren zou, an zwar duerch eng Aart a Weis fir ze denken, dŽi sech z‘nter dem M‘ttelalter wŽineg geŠnnert hat. Doduerch, dass de B‡b eng ganz nei Relioun geschaf hat, konnt Hie sengen UnhŠnger h‘llefen, sech ganz vun dem islamesche Kader ze lŽisen a sech op dÕKomme vu Bah‡'u'll‡h virzebereeden.
Sou eng Noriicht, dŽi jo dÕVisioun vun enger ganz neier Gesellschaft g‘tt, huet dŽi reliŽis a politesch AutoritŽiten fŠerte gedoen an et huet net laang gedauert bis si dÕUnhŠnger vum B‡b verfollegt hunn. Seng GŽigner hunn hien als Ketzer a gefŽierleche Rebell ugeklot. Si hu sech entschloss, hien ‘mzebrŽngen.
De 9te Juli 1850 gouf d‘s Verurteelung am Haff vun der KasŠr zu Tabriz ausgefouert. èm dŽi 10000 Leit hate sech op den Diecher vun de Gebaier an den Haiser ronder‘m den Haff zesummefonnt. De B‡b a sŠi jonken UnhŠnger waren duerch zwee StrŽck un dÕMauer festgebonn. E Regiment vun ongefŽier 750 armeneschen Zaldoten, opgestallt an drŠi Reie vu je 250 MŠnner, hunn drŠimol geschoss. Et ass gesot ginn dass den Damp vun de Gewierer sou dicht war, dass den Himmel schwaarz an den Haff ganz dŠischter gouf.
WŽi dÕArchiver vum engleschen Ausseministre et bestŠtegen, war de B‡b verschwonnen, wŽi den Damp sech geluecht hat. SŠi Begleeder stoung do, ouni eng SchrŽips, vun de Kugele verschount. DÕStrŽck un dŽi dŽi zwee gebonne waren, waren duerch an duerch futti.
Si hunn de B‡b a senger Prisongszell er‘mfonnt, wou hien engem vu sengen UnhŠnger nach Uweisunge ginn huet. WŽi dÕGichtercher hie fir dÕHirichtung siche koumen, sot hien hinnen, dass keng weltlech Muecht hien dovunner ofhale k‘nnt dat fŠerdeg ze man, wat en ugefangen hŠtt. WŽi dÕGichtercher du fir zweete KŽier koumen, sot hien hinne ganz roueg: ãLo k‘nnt der Šr Aarbecht fŠerdeg manÒ.
Also gouf de B‡b a sŠi jonke Gesell vir zweete KŽier virun den Hirichtungspeloton gefouert. DŽi armenesch Zaldote wollten awer net nach eng KŽier op de B‡b schŽissen an esou kruten dÕislamesch Zaldoten dŽi Aufgab. D‘s KŽier woren dŽi zwee Kierperen zesummegebrach a matenee verm‘scht. Komescherweis waren hir Gesiichter awer onberŽiert an an der Rei.
Haut leien dÕReschter vum B‡b an engem wonnerschŽine Mausoleum um Bierg Karmel an Israel. Et ass d‘st eng vun den hellegste Plaze vun all Bah‡'’. Ronder‘m dem B‡b sŠi Mausoleum si GŠert ugeluecht, a Form vu 19 Terrassen, vum Fouss vum Bierg bis uewen hinn. Enn Mee, ginn d‘s Terrassen, offiziell mat enger grousser Zeromonie offiziell ageweit. Bei der Geleegenheit si vun aus Land 19 Leit agelueden, un der Er‘ffnungsfeier deelzehuelen, fir hiert dÕLand ze vertrieden. Eist dÕLŠndchen ass natierlech och mat 19 Bah‡'’s vertrueden. Mee iwwer d‘s aussergewŽinlech Feierlechkeeten an deenen nŠchsten Emissiounen. 25

54 DÕBah‡'’ Kannerklassen op Besuch um Radio ARA
54t Sendung, den 11ten an 12te Mee 2002. D‘s Woch hu mer zwou vun de Bah‡'’ Kannerklassen an eiser Emissioun. Kannerklasse ginn et am Norden an am Zentrum vum Land. Jiddereen, deen eppes op moralesch Erzeiung hŠlt, ka seng Kanner an dÕBah‡'’ Klasse schŽcken. Och wann de Studio am Radio net riseg grouss ass, krute mer dŽi dose Kanner, dŽi des Woch dobŠi waren, alleguer eragedrŽckt. Hei elo e puer vun den Texter, Zitater a Gebieder, iwwer dŽi se wŠhrend dem Joer an de Klasse geschwat hunn:
Eng vun den Haaptfuerderunge vu Bah‡'u'll‡h ass eng grondlee‘nd geeschteg ErzŽiung an allgemeng Schoulbildung fir all Kanner vun der Welt, mam Zil, Viruerteeler ofzebauen, selbststŠnneg no der WourŽcht ze sichen a seng Talenter fir de Fortschr‘tt vun der M‘nschheet anzesetzen. Fir d‘s Bestriewungen ze erliichteren, proposŽieren dÕBah‡'’ ‘nner anerem dÕAfŽierung vun enger Welth‘llefssprooch, dŽi an alle Schoule soll nieft der Mammesprooch gelŽiert ginn.
Elo nach e puer Zitater aus de Bah‡'’ Schr‘ften iwwer dÕKannerzŽiung: ãVun all de K‘nschten a W‘ssenschafte loosst dÕKanner dŽi studŽieren, dŽi der M‘nschheet e Virdeel brŽngen an hire Fortschr‘tt sŽcheren, ....Ò 26
ãDe M‘nsch ass den hŽchsten Talisman. Manktum u richteger ErzŽiung brŽngt hien awer ‘m dat, wat hie sengem Wiese no bes‘tzt. ... Betruecht de M‘nsch als e Biergwierk, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen dÕErzŽiung ka bewierken, dass et seng SchŠtz ervierbrŽngt an dass dÕM‘nschheet dorauser Notzen zŽie kann.Ò 27

55 En Nom‘tteg zu Haifa
55t Sendung, den 18ten an 19te Mee 2002. Haifa, Israel. Aarbechter erf‘llen dÕVisioun vu Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡'’ Relioun. Si sinn amgaang, Gras an Hecken um Bierg Karmel ze schneiden, niewent engem SchrŠin mat enger goldener Kuppel Ð e Symbol vu Fridden a Rou an engem Land wou et schwŽier ass sou eppes ze fannen.
An dem st‘lle Raum vun dem friddleche GebŠi s‘tzen e puer Gleeweger ze meditŽieren, mat zouenen Aen, an dÕRichtung vun der Plaz wou ee vun hire Begr‘nner begruewe lŠit.
Dass dŽi 19 Terrassen a Form vu GŠert mat Eukalyptus an Olivebeem, Blummen a StrŠicher elo fŠerdeg sinn, bedeit zuglŠich dÕRealisatioun vun der Jorhonnerter aler Visioun vu Bah‡'u'll‡h. Seng UnhŠnger, dÕBah‡'’, gleewen dass hie geschŽckt ginn ass fir dÕM‘nschheet an en ZŠitalter vun universalem Fridden ze begleeden. Op enger Plaz wou iwwer 450 M‘nschen ‘mbruecht gi sinn wŠhrend, mŽintelaangen Ausernanersetzungen t‘schent den Israelis a Palestinenser, schŽngt d‘s Hoffnung wŠit ewech.
DÕIran Hessami, 50 Joer, eng Pilgerin aus Canada, souz am SchrŠin vum B‡b, um Bierg Karmel, deen iwwer d‘s Hafestadt am M‘ttelmierraum kuckt. ãEch hu fir de Fridden op der Welt gebietÒ sot si. Niewendru waren aner Pilger dŽi enger arabescher Koppel nogekuckt hunn, wŽi si an de GŠert HochzŠitsfotoe gemaach hunn. ãMee ech bieden net n‘mmen fir dÕBah‡'’, mee fir jiddereen op der Welt. Bah‡'’ gleewen un dÕEenheet an der Villfalt.Ò
Si gouf am Iran gebuer, mee ass no der islamescher Revolutioun fortgaang, well hir Kanner nemŽi an dÕSchoul konnte goen, well hir Mamm Bah‡'’ war.
130 Joer virdru gouf de Virleefer vun der Bah‡'’ Relioun, de B‡b, deen dÕKomme vu Bah‡'u'll‡h prophezeit huet, am Iran erschoss, zesumme mat 20.000 vu sengen UnhŠnger, dŽi op dŽi verschiddenst a grausaamst Aart a Weisen ‘mbruecht gi sinn. DŽi islamesch Priesterschaft hu sech bedru gefillt duerch dÕPopularitŽit vun d‘ser neier Relioun.
E puer Joer mŽi spŽit, gouf Bah‡'u'll‡h vum Iran op Akko, bei Haifa, wat deemools PalŠstina war, an den Exil geschŽckt. Do war hien ‘nner Hausarrest bis zu sengem Doud 1892. WŠhrend senger Gefaangeschaft, hu Bah‡'u'll‡h an de B‡b Gedichter geschriwwen, ethesch a sozial LŽiere verfaasst souwŽi iwwer mystesch Theme geschriwwen. All dŽi Schr‘ften sinn haut dÕBasis vun der Relioun.
Verspreet uechter dÕWelt ginn et haut iwwer 5 Millioune Bah‡'’ a bei eis am LŠndchen ‘m dŽi 400. Si lŽiere wŽi wichteg et ass all Viruerteeler ofzeschafen, si erkennen dÕGlŠichheet vu Mann a Frau souwŽi dÕessentiel Eenheet an Haaptheme vun alle Reliounen.
ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an dÕM‘nschheet hir BiergerÒ seet Bah‡'u'll‡h. Fir dÕBah‡'’ ass hien dee leschten an enger Rei vu Propheten zu deem de Moses, de Buddha, de Jesus an de Mohamed ugehŽieren.
Als eng reliŽis MinoritŽit am Iran ginn dÕBah‡'’ vun der iranescher Verfaassung net unerkannt. Islamesch AutoritŽiten hunn an den 80er Joeren ‘m dŽi 200 Bah‡'’ ‘mbruecht an Dausende sinn z‘nterhir aus dem Land geflŸcht fir der Verfollegung zÕentkommen. Virum sengem Doud zu Akko huet Bah‡'u'll‡h op dÕPlaz um Bierg Karmel zu Haifa gewisen a sot dass dem B‡b seng Iwwerreschter do sollte begruewe ginn an dass e SchrŠin gebaut sollt ginn.
DÕStruktur gouf fir dՎischt 1909 gebaut, an z‘nterhir goufe vill Verbesserungen an Erweiderungen do ‘nnerholl. DÕAnne Wong, eng Porte-parole fir den Z‘nter sot dass et zŽng Joer gedauert huet fir dŽi 19 prŠchteg ugeluechte GŠert a Form vun Terrassen zÕentwŽckelen. Si hunn zŽng Milliarden eiser Frang kascht. Domat ass dee Projet fŠerdeg an e Wonsch vu Bah‡'u'll‡h geet an Erf‘llung. DÕnŠchst Woch ginn d‘s GŠert offiziell ageweit, mat iwwer 3000 Gleewegen aus der ganzer Welt.
ãDe reelle Message vun d‘sen Terrassen ass ee vun Erfolleg vun der LŽift iwwer dÕGewaltã sot de GeneralsekretŠr vun der internationaler Bah‡'’gemeng den HŠr Albert Lincoln. ã WŽi de B‡b am Iran 1850 higeriicht gouf, krut hie keen anstŠnnegt Begriefnis. SŠi Kierper gouf einfach ausserhalb der Stad gehŠit. DÕBah‡'’ an der ganzer Welt hunn d‘sen Haass mat LŽift beŠntwert.Ò
Den HŠr Lincoln sot dass hien hofft dass dÕBesicher, virun allem Musulmaner a Judden am m‘ttleren Orient d‘s LŽift spiere wŠerten a vlŠicht de Message vun de Bah‡'’ ‘nnert dÕLupp huelen, dŽi jo soen, dass dŽi Gleeweg vun alle Reliounen virun engem Gott dÕselwecht sinn. DÕTerrasse gi vun 2000 Luuchte beliicht, dÕGŠert symbolisŽieren de Bah‡'’ Glawen, sot den HŠr Fariburz Sahba, een am Iran gebueren Architekt deen dÕGŠert entworf huet.
ãDÕBedeitung vun d‘sem Design f‘nnt een am Undenken un d‘s dŠischter Nuechten am Prisong vum B‡b. Also hu mir d‘se Bierg einfach mat Luuchten iwwerf‘lltÒ, sot den HŠr Sahba. De Wand vum Mier huet de Bierg eropgeblosen wŽi dÕPilger dÕTrapen duerch dÕM‘tt vun de GŠert eropgaange sinn, an dat mam Geroch vu Blummen a Kreider. ãDe Besicher spiert dass een duerch e geeschtege Gaart geet, net e schŽine Gaart. sot den Architekt. ãSchŽinheet kann ee kafen awer net SpiritualitŽit!Ò

56 De Bierg Karmel
56t Sendung, den 25ten a 26te Mee 2002. DÕEr‘ffnung vun hellegen Terrassen a GŠert am Hellege Land, Israel. D‘s Woch hunn sech iwwer 3000 Leit aus 170 LŠnner um Fouss vum Bierg Karmel zu Haifa an Israel zesummefonnt fir bei der offizieller Eršffnung vun den Terrasse vun de Bah‡'’ GŠert dabei ze sinn.
Bei d‘ser Feier war och eng l‘tzebuergesch Bah‡'’ Delegatioun dabei. Fir si geet mat der FŠerdegstellung vun d‘sen Terrassen e jorhonnertlaangen Dram an Erf‘llung. Den Dram e geeschtegen an administrativen Zenter ze schafen, deen op eng passend ManŽier hir Relioun representŽiert.
D‘s Terrassen sinn als dat aachtent Weltwonner virgeschloe ginn. Si erstrecken sech de Bierg Karmel erof zu enger Rei vu GebŠier am klassesche Stil dŽi dat internationaalt administratiivt a geeschtegt HŠerz vun der Bah‡'’ WeltcommunautŽit ausmaachen. Duerch dÕUstrengunge vu Bah‡'’ aus all Land, ass aus d‘sem historesche Bierg, deen a ville Traditiounen helleg gehale g‘tt, e Paradis vu GŠert, Terrassen, Sprangburen a flŽissende StrŽim entstanen. Eng Metapher fir den Haaptgedanke vum Bah‡'’ Glawen: dÕEenheet an der Verschiddenheet.
An engem schaarfe Kontrast zu den Onrouen an der OnsŽcherheet an der Regioun stinn dŽi Dausende vu ReprŠsentante vu bal all ethnesch Grupp a NationalitŽit, dŽi heihinner koumen, fir d‘s helleg Plaz anzeweien. WŽi de Serge Thill sot: ã DÕBah‡'’ hu voll Vertrauen an eng friddlech Zukunft vun der M‘nschheet. DÕKraaft fir ze eenegen ass eng Kraaft dŽi dÕWelt onbedŽngt a verzweiwelt brauch.Ò
E fir dŽi l‘tzebuerger Bah‡'’ war dÕTatsaach dass si speziell invitŽiert gi sinn, bei d‘sem Evenement matzeman. DÕl‘tzebuerger Delegatioun huet sech aus Leit aus all Regioun vum Land, MŠnner a Frae vun all Alter, dee jŽngsten huet der 18 an deen eeltsten der 82.
Fir vill vun de Leit war d‘st dŽi Žischter KŽier, dass si dÕMŽiglechkeet haten, dÕWeltzentrum vun hirem Glawen ze besichen. Natierlech war et eng grouss Freed fir Fr‘nn ass aller Welt er‘mzegesinn. Vill vun hinne koumen an hiren traditionelle Kleeder, alt er‘m e visuelt Beispill vu Weltbiergertum, eppes wourunn si gleewen.
DÕEr‘ffnung vun d‘sen Terrassen um Bierg Karmel an dÕZesummekomme vun Dausende vu Bah‡'’, dŽi e Querschn‘tt vun deene verschiddene V‘lker op der €erd representŽieren, simbolisŽiert eng erstaunlech Geschicht, wou keen dru gegleeft huet, dass se mŽiglech wier: eleng dÕExistenz vun enger m‘nschlecher Gemeinschaft, dŽi fŠheg ass, Gruppen ze vereenen, dŽi virdrun duerch Relioun, Rass, sozial Klass oder ErzŽiung getrennt waren; eng Gemeinschaft wou dÕLeit Žischter matenee schaffen wŽi dass se a Competitioun matenee sinn; wou Mann a Frau an enger glŠichberechtechter Partnerschaft fonktionŽieren; wou dÕLeaderen op der Basis vum Merit, also hirem VerdŽngscht, gewielt ginn a net duerch MachtkŠmpf a Walkampagne; wou Entscheedungen gemaach ginn an duerchgefouert ginn, anzwar mat der voller Bedeelegung vun deenen dŽi dovu betraff sinn; all dat ass e Beweis dofir dass Fridden a Gerechtegkeet net n‘mme mŽiglech sinn, mee praktesch RealitŽite sinn.
Nom Concert an der Aweiung, goufen et Optr‘tt vu verschidden Artisten aus verschidde LŠnner, mat engem Programm vu Gebiet a Meditatioun, an dŽi, dŽi un der Feier bedeelegt waren, si fir dՎischter KŽier dÕTerrassen eropgaangen. All d‘s Evenementer goufe live iwwer Satelit iwwerdroen.
An e b‘sse mŽi wŽi 100 Joer ass de Bah‡'’ Glawen aus enger klenger onbekannter Bewegung am Noen Osten zu der zweetmeescht verdeelte Weltrelioun nom Chr‘chstentum gewuess, mat iwwer f‘nnef Millioune Memberen an 235 LŠnner an ofhŠngege Gebidder. Si ‘mfaasse Leit aus mŽi wŽi 2100 ethneschen a rassesche Gruppen, a stellen esou wahrschŽinlech dŽi verschiddenaartegsten organisŽierte Grupp vu Leit op der Welt duer. Hire Begr‘nner, Bah‡'u'll‡h, lŽiert eis dass et n‘mmen ee Gott g‘tt, n‘mmen eng m‘nschlech Rass, an dass dÕRelioune vun der Welt verschidden Etappen an der Offenbarung vu Gottes Zweck fir dÕM‘nschheet duerstellen. Sou wŽi Bah‡'u'll‡h schreift: ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an dÕM‘nschheet si seng Bierger.Ò DÕinternational Bah‡'’communautŽit ass eng Organisatioun non-gouvernementale mat engem berodende Status bei de Vereenten Natiounen. Si schafft um Buedem an de BerŠicher vum Fridden, M‘nscherechter, dÕVirukomme vun der Fra, ErzŽiung, Gesondheet an nodrŽiglecher EntwŽcklung.

57 Eng Woch am Himmel
57t Sendung, den 1ten an 2te Juni 2002. DÕlescht Woch war et sou wŠit. DÕoffiziell Er‘ffnung vun de Bah‡'’ Terrassen a GŠert um Bierg Karmel zu Haifa an Israel. D‘sen Donneschdeg hat Zeit fŸr Geist am Bah‡'’ Zenter an der Stad jiddereen agelueden zu engem Owend vu Biller a Musek, mat Ausschn‘tter vun der Live-Iwwerdroung vun der Er‘ffnung. Och dabei dŽi l‘tzebuerger Fr‘nn dŽi dŽi wonnerbar Gelee‘nheet hate bei d‘sem aussergewŽinlechen Evenement an der Geschicht dabei gewiescht ze sinn. Et waren dat dÕMaryam Khabirpour, de Sam Nasseri, dÕJeanne an de Claude Wiltgen, dÕMina Neshvad, de Serge Thill, dÕAnissa Fallazadeh, dÕNassim Toloui, de Payam Arzani, dÕMargot Molitor, den Heng Ries, dÕSolange Lamesch, dÕJackie Brasseur, dÕMartine Castagnia-Schoos, de Lex Schoos, de Metti Drozda, de Claude Levy an ech. DÕFreed ass schonn am Fliger vun ZŸrich op Tel-A-Viv ugaangen, wou mer festgestallt hunn, dass mŽi wŽi dÕhalschent vun de PassagŽier Bah‡'’ waren, an dat grŽisstendeels aus den afrikanesche LŠnner. Am Bus fir an eisen Hotel waren aleng 20 LŠnner vertrueden. DŽi 3000 Bah‡'’, dŽi sech dÕlescht Woch zu Haifa begŽint sinn, waren an den Hoteler an a ronder‘m Haifa ‘nnerbruecht. An eisem Hotel ware mer zu 128. DÕOrganisatioun wŠhrend der ganzer Woch huet wonnerbar geklappt, dat mat iwwer 60 Busser, dŽi eis op dŽi jeweileg Plaze gefouert hunn, sief dat an dÕKonferenzzentrum, bei dÕGŠert zu Haifa oder zu Bahji bei Akko. Am Bus koum dann och dŽi richteg St‘mmung zustan, mat Musek a Lidder aus alle LŠnner, sou zum Beispill Mongolia, Spuenien, an Ethiopien. Meng ZŠit hunn ech haaptsŠchlech domat verbruecht, mat souvill wŽi mŽiglech Leit ze schwŠtzen, aus souvill wŽi mŽigleche LŠnner. Et war einfach herrlech. All dŽi verschidde Faarwen, traditionell KostŸmer aus deene verschiddene LŠnner, aus Regionen dŽi ech nach ni hŽieren hat. Fir dŽi allermeescht vun deenen dŽi koumen, war et dŽi Žischte KŽier. Sou zum Beispill fir dÕMadame Josias, Mamm, 45 Joer al, Verkeeferin um Floumart zu Cape Town a SŸdafrika. Si sot: ãIer ech Bah‡'’ war, hunn ech ni geduecht, dass ee jee eng KŽier an Israel komme gŽif. Mee elo spieren ech dass ech zu dem Prozess gehŽieren wou Leit aus aller Welt probŽieren, Bierger vun der ganzer Welt ze ginn, a sech als Geschw‘ster ze betruechten.Ò A genee dat hunn ech och empfonnt, wŽi mer eis alleguer den Žischten Dag am Kongresszentrum getraff hunn. Virun der EntrŽe waren se, Bekannter a meeschtens nei Gesiichter, amgaange Fotoen ze man, sech an den Aarm ze huelen a frou ze sinn. Wat e Gefill vun Eenheet an der DiversitŽit. Dee grŽisste Moudendefilee vun der Welt, ‘mmerhi mat 3000 Leit. Leider hat ech net dru geduecht, fir mech als typesche L‘tzebuerger unzedoen. Wat dat wuel wier!
WŽi verschidden all dŽi Leit sinn, mierkt een erŽischt wann een se gesŠit. DelegŽierter aus alle Berufsschischten, sozialen an ekonom‘sche Klassen, verschidde Rassen a reliŽies Vergaangenheeten. Sou zum Beispill e Banquier aus New York, eng jonk Frau vun de Fulnio Leit am Nordoste vu Brasilein, e Journalist aus dem Nepal an en Architekturstudent aus dem Belarus. ãMir weist et, wŽi vill a ganz verschidde Leit, aus alle Regiounen an Eenheet k‘nnen zesummekommen, fir ze h‘llefen eppes ze schafen wat praktesch perfekt assÒ, sot den Alexander Sawka, e 17Joer ale Student aus St. Johns, Antigua, West Indien. E Projet vu sou enger GrŽisst fŠerdeg ze krŽien ass e grousse Schr‘tt viraus fir egal wŽi eng Relioun.
Fir dÕMadame Scales, eng pensiounŽiert Schoulmeeschtesch aus Amerika ass d‘s Inauguratioun fir si en eemoolegt Evenement. Si sot: ÒDÕFŠerdegstellung vun d‘se GŠert ass ee Grond dass dÕM‘nschheet nees Hoffnung huet. Sou vill Leit gesinn einfach keng Hoffnung mŽi an eiser heiteger Welt, awer dat hei weist eis dass mir alleguer k‘nnen zesummekommen.Ò Si gleeft dass dÕSchŽinheet vun de GŠert, eng haromon‘sch M‘schung vu spirituellen a materielle WŠerter duerstellt. An dÕBah‡'’ gleewen dass dat an der Welt nŽideg ass. Uechter dÕWelt sinn dÕBah‡'’ opgefuerdert sech fir sozial an ekonomesch EntwŽcklungsprojetden anzesetzen, Saachen ze man, dŽi hirer Gemeng h‘llefen. Si bieden net n‘mmen, mee si versichen dat materiellt mat deem Geeschtegen ze verbannen. De Bierg Karmel ass wichteg an der kr‘schtlecher an an der jŸdescher Geschicht an dÕHellegt Land ass wichteg fir vill Reliounen an der Welt. Am ãVater unserÒ heescht et: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Fir mech ass dat dÕErf‘llung vun deem Gebiet, well mir Bah‡'’ gleewen dass mir math‘llefen dÕKinnekrŠich Gottes hei op der €erd ze bauen.
SouwŠit e puer vun den AndrŽk vun d‘sen aussergewŽinlechen Deeg um Bierg Karmel zu Haifa an Israel. An eiser nŠchster Emissioun mŽi iwwer de Programm vun d‘sen onvergiessl‘chen Deeg.

58 AussergewŽinlech Deeg um Bierg Karmel zu Haifa an Israel
58t Sendung, den 8ten an 9te Juni 2002. D‘s Woch sinn zu Haifa dÕGŠert an dÕTerrassen um Bierg Karmel fir dÕTouristen fir dՎischt opgaangen. Dat heescht all dŽi 19 Terrassen, vum Fouss vum Bierg bis ganz uewen, an dat mat H‘llef vun engem speziellem Reservatiounssystem iwwer Computer. DÕEntrŽe an dÕVisite guidŽe si gratis.
D‘st no der offizieller Eršffnung bei der iwwer 3000 Bah‡'’s aus aller Welt souwŽi e puer honnert ƒieregŠscht wŽi zum Beispill Staatsministeren, Richteren, Ambassadeuren a Membere vum israelesche Knesset. Si konnten owes, um Fouss vum Bierg e wonnerbare musikalesche Programm materliewen. Extra fir deen Zweck gouf eng TribŸn fir 4000 Leit opgeriicht, dobaussen, ‘nnert engem bloen Himmel. Fir ganz Israel war d‘st Evenement dat grŽisst d‘st Joer an all Hotelz‘mmer zu Haifa an an der EmgŽigend war voll mat Bah‡'’ aus der ganzer Welt. Iwwer 5 Millioune Bah‡'’ aus der ganzer Welt, aus all Natioun a GŽigend hu vill sacrifiŽiert an haart geschafft an dat an engem Geescht vu LŽift an Eenheet. ZŽng Joer huet et gedauert bis de Projet fŠerdeg war. DÕCeremonie huet aus zwee Orchesterst‘cker bestanen, dŽi extra fir des Gelee‘nheet komponŽiert goufen. Zum Schluss vun der zweeter Kompositioun a just wŽi et dŠischter gouf, sinn dÕLuuchte vun deene 19 nei errichten Terrassen ugaangen, bal e Kilometer laang, dŽi nšrdlech SŠit vum Bierg Karmel. Si hunn esou op eng spektakulŠr Aart a Weis de Bierg erliicht.
ãFir dÕBah‡'’ dŽi hei waren, war et e ganz speziell, eng Eršffnungszeremonie fir dŽi helleg GŠert an dŽi nei administratif Gebeier. Domat ass de Weltzentrum fŠerdeg, eppes fir dat mir joerelaang geschafft hunnÒ, sot den Douglas Samimi-Moore, Direkter vum Bureau dÕinformation publique vun der internationaler Bah‡'’gemeng.
ãD‘st stellt op eng ManŽier dÕMaturitŽit vun der Bah‡'’weltcommunautŽit duer, dŽi sech elo ronder‘m dÕWelt sichtbar mŽcht, mam Zil, eng H‘llef unzebidden fir dat soziaalt a geeschtegt Liewe vun der M‘nschheet nei ze gestalten an ze revitalisŽierenÒ, sot den HŠr Samimi-Moore.
ãHaut kommŽmorŽiere mer eng helleg Geschicht vu LŽift dŽi senges GlŠiche sicht, vun aussergewŽinlechem Sacrifice an enger g‘ttlecher VisiounÒ, sot de Matthew Weinberg, Direkter vun der Recherche fir de Bureau dÕinformation publique vun der internationaler Bah‡'’gemeng, a senger Ried virun der Eršffnung.
ãWa mer hei stinn, erstaunt vun der Herrlechkeet vun de Strukturen an der Tapisserie vu SchŽinheet, dŽi elo dÕGesiicht vun deem hellege Bierg vu Gott ausmŽcht, a wa mer iwwer dŽi mysteriŽis We‘er nodenken, dŽi fir d‘s remarkabel Transformatioun verantwortlech sinn, klŽngen dÕWierder vu Jesaiah vun alle SŠiten: ã...Carmel a Sharon, wŠerten dÕMajestŽit vum Herrgott gesinn. ...Ò sot den HŠr Weinberg.
DŽi zwee orchestral Wierker, extra komponŽiert fir d‘s Aweiung si ganz dŽif mat d‘sem Thema verbonnen. Dat Žischt StŽck am Programm heescht ãO Kinnigin vu KarmelÒ eng Cantata an drŠi Mouvementer, geschriwwe vum Tolib Shahidi, e Komponist aus dem Tajikistan. Dat zweet StŽck heescht ÇÊTerrasse vu LiichtÊÈ, vum Lasse Thoresen. Hien ass ee vun de bekannteste klassesche Komponisten an Norwegen.
Fir dÕEršffnung hunn ‘nnert frŠiem Himmel den Haifa Symphonie Orchester gespillt, ‘nnert der Direktioun vum Stanley Sperber, mat H‘llef vun drŠi kanadesche Solisten, Mezzosoprano Patricia Green, Tenor Stuart Howe a Bariton Brett Polegato. Matgewierkt hunn dŽi ŽistrŠischesch Geiesoliste Bijan Khadem-Missagh, sŠi Jong Vahid a seng Duechter Martha an den Transylvanesche philharmonesche Staatschouer vu Cluj a RumŠnien.
De musekaleschen HŽichpunkt war just nom Sonnen‘nnergank a wŽi dÕMusek hire Crescendo erreecht hat. DŽi 19 Terrassen sinn eng no der anerer ugaangen op eng brilliant Aart a Weis, eppes u wat dŽi, dŽi dabei waren, sech e Liewe laang wŠerten drun er‘nneren.
ãEt war immensÒ sot dÕNancy Oloro, eng DelegŽiert vu Zambia. ã Ech hu mech wŽi an enger anerer Welt gespiert. An de Bah‡'’ Schr‘fte liese mer, dass dÕMusek eiser SŽil Fligel g‘tt. An dat hunn ech gespuert.Ò
WŽi den Architekt den HŠr Sabha sot, goufen d‘s GŠert virun allem fir dÕBah‡'’ Pilger geschaf. Wann si dÕTerrassen erop bei de SchrŠin vum B‡b ginn, k‘nne si sech vun der Welt ronder‘m si lasslŽisen a sech op dÕBezŽiung mat hirem CrŽateur konzentrŽieren.
ãD‘st aussergewŽinlecht Konschtwierk dat mir hei um Bierg gesinn ass e visuellen Ausdrock vun enger Inspiratioun dŽi vun Deem k‘nnt, deen eis erschaf huetÒ, sot den Albert Lincoln, GeneralsekretŠr vun der internationaler Bah‡'’gemeng. ãEt ass dee selw‘schte Geescht vu Glaawen, deen dŽi grouss Kathedralen an Europa gebaut huet, dŽi grouss Moschee‘n, Klouschteren a reliŽis Monumenter aus dem Osten.Ò
ãMir denken, dass dÕWelt dŽi grouss VitalitŽit vun d‘ser Kraaft erkenne sollt. Si soll versichen e puer vun de negative Stereotypen ewechzelee‘n, dŽi an eiser moderner ZŠit dÕRelioun charakterisŽiertÒ, sot den HŠr Lincoln. ãAn anere Wierder, gesi mir d‘s Terrassen an d‘st Evenement als eng MŽiglechkeet dŽi positiv Kraaft vum Glawen an Aktioun zÕerliewen.Ò

59 DÕUnity Foundation
59t Sendung, de 15ten a 16te Juni 2002. Leschte Sonndeg hat ech dÕGelee‘nheet un enger aussergewŽinlecher audiovisueller Presentatioun mam Dr Tahmasebian am Bah‡'’ Zenter deelzehuelen. Den Dr Tahmasebian ass Responsabel fir zwee EntwŽcklungsprojeten op den Mentawi a Sumatrainselen an Indonesien, dŽi hei zu L‘tzebuerg duerch dÕUnity Foundation ‘nnerst‘tzt ginn a mat dem Ministre des Affaires Etrangres vu L‘tzebuerg matfinanzŽiert ginn. Ier den Dr Tahmasebian eis e Video vun den Inselen a vun der EntwŽcklung vun den zwee Projete gewisen huet, war et um Fernand Schaber vun der Unity Foundation fir d‘s Netregierungsorganisatioun kuerz virzestellen.
DÕUnity Foundation g‘tt et elo schonn zŽng Joer hei zu L‘tzebuerg. Den Haaptpartner mat deene si schaffen, ass de Ministre des Affaires Etrangres, dÕEuropŠesch CommunautŽit, de Cercel vun den Ongen an z‘nter kuerzem och Diddeleng h‘lleft. Zur ZŠit ass dÕUnity Foundation an drŠi LŠnner weltwŠit aktiv. An Indonesien, Kolumbien an a Brasilien.
Hir Missioun besteet aus vŽier Haaptpunkten: Žischtens eng Kultur vun Eenheet a Fridde ze schafen, zweetens allgemeng ErzŽiung weiderzebrŽngen, dr‘ttens allgemeng Hygine a Gesondheet ze verbesseren, a vŽiertens dÕStellung vun der Fra ze hiewen. Ausserdeem ass et wichteg dass de Projet laangfristig ass, also dass de Prinzip vun der Nohaltegkeet erf‘llt g‘tt.
Natierlech ass et ganz wichteg finanziell ènnerst‘tzung ze krŽien. Vertrauen an de WŠert vun engem Projet kritt een am beschten duerch gutt Informatioun, wou a wŽi dÕGelder benotzt ginn. DŽi Leit, dŽi der Unity Foundation hir Projeten finanziell ‘nnerst‘tzen si frou ze w‘ssen dass all Projet co-finanzŽiert g‘tt duerch den Ausseministre an oder vun der europŠescher KommunautŽit. Fir all Euro vun engem private Spender leet de Stat der zwee dabŠi. A wann et ee vun de gezielten EntwŽcklungslŠnner vu L‘tzebuerg ass, wŽi zum Beispill Burkina Faso, da leet de Stat souguer drŠi Euro dabŠi. En plus kann een dŽi finanziell ènnerst‘tzung, dŽi een der Unity Foundation g‘tt, vun de Steieren ofhalen.
De Charles Goerens, Minister vun der CoopŽration et de lÕAction Humanitaire, beschreift an engem Rapport virun der Chamber den 23te MŠerz 2000 dŽi offiziell Kooperation t‘schent dem Stat an den Ongen.
Indonesien ass dat vŽiert grŽisste Land vun der Welt, mat 221 Milliounen Awunner, e Land wat sech aus 13000 Inselen zesummesetzt, dŽi am ganzen 5400 km laang sinn. Mir konzentrŽieren eis op West Sumatra, a spezifisch dÕMentawi Inselen. An de Bah‡'’ Schr‘fte fanne mer, dass all Kand dÕPotential huet fir dÕLiicht vun der Welt ze sinn an zuglŠich och dÕDonkelheet vun der Welt. No der AfŽierung iwwer dÕUnity Foundation vum HŠr Fernand Schaber koum dann dÕPresentatioun iwwer dÕProjeten mam Dr. Tahmasebian. Fir dՎischt eemol sŠi grousse Merci fir dÕRegierung an all dŽi, dŽi de Projet ‘nnerst‘tzt hunn a weider ‘nnerst‘tzen. Ouni si, wier d‘se Projet sŽcher net mŽiglech gewiescht. Mir liewen an enger ZŠit wou Gerechtegkeet mŽi wŽi jee nŽideg ass an den Dr. Tahmasebian hofft dass sŠi persŽinleche Video vun de schl‘mmen ZoustŠnn op den Inselen en Androck doriwwer ginn, wŽi wichteg ErzŽiung am allgemengen ass a mŽi spezifesch eng moralesch ErzŽiung.
De Film weist wŽi dÕSch‘ff vun Taban, am indeschen Ozean op dÕMentawi Insele fiert, eng Rees vun ‘mmerhin zwielef Stonnen. OngefŽier 100 000 Leit wunnen op der Insel. An drŠi Deeg huet den Dr. Tahmasebian mat H‘llef vu senger Fra an engem Duerf 150 Leit ‘nnersicht a medezinesch versuegt. DŽi nootst medezinesch H‘llef ass siwe Stonnen ewech.
Wann dÕElteren an den Djungel ginn, fir no Iessen ze sichen, loossen si dÕKanner oft vŽier bis f‘nnef Deeg aleng an den Haiser. En Haus ass hei net mŽi wŽi e b‘ssen Holz mat StrŽi. Obschonn dÕRegierung Schoule gebaut huet, bleiwen dÕSchoulmeeschtere net. An engem Fall sot de Responsable vum Duerf dass si an engem Joer just eng Woch Schoul haten.
Offiziell g‘tt de Projet vun der indonesecher Regierung als ErzŽiungsProjet unerkannt. DŽngscht un der M‘nschheet ass dÕHaaptuleies vum Projet a vu Unity Fondation.
An engem vun deenen zwee Projete sinn am Moment zum Beispill 6 muslemesch, 8 chr‘schtlech a 6 Bah‡'’ Kanner ageschriwwen. Si lŽiere fir dՎischt dass all dÕLeit vun der Welt hir Inspiratioun vun engem an deem selwechte Gott krŽien an dass elo dÔZŠit komm ass, fir all Relioun ze respektŽieren. Fir dÕmoralesch ErzŽiung huele si Texter aus den islamesche, chr‘schtlechen a Bah‡'’ Schr‘ften. Si lŽiere PropretŽit, Mathematik, Liesen a VerstŠndnis a wŽi een eppes analisŽiere kann. W‘ssen aleng geet net duer, praktescht W‘ssen geet och net duer. Wat feelt dann? DÕmoralescht W‘ssen. D‘st g‘tt besonnesch bei der Ausbildung vu Schoulmeeschtere betount. ƒierlechkeet a Gerechtegkeet. Eng ErzŽiungsmethode bei der Ausbildung, dŽi gutt Resultater brŽngt ass dŽi vum Theater a Rollespill:
VŽier verschidde Famillje ginn duergestallt; dŽi Žischt Famill ass aarm an huet keng moralesch ErzŽiung; dŽi zweet Famill ass ganz aarm, huet awer hŽich moralesch WŠerter. Si si frou, Žierlech, schaffen haart, spueren a bieden zesummen; dŽi dr‘tt Famill huet vill Suen, ass awer korrupt, si drŽnken a schwŠtze schlecht iwwer aner Leit an dŽi lescht Famill an d‘sem TheaterstŽck ass ganz rŠich, huet awer och hŽich moralesch WŠerter.
Nodeeem eng Famill virgestallt ginn ass, schwŠtzen dÕSchŸler a klenge Gruppen iwwer dat wat se gesinn hunn a versichen €ntwerten op folgend Froen ze fannen: Wat hues de gesinn? Firwat ass dat geschitt? Wat war dÕResultat, den Effekt? Wa sou eppes Šhnleches an hirer Famill geschŽie gŽif, wat gŽife se da maachen.
Am Projet fŠnkt den Daag normalerweis mat Gebieder a Meditatioun un, f‘nnef Minute fir all Religioun. Ganz wichteg ass et, dass dÕKanner am Projet sech u gutt Gewunnechten an Dugende gewinnen. Eng ManŽier fir dat praktesch ze lŽiere besteet doran dass si sech all Dag k‘nnen e Blad mat enger gudder Dugend huelen a versichen wŠhrend dem Dag virun allem d‘s Dugend ze praktizŽieren.
Ze hoffen ass natierlech dass den ErzŽiungsbudget an Indonesien mŽi grouss g‘tt, fir sou ville Kanner wŽi mŽiglech iwwerhaapt eng allgemeng ErzŽiung unzebidden. DŽi regional AutoritŽiten si jiddefalls begeeschtert vum Projet a maachen hiert Bescht fir de Projet weiderhinn ze ‘nnerst‘tzen. De Projet ass en Zenter fir kreatiivt LŽieren. Wann dir dÕUnity Foundation ‘nnerst‘tze w‘llt, oder wann dir mŽi Info iwwer hir Projete krŽie w‘llt, telefonŽiert hinnen um 442220.

60 DÕSummerfest beim Bah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt am Taunus
60t Sendung, den 22ten an 23te Juni 2002. Leschte Weekend war et nees souwŠit. ZŠit fir al Fr‘nn a Bekannter aus ganz Europa er‘mzegesinn. Fir gutt St‘mmung an Iesse war gesuergt; an dat zu Langenhain, eng 15km vu Frankfurt ewech, op enger HŽicht vun der een eng gutt Vue op d‘s Milliounestad huet. Iwwer 1500 Bah‡'’ an hir Fr‘nn hu sech e Sonndeg beim Haus vun der Andacht getraff, fir zesummen zÕiessen, Spaass ze hunn, sech kennenzelŽieren, un der Andacht deelzehuelen a nei Bicher an Cden an der Bah‡'’ Librairie ze kafen. Vu L‘tzebuerg hu sŽcher iwwer zwanzeg Leit fonnt, dass et derwŠert wier, zwou Stonnen am Auto ze verbrŽngen, fir k‘nnen e flotten Dag ze hunn.
Fir dՎischt e b‘ssen Info iwwer dÕHaus vun der Andacht an dÕEmgŽigend. DÕHaus vun der Andacht an dÕGŠert ronder‘m hunn eng FlŠch vu bal 30000m2 a leie just baussend dem Duerf, beim B‘sch a mat engem StŽck frŠier Vue op Frankfurt. Feierlech ageweit gouf dÕHaus vun der Andacht viru bal 40 Joer. ãD‘st Gebei ass dem Eenheetsgedanke geweit, deen dÕBasis vum Bah‡Õ’ Glawen ass : dÕEenheet vu Gott, dÕEenheet vu sengen Offenbarer an dÕEenheet vun der M‘nschheet.Ò
Dem Haus vun der Andacht seng Diere stinn op fir dÕM‘nsche vun alle Glawensrichtungen, all Rassen all Vollek an all sozial Klass. An d‘se Mauere wŠert een net n‘mmen dÕGebieder an dÕhelleg Schr‘fte vun eisem eegene Glawen hŽieren, mee dŽi vun all de grousse Weltreliounen. Mir gleewen, dass d‘s helleg Schr‘ften dŽi Žiweg Wourechte sinn, dŽi Gott zu verschiddenen ZŠite fir dÕFŽierung an dÕErlŽisung vun der ganzer M‘nschheet geoffenbaart huet. DÕBah‡'’ hoffen, dass jidderee sech frŠi fille wŠert, an d‘sen Tempel ze kommen, hei ze bieden a mat eis an den Andachten den Herrgott luewen, Deen dee mer all gŠr hunn, deem mer eis all zouwenden a vun Deem mer an d‘ser onroueger a voll mat Suerge beluedener Welt Gnod a Seegen erhoffen.
An der Bah‡'’ Relioun ginn et keng PaschtŽier. Am Haus vun der Andacht steet just dat offenbaart Wuert vu Gott vun de verschiddene Reliounen, onverfŠlscht an onverschleiert am M‘ttelpunkt; fir de M‘nsch den Ausgankspunkt fir seng eege Sich no Wourecht an Erkenntnis.
Haut ass dÕHaus vun der Andacht e Symbol fir dŽi grondlee‘nd Wourecht vum Bah‡'’ Glawen, dass nŠmlech dŽi reliŽis Wourecht net absolutt, mee relatif ass an dass dŽi g‘ttlech Offenbarung net ofgeschloss ass mee fortschreitend.
Elo e b‘ssen iwwer den Entworf. No engem Concours, bei deem 19 Architekte hir Iddien agereecht haten, huet ee sech 1956 fir de jonke Frankfurter Architekt Teuto Rocholl entscheed. DÕHaaptfuerderunge ware scho festgeluecht, an dat vum Jong vum Begr‘nner, 'Abdu'l-Bah‡. Sou muss dÕHaus vun der Andacht zum Beispill nŽng SŠiten an Dieren hunn, Seilen, GŠert, Wee‘r, Galerien an eng Kuppel. Den Entworf an dÕAusfŽierung sollen herrlech sinn.
DÕAwunner vun der klenger Uertschaft Langenhain hu sech scho lŠngst dru gewinnt dass all Dag Visiteuren aus aller Welt, SpadsŽierfr‘nn, Schoulklassen, Reesbusser a Virw‘tzeger bei dÕHaus vun der Andacht kommen. DŽi meescht w‘llen sech hei entweder iwwer dÕBah‡'’ Relioun informŽieren, dÕRou an dÕSt‘ll vum Haus genŽissen, sech bei engem Gebiet geeschteg nei optanken oder einfach n‘mmen an de schŽine GŠert spadsŽiere goen.
DÕHaus vun der Andacht huet eng wŠiss Fassad, et ass 28m hŽich. Et besteet aus 27 Betonsr‘pper dŽi no uewe ginn an dert‘schent si 570 rautefšrmeg Glasf‘nsteren, dŽi dem Haus den eemolege Look ginn. Am Sous-sol f‘nnt een eng nei interessant Multimediashow mat enger Ausstellung iwwer dŽi zentral Themen am Bah‡'’ Glawen. Donieft huet all Gaascht dÕMŽiglechkeet, nieft dem Haus vun der Andacht, am Besicherzentrum eppes ze drŽnken a ka sech mŽi iwwer dÕBah‡'’ Relioun informŽieren.
Dat dr‘tt Gebai um Terrain ass dÕZentrum vum Nationale Rot, mat engem Konferenzsall, BŸroen an dem Bah‡'’ Verlag. DÕganzt Joer ass ronder‘m dÕHaus vun der Andacht vill lass. Ausser dem grousse Summerfest mat iwwer 3000 Leit g‘tt et z‘nter 7 Joer och schonn e Forum fir en openen Dialog, eng Plaz fir aktuell an zŠitlos Sujeten. Sou zum Beispill Konferenzen aus alle LiewensberŠicher, Podiumsdiskussiounen, Konzerten a k‘nschtlerech Contributiounen. Oder awer international Konferenzen, VerdŽiwungscoursen a Course fir dŽi helleg Schr‘fte besser ze verstoen, HochzŠiten, Fester an Ausstellungen. DÕAkustik am Haus vun der Andacht ass fir vill international Choralen eng Herausfuerderung a fir den Nolauschterer ass de Klang wŽi eng Leeder dŽi direkt an den Himmel geet. All Sonndeg ginn am Haus vun der Andacht an enger interreliŽiser Andacht Texter aus den hellege Schr‘fte vun alle Relioune gelies. Wann der w‘llt, zielen ech iech dÕnŠchst Woch e b‘sse mŽi iwwer dÕSummerfest an dÕAusstellung am Haus vun der Andacht.

61 DÕBah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt an hir Ausstellung
61t Sendung, den 29ten an 30te Juni 2002. DÕBah‡'’ Haus vun der Andacht bei Frankfurt ass viru bal 40 Joer ageweit ginn, an dat am Numm vun der Eenheet vun de Reliounen an der Eenheet vun de M‘nschen. DÕArchitektur ass ganz eegenarteg. DÕKuppel huet dÕForm vun enger Elips. Am einfachste kann ee sech e Bild maachen um Internet, an dat op der dŠitscher Bah‡'’ SŠit, www.bahai.de . Den Architekt Teuto Rocholl krut an der Fachwelt vill Luef fir sŠin Entworf a virun 10 Joer gouf dÕHaus vun der Andacht vum Land Hessen zum hessesche Kulturdenkmal erklŠert. WeltwŠit ginn et Haiser vun der Andacht zu Wilmette bei Illinois an de Vereenegte Staaten, zu Kampala an Uganda, zu Sydney an Australien, a Samoa am pazifischen Ozean an a Panama a SŸdamerika. DÕHaus vun der Andacht zu NeiDelhi an Indien, wat 1986 ageweit gouf, krut vill Auszeechnunge wŽinst senger avantgardistescher Architektur an ass haut eng vun deene meeschte besichte Plazen a ganz Indien.
DÕHaiser vun der Andacht sinn op fir jiddereen. Zu Frankfurt all Dag vu nŽng bis sechs. Sonndes ass eng Andacht vun drŠi bis halwer vŽier. Wann der an der GŽigend sidd, k‘nnt der iech eng Stonn ZŠit huelen vir et ze besichen. MŽi Info wŽi gesot um Internet ‘nnert www.bahai.de . Interessant ass och dÕAusstellung iwwer de Bah‡'’ Glawen am Sous-sol vum Haus vun der Andacht. Hei elo e klengen IwwerblŽck. An der EntrŽe kann een dat hei liesen: DÕAusstellung soll dem Besicher en AblŽck an dÕWierder vu Bah‡'u'll‡h ginn. An der Geschicht vun der M‘nschheet waren et nach ‘mmer dÕReliounen, vun dŠr dŽi onverzichtbar geeschteg a sozial Impulser ausgoungen. Dat j‘ngste Glidd an d‘ser Ketten ass dÕBah‡'’ Relioun. Si gouf virun iwwer 140 Joer vu Bah‡'u'll‡h gegr‘nnt. Bah‡'u'll‡h erkennt dÕReliounen virun him un, dŽi ‘nnert verschidden Nimm, dÕSt‘mm vum Herrgott fir hir ZŠit waren. Hir LŽieren enthalen niewent neien Impulser eng Onmass vun Žiwegen, geeschtege Wourechten, dŽi an ofgewandelter Form an all Relioun er‘mkommen. DÕBah‡'’ Relioun erweidert de RŠichtum vun de Reliounen virun hir mat neie LŽieren. Hiert Zil ass dŽi geeschteg Erneierung an eng ‘mfaassend Vereenegung vun der ganzer M‘nschheet. D‘sen Text kann de Besicher am Ufank vun der Ausstellung liesen. Dann huet een dÕMŽiglechkeet sech mat e puer Haaptgedanken am Bah‡'’ Glawen ze befaassen, dŽi op verschidde Panneaue stinn, op duerchsiichtegem Glas, virun engem Hannergrond vun abstrakt gemoolten Tableauen. Kucke mer eis elo mol eng vun den dÕHaaptiddien un. Do fanne mer de M‘nsch selwer, als e Biergwierk, eng Minn, rŠich un Edelsteng von onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen dÕErzŽiung brŽngt et fŠerdeg d‘s Edelsteng an Diamanten am M‘nsch ze fannen an ze entdecken, sou dass och dÕganz M‘nschheet domat eppes kann ufŠnken. Weider liese mer dass de M‘nsch den hŽchsten Talismann ass. Mee e Manktum un ErzŽiung h‘lt him awer dat ewech, wat hien eigentlech sengem Wiese no bes‘tzt.
Mir fannen och hei, beim Thema vum M‘nsch a sengem WŠert, dÕBestŠtegung, dass deen, deen eis erschaf huet, sech als Zil gesat huet, de M‘nsch op eng hŽich Stuf ze setzen, edel mat engem immense Potential. An das Hien eis dofir dŽi nŽideg Informatiounen ubitt, dÕRezept fir eng Liewensweis, dŽi eisem Wiesen no am idealsten ass. D‘s Informatiounen sinn nŠischt anescht wŽi dŽi helleg Schr‘fte vun all de grousse Reliounen.
A schonn ass eis ZŠit nees er‘m. Duefir proposŽieren ech, dass mer dŽi aner Haaptgedanke vun d‘ser Ausstellung an der nŠchster Emissioun virstellen. Bis dohi w‘nschen ech iech e schŽine Weekend an eng gutt Woch.

62 DÕAusstellung am Bah‡'’ Haus vun der Andacht zu Frankfurt
62t Sendung, de 6ten a 7te Juli 2002. De Prinzip vun der Eenheet an der Villfalt fannen ech ganz oft er‘m, wann ech mer ukucken, wŽi Bah‡'’ sech a verschiddene LŠnner no baussen hi weisen. Sief dat an deem een einfach zum Beispill kuckt wŽi a verschidde LŠnner, dÕBah‡'’ um Internet hir Relioun duerstellen oder eben an Ausstellungen, wŽi zum Beispill dŽi am Haus vun der Andacht bei Frankfurt. Wat dem Besicher direkt opfŠllt sinn dÕHaaptiddien, dŽi hei mŽi no beliicht ginn. Kucke mer eis d‘s elo un. Si sinn op dŠitsch an ech hu probŽiert sou gutt et geet hire S‘nn op L‘tzebuergesch er‘mzeginn.
ãDie Sprache der TatenÒ, dÕSprooch vun den Aktiounen, vun deem wat ee mŽcht. Do liest een: ãLooss all Moie besser si wŽi den Owend virdrun an all neien Dag mŽi rŠich wŽi dee vu g‘schter. Dem M‘nsch seng QualitŽit lŠit am DŽngscht an an der Dugend, net am Prunk vun engem gudde Liewen a RŠichtum.
Verschwennt de RŠichtum vun Šrem sou wŠertvolle Liewen net domat, Šre verdieften Neigungen nozegoen, a verbrŽngt net all Šr ZŠit domat, Šren eegenen Interessen nozegoen. Sidd generŽis wann et iech gutt geet a ged‘lleg an Šre schwŽiere Stonnen. Strieft mat ganzer SŽil duerno, iech duerch dat auszezeechnen wat der mat. Wierder aleng ginn haut nemŽi duerÒ.
Dass dat wat ee seet a wŽi een et seet awer wichteg ass, f‘nnt een an e puer Texter; dass ee best‘mmtent Wuert ka mat Feier verglach ginn an en anert mat Liicht an dass et ganz kloer ass wŽi en Afloss dŽi zwee ausŸben. DowŽinst sollt ee Wierder benotzen, douce wŽi M‘llech.
En aneren ausgewielten Text g‘tt engem RotschlŽi wŽi ee sollt sinn. Sou zum Beispill:
ãAm GlŽck g‘ff mat an am OnglŽck sief dankbar. Strief derno, dass dŠin Noper der vertraue kann a kuck e mat hellen a fr‘ndlechen Aaen. ... Hal dŠi Verspriechen helleg. Sief gerecht an dengem Uerteel a pass op wats de sees. Sief mat kengem M‘nsch ongerecht a weis jidderengem deng ãSanftmutÒ. Sief wŽi eng Luucht fir dŽi, dŽi am DŠischtere ginn, eng Freed fir dŽi BedrŽckten, e Mier fir den Duuschtregen, ...eng StŠip an e Verteideger fir dÕAffer vun der ènnerdrŽckung. Sief en Doheem fir de Friemen, eng Salef fir deen dee leit a fir de FlŸchtling e staarken Tuerm. Sief e Liicht vu FŽierung fir deen, dee sech verlaaf huet, ... e stralend Liicht um Firmament vun dengen ZŠitgenossen, eng Fruucht um Bam vun der Demut.Ó
En aneren Haaptgedanken, deen en an der Ausstellung er‘mf‘nnt ass dee vun der Sich no der Wourecht. Wat soen eis dÕBah‡'’ Schr‘ften dozou?
ãDÕDonkelheet vum Iertum g‘tt verdriwwen, de Niwel vum Zweiwel a vun den €ngschten zerstreet an dÕLiichter vun der Erkenntnis an der Gew‘ssheet wŠerten dem M‘nsch sŠi Wiesen ‘mginn, wann dÕLuucht vum Sichen, vum eeschte Striewen, vum dŽiwe Verlaangen, vun der gliddeger LŽift, vun der Begeeschterung an der VerzŸckung am HŠerz vun deem dee sicht, ausgelŽist ass an den Hauch vu Gottes Gnod iwwer seng SŽil blŽist.Ò
Alles dat Texter, oft geblummellegt, well et muss ee jo bedenken, dass dee Stil deemools an der Kultur wou Bah‡'u'll‡h gelieft huet, Ÿblech war, mee awer vlŠicht ongewinnt bei eis ass.

63 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 1/3
63t Sendung, den 13ten a 14te Juli 2002. DÕBah‡'’ denken dass all dŽi spektakulŠr Changementer an dÕBouleversementer, dŽi mir wŠhrend dem leschte Jorhonnert erliewe konnten, an dŽi nach ‘mmer weiderfueren, e ganz best‘mmten Ursprong hunn. De Grond ass Bah‡'u'll‡h, dee jŽngste Gottesoffenbarer, an dass all d‘s Changementer an der Welt vun d‘ser neier Revelatioun beaflosst sinn.
DÕExpressioun Eng nei Weltuerdnung ass virun e puer Joer nees am alldeegleche Sproochgebrauch opgetaucht. 1988 huet de sovietesche PrŠsident, de Michael Gorbatchev an de Vereenten Natiounen gesot, wŽi nŽideg et wier en universelle Konsensus ze sichen, vu dass dÕM‘nschheet op eng nei Weltuerdnung histeiert. 1990 huet den amerikanesche PrŠsident George Bush d‘s Expressioun nees opgegraff fir deen neie Grad vu Kooperatioun vun der NokrichszŠit, dem kale Krich ze beschreiwen. Virun allem huet hien op dÕAktioun vun de Vereenten Natioune gŽint dÕAgressioun am persesche Golf higewisen.
Z‘nterhir, ass d‘sen Ausdrock vun den UniversitŠren, de Journalisten an de Weltleadere gebraucht ginn. DŽi nei Weltuerdnung ass en Diskussiounsthema iwwer dŽi bescht mŽiglechst Organisatioun vun der nŠchster Etapp am sozialen a politesche Liewe vun eisem PlanŽit.
Trotz all den Diskussiounen g‘tt et nach keng richteg Definitioun fir d‘s nei Weltuerdnung. Et huet een Žischter eng Ahnung, eng vague Virstellung vum Inhalt. Fir dÕBah‡'’ huet dÕExpressioun Eng nei Weltuerdnung eng ganz besonnesch a prŠzis Bedeitung. Bah‡'u'll‡h huet d‘sen Ausdrock viru mŽi wŽi honnert Joer benotzt, an dat fir eng Rei vu wichtege Changementer am politeschen, sozialen a reliŽise Liewen op der Welt ze definŽieren. Hien huet deemools scho geschwriwwen ãDÕZeeche vun den EmwŠlzungen an dem imminente Chaos kann een haut scho gesinn, vu dass dŽi heiteg Lag deermoosse schwaach ze si schŽngtÒ. Den Dag k‘nnt ‘mmer mŽi no, wou dŽi aktuell Uerdnung emgehŠit g‘tt an duerch eng nei Uerdnung ersat g‘ttÒ. DÕBah‡'’ denken dass dŽi fantastesch €nnerungen a Bouleversementer vum leschte Jorhonnert Ð an dŽi, dŽi mer nach hautdesdags er‘mfannen Ð duerch dÕKomme vun engem neie Gottesoffenbarer provozŽiert goufen, an erliicht duerch dÕLuucht vun enger neier Revelatioun. D‘st schŽngt guernet sou wŠit gegraff, wann een dru gleeft, dass Gott existŽiert a wa sŠi Vertrieder virun engem Jorhonnert op dՀerd koum; dass engem dann dÕKonsequenzen dovunner opfale missten.
Dofir bedeit fir dÕBah‡'’ dÕKonzept vun enger neier Weltuerdnung e b‘sse mŽi wŽi eng einfach politisch Reorganisatioun, eng visionŠr Proklamatioun vun e puer Weltleaderen oder eng rational Konstruktioun vun e puer UniversitŠren. Et geet Žischter ‘m en erstaunleche System deen dÕUwendung vun de LŽieren an de Prinzipie vu Bah‡'u'll‡h duerstellt. Zu d‘ser neier Weltuerdnung, genee sou wŽi zum Bah‡'’ Glawen, gehŽieren all m‘nschlech AktivitŽiten, vum sozialen a politesche BerŠich bis zu den alldeeglechen Relatiounen an eisem persŽinleche, kulturellen, geeschtegen, ekonomeschen a soziale Liewen. Eng Šusserlech an ‘nnerlech èmŠnnerung also. MŽi iwwer dÕVisoun vun d‘ser neier Weltuerdnung an eiser nŠchster Emissioun.

64 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 2/3
64t Sendung, den 20ten an 21te Juli 2002. Dass fir dÕBah‡'’ dÕRealisatioun vun enger neier Weltuerdnung dÕHaaptuleies vun hirem Begr‘nner Bah‡'u'll‡h ass, hu mer an eiser leschter Emissioun gesinn. Zu d‘ser neier Weltuerdnung, genee sou wŽi zum Bah‡'’ Glawen, gehŽieren all m‘nschlech AktivitŽiten, vum sozialen a politesche BerŠich bis zu den alldeegleche Relatiounen an eisem persŽinleche, kulturellem, geeschtegen, ekonomeschen a soziale Liewen. D‘s grandios Visioun ass dat wou dÕBah‡'’ dru schaffen. Si ass am Wesentlechen, dÕErf‘llung vun der Visioun vu Jesaia an der Bibel, dÕZŠit wou dÕNatiounen hir SchwŠerter gŽint PlŽi, an hir Lanze gŽint GaardeschŽieren ‘mtausche wŠerten. DÕZŠit wou si nemŽi lŽieren, Krich ze fŽieren. Et ass am S‘nn vum Gebiet vun de Chr‘schten, dŽi z‘nter Jorhonnerten de ãVater UnserÒ bieden, an deem jo op dÕKomme vum RŠich Gottes higewise g‘tt. ãDein Wille geschehe wie im Himmel so auf ErdenÒ.
An eiser heiteger ZŠit kann een den Ufank vun d‘ser Transition an de Changementer a Bouleversementer gesinn, dŽi des Nei Weltuerdnung annoncŽieren; das d‘s Uerdnung erausk‘nnt, gesŠit een op zech Plazen: de jorhonnerten ale Kampf fir dÕGlŠichberechtigung vu Mann a Frau, dÕVerstŠerkung vun der ekonomescher Gerechtegkeet an dÕOfschafung vun den ongeheieren Differenze vu RŠichtum a sozialer Klass.
Bah‡'u'll‡h huet all d‘s Tendenze virausgesinn. His sot dass dÕM‘nschheet relatif schnell eng EmŠnnerung matmache gŽif an huet en Ensemble vu Prinzipien a Reglementer verk‘nnegt, fir de soziale Progrs an d‘sem neien ZŠitalter ze f‘rderen.
Haut entwŽckelen en ganz Parti vu VisionŠren Šhnlech Prinzipien an Iddien. DŽi sozial LŽiere vu Bah‡'u'll‡h sinn haut a ville FŠll dÕselwecht wŽi dŽi modern Definitioun vun enger progressiver Gesellschaft.
An dach geet dÕVerk‘nnegung vun enger neier sozialer Ideologie aleng net duer fir dÕWelt ze verŠnneren an eng nei Weltuerdnung ze schaffen; et gesŠit een dat jo mam Zesummefale vum Kommunismus.
DŽi nei Weltuerdnung kann n‘mmen um dŽiwe VerstŠndnis vun der geeschteger Wierklechkeet vun der M‘nschheet gebaut ginn, eng RealitŽit dŽi dÕWiese selwer vun eiser Natur ass.
An der geeschteger Welt fanne mer den Ursprong vun de m‘nschleche QualitŽiten; si sinn dÕUrsaach vun Eenheet an Harmonie. Et sinn dŽi m‘nschlech QualitŽiten, dŽi eis eis intuitif FŠegkeete ginn, eis VerstŠndnis ginn, eis et erlaben Kooperatiounsprojeten duerchzefŽieren. Zu d‘se QualitŽite gehŽieren dÕLŽift, de Courage, dÕIntuitioun, dÕBescheidenheet an dÕFŠegkeet sech k‘nne fir eng gutt Saach opzeafferen. An hirem Wiese sinn d‘s QualitŽite geeschteger Natur a sinn dÕBasis, wann och onsichtbar, vun eiser m‘nschlecher Gesellschaft.
Et ass vlŠicht mŽi einfach dÕInteraktioun t‘schent de geeschtege QualitŽiten an der sozialer EntwŽcklung ze verstoen an deem mer eis drun er‘nneren, wŽi frŽier dŽi grouss reliŽis Meeschteren dÕM‘nschheet an der Vergaangenheet gefŽiert hunn. De Moral Code vun den zŽng Geboten, deen een haut bal an all reliŽiser Traditioun er‘mf‘nnt, dingt als Beispill fir dŽi reliŽis LŽieren an an engems als moralesch Orientatioun an als Aluedung sech geeschteg zÕentwŽckelen. DŽi zŽng Geboter hu sech am m‘nschlesche Gew‘sse niddergelooss an hunn iwwerall dÕKulture restrukturŽiert. Souguer fir een deen net gleeft, besteet keen Zweiwel um WŠert vun d‘se LŽieren. De leschten Deel vun der Visioun vun d‘ser neier Weltuerdnung an eiser nŠchster Emissioun.

65 Dem Bah‡'u'll‡h Seng Visoun vun eiser Zukunft Ð Eng nei Weltuerdnung, Deel 3/3
65t Sendung, de 27ten an 28te Juli 2002. Mir hunn an eise leschten Emissioune gesinn, wat Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡'’ Relioun, virun iwwer 150 Joer, ‘nnert enger neier Weltuerdnung versteet.
Dass d‘s nei Weltuerdnung n‘mme ka mam dŽiwe VerstŠndnis vun der geeschteger Wierklechkeet vun der M‘nschheet gebaut ginn; eng RealitŽit dŽi dÕWiese selwer vun eiser Natur ass.
FrŽier hunn dŽi geeschteg LŽieren, wŽi zum Beispill dŽi zŽng Geboter, sech haaptsŠchlech op deen Eenzelnen a seng Aktioune bezunn, oder op den Zesummenhalt vu relativ klenge Gruppe vu Leit. Sou war dÕMoral och virun allem op dÕVerhale vum Eenzelnen geriicht; du solls net klauen; du solls net lŽien; du solls dŠin Noper gŠr hunn.
Haut versti mer, dass dÕSpiritualitŽit net n‘mmen deen Eenzelnen an eng Grupp vu Leit ‘mfaasse soll, mee och de kollektive Fortschr‘tt vun der M‘nschheet an hirem Ganzen. Doduerch dass dÕM‘nschheet haut erwuesse ginn ass, ass et och iwwerhaapt erŽischt mŽiglech dass dŽi mystesch ProphezŽiunge vun engem ZŠitalter vu Fridden a Gerechtegkeet ausgefouert k‘nne ginn.
De wesentleche Message vu Bah‡'u'll‡h ass en Appell un dÕEenheet dee sech un dÕganz Welt riicht: Dass Šr Visioun dÕganz Welt ‘mfaasst. Ee Jorhonnert no sengem Doud, g‘tt d‘sem Appell nogelauschtert, an dat an enger KommunautŽit, dŽi de Mikrokosmos vun der m‘nschlecher Rass reprŠsentŽiert an dŽi iwwerall an der Welt ŽtablŽiert ass.
DÕExistenz vun der Bah‡'’kommunautŽit ass e Beweis dofir, dass dÕM‘nschheet, an all hirer DiversitŽit, lŽiere kann, zesummen ze liewen an ze schaffen, als ee Vollek an enger Weltheemecht. DÕBah‡'’gemeinschaft fuerdert eis och op, eeschthaft dÕOffenbarunge vu Bah‡'u'll‡h, d‘ser aussergewŽinlecher Gestalt ze fuerschen. Well et ass duerch Bah‡'u'll‡h, dass dÕBah‡'’kommunautŽit besteet a weider bestoe wŠert.
WŽi Bah‡'u'll‡h et viru mŽi wŽi honnert Joer virausgesot huet, muss dŽi Nei Weltuerdnung sech op eng Rei Elementer basŽieren, fir dass en dauerhafte Fridden etablŽiert ka ginn: Et sinn dat: sŽcher Grenzen dŽi vun alle Natiounen unerkannt ginn; jidderee soll dÕFrŠiheet hunn iwwerall k‘nnen hinzegoen and dat ze denken wat e w‘llt; eng allgemeng OfrŸstung; dÕOpstellung vun enger Weltfederatioun vun all de Natiounen; dÕOpstellung vun engem Weltgeriicht, dat als Aufgab huet, international Konflikter ze reglŽieren; dÕSchafung vun enger militŠrescher Kraaft, dŽi fŠeg ass, Fridden ze schafen, and dat duerch dÕUwendung vu Prinzipie vu kollektiver SŽcherheet; en Engagement fir dÕProtektioun vun der kultureller DiversitŽit.
Et sief nach drop higewisen dass dÕinternational Bah‡'’communautŽit scho laang dÕVereenten Natiounen ‘nnerst‘tzt, eng Institutioun dŽi vu ville Bah‡'’ als de Virleefer vun der Neier Weltuerdnung ugesi g‘tt, eng Weltuerdnung dŽi vu Bah‡'u'll‡h verk‘nnegt gouf.

66 DÕVerfollegung vun de Bah‡'’ am Iran
66t Sendung, den 3ten a 4ten August 2002. DÕBah‡'’ hale fest un enger best‘mmter Visioun vun der Welt, a stinn zu hiren Iwwerzeegungen. Z‘nter 1979, huet dŽi iranesch Regierung systematesch dŽi 350.000 Membere vun der Bah‡'’communautŽit verfollegt. Si sinn am Iran dŽi grŽisst reliŽis MinoritŽit. Iwwer 200 Bah‡'’ sinn higeriicht ginn, oder goufen ‘mbruecht. E puer honnert aner goufen agespaart. Zechdausend hu nemŽi dierfe schaffen a krute keng Pensioun mŽi. Si hu nemŽi dierfen an dÕSchoule goen. All national administratif Bah‡'’ Strukture goufe vun der Regierung verbueden. Hier helleg Plazen, Griewer a Kiefeschter goufe konfiskŽiert, geschŠnnt oder zerstŽiert.
DÕBah‡'’ aus dem Iran goufen net n‘mmen duerch reliŽsen Haass ‘nnerdrŽckt. DŽi islamesch Fundamentalisten am Iran an annerwŠerts betruechten dÕBah‡'’ scho laang als eng Gefor fir den Islam a ginn als Ketzer betruecht. DŽi progressistesch Stellungnahme vun d‘sem Glawen an de BerŠicher vun de Rechter vun der Frau, vun der onofhŠngeger Sich no der Wourecht a vun der ErzŽiung hunn de muslemesche ClergŽ ganz besonnesch verbattert.
Sou hunn zum Beispill am Juni 1983 dÕiranesch AutoritŽiten zŽng jonk Fraen a Meedercher festgeholl an dat ‘nnert dem PrŽtexte dass si jonke Kanner, wat an de westleche LŠnner, de Bah‡'’ Katechismus genannt ka ginn, ‘nnerrichte gŽifen.
D‘s Fraen goufe kierperlech a moralesch gefoltert fir dass si hire Glawen ofsoe sollten, eng MŽiglechkeet, dŽi de Bah‡'’ PrisonŽier ‘mmer ugebuede g‘tt. WŽi dŽi meeschte Bah‡'’ dŽi am Iran festgeholl goufen, hu sich sech deem widersat a si goufen higeriicht.
Protester koumen aus der ganzer Welt an hu sech gŽint dŽi Verfollegungen ausgesprach. Dausende vun Zeitungen hunn Artikelen iwwer dÕSituatioun vun de Bah‡'’ am Iran ver‘ffentlecht. Bedeitend international Organisatiounen, notamment dÕEuropŠescht Parlament an den amerikanesche Kongress hu Resolutiounen gest‘mmt fir den Iran ze condamnŽieren oder fir hir Onrou auszedrŽcken wat dÕBah‡'’ am Iran ubelaangt. DÕKommissioun vun de M‘nscherechter vun de Vereenten Natiounen an dÕGeneralversammlung, st‘mmen all Joer Resolutiounen, dŽi sech spezifesch der Situatioun vun de Bah‡'’ zouwenden an hunn Drock op dÕiranesch Regierung ausgeŸbt fir dass si dŽi international VertrŠg, wat dÕM‘nscherechter ubelaangt, respektŽieren.
Dorops hinn huet dŽi iranesch Regierung ugefaang, manner Bah‡'’ hinzeriichten, a manner Bah‡'’ a Prisongen festzehalen, dat am Ufank vun de 90jer Joeren. Obschonn op mannst ee Bah‡'’, e 50 Joer ale GeschŠftsmann 1992 higeriicht gouf an dass och z‘nterhir eng Rei Doudesurteeler gŽint Bah‡'’ gesprach goufen. Doriwwer hinaus, hunn dÕBah‡'’ am Iran nach ‘mmer kee Recht hir Relioun frŠi ze praktizŽieren. DŽi international KommunautŽit setzt sech weider fir hir GlŠichberechtigung an.
DÕStatistike weisen dass dÕZuel vun de Bah‡'’ dŽi am Iran all Joers ‘mbruecht ginn, betrŠchtlech erofgaang ass, an dat nodeems dÕGeneralversammlung vun de Vereenten Natiounen 1985 ugefaangen hat, sech mat deem Thema an enger Rei vu Resolutiounen damat ze beschŠftegen.

67 De Bah‡Õ’ Glawen an hire groussen Zich an unhand vun e puer Zuelen
67t Sendung, den 10ten an 11ten August 2002. Haut offrŽieren ech iech e puer Zuelen iwwer de Bah‡'’ Glawen an hir Haaptiddien. De Bah‡'’ Glawen ass eng vun de Reliounen, dŽi sech am schnellste verbreeden. DÕBah‡'’ hunn haut Gemeinschaften an 235 onofhŠngege LŠnner an ofhŠngegen Territorie weltwŠit. DŽi eenzeg onofhŠngeg Relioun dŽi geographesch mŽi vebreet ass, ass dÕChr‘chstentum an 254 LŠnner. D‘s Informatioun f‘nnt een am Supplement vun 1992 aus der EncyclopŽdie Britannica. D‘s Informatioun koum fir dՎischt vun der Chr‘schtlecher Welt EncyclopŽdie, dŽi dŽi Žischt vollstŠnneg Etude vu 500 Spezialisten, Demographen a Statistiker iwwer Weltreliounen zesummefaasst. DŽi geographesch Verdeelung vun de Reliounen 1992 war also dÕChr‘schtentum mat 254 LŠnner, de Bah‡'’ Glawen mat 205, den Islam mat 172, dÕJuddentum mat 125, den Hinduismus mat 88 an de Buddhismus mat 86 LŠnner. Dass de Bah‡'’ Glawen sech sou schnell verbreet huet ass schonn erstaunlech, wann ee bedenkt, dass et de Bah‡'’ Glawen just iwwer 150 Joer g‘tt an dass de Begr‘nner, Bah‡'u'll‡h, bis 1892 gelieft huet. DŽi 6 Millioune Bah‡'’ sinn zesummegesat aus allen NationalitŽiten a soziale Klassen. Si kommen aus ganz ‘nnerschiddleche reliŽisen an ethneschen UrsprŽng.
Begr‘nner vum Bah‡'’ Glawen ass Bah‡'u'll‡h, e Perser, dee vun 1817 bis 1892 gelieft huet. 40 Joer huet hien entweder am Prisong oder am Exil verbruecht. Fir dÕBah‡'’ ass hien dee leschte Gottesoffenbarer an enger Rei vum Abraham bis zu Mohammed, iwwer Krishna, Moses, Buddha, Zoroaster a Jesus Christus.
DÕEenheet vun der M‘nschheet ass dÕZentraaltthema vu sengem Message. Aus der Eenheet vu Gott erg‘tt sech dÕEeenheet vun de Reliounen op der Welt, den Žiwege Glawen u Gott. Der M‘nschheet g‘tt eng Zukunft vu Fridde versprach, wou dÕDiversitŽit, kultivŽiert a valorisŽiert, zur Harmonie an Eenheet bŠidrŽit, a net zu Konflikt a Krich fŽiert.
DÕBah‡'’ bemŽie sech eng Gesellschaft mat enger Rei vu Prinzipien ze schafen: dÕEenheet vun der M‘nschheet, dÕGlŠichheet vun de Rechter vu Mann a Frau, dÕOfschafung vu Rassentrennung, dÕOpstellung vun ekonomescher Gerechtegkeet, dÕSchafung vun enger ErzŽiung fir jiddereen, den Zesummenhang t‘schent der W‘ssenschaft an der Relioun, dÕAdoptioun vun enger Welth‘llefssprooch an dÕSchafung vun enger Konfederatioun vun Natiounen dŽi et fŠerdeg brŽngen, de Fridden oprecht ze erhalen an deem si de Prinzip vun der kollektiver SŽcherheet adoptŽieren.
WŠhrend deene leschte Joeren hu verschidde Bah‡'’communautŽite weltwŠit iwwer 1500 Projeten lancŽiert, dŽi mat ErzŽiung, èmwelt, a sozialer an ekonomescher EntwŽcklung ze dinn hunn, an dat vun einfache Schoulen um Niveau vun Dierfer bis zu Studienzentre fir dÕèmwelt.
Ouni Priesteramt oder Geeschtlechkeet, gerŽiert dÕBah‡'’communautŽit hir AffŠren dank engem weltwŠiten Administratiounssystem. D‘st System reprŠsentŽiert e Reseau vu lokalen a nationale Strukturen, dŽi demokratesch a mŽi wŽi 13000 Uertschaften an 235 LŠnner gewielt ginn. An zum Schluss nach e puer Zuelen, dŽi sech op Statistike vum leschte Joer bezŽien: 13232 ass dÕZuel vun de lokale RŽit, weltwŠit. 131933 ass dÕZuel vun de LokalitŽiten an der Welt wou Bah‡'’ wunnen. 2112 ass dÕZuel vun de StŠmm, Rassen an ethnesche Gruppen, wou dÕMemberen an der weltwŠiter Bah‡'’communautŽit vertruede sinn. 802 ass dÕZuel vun de Sproochen an deenen dÕSchr‘fte vu Bah‡'u'll‡h iwwersat sinn. 31 ass dÕZuel vun de VerlagshŠiser, weltwŠit. 7 ass dÕZuel vun de Bah‡'’ Radiostatiounen. 1500 ass dÕZuel vu Projeten dŽi sech fir sozial Gerechtegkeet asetzen, sou zum Beispill ekonomesch a sozial EntwŽcklung, ErzŽiungsprogrammer an èmweltschutz.

68 LŽift
68t Sendung, de 17ten an 18ten August 2002. LŽift ass e Wuert wat een oft an de Bah‡'’ Schr‘ften er‘mf‘nnt. Net n‘mmen an de Bah‡'’ Schr‘ften. LŽift ass eng vun den Dugenden, dŽi sou noutwendeg an der ErzŽiung ass. Dofir hunn ech mer fir d‘s Sendung e Buch matbŠigeholl an deem et ‘m praktesch KannererzŽiung geet. Et basŽiert op deenen Dugenden, dŽi ee bei sech f‘rdere soll. Anzwar fir all Woch eng Dugend.
LŽift ass sech ‘m ee suergen, no bei engem w‘llen ze sinn, a w‘lle matginn. LŽift ass dÕKraaft vun der UnzŽiung. Et ass en extrat Gefill wat eist HŠerz f‘llt. Leit gŠren hunn heescht si mat extra Suerg behandlen well si souvill fir eis bedeiten. Et kann ee LŽift an engem Laache weisen, dÕManŽier wŽi ee schwŠtzt, wŽi een eppes mŽcht a wat ee mŽcht, oder einfach een an den Aarm huelen.
LŽift heescht och sech an en aneren erafillen a sech Suerge maache wat si fillen. LŽift heescht deen aneren akzeptŽieren wŽi en ass. Et kann ee lŽif mat frieme Leit sinn, an deem een einfach ‘m si besuergt ass an hinne lŽif Gedanke schŽckt.
LŽift heescht mat anere Leit esou ‘mgoen, wŽi ee gŠr selwer hŠtt, dass si mat eis ‘mginn, mat Suerg a Respekt.
All Dugend g‘tt kuerz duerch en Zitat an e klengen Text virgestallt. Hei e puer StŽchprouwen aus dem Buch: Wat ass LŽift? Dat hu mer elo just gesinn. Firwat aner Leit gŠr hunn? Ouni LŽift gŽife mer eis aleng fillen. LŽift ass ustiechent. Wann ech Gott gŠren hunn, kann ech och seng LŽift fir mech spieren.
WŽi kann ech aner Leit gŠr hunn? Wourunner gesinn ech dass ech an der Dugend Fortschr‘tter maachen a wŽi gŽif LŽift ausgesinn wann, a da kommen eng Rei Situatiounen aus dem Alldag, wŽi zum Beispill wŽi gŽif LŽift ausgesinn wann s de w‘lls eppes fir dŠi Papp maachen well e krank ass oder du hues ee gŠr an du w‘lls him et weisen.
The Family Virtues Guide, op eng einfach Aart a Weis dat Bescht aus eise Kanner brŽngen, vum Linda Kavelin Popov. MŽi Info iwwer dÕBuch entweder bei eis oder um Internet ‘nnert www.penguin.com .
Fir ofzeschlŽissen e kuerzen Text op fransŽisch aus de Bah‡'’ Schr‘ften zum Thema LŽift: ÇÊSois assurŽ que l'amour est le secret de la sainte loi de Dieu, la manifestation du MisŽricordieux, la fontaine d'o s'Žcoule l'eau spirituelle. L'amour est la douce lumire cŽleste, le souffle Žternel de l'Esprit saint qui vivifie l'‰me humaine. L'amour est la cause de la rŽvŽlation de Dieu aux hommes et, selon la crŽation divine, le lien vital inhŽrent ˆ la rŽalitŽ des choses. L'amour est la voie unique qui assure une fŽlicitŽ vŽritable dans ce monde et dans l'autre. L'amour est la lumire qui guide dans l'obscuritŽ, le trait d'union vivant qui unit l'homme ˆ Dieu et qui assure le progrs de toute ‰me ŽclairŽe. L'amour est la loi la plus grande qui gouverne ce cycle puissant et divin, le pouvoir unique qui lie ensemble les divers ŽlŽments de ce monde matŽriel, la force magnŽtique suprme qui rgle les mouvements des sphres de l'espace cŽleste. Par sa puissance infaillible et illimitŽe, l'amour rŽvle les mystres latents dans l'univers.L'amour est l'esprit de vie qui orne le corps de l'humanitŽ, le fondateur de la vraie civilisation dans ce monde mortel et le flot de gloire impŽrissable qui se rŽpand sur toute race et nation animŽes de sentiments ŽlevŽsÈ.28

69 ExistŽiert den DŠiwel, g‘tt et Geeschter a Spiritismus?
69t Sendung, de 24ten a 25ten August 2002. DÕBah‡'’ Schr‘fte lŽieren eis, dass et dat BŽist als eegestŠnneg Kraaft net g‘tt, grad esou wŽi dÕKeelt an dÕDŠischtert keng eegen Energi‘ sinn, mee den Ausdrock vum Feele vu WŠermt a Liicht. Vu dass n‘mmen dŽi positiv, entwŽckelt Eegenschaften a FŠegkete wierklech existŽieren, k‘nne mer aus d‘sem Liewen och n‘mme si mathuelen, an duerfir ginn et an deene geeschtege Welte keng bŽis Energien oder bŽis Geeschter.
Dat wat aner Reliounen dat BŽist, den DŠiwel oder Satan nennen, si fir dÕBah‡'’ Symboler fir den Ego, deen eis Opmierksamkeet un dat Materiellt fesselt; wat aner Reliounen den Himmel an dÕHŠll nennen, si Symboler fir dÕNosin an dÕWŠitewechsi par rapport zum G‘ttlechen. Hei elo e puer Texter zum Thema aus de Bah‡'’ Schr‘ften:
ãBedenkt wat de M‘nsch vun den aneren erschafene Wiesen ‘nnerscheet an hien zu engem besonnesche Geschšpf mŽcht. Ass et net seng UrteelsfŠhegkeet, seng Intelligenz. Soll hie net d‘s FŠegkeeten a senger reliŽiser Forschung benotzen? Ech soen iech: Weit alles, wat iech als Relioun ugebuede g‘tt, mat der Wo vun der Vernonft an der W‘ssenschaft. Wann et dÕProuf besteet, da k‘nnt der et unhuelen, well dann ass et dÕWourecht. ... Am anere Fall ass et Onw‘ssenheet.Ò 29
A weider fanne mer: ãWat dÕFro vu bŽise Geeschter, DŠmonen a Monstren ugeet, sou huet alles wat sech an den hellege Bicher dorop bezitt eng symbolesch Bedeitung. Wat een haut am Volleksmond doriwwer zielt ass rengen Awerglawen.Ò
A weider fanne mer: ãDe bŽise Geescht, Satan oder wat och ‘mmer al bŽis interpretŽiert g‘tt, bezitt sech op dŽi niddreg Natur vum M‘nsch. D‘s niddreg Natur g‘tt op ‘nnerschiddlech ManŽier symbolisŽiert. Am M‘nsch ginn et zwou AusprŠgungen; dŽi eng ass den Ausdrock vun der Natur, dŽi aner den Ausdrock vun der geeschteger Welt. DÕWelt vun der Natur ass feelerhaft. Kuck der se gutt un a verwerf all Form vun Awerglawen an Abildung ... Gott huet ni e bŽise Geescht erschaf; all sou Iddien a Bezeechnunge si Symboler, dŽi just dŽi m‘nschlech oder ierdesch Natur vum M‘nsch ausdrŽcken. Eng wesentlech Bedingung vun €erdbuedem ass dŽi, dass si DŠren, Onkraut a Beem ouni Friichten ervirbrŽnge kann. Relativ gesinn ass dat dat BŽist; et handelt sech einfach ‘m dee niddregen Zoustand an dat gerengwŠertegt Erzeugnis vun der Natur.Ò
Zum Schluss elo d‘sen dŠitschen Text aus de Bah‡'’ Schr‘ften: ãDer M‘nsch steht auf der hšchsten Stufe der Materie und am Anfang der Geistigkeit, das hei§t, er ist der Abschlu§ der Unvollkommenheit und der Anbruch der Vollkommenheit. Er steht im letzten Grad der Dunkelheit und am Anfang des Lichts. Darum wurde gesagt, da§ die Stufe des Menschen das Ende der Nacht und der Beginn des Tages sei, was bedeutet, da§ er der Inbegriff aller Grade der Unvollkommenheit ist und da§ er die Grade der Vollkommenheit besitzt. Er hat die tierische Seite so gut wie die engelgleiche Seite; und das Ziel eines Erziehers ist, die menschlichen Seelen so zu bilden, da§ ihre engelhafte Seite ihre tierische Ÿberwinden kann. Wenn dann die gšttliche Kraft im Menschen, die seine wesentliche Vollkommenheit ist, die satanische Kraft, die absolute Unvollkommenheit ist, Ÿberwindet, wird er zum vortrefflichsten aller Geschšpfe; siegt aber die satanische Kraft Ÿber die gšttliche, so sinkt der M‘nsch zum niedrigsten der Geschšpfe herab. Darum ist er der Abschlu§ der Unvollkommenheit und der Anbruch der Vollkommenheit. Bei keiner anderen Gattung in der Welt des Daseins besteht so ein Unterschied und Widerspruch, solche GegensŠtzlichkeit und Verschiedenheit wie bei der Gattung des Menschen.Ò

70 DÕBah‡'’ Bestietnis
70t Sendung. Fir dÕBah‡'’ ass dÕFamill dÕFundament vun der Gesellschaft. Sou laang des extrem wichteg Zell net gesond an eeneg ass, sou laang kann eis Gesellschaft och net gesond a vereent sinn. DÕBestietniss mat engem Partner vum anere Geschlecht stellt dÕBasis vum Familljeliewen duer. Bah‡'u'll‡h huet geschriwwen: ãle mariage est une forteresse de bien-tre et de salut.ÒÊ Hie sot och dass dŽi bestuete Koppel sech sollt MŽi ginn ãde devenir des compagnons affectueux lÕun vers lÕautre, fir elo a fir dÕEiwegkeet.ÒÉ
DÕBah‡'’ denken dass dÕVirbereedung op dÕBestietnes wesentlech ass fir e glŽckleche Stot ze garantŽieren. Zu d‘ser Virbereedung gehŽiert och dass dÕElteren hir Zoust‘mmung zu der Wiel vum Partner ginn. Wann dŽi zwee dŽi sech w‘lle bestueden hire Choix gemaach hunn, ass et dÕAufgab vun den Elteren hire Kanner an enger vun de wichtegsten DŽcisiounen an hirem Liewen ze h‘llefen.
D‘s Viraussetzung schŽngt de Bah‡'’ onbedŽngt noutwendeg fir dÕEenheet am Bestietnes an an der Famill ze halen. Bah‡'u'll‡h verlaangt vu sengen UnhŠnger, seng Elteren ze Žieren. DÕAverstŠndnis vun den Eltere krŽien, bestŠtegt dÕWichtegkeet vun d‘sem Lien deen eng Generatioun mat dŠr anerer verb‘nnt. Sollten dŽi Žischt puer Joer vum Bestietnes schwŽier sinn, ass d‘se Lien eng gutt StŸtz.
Wann dÕElteren hiert AverstŠndnes ginn hunn, kann dÕHochzŠit gefeiert ginn an dat mat enger Zeremonie dŽi ganz einfach ka sinn. Virun zwee Zeien, dŽi vum lokale Bah‡'’ Rot ernannt ginn, seet dÕKoppel folgende Vers: ÇÊEn vŽritŽ nous dŽpondons de la volontŽ de Dieu.ÊÈ D‘st einfacht Engagement, anzwar nom W‘lle Gottes ze liewen, bedeit och, all dŽi aner Aufgaben zÕakzeptŽieren, dŽi dÕBestietnes mat sech brŽngt: dÕVerspriechen, sech gŠr ze hunn, een deen aneren an Eier halen, sech een ‘m deen aneren ze bek‘mmeren, onofhŠngeg vu gesondheedleche Problemer oder materiellem RŠichtum, am Matginn an an der Zouneigung.
Doriwer hinaus kann dÕKoppel an hir Famill dÕHochzŠit sou organisŽieren wŽi si w‘llen. Ganz no hirem persŽinleche Gožt, demno wat se sech k‘nne leeschten, no de kulturellen Traditiounen kann dÕHochzŠit einfach oder grandiŽis sinn, an dat op all Niveau: dÕMusek, Danzen, dÕGezei, dÕIessen an dÕFestivitŽiten.
WŽi an deene meeschte Reliounen, g‘tt dat, wat Mann a Fra am Bestietnes verb‘nnt, als helleg ugesinn an dÕKoppel versprŽcht sech absolutt trei ze sinn.
DÕGlŠichheet t‘schent Mann a Fra g‘tt am Bah‡'’ Bestietnes an dÕPraxis ‘mgesat. Problemer dŽi am Stot optauchen, ginn duerch Berodung am Stot gelŽist. DÕFraen hunn dÕFrŠiheet der Carrire nozegoen, dŽi si interessŽiert; de Mann soll sech genee sou un der Hausaarbecht an der ErzŽiung vun de Kanner bedeelege wŽi dÕFra.
Et ass ganz verstŠndlech dass Bestietnesser t‘schent Leit aus verschidde Kulturen encouragŽiert ginn. Si ‘nnerstrŠichen nŠmlech dÕwesentlech Eenheet vun der M‘nschheet.
Wann e Bah‡'’ Bestietnes nemŽi fonktionŽiert, ass dÕScheedung erlaabt, awer natierlech g‘tt dovun ofgeroden. Wann eng Bah‡'’ Koppel dÕScheedung ufreet, mussen si wŠhrend engem Joer getrennt liewen an eng Reconciliation versichen. Wann, zum Schluss vum Joer, dÕScheedung nach ‘mmer gefrot ass, g‘tt se akkordŽiert, an dat sou wŽi et am Code Civil virgeschriwwe steet. D‘st Joer vun der Gedold, - annŽe de la patience Ð wŽi et heescht steet ‘nnert der Verantwortung vom lokale Bah‡Õ’ Rot.
DÕHaaptroll vum Bestietnes bei de Bah‡'’, ausser dem physeschen, intellektuellen a spirituelle VerstŠndnis, ass dÕProcrŽation. DÕErzŽiung vun de Kanner ass fir e Bah‡'’ net n‘mmen eng immens Quell vu Freed mee och eng ganz speziell an Žierbar Aufgab.

71 DÕWeltkonferenz gŽint Rassissmus
71t Sendung, den 31ten August an 1te September 2002. SŽcher hutt der vun de Schwieregkeeten ronder‘m dÕWeltkonferenz gŽint Rassissmus hŽieren. DÕRegierunge vun der Welt ploe sech mat enger fundamentaler Herausfuerderung mat dŠr dÕM‘nschheet haut betraff ass. Leider hunn dÕMedien decidŽiert, sech Žischter op dÕSchwieregkeeten ze konzentrŽieren, wŽi zum Beispill dÕDŽcisioun vu Vetrieder vun zwou Regierungen, sech nemŽi un der Konferenz ze bedeelegen. DÕMedien sinn net esou interessŽiert, vun de Fortschr‘tter, dŽi gemeet ginn, zÕerzielen, wann se och nach sou kleng sinn.
Als eng international Netregierungsorganisatioun huet dÕinternational Bah‡'’communautŽit sech scho mat de Virbereedungen fir d‘s Konferenz bek‘mmert. Si ass och selwer op der Konferenz vertrueden. Leit vu verschidde Rassen an ethnesch Gruppen ze vereenegen ass eng Aarbecht fir dŽi dÕBah‡'’ Gemeng scho laang bekannt ass. De SchwŽierpunkt vun hirer Aarbecht louch nach ‘mmer doran, mŽi eng grouss Eenheet opzebauen anstatt Konfrontatioun ze sichen. DÕExistenz selwer vun der Bah‡'’communautŽit Ð vereent an hirer Verschiddenheet uechter dÕWelt Ð ass e Beweis fir dÕWourecht an dÕEffikazitŽit vun de LŽiere vu Bah‡'u'll‡h iwwer dÕEenheet vun der M‘nschheet.
E Beitrag vun der internationaler Bah‡'’communautŽit op der Weltkonferenz gŽint Rassissmus war hire Rapport, deen si der Konferenz prŠsentŽiert hunn. Ech zitŽieren aus dem Rapport: ãDŽi falsch Idee dass dÕM‘nschheet iergendwŽi aus verschidden an eege Rassen, V‘lker oder Kasten zesummegestallt ass Ð an dass d‘s ènnergruppen a sech selwer verschidden intellektuell, moralesch an oder physesch KapizitŽite bes‘tzen, dŽi dann doduerch verschidde ManŽiere vu Behandlung gerechtfŠrtegen Ð ass dÕWuerzel vun all de Forme vun Diskriminatioun an Intoleranz.Ò
ãA Wierklechkeet g‘tt et n‘mmen eng m‘nschlech Rass. Mir sinn ee Vollek, bewunnen de PlanŽit €erd, eng m‘nschlesch Famill, zesummegebonnen an engem gemeinsame Schicksal, eng eenzeg Eenheet, hirgestallt vun enger an der selwechter Substanz, mat der Opfuerderung, eng eenzeg SŽil ze sinn.Ò
ãDes RealitŽit unerkennen ass dÕAntidot zum Rassissmus, der Xenophobie an der Intoleranz an all hire Formen. Et sollt, deementspriechend, als eng Richtlinn g‘llen, an dat fir all Diskussiounen, Deliberatiounen an dat wat bei der Weltkonferenz gŽint Rassissmus erauskomme soll.Ò
ãDes Tatsaach vun eiser Existenz richteg ze verstoen, g‘tt eis dÕFŠegkeet, dÕM‘nschheet net n‘mme vum Rassissmuss, sowŽi rassesch an ethnesch Viruerteeler an der Xenophobie ewechzefŽieren, mee doriwwer eraus ewech vun Notioune vun Toleranz oder Konzepter vun engem Multikulturalismus. Wann d‘s Konzepter och wichteg Schr‘tt vun engem laang erwaarten Zil vun der M‘nschheet sinn, eng friddlech, gerecht a vereente Welt ze bauen, gi se awer dach net duer fir dÕKrankheete wŽi de Rassissmuss a seng Begleeder, dŽi jo awer dŽif Wuerzelen hunn, ze heelen.Ò
ãDÕRealitŽit vun der m‘nschlescher Eenheet g‘tt vun der W‘ssenschaft voll ‘nnerst‘tzt. DÕAnthropologie, dÕPhysiologie, dÕPsychologie, dÕSoziologie a viru kuerzem dÕgenetesch Fuerschung, an hirer Entzifferung vun de m‘nschlesche Genen, weisen all, dass et n‘mmen eng m‘nschlesch Spezie g‘tt, wann och onendlech ‘nnerschiddlech an den zwweetrangegen Aspekter vum Liewen. DŽi grouss Weltrelioune vertrieden d‘se Prinzip, och wann hir UnhŠnger, mat ZŠiten, u falsch Notioune vu SuperioritŽit festgehalen hunn. DÕBegr‘nner vun all de grousse Relioune vun der Welt hu versprach dass enges Dags Fridden a Gerechtegkeet op der Welt gŽif bestoen an dÕganz M‘nschheet vereent wier.Ò
Am Rapport vun der internationaler Bah‡'’communautŽi f‘nnt ee konkret VirschlŽi dass bei der Konferenz positiv Saache vun der Konferenz erauskomme sollen.

72 Den 11te September, dÕWelt am Schock
72t Sendung, de 14ten a 15te September 2002. Wat de leschten D‘nschdeg geschitt ass, huet mech wierklech wakreg ger‘selt. Mat Momenter koume mer dÕTrŽinen, wŽi ech dÕSolidaritŽit ronder‘m mech gespuert hunn. 24 Stonnen no deem trageschen Dag huet den amerikanesche Kongress um Kapitol Gebieder gesot. Net n‘mmen a ganz Amerika, mee iwwerall uechter dÕWelt gouf gebiet. Ass net grad an esou enger schrecklecher Situatioun Glawe gefrot? Musse virun allem dŽi Betraff net just elo staark sinn an hir Gefiller vun extremer Trauer, Schock, Roserei an dem Gefill fir rŠchen ze w‘llen, musse si net elo versichen d‘s Gefiller ‘nner Kontroll ze krŽien? èmmer er‘m hŽiert een dee staarke Wonsch no Bestrofung a Gerechtegkeet fir dŽi Responsabel. 'Abdu'l-Bah‡ sot: Gerad dann, wa mer mat Ongerechtegkeet konfrontŽiert sinn, musse mer op dŽi Responsabel sou kucken, dass mer hir S‘nne verdecken, awer mat Gerechtegkeet handeln; wa mir dat och vlŠicht net fŠerdeg brŽngen, sou k‘nne mer sŽcher sinn dass Gott gerecht ass. ZuglŠich ass Hien och barmhŠerzeg, genee sou wŽi Belounung a Bestrofung dÕPilie‘ sinn, op deenen eis Gesellschaft stinn, sinn et an der nŠchster Welt BarmhŠerzegkeet a Gerechtegkeet. Wa mer Gott net nolauschteren a mir gŽint dat schaffen, wat Hien eis urŽit, wŠert Hien dat wat mer man am Liicht vun der Gerechtegkeet kucken an eis dovir bestrofen. An dat a Form vu geeschteger Deprivatioun an Degradatioun. DowŽinst fanne mir an de Bah‡'’ Gebieder Passagen, wou mer Gott bieden, net op eis mat Gerechtegkeet ze kucken, mee mat onendlecher BaarmhŠerzegkeet.
WŽi hunn dÕBah‡'’communautŽiten op dat reagŽiert wat den 11te September passŽiert ass? All National RŽit hunn hire Schock an Onglawen mat der amerikanescher Bev‘lkerung a mat de Bah‡'’ vu New York matgedeelt. New York, eng Stad dŽi de Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡'’ Relioun, dÕStad vum BŸndniss genannt huet. Enger Stad wou sech virun nŽng Joer, iwwer 30000 Bah‡'’ aus der ganzer Welt zesummefonnt hunn, fir dÕhonnertjŠreg Hischeede vun Hirem Begr‘nner Bah‡'u'll‡h, ze kommemorŽieren an zuglŠich der Welt ze weisen, dass dÕEenheet an der Villfalt RealitŽit ka sinn.
Bah‡'’ an der ganzer Welt biede speziell an d‘sen Deeg dass dÕM‘nschheet Fridde f‘nnt, an d‘ser ZŠit vu Leiden, OnglŽck a Peng an dass si a Bah‡'u'll‡h dee gesi k‘nnen, deen hinnen h‘llefe kann. Wann dir w‘llt e puer Bah‡'’ Gebieder kennelŽieren an iech fir dÕLŽisungsvirschlŽi vun de Weltproblemer interessŽiert, da rufft eis un; daagsiwwer um 44 22 20 oder kuckt am Telefonsbuch ‘nnert Bah‡Õ’.

73 DÕWelt nom 11te September 2002
73t Sendung, den 21ten an 22te September 2002. DÕBah‡'’ Reaktiounen no deenen tragesche Momenter dÕlescht Woch. ãDŽi tragesch a schockŽierend Evenementer vun der leschter Woch an Amerika weie schwŽier an eisen HŠerzer. SŽcher maache mir eis all Gedanken a Suergen iwwer den zukŸnftege Fridden an dÕWuelerginn vun der M‘nschheet.Ò
Mat d‘se Wierder huet den Nationale Bah‡'’ Rot vu Groussbritanien sech un dÕBah‡'’ an hirem Land an doriwwer hinaus geriicht. Un dŽi amerikanesch Bah‡'’ communautŽit schreift den Nationale Rot ‘nner anerem dat hei:
ãEis HŠerzer si geschockt a voller Trauer wa mer un dÕGewaltaktioune vun Terroristen gŽint onsch‘lleg Opfer zu New York, Pennsylvenia a Washington denken. Mat vollem W‘lle biede mer fir dŽi, dŽi gestuerwe sinn a froen den Herrgott sech ‘m dÕHŠerzer vun Deenen ze bek‘mmeren, dŽi Membere vun hirer Famill verluer hunn a fir eis Natioun an hiert dÕVollek ze stŠerken fir des Herausfuerderung mat Glawen, Courage an Eenheet unzehuelen.Ò
Vill vun eis froen sech sŽcher, wŽi mir op dat wat passŽiert ass, elo reagŽiere k‘nnen. An dat an d‘ser kritischer ZŠit an der Geschicht. Als Bah‡'’ hu mer eng grouss Chance an deem mer eng Rei vu Gebieder fir Amerika an New York hunn. Uganks vum leschte Joerhonnert war 'Abdu'l-Bah‡, de Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡'’ Relioun nŠmlech wŠhrend enger gudder Rei MŽint an Amerika an och zu New York. Hien huet do a PrivathŠiser, Kirchen, Synagogen an aner grousse Kongresszentren dÕLŽiere vu sengem Papp mat Iwwerzeegung a vill LŽift verbreet. Sou f‘nnt een op der InternetsŠit vun de Bah‡'’ vun New York zwee vun deene Gebieder.
Wat och ‘mmer an den nŠchsten Deeg, Wochen a MŽint passŽiere wŠert, k‘nne mir voll Vertraue soen, dass d‘st dee grousse Plang vu Gott ass fir dÕWelt ze vereenegen. Als Bah‡'’ kann een a Versuchung kommen doriwwer ze spekulŽieren wat dat genee heesche soll. Et ass och liicht sech an Diskussiounen anzeloossen, wat dÕRegierunge vun der Welt dann elo maache sollten. Eis Aufgab ass et awer, eise Matm‘nschen ze h‘llefen, hire Verstand an hir HŠerzer opzeman fir dŽi eenzeg Kraaft dŽi Fridden op der Welt brŽnge kann.
MŽi wŽi jee, schreift den amerikanesche Bah‡'’ Rot, g‘tt elo dÕVisioun vum heelende Message vu Bah‡'u'll‡h gebraucht an de Bah‡'’ Gedanke vun universaler LŽift an H‘llef. Weider soen dÕBah‡'’ Schr‘ften eis: ãLooss hie jidderengem h‘llefen a vun Notze sinn, deen him iwwer de Wee leeft. Looss hien de Charakter vu jidderengem verbesseren. ... Well dÕLŽift ass eng Luucht dŽi liicht, egal wou se ass, an Haass ass dÕDŠischtert, egal wou se ass.Ò ãEch fuerderen iech op,Ò schreift 'Abdu'l-Bah‡, ãkonzentrŽiert all dÕGedanke vun Šrem HŠerz op dÕLŽift an op dÕEenheet. Wann iech e Gedanke vu Krich k‘nnt, ersetzt en duerch mŽi e staarke Gedanke vu Fridden. E Gedanke vun Haass muss duerch mŽi e staarke Gedanke vu LŽift zerstŽiert ginn. Gedanke vu Krich brŽngen ZerstŽierung vun aller Harmonie, Rou an Zefriddenheet. Gedanke vu LŽift fŽieren zu BridderlechkŽit, Fridden, Fr‘ndschaft a GlŽck.Ò

74 Dat 20t Jorhonnert
74t Sendung, den 28ten a 29te September 2002.
DÕ20t Joerhonnert kann een an engem Saz definŽieren: eng laang an eenzeg Recherche wŽi dÕWelt organisŽiert soll sinn. Hannert deenen onzielbare Konflikter steet eng Fro, op dŽi vill Institutiounen, Organisatiounen a Mouvementer bis haut nach keng kloer €ntwert fonnt hunn: WŽi soll dÕM‘nschheet sech organisŽieren? Am Ufank vum leschte Joerhonnert ass dÕabsolutt Monarchie a Fro gestallt ginn; den Žischte Weltkrich huet hir lescht Institutiounen niddergerass. Den zweete Weltkrich huet dÕFro vum Faschissem geklŠert an huet dem Kolonialismus de Coup de gr‰ce ginn. An haut g‘tt dŽi ambitiŽist vun allen Experienzen, de Kommunismus, genauso diskreditŽiert. Dat eenzegt wat bleift ass dÕDemokratie. MŽi wŽi eng Demokratie? Obscho si wŠitaus besser ass wŽi all anere System dee mer bis haut kennen, huet dÕDemokratie, sou wŽi mir se haut praktizŽiern, hir eege Schwieregkeeten. Trotz hirem Succs schŽngt et wŽi wann am Westen, dÕMultiparteiesystem hir Grenzen erreecht hŠtt. Korruptioun, Beschass, negatif Walkampagnen, gefŠlschte Walen an Indifferenz hunn a ville LŠnner sou en Desinteressi bei de Wieler erbŠigeruff, dass dŽi ganz IntegritŽit vum System bedreet ass. Am Oste sinn dŽi Žischt Zeeche vun der Demokratie vun enger Onmass vu Problemer bedroht an dÕDemokratie g‘tt ‘nner Drock gesat. Dozou gehŽieren e Mangel un Erfahrung, ural ethnesch Spannungen a kulturell Bestriewungen dŽi sech gŽinteniwwer stinn.
èmmer mŽi Leit froen sech wŽi eng Form vu Regierung haut da nach fiabel ass. Um Rand vun d‘ser Diskussioun g‘tt et zur ZŠit eng aussergewŽinlech Alternativ, dŽi vun der weltwŠiter Bah‡'’communautŽit entwŽckelt g‘tt. DÕadministratiivt System wat hir h‘lleft hir AffŠiren ze gerŽieren gouf vum Begr‘nner selwer a senge Schr‘ften entworf. Domat krŽien dŽi sozial Prinzipien dŽi hie gelŽiert huet och e Kierper. De Fait dass et e g‘ttleche Modell fir eng permanent Administratioun vum Bah‡'’ Glawe g‘tt ass genee sou wesentlech zu der Definitioun vum Glawen an dem PraktizŽieren wŽi dŽi geeschtlech a sozial Doktrinne (LŽieren) vu Bah‡'u'll‡h.
Sou schreift Bah‡'u'll‡h zum Beispill dass e Bah‡'’, an egal wŽi engem Land en och wunnt, sech der jeweileger RegŽirung gŽintiwwer loyal, Žierlech an trei behuele soll.
WŽi elo DŽcisiounen am Bah‡'’ Glawe getraff ginn, sief et op lokalem, nationalem an internationalem Plang, wŽi eng Stellung dÕExpressioun vum Eenzelnen anh‘lt, gesi mer an eiser nŠchster Emissioun. Fir ofzeschlŽissen, nach d‘se Gedanken: Gebiet ass s‘nnlos ouni Meditatioun a Meditatioun ass s‘nnlos ouni Aktioun.

75 E Modell wŽi dÕM‘nschheet zesumme liewe kann
75t Sendung, de 5ten a 6ten Oktober 2002. Am Bah‡'’ Glawen fanne mer e Modell an e Beispill wŽi dÕM‘nschheet zesumme liewe kann. Entworf gouf d‘st Modell am M‘tt vum 19te Jorhonnert vun hirem Begr‘nner, Bah‡'u'll‡h. Haut g‘tt d‘st Modell vu 6 Millioune Leit weltwŠit an dÕRealitŽit ‘mgesat, also eng Persoun vun dausend op der Welt bekennt sech als Bah‡'’ a versicht duerch seng Aktiounen, sŠi Liewe a seng Partizipatioun, e Beispill ze sinn.
Eng konkret €ntwert also op dŽi Fro, dŽi souvill gestallt g‘tt, an dat gerat elo: WŽi soll dÕM‘nschheet sech organisŽieren? Fir unzefŠnken fanne mer an de Bah‡'’ Schr‘ften, dass e Bah‡'’, an egal wŽi engem Land een och wunnt, sech der jeweileger Regierung gŽintiwwer loyal, Žierlech an trei behuele soll. DÕDezisiounen an den AffŠre vun der Gemeng gi vun administrative RŽit getraff, vu frŠi gewielte Gremien also an dat op lokalem, nationalem an internationalem Plang. Obwuel d‘s demokratesch Wale vill €hnlechkeete mat anere Walen hunn, dŽi mer kennen, sou steet dÕBah‡'’ Administratioun an dÕGestioun an hirem Ganzen dach a staarkem Kontrast zu den aktuelle Modeller. Sou zum Beispill wŽi dÕWalen ofgehal ginn. Do g‘tt et keng Form vu Walpropaganda oder Nominatioun. Jiddereen dee wielt huelt dee grŽisst mŽigleche Choix vu Kandidaten. DÕAart a Weis wŽi dÕBah‡'’ Gremien hir Eentscheedungen huelen ass genee sou original. An d‘ser Approche feelt de Geescht vun der Konfrontatioun a si basŽiert sech op der Recherche vun engem gemeinschaftleche Konsensus. E Konsensus, deen dÕInteresse vun de Wieler zesummesammelt, am plaz se ee gŽint deen aneren auszespillen.
DÕStudenten, dŽi dee geschichtlechen an theoreteschen Aspekt vu moderner Politik kennelŽieren, wŠerten eppes hei besonnesch interessant fannen: An zwar dÕGlŠichgewicht wat am System gehale g‘tt t‘schent der FrŠiheet vun dem individuellem Ausdrock an der Recherche vum bien commun.
Dat wat Bah‡'u'll‡h eis ze soen huet riicht sech net n‘mmen un dÕM‘nschheet allgemeng an als KollektivitŽit mee och un dÕGew‘sse fir all Eenzelnen. ãSoyez vigilants aux besoins de votre ŽpoqueÒ, seet Hien ãet concentrez vos dŽlibŽrations sur ses nŽcessitŽs et sur ses exigences.Ò De M‘nsch krut moralesch, intellektuell a geeschtlech FŠegkeeten dŽi enorm wichteg sinn, wa mer gŠr hŠtten, dass eis Zivilisatioun Fortschr‘tter soll man. Also ass et och grad sou wichteg fir dÕGestioun vun der Gesellschaft d‘s kreativ MŽiglechkeete vun eiser SŽil frŠizeman wŽi och e System ze f‘rderen an deem Dezisioune demokratesch getraff ginn.

76 WŽi dÕBah‡'’ sech organisŽieren?
76t Sendung, den 12ten an 13ten Oktober 2002. An de Bah‡'’ Schr‘fte fanne mer e Kader, eng administratif Uerdnung mat der dÕBah‡'’ hir AffŠre gerŽiere k‘nnen. D‘s Uerdnung basŽiert op engem eenzegartege System vu RŽit, dŽi frŠi gewielt ginn. Si ginn eis nei UstŽiss iwwer dÕLimite vun der Demokratie.
DŽi administrativ Uerdnung, dŽi Bah‡'u'll‡h verk‘nnegt fuerdert vun de gewielten Institutiounen, dass si dÕEntwŽcklung an dÕAusŸbe vun enger Rei vu FŠegkeeten ureegen. Dat sinn dŽi moralesch, dŽi intelektuell an dŽi geeschteg FŠegkeeten. Si si wesentlech fir de Fortschr‘tt vun eiser Zivilisatioun. A fir das d‘s Fuerderunge k‘nnen erf‘llt ginn, goufe komplŠmentar Institutiounen erschaf. Hir Aufgab lŠit doranner ze beroden, zÕencouragŽieren an zՑnnerst‘tzen, engersŠits dÕMembere vun der Bah‡'’gemeng eenzel an anerersŠits als gewielten Organer. DŽijŽineg, dŽi d‘se fondamentalen DŽngscht ausŸben, goufen opgrond vun e puer Kriterien ausgewielt: eng grouss Erfahrung, WŠisheet, MaturitŽit, IntegritŽit an aner persŽinlech QualitŽiten.
Duerch hir Nominatioun kritt dÕBah‡'’gemeng e Grupp vu Leit, dŽi eng grouss DiversitŽit duerstellen. Bei der èmsetzung vun de LŽiere vu Bah‡'u'll‡h am alldeegleche Liewe brŽngen si sou vill Enthusiasmus mat. Obscho si kee Mandat hu fir Entscheedungen ze treffen, droen hir RotschlŽi wesentlech derzou bŠi, dÕLiewe vun der Bah‡'’gemeng ze gestalten. DÕMembere vun d‘ser ernannten Institutioun leeschte fir eng best‘mmten ZŠit d‘sen DŽngscht. Um Enn vun hirem Mandat huelen si nees hir normal Plaz an der Bah‡'’communautŽit an. Si hu keng klerikal Funktioun an et steet hinnen och net zou, dÕBah‡'’ LŽieren zÕinterpretŽieren. Par conter ass et wouer dass hir Meenung respektŽiert g‘tt, an dat vun deem Eenzelnen wŽi vun den administrative RŽit.
WŽi ginn dann elo am Bah‡'’ Glawen dÕDezisioune geholl? BasŽierend op engem Ensemble vu Wal- a Berodungsprinzipien, drŽint de Bah‡'’system vun der gemeinschaftlecher DŽcisioun ronder‘m administrativ RŽit, dŽi frŠi gewielt ginn. D‘s Hierarchie delegŽiert dÕHuele vun den Entscheedungen op der mŽiglechst ‘nneschter Stuf, wat un sech en eenzegartegt Instrument vun Demokratie op lokalem Niveau duerstellt. ZuglŠicher ZŠit erlabt d‘s Hierarchie en Niveau vu Koordinatioun an Dezisoun z‘erreechen, deen eng Kooperatioun op weltwŠitem Plang mŽiglech mŽcht.

77 De lokale Bah‡'’ Rot
77t Sendung, den 19ten an 20ten Oktober 2002. DÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Um Mikro de Jean-Marie Nau. DÕadministratif Uerdnung am Bah‡'’ Glawen, gouf vu Bah‡ÕuÕll‡h, dem St‘fter vum BahaÕi Glawen a Senge Schr‘ften duergeluecht. Hien huet duerch d‘s Uerdnung eng Form geschaf, an dŠr Seng sozial LŽieren Uwendung fannen. DÕTreffe vun Entscheedungen, wat elo dÕAffair‘ vun der Gemeng ugeet, lŠit an den HŠnn vun Conseilen, dŽi um lokalem, nationalem, an internationalem Plang frŠi gewielt ginn. Um lokale Plang, ass dat de sougenannten lokale geeschtege Rot. Fir L‘tzebuerg sinn dat dŽi eenzel Gemengen am Land. E lokale Bah‡'’ Rot g‘tt an all Gemeng gewielt wou op mannst nŽng erwuesse Bah‡'’ wunnen. Et ass n‘tzlech wa mer eis e b‘sse mŽi genee ukucken, wŽi de lokale Rot da fonktionŽiert, aus dem einfache Grond dass de Fonktionement Šhnlech ass op nationalem wŽi op internationalem Plang.
DÕAktiounsfeld vum lokale Rot ass duerch dÕGemengegrenzen definŽiert, dŽi jo vun der Regierung festgeluecht sinn. An anere Wierder heescht dat, dass all dÕBah‡'’ dŽi an enger Gemeng gewunnen zu deem jeweilege lokale Rot gehŽieren. Also all Bah‡'’ deen zum Beispill um Lampertsbierg, Cents, Belair oder zu Beggen wunnt, gehŽiert zum lokale Rot vun de Bah‡'’ vun der Stad L‘tzebuerg.
De lokale Rot g‘tt all Joer a geheimer Wal gewielt. Am Abr‘ll treffen dŽi erwuesse Bah‡'’ iwwer 21 Joer aus hirer jeweileger Gemeng sech fir ze wielen. Am Fall wou se verh‘nnert sinn, si se gebieden hir St‘mm schr‘ftlech eranzeschŽcken. No enger ZŠit fir Gebieder a rouegem Nodenken schreiwen dÕPartizipanten dÕNimm vun deene 9 Leit op, dŽi hirer Meenung no dŽi beschte QualitŽiten hunn fir dÕAffŠre vun der Gemeng ze gerŽiren. An de Bah‡'’ Schr‘fte f‘nnt een dÕBeschreiwung vun d‘se QualitŽiten, dat sinn ‘nner anerem W‘ssen, Erfahrung an DŽngscht un der Gemeng an um Glawen.
Interessant ass hei virun allem, dass et keng Wall‘scht g‘tt a keng Kandidaten. All Erwuessene vun der Bah‡'’gemeng kann an de lokale Rot gewielt ginn; dŽi nŽng Leit dŽi dŽi meeschte St‘mme kruten, si gewielt. Vu dass jidderee gewielt ka ginn, huet deen Eenzelne bei der Wal eng absolutt FrŠiheet wŽi eng nŽng Leit hie wielt.
De Prinzip vum Bah‡'’walsystem basŽiert dorops, Verantwortlecher no vir ze brŽngen, dŽi hir FŠegkeeten an den DŽngscht vun der Gemeng sezten. Zur ZŠit gerŽiren dŽi lokal RŽit eng ganz Rei vun AktivitŽiten dŽi dÕBasis vum Liewen an der Bah‡'’gemeng duerstellen: dÕErzŽiung vun de Kanner, DŽngschter vu gŽigesŠiteger H‘llef, Diskussiounen, Manifestatiounen, Konferenzen, Bah‡'’ Feieren a Kommemoratiounen, HochzŠiten, Scheedungen a Begriefnisser. Eng Rei vu lokale RŽit bek‘mmere sech och ‘m kleng EntwŽcklungsprojeten am BerŠich vun der ErzŽiung, der Ekonomie oder der èmwelt. DÕlokal RŽit bek‘mmeren sech och ‘m dÕNonzŽngdeegfeier, e wichtege Bestanddeel an der Bah‡'’communautŽit. A viregen Emissiounen gouf dÕNonzengdeegfest mŽi genee beschriwwen. Wann de lokale Rot och dÕDezisiounen tr‘fft, sou ass dach dÕNonzengdeegfest eng wichteg Gelee‘nheet wou jiddereen, kleng a grouss, encouragŽiert g‘tt, seng VirschlŽi deenen aneren an dem lokale Rot matzedeelen.

77a Den nationale Bah‡'’ Rot
Soubal et an engem Land genuch lokal Bah‡'’ RŽit ginn, kann en nationale Rot formŽiert ginn. Goufen et 1954 just 12 national RŽit op der Welt, ginn et der haut 174, also praktesch an all Land. DÕWale vun de nationale RŽit fonktionŽiere genee sou wŽi dŽi vun de lokale RŽit. Kanditaten a Walkampagne si verbueden. Et g‘tt WŠert geluecht op dŽi moralesch QualitŽiten an dŽi Fraen a MŠnner mat deene meeschte St‘mme gi gewielt. Bei d‘sen nationale Walen sinn dÕWieler DelegŽierter op enger nationaler Konventioun a si k‘nnen all Bah‡'’ wielen, dee bei hinnen am Land wunnt. D‘s DelegŽiert ginn al Joer a geheimer Wal vun den Erwuessene Bah‡'’ aus engem Waldistrikt gewielt, awer si representŽieren dÕganzt Land.
Genee sou wŽi dÕMŠnner an dÕFraen dŽi fir hir lokal RŽit schaffen a sech ‘m dÕAffŠre vun enger Gemeng k‘mmeren, genee sou ass et dÕAufgab vun den nationale RŽit sech ‘m dÕOrientatioun an dÕKoordinatioun vun de Bah‡'’ AktivitŽiten an hirem Kand ze bek‘mmeren. Zu d‘sen Aufgabe gehŽieren dÕAusschaffen an dÕAdministratioun vun EntwŽcklungsprojeten, dÕErausgi vu Bicher, dÕènnerhale vun de Relatiounen mat hirer Regierung an dÕKoordinatioun an dÕZesummeschaffe mat anere reliŽise Gruppen a Netregierungsorganisatiounen.
Un der Sp‘tzt vun der administrativer Bah‡'’ Struktur fanne mer dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet. Zesummegesat vu nŽng Memberen, g‘tt d‘sen hŽchste Gremium all f‘nnef Joer gewielt, an zwar vun all de Membere vun den Nationale RŽit dŽi dÕAffŠre vun der Bah‡'’ Welt gerŽieren.
DÕAart a Weis wŽi d‘sen hŽchste Gremium gewielt g‘tt ass dŽi selwecht wŽi dŽi vun de lokalen an de nationale RŽit. Keng Kandidatur a keng Walkampagnen. DŽi 9 Leit dŽi die meeschte St‘mme krŽien, si gewielt. WŽi bei de lokalen an de nationale Walen, sollen dÕWieler sech dŽi Leit eraussichen, dŠren intellektuell a geeschteg QualitŽiten unerkannt sinn.
De Walprozess ass e liewechen Ausdrock vun demokrateschen Idealer. Obwuel et eng international Institutioun ass, ass d‘st hŽchst Gremium erstaunlecherweis ganz no un der Basis vun der KommunautŽit. All erwuesse Bah‡'’ bedeelegt sech un der Wal vun engem oder e puer DelegŽierter aus sengem Walbezierk. Si wielen dann dÕMembere vun hirem nationale Rot a si wielen dÕMembere vum hŽchste Bah‡'’ Gremium.
Bah‡'u'll‡h selwer huet d‘st Gremium geschaf. An der administrativer Bah‡'’ Uerdnung h‘lt et eng eenzegaarteg Plaz an. DÕBah‡'’ denken dass dÕDezisioune vun d‘sem Gremium, wat spirituell Saachen ubelaangt, onfeelbar a vu Gott geleet sinn.
D‘st hŽchst Gremium, demokratesch gewielt, ka Gesetzer man iwwer all dŽi Froen, dŽi Bah‡'u'll‡h net behandelt huet. Wann zum Beispill dÕEntwŽcklung vun enger neier Technologie e moralesche Problem duerstellt, deen zur ZŠit vu Bah‡'u'll‡h onbekannt war, ass et dÕAufgab vun d‘sem Gremium, ze kucken, wŽi d‘s Fro ka beŠntwert ginn. DÕBah‡'’ gleewen also dass de Bah‡'’ Glawen weiderhi wŠert vu Gott geleet ginn an dat bis zur nŠchster Manifestatioun. An dem Bah‡'u'll‡h no kŽim d‘s nei Manifestatioun net virun dausend Joer.
Wa mer eis dÕMembere vun d‘sem hŽchste Gremium ukucken, stelle mer fest, dass genee sou wŽi dÕMembere vun den nationalen a lokale RŽit, si fir sech als Eenzelne kee Pouvoir a keng AutoritŽit hunn, och wann sie hŽich geschŠtzt a respektŽiert ginn. Et ass n‘mme wa si zesumme sinn, wa si offiziell an hirer S‘tzung sinn als Gremium, wou si AutoritŽit hunn a wou si, dem Bah‡'’ Glawen no, g‘ttlech Inspiratioun krŽien. Domat g‘tt de Kult vun der PersŽinlechkeet ŽvitŽiert. Den Akzent lŠit op der gemeinschaftlecher DŽcisioun a net dem Pouvoir vum Eenzelnen an dat op all Niveau, lokal, national an international.

78 WŽi dÕM‘nschheet sech organisŽiere soll?
78t Sendung, de 26ten a 27ten Oktober 2002. Am Bah‡'’ Glawen fanne mer e Modell an e Beispill wŽi dÕM‘nschheet zesumme liewe kann. DŽi administratif Uerdnung, dŽi Bah‡'u'll‡h verk‘nnegt, fuerdert vun de gewielten Institutiounen, dass si dÕEntwŽcklung an dÕAusŸbe vun enger Rei vu FŠegkeeten ureegen. Dat sinn dŽi moralesch, dŽi intellektuell an dŽi geeschteg FŠegkeeten. Si si wesentlech fir de Fortschr‘tt vun eiser Zivilisatioun. A fir das d‘s Fuerderunge k‘nnen erf‘llt ginn, goufe komplŠmentar Institutiounen erschaf. Hir Aufgab lŠit doranner ze beroden, zÕencouragŽieren an zՑnnerst‘tzen, engersŠits dÕMembere vun der Bah‡'’gemeng eenzel an anerersŠits als gewielten Organer. DŽijŽineg, dŽi d‘se fondamentalen DŽngscht ausŸben, goufen opgrond vun e puer Kriterien ausgewielt: eng grouss Erfahrung, WŠisheet, MaturitŽit, IntegritŽit an aner best‘mmte persŽinleche QualitŽiten.
Duerch hir Nominatioun kritt dÕBah‡'’gemeng e Grupp vu Leit, dŽi eng grouss DiversitŽit duerstellen. Bei der èmsetzung vun de LŽiere vu Bah‡'u'll‡h am alldeegleche Liewe brŽngen si sou vill Enthusiasmus mat. Obscho si kee Mandat hu fir Entscheedungen ze treffen, droen hir RotschlŽi wesentlech derzou bŠi, dÕLiewe vun der Bah‡'’gemeng ze gestalten. DÕMembere vun d‘ser ernannten Institutioun, fir eng best‘mmten ZŠit d‘sen DŽngscht ze leeschten. Um Enn vun hirem Mandat huelen si nees hir normal Plaz an der Bah‡'’communautŽit an. Si hu keng klerikal Funktioun an et steet hinnen och net zou, dÕBah‡'’lŽieren zÕinterpretŽieren. Par conter ass et wouer dass hir Meenung respektŽiert g‘tt, an dat vun deem Eenzelnen wŽi vun den administrative RŽit.
WŽi ginn dann elo am Bah‡'’ Glawen dÕDezisioune geholl? BasŽierend op engem Ensemble vu Wal a BerodungsPrinzipien, drŽint de Bah‡'’system vun der gemeinschaftlecher DŽcisioun ronder‘m administrativ RŽit, dŽi frŠi gewielt ginn. D‘s Hierarchie delegŽiert dÕHuele vun den Entscheedungen op dŽi mŽiglechst nidderegst Stuf, wat un sech en eenzegaartegt Instrument vun Demokratie op lokalem Niveau duerstellt. ZuglŠicher ZŠit erlaabt d‘s Hierarchie en Niveau vu Koordinatioun an Dezisoun z‘erreechen, deen eng Kooperatioun op weltwŠitem Plang mŽiglech mŽcht.
Zum Schluss sief nach drop higewisen, dass den Žischte l‘tzebuergesche Video iwwer de Bah‡'’ Glawen viru kuerzem fŠerdegginn ass. En heescht: De Bah‡'’ Glawen, eng welt‘mfassend Relioun. Dir k‘nnt en am Bah‡'’ Zenter bestellen um Telefon 442220 oder um Internet ‘nnert www.bahai.lu

79 Berodung
79t Sendung, den 2ten an 3ten November 2002. DŽi administrativ Organer am Bah‡'’ Glawe benotzen alleguer eng extra Method fir hir Entscheedungen ze huelen: DÕBerodung. Wat dÕBerodung genee aus f‘nnt een an de Bah‡'’ Schr‘ften. DÕBerodung erlaabt dÕSich no der Wourecht a ka sou op ville Gebidder benotzt ginn. èmmer dann ass dÕBerodung n‘tzlech wann eng Gruppendezisioun nŽideg ass. DÕBerodung g‘tt net n‘mmen an den Institutioune benotzt mee och a Firmen, a Schoulen dŽi vu Bah‡'’ gerŽiert ginn an am Alldag vu Bah‡'’ Familljen, wann et heescht Dezisiounen huelen.
Bei der Berodung geet et virun allem dor‘ms e Konsensus, eng Iwwereneest‘mmung t‘schent de gewielte Memberen ze erreechen. DÕBerodung encouragŽiert den Ausdrock vu verschidde Meenungen ouni awer dŽi aner w‘llen mat aller Kraaft a mat alle M‘ttelen ze beaflossen. DÕBerodung ass e wichtegt Fundament vun der Bah‡Õ’ Administratioun.
Hei ganz kuerz dŽi 4 wichtegst Punkten dŽi een fir eng Berodung brauch. ƒischtens: All dŽi nŽideg Informatiounen a Point de Vu‘n zu engem best‘mmten Thema gi gesicht an zesummegestallt. DobŠi kann een natierlech Appell man u Spezialisten, wŽi Juristen, Dokteren oder W‘ssenschaftler. DÕMeenung vu Memberen aus verschidde Milieuxe vun der KommunautŽit kann och nŽideg sinn. Zweetens: Bei der Diskussioun g‘tt versicht, richteraus, Žierlech an hŽiflech ze sinn, ouni dŽi aner zÕattackŽieren oder Ultimatumen ze setzen. Dr‘ttens: Wann ee seng Iddi prŠsentŽiert huet, da gehŽiert se dem Grupp; et geet net dor‘ms, perforce seng Iddi w‘llen duerchzesetzen oder Partei zÕergrŠifen. DÕFro ass hei: WŽi eng Iddi kann der Gesellschaft dee beschten DŽngscht leeschten an net: Weem seng Iddi ass et! A VŽiertens: UnanimitŽit ass erw‘nscht. Wann dat net mŽiglech ass, g‘tt ofgest‘mmt an de Beschloss vun der MajoritŽit g‘tt ugehol. Wann de Grupp dÕDŽcisioun tr‘fft, versicht jiddereen, och dŽi, dŽi net dofir gest‘mmt hunn, se voll a ganz zÕakzeptŽieren an se zՑnnerst‘tzen.
Bei esou Konditiounen, kann et keng MinoritŽit ginn oder eng Positioun vun der Oppositioun. DÕBah‡'’ denken Žischter, dass am Fall vun enger schlechter DŽcisioun, dat evident ass, dee Moment wou dÕDŽcisioun ausgefouert g‘tt. Dofir muss awer de Grupp, deen dÕDŽcisioun geholl huet an en fait den Ensemble vun der KommunautŽit, dÕDŽcisioun voll a ganz ‘nnert‘tzen.
D‘se W‘llen zur Eenheet brŽngt mat sech dass wann eng DŽcisioun oder e Projet keen Erfolleg huet, de Feeler bei der Iddi selwer lŠit a net beim Manktum vun ènnerst‘tzung bei der Gemeng. D‘se Prinzip lŠit nach eng KŽier an der Erkenntniss, dass dÕEenheet eng Kraaft ass. De Jong vu Bah‡'u'll‡h, 'Abdu'l-Bah‡ sot, dass dÕBah‡'’ ‘mmer nees versiche sollten, en Akkord ze fannen.
Sech an engem Punkt eens sinn, och wann sech herno erausstellt dass dÕDŽcisioun net richteg war, ass besser, wŽi eng DŽcisioun, dŽi richteg ass, dŽi awer am DŽsaccord getraff gouf, bei dŠr een sech also net eens war. Et ass dÕKraaft vun der Eenheet, dŽi dÕWourecht ervirbrŽngt an dŽi et dann ermŽiglecht de Feeler ze verbesseren an dÕDŽcisioun zՊnneren.

80 De Jugendprojet Tout Foi Tout Flamme
80t Sendung, den 9ten an 10ten November 2002. Vu m‘ttwochs owes bis Sonndes m‘ttes waren se do, iwwer vŽierzeg Jugendlecher aus vŽier fransŽischsproochege LŠnner, fir sech op e Liewen am DŽngscht vun der M‘nschheet virzebereeden. DŽi mescht vun hinnen si Bah‡'’ a begeeschtert, vun der Visioun un enger neier Gesellschaft k‘nne matzeschaffen. D‘st Zesummekommen ass dat Žischt gewiescht an enger Rei vun AktivitŽiten, mat engem HŽichpunkt den nŠchste Summer. Si hu sech zu Huelemes zesummefonnt fir dÕBicher eent and zwee vum Ruhiinstitut duerchzehuelen. An d‘ser partizipativer Method lŽiere si op eng kreativ Aart a Weis hire Glawe besser kennen. Duerch praktesch Beispiller setze si sech mat de Bah‡'’ Schr‘ften ausernanner. ãDÕVerbesserung vun der Welt ka n‘mmen duerch gutt a reng Aktiounen erreecht ginnÒ. Esou en Zitat heescht et an dÕRealitŽit ‘msetzen. An do hunn dŽi Jugendlech, mat hirer FrŠizŠit, Ongebonnenheet, a mat hirer Begeeschterung en immense Virdeel. An engem Zeechen Ð a Molatelier, geleet vum Marianne Wiltgen, hu si a knapps zwou Stonne praktesch eng ganz Ausstellung op dÕBee gestallt. InspirŽiert vun engem Zitat aus de Bah‡'’ Schr‘ften hu si kollektiv un e puer Zeechnunge geschafft an dŽi dann an der Grupp erklŠert. Hei e Beispill vu sou engem Text deen si inspirŽiert huet: ãJe te supplie de faire de ma prire un feu capable de consumer les voiles qui mÕont sŽparŽ de ta beautŽ, et une lumire qui me conduise vers lÕocŽan de ta prŽsence.ÊEch bieden dech, maach aus mengem Gebiet e Feier, dat et fŠerdeg brŽngt dÕSchleier ze verbrennen, dŽi mech vun denger SchŽinheet getrennt hunn an eng Luucht dŽi mech zum Ozean vun denger PrŠsenz fŽiert.Ò DŽi Jugendlecher, dŽi sech mŽi fir dÕMusek interessŽieren, hunn zu d‘sem Zitat eng flott Melodie dozou fonnt.
WŠhrend dem Weekend goung et och dr‘m sech besser auszedrŽcken. WŽi erklŠert een engem dass et eng Muecht g‘tt, Een deen eis erschaf huet. A wŽi eng BezŽiung hu mir mat eisem CrŽateur? Hei eng MŽiglechkeet dat ze man:
Deen deen alles erschaf huet ass Gott, deen Eenzegen, deen OnverglŠichlechen, Deen, dee kengem senger brauch. Hien ass dÕUrsaach vun eiser Existenz a vun Allem wat et g‘tt. Hien huet de M‘nsch erschaf an dat no sengem Bildnes. DÕRealitŽit selwer vun eisem CrŽateur ass onbegrŠiflech fir eis m‘nschlech Intelligenz, well se limitŽiert ass an dat Onendlecht net verstoe kann. DÕBiller dŽi dÕUnhŠnger vun anere Reliounen sech iwwer Gott gemaach hunn si just dÕFriichte vun hirer eegener Imaginatioun. Gott ass kee M‘nsch an en ass net einfach eng Kraaft dŽi iwwerall am Universum ze fannen ass. DÕAusdrŽck dŽi mir gebrauchen, well mer soss nŠischt kennen, fir vun der Quell vun eiser Existenz ze schwŠtzen, drŽcken ee vu sengen Nimm an Attributen aus, an dat an enger Sprooch, dŽi et ni wŠert fŠerdeg brŽngen, seng RealitŽit ze beschreiwen. An de Bah‡'’ Schr‘fte liese mer: ãO fils de lÕhomme! JÕai aimŽ ta crŽation, cÕest pourquoi je tÕai crŽŽ. Aime-moi donc afin que je puisse mentionner ton nom et que, de lÕesprit de vie, je remplisse ton ‰me.Ò
De Bah‡'’ Schr‘ften no existŽiere mir n‘mme wŽinst der LŽift dŽi Gott fir eis huet. Mir sollten eis d‘ser LŽift ‘mmer nees bewosst sinn. Et ass d‘s LŽift, dŽi ass beschŸtzt an dŽi eis Kraaft g‘tt. Ob et eis schlecht oder gutt geet, ob mer trauereg oder frou sinn; mir sollten drun denken, dass Hie stŠnneg Seng LŽift iwwer eis sch‘tt. Dat heescht awer net, dass mir nŠischt mŽi brauchen ze man. An eiser nŠchster Emissioun gitt der gewuer wat mir k‘nne man. Bis dohin e wonnerschŽine Weekend an eng super Woch.

81 Eis BezŽiung mat Deem Deen eis erschaf huet
81t Sendung, den 16ten a 17ten November 2002. De Bah‡'’ Schr‘fte no existŽiere mir n‘mme wŽinst der LŽift dŽi Gott fir eis huet. Mir sollten eis d‘ser LŽift ‘mmer nees bewosst sinn. Et ass des LŽift, dŽi ass beschŸtzt an dŽi eis Kraaft g‘tt. Ob et eis schlecht oder gutt geet, ob mer trauereg oder frou sinn; mir sollten drun denken, dass Hien stŠnneg Seng LŽift iwwer eis sch‘tt. WŽinst der LŽift dŽi Gott fir eis huet, huet hien eis erschaf. Weider liese mer an de Bah‡'’ Schr‘ften, dass Gott mat eis e BŸndnis, eng Aart Kontrakt mat eis gemaach huet. Eng Alliance dŽi wŠhrend all ZŠite bestoe soll. E Kontrakt ass e Verspriechen oder e Pakt t‘schent zwee oder mŽi Leit. Deem Žiwege BŸndnis no, lŽisst eise CrŽateur de M‘nsch ni aleng. Vun ZŠitalter zu ZŠitalter weisst en eis sŠi W‘llen duerch ee vu senge Gottesoffenbarer oder Manifestatiounen.
Dat Wuert ãmanifestŽierenÒ bedeit op fransŽisch och ãrŽvŽlerÒ oder ãdŽvoilerÒ an zwar eppes wat virdrun nach net bekannt war. DÕManifestatioune vu Gott sinn esou eenzegaarteg Wiesen, dŽi eist dÕWuert vu Gott w‘sse loossen. Si sinn universal ErzŽier dŽi eis weise wŽi mer am Akkord mam W‘lle Gottes liewe k‘nnen; wŽi mer wierklecht GlŽck erreeche k‘nnen. Zu d‘se Manifestatioune gehŽiere Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Jesus-Christus, Mohammet an och de B‡b a Bah‡'u'll‡h, dŽi zwou Manifestatioune vu Gott fir eis ZŠit.
Eng Allianz huet zwou SŠiten: an dat t‘schent zwou Parteien woubei jiddereng sech engagŽiert op eng best‘mmte ManŽier zÕagŽieren. An der Žiweger Allianz vu Gott, huet Hien sŠin Engagement eis vis-ˆ-vis nach ‘mmer gehal. Elo stellt sech dann dÕFro, wŽi mir da k‘nnen eisen Deel zu d‘ser staarker Allianz bŠidroen?
DÕBŸndnes freet vun eis dÕManifestation vu Gott eemol fir dՎischt unz‘erkennen a mat sengem W‘llen averstane sinn. Wat ass de S‘nn vun eisem Liewen? Vill Passagen an de Bah‡'’ Schr‘fte soen eis dass Gott eis erschaf huet, fir Hien zÕerkennen a fir Hien unzebieden. Dass mir eis SchwŠcht a Seng Muecht, eis SchwŠcht a Seng Kraaft, eis Aarmutt a SŠi RŠichtum unerkennen. An dass et keen anere Gott g‘tt ausser Him, deen deen a Gefor h‘lleft, deen deen duerch sech selwer ass.
WŽi k‘nne mer da Gott erkennen? N‘mmen duerch seng Manifestatiounen. WŽi k‘nne mer de S‘nn vun eisem Liewen erf‘llen? N‘mmen doduerch dass mer dÕManifestatioun vu Gott fir eis ZŠit erkennen.
Mir liewen an enger ZŠit wou all dÕVersprieche vun der Vergaangenheet amgaang sinn, erf‘llt ze ginn. Bah‡'u'll‡h seet eis dass mir all eis Differenzen ausglŠiche sollen an dass mer, vereent am grŽisste Fridde, ‘nnert dem Schiet vu senger MŽi a Guttheet bleiwe sollen. Bah‡'u'll‡h als Manifestatioun fir eis ZŠit akzeptŽiere bedeit awer och ferm am Glawe sinn a seng Geboter beuechten. An eiser heiteger turbulenter ZŠit ass et extrem n‘tzlech un dÕLiewe vu Bah‡'u'll‡h ze denken, all dat wat Hie fir eis erlidden huet a seng aussergewŽinlech Victoiren, seng grenzenlos LŽift eis gŽintiwwer. D‘st Zitat soll eis ze denke ginn:
ãLÕancienne BeautŽ, Bah‡'u'll‡h, sÕest laissŽ charger de cha”nes pour que lÕhumanitŽ puisse tre libŽrŽe de son esclavage, et Il a acceptŽ dՐtre emprisonnŽ dans cette trs grande forteresse pour que le monde puisse parvenir ˆ la vraie libertŽ. Il a bu jusquՈ la lie le coupe de la douleur, afin que tous les peuples de la terre puissent parvenir ˆ la joie Žternelle et quÕils soient remplis dÕallŽgresse. É Nous avons É acceptŽ dՐtre abaissŽ pour que vous soyez ŽlŽvŽs, et Nous avons souffert une multitude dÕafflictions pour que vous puissiez tre Žpanouis et prospres.ÊÈ 30

82 Geschicht: Encouragement
DÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Haut hunn ech eng kleng Geschicht fir iech. Zwee MŠnner, allen zwee schwŽier krank, sinn am Spidol an deele sech do dat selwecht Z‘mmer. Ee vun hinnen ass gezwongen, de ganzen Dag am Bett ze leien an um RŽck. Deen aneren ka sech eng Stonn den Dag am Bett opriichten a s‘tzen, ‘mmer da wann e seng Longe gebotzt kritt.
SŠi Bett ass niewent der F‘nster. Nodeem dŽi zwee sech e b‘sse kennegelŽiert hunn, freet sŠin Noper hien, wat en dann alles esou dobausse gesŠit, vu dass hie jo net opstoe kann an och net bei der F‘nster lŠit. An esou g‘tt et eng Gewunnecht, dass hie sengem Noper, wŠhrend enger Stonn am Dag, d'Vue vun der F‘nster beschreift.
Mat Ongedold waart de Mann am anere Bett drop, dass sŠin Noper him d'Vue beschreift: Op de Parc, mam grousse SŽi, wou d'Inten an e puer wonnerschŽi wŠiss Schwanen drop sinn, wou d'Kanner spillen an hir kleng Sch‘ffelcher fuere loossen. Do wou zwee VerlŽifter spadsŽieren a wou ee vu wŠitem d'Stad gesŠit. Seng Beschreiwunge si sou schŽin a faarweg, dass de Mann d'Aen zoumŽcht a sech all dŽi romantesch d'Szenen virstellt.
An esou ginn d'Deeg an d'Wochen eriwwer. Bis enges moies d'Infirmire kee Liewe mŽi am Mann nieft der F‘nster f‘nnt. Hien ass an der Nuecht gestuerwen. Deen anere Mann freet dann d'Infirmire ob hien dann elo kŽint d'Bett niewent der F‘nster krŽien.
Mat vill PŽng hieft hien sech e b‘ssen op fir k‘nnen aus der F‘nster ze kucken. A wat e gesŠit kann e bal net gleewen: Eng Mauer! "Dat do g‘tt et dach net" seet hien zu der Infirmire, "wou ass dann de Parc an de SŽi an alles dat wat mŠi Noper mir wŠhrend Wochen a MŽint all Dag beschriwwen huet?" ãMŠi leiwen HŠrÒ sot d'Infirmire: ãHuet hien iech net gesot, dass hie blann ass. Hie konnt d'Mauer mol net gesinn. VlŠicht wollt en Iech just e b‘ssen ermuddegen!Ò
Ass et net eng immens Freed aner k‘nne glŽcklech ze man, och wann ee selwer Schwieregkeeten huet oder benodeelegt ass? Seet d'SprŽchwuert net: Gedeeltent Leed, halleft Leed, gedeelte Freed, doubel Freed. Hutt Dir haut schonn een encouragŽiert? D‘s Rubrik gouf iech prŠsentŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡'’, um Internet ‘nnert www.bahai.org.

83 «AbduÕl-Bah‡, Deel 1/3
(keen Text do)
84 «AbduÕl-Bah‡, Deel 2/3
84t Sendung, de 7ten an 8ten Dezember 2002. ãHuel der e Beispill, sou solls dÕet manÒ hunn ech oft als Kand hŽieren. A mengem jugendleche Liichts‘nn war et fir mech normal Fotoen a Biller vu Santana, Deep Purple an dem Frank Zappa an der Kummer ze hunn. Mee sou richteg Rollemodeller, Helden hat ech deemools keng. Als Jugendlechen dunn, op menger Sich no der Wourecht hunn ech e grousse Parcours vu Reliounen, Liewensopfassungen a Philosophie gemaach. Mat den Hari Krishnaen zesumme gesongen, transzendental Meditatioun probŽiert, eise kathoulesche Glawen, de Buddhismus, den Islam haten al fir mech hir eegen UnzŽiung mat hiren Iwwerzeegungen, Dogmen a Ritualer. Op mengem Parcours sinn ech och de Bah‡'’ hei zu L‘tzebuerg iwwer de Wee gelaaf a Samschdes m‘ttes hu mir Texter iwwer de Fridden ausernee geholl. Et gouf awer och iwwer dÕBah‡'’ Geschicht geschwat. Eppes wat bei mir hŠnke bliwwen ass, war dŽi bal onmŽiglech Grausamkeet mat dŠr am Iran dÕBah‡'’ hiert dÕLiewe gelooss hunn, duerch Folterung a QuŠlung. Dat am spŽide 19te Jorhonnert. Aenzeieberichter no, goufen Dausende vun UnhŠnger vum B‡b, dem Virleefer vum Bah‡'’ Glawen op grausaamst Aart a Wie gefoltert a gequŠlt, dÕBroscht opgeschnidden a KŠerzen dragestach, dÕHaut vum Gesiicht lieweg erofgezunn, fir iech eng Iddi ze ginn. Ech hu mech gefrot: Firwat kann e M‘nsch dat iwwer sech ergoe loossen? WŽi e Glaawe muss een hunn, fir sou eppes k‘nnen zÕerdroen? Abee, 'Abdu'l-Bah‡, de Jong vu Bah‡'u'll‡h ass ee Personage an der Bah‡'’geschicht, deen immens vill Courage, WŠisheet a LŽift gewisen huet. Hien ass 1921 verstuerwen, mat engem Begriefniss vun iwwer 10.000 Leit am heitegen Israel a sŠi Mausoleeum g‘tt haut vu Millioune Leit zu Haifa um Bierg Carmel besicht. Hei eng Beschreiwung vum E.G. Browne, en Orientalist vu Cambridge deen 'Abdu'l-Bah‡ fir dՎischt 1890 begŽint huet an e gutt kennegelŽiert huet.
ãRarement un homme mÕa autant impressionnŽ. Grand, bien b‰ti, se tenant droit comme un b‰ton, vtu dÕun turban et de vtements blancs, de longues boucles noires tombant presque sur ses Žpaules, le front haut et bombŽ, signe dÕune dÕune intelligence puissante, les yeux perants comme ceux dÕun faucon, les traits marquŽs mais agrŽables, telle fut ma premire impression de ÔAbbas Effendi, le Ma”tre, comme on lÕappelle justement. On ne saurait, je pense, rencontrer un homme plus Žloquent, plus prompt ˆ la rŽpartie, plus expressif, plus intimement familiarisŽ avec les livres sacrŽs des Juifs, des ChrŽtiens, et des Musulmans, mme parmi ceux de sa race ou il ne manque pas de gens Žloquents, ouverts, et subtils. Devant ces qualitŽs, alliŽes ˆ une allure ˆ la fois majestueuse et empreinte de gŽnie, jÕai cessŽ de mՎtonner de lÕinfluence et de lÕestime dont il jouissait mme en dehors du cercle des disciples de son pre. Quiconque avait vu cet homme ne pouvait plus douter de sa grandeur et de son pouvoir.ÊÈ 31
SŠi Liewen ass eenzegaarteg an der Geschicht vun der M‘nschheet. WŽi hie gelieft a gelidden huet, wou hien iwwerall war a wat hien alles gemaach huet gesi mer an de nŠchsten Emissiounen.

85 «AbduÕl-Bah‡, Deel 3/3
85t Sendung, de 14ten a 15ten Dezember 2002. Dat Wuert Bah‡'’ g‘tt et nach keng 200 Joer. Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡'’ Glawen, huet an der zweeter Halschecht vum 19te Joerhonnert gelieft, am heitegen Iran. DŽi sozial BedŽngunge vun deemools ware sŽcher nach mŽi schl‘mm wŽi dŽi vun der Stellung vun der Fra am heitegen Afghanistan. Bah‡'u'll‡h koum do, wou Korruptioun an Awerglawen am grŽisste waren. Wuel huet Bah‡'u'll‡h, dee mŽi wŽi 40 Joer e Gefaangene war, sech duerch BrŽiwer un de Poopst, un dÕKinnegen, un dŽi, dŽi un der Muecht waren an un dÕganz M‘nschheet geriicht. Mee et war sŠi Jong, 'Abdu'l-Bah‡, deen, wŽi een haut gŽif soen, eng immens èffentlechkeetsaarbecht an der westlecher Welt gemaach huet.
De Message vu Bah‡'u'll‡h, mat sengem vigoureusen Appell fir eng nei m‘nschlech a friddlech Gesellschaft, d‘se Message gouf virun allem vun 'Abdu'l-Bah‡ an der industrieller Welt verbreet a sou ass eng nei Generatioun vun iwwerzeegte Gleewegen enstanen. Fir dass de Glawe sech iwwerall op der Welt verbreede sollt, huet 'Abdu'l-Bah‡ e Plang entworf. An enger ganzer Serie vu BrŽiwer huet hie sech vir dՎischt un dŽi Gleeweg vu Nordamerika adressŽiert an huet se gefrot fir sech uechter dÕWelt nŽierzeloosse fir de Bah‡'’ Glawen a seng GrondsŠtz ze verbreeden.
WŽi dunn den Žischte Weltkrich ausgebrach ass, war 'Abdu'l-Bah‡ nees am Hellege Land. A senge Messagen un de Westen huet hie viru weideren Ausernanersetzunge gewarnt. Hien ass stŠnneg drop zrŽckkomm, wŽi noutwenneg et ass, eng Zort Weltfederatioun opzestelle fir en neie Krich ze vermeiden.
WŠhrend dem Krich huet 'Abdu'l-Bah‡ seng ZŠit domat verbruecht, dŽi Prinzipien unzewenden, vun deem sŠi Papp an hir selwer geschwat hunn. Sou huet hien zum Beispill bei Tiberias e groussen Agrarprojet organisŽiert. D‘se Projet huet der Regioun eng grouss Rekolt vu Fruucht geliwwert; an dat an enger ZŠit wou dÕPopulatioun vun Honger gestuerwe wier. Nom Krich ass 'Abdu'l-Bah‡ vun der britescher Regierung fir seng Aktioun mam RitterkrŠiz ausgeszeechent ginn.
1921, am November den 28ten ass 'Abdu'l-Bah‡ friddlech wŠhrend sengem Schlof gestuerwen. WŽi sengem Papp, goung et him dr‘m, dÕEenheet vum Bah‡'’ Glawe bŠizebehalen. Dofir huet e genee wŽi Bah‡'u'll‡h e kloert an dŠitlecht Testament hannerlooss. Domat g‘tt dat BŸndniss wat sŠi Papp etablŽiert hat, vervollstŠnnegt. Am Testament designŽiert 'Abdu'l-Bah‡ den eeltste vu sengen Neveuen, Shoghi Effendi Rabbani als sŠi Nofolger, an zwar als Guardian vum Bah‡'’ Glawen, een deen de Bah‡'’ Glawe beschŸtze soll. Bah‡'u'll‡h hat d‘se Gardiennat als eng Institutioun virgesinn. Domat huet hien dÕAutoritŽit fir dÕBah‡'’ Schr‘ften a LŽiere k‘nnen zÕinterpretŽieren.32

86 De BŽnŽvolat am Bah‡Õ’ Glawen
86t Sendung, den 21ten an 22ten Dezember 2002. ãDenkt ‘mmer dorun, wŽi der engem en DŽngscht erweise k‘nntÒ ãDe M‘nsch verbessert sech duerch dat wat e frŠiw‘lleg mŽcht an net duerch dat, wouzou e gezwonge g‘tt. ... Deelen ass e persŽinlechen Akt vu Gerechtegkeet. ... Zu deene grŽissten DŽngschter dŽi een deem allmŠchtege Gott maache kann gehŽiert dÕErzŽiung an dÕAusbildung vu Kanner.Ò33 Dat sinn e puer vun den Zitater, dŽi een d‘slescht op der Foire vum BŽnŽvolat liese konnt.
Iwwer 10000 Leit hu viru kuerzem dÕFoire vum BŽnŽvolat um Kirchbierg besicht. Offiziell ugefaang huet dÕFoire mat enger Feier wou dÕBah‡'’ Gemeng sech och dru bedeelegt huet an dat zesummen mat deene verschiddenen anere chr‘schtleche Gemengen, der musleemescher an der jŸddescher Gemeng.
èm dŽi 200 Organisatiounen dŽi a verschidde BerŠicher vum BŽnŽvolat schaffen hunn do hir AktivitŽite prŠsentŽiert. Als Fraenorganisatioun war dÕUnion luxembourgeoise des femmes bah‡'’es och invitŽiert. Op hirem Stand konnt ee passend Zitatiounen aus de Bah‡'’ Schr‘fte liesen; duerch Fotoen an enger multimedialer PrŠsentatioun krut een e gudden AblŽck an hir AktivitŽiten a mŽi speziell zu den Theme GlŠichberechtegung vu Mann a Fra an dem DŽngscht un der M‘nschheet. Um Stand konnt ee sech Publikatiounen zum Thema ukucken a natierlech gouf et och Kaffi a Kuch. Extra flott um Stand war e Collage vun enger K‘nschtlerin zum Thema BŽnŽvolat, wou jiddereen invitŽiert war dÕKonschtwierk duerch passent Zitatiounen op grŽnge Blieder ze vervollstŠnnegen. ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an all seng M‘nsche sinn hir BiergerÒ war zum Beispill eent vun den Zitater. De Collage gouf viru kuerzem am Bah‡'’ Zenter an der Stad fir e gudden Zweck verkaf, an zwar fir eng Schoul fir Meedercher an Tanzania, e Projet vu Unity Foundation, dee vum Ministre de la co-opŽration ‘nnerst‘tzt g‘tt. Fir ofzeschlŽissen, nach e puer Zitater a Gedanken zum Thema aus de Bah‡'’ Schr‘ften:
ãWann e M‘nsch sech mat aller Kraaft bemŽit, eng W‘ssenschaft ze lŽieren oder sech an enger Konscht ze vervollkommenen, dann ass dat esou wŽi wann e Gott gŽif a Kierchen an Tempelen ubieden. ... Gott huet eis Ae ginn, dass mer eis sollen an der Welt ‘mkucken an alles dat festhalen, wat eis Kultur an eis Liewenskonscht virubrŽngt. ... LŽift zur M‘nschheet an den DŽngscht zu hirem Wuel sinn dŽi wŠertvollst a luewenswŠertst Ziler vum m‘nschleche Striewen. ... Glawen ass e MagnŽit, deen dÕBestŠtegung vu Gott unzitt. DŽngscht ass e MagnŽit, deen himmlesch Kraaft unzitt. ... Gott ze dŽngen, heescht der M‘nschheet dŽngen ... DŽngscht ass Gebiet. ... Dass all Moie besser ass wŽi den Owend virdrun an all neien Dag mŽi rŠich wŽi dee vu g‘schter. ... De WŠert vum M‘nsch lŠit am DŽngscht an an der Dugend, net am Prunk vun engem gudde Liewen an am RŠichtum.Ò

87 DÕBah‡Õ’ HochzŠit
87st Sendung, den 28ten a 29ten Dezember 2001. D‘ser Deeg f‘nnt am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad eng Bah‡Õ’ HochzŠit statt. Aus d‘sem Grond haut e klengen Extrait aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften iwwer dÕBestietnes vum 'Abdu'l-Bah‡ op fransŽisch:
ÇÊLe lien qui unit le plus parfaitement les cÏurs, cÕest la loyautŽ. Une fois unis, les vrais amoureux doivent montrer lÕun envers lÕautre la plus grande fidŽlitŽ. Vous devez consacrer vos connaissances, vos talents, votre fortune, votre titre, votre corps et votre esprit ˆ Dieu, ˆ Bah‡ÕuÕll‡h et aussi lÕun ˆ lÕautreÊ; Que votre cÏur soit grand, aussi grand que lÕunivers de Dieu. Ne permettez ˆ aucune trace de jalousie de se glisser entre vous. Car la jalousie, tel un poison, corrompt lÕessence mme de lÕamour. Ne permettez pas que les incidents ŽphŽmres et les Žvnements de cette vie changeante soient une cause de rupture entre vous. Si des diffŽrents sՎlvent, consultez-vous tous deux, de crainte que dÕautres ne transforment un petit rien en une montagne. Ne gardez en votre cÏur aucun grief, mais au contraire, faites-vous part mutuellement de sa nature avec une telle franchise et une telle comprŽhension quÕil disparaisse sans laisser de souvenir. Choisissez la camaraderie et lÕamitiŽ, dŽtournez-vous de la jalousie et de lÕhypocrisie. Ayez des pensŽes ŽlevŽes, des idŽaux pleins de lumire, des dispositions spirituelles, afin que votre ‰me devienne le lieu de lÕaurore du Soleil de RŽalitŽ. Que vos cÏurs soient semblables ˆ deux purs miroirs reflŽtant les Žtoiles du ciel de lÕamour et de la beautŽ. Que vos aspirations nobles et spirituelles fassent lÕobjet de vos entretiens. NÕayez aucun secret lÕun pour lÕautre. Que votre demeure soit un refuge de repos et de tranquillitŽ. Soyez hospitaliers, que la porte de votre maison sÕouvre devant les amis et les Žtrangers. Accueillez tous les h™tes avec une gr‰ce rayonnante, que chacun se sente chez lui. Nul tre mortel ne peut concevoir lÕunion et lÕharmonie que Dieu a destinŽes aux Žpoux. Fortifiez constamment par lÕamour et lÕaffection lÕarbre de votre union afin quÕil reste toujours verdoyant en toutes saisons, et quÕil produise des fruits savoureux pour la guŽrison des nations. O, bien-aimŽs de Dieu, que votre demeure soit comme une vision du paradis dÕAbhˆ, pour que tous ceux qui entrent ressentent lÕessence de la puretŽ et de lÕharmonie et quÕils sՎcrient de tout leur cÏurÊ: ÇÊVoici la demeure de lÕAmourÊ! Voici le palais de lÕAmourÊ! Voici le nid de lÕAmourÊ! Voici le jardin de lÕAmourÊ!ÊÈ
ÇÊSoyez comme deux oiseaux au chant mŽlodieux, perchŽs sur la plus haute branche de lÕarbre de vie, remplissant lÕair de leurs gazouillements dÕamour et dÕextase. DŽposez la base de votre affection au cÏur mme de votre tre spirituel, au trŽfonds de votre conscience, et ne permettez pas aux vents contraires de venir lՎbranler. Et quand Dieu vous donnera des enfants doux et aimables, consacrez-vous ˆ leur Žducation et guidez-les afin quÕils deviennent des fleurs impŽrissables dans le divin jardin de roses, des rossignols dans le paradis, des serviteurs de lÕhumanitŽ, en un mot, les fruits de lÕarbre de votre vie. Vivez dans une telle harmonie que dÕautres prennent votre existence comme exemple en disantÊ: ÇRegardez comme ils vivent, tels deux colombes dans un nid, dans une affinitŽ, une union et un parfait amour. CÕest comme si, de toute ŽternitŽ, Dieu avait pŽtri lÕessence mme de leur tre en vue de leur amour mutuelÊ;ÊÈRŽalisez cet amour idŽal auquel Dieu vous a destinŽs afin de participer immŽdiatement ˆ la vie ŽternelleÊ; DŽsaltŽrez-vous ˆ la fontaine de VŽritŽ. Que chaque jour de votre vie sՎcoule au paradis de gloire, cueillant les fleurs immortelles du jardin des mystres divins. Soyez lÕun ˆ lÕautre comme des amoureux cŽlestes et des bien-aimŽs divins habitant un paradis dÕamour. Voguez sur les mers sans rivage de lÕamour. Soyez fermes et constants dans le sentier de lÕamour. Remplissez vos narines du parfum des fleurs dÕamour. Accordez vos oreilles aux mŽlodies enivrantes de lÕamour. Que vos objectifs soient aussi gŽnŽreux que les festins dÕamour, et que vos paroles soient comme une rangŽe de perles blanches de lÕocŽan dÕamour. Buvez largement de lՎlixir dÕamour afin de vivre continuellement dans la rŽalitŽ de lÕamour divin.ÊÈ

88 DÕBah‡Õ’ HochzŠit, en TŽmoignage vum Esther Zana-Nau (op FransŽisch)
Do g‘tt et keen Text.
89 E puer wichteg Datumer an der Bah‡Õi Geschicht
89st Sendung, den 11ten an 12te Januar 2002. A groussen Zich kucke mer eis haut bal ee Joerhonnert Bah‡Õi Geschicht un.
Den 1te MŠrz 1897 ass de Shoghi Effendi zu St Jean dÕAccre am heitegen Israel op dÕWelt komm. Hie gouf am Testament vun ÔAbduÕl-Bah‡ als Hidder vum Bah‡Õi Glawen ernannt. Als eng Institutioun ass Hien Interpret vun de Bah‡Õi LŽieren. 1902 fŠnken dÕAarbechten um Žischten Haus vun der Andacht zu Ashkhabad an Zentralasien un. Den 11ten August 1911 verlŽisst ÔAbduÕl-Bah‡ de m‘ttleren Orient fir eng Visite vun drŠianenhallef MŽint zu London an zu ParŠis. De 4te September 1911 k‘nnt ÔAbduÕl-Bah‡ zu London un. Den 11ten Abr‘ll 1912 k‘nnt ÔAbduÕl-Bah‡ zu New York un a bleift wŠhrend 8 MŽint an Amerika an a Kanada. De 27ten Abr‘ll 1920 g‘tt ÔAbduÕl-Bah‡ als Chevalier vun der britescher Regierung ausgezeechent. Den 28te November 1921 stierft ÔAbduÕl-Bah‡. SŠin Enkel g‘tt Hidder vum Glawen. Den 10te Mee 1925 deklarŽiert e Geriicht an Egypten dass dÕBah‡Õi Relioun eng onofhŠngeg Relioun ass. De 4te MŠrz 1929 genehmegt eng Resolutioun vum Conseil vun der Liga vun den Natiounen dÕRevendikatioun vun der Bah‡ÕicommunautŽit iwwer dÕHaus vu Bah‡'u'll‡h zu Bagdad. Am MŠrz 1949 g‘tt dÕBah‡Õigemeng als eng Netregierungsorganisatioun bei de Vereenten Natiounen enregistrŽiert. Zwee MŽint drop integrŽiert dÕkanadescht Parlament den Nationale Geeschtege Rot vun de Bah‡Õi vu Kanada. Et ass dat dŽi Žischte KŽier dass de Bah‡Õi Glawe vun engem souverŠne Staat unerkannt g‘tt. Den 2te Mee 1953 g‘tt dat Žischt Haus vun der Andacht zu Wilmette, Illinois an de Vereenegte Staaten ageweit. De 4ten November 1957 stierft de Shoghi Effendi zu London. Den 21 Abr‘ll 1963 g‘tt dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet fir dՎischte KŽier gewielt. 6000 Bah‡Õi versammele sech zu London fir den Žischte Bah‡Õi Weltkongress. Am Mai 1970 kritt dŽi international Bah‡ÕicommunautŽit e berodende Status bei der ECOSOC, dem Conseil Žconomique et social vun de Vereente Natiounen. 1979 brŽngt dÕislamesch Revelotioun am Iran eng nei Well vu Verfollegunge gŽint dÕBah‡Õigemeng an deem Land mat sech. 1981 votŽiert dÕSouskommissioun vum Kampf gŽint diskriminatoresch Moossnahmen an dem Schutz vun de MinoritŽite vun der UNO eng Resolutioun fir dÕWelt op dÕVerfollegunge vun de Bah‡Õi am Iran drop opmierksam ze man. An deem Joer ginn 48 Bah‡Õis am Iran doutgemaach. De 17te Juli 1982 ass de S‘tz vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet fŠerdeg gebaut a g‘tt do um Bierg Karmel zu Haifa an Israel ageweit. 1985 beschŠftegt dÕGeneralversammlung vun de Vereenten Natiounen sech fir dՎischt mat der Situatioun vun de Bah‡Õi am Iran a verurteelt den Iran fir Violatioun vun de M‘nscherechter. Am October 85 ver‘ffentlecht dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet ÇDÕVerspieche vum WeltfriddenÊÈ, e BrŽif un dÕV‘lker vun der Welt. Den 29te Mee 1992, hellegt Joer, fŠnkt mat enger Versammlung zu Haifa vun 3000 Bah‡Õis aus 180 LŠnner un, dŽi koume fir den honnertjŠrege Gebuertsdag vum Doud vu Bah‡'u'll‡h ze kommŽmorŽieren. Vum 23te bis zum 26ten November 92 hu sech ‘m dŽi 30000 Bah‡Õis zu New York fir den zweete Bah‡Õi Weltkongress zesummefonnt. Dee bis elo grŽissten an diversifiŽierste Bah‡Õi Kongress iwwerhaapt. Vum 23te bis de 26te Mee hu sech zu Haifa iwwer 3500 Bah‡Õi aus all Land zesummefonnt an zwar fir dÕAweiung vun de Bah‡Õi GŠert um Bierg Karmel.

90 E BlŽck op eng Weltgemeinschaft
90st Sendung, 18ten an 19te Januar 2002. Gegr‘nnt gouf de Bah‡Õ’ Glawe virun annerhalwem Joerhonnert. Schnell ass hien zu enger vun deene meeschte verbreete Relioune ginn. Mat mŽi wŽi 6 Milliounen UnhŠnger, verdeelt an iwwer 235 LŠnner an onofhŠngegen Territorien, ass d‘se Glawen nom Chr‘schtentum dŽi Relioun dŽi geographesch gesinn, am meeschten op der Welt verbreet ass. Et f‘nnt ee Bah‡Õ’ a mŽi wŽi 121.000 GŽigenden op der Welt. An d‘s grouss Zuel beweist, wŽivill si um Ideal vum Weltbiergertum festhalen.
An der Zesummestellung vun hire Membere gesŠit een dŠitlech de Charakter vum Bah‡Õ’ Glawen; souzesoen en Echantillon vun der M‘nschheet, gehŽieren dÕBah‡Õ’ praktesch alle LŠnner, ethnesche Gruppe, Kulturen, Beruffer, sozialen an ekonomesche Klassen un. Si stellen iwwer 2100 StŠmm an ethnesch Gruppen duer. Si bilden n‘mmen eng Gemeinschaft, ouni Fraktiounen an Trennungen. Mat all deem ass de Bah‡Õ’ Glawe wahrscheinlech dŽi organisŽierst Grupp vu Leit op der Welt, dŽi zu glŠich sou verschidden ass an am wŠitste verspreet.
De Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen ass Bah‡ÕuÕll‡h, en noble Perser, vun Teheran gebierteg, deen an der M‘tt vum 19te Joerhonnert, seng pr‘nzlech Existenz vu Konfort, Luxus a SŽcherheet opginn huet, fir e Liewe vu Verfollegungen, Verbannungen an EntzŽiungen. Bah‡ÕuÕll‡h sot, dass hie keen anere wier, wŽi deen neie Gottesoffenbarer. SŠi Liewe, sŠi Wierk a sŠin Afloss k‘nne mat deene vun Abraham, Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Christus a Mohammed verglach ginn. An d‘ser Successioun ass Bah‡ÕuÕll‡h fir dÕBah‡Õ’ dee j‘ngste vun d‘se Gottesboten.
DÕzentraalt Thema vum deem wat Bah‡ÕuÕll‡h eis ze soen huet, ass dÕEenheet. Hien huet gelŽiert dass et n‘mmen ee Gott g‘tt, eng m‘nschlech Rass an dass all dÕReliounen op der Welt Etappen duerstelle vun deem wat Gott fir dÕM‘nschheet w‘ll. ãEndlechÒ sot hien ãass dÕM‘nschheet erwuess ginn.Ò Sou wŽi all dÕSchr‘fte vu frŽier prophezeit hunn, ass dÕZŠit fir dÕVereenegung vun all de Všlker an eng friddlech a gutt integrŽiert Weltgesellschaft komm. Hien huet geschriwwen: ãDՀerd ass n‘mmen ee Land, an dÕM‘nschheet hir Bierger.Ò Als dŽi j‘ngst vun den onofhŠngege Relioune vun der Welt, ‘nnerscheet sech de Glawe dee vu Bah‡ÕuÕll‡h gegr‘nnt gouf vun deenen anere Reliounen duerch e puer Aspekter. DŽi Aspekter kucke mer eis an eisen nŠchsten Emissioune mŽi genee un. Bis dohin nach alles Guddes!

91 De Bah‡Õ’ Glawen, dŽi jŽngst vun den onofhŠngege Relioune vun der Welt
(keen Text)
92 Bah‡ÕuÕll‡h; wŽi Hien offenbaart huet, Deel 1/2
92st Sendung, 1ten an 2te Februar 2002. Am September 92 konnt een am britesche Museum eng Ausstellung mat original Bah‡Õ’ Manuskripte besiche goen. Dor‘nner waren och Texter vu Bah‡ÕuÕll‡h, dem Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. WŽi goufen dÕWierder vu Bah‡ÕuÕll‡h dann eigentlech konservŽiert a versuergt? Eenzegaarteg bei der Offenbarung vu Bah‡ÕuÕll‡h ass dÕAuthentizitŽit vu sengem verk‘nnegte Wuert. Am Verglach mat de LŽiere vu Jesus zum Beispill, dŽi erŽischt no JoerzŽngten opgeschriwwe goufen nodeem se verk‘nnegt goufen, sinn dÕWierder vu Bah‡ÕuÕll‡h direkt am Moment wou se offenbaart goufen, opgeschriwwen an op hir Echtheet geprŽift ginn. De Prozess vun der Offenbarung ass den Ausdrock dee Bah‡ÕuÕll‡h gebraucht fir dÕIwwerdroung vum Wuert Gottes ze bezeechnen an ass an e puer historeschen Dokumenter beschriwwen.
Hei dÕBeschreiwung vun engem Beobachter aus d‘ser ZŠit: de persŽinleche SekretŠr vu Bah‡ÕuÕll‡h hat e grousst D‘ppche mat T‘nt, sou grouss wŽi eng Schossel. DobŠi louche bal eng Dose Schreiffiederen an e Koup Pabeier. An dŠr ZŠit huet dem Bah‡ÕuÕll‡h sŠi SekretŠr all sŠi Courier kritt. Hien huet him e gedroen an huet e mat senger Erlabnes virgelies. Dann huet Bah‡ÕuÕll‡h him gesot e soll seng Schreiffieder huelen an als €ntwert dat geoffenbaart Wuert opschreiwen. ... DÕSchnellegkeet, mat dŠr hien dat geoffenbaart Wuert opgeschriwwen huet war dŠrart, dass dat Žischt Wuert knapps drŽche war wann dÕganz SŠit vollgeschriwwe war. DÕSŠit huet herno so ausgesinn, wŽi wann een e Putsch Hoer an dÕT‘ntefaass gezapt hŠtt an hŠtt et dann iwwer dÕganz SŠit geschmiert. No all Offenbarung ass dat originaalt Manuskript da fr‘sch geschriwwen ginn, alles ‘nnert der Opsicht a mam AverstŠndnes vu Bah‡ÕuÕll‡h.
Haut sinn all dŽi helleg Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h an dŽi vu sengem Jong «AbduÕl-Bah‡ zu Haifa um Bierg Karmel a spezial Archiven ‘nnerbruecht, wou si mat deenen neitste w‘ssenschaftleche Methode konservŽiert ginn. All dŽi wichteg Texter, BrŽiwer a Bicher sinn haut a ville Sproochen iwwersat. Bah‡ÕuÕll‡h, deen a Persie gelieft huet, huet persesch an arabesch geschwat. Mir wŠerten an eiser nŠchster Sendung e b‘sse mŽi iwwer sŠi Stil schwŠtzen a wŽi seng Schr‘ften iwwersat goufen. ZougŠnglech si Bah‡Õ’ Texter haut iwwer elektronesch Medien direkt um Internet op ville Plazen. Et geet duer eng Recherche ‘nner Bah‡Õ’ Texter ze maachen. A ville Librairien a BibliothŽike f‘nnt ee Literatur iwwer de Bah‡Õ’ Glawen.
Zum Schluss e puer Zitater zum Nodenken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãDÕWuert vu Gott ass de Schl‘ssel vun der ganzer Welt well seng Kraaft mŽcht dÕDiere vun den HŠerzer vun de M‘nschen op; Dieren dŽi a Wierklechkeet dŽi vum Himmel sinn. ... Gitt iech eens a reduzŽiert Šr Bewaffnungen, fir Šr Ausgaben ze verklengeren a fir Šrem Geescht an Šrem HŠerz Rou ze ginn. BrŽngt Šre Streidereien dŽi iech auserneebrŽngen en Heelm‘ttel an der braucht dir iech nach just an deem Mooss ze verteidegen fir dÕBeschŸtzung vun Šre Stied a Gebidder.Ò

93 Bah‡ÕuÕll‡h; wŽi Hien offenbaart huet, Deel 2/2
93st Sendung, 8ten a 9te Februar 2002. Ausser mŽi laang Wierker huet Bah‡ÕuÕll‡h eng grouss Zuel vu BrŽiwer geschriwwen, dŽi meeschtens u verschidde vu sengen UnhŠnger adressŽiert waren. Hien huet selwer geschŠtzt dass d‘s Sammlung vu BrŽiwer iwwer 100 BŠnn ausmŽcht. Bah‡ÕuÕll‡h huet op persesch an op arabesch geschriwwen an huet d‘s zwou Sprooche mat enger aussergewŽinlecher Liichtegkeet behersscht. Seng Schr‘ften zeechne sech zudeem duerch hiren eegene Stil aus.
DÕEssenz vu senge moralesche LŽieren f‘nnt een an engem klenge Wierk mam Numm: ãVerborgene WorteÒ eng Zesummestellung vu poetesche Versen. Et f‘nnt een an deem Bichelchen eng Zesummefaassung vum etheschen a spirituelle Message vun de groussen noeneefolgenden Offenbarunge vu Gott.
Dat wesentlescht vu Bah‡ÕuÕll‡h senger Doktrinn g‘tt am Buch vun der Gew‘ssheet presentŽiert. Do f‘nnt een dee ganze g‘ttleche Plang; dŽi grouss Froen, dŽi nach vu jeehir am HŠerz vum reliŽise Liewe stoungen: Gott, dÕNatur vum M‘nsch, de S‘nn vum Liewen an dÕRoll vun der Offenbarung.
Zu dem Bah‡ÕuÕll‡h seng mystesche Schr‘fte gehŽiert e klengt Wierk mam Numm: ãLes 7 vallŽesÒ An engem poetesche Stil geschriwwen, beschreift Hien do dÕEtappe vun der Rees vun der SŽil um Wee bei hire CrŽateur.
DŽi wichtegst vun all de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h ass dat hell‘gst Buch. Offenbaart gouf et wŠhrend deenen dŠischteren Deeg als Gefangenen zu St Jean-DÕAcre. Dat hellegst Buch, e Schl‘sselwierk am Bah‡Õ’ Glawen ass dŽi Haaptzesummestellung vun de Gesetzer an Institutiounen dŽi Bah‡ÕuÕll‡h erschaf huet; an dat fir dÕWeltuerdnung, dŽi Hie prophezeit, opzestellen.
DÕIwwersetzung vun den hellege Schr‘ften an aner Sproochen ass fortlaafend. DÕCritre vun der Iwwersetzung an dÕEnglescht goufe vum Shoghi Effendi opgestallt. Hie war vun 1921 bis 57 un der Sp‘tzt vum Bah‡Õ’ Glawen. DÕIwwersetzunge vun d‘sem frŽieren Oxford Student bezeien net n‘mme vun enger perfekter Ma”trise vum Engleschen mee stellen och eng AutoritŽit duer, wat dÕInterpretatioun vun de Schr‘ften ubelaangt.
Et war net sou einfach, dass deen englesche Stil deen erhuewenen a geblummelechte Stil vum perseschen an arabeschen, dee Bah‡ÕuÕll‡h benotzt huet, getrei iwwersetzt. Eng wahrhafteg Herausfuederung. Shoghi Effendi huet eng al englesch Form gewielt, dŽi e b‘ssen der Versioun vun der ãKing JamesÒ Bibel glŠicht. An deem selwechte Geescht huet hien och dŽcidŽiert de mŠnnleche Pronomen ze benotze fir vu Gott ze schwŠtzen Ð och wann et kloer an de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h ervirgeet, dass een Deem, deen eis erschaf huet, kee Geschlecht ka ginn. DÕResultat ass e Stil deen t‘schent deem modernen engleschen an dem arabeschen a persesche Stil lŠit, dŽi Sproochen an dŠr Bah‡ÕuÕll‡h sech ausgedrŽckt huet. Sou basŽiert een sech haut och op dem Schoghi Effendi sengen Iwwersetzungen an dÕEnglescht fir dÕIwwersetzung an aner europŠesch Sproochen. Verschidden Extraiten aus dem Bah‡ÕuÕll‡h senge Schr‘fte sinn a mŽi wŽi 800 Sproochen iwwersat.

94 DÕBezŽiung mat eisem Glawen
94st Sendung, 15ten a 16te Februar 2002. An engem kuerze BrŽif verglŠicht «AbduÕl-Bah‡ dÕBezŽiung dŽi mer mat eisem Glawen hunn. Hie seet et ginn zwou Zorten dŽi ee sou verglŠiche kann. DŽi Žischt ass dŽi vun enger Blumm mam Gaart. DŽi aner ass dŽi vum Sonnestral mat der Sonn. «AbduÕl-Bah‡ hofft dass eis BezŽiung mat eisem Glawen esou ass wŽi dŽi vum Sonnestral mat der Sonn. Firwat wuel? Gottseidank h‘llefen eis oft Beispiller aus der Natur fir geeschteg Prinzipie k‘nnen ze verstoen. Hei e puer Gedanken dozou.
Wann een dÕBezŽiung mat eisem Glawen analisŽiert a verglŠicht kann ee soen: Als Blumm hunn ech de Gaart gŠr, ech wuessen am Gaart, ech si stolz op mŠi Gaart, ech hunn den Numm vu mengem Gaart. (Ech sinn e Bah‡Õ’, e Chr‘scht, e Mohamedaner, e Buddist an sou weider) Alles dat ass gutt. WŽi ass et da mam Sonnestral? Hie seet genee dat selwecht. Ech komme vun der Sonn, ech si stolz op dÕSonn, ech si vun der Sonn ofhŠngeg an sou weider. Awer wat passŽiert wann een ee Sonnestral zesumme mat engem anere Sonnestral brŽngt? Aus deenen zwee Strale g‘tt ee Sonnestral. Wann een awer zwou Blumme beieneebrŽngt, sinn dat ‘mmer nach zwou Blummen.
Fir eist Zesummeliewen, op der Aarbecht, an der Famill, an eiser Berodung mat deenen aneren heescht dat, dass eisen Ego bestoe bleift, also um Beispill vun der Blumm am Gaart: Si seet jo vlŠicht: Ech mengen ech si mŽi schŽin wŽi dŽi aner Blummen, an ech richen och besser. Eisen Ego bleift ‘mmer bei eis. Wa mer stierwen, wa mer eis trennen, soe mer €ddi. Awer bis et esouwŠit ass, bleift dÕDŽier an eis.
Kucke mer eis elo de Sonnestral un. De Sonnestral seetÊ: Ech hu keen Numm, et ass egal. Ech hu keng Faarf, et ass egal. Ech komme vun der Sonn. MŠin Job ass et der Sonn trei ze sinn and dÕLuucht vun der Sonn ze droen an ze verm‘ttelen. Dat ass meng Aarbecht a meng Aufgab. An ech maachen et. De Sonnestral ass sou reng dass wann s de e Stull h‘lls an du gees eraus wou dÕSonn ass, sees de: ech s‘tzen an der Sonn. Natierlech s‘tzs du net an der Sonn. DÕSonn ass do uewen. Mee well de Sonnestral sou trei ass, so reng, huet et all dÕQualitŽite vun der Sonn, sou dass mir soen: ech s‘tzen an der Sonn.
An da g‘tt et nach eng Differenz t‘schent der Blumm an dem Gaart an dem Sonnestral an der Sonn. DÕBlumm dŽi kritt nŠmlech andauernd. Si seet: Buedem, g‘ff mer gudde Buedem, g‘ff mer gutt Wasser, Luucht a Sonn. Ech w‘ll mŽi Luucht. DÕBlumm kritt dŽi ganzen ZŠit. An de Sonnestral? Hie w‘llt nŠischt, de Sonnestral g‘tt an h‘lleft der Blumm wuessen. Eng grouss Differenz also t‘schent deenen zwee. WŽi ass meng BezŽiung zu mengem Glawen? WŽi dÕBlumm par rapport zu hirem Gaart oder wŽi de Sonnestral par rapport zu der Sonn? 34

95 Eise Kierper an eis Gesondheet
95st Sendung, 22ten a 23te Februar 2002. 1923 koum am Bah‡Õ’ Verlag e Buch iwwer de Bah‡Õ’ Glawen eraus, ãBah‡ÕuÕll‡h an dat neit ZeitalterÒ, zesummegestallt vum Dr. Esslemont. Haut ass dÕBuch an 58 Sproochen iwwersat. Hei e puer Gedanken aus dem Buch zum Thema Gesondheet: «AbduÕl-Bah‡ seet: Sech Gott zouzewende brŽngt Heelung fir de Kierper, de Geescht an dÕSŽil. De m‘nschleche Kierper dŽngt engem zŠitbegrenzten Zweck bei der EntwŽcklung vun der SŽil a wann de Kierper hiren Zweck erf‘llt huet, g‘tt en ofgeluecht. Genee sou wŽi bei der Eeerschuel, dŽi bei der EntwŽcklung vun engem Schippelchen engem zŠitlechen Zweck dŽngt, a wann d‘sen Zweck erf‘llt ass, zerbrŽcht an ofgeluecht g‘tt. De physesche Kierper ass net fŠeg zur Onstierflechkeet, well en aus Atomen a MolekŸlen opgebaut ass a wŽi all Saachen, dŽi zesummegesat sinn, sech mat der ZŠit oplŽist. Sou soll de Kierper den DŽnger vun der SŽil sinn an net hiren HŠr. De Kierper soll soll mat RŸcksicht behandelt ginn. Eis physesch Gesondheet ass genee sou verbonnen mat eiser gedanklecher, sittlecher a geeschteger Gesondheet, wŽi och mam Wuel vum Eenzelnen an der Gemeinschaft vun onse Matm‘nschen, jo souguer mam Liewe vun den DŽieren an de Planzen. An Eent g‘tt vun deem anere beaflosst.
«AbduÕl-Bah‡ seet dass dÕSpuersamkeet dÕGrondlag vum m‘nschleche Wuel ass.Verschwendung ass fir jiddereen eng onverzeilech S‘nn. Mir duerfen ni op KŠschte vun anere liewen. DÕGemitt vun engem zefriddene M‘nsch ass ‘mmer friddlech a sŠin HŠerz ass roueg.
Iwwer dÕErnŠhrung seet «AbduÕl-Bah‡ dass an dÕZukunft dÕErnŠhrung aus Friichten a Getreide bestoe wŠert. DÕZŠit wŠert kommen, wou kee Fleesch mŽi giess g‘tt. DÕmedezinesch W‘ssenschaft stŽcht erŽischt an hire Kannerschong. Trotzdem huet si awer scho gewisen, dass eis natierlech ErnŠhrung an deem besteet wat aus dem Buedem erauswiesst. De Bah‡Õ’ Glawe berout op MŠssegung, net Asketentum. Sech de gudden a schŽine Saachen am materiellen a geeschtege Liewen zÕerfree‘n ass net n‘mmen ugeroden mee eng Flicht. Loosst iech deem net entgoen, zu deem der erschaf si gitt. An Šre Gesiichter soll ee Begeeschterung a Freed fannen. Alles wat erschaf gouf, ass fir de M‘nsch do, den Hšhepunkt vun der Sch‘pfung, an dofir soll e fir dat wat e kritt, dankbar sinn. All dŽi materiell Saachen si fir eis do, sou dass mer duerch eis Dankbarkeet lŽieren, dÕLiewen als e g‘ttlecht Geschenk ze verstoen.
PropretŽit, obschonn et eppes Stoffleches ass, huet e groussen Afloss op dat Geeschtegt. Wann de M‘nsch e propperen a renge Kierper bes‘tzt, huet dat genee sou en Afloss op sŠi Geescht.
Um Wee vun der Krankheetsverhiddung hŠtten dŽi relativ einfach hygienesch a sittlech Uweisunge vun de grousse Prophete wŽi Moses, Buddha, Christus, Mohammet oder Bah‡ÕuÕll‡h mŽi bewierkt wŽi all dÕDokteren an dŽi ‘ffentlech Gesondheetsvirschr‘fte vun der Welt dat hŠtte k‘nnen. SouwŠit e puer Gedanken zum Thema Kierper a Gesondheet.35

96 DÕFaaschtenzŠit
96t Sendung. Freideg den 1te MŠerz 2002 um 5 vir halwer 7 owes a Samschdes moies den 2te virun 10 Auer. DÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. DÕThema vun haut: DÕFaaschtenzŠit. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Bal all dÕReliounen op der Welt lee‘ WŠert op dÕFaaschten als e M‘ttel fir sech spirituell ze rengegen. Sou zum Beispill dÕMusulmaner. All Joer, wŠhrend 28 Deeg, iessen an drŽnke si nŠischt nom Sonnenopgank a virum Sonnen‘nnergank. Sou fanne mer och an der Bibel, an de Kapitele sechs an nŽng vum Evangelium vum hellegen Mattheus, dass Jesus seet, wŽi wichteg dÕFaaschten ass.
Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun invitŽiert dÕBah‡Õ’ daagsiwwer, an dat nom Sonnenopgank a bis nom Sonnen‘nnergank, nŠischt zÕiessen an nŠischt ze drŽnken. Dat wŠhrend 19 Deeg, all Joer, t‘schent dem 2ten an 20te MŠrz. D‘s ZŠit g‘tt einfach dÕFaaschtenzŠit genannt. Et soll eng ZŠit sinn, wou den Eenzelnen virun allem mŽi ZŠit f‘nnt, iwwer sŠi geeschtege Fortschr‘tt nozedenken. All Bah‡Õ’ g‘tt sech MŽi, sech vu materielle Saache lasszeloossen. WŠhrend der FaaschtenzŠit ass et dann Ÿblech, dass ee virun Sonnenopgank opsteet fir Kaffi ze drŽnken an duerno ze bieden. Natierlech muss dÕGesondheet et engem erlaben ze faaschten. Schwanger Frae brauchen net ze faaschten, genau sou wŽi Jugendlech ‘nner 15 Joer oder Leit iwwer 70. DÕFaaschten ass och net nŽideg wann een op der Rees ass oder wann ee schwŽier kierperlech schafft. Mee fir e gesonde M‘nsch ass dÕFaaschten eng wonnerbar Erfarung, eng Entdeckungsrees zu de Wuerzele vu senger Existenz, eng Rees, vun dŠr ee mŽi rŠif a mŽi geeschteg zrŽckk‘nnt.
Wann ee faascht, f‘nnt een op eemol ZŠit, dŽi een normalerweis mat Iessen an Dr‘nke verbrŽngt. Et geet u mat der Kaffispaus moies, dÕM‘ttegiessen natierlech an dŽi kleng Paus M‘ttes. Et ass grad dŽi sou gewonnen ZŠit dŽi ee kann n‘tzlech mat Meditatioun a Gebiet verbrŽngen. Fr‘nn an Aarbechtskollege si virw‘tzeg firwat een da faascht a wat da Bah‡Õ’ eigentlech ass. DŽi Žischt puer Deeg sinn oft am schwŽiersten an da g‘tt et mŽi einfach, an et winnt een sech scho bal drunn.
Mee et ass schonn eng Erausfuerderung. DÕIessen an dÕDr‘nken kritt och nees vill mŽi en hŽige StellewŠert, well een sech wierklech op e Glas Waasser owes free‘ kann. Interessant ass och, dass dŽi puer Deeg virun der FaaschtenzŠit, also virum 2te MŠrz, besonnesch sinn. DÕBah‡Õ’ sinn invitŽiert, wŠhrend deene vŽier, f‘nnef Deeg besonnesch frou ze sinn. Oft gi Cadeaue gemaach, et geet een dÕFamill a Fr‘nn besichen an et mŽcht een eppes fir e gudden Zweck. DÕFaaschtenzŠit hŠlt den 21te MŠerz op. An dat ass dÕBah‡Õ’ Neit Joer. Et ass och den Ufank vum FrŽijoer. OfschlŽissend d‘s Gedanken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema Meditatioun: ãEng Stonn Nodenken ass mŽi wŠert wŽi 70 Joer fromm Andacht.Ò 36 Bah‡'u'll‡h seet: ãVersenkt Iech an dÕMier vu Menge Wierder, dass dir hir Geheimnisser ergr‘nne k‘nnt an all dŽi PŠrele vu WŠisheet entdecke k‘nnt, dŽi an hiren DŽifte verbuerge leien.Ò37 Des Rubrik gouf Iech offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

97 WŽi kann ech dat Bescht a mir selwer eraushuelen a kultivŽieren?
97t Sendung, den 8ten an 9te MŠerz 2002. Dir sidd invitŽiert: Hutt Dir iech schonn eemol gefrot; WŽi dir dat Bescht aus iech selwer eraushuelen a kultivŽiere k‘nnt? WŽi dir de S‘nn vun Šrem Liewen opspieren an erf‘lle k‘nnt?
WŽi dir Šr Kanner zu enger OrientŽierung op ethesch WŠerter hin erzŽie k‘nnt? WŽi dir effektiv an harmonesch mat Erwuessenen a Kanner glŠichermoosse kommunizŽiere k‘nnt? Genau domat beschŠftegt sech den Ethik-Atelier an enger Rei vun interessanten an inspirŽirende Sessioune fir Erwuessener. DÕMaterial fir den Atelier liwwert dÕBuch: The family virtues guide, DÕBuch vun den Dugende fir dÕganz Famill, e kreatiivt a praxisorientŽiert Buch zu den ethesche WŠerter am Alldag. Am Atelier g‘tt draus gelies an diskutŽiert, wŽi zum Beispill iwwer Takt, Respekt, Gerechtegkeet, SelbstsŽcherheet, HŽiflechkeet, Mutt a RŸcksicht. Zesumme ginn iwwer Beispiller a Situatiounen aus dem Alldaag beroden. Doduerch entsteet e Vertrauen mat der Sprooch vun den Dugenden, dŽi eis FŠegkeet f‘rdert, e positiven an ermuddegenden Afloss op dŽi ronder‘m eis ze hunn an dŽi eis selwer bei eiser eegener Ethik ‘nnerst‘tzt. Wann dat iech interessŽiert, dat kommt einfach bis laanscht a maacht mat: D‘se Samschdeg, den 9te MŠerz an de Samschdeg drop de 16te MŠerz um 4 Auer an der Stad am Bah‡Õ’ Zenter.
DŽi, dŽi sech interessŽieren, gi sech zweemol am Mount Rendez-vous, an dat Samschdesm‘ttes, wŠhrend de Kannerklassen am Bah‡Õ’ Zenter. Duerch den Atelier fŽiert dÕMarion Gottardi. OrganisŽiert ginn d‘s Ateliee‘n vum Familljekommittee vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Fir iech e b‘ssen Appetit op d‘s Atelieren ze ginn, hei e puer Iddien aus dem Buch: Wie sinn eis Kanner eigentlech wierklech? DŽi geeschteg Natur vu Kanner. Wat Kanner sinn a wat se net sinn. Geet LŽift aleng dann net duer? Wat sollen dÕElteren da man?
DÕElteren als ErzŽier: wŽi een erzŽierbar Momenter erkenne kann. Wat soll ee maache wann eist Kand eppes wierklech Schl‘mmes gemaach huet. En ErzŽier sinn, kee Priedeger. DÕSprooch vun den Dugenden an dÕKraaft vun der Sprooch erkennen. Wann eist dÕKand sech net gutt beholl huet, vun deem schwŠtze wat geschitt ass, net vun deem deen et gemaach huet.
DÕElteren als AutoritŽit: kloer Grenze setzen, Familljeregelen opstellen; dem Kand a senge Grenzen verschidde MŽiglechkeete ginn. Beispill: Wann et heescht an dÕBett goen, ass et bal eng Topechkeet ze froen: ãW‘lls de an dÕBett goen?Ò Eng Alternativ ass dŽi hei: ãKarin, ZŠit fir an dÕBett. W‘lls de haut dÕGeschicht hŽieren, dŽi mer g‘schter gelies hunn oder eng nei?Ò
Zum Thema Disziplin ginn e puer Regele am Kader vun der Famill proposŽiert: Kanner dŽi lŽieren, mŽi verantwortlech ze handelen, k‘nnen och mŽi FrŠiheet krŽien. Wann et ‘m dÕSŽcherheet geet, muss einfach gefollegt ginn. DÕMŽi vun engem Kand soll ‘mmer unerkannt ginn.

98 The family virtues guide, dÕBuch vun den Dugende fir dÕganz Famill
98t Sendung, de 15ten a 16te MŠerz 2002. An eiser leschter Emissioun hu mer eis gefrotÊ: WŽi kann ech dat Bescht aus mir selwer eraushueln a kultivŽieren? WŽi ech de S‘nn vu mengem Liewen opspieren an erf‘lle kann a wŽi ech meng Kanner zu enger OrientŽierung op ethesch WŠerter hin erzŽie kann? €ntwerten op d‘s Froe krŽie mer am Buch: The family virtues guide, DÕBuch vun den Dugende fir dÕganz Famill, e kreatiivt a praxisorientŽiert Buch zu den ethesche WŠerter am Alldag.
VŽier grouss Rolle spillen dÕElteren dobŠi: als ErzŽier, als AutoritŽit, als Guide an als Beroder. Als Guide oder een deen de Wee weist k‘nnen dÕElteren hir praktesch FŠegkeeten a Kenntnisser mat hire Kanner deelen. Sief dat fir an de Garage oder an der Kichen eng Hand unzepaken. Eng wonnerbar Gelee‘nheet fir dÕKanner ze luewen an eng Plaz wou si hir Talenter a FŠegkeeten entdecke k‘nnen.
Et ass wichteg dass dÕKanner Geschichten iwwer hir Famill erzielt krŽien, sou zum Beispill wŠhrend dem Iessen. Do sollen si och dÕMŽiglŽchkeet hunn, hir eege Geschichten zÕerzielen, hir Dreem a W‘nsch. Engem Kand nolauschteren heescht dass et als eng Persoun respektŽiert a geŽiert g‘tt. Situatioune wou eppes erzielt g‘tt solle benotzt ginn fir zum Beispill dŽi jeeweileg Dugend a QualitŽit ze fannen.
DÕKanner an dÕElteren sollten sech regelmŽisseg e b‘ssen ZŠit huelen fir zesummen ze meditŽieren; eng ZŠit zum rouegen Nodenken an zum Gebiet. Ideal dozou sinn ausgewielten Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften oder aner hellegen Texter. Duerno soll jiddereen dÕMŽiglechkeet krŽien, ze soen, wŽi hien oder hatt dŽi ZŠit zur Bes‘nnung fonnt huet.
Kanner si vun Natur aus mystesch veranlagt. Si schŠtzen speziell Gelee‘nheeten a gew‘sse Ritualer genee sou oder nach mŽi wŽi dŽi Erwuessen. Den Ufank vun der PubertŽit, de Wiessel vun der Kandheet zum Erwuessene ka vun den Eltere bewosst gefeiert ginn, zum Beispill an deem een hinnen een Owend freien Ausgank g‘tt, dat an der Natur fir dat se k‘nnen iwwer dat nodenken wat an hinne virgeet; oder e spezielle Cadeau fir ervirzehiewen, wŽi eng grouss Roll sou Changementer an eisem Liewe spillen.
Et ass wichteg dass mer eise Kanner h‘llefe k‘nnen eng BezŽiung opzebauen mat deem, deen eis erschaf huet. Am Buch vun den Dugenden, aus deem dŽi hei Gedanke kommen g‘tt et eng ganz einfach Approche zu Gott, an dat zesumme mat enger Rei vun Dugenden. Gott g‘tt beschriwwen als een, deen eis gŠr huet, een deen n‘mmen dat Bescht fir eis w‘ll an och dat bescht vun eis w‘ll; een deem mir vertraue k‘nnen an een deen et fŠerdeg brŽngt, sech ‘m eis an eis Problemer ze k‘mmeren. Wa fir eis dÕBezŽiung mat Gott eng zentral Roll an eisem Liewe spillt, dann ass et och n‘mmen normal dass mer eis Kanner motivŽieren geeschteg ze wuessen, an zwar duerch dÕdŠglecht Gebiet, Meditatioun an de Respekt fir dÕNatur. Wann d‘s Themen iech uspriechen, da maacht mat am Atelier vum Familljekommittee vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’; an dat d‘se Samschdeg, de 16te MŠerz um vŽier Auer an der Stad am Bah‡Õ’ Zenter. Duerch den Atelier fŽiert dÕMarion Gottardi. OrganisŽiert ginn d‘s Ateliere vum Familljekommittee vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

99 DŽi dŠitsch Bah‡Õ’ InternetsŠit
99t Sendung, den 22ten an 23te MŠerz 2002. Haut hŽiert dir eis 99st Sendung um Radio ARA. D‘s Woch hunn dÕBah‡Õ’ aus aller Welt, Ronn sechs Milliounen, also eng Persoun vun 1000 op der Welt, hiert neit Joer gefeiert. Am Bah‡Õ’ ZŠitalter ass dat dÕJoer 159 wat mam 21ste MŠerz ufŠnkt, den Ufank vum FrŽijor.
Vun ZŠit zu ZŠit kucken ech am Internet wat et alles Neies g‘tt zum Thema Relioun an natierlech iwwer de Bah‡Õ’ Glawen. Ech kann iech n‘mmen encouragŽieren datselwecht ze probŽieren. Entweder mat enger Sichmaschinn wŽi google oder an deem der einfach eng Address agitt. Sou zum Beispill www.bahai.de fir DŠitschland oder www.bahai.lu fir L‘tzebuerg. Do fannt dir normalerweis dŽi offiziell SŠit vun der Bah‡Õ’ Gemeng aus dem jeweilege Land. Op der dŠitscher SŠit huet sech munches verbessert. Sou g‘tt et do elo eng flott SŠit mat Froen a kuerz €ntwerten. Hei e puer vun d‘se Froen an €ntwerten:
Wat ass dat e Bah‡Õ’? Bah‡Õ’ nennnen sech dŽi M‘nschen, dŽi hiert dÕLiewen nom Reliounsst‘fter Bah‡ÕuÕll‡h gestalten; genee sou wŽi dÕUnhŠnger vum Jesus Christus sech Chr‘schte nennen. Bah‡ÕuÕll‡h huet vun 1817 bis 1892 gelieft. Haut ginn et ca. 6 Millioune Bah‡Õ’ a liewen an allen Deeler vun der Welt. De Bah‡Õ’ Glawen ass dŽi jŽnkst Weltrelioun.
Ass dÕBah‡Õ’ Relioun eng Sekt vum Islam? Da kann een och froen: Kann dÕChr‘schtentum eng Sekt vum Juddentum genannt ginn? Gott wŠert ni ophalen, sech de M‘nschen ze offenbaren. So ass dÕChr‘schtentum an der jŸddescher Gemeng entstanen, aus jŸddesche Wuerzelen. Dat selwecht g‘llt och fir de Bah‡Õ’ Glawen a seng islamesch Originen. DÕBah‡Õ’ Gemengen setzen sech haut aus Leit zesummen, dŽi aus ganz verschidde reliŽisen Traditioune kommen a schaffen zesumme fir eng besser Welt.
Wat ass da besonnesch un der Bah‡Õ’ Relioun? De Bah‡Õ’ Glawe bekennt sech zu de grondlee‘nde Wourechten, wŽi se vun de Begr‘nner vun all de grousse Glawensbekenntnisser vun der Welt gelŽiert goufen. Si hunn all gelŽiert, dass dÕRelioun dÕGrondlag vu wierklecher Kultur a reellem Fortschr‘tt ass. Besonnesch ass bei der Bah‡Õ’ Relioun, dass si e Plang fir eng Weltuerdnung an eng Weltkultur huet. Hir Institutiounen si g‘ttlecher Natur, well si direkt an den offenbaarte Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h ze fanne sinn. Domat ass et fir eis mŽi einfach um Weltfridde matzeschaffen.
Eng Fro, dŽi bei eis oft gestallt g‘tt: WŽi steet dÕBah‡Õ’ Relioun zum Chr‘schtentum? DÕUleies vu Bah‡ÕuÕll‡h ass genee dat selwecht wŽi dat vu Christus. Ass dŽi selwecht Grondlag. Alle beid si si FrŽijorszŠiten an ZŠite vu sŽilenerfr‘schender Beliewung an dÕUrsaach vun der Ernrierung vum Liewe vun der M‘nschheet.
DÕFrŽijoer vun d‘sem Joer ass dat selwecht FrŽijoer vum Joer virdrun. DÕOriginen an dÕZiler sinn dŽi selwecht. DÕLŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h hunn dŽi selwecht grondlee‘nd Prinzipien, awer si sinn der Etapp vun der MaturitŽit vun eiser m‘nschlecher Gesellschaft an de Besoine vun eisem ZŠitalter ugepasst.
WŽi ginn dÕBah‡Õ’ LŽieren da verbreet? Well et an der Bah‡Õ’ Relioun keng berufflech Geeschtlech oder Enseignante g‘tt, lŽiert jiddereen duerch sŠi Verhalen a sŠi Virbild a verbreet sou de Message senge FŠegkeeten no an dat an Zesummenaarbecht mat de jeweilegen Institutiounen. An d‘sem ZŠitalter, wou ‘mmer mŽi M‘nschen op der Welt an de Genoss vun ErzŽiung a Bildung kommen, ass eng berufflech Geeschtlechkeet, dŽi frŽier dŽi eenzeg Quell vu reliŽiser BelŽierung an Ausleeung war, nemŽi nŽideg. Alles Gudds a bis dÕnŠchst Woch w‘nscht iech Šre Jean-Marie.

100 WŽi ass dÕBah‡Õ’ Relioun entstan?
100t Sendung, den 29ten an 30te MŠerz 2002. DÕBah‡Õ’ Relioun huet hiren Ursprong a Persien am Joer 1844. Wichteg ass et fir hei dŽi drŠi zentral Personagen kuerz zÕernimmen. DŽi Žischt ass de GeschŠftsmann Mirza Ali Muhammad. Hien huet sech de B‡b, op L‘tzebuergesch eng Dier genannt an huet vun 1819-1850 gelieft. Mat d‘sem Numm vun enger Dier, enger Paart oder Agank, wollt Hien och den Zweck vu senger Missioun ervirhiewen; anzwar de Wee virzebereeden. A senge LŽieren huet Hie verk‘nnegt, dass no sengem Doud den ErzŽier vun der ganzer M‘nschheet erschŽnge gŽif. No sechs Joer ass Hien als MŠrtyrer de 9te Juli 1850 gestuewen.
DŽi eigentlech Zentralfigur ass Bah‡ÕuÕll‡h. SŠi Gebuertsnumm ass Mirza Husayn Ali an Hien huet vun 1817-1892 gelieft. 1863 huet Hien ‘ffentlech erklŠert, dass Hien dee wŠr, deen an allen hellege Bicher prophezeit gouf. An Him gesinn dÕBah‡Õ’ dÕVerkierperung vun d‘se Prophezeiungen an och dÕZrŽckkomme vu Christus ãan der Herrlechkeet vum PappÒ.
Un dr‘tter Stell ass Abbas Effendi, dee vun 1844-1921 gelieft huet. Et ass deen eelste Jong vu Bah‡ÕuÕll‡h a sŠin Titel ass 'Abdu'l-Bah‡, wat souvill heescht wŽi DŽnger vu Bah‡ÕuÕll‡h. Mat nŽng Joer scho gouf Hien zesumme mat sengem Papp aus sengem Land verbannt. No enger Gefaangeschaft wŽinst sengem Glawe vu mŽi wŽi fofzeg Joer, ass hien an der Welt gereest fir VirtrŠg iwwer de Glawe vu sengem Papp ze halen. An dat an Afrika, Europa a Nordamerika. SŠi Liewen als Bah‡Õ’ war beispillhaft an dÕGeschicht vu sengem Liewen kaptivŽiert haut dÕHŠerzer an de Verstand vu Milliounen. èmmer er‘m ginn nei Bicher iwwer sŠi Liewe ver‘ffentlecht an Historiker studŽiere sŠi Liewen an den UniversitŽiten.
A sengem Testament huet Hie sŠin Enkel Shoghi Effendi zum Hidder vum Bah‡Õ’ Glawen ernannt, der hŽchster AutoritŽit vun de Bah‡Õ’. Shoghi Effendi ass 1957 gestuewen. No de VerfŸgunge vun de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h, dem Begr‘nner, gouf dunn dat Žischt ãUniversaalt Haus vun der GerechtegkeetÒ gewielt; Un d‘ser Wal hu sech dŽi national Kierperschafte bedeelegt, an dat aus allen Deeler vun der Welt. D‘st hŽchst Verwaltungkierperschaft vum Glawen huet hire S‘tz zu Haifa an Israel. DŽi national Kierperschaft zu L‘tzebuerg huet hire S‘tz am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad, an dat an der AllŽe LŽopold Goebel. Dir fannt Bah‡Õ’ am Telefonsbuch an um Internet ‘nnert www.bahai.lu.

101 Geschicht: De Kinnek a seng vŽier Fraen
101t Sendung, de 5ten a 6ten Abr‘ll 2002. Haut hunn ech eng Geschicht fir Iech. Ech hu se an de Bah‡Õ’ Neiegkeete vu Nice op der C™te dÕAzur fonnt: Et war eemol e Kinnek deen hat vŽier Fraen mat deenen hie bestuet war. DŽi vŽiert Fra war dŽi mat dŠr hien am meeschte frou war a fir dŽi hien alles gemaach hŠtt. Seng dr‘tt Fra hat hien och ganz gŠr. Mat hir ass hien oft a friem LŠnner gereest, mee hien huet awer missen op si oppassen an hien huet gefaart dass si hie gŽing vlŠicht fir en anere Mann verloossen. Seng zweet Fra war immens lŽif a war ‘mmer fir hien do wann hie si gebrauch huet oder wann hien a Schwieregkeete war. Wat elo seng Žischt Fra ubelaangt, sou huet de Kinnek si komplett ignorŽiert, obscho si hie vu ganzem HŠerze gŠr hat. Enges Daags ass de Kinnek schwŽier krank ginn an hie wosst dass hie glŠich huet misse stierwen. Deen Dag ass et him bewosst ginn, dass obschonns hien e Liewe vu Luxus a RŠichtum hat an dat mat senge vŽier Fraen, hie sech dach awer op eemol ganz aleng gŽif er‘mfannen. Dorops hinn huet hie seng vŽiert Fra geruff an hir gesot: ãDech hat ech iwwer alles gŠr, hunn dir dŽi schŽinste Kleeder geschenkt an dŽi deierst Diamanten. W‘lls du elo mat mir kommen, elo wou ech stierwen?Ò ãDat k‘nnt guer net a Fro, huet si geŠntwert, Žier si sŽier fort warÊÈ. D‘s €ntwert war fir de Kinnek wŽi e Messerstach an dÕHŠerz. Zu dŽifst traureg huet hien du seng dr‘tt Fra gefrot: ãDech hat ech mŠi ganzt Liewe gŠr, w‘lls du elo mat mir goen, elo wou ech stierwen?Ò ãNeeÒ huet si geŠntwert, ãdÕLiewen ass einfach ze vill schŽin, ech w‘ll d‘s Gelee‘nheet notze fir mech er‘m ze bestuedenÒ. Dem Kinnek sŠin HŠerz ass lues e lues ‘mmer mŽi kal an traureg ginn. Also stellt hie senger zweeter Fra dŽi selwecht Fro: ãDu wars ‘mmer do wann ech dech gebraucht hunn, w‘lls du elo mat mir goen, elo wou ech stierwen?Ò ãEt deet mir leed, sot si, dat eenzegt wat ech maache kann, ass mat dir bis bei dŠi Graf goen.ÊÈ Total fŠerdeg an um Buedem hŽiert de Kinnek eng St‘mm, dŽi him seet: ãEch, ech gi mat der, ech ginn do wou s du geessÒ. Hien huet eropgekuckt an huet seng Žischt Fra gesinn, sou goureg dass een dÕR‘pper ziele konnt. Hie war sou traureg wŽi e seng Fra esou gesinn huet an et huet him sou leed gedoen, dass hie sech net besser ‘m si gek‘mmert huet.
DÕMoral vun der Geschicht: An eisem Liewen hu mir och 4 Fraen: DŽi vŽiert ass eise Kierper. Obscho mir him all eis ZŠit an Energie ginn, loosse mir en awer hei wa mir stierwen. DŽi dr‘tt, dat sinn all eis materiell Saachen, eise Rang an der Gesellschaft an eist Geld. Och si verschwanne ganz sŽier. DŽi zweet ass eis Famill an eis Fr‘nn. Obscho si eis trei sinn, k‘nne si eis am beschte Fall n‘mme bis mat op eist dÕGraf begleeden. Awer dŽi Žischt, dat ass eis SŽil, dŽi, dŽi mir sou oft vernolŽissegen. An awer ass si dŽi eenzeg dŽi iwwerall mat eis geet an ‘mmer bei eis bleift. Duerfir solle mir eis gutt ‘m si bek‘mmeren, si kultivŽieren, hir zÕIesse ginn, si stŠerken, si schŠtzen, sou laang nach ZŠit ass! Dass si dach ewŽi 1000 Feiere blŽnkt an dÕLiewe vun deenen aneren mat Liicht f‘llt!

102 W‘ssenschaft a Moral
102t Sendung, den 12ten an 13ten Abr‘ll 2002. DÕinternational Bah‡Õ’communautŽit huet eng flott InternetsŠit mat Neiegkeeten aus aller Welt. Dir fannt de Site ‘nnert: www.bahaiworldnews.org.
Hei eng vun de leschten Neiegkeeten: Eng eenzegaarteg Konferenz zu London ‘nnersicht den Zesummenhang t‘schent der W‘ssenschaft an der Moral. G‘tt et eng w‘ssenschaftelch Basis fir dÕMoral? G‘tt et an eisem Gehir eng Plaz wou dÕKapazitŽit fir Moral ass? Dat ware just zwou vun de Froen, dŽi eis zum Iwerlee‘n uregen an dat op der Konferenz mam Thema W‘ssenschaft a Moral, den 8ten an 9te Februar zu London.
DÕKonferenz gouf vum Chirurg Graham Walker organisŽiert an dat am Royal College of Physicians, Regents Park. ãIwwerall wou een hikuckt, no bannen oder no baussen, f‘nnt ee Konflikt, a meeschtens wŽinst der moralescher Villfaltegkeet. Eng Villfaltegkeet vu moralesche WŠerter, dŽi doduerch entsteet well mer dÕLiewe mat all senge Problemer aus verschidde Perspektive gesinn, sief et wŽinst der Kultur aus der mer kommen, sief et wŽinst der Relioun mat dŠr mer opgewuess sinn oder sief et wŽinst eisem Alter.Ò So sot den Dr Walker, e renomŽierten Kapp an Halschirurg an e Member vun der Bah‡Õ’gemeng. Fir dass mer d‘se Konflikt eliminŽiere k‘nnen, musse mer fir dՎischt eng gemeinsam Basis fannen.
Iwwer 60 DelegŽiert, dŽi medezinesch, w‘ssenschaftlech a philosophesch Diszipline vertrieden, hunn un der Konferenz deelgeholl. ènnert de Konferenziere waren den Ian Craig, e weltrenomŽierte Spezialist an der Zyklogenetik vum Psychiatreschen Institut zu London, dÕBaroness Susan Greenfield, eng Professorin vun der Neuropharmakologie op der Uni zu Oxford, den Hossein Danesh, Psychiatrieprofesser a PrŠsident vun der internationaler Uni zu Landegg an der SchwŠiz.
DÕKonferenz war historesch well se weltwŠit respektŽiert W‘ssenschaftler a Philosophen zesummebruecht huet, fir op eng Žierlech, offen a fr‘ndlech Aart a Weis no de biologeschen, psychologeschen a soziale Faktoren ze sichen, dŽi anscheinend fir eng gesond moralesch EntwŽcklung verantwortlech sinn.
Am M‘ttelpunkt vun der Konferenz huet den Dr Danesch dÕRelatioun vun der W‘ssenschaft, der Relioun an der Ethik behandelt. Seng Thse ass dŽi dass dÕM‘nschheet amgaang ass vun enger op sech selwer zentrŽierter, iwwerliewensorientŽierender Basis zu enger friddlech orientŽierenter Zukunft histŽiert. Vu dass jiddereen an all Gesellschaft engem universale Gesetz vun EntwŽcklung a Progrs ‘nnerworf ass, ass et eis mŽiglech, drŠi Opfaassunge vun der Welt zÕerkennen, dŽi mŽi oder manner an all m‘nschleche Gesellschafte prŠsent sinn. D‘s Opfaassunge vun der Welt spigelen drŠi Phasen an der EntwŽcklung vum Eenzelnen a vun der Gesellschaft er‘m: eng Phase vum Iwwerliewen; eng Phase vun der IdentitŽit an eng Phase wou de Fridden am M‘ttelpunkt vun der Weltopfaassung steet.
DÕThse vun der Baronin Greenfeld huet zu villen Diskussiounen ugereegt. Si mengt dass et keng spezifesch Plaz am Gehir g‘tt wou sech dÕKapazitŽit zur Moral bef‘nnt, mee dass et Žischter mat Liewenserfahrungen a Genetik ze dinn huet.
Den Dr. Walker sot dass hien d‘s Konferenz organisŽiert huet well hien de Bah‡Õ’ Glawe praktizŽiert. Obschonn den Zesummenhang vu Relioun a W‘ssenschaft net eenzegaarteg am Bah‡Õ’ Glawen ass, ass et trotzdem e staarke Grondsaz. A wann et wierklech en Zesummenhang t‘schent W‘ssenschaft a Relioun g‘tt, da gehŽieren dozou och Konzepter wŽi SpiritualitŽit an Moral, ee vun den HaaptstŠiler vun der Relioun.

103 èffentlech Unerkennung vum Glawen
103t Sendung, den 19ten an 20ten Abr‘ll 2002. D‘se Weekend feiere Bah‡Õ’ iwwerall op der Welt dÕDeklaratioun vun hirem Begr‘nner, Bah‡ÕuÕll‡h, an dat all Joer, den 21sten Abr‘ll. E Mount virdrun, den 21ste MŠerz hu sechs Millioune Bah‡Õ’ hiert neit Joer gefeiert. èmmer mŽi interessŽiert dÕèffentlechkeet sech fir dat wat dÕBah‡Õ’communautŽit an der Welt mŽcht. Hei elo puer Beispiller vun ‘ffentlecher Unerkennung bei eis an an Europa: Aus Uleies vum Bah‡Õ’ Neie Joer huet de brit‘sche Premier Tony Blair de Bah‡Õ’ a Groussbritannien d‘se Message geschŽckt:
ÇÊJÕai une vision claire dÕune Grande-Bretagne multiculturelle dans laquelle la contribution de chaque CommunautŽ ethnique, culturelle et religieuse sera mise en valeur. Je suis dŽterminŽ ˆ faire en sorte quÕil y ait une sociŽtŽ vraiment dynamique, dans laquelle des peuples dÕorigine ethnique, culturelle et religieuse diffŽrente puissent vivre et travailler ensemble, tout en conservant leur identitŽ distinctive, dans une atmosphre de respect et de comprŽhension mutuels.
Les Bah‡'is britanniques font une contribution significative dans le sens de la rŽalisation de cette vision et, gr‰ce ˆ cela, nous sommes un pays plus fort et meilleur. Il est particulirement important que nous cŽlŽbrions la contribution de la Foi Bah‡'ie ˆ la stabilitŽ et ˆ la prospŽritŽ de la SociŽtŽ britannique tout entire.
Je suis extrmement encouragŽ par la vision de la CommunautŽ Bah‡'ie qui reconna”t le pouvoir du dialogue inter-religieux et lÕimportance que tous les citoyens puissent faire Žpanouir leur potentialitŽ.
Votre CommunautŽ a une vitalitŽ qui a ŽtŽ bien dŽmontrŽe par lÕinauguration rŽcente des Jardins Bah‡'is sur le Mont Carmel [en Terre Sainte]. CÕest un remarquable tŽmoignage de votre foi !ÊÈÊ [ SignŽÊ: ] Tony ÊBLAIRÊ
An Nordirland huet de Premier David Trimble a sŠin Deputy de Mark Durkan de Bah‡Õ’ d‘se Message geschŽcktÊ:
Message from the First Minister and Deputy First Minister: We are committed to the development of a fair, equal and inclusive society in Northern Ireland, where all the people in Northern Ireland, regardless of their race or religion, live and work peacefully side by side in an atmosphere of mutual respect and understanding. We believe that this vision sits well alongside the Baha'i belief that humanity is one single family. We congratulate you on the contribution the Baha'i community has made through activities, your participation in initiatives such as the Northern Ireland Inter-Faith Forum and interaction with local community and voluntary groups, which will help the people of Northern Ireland make this vision a reality. We wish you well on the occasion of the Baha'i New Year and look forward to working alongside the Baha'i community in the future as we all strive to achieve our shared vision of a better society for all the people in Northern Ireland.
[signed] Rt Hon David Trimble MP MLA [signed] Mark Durkan MLA
Bei eis am Familljeministre huet dÕFamilljeministEsch dÕMadame Marie JosŽe Jacobs dÕUnion luxembourgeoise des Femmes Bah‡Õ’es empfaang fir hinne merci ze soe fir dÕDonation vun engem Collage vun hirem Stand bei der Feier vum internationalem Joer vum BŽnŽvolat. D‘st Konschtwierk huet elo seng Plaz am Familljeministre fonnt a gouf virdrunn am Bah‡Õ’ Zenter versteigert an dat fir eng Schoul an Tanzania, engem Projet dee vun der Unity Foundation an dem Kooperatiounsministre ‘nnerst‘tzt g‘tt.
RŽception au Ministre de la FamilleÊ: Le 25 mars dernier, Madame Marie JosŽe Jacobs, ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Promotion fŽminine avait invitŽ lÕUnion Luxembourgeoise des Femmes BahaÕies ˆ une rŽception pour la remercier de la donation dÕun collage crŽŽ par une artiste non bahaÕie et rŽalisŽ avec le concours de nombreuses personnes qui avaient visitŽ le stand de lÕUnion Luxembourgeoise des Femmes BahaÕies lors de la cŽlŽbration de cl™ture de lÕAnnŽe internationale du BŽnŽvolat.
Cette Ïuvre dÕart, qui a trouvŽ sa place au Ministre de la Famille, a ŽtŽ au prŽalable vendu aux enchers au Centre bahaÕi au profit de lÕEcole Ruaha en Tanzanie, projet soutenu par Unity Foundation en coopŽration avec le Ministre de la CoopŽration.
Lors de la rŽception Madame Marie JosŽe Jacobs soulignait les activitŽs des femmes bah‡Õ’es et la bonne relation qui existe entre son Ministre et les femmes bah‡Õ’es. En prŽsence de quelque dix journalistes, elle exprimait son souhait que cette bonne relation puisse continuer ˆ lÕavenir. La rŽception a ŽtŽ mentionnŽe dans trois des principaux journaux, dont le Luxemburger Wort et a conduit ˆ un reportage de six minutes par RTL tŽlŽvision de notre communautŽ, qui a ŽtŽ diffusŽ lors de nouvelles du soir et rediffusŽ six fois par la suite. Suite ˆ cette diffusion le secrŽtariat a reu par email des questions concernant notre communautŽ. 38

104 DÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun, Deel 1/2
104t Sendung, de 26ten a 27ten Abr‘ll 2002. MŽi wŽi jee ass dÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun en Zil dat eis all soll um HŠerz leien. DÕVereenten Natiounen hunn den 21ste MŠerz als en internationalen Dag fir dÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun gewielt. Aus deem Uleies huet dŽi international Bah‡Õ’gemeng eng Deklaratioun zum Thema erausginn. Si gouf der Madame Mary Robinson presentŽiert, dŽi KommissŠr fir dÕM‘nscherechter ass. Hei elo fir iech den Žischten Deel vun d‘ser Deklaratioun.
Le rassemblement des peuples du monde dans une relation harmonieuse et crŽative est le besoin crucial de l'heure actuelle. Suite aux avancŽes des connaissances humaines qui ont approfondi les liens d'interdŽpendance et contractŽ la plante, la principale t‰che qu'affronte maintenant tous ses habitants consiste ˆ jeter les bases d'une sociŽtŽ mondiale capable de reflŽter l'unicitŽ de la nature humaine. La crŽation d'une telle culture universelle de collaboration et de conciliation nŽcessitera un retour ˆ la conscience spirituelle et ˆ la responsabilitŽ.
Il y a plus d'un sicle, Bah‡'u'll‡h a affirmŽ que l'humanitŽ entrait dans une nouvelle re de son histoire pendant laquelle les processus accŽlŽrateurs de l'unification obligeraient tout le monde ˆ reconna”tre que l'humanitŽ est un seul peuple avec un destin commun. En faisant appel ˆ l'humanitŽ pour qu'elle accepte la vŽritŽ centrale de son unicitŽ, et mettre de c™tŽ les barrires de race, de religion et de nationalitŽ qui ont ŽtŽ les principales causes des conflits au cours de l'histoire, Bah‡'u'll‡h nous exhorte : "[...] ne vous regardez donc plus comme des Žtrangers. Vous tes les fruits d'un mme arbre, les feuilles d'une mme branche." Il n'y a, dit-il, aucune possibilitŽ de rŽaliser la paix mondiale tant que le principe fondamental d'unitŽ n'a pas ŽtŽ acceptŽ et mis en pratique dans l'organisation de la sociŽtŽ : "Le bien-tre de l'humanitŽ, sa paix et sa sŽcuritŽ ne pourront tre obtenus si son unitŽ n'est pas fermement Žtablie." Et "Que vos relations avec vos semblables soient toujours empreintes d'amour et d'harmonie, de l'esprit le plus amical et le plus fraternel [...] Si puissante est la lumire d'unitŽ qu'elle peut illuminer toute la terre."
L'unitŽ qui doit Žtayer un ordre social paisible et juste est une unitŽ qui embrasse et honore la diversitŽ. L'unicitŽ et la diversitŽ se compltent et sont insŽparables. Le fait que la conscience humaine fonctionne obligatoirement ˆ travers une diversitŽ infinie d'esprits et de motivations ne diminue en rien son unitŽ essentielle. En effet, c'est prŽcisŽment une diversitŽ inhŽrente qui distingue l'unitŽ de l'homogŽnŽitŽ ou de l'uniformitŽ. L'acceptation du concept de l'unitŽ dans la diversitŽ implique donc le dŽveloppement d'une conscience globale, d'un sens de la citoyennetŽ mondiale, et d'un amour pour toute l'humanitŽ. Elle incite chaque individu ˆ se rendre compte que, Žtant donnŽ que le corps de l'humanitŽ est un et indivisible, chaque membre de la race humaine est nŽ dans le monde comme gage de l'ensemble. Elle suggre d'ailleurs que, si une communautŽ internationale pacifique doit appara”tre, alors il y a lieu de permettre aux expressions culturelles complexes et variŽes de l'humanitŽ de se dŽvelopper et de s'Žpanouir, aussi bien que d'interagir les unes avec les autres dans des modles de civilisation en constante transformation. "Les diffŽrences au sein de la famille humaine devraient tre la cause de l'amour et de l'harmonie, de mme qu'en musique, l'accord parfait rŽsulte de la rŽsonance simultanŽe d'un grand nombre de notes diffŽrentes."
De ce principe fondamental de l'unitŽ des peuples du monde sont nŽs presque tous les concepts concernant la libertŽ et le bien-tre humains. Si la race humaine est une, il y a lieu de rejeter toute idŽe qu'un groupe racial, ethnique ou national quelconque est d'une manire ou une autre supŽrieur au reste de l'humanitŽ; la sociŽtŽ doit rŽorganiser sa vie pour donner une expression pratique au principe d'ŽgalitŽ pour tous ses membres sans Žgard ˆ la couleur, ˆ la croyance ou au genre; et il y a lieu d'accorder ˆ tous les individus l'occasion de rŽaliser leur potentiel inhŽrent et de contribuer ainsi ˆ "l'amŽlioration de la civilisation".
SouwŠit zum Žischten Deel vun d‘ser Deklaratioun vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit zum Dag vun der Ofschafung vu rassescher Dikriminatioun.

105 DÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun, Deel 2/2
105t Sendung, den 3ten a 4te Mee 2002. MŽi wŽi jee ass dÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun en Zil dat eis all soll um HŠerz leien. DÕVereenten Natiounen hunn den 21ste MŠerz als en internationalen Dag fir dÕOfschafung vu rassescher Diskriminatioun gewielt. Aus deem Uleies huet dŽi international Bah‡Õ’gemeng eng Deklaratioun zum Thema erausginn. Si gouf der Madame Mary Robinson presentŽiert, dŽi KommissŠr fir dÕM‘nscherechter ass. Hei elo fir iech den zweeten Deel vun d‘ser Deklaratioun.
Pendant trop longtemps dans l'histoire, le mal du racisme a violŽ la dignitŽ humaine. Son influence a retardŽ le dŽveloppement de ses victimes, corrompu ses auteurs et anŽanti le progrs humain. Des efforts conscients, dŽlibŽrŽs et soutenus seront nŽcessaires pour surmonter ses effets dŽvastateurs. En effet, rien de moins qu'un amour rŽel, une patience extrme, une vraie humilitŽ et une rŽflexion dans une attitude de prire rŽussiront ˆ libŽrer les relations humaines de sa tache pernicieuse. "Fermez vos yeux aux diffŽrences raciales et souhaitez la bienvenue ˆ tous ˆ la lumire de l'unicitŽ.", voici le conseil de Bah‡'u'll‡h.
Il est clair que la promotion de la tolŽrance et de l'entente rŽciproque parmi les diffŽrents groupes humains ne constitue pas un simple exercice passif de rhŽtorique. Il y a lieu d'affronter toutes les formes de provincialisme, toutes les Žtroitesses d'esprit et tous les prŽjugŽs. La mise en application de mesures juridiques appropriŽes qui protgent les droits et chances de tous, et l'adoption d'initiatives Žducatives qui favorisent la solidaritŽ humaine et la citoyennetŽ mondiale devraient tre parmi les premires mesures pratiques adoptŽes par toutes les nations.
La direction morale qu'offrent les communautŽs religieuses devrait sans doute tre un ŽlŽment-clŽ de tout effort de ce genre. Cependant, pour assurer un r™le constructif ˆ la religion, les adeptes de toutes les religions devraient reconna”tre les conflits et les souffrances causŽs par ceux qui se sont appropriŽ les symboles et instruments de la religion en vue de fins personnelles Žgo•stes. Le fanatisme et les conflits empoisonnent les puits de la tolŽrance et reprŽsentent des expressions corrompues des vraies valeurs religieuses. Le dŽfi qu'affrontent tous les chefs religieux consiste ˆ contempler, le coeur rempli de compassion et de soif de vŽritŽ, la situation critique de l'humanitŽ, et ˆ se demander si, en toute humilitŽ devant leur CrŽateur Tout-Puissant, ils ne pourraient pas effacer leurs diffŽrences thŽologiques dans un esprit de tolŽrance rŽciproque afin de leur permettre de collaborer ˆ l'avancement de la justice sociale et ˆ la paix. Dans son exhortation ˆ "observer la tolŽrance et la justice", Bah‡'u'll‡h affirme qu'il est possible ˆ la fois de croire en Dieu et d'tre tolŽrant.
Le chemin conduisant ˆ l'unitŽ et ˆ la rŽconciliation est le seul qui se prŽsente ˆ la famille humaine. Un monde dans lequel toutes les nations, races, croyances et classes sociales sont unies Žtroitement et de faon permanente n'est pas une vision utopique mais une nŽcessitŽ inŽvitable et vitale.
"Illuminez etÊ sanctifiez vos coeurs." conseille Bah‡ÕuÕll‡h, "Ne permettez pas qu'ils soient profanŽs par les Žpines de la haine et les ronces de la malice. Vous tes, tous, les habitants d'un mme monde et vous avez ŽtŽ crŽŽs d'une mme volontŽ. BŽni celui qui se mle ˆ tous ses semblables dans un esprit de parfaite bontŽ et d'amour [...]."
SouwŠit zum zweeten a leschten Deel vun d‘ser Deklaratioun vun der internationaler Bah‡Õ’communautŽit zum Dag vun der Ofschafung vu rassescher Dikriminatioun.

106 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, LÕunion europŽenne (op fransŽisch)
107 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, LÕunion europŽenne, suite (op fransŽisch)
108 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 1/4
108t Sendung, de 24ten a 25te Mee 2002. An den nŠchsten Emissiounen hŽiert dir Bah‡Õ’ Zitater iwwer eng Rei Froen, dŽi all M‘nsch sech frŽier oder spŽider eng KŽier stellt. D‘s Theme kommen aus dem Buch: Eenheet an der Villfalt, DŽi eng Wourecht an de Schr‘fte vun alle Reliounen, erausginn vun engem Inder, O.P. Gai a mat engem Virwuert vum Franz Alt.
Aktiivt Liewen: ãIhr seid die BŠume Meines Gartens. Ihr mŸ§t gute und kšstliche FrŸchte tragen, damit sie euch und anderen nŸtzen. Darum ist est jedermanns Flicht, sich einem Handwerk oder Beruf zu widmen, denn darin liegt das Geheimnis des Wohlstandes, o ihr Einsichtigen!Ò
Opriichtegkeet: ãEbenso geziemt es den Geliebten Gottes, mit ihren Mitmenschen nachsichtig zu sein, von allen Dingen so geheiligt und gelšst zu sein und solche Aufrichtigkeit und Redlichketi aufzuweisen, dass alle Všlker der Erde sie als die TreuhŠnder Gottes unter den Menschen anerkennen.Ò
Bridderlechkeet: ãEr, der euer Herr ist, der Allerbarmer, hegt in Seinem Herzen die Sehnsucht, das ganze Menschengeschlecht als eine Seele und einen Kšrper zu sehen.Ò
Courage: ãLšse deine Zunge, und um des Gedenkens an deinen barmherzigen Herrn willen verkŸnde die Wahrheit. FŸrchte dich vor niemandem, setze dein ganzes Vertrauen in Gott, den AllmŠchtigen, den Allwissenden.Ò
Famill: ãUnd erhaben Ÿber jede andere Verbindung ist die Verbindung der Menschen miteinander, besonders wenn sie in der Liebe Gottes zustandekommt. So wird die Ureinheit sichtbar, so wird die Grundlage der Liebe im Geiste gelegt.Ò
FrŠigebigkeit: ãSei freigebig im GlŸck und dankbar im UnglŸck. Sei des Vertrauens deines NŠchsten wert und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn. Sei ein Schatz dem Armen, ein Mahner dem Reichen, eine Antwort auf den Schrei des BedrŸckten.Ò
FrŠiheet vun Ierger: ãWerdet niemals aufeinander bšse. Liebet die Geschšpfe um Gottes willen und nicht um ihrer selbst willen. Ihr werdet niemals bšse oder ungeduldig werden, wenn ihr sie um Gottes willen liebt.Ò
FrŠiheet vun Haass: ãDer Hauptzweck, der den Glauben Gottes und Seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fšrdern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen. Lasst sie nicht zur Quelle der Uneinigkeit und der Zwietracht, des Hasses und der Feindschaft werden.Ò
FrŠiheet vun Iwwel: ã Hšre nichts Schlechtes und sieh nichts Schlechtes, erniedrige dich nicht, und klage nicht! Sprich nichts Schlechtes, auf da§ du nichts Schlechtes hšrest, und vergrš§ere die Fehler anderer nicht, damit deine eigenen Fehler nicht gro§ erscheinen. WŸnsche nicht die Erniedrigung eines anderen, damit deine eigene Niedrigkeit nicht offenkundig werde. Verbringe alsdann die Tage deines Lebens, die weniger sind als ein flŸchtiger Augenblick, mit makellosem GemŸt, unbeflecktem Herzen, reinen Gedanken und geheiligtem Wesen, damit du die irdische HŸlle frei und zufrieden ablegen mšgest.Ò
109 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, La foi bah‡Õ’e, une utopieÊ? (op fransŽisch)
110 InvitŽe DÕEsther Zana-Nau, La vision de la foi bah‡Õ’e (op fransŽisch)

111 Oppene BrŽif un dÕreliŽis Leadere vun der Welt
111t Sendung, de 14ten a 15te Juni 2002. Viru kuerzem huet dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium en offene BrŽif un all dÕreliŽis Leadere vun der Welt adressŽiert. Hei zu L‘tzebuerg huet den Nationale Rot vun de Bah‡Õ’ vu L‘tzebuerg de reliŽise Leader de Message iwwerreecht. De BrŽif ass zuglŠich en Encouragement an eng Warnung. Zwou vun deene grŽisste Geforen dŠr dÕWelt haut ausgesat ass ginn hei ervirgehuewen: an zwar Haass aus reliŽisen Ursaachen a Fanatismus. DÕLeadere vu Glawensrichtungen ginn opgeruff duerch hiert eegent Beispill, ze weisen, dass si sech honnertpronzeteg fir dÕAusrottung vu reliŽisem Konflikt a Gewalt asetzen.
An d‘sem CommuniquŽ g‘tt drop higewisen, dass dŽi wesentlech Eenheet vun der M‘nschheet grŽisstendeels akzeptŽiert g‘tt als Basis fir internationaalt Recht an als Norm mat dŠr dÕBehuelen an dÕVerhale vu M‘nschen a Regierungen jugŽiert g‘tt.
An der Relioun ass et awer anescht. Do ginn nach ‘mmer Trennunge vill ze genee gemaach. DÕhŽchste Gremium am Bah‡Õ’ Glawe fuerdert dŽi reliŽis Leaderen dozou op, mŽi wŽi jee den Dialog t‘schent de Reliounen ze stŠerken an dat mat voll Vertrauen a Gew‘ssenheet; a virun allem ginn all Glawensrichtungen opgefuerdert Gemeinsamkeeten ‘nnereneen ze fannen a CommunautŽiten zesummenzebrŽngen.
Wann dat net gemaach g‘tt ass dÕAlternativ kloer an onauswŠichlech: wann dÕAarbecht t‘schent de Reliounen leie bleift, wŠerte mer mŽi Viruerteeler, mŽi Haass a mŽi Gewalt gesinn, dŽi Gemeinschaften a Gesellschaften auserneerappt.
Et ass derwŠert drŠi Elementer aus d‘ser Noriicht ervirzestrŠichen: Relioun huet eng wonnerbar Kraaft, m‘nschlecht Verhalen ze motivŽieren, obschonn een sech muss bewosst sinn, dass d‘s Kraaft genee sou gutt fi Guddes oder Schlechtes ka benotzt ginn.
Eng dŠitlech a kloer Warnung gŽint reliŽisen Extremismuss an de Wonsch vun enger Relioun oder Gemeinschaft, FinalitŽit oder de Monopol vu reliŽiser Wourecht w‘llen ze hunn. DŠraarteg UsprŽch bewierken nŠischt anescht wŽi batter Viruerteeler an Haass t‘schent de Leit a fŽieren zu Gewalt.
DÕhŽchste Gremium am Bah‡Õ’ Glawen encouragŽiert dÕLeadere vun de grousse Reliounen eng Konklusioun zÕakzeptŽieren, dŽi Hand an Hand mat deem geet, wat z‘nter JoerzŽngten an der Aarbecht t‘schent de Reliounen gemaach gouf: datt den Ursprong vun all de grousse Reliounen dee selwechten ass. Aus enger Bah‡Õ’ Perspektiv ass dat eng onauswŠichlech Wourecht. Wa mer unerkennen, dass ee geeschtege WŠert an all de grousse Reliounen op der Welt fanne kann, wou all Relioun lŽiert, dass et n‘mmen ee Gott g‘tt, kann een net zuglŠicher ZŠit akzeptŽieren, dass si vu verschiddene G‘tter inspirŽiert sinn.
D‘se BrŽif insistŽiert um Fait dass dee selwechte g‘ttlechen Ursprong bei alle Reliounen ze fannen ass. DÕènnerscheeder sinn doduerch entstanen, well dÕReliounen a verschiddene Kulturen, zu verschidden ZŠiten an a verschidde Gesellschaften ervirkoumen. Jiddereng vun hir brŽngt eng eenzegaarteg Perspektiv zu der m‘nschlecher SpiritualitŽit mat sech, jiddereng g‘tt eis verschidde Forme Gott unzebieden an eis SpiritualitŽit zÕentdecken. Jiddereng ass vu Gott inspirŽiert an am HŠerz vun all de Reliounen ass n‘mmen ee Gott.

112 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 2/4
112t Sendung, den 21ten an 22te Juni 2002. FrŠiheet vu Roserei: ÈIch hei§e euch alle und jeden von euch, alles, was ihr im Herzen habt, auf Liebe und Einigkeit zu richten. ... Ein Ha§gedanke mu§ durch einen mŠchtigeren Gedanken der Liebe vernichtet werden. Ç
Fr‘nn: ãIhr seid die FrŸchte eines Baumes und die BlŠtter eines Zweiges. Verkehrt miteinander in inniger Liebe und Eintracht, in Freundschaft und Verbundenheit.Ò
Fridden: ãDie ganze Welt mu§ als ein einziges Land betrachtet werden, alle Všlker als ein Volk und alle Menschen als Angehšrige einer Rasse. Religionen, Rassen und Nationen sind alle nur Trennungen, die der M‘nsch gemaacht hat, und nur in seinem Denken nštig. ...FŸr ihn gibt es nur eine Schšpfung. Wir mŸssen Gott gehorchen und danach streben, ihm zu folgen, indem wir alle unsere Vorurteile hinwegtun und der Erde Frieden bringen.Ò
Direction divine: ÇÊQuiconque suivra le chemin de la direction divine et sÕefforcera de sՎlever jusquÕaux sommets de la vertu parviendra ˆ ce sublime et glorieux Žtat. Fžt-il ˆ mille lieues de distance, il percevra le parfum de Dieu et verra nettement se lever, au-dessus de lՎtoile du matin de toutes choses, la resplendissante aurore de la direction divine.ÊÈ
GerechtegkeetÊ: ÇÊO fils de l'esprit ! A mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice; ne t'en Žcarte pas si c'est moi que tu dŽsires, et ne la nŽglige pas afin que je puisse me fier ˆ toi. Par elle, tu pourras voir par tes propres yeux et non par ceux des autres, et tu pourras comprendre par ton propre savoir et non par celui du prochain. Pse bien ceci : comment dois-tu tre? É.ÊÈ
GlŽckÊ: ÇÊDe leur rigoureuse observance ont toujours dŽpendu et continueront de dŽpendre la distinction suprme de l'homme, son rŽel avancement et sa victoire finale. Quiconque garde les commandements de Dieu obtiendra le bonheur Žternel.ÊÈ
DÕgolde RegelÊ: ÇÊSi ton regard se tourne vers la pitiŽ, renonce aux choses qui te profitent et attache-toi ˆ celles qui profiteront ˆ lÕhumanitŽÊ; et si tes yeux se tournent vers la justice alors choisis pour ton voisin ce que tu dŽsirerais pour toi-mme.ÊÈ
Gutt AktiounenÊ: ÇÊSi les hommes se rendaient compte de lՎminence de leur rang et de la noblesse de leur destinŽe, ils ne feraient montrer de rien dÕautre que dÕun aimable caractre, dÕactions pures et dÕune conduite convenable et digne de louanges. Si ceux qui sont de bonne volontŽ parmi les Žrudits et les sages venaient ˆ orienter les hommes, toute la terre serait considŽrŽe comme un seul pays.ÊÈ
DÕHeemÊ: ÇÊMa maison est un foyer de paixÊ! Mon foyer est la maison du dŽlice et de la joieÊ! Ma maison est la maison du rire et de lÕexaltation. Quiconque en franchit le seuil doit sÕen retourner le cÏur rempli de joie.ÊÈ

113 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 3/4
113t Sendung, den 28ten an 29te Juni 2002. Elo e puer Extraiten zu den Themen ènnerlech Erneierung Ð dÕKraaft vum Glawen Ð de Krich Ð dÕLiewen no dem Doud Ð dÕLŽift Ð dÕMeditatioun an de M‘nsch.
Zur ‘nnerlecher Erneierung soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ãGott Ð erhaben sei Seine Herrlichkeit Ð wŸnscht nicht die DemŸtigung Seiner Diener. Wahrlich, Er ist der Mitleidvolle, der Barmherzige. Allein mit Gott sollte der SŸnder um Erbarmen aus dem Meer des Erbarmens, um Vergebung aus dem Himmel der Grossmut flehen.Ò
Zur Kraaft vum Glawen soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ãSou ass et kloer an dŠitlech, dass all Propheten Tempele vun der Saach Gottes sinn, dŽi a verschiddener Truecht erschŽngen. Wann s de gutt kucks, wŠert s de gesinn, dass si all am selwechten Hellegtum wunnen, dass si sech zum selwechten Himmel erophiewen, op deem selwechten Troun s‘tzen, dŽi selwecht Sprooch schwŠtzen an dee selwechte Glawe verk‘nnegen.Ò
Iwwer de Krich soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ãVun all objektiwem Standpunkt aus betruecht ass de Fridden t‘schent de V‘lker eng Noutwendegkeet an e Gebot. Gott huet dՀerd erschaf an eng M‘nschheet fir drop ze liewen. De M‘nsch huet keng aner Plaz fir ze wunnen; awer en huet sech erhuewen an agebilte Grenzen an territorial BeschrŠnkunge verk‘nnegt. An ‘nnert der Wahnvirstellung vun engem fanateschen, engem Patriotismuss gi StrŽim vu wŠertvollem Blut vergoss.Ò
Iwwer dÕLiewen nom Doud soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ãSou wŽi de Begr‘ff vum Glawen, dee vun Ufank un, dee keen Ufank huet, bestanen huet bis zum Enn, dee keen Enn huet, dauere wŠert, sou wŠert och dee wierklech Gleewegen Žiweg liewen a bestoen. SŠi Geescht wŠert Žiweg de W‘lle Gottes ‘mkreesen.Ò
An iwwer dÕLŽift schreiwen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ÒA Wierklechkeet, sief der bewosst: LŽift ass dÕGeheimnis g‘ttlecher Offenbarung! LŽift ass geeschteg Erf‘llung! LŽift ass dÕLiicht vum RŠich Gottes! LŽift ass dÕUrsaach vun der Offenbarung vun der Wourecht an der Welt ..! LŽift ass dÕM‘ttel fir dŽi hŽchst GlŽcksŽilegkeet an der Welt vum Stoff wŽi an der Welt vum Geescht! LŽift ass dÕUrsaach vun der EntwŽcklung fir all ... M‘nsch! LŽift ass dat grŽisste Gesetz an d‘sem onendlechen RŠich Gottes! LŽift ass dat eent Gesetz, dat dÕUerdnung t‘schent de bestehenden Atomen zum VirschŠi brŽngt an iwwer si Muecht huet! LŽift ass dÕUrsaach, dŽi eise sichende S‘nner dÕGeheimnisser ervirbrŽngt, dŽi den Onendlechen an dÕUniversum geluecht huet!Ò

114 Buchvirstellung: Eenheet an der Villfalt, Deel 4/4
114t Sendung, de 5ten a 6te Juli 2002. ãAll Relioune si wŽi Blummen an deem enge Gaart vu Gott.Ò Sou schreift de Franz Alt am Virwuert zum Buch: Eenheet an der Villfalt, DŽi eng Wourecht an de Schr‘fte vun alle Reliounen, erausgi vum Inder, O.P. Gai. 29 KŠrfroe vum Liewen ginn an d‘sem Buch beliicht, an dat mat Extraiten aus de wichtegste Schr‘fte vun 12 grousse Reliounen. Et sinn dat den Hinduismus, dÕzoroastresch Relioun, den Taoismus, de Buddhismus, dÕChr‘schtentum, de Konfuzianismus, de Jainismus, dÕJuddentum, den Islam, de Shintoismus, de Sikhismus an dÕBah‡Õ’. Mat d‘ser LektŸre g‘tt et dem Lieser hei direkt kloer, dass dÕReliounen an hire wichtegsten Themen dat selwecht soen, sou wŽi wann et n‘mmen eng grouss Relioun vun der M‘nschheet gŽif ginn. E Buch, dat schonn a mŽi wŽi 20 Sproochen iwwersat gouf, ass esou en anere grousse Beitrag fir de Reliounsfridden. A Reliounsfridden ass sŽcher e grousse Beitrag zum Weltfridden. Kucke mer haut wat dÕBah‡Õ’ zu den Theme Meditatioun, de M‘nsch, Verantwortung, Verzeiung, vollkommend Gesetz a richtegem RŠichtum soen.
ãMeditatioun ass de Schl‘ssel zu den Diere vun de Geheimnisser. An d‘sem Zoustand lŽisst de M‘nsch sech vu sech selwer; hien zitt sech an d‘sem Zoustand vun alle Saache vun der Aussewelt zrŽck. An d‘ser subjektiver Verfassung daucht hien an dÕMier vum geeschtege Liewen a kann dÕGeheimnisser vun de Saache selwer entdecken.Ò
De M‘nsch: ãWŽi hell dach dÕLiichter vun der Erkenntniss an engem eenzegen Atom stralen, wŽi grouss dach dÕMierer vun der WŠisheet an enger eenzeger Dr‘ps wuessen! A fir de M‘nsch g‘llt d‘st am hŽchste Grad, deen ‘nnert allem wat erschaf ass, dee mam Kleed vu sou Geschenker gekleet ass, dee fir dÕHerrlechkeet vu sou enger Auszeechnung gewielt gouf. Well am M‘nsch sinn all dÕNimm an dÕEegeschafte vu Gott ... an engem Mooss geoffenbaart, dŽi vu nŠischt k‘nnen iwwertraff ginn, wat jeemols erschaf gouf.Ò
Zur Verantwortung: ãDeen ass wierklech e M‘nsch, dee sech haut am DŽngscht vun der M‘nschheet hig‘tt. Dat hŽchste Wiese seet: SŽileg a glŽcklech ass deen, dee sech erhieft, fir sech fir dÕWuel vun all de V‘lker a Geschlechter op der €erd anzesetzen.Ò
Verzeien: ãHie sollt deem dee s‘nnt verzeien a nimools sŠin niddregen Zoustand veruechten, well kee weess, wŽi sŠin eegent Enn wŠert sinn.Ò
Zum perfekte Gesetz: ãGŽi duerch dÕOnermiesslechkeet vum Universum a gŽi duerch dÕHŽichte vum Himmel Ð du wŠerts trotzdem keng Rou fannen, ausser an der ènnerwerfung ‘nnert mengem Gebot an an der Demut vun eisem Antlitz.Ò
Richtege RŠichtum: ãWann dŽi wierklech ƒier am Bes‘tz vu vergŠngleche Saache bestoe gŽif, da misst forcŽment eis €erd, op dŠr mir ginn, sech virun eis bretzen, well si iech - nom Rotschlo vum AllmŠchtegen - , ebe grad mat d‘se Saachen versuergt. Neen, bei Him, deen dÕRŠich vun der ganzer Sch‘pfung a sengem Gr‘ff hŠlt, Šr bleiwend ƒier lŠit soss nŽierens wŽi doranner dass dir dee richtege Wee gitt.Ò

115 Buchvirstellung: Bah‡ÕuÕll‡h, am Land vun der Eenheet
115t Sendung, den 12ten an 13te Juli 2002. Et ass mer eng Freed iech haut en neit Buch virzestellenÊ: Bah‡ÕuÕll‡h, am Land vun der Eenheet, aus der Serie: Horizonte der Weisheit an dat am Horizonte Verlag. Am Buch f‘nnt een eng Auswiel aus de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h, zesummegestallt vum Kambiz Poostchi a vum Peter Spiegel. Elo dÕVirwuert vum Peter Spiegel:
Bah‡ÕuÕll‡h, huet am Iran vum 19te Jorhonnert gelieft, an engem Land, wat grouss Kulture gesinn huet, wat awer zu dŠr ZŠit a RŽckstŠnnegkeet, Bigotterie a Korruptioun verfale war.
SŠi Message huet e ganze Bou gemaach, vu mystesche WŠisheeten iwwer dÕWiesen an de S‘nn vum M‘nschsinn bis zu der Visioun vun enger M‘nschheet dŽi sech eens g‘tt; vun de Viraussetzunge vum ‘nnere Fridde bis zu de BedŽngunge vun enger globaler Friddensuerdnung. Et ass dofir kee Wonner dass de Leo Tolstoi a Bah‡ÕuÕll‡h senge Schr‘ften ÇÊde Schl‘ssel zum Geheimnis vum UniversumÊÈ an ÇÊdŽi schŽinst a rŽngst Form vu enger reliŽiser LŽierÊÈ entdeckt. De Mahama Gandhi erkennt an de Bah‡Õ’ Schr‘ften ãdÕHoffnung vun der M‘nschheetÒ.
An der klengster Saach vum Universum bemierkt Bah‡ÕuÕll‡h en Zeeche vu Gott; zuglŠicher ZŠit awer ass Gott fir Hien dee Verbuergenste vun allem Verbuergenem.
Bah‡ÕuÕll‡h gesŠit de M‘nsch als e Wanderer um Wee zu de Welte Gottes, mŽi wŠit an onbegrenzt. ZuglŠicher ZŠit g‘tt Hien him an d‘sem Liewen eng Verantwortung fir Kultur weiderzefŽieren an zÕerschafen. Bah‡ÕuÕll‡h bestŠtegt ganz kloer dÕWourecht an dÕMissioun vun alle frŽiere Reliounen, awer e verb‘nnt se zu enger ganzer Usiicht vun engem g‘ttleche W‘llen an all d‘se reliŽisen Offenbarungen. Bah‡ÕuÕll‡h erklŠert dŽi weltpolitesch Konsequenze vun d‘ser neier ‘mfaassender Siicht vun der Eenheet: vun der schr‘ttweiser AfŽierung vun engem kollektive SŽcherheetssystem fir dÕErhalung vum Weltfridden iwwer dÕEtablŽierung vun engem Weltbundesstaat bis zur Begr‘nnung vun enger Weltkultur. Eng Weltkultur, dŽi sech hirem wŠertvollen Tresor bewosst g‘tt: M‘nschen, dŽi a grŽisster OnofhŠngegkeet a SelbstŠnnegkeet no der Wourecht fuerschen an dobŠi w‘ssenschaftlech ErzŽiung an ethesch WŠertschŠtzung matenee verbannen.
Bah‡ÕuÕll‡h ass de St‘fter vun der Bah‡Õ’ Relioun, enger monotheistescher Relioun, dŽi haut a bal all Land verbreet ass. Hei ginn elo dŽi zentral Texter aus senge ville Schr‘fte prŠsentŽiert. Domat ass et mŽiglech en Žischten AblŽck an eng Gedankewelt ze krŽien, eng Gedankewelt aus dŠr dÕM‘nschheet sech eng Nues voll huele kann; Inspiratioun fir eis geeschteg a sozial Erausfuerderungen! Dat Žischt Thema vun eiser nŠchster Emissioun ass dŽi vum S‘nn vun der Sch‘pfung.

116 Wat ass de S‘nn vun der Sch‘pfung?
116t Sendung, den 19ten an 20te Juli 2002. ãKuck der dÕWelt un, an denk e b‘ssen driwwer no.Ò schreift Bah‡ÕuÕll‡h. ãVirun dengen Aen entschleiert sech dÕBuch vun hir selwer a weist der wat dÕFieder vun dengem HŠr, dem Gestalter, dem Allw‘ssenden drageschriwwen huet. DÕWelt w‘llt dech mat allem vertraut man, wat an hir on op hir ass, ...Ò
ãDÕNatur ass hirem Wiesen no dÕVerkierperung vu Mengem Numm, de Gestalter, de Sch‘pfer. ... DÕNatur ass de W‘lle Gottes. É DÕNatur huet eng Kraaft mat enger RealitŽit, dŽi dŽi GelŽiert net begrŠife k‘nnen. De M‘nsch mat Asiicht ka soss nŠischt erkennen ausser dÕStrale vun onsem Numm, de Sch‘pfer. Et ass dat eng Existenz, dŽi keen ènnergank kennt an dÕNatur selwer ass erstaunt iwwer dat wat si eis weist.
Eng Dr‘ps aus dem Mier vu Senger onendlecher Gnod huet dŽi ganz Sch‘pfung mat Liewe gef‘llt. ... Ee Fonken aus der onergr‘ndlecher DŽift vu Sengem allduerchdrŽngendem W‘llen huet aus guer nŠischt eng CrŽatioun an dÕWelt geruff, onendlech an hirer GrŽisst an onvergŠnglech an hirer Dauer. ... De Stroum vu senger .. Gnod kann nimools opgehal ginn. SŠi Sch‘pfungsakt huet keen Ufank a keen Enn.Ò
Wat w‘sse mir iwwer Deen deen eis erschaf huet? Wat k‘nne mer iwwerhaapt iwwer hir w‘ssen? Op dŠr enger SŠit ass Hien Deen, dee verbuergen ass, verstoppt ass an op der aner SŠit ass et Deen, deen omniprŠsent ass. Nach eng KŽier dÕBah‡Õ’ Schr‘ften:
ãAlles wat dŽi GelŽiert an dÕMystiker gesot a geschriwwen hunn, goung nach ni iwwer dÕGrenzen eraus, dŽi eisem endleche Verstand ‘nnerworf sinn, nach k‘nnen d‘s GelŽiert a Mystiker je hoffen, d‘s Grenzen zÕiwwerschreiden. Zu wŽi engen HŽichten och ‘mmer de Verstand klamme kann, wŽi grouss och ‘mmer dÕDŽifte sinn, an dŽi eist detachŽiert a verstoend HŠerz andrŽnge kann eise Verstand an eist HŠerz k‘nnen ni dÕSchafung vun eisen eegene Virstellungen, oder dÕResultat vun eisen eegene Gedanken iwwersteigen. DÕMeditatioune vun eisen dŽifs‘nnegsten Denker, dÕAndachte vun den Hellegste vun den Hellegen, den hŽchste Luef vun enger m‘nschlecher Fieder oder Zong sinn n‘mmen e Spigelbild vun deem, wat duerch dÕOffenbarung vum HŠr, hirem Gott an hinne selwer erschaf gouf. Wann een a sengem HŠerz iwwer d‘s Wourecht nodenkt, fŠllt et engem net schwŽier zouzeginn, dass et Grenze ginn, dŽi kee m‘nschlecht Wiesen iwwerschreide kann.
All Versuch, dee vun Ufank un dee keen Ufank hat, gemaach gouf, sech vu Gott e Bild ze man an Hien zÕerkennen, ass begrenzt duerch dÕGegebenheete vu Senger eegener Schšpfung, eng Schšpfung dŽi Hien duerch dÕWirke vu Sengem W‘llen zu kengem aneren Zil wŽi fir sech selwer an dÕExistenz geruff huet. Onermiesslech erhuewen ass Hien iwwer dÕUstrengunge vum m‘nschleche Geescht, sŠi Wiesen zÕerfassen, oder fir dÕm‘nschlech Zong, Seng Geheimnisser ze beschreiwen. ...Ò 39

117 RŽaction des chefs religieux au message sur lՎlimination du prŽjugŽ religieux
117t Sendung, de 26ten a 27te Juli 2002 Article n¡34. NEW-YORK, 12 juillet 2002. BWNS. La communautŽ bah‡Õ’e a ŽtŽ grandement encouragŽe par la rŽaction des chefs religieux au message dÕavril 2002 de la Maison universelle de justice. Le message appelle ˆ une action rŽsolue en vue de supprimer lÕintolŽrance et le fanatisme.
DŽlivrŽ maintenant jusquՈ au moins 1.600 chefs religieux, dans plus de 40 pays, par le rŽseau des conseils administratifs nationaux et locaux de la communautŽ mondiale bah‡Õ’e, le message avertit que Çles brasiers allumŽs par les prŽjugŽs religieuxÊÈ qui se multiplient menacent de ÇÊprovoquer une conflagration mondiale aux consŽquences inimaginables.È Il exhorte les chefs de toutes les religions ˆ condamner le fanatisme, ˆ renoncer aux revendications dÕexclusivitŽ ou de parti, et ˆ sÕengager dans un dialogue inter-religieux plus large. Ë fin juin, la rŽponse Žtait extrmement positive, de la part des chefs religieux, des universitaires qui Žtudient la religion et des spŽcialistes dans des disciplines connexes disant que le message est un appel opportun et grandement nŽcessaire.
ÇCÕest le bon message. CÕest le bon momentÈ, a dit le professeur Jonathan Sacks, grand rabbin des CongrŽgations hŽbra•ques unies de Grande-Bretagne et du Commonwealth. ÇNous affrontons le plus grand dŽfi que Dieu nous ait jamais lancŽ et cÕest le message dont nous avons besoin.È De plus, dans lÕesprit de lÕaccroissement gŽnŽral de lÕactivitŽ inter-religieuse et de la coopŽration au niveau mondial, plusieurs chefs-bouddhistes, chrŽtiens, hindous, juifs, musulmans ou autres-ont fait lՎloge de lÕappel contenu dans le message, ˆ un plus grand dialogue entre les religions. ÇÊNous appuyons lÕidŽe que les chemins qui conduisent au divin sont multiplesÊÈ, a dit M. Karan Singh, prŽsident du Temple de la comprŽhension ˆ New-Delhi. ÇJÕapprŽcie beaucoup la dŽclaration et le r™le de la foi bah‡Õ’e lorsquÕelle essaie de rŽaliser lÕharmonie et lÕentente religieuses.È Les rapports reus des communautŽs bah‡Õ’es indiquent que les dŽlŽgations chargŽes de remettre le message ont ŽtŽ bien reus. ÇNous avons ressenti une extraordinaire courtoisie ˆ lՎgard de nous tous, qui ne nous Žtait pas destinŽe personnellement, mais plut™t ˆ lՎvnement mme et au poids inhŽrent au messageÈ, a dit Amy Marks, membre de lÕAssemblŽe spirituelle locale des Bah‡Õ’ du Cap, en Afrique du Sud, qui a prŽsentŽ le message ˆ une douzaine de responsables religieux locaux.
Le message souligne une tendance gŽnŽrale vers lÕunitŽ au cours du sicle passŽ, notant que les prŽjugŽs de sexe, de race ou de nationalitŽ, ont partout ŽtŽ reconnus comme inacceptables. Cependant, en dŽpit de lÕintŽgration de lÕhumanitŽ ˆ dÕautres niveaux, le prŽjugŽ religieux persiste. ÇTragiquement, les religions Žtablies, dont la raison dՐtre elle-mme implique de servir la cause de la fraternitŽ et de la paix, se comportent trop souvent comme une des entraves les plus redoutables ˆ cette cause; quÕelles aient longtemps donnŽ crŽdit au fanatisme en est une douloureuse illustration.È, Žcrit la Maison universelle de justice.
ÇÊChaque jour, le danger grandit de voir les brasiers allumŽs par les prŽjugŽs religieux se multiplier et provoquer une conflagration mondiale aux consŽquences inimaginables.ÊÈ, continue le message. ÇÊ La crise exige des autoritŽs religieuses quÕelles rompent avec le passŽ par une coupure aussi dŽcisive que celles qui ont permis ˆ la sociŽtŽ de combattre les prŽjugŽs tout aussi corrosifs de race, de sexe et de nationalitŽ. ÇÊLes communautŽs nationales bah‡Õ’es se sont dÕabord concentrŽes sur la distribution du message aux chefs religieux nationaux, de mme quÕaux universitaires et journalistes spŽcialisŽs dans la religion. Au BrŽsil, par exemple, lÕAssemblŽe spirituelle nationale a prŽparŽ une liste de quelque 44 chefs religieux, thŽologiens et universitaires religieux sur le plan national, puis elle leur a transmis le message par courrier ou personnellement. LՎtape suivante a consistŽ ˆ envoyer quelque 330 exemplaires du message ˆ 66 AssemblŽes spirituelles locales au BrŽsil pour quÕelles les distribuent ˆ des chefs religieux sur le plan local.
ÇDans la sociŽtŽ brŽsilienne, les divisions religieuses constituent un problme È, dit Roberto Eghrari, secrŽtaire pour les affaires extŽrieures de lÕAssemblŽe spirituelle nationale du BrŽsil. ÇÊNous croyons donc que la distribution de ce message arrive ˆ un moment trs opportun, quÕil a le potentiel pour apporter de nouvelles comprŽhensions. Et jusquՈ maintenant, la rŽaction a ŽtŽ trs positive.ÊÈ Plusieurs responsables religieux ont indiquŽ quÕils distribueraient le message ˆ dÕautres responsables au sein de leur organisation. Dans un pays africain, le Conseil musulman national a rŽclamŽ des exemplaires supplŽmentaires pour les distribuer ˆ toutes les mosquŽes de la capitale. Un doyen dÕune universitŽ catholique dÕAmŽrique latine a exprimŽ son dŽsir de travailler avec la communautŽ bah‡Õ’e en vue dՎlaborer un programme basŽ sur le message, pour les professeurs et les Žtudiants.
Dans plusieurs pays, des responsables ont rŽpondu aux communautŽs bah‡Õ’es en leur adressant des lettres dÕapprŽciation. Au Royaume-Uni, George Carey, archevque de Canterbury et chef de lՃglise anglicane, a Žcrit: ÇÊJe partage entirement votre opinion que nous devons tous nous pencher sur la question de savoir comment nos diffŽrences peuvent devenir des forces en faveur de la paix et de la justice. Dans cet objectif, une discussion trs sincre entre les communautŽs sera nŽcessaire.ÊÈ En Tanzanie, Biharilal Keshavji Tanna du Conseil hindou de Tanzanie a Žcrit:
ÇÊJÕai lu le document avec un grand intŽrt et je crois quÕil renferme un message trs important non seulement pour les dirigeants des groupes religieux, mais Žgalement pour tous les individus qui rŽflŽchissent. Ceux-ci doivent endosser le devoir et la responsabilitŽ de dŽmolir les barrires qui existent entre les diffŽrents groupes religieux de la famille humaine.ÊÈ De ganze Message fannt dir um Internet ‘nnert www.bahai.lu

118 PrŠis fir ErzŽiung: dÕMontessori Schoul, Lucknow, Indien
118t Sendung, den 2ten August 2002. International Bah‡Õ’ Neiegkeeten. D‘st Joer geet de PrŠis fir ErzŽiung zum Fridden un dÕCity Montessori Schoul zu Lucknow an Indien. D‘se PrŠis g‘tt vun der UNESCO verdeelt, an dat mat enger Zomm vun 30 000 USDollar. D‘se PrŠis g‘tt et elo schonn zwanzeg Joer an ass geduecht fir Initiativen ze f‘rderen dŽi dÕèffentlechkeet fir de Fridden opmierksam man. DÕCity Montessori Schoul krut de PrŠis d‘st Joer als Unerkennung fir hir Efforten universal WŠerter zur ErzŽiung zum Fridden an Toleranz ze f‘rderen. DÕSchoul gouf 1959 gegr‘nnt an huet eng Reputatioun fir en hŽigen akademeschen Niveau a fir en exzellente Programm vu moralescher a geeschteger ErzŽiung. MŽi wŽi 40 Joer scho ginn dÕSchŸler an der Schoul dozou erzunn, dÕWŠerter vun Toleranz a Fridden ze respektŽieren an aus hinne Weltbierger ze man. DÕBegr‘nner vun der Schoul, Jagdish a Bharti Gandhi, inspirŽiert vun der Non-violence vum Mahatma Gandhi, hunn hir Schoul op 4 fundamental Prinzipien opgebaut: - universell WŠerter Ð eng ganz gutt Aarbecht Ð globalt VerstŠndnes an DŽngscht un der KommunautŽit. Si sinn och Bah‡Õ’ an dÕBah‡Õ’ LŽieren hunn hir Aarbecht an de Curriculum vun der Schoul zimmlech vill inspirŽiert.
Viun drŠi Joer war dÕSchoul am Guinness Buch vun de Weltrekorder als dŽi grŽisste Schoul bei Aschreiwungen. DÕSchoul hat dat Joer ‘m dŽi 22000 SchŸler. Am Moment huet dÕSchoul mŽi wŽi 26000 SchŸler, vum PrŽcoce bis zum KollŽisch.
DÕSchoul huet sech als Zil gesat, de SchŸler FŠegkeeten ze verm‘ttelen, dŽi hinnen et erlaben, sech mat de komplexe Problemer vun eiser heiteger Welt auserneen ze setzen; all SchŸler Vertrauen ze weisen an deem si hire S‘nn fir Verantwortung entwŽckelen; duerch theoretesch a praktesch LŽiere vu moralesche WŠerter an hinnen h‘llefen hir Aen opzeman fir aner Reliounen a Kulturen.
An der Schoul spillt dÕFamill eng extrem wichteg Roll. DÕSchoul sensibilisŽiert dÕElteren an deem si hinne Bicher iwwer hiren erzŽiereschen Afloss g‘tt a si mat an dÕLiewe vun der Schoul abezitt. DÕLŽierpersonal profitŽiere vu Weiderbildung zu den Haaptprinzipie vun der Schoul souwŽi zu den Theme KannerzŽiung, Psychologie a Soziologie. All SchŸler huet e Mentor deen eng BezŽiung mat den Eltere vum SchŸler ageet.
DŽi aner Karakteristik vun der City Montessori Schoul ass Recherche an der ErzŽiung. 25 Mataarbechter sammelen do dŽi bescht erzŽieresch Methoden an Theori‘ vun all Land. MŽi Informatioun iwwer d‘s erstaunlech Schoul fannt der um Internet ‘nnert: www.cmseducation.org .
OflschlŽissend d‘st Zitat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema ErzŽiung: Bah‡ÕuÕll‡h sot: ã Betruecht de M‘nsch als e Biergwierk, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen dÕErzŽiung ka bewierken, dass et seng SchŠtz enthŸllt an dÕM‘nschheet doraus Notzen zŽie kann.Ò

119 LasslŽisung, DŽtachement
119t Sendung, den 9ten August 2002. Wat heescht et dŽtachŽiert a lasgelŽisst ze sinn? Firwat? Kann een zu glŠicher ZŠit lassgelŽisst vu materielle Saache sinn an zuglŠich materiell Saache bes‘tzen? Een dee praktesch sŠi ganzt Liewen mat schaffe verbrŽngt, kann dee vun de Saache vun d‘ser Welt lassgelŽisst sinn. D‘s an Šnlech Froen ginn am Moment an de Studiekreeser hei bei eis a bei ville Bah‡Õ’ Gemengen uechter dÕWelt diskutŽiert. Hei e puer Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, dŽi eis zum Nodenken ureege sollen:
ãO Mensch mit zweierlei Sehvermšgen! Schlie§e ein Auge und šffne das andere. Schlie§e das eine vor der Welt und allem, was darinnen ist, und šffne das andere fŸr die geheiligte Schšnheit des Geliebten.Ò40
ãO Freunde! Gebt die ewige Schšnheit nicht preis um vergŠnglicher Schšnheit willen, und hŠngt euer Herz nicht an die sterbliche Welt des Staubes.Ò41
ãO Sohn des Wortes! Wende dein Antlitz Mir zu und entsage allem au§er Mir, denn Mein Reich ist bestŠndig und Meine Herrschaft vergeht nicht. Suchtest du einen anderen als Mich, dein Trachten wŠre vergeblich, selbst wenn du das Weltall in Ewigkeit durchforschtest.Ò42
ãO Fremdling, dem Freundschaft erwiesen wird! Die Kerze deines Herzens ist durch die Hand Meiner Macht entzŸndet. Lšsche sie nicht durch die widrigen Winde der Selbstsucht und der Leidenschaft. Meiner zu gedenken, ist dein Heil in allen Gebrechen; vergiss dies nicht. Mache Meine Liebe zu deinem Schatz und hege sie wie dein Augenlicht und dein Leben.Ò43
ãLoslšsung ist wie die Sonne; in welches Herz sie scheint, lšscht sie das Feuer der Begierde und des Selbstes. Derjenige, dessen Sicht mit dem Lichte des Verstehens erleuchtet ist, wird sich sicherlich von der Welt und ihren Eitelkeiten loslšsen. ... lass nicht die Welt und ihre Schlechtigkeit dich bekŸmmern, glŸcklich ist jener, den Reichtum nicht mit Prahlerei erfŸllt noch Armut mit Kummer.Ò44
ãO fils de l'existence! 0Tu es ma lampe et ma lumire est en toi. Puise en elle ton Žclat et ne cherche nul autre que moi. Car je t'ai crŽŽ riche, et sur toi, gŽnŽreusement, j'ai rŽpandu ma gr‰ce. Ò

120 Buchvirstellung: 'Abdu'l-Bah‡ : BeŠntwert Froen
120t Sendung, den 23ten August 2002. Am FransŽischen ass dÕBuch wat mer haut virstelle, bekannt ‘nnert dem Titel: Les Leons de Saint Jean dÕAcre. BeŠntwert Froen ass eng Zesummestellung vu Froen, op dŽi 'Abdu'l-Bah‡, de Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun ufanks vum leschte Jorhonnert €ntwerten drop g‘tt. D‘st ass a Form vu GesprŽicher wŠhrend e puer MŽint opgezeechent ginn an duerno erŽischt als Buch ver‘ffentlecht ginn.
Den Žischten Deel vum Buch befaasst sech domat wŽi en Afloss dÕGottesoffenbarer op dÕEntwŽcklung vun der M‘nschheet un. Do geet riets dass dÕNatur engem all‘mfaassende Gesetz ‘nnersteet. Da weist eis 'Abdu'l-Bah‡, dass den Herrgott existŽiert, wŽi notwendeg et ass, en ErzŽier ze hunn. Hie schwŠtzt iwwer den Abraham, de Moses, Christus, Mohammet, de B‡b a Bah‡ÕuÕll‡h. Da ginn et Beispiller aus der Bibel, aus dem Buch Daniel a Kommentarer zum 11te Kapitel vun der Offenbarung vu Johannes, zum 11te Kapitel aus dem Buch Jesajas an dem 12te Kapitel vun der Offenbarung vum Johannes. Da geet et ‘m geeschteg Beweiser an iwwer wierkleche RŠichtum.
Am zweeten Deel vun d‘sem aussergewŽinleche Buch erklŠert 'Abdu'l-Bah‡ e puer chr‘schtlech Themen aus enger Bah‡Õ’ Siicht. An 20 klenge Kapitelen ginn Theme behandelt wŽi dÕGebuert vum Jesus, dass seng GrŽisst a senger Vollkommenheet lŠit. DÕDaf vum Jesus, DÕDaf am allgemengen a wat et bedeit; dÕSymbol vum Brout a vum WŠin; iwwer Wonner, iwwer dÕOpersteeung vu Christus; iwwer den hellege Geescht; iwwer dÕZrŽckkomme vu Jesus an dat jŽnkst Geriicht; iwwer dÕDrŠifaltegkeet; wat Geschicht vum Adam an Eva alles bedeite kann; iwwer dÕBekenntnes vum PŽitruss an iwwer PrŠdestinatioun.
Am dr‘tten Deel schwŠtzt 'Abdu'l-Bah‡ iwwer dÕKrŠfte vun de Gottesoffenbarer. Do geet riets iwwer dŽi f‘nnef Stufe vum Geescht; dass ee Gott n‘mmen duerch dŽi g‘ttlech Offenbarer erkenne kann; iwwer dee m‘nschlechen a g‘ttlechen Aspekt vun de Gottesoffenbarer; iwwer dat wat dÕGottesoffenbarer alles w‘ssen; iwwer universal Zyklen; iwwer dÕMuecht an den Afloss vun de Gottesoffenbarer an dass et drŠi Zorte vu ProphŽite g‘tt.
Am dr‘tten a leschten Deel gi verschidden aner Theme behandelt wŽi zum Beispill dÕNetexistenz vum BŽisen; zweeerlee Arte vu Qual; dÕGerechtegkeet an dÕBarmherzegkeet vum Herrgott; dŽi richteg ManŽier mat Verbriecher ‘mzegoen; iwwer Streiken; iwwer dÕWierklechkeet vun eiser Welt; iwwer PrŠexistenz; Reinkarnatioun; Pantheismuss; iwwer dŽi vŽier Aart a Weisen, sech Erkenntnis unzeeegnen an iwwer dÕNoutwendegkeet, de LŽiere vun de g‘ttlechen Offenbarer nozegoen.
SouwŠit zu den Themen, dŽi een am Buch f‘nnt. DÕBuch huet 293 SŠiten, dir kritt et an all mŽiglech Sproochen, am Bah‡Õ’ Verlag, am einfachsten op der dŠitscher InternetsŠit: www.bahai.de OfschlŽissend d‘st Gebiet gesonge vum Edelo an Emma WayeneceÊ: Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultŽs ? Dis: LouŽ soit Dieu ! Il est Dieu ! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent ˆ son commandement !45

121 DÕNatur ‘nnersteet engem all‘mfaassende Gesetz
121t Sendung, den 30ten August 2002. Nodeems mer an eiser leschter Emissioun dem ÔAbduÕl-Bah‡ sŠi BuchÊ: BeŠntwert FroenÊ kuerz virgestallt hunn, proposŽieren ech iech haut en Žischt Thema an zwar dÕNatur. Si ‘nnersteet engem allemfaassende Gesetz!
DÕNatur ass deen Zoustand, dŽi Wierklechkeet, dŽi anscheinend Liewen an Doud, oder anescht ausgedrŽckt, dÕZesummesetzung and dÕOplŽisung vun alle Saachen ‘mfaasst.
D‘s Natur ‘nnerlŠit engem Ganzen, best‘mmte Gesetzen, enger vollstŠnneger Uerdnung an engem vollkommene Plang, vun deem si nimools ofwŠiche wŠert; dÕNatur ass all deem dŠrmoossen ‘nnerworf, dass, wann ee gutt kuckt, gesŠit, an zwar vum klengsten Atom bis zu der Sonn an deem grŽisste StŠr, sief dat an hirer Uerdnung an Zesummetzung, sief et an hirer Form a Bewegung, dass een do deen hŽchste Grad vun Uerder f‘nnt an erkennt, dass alles ‘nner engem onauswŠichlechen, vollkommene Gesetz steet.
Wann een awer dÕNatur selwer betruecht, gesŠit een, dass si weder e Verstand nach e W‘llen huet. Sou zum Beispill lŠit et an der Natur vum Feier, dass et brennt, an et mŽcht dat ouni W‘llen a Verstand; an esou ass mat der Natur vum Waasser, der Sonn, alles ouni W‘llen a Verstand. Domat steet fest dass all natierlech Bewegunge vun erschafene Saachen zwangsleefeg VirgŠng sinn a sech net nom eegene W‘lle bewegen, mat Ausnahm vum DŽier a virun allem vum M‘nsch. De M‘nsch ka sech der Natur widdersetzen a vun hire Wee‘r ofwŠichen, well hien dÕStruktur vun de Saachen entdeckt huet an sech domat mat de KrŠfte vun der Natur ausernanersetzt. All Erfindungen, dŽi hie gemaach huet, berouen op der Entdeckung vun der Struktur vun de Saachen. Sou huet hien zum Beispill dÕTelegraphie erfonnt, dŽi den Oste mam Weste verb‘nnt. Dofir gesi mer dŠitlech, dass de M‘nsch dÕNatur beherrscht.
Kann een elo, bei d‘ser systematescher Uerdnung a GesetzmŠssegkeet, dŽi een iwwerall gesŠit, gesot ginn, dass dat alles aus dem Wierke vun der Natur eraus entstane wier, obwuel dÕNatur selwer kee Verstand ... bes‘tzt? Dat weist eis dŠitlech, dass d‘s Natur, dŽi weder Verstand nach Asicht huet, an der Hand vum AllmŠchtege rout an dass Hien dÕRŠich vun der Natur regŽiert an an hir alles, wat E w‘ll, erschŽnge lŽisst.
Eng vun de Saachen, dŽi an der Welt vum Dasein erschŽngen ass, an eng Naturnoutwendegkeet duerstellt, ass dat m‘nschlecht Liewen. Sou gekuckt, g‘tt dÕNatur zur Wuerzel an de M‘nsch zum Aascht. Ass et da wuel mŽiglech, dass W‘llen, Verstand a Vollkommenheet n‘mmen am Aascht, net awer an der Wuerzel sinn?
Doraus geet kloer erfir, dass dÕNatur an hirem ‘nnerste Wiesen an der staarker Hand vum Herrgott rout. Deen Žiwegen AllmŠchtegen an Eenzegen ass et, Deen dÕNatur an hire ... Bunnen a Gesetzer hŠlt an hiren Herrscher ass.

122 WŽi mer w‘sse k‘nnen, dass et Gott g‘tt
122t Sendung, den 6ten a 7te September 2002. En onwidderleebare Beweis dass et e Gott g‘tt ass dÕTatsaach, dass de M‘nsch sech net selwer erschaf huet. SŠi Sch‘pfer ass en anere wŽi hie selwer. Et g‘tt keen Zweiwel drunn, dass de M‘nsch sech net selwer erschaf huet, well eng schwaach Kreatur kann net de Sch‘pfer vun engem anere Wiese sinn. Am Sch‘pfer mussen all Vollkommenheete vereent sinn, fir dass hien erschafe kann.
WŠr et mŽiglech dass dÕSch‘pfung vollkommen ass an de Sch‘pfer onvollkommen? Ass et denkbar dass e Bild e Meeschterwierk ass an de Moler net vollkommen a senger Konscht ass? DÕBild ass dach seng Konscht a seng Sch‘pfung. Neen, dÕBild kann net dem Moler glŠichkommen, well da wŠr et jo wŽi hien, da k‘nnt et sech jo selwer molen. WŽi vollkommen dÕBild och ass, sou bleift et awer am Verglach mam Moler ganz onvollkommen.
... Eis Welt ass d`Quell vun der Onvollkommenheet, wŠhrend Gott d«Quell vun der Vollkommenheet ass. DÕOnvollkommenheet vun eiser Welt ass an sech e Beweis fir dÕVollkommenheet vu Gott.
Wann der zum Beispill de M‘nsch kuckt, gesitt der dass e schwaach ass. D‘s SchwŠcht vum M‘nsch ass e Beweis fir dÕStŠerkt vum Žiwegen AllmŠchtegen .. well wann et keng StŠerkt gŽif, wŠr dÕSchwŠcht onvirstellbar. Dofir weist dÕSchwŠcht vum M‘nsch eis dÕStŠerkt vum Schšpfer, well wann et keng StŠerkt gŽif, k‘nnt et och keng SchwŠcht ginn. DÕSchwŠcht selwer beweist eis, dass et an der Welt StŠerkt gi muss. En anert Beispill ass dÕAarmutt an d‘ser Welt. Ouni Zweiwel muss et och RŠichtum ginn, well een dÕAarmutt op d‘ser €erd gesŠit. Esou g‘tt et och Onw‘ssenheet op d‘ser Welt. Dofir muss et och W‘sse ginn, well wann et kee W‘sse gŽif ginn, sou k‘nnte mer och keng Onw‘ssenheet feststellen. Onw‘ssenheet ass dÕNetsinn vu W‘ssen a wann et kee Sinn gŽif, wŠr en Netsinn och net virstellbar.
Et ass gew‘ss, dass d‘s Welt ‘nnert enger Uerdnung an ‘nner Gesetzer steet, deene si sech net entzŽie kann. Souguer de M‘nsch ass dem Doud, dem Schlof an anere Naturgesetzen ‘nnerworf. Hie g‘tt a viller Hisiicht beherrscht an ouni Zweiwel muss de Beherrschten en Herrscher hunn. Well OfhŠngegkeet ass e Kennzeeche vum M‘nsch ass an och eng wesentlech Noutwendegkeet, also muss et och en onofhŠngegt Wiese ginn. ...
Sou erkenne mer zum Beispill un engem Kranken, dass et Gesondheet g‘tt, well wann et keng Gesondheet gŽif, k‘nnte mer och keng Krankheet erkennen.
Doraus geet ervir, dass et een Žiwegen AllmŠchtege g‘tt, Deen all dÕVollkommenheeten a sech vereent, well hŠtt en se net, wier Hie glŠichgestallt mat Senge Kreaturen. Domat beweist och dŽi klengste Saach an d‘ser Welt vum Sinn, dass et e Sch‘pfer g‘tt. ...
... DŽi klengste VerŠnnerung an der Form vun enger Saach weist drop hinn, dass si e Sch‘pfer muss hunn. An d‘st gewaltegt an onendlecht Weltall soll sech selwer erschaf hunn ...? All d‘s handgrŠiflech Beweiser ginn hei opgezielt fir dass mir eis Aen opman. Eis Aen an eis selwer.

123 Firwat dÕM‘nschheet en ErzŽier brauch
123t Sendung, den 13ten a 14te September 2002. Aus dem Buch: BeŠntwert Froe vum 'Abdu'l-Bah‡. Wa mer eis dÕWelt ukucken, gesi mer, dass dÕMineralien, dÕPlanzen, dÕDŽieren an dÕM‘nschen en ErzŽier brauchen.
Wann dՀerd net ugebaut g‘tt, g‘tt si zur Wildnis wou Onkraut wiesst. Wann de Bauer awer dՀerd beackert, brŽngt si Friichten ervir, .... Doraus erg‘tt sech kloer, dass dÕBearbechtung vun der €erd duerch de Bauer nŽideg ass. Kuckt ich dÕBeem un. Ouni dÕFleg vum GŠertner gi si keng Friichten, an duerch Fleeg, Veredelung an dÕSchneiden, ginn dÕBeem, dŽi virdru batter Friichten haten, sŽiss. ...
Kuckt iech op dŽi selwecht ManŽier dÕDŽierewelt un: G‘tt en DŽier vum M‘nsch geflegt an erzunn, da g‘tt et en HausdŽier. Wann de M‘nsch awer ouni ErzŽiung opwiesst, g‘tt hien zum DŽier, a wann en der Natur aleng iwwerlooss g‘tt, huet e mŽi en niddrege StellewŠert wŽi dÕDŽier. Wann de M‘nsch awer richteg erzu g‘tt, ... kann e wonnerbar Saache man. ...
DÕErzŽiung brŽngt wonnerbar Handwierker zur Vollkommenheet an herrlech W‘ssenschaften a K‘nschten, genee sou wŽi nei Entdeckungen a Gesetzer. GŽif et keen ErzŽier, hŠtte mer all dŽi Saachen net, dŽi eist Liewe bequem a mŽi liicht man, genee sou wŽi Kultur a M‘nschlechkeet. Wann een e M‘nsch an der Wildniss sech selwer iwwerlŽisst a wann hie sengesglŠiche net gesŠit, g‘tt en ouni Zweiwel wŽi en DŽier. Domat gesŠit een op en Neits, wŽi noutwendeg en ErzŽier fir eis ass.
Et g‘tt dŽi kierperlech ErzŽiung, dŽi m‘nschlech an dŽi geeschteg ErzŽiung. DŽi kierperlech ErzŽiung befaasst sech mam Fortschr‘tt an der EntwŽcklung vum Kierper, andeem si materiell Erliichterungen an Entspanung mat sech brŽngt. Si ass gutt fir de M‘nsch a fir dÕDŽier.
DŽi m‘nschlech ErzŽiung bedeit Kultur a Fortschr‘tt, Regierung, Verwaltung, ... VerkŽier, Handel a Commerce, Konscht, W‘ssenschaften, grouss Erfindungen an Entdeckunge vu physikalesche Gesetzer. Hei gesŠit een dŠitlech den ènnerscheed vum M‘nsch mam DŽier.
DŽi geeschteg ErzŽiung ass nŠischt anescht ... wŽi dŽi g‘ttlech ErzŽiung. Duerch si lŽiert de M‘nsch g‘ttlech Vollkommenheeten. Si ass dŽi wierklech ErzŽiung, well op d‘ser Stuf weist sech dat G‘ttlecht am M‘nsch: WŽi mer an den hellege Schr‘fte liese k‘nnen: ãLoosst ons de M‘nsch no eisem eegene Bild erschafen. D‘s Stuf, dŽi geeschteg ErzŽiung ass dat hŽchsten Zil vun der M‘nschheet.Ò
Natierlech brauche mer dofir en ErzŽier, een deen AutoritŽit an deenen drŠi BerŠicher huet, dem kierperlechen, dem m‘nschlechen an dem geeschtegen. Fir sou eng gewalteg Aufgab zÕerf‘llen, geet eis m‘nschlech Kraaft sŽcher net duer. WŽi wier ee M‘nsch ouni H‘llef an der Lag, sou eng ErzŽiung an dÕWee‘r ze leeden? E brauch also eng geeschteg, g‘ttlech Kraaft, dŽi him dobŠi h‘lleft. Eng eenzeg helleg SŽil kann dÕganz M‘nschheet beliewen an dÕAusgesinn vun eisem PlanŽit verŠnneren. Si vereenegt dÕV‘lker an dÕReliounen. Si mŽcht dÕM‘nsche frŠi vun der Onvollkommenheet a g‘tt hinnen eng Sehnsucht an e Verlangen no ugebuerenen an erlŽierten Dugenden. SŽcher muss dÕKraaft, dŽi sou eppes fŠerdeg brŽnge soll, g‘ttlech sinn.
Eppes, wat all dÕRegierungen an dÕV‘lker vun der Welt mat all hirer Muecht net fŠerdeg brŽngen, g‘tt duerch eng helleg SŽil ouni H‘llef virubruecht. Sou huet Jesus Christus et fŠerdeg bruecht verschidde V‘lker zu senger ZŠit ze vereenen. ènnert dem Afloss vum Chr‘schtentum goung d‘s Eenegkeet bei verschidde V‘lker sou wŠit, dass si hire Bes‘tz an hiert dÕLiewen ee fir deen anere ginn hunn. No der ZŠit vum Konstantin, dem VirkŠmpfer fir dÕChr‘schtentum, gouf et allerdŽngs nees Oneenegkeet ‘nnert hinnen. Dat heescht Christus huet dat fŠerdeg bruecht wat all dÕKinneken op der Welt net konnten. Duefir musse mer kucken ob dŽi g‘ttlech Offenbarer, dat heescht dÕBegr‘nner vun de grousse Reliounen, ob si all d‘s Eegeschaften haten. Ouni d‘s Eegeschaften a Vollkommenheete k‘nne si keng richteg ErzŽier sinn.
Eis Welt brauch en ErzŽier an eng ErzŽiung dŽi eng g‘ttlech Kraaft huet. An dat ass eng Noutwendegkeet. A fir eis ZŠit ass dat Bah‡ÕuÕll‡h.

124 Bescheidenheet, eng Dugend
124t Sendung, den 20ten an 21te September 2002. Am FransŽische g‘tt Bescheidenheet an Demut mat humilitŽ iwwersat a mam SprŽchwuert: Mam Hutt an der Hand k‘nnt een duerch dÕganzt Land.
Wann ee bescheiden ass, dann heescht dat, dass ee selwer net mŽi wichteg ass wŽi dŽi aner Leit. Et ass ee frou aneren en DŽngscht k‘nnen zÕerweisen an et g‘tt een sech bewosst dass dÕBesoine vun aneren och wichteg sinn. Wann ee bescheiden ass, kritisŽiert een net dŽi aner. Et kritisŽiert een sech selwer och net an et mŽcht een sech och net selwer erof. Bescheidenheet an Demut h‘lleft eis ze verstoen dass dÕLiewen do ass fir ze lŽieren. Et ass een sech bewosst dass et egal ass wŽivill ee weess, et weess een ni alles. Dat bedeit och dass ee vu sech selwer net erwaart perfekt ze sinn. Et ass ee bereet vu senge Feeler ze lŽieren. A wann een H‘llef brauch, ass een net ze stolz fir ze froen.
Bescheidenheet heescht dat Bescht ze man ouni seng Nues w‘llen iwwerall virbŠi ze hunn. Et heescht einfach dat ze ginn wat een ze ginn huet an net well ee w‘llt cool sinn an op dŽi aner w‘llen e gudden Androck man. Einfach ginn, well e w‘llt ginn.
Firwat da bescheiden an demŸtig sinn? Bescheidenheet ass wichteg well et eis h‘lleft dass mir eis op eisen eegene Wuesstum konzentrŽieren an net op dÕFeeler vun deenen aneren. Wann ee sech Suerge mŽcht op een deenen aneren impressionŽiert, fŠnken dŽi aner un, engem ze soen wat si gŠr hŠtten an et verlŽiert een en Deel vu sech selwer.
Bescheidenheet h‘lleft eis vun eise Feeler ze lŽieren amplaz sech dofir ze schummen. Bescheidenheet an Demut h‘llefen eis vun aneren ze lŽieren. Et hŠlt eis ewech vu Viruerteeler an dovunner, aner ze jugŽieren.
De Bah‡ÕuÕll‡h schreift: ÇÊL'5humilitŽ exalte l'homme jusqu'aux cieux de la gloire et de la puissance, alors que l'orgueil l'abaisse jusqu'aux profondeurs de la misre et de la dŽgradation.ÊÈ ÇÊ Geseent ass dee Punkt, an dat Haus, an dŽi Plaz, an dŽi Stad, an dat HŠerz, an dee Bierg, an deen ènnerdaach, an dŽi Hiel, an deen Dall, an dat Land, an dat Mier, an dŽi Insel, an dŽi Wiss wou Gott ernimmt a SŠi Luef verherrlecht gouf.ÊÈ
D‘se Samschdeg ass den internationalen Dag vum Fridden, hei zu L‘tzebuerg mat Manifestatiounen ‘nnert dem hŽige Patronage vun eiser Grossherzogin Maria ThŽrse, Ambassadrice vu guddem W‘lle bei der UNESCO. Dir fannt ‘nnert aneren och de Bah‡Õ’ Stand Samschdes m‘ttes vun 2 bis 5, an zwar um Knuedler. Owes um 8 dann zu EttelbrŽck am Centre des Arts Pluriels e Concert mam Orchester vum Fridden. Virum Concert k‘nnt iech un enger Table Ronde mam Orchester bedeelegen an dat mat SchŸler aus de LycŽe vun Dikrech an EttelbrŽck. Den Orchester vum Fridden setzt sech aus 40 professionelle Museker vun arabeschem an israeleschem Ursprong zesummen. Den Orchester w‘llt e Wee sinn, fir um Friddensprozess am m‘ttleren Orient matzeschaffen.
Sonndes m‘ttes am Cercle um 5 Auer k‘nnt der iech u Gebieder fir de Fridde bedeelegen, an dat mat 4 reliŽis CommunautŽiten, dŽi chr‘chstlech, dŽi jiddesch, dŽi musulmanesch an dÕBah‡Õ’ Relioun. MŽi Info iwwer all dat op der InternetsŠit www.paix.lu Fir dÕKoordinatioun suergt dÕCaritas L‘tzebuerg, tel: 40 21 31. ènnerst‘tzt g‘tt d‘se Projet vum Ministre des Affaires Žtrangres. D‘s Rubrik g‘tt iech wŽi gewinnt offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’, um Netz ‘nnert www.bahai.lu

125 Le mois de la volontŽ (op fransŽisch)
125t Sendung, 27ten an 28te September 2002. Tous les 19 jours, les bahaÕis accueillent un nouveau mois de leur calendrier et le ftent. Chaque mois porte un nom, symbole dÕune des vertus divines.
Hier soir, nous Žtions rŽunis avec quelques amis pour partager ensemble un moment de recueillement et de joie et pour fter le commencement du mois de la volontŽ. Esther avec nous aujourdÕhui en studio, va nous lire quelques extraits des Ecrits BahaÕis qui illustrent ce thme de la volontŽ et nous propose une petite rŽflexion ˆ ce sujet.
ÇÊ Les plus puissants instruments dՎducation de la race humaine ont ŽtŽ envoyŽs du ciel de la volontŽ divine pour ennoblir le monde de lÕexistence et Žlever lՉme et lÕesprit des hommesÉÊÊTous les ouvrages merveilleux que vous contemplez en ce monde sont dus ˆ sa souveraine et sublime volontŽ et ˆ lՎxŽcution de son inflexible et prodigieux desseinÉÊÈ
Une grande majoritŽ des tres humains sont saisis par un sentiment de dŽcouragement et dÕimpuissance quand ils sont confrontŽs ˆ des Žpreuves de la vie, ou bien quand ils prennent conscience des injustices et des malheurs qui assaillent la Terre. Ils aimeraient tant que cela change, ils aimeraient tant quÕil y ait plus de justice et que le chemin vers le bonheur soit pour tous plus facileÉ.mais que pouvons-nous faire face au ÇÊsystmeÊÈÊ? se disent-ils. Chacun dÕentre nous est si petit et impuissant mme si on a de la ÇÊbonne volontŽÊÈ
Les Ecrits bahaÕis nous enseignent que trois piliers sont indispensables pour notre dŽveloppement personnel et spirituelÊ: lÕamour, la connaissance et la volontŽ. Sur chacun, nous pourions nous arrter des heures, cher Jean-Marie et chers auditeurs, mais ce que nous pouvons proposer ˆ la rŽflexion aujourdÕhui, cÕest juste quelques idŽes sur la volontŽ, inspirŽes des principes bahaÕis. La volontŽ suprme est entre les mains de Dieu, cÕest par Sa volontŽ que la vie a ŽtŽ insuflŽe et chaque ŽlŽment de Sa crŽation tŽmoigne de Sa munificence, lՐtre humain est un reflet de Sa beautŽ. Cependant, nous ne devons pas oublier, nous disent les Ecrits Bah‡Õ’ que toutes les vertus divines sont inscrites en nous en potentiel et cÕest par notre volontŽ propre dÕindividus libres et responsables que nous pouvons les dŽcouvrir et les dŽvelopper. Sans volontŽ, nous ne pouvons dŽpasser un stade primitif dՐtres soumis ˆ des pulsions sur lesquelles ils nÕexercent aucun contr™le. Sans volontŽ, nous ne pouvons nous transcender et nous Žlever au-dessus de notre condition matŽrielle pour atteindre ces qualitŽs du monde de lÕespritÉ 'Abdu'l-Bah‡ nous parle de ÇÊ lÕart divin de vivreÊÈ en dŽcrivant toutes ces vertus qui pourraient ennoblir nos caractres et nos vies si nous dŽcidions volontairement et en toute conscience de consacrer nos vies non ˆ nous soumettre ˆ la matire et ˆ nous rŽsigner face ˆ ce qui nous para”t tre la puissance , alors quÕelle nÕest que force ŽphŽmre, mais plut™t ˆ aimer Dieu, ˆ nous efforcer de Le conna”tre, de se rapprocher de Lui dans toutes nos pensŽes et nos actesÉ. ExigeantÊ? oui, bien sžr, difficileÊ?, oui, bien sžr, mais nous avons le choix, nous rŽsigner, assister impuissants ˆ la destruction de lÕhumain, subir nos vies et mourir sans sՐtre rŽellement sentir vivre ou exiger de nous Ðmmes de toujours aller vers le meilleur de notre tre, se lever pour agir, confiants que Dieu nous assistera toujours mme dans les pires moments et sentir qur lÕon grandit et que lÕon sՎlveÉ. LÕocŽan tout-puissant nÕest-il pas constituŽ dÕune infinitŽ de gouttes dÕeauÊ? Chacun dÕentre nous nÕest quÕune goutte, chacun dÕentre nous nÕest quÕun petit maillon de la chaine humaine mais si nous nous levons, animŽs de la volontŽ de plaire ˆ Dieu et de Le servir, en respectant Ses commandements qui sont dÕaimer et de servir lÕhumanitŽ, alors nous pourrons nous transformer et transformer la condition humaineÉ Un extrait des EcritsÊ: ÇÊLevez-vous donc, et de tout l'enthousiasme de vos coeurs, de toute l'ardeur de vos ‰mes, de la pleine ferveur de votre volontŽ, et de toute la puissance de vos Žnergies, efforcez-vous d'atteindre le paradis de sa prŽsence, de respirer le parfum de la Fleur incorruptible et les douces saveurs de la saintetŽ, et d'obtenir enfin votre part de cette fragrance de gloire cŽlesteÉ.Celui qui suivra ce conseil brisera ses cha”nes, s'abandonnera aux extases de l'amour, comblera le dŽsir de son coeur et remettra son ‰me ˆ Dieu. Brisant les barreaux de sa cage, telle la colombe mystique, il prendra son essor vers son nid d'Žternelle saintetŽ.ÊÈ

126 Bah‡Õ’ Gebieder
126t Sendung um Radio Ara, 4ten a 5ten Oktober 2002. Mat vill Freed w‘ll ech Iech haut e puer Gebieder aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften op L‘tzebuergesch virliesen. Mat der Hoffnung dat se iech sou gutt doe wŽi se mir ‘mmer er‘m h‘llefen. Bah‡Õ’ Gebieder gi fir vill Gelee‘nheete gebraucht. Et gi Gebieder fir Kanner, fir Familljen, Gebieder fir speziell Gelee‘nheeten, Gebieder fir eise geeschtegen a materielle Wuesstem a Gebieder fir einfach Merci ze soen. E Gebiet ass ‘mmer eng Form vu Meditatioun, e Moment wou ee kann ofschalten, erauskommen aus den alldeegleche Problemer, e Moment wou ee kann nei Kraaft krŽien. DÕBah‡Õ’ Gebieder sinn authentesch, dat heescht mir w‘ssen dass si selwer vum Begr‘nner, also vu Bah‡ÕuÕll‡h sinn, oder sengem Jong, 'Abdu'l-Bah‡ oder vum Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun, dem B‡b. Aus dem original Arabeschen a Perseschen si si an dÕEnglescht iwwersat, an dann an all dŽi aner Sproochen. FŠnke mer mat engem vun den deegleche Gebieder un:
ãEch sinn Zeien, o mŠi Gott, dass Du mech erschaf hues fir Dech ze erkennen an Dech unzebieden. Ech bekennen an d‘sem AblŽck meng SchwŠcht an Deng Muecht, meng Aarmutt an DŠi RŠichtum. Et g‘tt keen anere Gott ausser Dir, Deen deen h‘lleft a Gefor, Deen deen duerch Sech selwer ass.Ò Bah‡ÕuÕll‡h
Elo e Gebiet wat ee ka soe wann ee krank ass: ÒDŠin Numm ass meng Heelung, o mŠi Gott, an dÕEr‘nnerung un Dech meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an dÕLŽift fir Dech ass mŠi Geleet. Deng BaarmhŠerzegkeet fir mech ass meng Heelung a meng H‘llef a bŽide Welten, an d‘ser an an dŠr dŽi k‘nnt. Du bass wierklech Deen, dee ganz a guer gutt ass, deen alles weess a fir alles eng LŽisung kennt.Ò Bah‡ÕuÕll‡h
ãMaach mŠin HŠerz reng, o mŠi Gott, a g‘ff mir op en neits e rouegt Gew‘ssen, o meng Hoffnung! StŠerk mech mam Geescht vun der Muecht, dŽi an Denger Saach lŠit, o meng grouss LŽift, a looss mech DŠi Wee kucken duerch dÕLiicht vun Denger Herrlechkeet, o Du Zil vu mengem Verlaangeren! Erhief mech mat der Kraaft vun Denger grŽisster Muecht an den Himmel vun Denger Hellegkeet, o Quell vu menger Existenz, an erfree mech duerch den duusse Wand vun Denger ƒiwegkeet, o Du, deen s Du mŠi Gott bass! Looss Deng Žiweg Melodi‘ mech mat Rou iwwerstrŽimen, o mŠi Begleeder, a looss de RŠichtem vun Dengem urŽiwege Gesiicht mech frŠimaache vun allem ausser Dir, o mŠi Meeschter, a looss dÕNouvelle vun der Offenbarung vun Dengem onvergŠngleche Wiese mir Freed brŽngen, o Du, deen Evidentste vun allem wat evident ass, an dee Verbuergenste vun allem wat verbuergen ass!Ò Bah‡ÕuÕll‡h
ãG‘tt et een, dee Schwieregkeeten ewechh‘lt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! All si Seng Denger, an all hale sech u Seng Geboter.Ò B‡b
ãO Gott! Erfr‘sch an erfree mŠi Geescht. Maach mŠin HŠerz reng. Looss meng KrŠften opliichten. Ech lee‘n all meng AffŠren an Deng Hand. Du bass deen, dee mech leet an an deem ech en ènnerdaach fannen. Ech wŠert net nach mŽi laang traureg a gedrŽckt sinn; ech wŠert e glŽcklecht a frout Wiese sinn. O Gott! Ech wŠert net nach mŽi laang voller Angscht sinn, an och de Suergen et net erlabe fir mech ze pŽngegen. Ech wŠert mech net mat deene verdr‘ssleche Saache vum Liewen ophalen. O Gott! Du bass fir mech e bessere Fr‘nd wŽi ech et fir mech selwer sinn. Ech weie mech dir, o HŠr.Ó ÔAbduÕl-Bah‡

128 Nohalteg zesummeschaffen, an dat nom 11te September
128t Sendung um Radio Ara, 18ten Oktober 2002. news.bahai.de - Presseinformationen, Statements und Mitteilungen der Baha'i-Gemeinde in Deutschland. Nachhaltig zusammenarbeiten! Lernprozesse der Religionen nach dem 11. September 2001
Am 11. September 2002 jŠhren sich die AnschlŠge in New York und Washington - ein Angriff, bei dem auch religišse Motive eine Rolle gespielt haben. Als Mitglieder am Runden Tisch der Religionen in Deutschland fragen wir, welche Folgen nicht nur kurz-, sondern lŠngerfristig zu bedenken sind und was insbesondere die Religionsgemeinschaften lernen mŸssen:
1. Die Religionen sind zu einer Weggemeinschaft berufen. Dabei brauchen wir den Mut, uns gegenseitig vor ideologischem Missbrauch zu warnen.
2. Die Ursaachen der Gewalt liegen tief. Zu ihnen gehšren soziale und wirtschaftliche Verarmung, religišs-kulturelle Nichtachtung und verletztes Selbstbewusstsein ebenso wie religišser Fanatismus und politischer Missbrauch religišser, kultureller und nationaler GefŸhle. Im Hintergrund stehen oft Wunden, die man sich in der Geschichte der Religionen zugefŸgt hat.
3. Der Terror des 11. September 2001 in den USA ist vom Ausma§ und seiner menschenverachtenden BrutalitŠt her unfassbar. FŸr Religionsgemeinschaften bedeutet er eine Herausforderung ganz eigener Art.
4. Auch wenn terroristische Taten nur religišs verbrŠmt, aber nicht motiviert sind, gibt es in Religionsgemeinschaften Sichtweisen, die sie stŸtzen und fŸr die die Religionsgemeinschaften Mitverantwortung tragen.
5. Wir betonen deshalb: Die Religionsgemeinschaften sind ihrem Glauben und damit auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie mŸssen - zusammen mit Vertretern der Politik, der Wirtschaft und der Erziehung - daran mitarbeiten, die Mechanismen aufzudecken, die zum Terror fŸhren. Sie sind insbesondere gefordert, ein Netzwerk fŸr die Entwicklung von Frieden und Gerechtigkeit mit aufzubauen.
6. Gefordert ist eine religišse Ethik, die Ÿber die eigene Glaubensfamilie hinaus weist und die Bereitschaft zur Mitarbeit an der Weltgemeinschaft weckt. Nicht nur in Wirtschaft und Politik, sondern auch in den Religionen und Kulturen muss global gedacht und gehandelt werden.
7. Gleichzeitig ist eine wirksame institutionelle Form fŸr das interreligišse Krisenmanagement gefordert: †ber die Aburteilung jeglichen Terrors im Namen der Religionen hinaus mŸssen Strukturen entwickelt werden, um bei gegenseitigen Beschuldigungen und Verletzungen im GesprŠch zu bleiben, an der Deeskalation von Gewaltaktionen mitzuwirken und Versšhnungsprozesse in Gang zu setzen.
ÊDer 11. September 2001 verlangt nachhaltiges Denken und Handeln:
* in einer kontinuierlichen Begegnung und VerstŠndigung zwischen Menschen verschiedener Religionen und Kulturen,
* in einer Erziehung, die Vorurteile Ÿberwindet und in der Verletzungen der Vergangenheit aufgearbeitet werden,
* in einer Bildung, die das je eigene religišse und kulturelle Erbe lebendig macht und fruchtbar werden lŠsst fŸr eine vielfŠltige, nicht "gleichgeschaltete" Gemeinschaft,
* im Einsatz fŸr Benachteiligte und an den Rand gedrŠngte Bevšlkerungsgruppen,
* in einer IntegrationsbemŸhung, in die sich alle mit ihren FŠhigkeiten und Besonderheiten gleichberechtigt einbringen kšnnen.
Wir hoffen, dass vom "Tag der Religionen", der von uns angeregt wurde und am 14. November 2002 erstmals in Hamburg stattfinden wird, nachhaltige VerstŠndigungsimpulse ausgehen.
Bonn, im September 2002
FŸr den Nationalen Geistigen Rat der Bah‡ i: Dr.N. Towfigh
FŸr die Deutsche Buddhistische Union: Dr. A. Weil
Von der Evangelischen Kirche: Bischšfin B. Wartenberg-Potter
Vorsitzender des Islamrates: A. Kizilkaya
FŸr den Zentralrat der Juden in Deutschland: N. Kalmanowicz
FŸr die Orthodoxe Kirche: Metropolit Dr. Serafim
Von der Ršm.-Katholischen Kirche Weihbischof Dr. H-J. Jaschke
Vorsitzender des Zentralrates der Muslime: Dr. N. Elyas

Nationaler Geistiger Rat der Baha'i in Deutschland e.V.
WŽi ‘mmer gouf iech d‘s Emissioun prŠsentŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

129 Geeschteg Grondlage vum Bah‡Õ’ Liewen a wŽi dÕBah‡Õ’ dÕZukunft gesinn
129t Sendung um Radio Ara, 18ten an 19ten Oktober 2002. W‘llkomm bei eiser 129ter Bah‡Õ’ Emissioun um Radio ARA. Haut mat e puer Froen an €ntwerten: Wat sinn dŽi geeschteg Grondlage vum Bah‡Õ’ Liewen?
Virun allem dem Herrgott k‘nnen ze vertrauen an dat zu allen ZŠiten an ‘nner allen EmstŠnn. Konkret heescht dat fir mech, dass wann ech mŠin Deel a mengem Liewe richteg gestalten, also no de LŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h, kann ech mat rouegem Gew‘sse Gott vertrauen, och a schwŽieren ZŠiten.
Bah‡Õ’ sinn heescht och eemol am Dag bieden, an aus de Bah‡Õ’ Schr‘fte liesen, sief et och n‘mmen ee Satz an dat am Geescht vum Nodenken an der Meditatioun. E Bah‡Õ’ probŽiert op mannst eemol a sengem Liewe eng Pilgerrees ze man, an dat an dÕhellegt Land, Israel, do wou de Begr‘nner vun der Relioun begruewen ass, Bah‡ÕuÕll‡h. WŠhrend 9 Deeg kritt een am geeschtegen an am administrative Weltzentrum dÕMŽiglechkeet, mŽi genee dÕBah‡Õ’ Geschicht kennenzelŽieren, mat engem Guide, mat Konferenzen a mat der MŽiglechkeet vill ZŠit an de Bah‡Õ’ GŠert ze verbrŽngen. Ausserdeem begŽint all Pilger wŠhrend senger Rees dÕMembere vum hŽchste Bah‡Õ’ Conseil, am Weltzentrum op eng relax Aart a Weis a bei enger Taass TŽi.
Bah‡Õ’ sinn heescht och eemol am Joer 19 Deeg Faaschten, vum 2te bis den 21te MŠerz, an dat vu moies bis owes. An all grouss Relioun fanne mer eng FaaschtenzŠit, dŽi haaptsŠchlech dozou dŽngt, fir sech eemol am Joer eng zŠitlaang k‘nnen op dŽi geeschteg SŠit vun eisem Liewen ze konzentrŽieren.
Bah‡Õ’ sinn heescht net zu gudder lescht sech um DŽngscht un der M‘nschheet anzesetzen.
WŽi gesinn dÕBah‡Õ’ dann dÕZukunft? DÕBah‡Õ’ gleewen un eng positiv Zukunft vun der M‘nschheet. Bah‡ÕuÕll‡h schreift dass ãd‘s verdieflech Kricher verginn an dass de grŽisste Fridde komme wŠert.Ò Weider schreift hien: "In diesem wunderbaren Zyklus aber wird die Erde verwandelt und die Welt der Menschheit mit Frieden und Schšnheit geschmŸckt... Die Starken und die Schwachen, die Reichen und die Armen, die streitenden Sekten und die verfeindeten Nationen, die dem Wolf und dem Lamm... gleichen, werden in grš§ter Liebe, Freundschaft, Gerechtigkeit und Unparteilichkeit zusammenwirken."
"Nationale RivalitŠt, Ha§ und Intrigen werden aufhšren, Feindseligkeiten und Rassenvorurteile werden durch Freundschaft, VerstŠndigung und Zusammenarbeit ersetzt werden. Die Ursachen religišser Zwistigkeit werden fŸr immer aus dem Wege gerŠumt werden; wirtschaftliche Schranken und Hindernisse werden všllig beseitigt, der ma§lose Klassenunterschied verwischt werden... Ein Weltbundsystem, das die ganze Erde beherrscht und unanfechtbare Amtsgewalt Ÿber ihre unvorstellbar gro§en Hilfsquellen hat, ... dessen Leben von der allumfassenden Anerkennung eines Gottes und vom Gehorsam gegen eine gemeinsame Offenbarung getragen ist Ñ dies ist das Ziel, dem die Menschheit, durch die vereinenden LebenskrŠfte angetrieben, zustrebt."
WeltwŠit schaffen dÕBah‡Õ’ konkret un d‘ser Realisatioun an offrŽieren der M‘nschheet dÕModell vun hirem Glawen. Haut, no e b‘sse mŽi wŽi 150 Joer, sinn dat iwwer 6 Millioune Bah‡Õ’ weltwŠit. WŽi ‘mmer gouf iech d‘s Rubrik offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

130 Bah‡Õ’ Texter a Schr‘ften
130t Sendung um Radio Ara, 1ten an 2ten November 2002. DÕBah‡Õ’ Relioun huet e ganze Koup authentesch Schr‘ften. De Reliounsst‘fter Bah‡ÕuÕll‡h selwer an aner zentral PersŽinlechkeeten hunn handschr‘ftlech oder vun hinne bestŠtegt Opzeechnungen hannerlooss, dŽi am perseschen, arabeschen oder engleschen Original erhale sinn. Haut ginn et Iwwersetzungen an all de grousse Sprooche vun der Welt. Bei d‘se Schr‘ften handelt et sech ‘m ganz ‘nnerschiddlech Texter, sou zum Beispill BrŽiwer u Privatpersounen, Sendschreiwen un Herrscher, Bicher, Ofhandlungen a kuerz Texter. Dor‘nner f‘nnt ee Gebieder, saachlech Ausernanersetzungen, €ntwerten op Froen, lyresch oder mystesch Passagen, an historesch AufsŠtz.
Fir e Bah‡Õ’ verbindlech sinn dÕSchr‘fte vun d‘sen Auteuren:
De B‡b, (dee vun 1819 bis 1850 gelieft huet), St‘fter vun der B‡bi-Relioun a Virleefer vu Bah‡'u'll‡h. Hien huet dÕKomme vun engem neie Gottesoffenbarer verk‘nnegt. Bah‡'u'll‡h, 1817-1892, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. Abdu«l-Bah‡, 1844-1921, Jong vu Bah‡'u'll‡h an autorisŽierten Interpret vu senge Schr‘ften. De Shoghi Effendi, 1897 Ð 1957, Enkel vum Abdu«l-Bah‡ a Leader vun der weltwŠiter Bah‡Õ’communautŽit, an dat a Virbereedung op dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet, dŽi hŽchst Kierperschaft an der Bah‡Õ’ Weltgemeng; d‘st Gremium g‘tt sŠit 1963 all 5 Joer gewielt an huet sŠi S‘tz zu Haifa an Israel. Opgrond vun hirer zuglŠich dezentraler Struktur g‘tt et an der Bah‡Õ’ WeltcommunautŽit nach weider Institutiounen, dŽi, ‘nner anerem duerch PresseCommuniquee‘n hire Beitrag zur Fšrderung vu Welteenheet leeschten, sou zum Beispill dÕinternational Bah‡Õ’communautŽit oder dŽi National Geeschteg RŽit vun all Land.
Hei elo e puer vun den Themen dŽi trŠitŽiert ginnÊ: Eng nei Weltuerdnung, Fridden, dŽi wirtschaftlech a sozial EntwŽcklung, dÕFamill, dÕErzŽiung, dÕèmwelt, Fraen, dÕinternational Bah‡Õ’ Gemeng an dÕVereenten Natiounen, dÕM‘nscherechter an dÕVerfollegunge vun de Bah‡Õ’ am Iran.
Zum Thema ErzŽiung seet Bah‡'u'll‡h dass et jidderengem seng Flicht ass sech W‘ssen unzeeegnen. DobŠi sollten awer dŽi W‘ssenschafte studŽiert ginn, dŽi de V‘lker op der €erd eppes n‘tzen an net dŽi, dŽi mat Wierder ufŠnken a mat Wierder ophalen. Vill verdanken dÕV‘lker vun der Welt de W‘ssenschaftler an den Handwierker. W‘ssen ass wierklech e Schatz fir de M‘nsch, eng Quell vu Ruhm, Groussmut, Freed an Erhuewenheet. 46 WŽi ‘mmer gouf iech d‘s Rubrik offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’.

131 Wat brŽngt et u Gott ze gleewen?
131t Sendung um Radio Ara, 8ten an 9ten November 2002. Abee, ech hu mer dÕFro gestallt well ech an de Bah‡Õ’ Schr‘fte liesen et soll ee sech Gott ganz uvertrauen. Firwat dann? Eng MŽiglechkeet d‘st Thema unzegoen ass dŽi heiten: Wann ee sech de M‘nsch a sengem Alldag ukuckt, mierkt ee sŽier, wivill AschrŠnkungen hien am Fong huet. Eng Rei Saachen an eisem Liewen ‘nnerleien einfachen Noutwendegkeeten, deene mer wierklech net entgoe k‘nnen. Iessen an DrŽnken, schlofen an iergendwann eng KŽier stierwen. An eisem Liewe komme Momenter wou mer net sou gutt drop sinn, wou mer krank sinn, entweder wou eise Kierper nemŽi matspillt oder eise Geescht. Mir hu Problemer am Stot, op der Aarbecht, jee et k‘nnt fir dass mer de Kopplabunz schloen, dass alles eis iwwer de Kapp wiesst.
Et ass grad a sou Momenter, an d‘se Phase vun eisem Liewen, wou mer eis dÕFro stellen. Ma g‘tt et da keen dee mer h‘llefe kann, sinn ech da ganz aleng op mech ugewisen. Grad do froe sech vill vun eis; wann et eng Kraaft g‘tt dŽi net m‘nschlech ass, dŽi net deene selwechte Contrainten ausgesat ass wŽi mir, kann si eis dann net h‘llefen. K‘nne mer un eppes gleewe wat mer net gesinn, wat mer net k‘nnen upaken?
Eng Žischt MŽiglechkeet ass ze soen: AllŽ Jean-Marie, rapp dech um Rimm, huel der ZŠit, mach eng Paus a gleef nees un dech selwer. An dat ass gutt esou. U sech selwer gleewen ass menger Meenung no den Ufank vun engem neien Ufank, mat Hoffnung, Vertrauen an Zouversicht. Wat hunn ech da mŽi u Kraaft wann ech un en Herrgott gleewen, un eng StŠerkt, eng Ressource, dŽi frŠi ass vun de Contraint‘ vun eisem Liewen. Eng StŠerkt, dŽi mir jo am Fong net verstoe k‘nnen. Gleewen, dass et esou eng Kraaft g‘tt, h‘lleft mir, mech ze situŽieren, do wou ech stinn, wat meng FŠegkeete sinn, wat ech ka man a wat net. Ech mierken dass et mŠin eegene W‘lle g‘tt, mat all menge W‘nsch fir mech selwer, fir dÕLeit ronder‘m mech a fir dÕM‘nschheet. An dass et e W‘lle g‘tt op deen ech keen direkten Afloss hunn. De W‘lle Gottes. A wann ech vum W‘lle Gottes schwŠtzen dann denken ech un en Herrgott deen et gutt mat eis mengt. A wŽi weisst hien eis seng Guttheet, vu dass mir Hie jo am Fong net verstoe k‘nnen? Duerch seng Propheten, oder wŽi mir soen, seng Gottesoffenbarer, also nŠischt anescht wŽi ErzŽier. Krishna, Zarathrustra, Buddha, Abraham, Moses, Christus, Mohamed, de B‡b a Bah‡ÕuÕll‡h. Si verm‘ttelen eis dÕLŽift vun eisem Sch‘pfer fir seng Sch‘pfung. D‘s ErzŽier hannerloossen eis hiert Liewen an hir Texter, dŽi mir helleg Schr‘ften nennen. D‘s Texter passen sech der jeweileger ZŠit un, dat wat mir M‘nsche brauchen. An de Verbuergene Wierder, engem hellegen Text aus de Bah‡Õ’ Schr‘fte, schreift Bah‡ÕuÕll‡h mat der St‘mm vum Herrgott a seet eis an engem Saz firwat hien eis erschaf huet: ã Verstoppt a mengem Žiwege Wiesen, wosst ech ‘m meng LŽift fir dech, dofir hunn ech dech erschaf, hunn dech no mengem Bild geschaf an hunn dir meng SchŽinheet offenbaart 47
Wann d‘s Kraaft mech interessŽiert, d‘s onwahrscheinlech Ressource, wŽi kommen ech drunn? Er‘mm en Tuyau dee mer an de Bah‡Õ’ Schr‘fte fannen: Mat der St‘mm vum Herrgott: ãSief frou mat mir, sou dass ech ka frou si mat dir. Wanns du mech net gŠr hues, ka meng LŽift dech nimols erreechen. Sief der deess bewosstÒ. 48
Natierlech erf‘llen dÕGebieder op d‘ser Plaz hire S‘nn, nŠmlech e GesprŽich mam Herrgott. An dass dat net sou ohne ass, brauch ech iech net ze soen. Mee do denken ech dass de Wee mŽi wichteg ass wŽi dÕResultat. Einfach dÕSich no der Wourecht, dÕSich no deem wat eis vlŠicht no d‘sem Liewen erwaart. Nach ni huet de M‘nsch sech zefridde ginn, mat deem wat e mat senge bloussen A gesŠit. Hu mir e geeschtegt A, eng SŽil, a wat ass et? All d‘s Froen sinn zentral fir eise geeschtege Wuesstum an h‘llefen eis schlussendlech besser mat d‘sem Liewe eens ze ginn! Meng Fro un iech: Hutt dir haut scho probŽiert mam Herrgott Kontakt opzehuelen?
Zum Schluss nach eng Invitatioun fir e MŽindeg 11ten November, owes um 7 Auer, zu PŽiteng an der Maison de la culture A Rousen, op der Maarktplaz. DÕBah‡Õ’ Gemeng organisŽiert dÕFeiere vum Gebuertsdag vu Bah‡ÕuÕll‡h. Kommt einfach bis laanscht. Si hunn e flotte Programm mat Musek, Gebieder a Kaffi an Taart fir iech virbereet. Also nŠchste MŽindeg, 11ten November, owes um 7 Auer, zu PŽiteng an der Maison de la culture A Rousen, op der Maarktplaz.

132 Wat et heescht als Bah‡Õ’ ze liewen
132t Sendung um Radio Ara, 15ten a 16ten November 2002. Mam Komme vu Bah‡ÕuÕll‡h huet dÕM‘nschheet eng nei Etapp an hirer EntwŽcklung erreecht. Si ass elo erwuesse ginn. Dat bedeit fir jiddereen net n‘mme mŽi FrŠiheeten, awer och Verantwortung vu jidderengem fir dÕGemeinschaft a fir dÕganz M‘nschheet.
An der Bah‡Õ’ Relioun g‘tt et keng Geeschtlech a keng Kierch. Jiddereen ass selwer opgefuerdert, no der Wourecht ze sichen. Fir eis dobŠi ze h‘llefen, stinn eis e ganze Koup Schr‘ften zur VerfŸgung. All Aarbecht, dŽi am Geescht vum DŽngscht un der M‘nschheet gemaach g‘tt, ass an der Bah‡Õ’ Relioun GottesdŽngscht. Relioun soll sech virun allem an Aktiounen, net a Wierder ausdrŽcken. M‘ttelpunkt vum Gemeinschaftsliewe vun engem Bah‡Õ’ ass dÕNonzŽngdeegfest. An dat ass am Ufank vun all Bah‡Õ’ Mount (E Bah‡Õ’ Mount huet 19 Deeg). dÕNonzŽngdeegfest huet drŠi Deeler. Eng Andacht mat Gebieder, en Deel Berodung vun der Gemeng an e gesellegt Zesummesinn.
Fir dŽi geeschteg EntwŽcklung vum Eenzelne ginn et verschidde Virschr‘ften wŽi dat deeglecht Gebiet oder dÕFaaschten. DÕGlŠichwŠertegkeet vu Mann a Fra, dÕZil vun enger mŽiglechst gudder ErzŽiung fir dÕKanner, sech stŠnneg bemŽien, sech selwer weiderzÕentwŽckelen an eng praktizŽierend Gastfr‘ndlechkeet sinn e puer weider Punkten, dŽi dÕLiewe vun engem Bah‡Õ’ ausmaachen.
Kucke mer eis e b‘sse mŽi genee den Deel vun der Bah‡Õ’ Berodung un: Et ass dat en neie Wee fir Entscheedungen ze fannen, wou ‘mmer mŽi M‘nschen dÕWourecht fannen oder wou si eppes decidŽiere w‘llen. D‘s Form vu Berodung brauch e kreatiivt Matschaffe vu jidderengem. Si ermŽiglecht et, aus all den Iddien a VirschlŽi zesummen dŽi optimal LŽisung erauszeschaffen.
Fir dՎischt ginn dÕTatsaachen an dÕFakten als Grondlag festgestallt. All Participant leet da seng Iddien op den D‘sch. Et spillt da keng Roll mŽi, vu wiem wŽi eng Ausganksiddi eemol koum. Zesumme bemŽit jiddereen sech dann, aus all de BeitrŠg eng optimal Entscheedung zÕentwŽcklen, dŽi dann dÕEegentum vun der ganzer Grupp g‘tt. Op dŽi Aart a Weis kann e Gremium, eng Grupp oder eng Famill besser Resultater erreechen. D‘s Berodung g‘tt besonnesch an de regelmŽissege Gemengeversammlungen an an de gewielte Gremie praktizŽiert. Fir ofzeschlŽissen nach e klengen Text aus de Bah‡Õ’ hellege Schr‘ften:
O Sohn des Geistes! Dies ist Mein erster Rat: Besitze ein reines, gŸtiges und strahlendes Herz, damit du unvergŠngliche SouverŠnitŠt erlangest, wŠhrend von Ewigkeit zu Ewigkeit. 49
O Sohn des Geistes! Von allem das Meistgeliebte ist Mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach Mir verlangst, und vergiss sie nicht, damit Ich dir vertrauen kann. Mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer, und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines NŠchsten. Bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Wahrlich, Gerechtigkeit ist Meine Gabe und das Zeichen Meiner Gnade. So halte sie dir vor Augen. 50
O Sohn des Menschen! Sprich nicht Ÿber die SŸnden anderer, solange du selbst ein SŸnder bist. So du dieses Gebot Ÿbertrittst, bist du verworfen - dies bezeuge Ich dir. 51

133 U Gott gleewen, an dann?
133t Sendung um Radio Ara, 22ten November 2002. Erkennen, dass et ee g‘tt, deen eis erschaf huet, kann eis h‘llefen dÕWelt besser ze verstoen. Mee wat maache mer domat. Mat deem Glawen, k‘nne mer do eppes damat ufŠnken? WŽi kann den Herrgott eis da konkret h‘llefen?
AbŽ, wa mer gleewen, dass den Herrgott eis duerch seng Propheten h‘lleft, eist dÕLiewen hei besser ze liewen, lauschtere mer natierlech op dat wat si eis soen. An dat ass nŠischt an‘scht wŽi dÕhelleg Schr‘fte vun de grousse Reliounen. Fir e Bah‡Õ’ kommen natierlech dÕSchr‘fte vun eisem Begr‘nner Bah‡ÕuÕll‡h dabei, genee sou wŽi sŠi Virleefer de B‡b a sŠi Jong 'Abdu'l-Bah‡. D‘s Texter hunn eng Kraaft dŽi net vun d‘ser Welt ass. Sech vun der SchŽinheet an der DŽift vun d‘sen Texter zÕinspirŽieren ass dat Žischt Resultat. Dat ass awer net alles. DÕSchr‘fte sollen eis dozou ureegen, eist dÕLiewen an dat vun eise Matm‘nschen ze verbesseren an dat op eng ganz konkret Aart a Weis. Transformatioun vum Eeenzelnen ass dÕZil. ãDÕSchr‘fte vum Herrgott verstoen, ... ass op keng ManŽier ofhŠngeg vum m‘nschleche W‘ssen. Et huet mat der Rengheet vum HŠerz ze dinn, ... mat der FrŠiheet vum Geescht.Ò
Hei elo e puer vun d‘sen Texter aus de Bah‡Õ’ Schr‘fte fir Iech: ãEt ass dÕFlicht vun all M‘nsch mat Asiicht a VerstŠndnes duerno ze striewen, dat wat hei niddergeschriwwen ass an dÕWierklechkeet an an dÕDot ‘mzesetzen.Ò52
ãAls Žischt muss de no Geeschtegkeet duuschtreg sinn, dann lief dŠi Liewen! Lief dŠi Liewen! Lief dŠi Liewen! Fir d‘sen Duuscht ze krŽien, denk iwwer dÕLiewen nom Doud no. StudŽier dÕhelleg Wierder, lies deng Bibel, lies dÕhelleg Bicher a studŽier besonnesch dÕhelleg Aussoe vu Bah‡ÕuÕll‡h. Gebiet a Meditatioun, huel der fir bŽid vill ZŠit. Da wŠers de d‘se groussen Duuscht spieren an n‘mmen da kanns de ufŠnken, dÕLiewen ze liewen.Ò 53
ãEn neit Liewen duerchpulst an d‘ser ZŠit all dÕV‘lker vun der €erd, an awer huet keen seng Ursaach entdeckt a sŠi Grond erkannt. Kuck dÕV‘lker vum Westen. Kuck wŽi si op der Juegd no deem sinn, wat eitel a gemeng ass, wŽi si eng Onmass vu Liewe geopfert hunn an nach opferen, fir sech materiell Saachen ze sŽcheren, ...
Gerechtigkeit beklagt an diesem Tage ihren schweren Stand, und Billigkeit stšhnt unter dem Joch der UnterdrŸckung. Dichte Wolken der Gewalt haben das Antlitz der Erde verfinstert und ihre Všlker umhŸllt. Durch die Bewegung Unserer Feder der Herrlichkeit haben Wir auf Befehl des allmŠchtigen Gesetzgebers neues Leben in jede menschliche HŸlle gehaucht und frische Kraft in jedes Wort geflš§t. Alles Erschaffene verkŸndet die Beweise dieser weltweiten Erneuerung. Dies ist die grš§te, die froheste Botschaft, die der Menschheit durch die Feder dieses UnterdrŸckten Ÿbermittelt wurde.
Sei freigebig im GlŸck und dankbar im UnglŸck. Sei des Vertrauens deines NŠchsten wert und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn. Sei ein Schatz dem Armen, ein Mahner dem Reichen, eine Antwort auf den Schrei des BedŸrftigen, und halte dein Versprechen heilig. Sei gerecht in deinem Urteil und behutsam in deiner Rede. Sei zu keinem Menschen ungerecht und erweise allen Sanftmut. Sei wie eine Lampe fŸr die, so im Dunkeln gehen, eine Freude den BetrŸbten, ein Meer fŸr die DŸrstenden, ein schŸtzender Port fŸr die BedrŠngten, StŸtze und Verteidiger fŸr das Opfer der UnterdrŸckung. La§ Lauterkeit und Redlichkeit all dein Handeln auszeichnen. Sei ein Heim dem Fremdling, ein Balsam dem Leidenden, dem FlŸchtling ein starker Turm. Sei dem Blinden Auge und ein Licht der FŸhrung fŸr den Fu§ des Irrenden. Sei ein Schmuck fŸr das Antlitz der Wahrheit, eine Krone fŸr die Stirn der Treue, ein Pfeiler im Tempel der Rechtschaffenheit, Lebenshauch dem Kšrper der Menschheit, ein Banner fŸr die Heerscharen der Gerechtigkeit, ein Himmelslicht am Horizont der Tugend, Tau fŸr den Urgrund des Menschenherzens, eine Arche auf dem Meer der Erkenntnis, eine Sonne am Himmel der Gro§mut, ein Stein im Diadem der Weisheit, ein strahlendes Licht am Firmament deiner Zeitgenossen, eine Frucht am Baume der Demut. 54

134 Eis Relatioun mam Herrgott
134t Sendung um Radio Ara,29te November 2002
Eis Relatioum mat deem deen eis erschaf huet ass sŽcher ganz besonnesch. Op eng ManŽier ass et wŽi e Kontrakt dee mir maachen. E Kontrakt t‘schent mir a mengem Sch‘pfer. An deem Kontrakt fuerdert den Herrgott vu mir e gew‘sst Verhalen an Hie versprŽcht mir dofir seng Gnod. Gott vesprŽcht deem Gleewegen och, hien ni am StŽch ze loossen, dat heescht dass Hien eis vun ZŠit zu ZŠit e Gottesoffenbarer, eng Manifestatioun schŽckt. Fir haut ass dat Bah‡ÕuÕll‡h.
Op FransŽisch ass et une alliance, un covenant, eng Entente. WŽi all Gottesoffenbarer virun Him, huet Bah‡ÕuÕll‡h e Versprieche gemaach, an zwar dass no Him en anere Gottesoffenbarer komme wŠert. Awer net virun dausend Joer. An d‘ser Relatioun ass et och wichteg ze w‘sse wŽi de Glawen seng Eenheet behŠlt. An dat ass am Bah‡Õ’ Glawen nei. Bah‡ÕuÕll‡h huet nŠmlech e BŸndnes gemaach mat deenen, dŽi no Him kommen. DÕZentrum vun d‘sem BŸndnes ass 'Abdu'l-Bah‡. An der Persoun vu sengem eegene Jong, g‘tt Hien him dÕVerantwortung an dÕErlaabnes seng Gesetzer a LŽieren zÕinterpretŽieren, ze weisen das d‘s Gesetzer a LŽieren e ganz konkreten a praktesche WŠert hunn a net zu gudder Lescht, dass si eng aussergewŽinlech Kraaft duerstellen.
Mat d‘sem VerstŠndnes a mat d‘ser Notioun vu Kontrakt t‘schent dem M‘nsch a sengem Sch‘pfer ass et vlŠicht mŽi einfach ze verstoen, wat fir eng Relatioun mir mat Him hunn. Eng Relatioun vu Verantwortung, Rechter a Flichten.
Den Nosrat Tirandaz, e Bah‡Õ’ a fransŽische W‘ssenschaftler, schreift a sengem neie Buch: Le Covenant dat heiten: ÇÊEn ce qui concerne la signification de lÕalliance bahaÕie : DÕabord, il y a lÕalliance que chaque prophte Žtablit avec lÕhumanitŽ ou, plus prŽcisŽment, avec son peuple pour quÕil accepte et suive la Manifestation future qui sera la rŽapparition de sa rŽalitŽ.
LÕhistoire spirituelle de lÕhomme est lÕintŽgration de deux processus imbriquŽs : cÕest dÕabord lÕhistoire de lÕindividu Žvoluant dans un laps de temps relativement court (lÕespace dÕune vie) du monde de la matire vers le monde spirituel. Cette transformation sÕinscrit dans un processus plus ancien et plus large: celui de 1Վvolution collective de lÕhomme. Tout homme, dans le cheminement qui le mne de la prise de conscience de son entitŽ spirituelle ˆ sa RŽdemption par le Verbe, intgre ces deux processus dans une dynamique personnelle. É
La reconnaissance de la Manifestation de Dieu est un acte qui relve de lՎvolution collective de lÕhumanitŽ (on ne peut reconna”tre (JŽsus) Muhammad ou le B‡b quՈ partir dÕune certaine Žpoque de lÕhistoire humaine) : une Manifestation divine appara”t en un lieu et en un temps correspondant au grand dessein de Dieu pour lÕhomme (en tant quÕespce), lÕacceptation de cette Manifestation donne la vie et rŽgŽnre le coeur. Cette acceptation relve de la fidŽlitŽ ˆ la grande alliance de Dieu. En effet, lÕalliance est un pacte liant lÕhomme ˆ Dieu. Nous retrouvons cette vŽritŽ dans tous les livres sacrŽs, exprimŽe de faon plus ou moins voilŽe.ÊÈ
Bah‡ÕuÕll‡h schreift: O amis ! ÇÊÉNe prŽfŽrez pas votre volontŽ ˆ la mienne, ne dŽsirez jamais ce que je nÕai pas dŽsirŽ pour vous, et ne mÕapprochez pas avec un coeur privŽ de vie, souillŽ dÕappŽtits et de dŽsirs terrestres. Si seulement vous pouviez sanctifier vos ‰mes,ÉÊÈ
SŠi Jong ÔAbduÕl-Bah‡ g‘tt dŽi heiten Explikatioun zu d‘sem ZitatÊ: ÇÊQuant ˆ la dŽclaration de Bah‡ÕuÕll‡h É, selon laquelle lÕhomme doit renoncer ˆ son moi. elle signifie quÕil doit renoncer ˆ ses dŽsirs immodŽrŽs, ˆ ses ambitions Žgo•stes et aux impulsions de son tre humain pour rechercher les saintes brises de lÕesprit, suivre les aspirations de son tre supŽrieur et se plonger dans lÕocŽan du sacrifice, le coeur fixŽ sur la beautŽ du Trs-Glorieux.ÊÈ
Eng Fro dŽi een sech stelle kann: Hunn ech haut schonn iwwer meng Relatioun mat mengem Sch‘pfer nogeduecht? Ech w‘nschen iech eppes SchŽines!

135 Ethik a Wirtschaft, um Wee zu enger neier Weltuerdnung
135t Sendung, 6ten a 7ten Dezember 2002
Bah‡Õ’ Neiegkeeten: Italien: DÕUniversitŽit vu Bari fŽiert en neie Cours iwwer dÕEthik an dÕWirtschaft an. D‘se permanente Cours basŽiert sech op dÕBah‡Õ’ Prinzipien an de Co-ordinator ass e gutt bekannte Bah‡Õ’ GeschŠftsmann.
De Kursus nennt sech: Ethik an Economie, um Wee zu enger neier Weltuerdnung a besteet aus zŽng Seminaren, dŽi sech op wesentlech Bah‡Õ’ WŠerter konzentrŽieren, wŽi zum Beispill Berodung, Gerechtegkeet an Ethik, GlŠichheet, universell ErzŽiung an dÕEenheet vu W‘ssenschaft a Relioun an dat am Bezuch op dÕWelt vum Commerce an der Wirtschaft.
DÕUniversitŽit huet de Giuseppe Robiati als Co-ordinator fir de Cours ernannt. Hien ass Member vun der Bah‡Õ’ Gemeng an Italien, e GeschŠftsmann mat enger wŠitleefeger Erfahrung am Engineering a Business Management, souwŽi am BerŠich vun de m‘nschleche Ressourcen.
Den HŠr Robiati, PrŠsident vun S.C.A.C. eng fŽierend Firma an der italienescher Industrie, huet och eng Rei Bicher geschriwwen, dor‘nner Glawen a Weltwirtschaft, eng Zesummenaarbecht: Eng Bah‡Õ’ Perspektiv, Den Herrgott an dÕWirtschaft, eng Partnerschaft dŽi mŽiglech ass an Eng Wirtschaft fir eng nei Weltuerdnung. Den HŠr Robiati ass och Member vum EuropŠesche Bah‡Õ’ Wirtschaftsforum (EBBF), e Forum dee wesentlech dozou bŠigedroen huet, dass d‘se Cours zustane koum.
DÕUniversitŽit vu Bari ass dŽi zweet grŽisst Uni an Italien, mat ‘m dŽi 50.000 Studenten an enger FakultŽit vun ‘m dŽi 2200 Professeren. De Cours fŠnkt am MŠrz nŠchst Joer un. ...
De Professer Girone, Direkter vum der WirtschaftsfakultŽit, deen sech schonn z‘nter 1990 fir dÕPrŠsentatiounen an dÕVirtreeg vum HŠr Robiati interessŽiert sot: ãEch war immens ugezunn vun Šrer Visioun an ech soe menge SchŸler ‘mmer das d‘se Cours net n‘mme fir hir ErzŽiung wichteg ass mee dass si am Cours eng Visioun fir hir eege persŽinlech Zukunft krŽien.Ò
DÕlescht Joer krut den EBBF, den EuropŠesche Bah‡Õ’ Wirtschaftsforum den hŽich unerkannten Seal of the University of Bari fir hir Kontributioun an der ErzŽiung vun de Studenten an dÕWŠerter dŽi an hirem Programm prŠsentŽiert ginn. Elo ass d‘se Bah‡Õ’ Wirtschaftsforum ageluede ginn Šhnlech Coursen an den UniversitŽite vu Roum, Milan, Bologna, Siena a Pisa ze ginn. D‘se Forum, deen 1990 gegr‘nnt gouf, huet e Reseau vun 350 GeschŠftsleit a 50 LŠnner. De Forum encouragŽiert ethesch WŠerter, persŽinlech Dugenden a moralesch Leadership an der GeschŠftswelt an dÕRealitŽit ‘mzesetzen. De Forum schafft zesumme mat der UNESCO an der internationaler Aarbechterorganisatioun. SouwŠit zu d‘ser Nouvell aus Italien.
Interessant ass, dass 1983, dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium sech an enger Konferenz zu Innsbruck un dÕJugendlech geriicht huet, a sot, si solle sech Beruffer uneegnen, dŽi fir ErzŽiung, lŠndlech EntwŽcklung, Landwirtschaft, Wirtschaft, Technologie, Gesondheetswiesen an dÕMedie vun Notze sinn; also Beruffer, dŽi drŽngend an de sech entwŽckelnde LŠnner vun der Welt gebraucht ginn.

136 Korruptioun, Deel 1/2
136t Sendung, 13ten a 14ten Dezember 2002. An eiser leschter Emissioun hu mer vun engem neie Cours iwwer dÕEthik an dÕWirtschaft an der UniversitŽit zu Bari geschwat, e Cours dee sech op dÕBah‡Õ’ Prinzipie basŽiert. Haut kucke mer kuerz wat dÕBah‡Õ’ uechter dÕWelt man, fir d‘s Ethik a moralesch WŠerter an ‘ffentlechen Institutiounen anzefŽieren.
DÕDokument nennt sech: WŽi ee Korruptioun iwwerkomme kann a wŽi een IntegritŽit an ‘ffentlechen Institutiounen krŽien a behale kann. Geschriwwe gouf et vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng a fir dՎischt prŠsentŽiert zu Den Haag dÕlescht Joer, beim Forum global intergouvernemental fir dÕKorruptioun ze bekŠmpfen. Ech hu probŽiert dŽi wesentlech Punkten erauszesichen.
Nodeems dÕM‘nschheet aus engem Jorhonnert vun Opreegung a risegen €nnerungen k‘nnt, brauch si elo eng moralesch a geeschteg Erneierung. Verantwortlech fir d‘s Noutwendegkeet ass en ‘mmer mŽi groussen Drang no Materialissem an dÕSchwieregkeet de S‘nn vun eisem Liewen ze verstoen.
Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun warnt eis dovun dass dÕRelioun ‘mmer mŽi op dÕSŠit gedrŽckt g‘tt. Hie seet dass Relioun eng stralend Luucht ass an e krŠftegen Halt fir dÕWuel vun der M‘nschheet. ... Sollt d‘s Luucht vun der Relioun awer zougedeckt ginn, entsteet Chaos an Duercherneen an dÕLuuchte vun der Fairness a Gerechtegkeet, vu Rou a Fridden halen op ze schŽngen.
Wat eng Gesellschaft zesummenhŠlt sinn Idealer a gedeelte Glawen. RŠichtum basŽiert op Fridden, Kooperatioun, Altruismus, DignitŽit, an engem verstŠnnegem Verhalen genee sou wŽi vun den Entdeckungen an dem Fortschr‘tt. Relioun g‘tt der Gesellschaft dÕZillen an den Ziment, ethesch Prinzipien an dÕVisioun dŽi Leit a Gemeinschafte vereenegt an hinnen eng Direktioun g‘tt an e S‘nn fir dŽi individuell an dÕkollektiv Existenz.
DŽi Dugenden wŽi ƒierlechkeet a LoyalitŽit sinn zentral fir de m‘nschleche Fortschr‘tt a gi vun der Sprooch vum HŠerz an der St‘mm vun eisem Gew‘sse kultivŽiert. Obscho Gesetzer a Strofe wesentlech sinn, si si beschrŠnkt an hirer EffikazitŽit.
Sech mat de geeschtege Wuerzele vun der Motivatioun ze beschŠftegen, dŽi matzen an der m‘nschlecher IdentitŽit leien heescht dann och, op dee wesentlechen Impuls ze stoussen, deen eng wierklech gesellschaftlech €nnerung mat sech brŽnge kann. Aus der Bah‡Õ’ Perspektiv heescht dat dass ‘ffentlech Institutiounen dŽi Vertraue ginn an dŽi frŠi si vu Korruptioun amgaang sinn, sech moralesch a geeschtlech weiderzÕentwŽcklen.
Fir Bah‡Õ’ ass dÕZivilisatioun e geeschtege Prozess wou lues a lues dŽi moralesch a kreativ FŠegkeete vun der M‘nschheet sou ze soen erwŠchen. DÕSchafe vun ‘ffentleche Milieue frŠi vu Korruptioun hŠngt also dovun of, eng moralesch FŠegkeet beim Eenzelnen, bei Gemeinschaften a sozialen Institutiounen opzebauen.
WŽi ass et nu mŽiglech, d‘s moralesch FŠegkeet opzebauenÊ? Ginn et praktesch Strategien, dŽi Gesellschaften adoptŽiere k‘nnen, dŽi aus hirer Populatioun sozial Akteure ervirbrŽnge k‘nnen, dŽi sech entscheed hunn, hiert dÕLiewen am DŽngscht an an der IntegritŽit ze liewen? Ouni ErzŽiung geet et sŽcher net.
Wat dann elo de konkrete Beitrag vun der Bah‡Õ’ CommunautŽit weltwŠit ass, gesi mer an eiser Emissioun dÕnŠchst Woch. Bis dohi w‘nschen ech Iech n‘mmen dat Bescht.

137 Korruptioun, Deel 2/2
137t Sendung, 20ten an 21ten Dezember 2002. An eiser leschter Emissioun hu mer en Dokument prŠsentŽiert, dat fir dՎischt dÕlescht Joer beim Forum global intergouvernemental fir dÕKorruptioun ze bekŠmpfen, zu den Hag vun der internationaler Bah‡Õ’ CommunautŽit virgestallt gouf. HŠtte mer gŠr en ‘ffentleche Milieu frŠi vu Korruptioun, da brauche mer Leit, Gemeinschaften a sozial Institutiounen dŽi et fŠerdeg brŽngen, eng moralesch FŠegkeet opzebauen.
WŽi ass et nu mŽiglech, d‘s moralesch FŠegkeet opzebauen? Ginn et praktesch Strategien, dŽi Gesellschaften adoptŽiere k‘nnen, dŽi aus hirer Populatioun sozial Akteure ervirbrŽnge k‘nnen, dŽi sech entscheed hunn hiert dÕLiewen am DŽngscht an an der IntegritŽit ze liewen? Ouni ErzŽiung geet et sŽcher net. Wat ass de konkrete Beitrag vun der Bah‡Õ’ CommunautŽit weltwŠit?
Si huet eng Rei vun Initiativen ergraff, wann och bescheiden, an dat am BerŠich vu moralescher ErzŽiung an etheschem Leadership. DÕFormulatioun vu pŠdagogeschen Approchen a Methoden dŽi systematesch moralesch EntwŽcklung f‘rdern, ass e besonnescht Zil fir dÕBah‡Õ’. DÕUniversitŽit Nur ass dŽi zweetgrŽisst privat Institutioun am BerŠich vun der ErzŽiung a Bolivien. Si verb‘nnt akademescht W‘sse mat praktescher Erfahrung an etheschem Training, speziell am BerŠich vum DŽngscht an der CommunautŽit, sozialer Gerechtegkeet an de Respekt fir m‘nschlech Verschiddenheet. DÕPhilosophie vun der ErzŽiung basŽiert sech op Konzepter a Prinzipien aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften. An hirem Programm vum moralesche Leadership oder FŽierung lŽieren dÕParticipanten dass si eng Obligatioun hunn no moralesche Prinzipien ze sichen, se zÕadoptŽieren an duerno ze liewen. Leadership ass eng Verantwortung dŽi vu jidderengem an der Gesellschaft ausgeŸbt g‘tt an dofir muss ee gew‘sse moralesch FŠegkeeten developŽieren. Dozou gehŽiert, dass een dÕWourecht applizŽiert an dat an allem wat ee mŽcht. Ronn 400 lŠndlech CommunautŽiten a Bolivien a mŽi wŽi eng Dose Gemengen a latŠinamerikanesche LŠnner hunn d‘se Programm matgemaach.
En anere Programm mam Titel: E Programm fir eng gerecht Gouvernance, g‘tt Staatsbeamten, a Membere vu Gemeinschaftsorganisatiounen eng Formatioun. DÕNur UniversitŽit f‘rdert domat den Dialog fir dÕzukŸnfteg EntwŽcklung vun der bolivianescher Gesellschaft. Vill vun de Gemengen hunn an d‘sem Programm matgemaach. Donieft g‘tt et eng Initiativ wou ‘m dŽi 5000 Studenten an den ‘ffentleche SekondŠrsschoulen eng Formatioun krŽien. De Programm beschŠftegt sech domat wŽi een dŽi Jugendlech vun der KriminalitŽit, der Gewalt, dem Alkohol an dem Drogenkonsum ewechkritt. Dat an der Haaptsaach an deem se virbereet gi fir aktiv an der CommunautŽit en DŽngscht ze leeschten. DÕUniversitŽit Nur huet och mŽi wŽi 2000 Schoulmeeschteren ausgebilt, a Bolivien, Argentinien an am Ecuador. Ee vun de Studenten huet geschriwwen: ãAn d‘sem Cours hunn ech virun allem gelŽiert mŠi Liewen no Prinzipien ze fŽieren. Ech probŽieren elo deenen ze h‘llefen dŽi H‘llef brauchen, ouni Luef zÕerwaarden, deenen ze verzeien dŽi mer wŽigedoen hunn an aneren dat matzeginn wat ech gelŽiert hunn an esou zu mengem eegene GlŽck an deem vun deenen anere bŠizedroen.Ò
De Projet: Gerechtegkeet an der ErzŽiung a Brasilien ass eng aner Bah‡Õ’ BemŽiung, dŽi versicht ethesch Leadership an der Regierung vum Land ze f‘rdern. De brasilianeschen ErzŽiungsministre a Kollaboratioun mat der Associatioun vun de Richteren aus dem Land hunn dÕgrŽng Luucht gi fir e Programm fir ongefŽier 6000 Leit aus dem Justizwiesen, dŽi direkt mat de Jugendlechen am Kontakt sinn. Wat alles an Europa gemaach g‘tt fir Korruptioun ze verh‘nneren, gesi mer dÕnŠchst Woch. Bis dohin, vu mir n‘mmen dat Bescht, e schŽine Weekend an eng wonnerbar Woch.

138 WŽi dÕBah‡Õ’ Chr‘schtdag feieren
138t Sendung, 27ten an 28ten Dezember 2002. Et k‘nnt een net dalaanscht. Chr‘schtdaagsmusek an de Stroossen, dÕGeschŠfter si ger‘scht, Sonndes sinn dÕButteker op. Geschenker fir grouss a kleng. Et ass eng st‘ll an heemlech ZŠit heescht et am Lidd. An dÕBah‡Õ’? Feieren si och Chr‘schtdag? Ganz oft ass et fir Familljen eng Gelee‘nheet, zesummen an eng Wanterschoul ze goen, sief et hei zu Bollendorf, an DŠitschland, an der SchwŠiz, an ƒistrŠich oder och mŽi wŠit. Wanterschoulen, genee sou wŽi Summer a FrŽijorsschoulen sinn dofir do, fir zesummen ze sinn, Kollegen er‘mzegesinn, seng Batterien er‘m opzelueden. GewŽinlech ginn et moies Virtreeg a m‘ttes Atelieren, FrŠizŠitaktivitŽiten an owes gemittlecht Zesummesinn. DÕKanner an dŽi Jugendlech prŠsentŽieren dat wat se den Dag iwwer gemaach hunn, mat Musek a gudder St‘mmung. Fir iech e Beispill ze ginn, maacht einfach am Internet eng Recherche enn‘rt: Bah‡Õ’ Winterschule …sterreich. Do fannt der de Programm vun d‘sem Wanter. Normalerweis eng kleng Woch, an d‘sem Fall an engem Hotel. Aus L‘tzebuerg dabei de Graham Walker. Hie schwŠtzt iwwer dÕW‘ssenschaftsethik. En anert Thema vum Gudrun Winkler befaasst sech mat de WŠerter a wŽi si Kanner a Jugendlecher an hirer EntwŽcklung h‘llefen. Aus ParŠis hu mer dÕChristine Hakim-Samandari mam Thema: dÕBild vun der Bah‡Õ’ Gemeng. WŽi gesot mŽi genee Detailer um Internet ‘nnert Bah‡Õ’ Wanterschoul an ƒistrŠich. Natierlech sinn d‘s Schoulen op fir jiddereen. Ech kann et n‘mme recommandŽieren. Well et ass bei sou Gelee‘nheeten, wou een dÕAtmosphŠre sou richteg matkritt.
Fir awer kuerz op Ch‘schtdag zrŽckzekommen. Indirekt oder op eng mŽi passiv Aart a Weis bedeelegen dÕBah‡Õ’ sech un de Feierlechkeeten. Zu L‘tzebuerg si vill Bah‡Õ’ Žischt, zweet oder heiansdo dr‘tt Generatioun Bah‡Õ’, sou dass een awer alt nach eemol fir Chr‘schtdag fir zÕIessen agelueden ass oder am Fall wou an der Koppel n‘mmen ee Bah‡Õ’ ass. Et muss ee jo och w‘ssen, dass een net Bah‡Õ’ ka sinn, wann een net u Christus gleeft. Et gehŽiert einfach zum Glawen.
Am Bah‡Õ’ Glawe schwŠtze mer vun enger Gottesoffenbarung dŽi net ophŠlt. Also Gott offenbaart sech dem M‘nsch a Form vu Propheten, Gottesoffenbarer vun ZŠit zu ZŠit, fir him seng LŽieren unzebidden. Zu d‘se Gottesoffenbarer gehŽiert och Jesus Christus. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fanne mer vill iwwer Christus. Eng wonnerbar Quell iwweregens fir an de Bah‡Õ’ Texter ze sichen, an dat an e puer Sproochen ass den Internetsite: ocean bahai. Dir k‘nnt de Programm eroflueden an dann eng Recherche man mam Wuert: Christus zum Beispill 'Abdu'l-Bah‡ schreift iwwer Jesus Christus am Buch: BeŠntwert Froen a seet: Nom Moses ã ass Christus komm an huet gesot: Ech si vum hellege Geescht gebuer. Wann dat och haut fir Chr‘schte liicht ze gleewen ass, sou war et awer deemools ganz schwŽier a mir hŽieren aus dem neien Testament: Ass dat net de Jong vum Joseph vun Nazareth, dee mir kennen. WŽi kann en da soen: Ech si vum Himmel komm? Obwuel hien, vu bausse gesinn an an den Ae vu jidderengem, net vill obweises hat, huet hien sech mat sou enger Muecht erhuewen, dass e reliŽis Gesetzer, dŽi fofzŽng Jorhonnerte bestan haten, ofgeschaaft huet.Ò
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte kreie mer eng nei Aart a Weis ugebueden fir dÕLiewen an dÕWierk Christus kennenzelŽieren. Chr‘scht sinn heescht an allem Him ze glŠichen an erf‘llt si vum Geescht vu senger LŽift. LŽift, VerstŠnnegung a Fridden si fir 'Abdu'l-Bah‡ de KŠr vun alle Reliounen. Jesus Christus, dÕWuert Gottes verkierpert d‘s reliŽis Essenz. Chr‘scht sinn heescht fir 'Abdu'l-Bah‡ gerad doranner an der Nofolleg vu Christus ze liewen.
Dat wier et fir haut, ech w‘nschen iech schŽi Feierdeeg an e gudde Rutsch.

139 Gutt VirsŠtz fir dÕneit Joer
Sendung 139, 3ten a 4te Januar 2003. WŽi dŽi ZŠit awer er‘mgeet. En neit Joer huet ugefaang, bei eis op jidde Fall. Et ass dat symbolesch sŽcher mŽi wichteg. Uleies genuch nei VirsŠtz ze man, nees e b‘sse Schwong a sŠi Liewen ze kreien. Et ass erfreelech ze gesinn dass vill Medie ronder‘m eis net n‘mme mat Chr‘schtlidder iwwersch‘dden, mee dass mer an eiser gudder warmer, gemittlecher Stiffchen dÕRealitŽit vun Aarmut, Nout a Krich a villen Deeler vun der Welt virun dÕNues gehale krŽien. Wat een domat ufŠnkt hŠngt ‘mmer vun eiser eegener Situatioun dee Moment of. WŽi geet et eis selwer, wou si mir drun, k‘nne mir iwwerhaapt e VerglŠich zŽien, mat eise Suergen an deenen hire Suergen. Mir k‘nnen eise PefferkŠerche bŠilee‘n. An deem mer aktiv sinn oder et ginn. DÕGrŽisst an dÕAusmooss vun eiser Bestriewung ass do Niewesaach. De Wee dee mir maachen ass ausschlaggebend. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mer: ãLee all Dag Recheschaft virun dir selwer of, Žiers du zur Recheschaft gezu g‘ss. W‘ll den Doud mellt sech net un an da muss de dech k‘nne verŠntwere fir dat wat s de gemaach hues,Ò. 55
Ech huelen dat positiv op a soe mer. Jean-Marie, wat hues de haut gemaach, wat dawŠert ass, driwwer ze schwŠtzen. An der heiteger PŠdagogie nemŽi wegzedenken. Ech stŠipe mech op meng gutt QualitŽiten, op dŽi Saachen, dŽi ech gutt gemaach hunn a versichen dat vlŠicht den nŠchsten Dag e b‘sselche besser ze man. Wichteg sinn d‘s kleng Schritt no vir, wann ech sou soen duerf. A wann ech vu VirsŠtz schwŠtzen ass dat natierlech gutt, wann ech och dŽi positiv beschreiwe kann. Ech ka soen: ech wŠert an nŠchster ZŠit versiche mŽi gesond ze liewen, amplaz ze soen, ech wŠert net mŽi f‘mmen, net mŽi schlecht a seier Iessen einfach erofschlŽcken. WŽi wichteg dobŠi dÕErmuddegung ronder‘m eis ass, brauch ech Iech jo net ze soen. Abbe ech hu mer fir unzefŠnke virgehol, meng VirsŠtz opzeschreiwen, an zwar a klengen Tranche vun drŠi MŽint. Meng Žischt Rei vu VirsŠtz gi bis den 21te MŠrz, dÕBah‡Õ’ Neit Joer. An da g‘tt et eng Kolonn mat VirsŠtz a PlŠng fir meng Fra an ech, dŽi mir zesummen ausschaffen.
Wiem notze gutt VirsŠtz, Resolutiounen a PlŠng da schlussendlech? ãBetruecht de M‘nsch wŽi e Biergwierk, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen dÕErzŽiung ka bewierken, dass all d‘s Edelsteng an him zum VirschŠi kommen an dass dÕM‘nschheet dorauser Notzen zŽie kann.Ò
Mat deem Gedanken ass et liicht fir eng Astellung zum Liewen ze hunn wou ech an all Liewenssituatioun probŽieren dat Bescht draus ze man, fir mech a fir dŽi ronder‘m mech. Op ech Professor oder Aarbechter, Dokter oder Botzfra, am Chom‰ge oder am Prisong sinn, dÕFro ass ‘mmer dŽi selwecht: WŽi kann ech mir an deenen ronder‘m mech h‘llefen, hinnen e klengen DŽngscht erweisen, u si denken. A wŽi weisen ech anere meng LŽift.
An deem S‘nn heescht Bah‡Õ’ sinn, ugezu si vun der Visioun vun engem Liewen, wou den DŽngscht un der M‘nschheet un Žischter Plaz ass. Bah‡ÕuÕll‡h schreift: ãLoosst all Moie besser si wŽi den Owend virdrunn an all neien Dag mŽi rŠich wŽi de viregen. De WŠert vum M‘nsch lŠit am DŽngscht an an der Dugend, net am Prunk vum gudde Liewen an am RŠichtum.Ò Fir iech e schŽine Weekend an eng wonnerbar Woch, an dat nach e b‘sse besser wŽi dŽi lescht!

140 Buchvirstellung: G‘llen €ppel, Spigelbiller vum Liewen
Sendung 140, 10ten an 11te Januar 2003. W‘llkomm bei eiser 140ter Rubrik um Radio ARA. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Horizonte VerlagÊ: G‘llen €ppel, Spigelbiller vum Liewen, zesummegestallt vum Kambiz Poostchi.
Liicht am HŠerz: ãLŽift ass eng Luucht, dat ni an engem Šngschtlechem HŠerz wunntÓ Am Buch wat ech iech haut virstellen, fannt der eng Sammlung vu lŽierrŠichen an humorvolle Geschichten, WŠisheeten an Aphorismen aus aller Welt dŽi dir am Alldag, am Beruff an a Formatioune gebrauche k‘nnt.
Zoufall: E Mann hat sech an der WŸst verlaaf. SpŽider wŽi e senge Kollege beschriwwen huet, wat en alles duerchgemaach hat a verzweiwelt op de KnŽie souz fir den Herrgott ‘m H‘llef ze froen, hu seng Kollege gefrot: An, huet den Herrgott dir gՊntwert? A wouhir, sot en, Žier Hien dat maache konnt, koum zoufŠlleg en ArchŠolog laanscht, deen amgaang war an der GŽigend ze fuerschen an huet mer de Wee gewisen.
DÕBuch ass voll mat sou klenge Geschichtelcher iwwer dÕLiewen, klenge Gedichten a witzeg Anekdoten.
DÕParadis: Wanns de der e Palast am Paradis w‘nschs, da kuck dass dŠin Doheem eng Plaz g‘tt, wou dÕFr‘nn sech begŽine k‘nnen.
De Kambiz Poostchi, deen d‘s Texter gesammelt huet ass Architekt a Liewens a Sozialberoder mam SchwŽierpunkt Firmen an OrganisatiounsentwŽcklung an Teamtraining. Hien ‘nnerriicht systemesch Kommunikatioun, Meditatioun a Coaching. Hie selwer gesŠit sech als Weltbierger, dee mat Dankbarkeet am HŠerz a mat demŸtegem Staunen duerch de Gaart vun der M‘nschheet strŠift, een dee lŽiert a sech un der SchŽinheet vun der faarweger Villfalt erfreet an e gew‘sse S‘nn flegt fir dÕEenheet vun der ganzer M‘nschheetsfamill an hirer Mannegfaltegkeet.
Aus Feeler lŽieren: E Mann hat sech un den Ouere verbrannt. Am Park freet sŠi Kolleg en wŽi dat geschitt ass: Majo, meng Fra hat dÕStreckeisen nach net ausgemaach a wŽi den Telefon geschellt huet, hunn ech dÕStreckeise geholl. Ja firwat hues de dann dŽi zwee Ouere verbrannt? Majo, den Iesel huet nach eng KŽier ugeruff!
DÕBuch huet siwen Deeler: Am Žischten Deel fanne mer Texter iwwer dÕJugend an den Alter, sou zum Beispill e klengen Text wou den Albert Einstein dem Otto Juliusberger schreift: M‘nsche wŽi mir zwee stierwen zwar och, awer mir ginn net al, soulaang mer liewen. Ech mengen domat, dass mer nach ‘mmer virw‘tzeg do stinn, wŽi Kanner virun engem RŠtsel, an dat een eis matzen dra gestallt huet.
Am zweeten Deel geet et iwwer Asiicht a WŠitsiicht, Dreem an Ziler. Kanner dŽi verhŽngeren: E Mann huet dÕNout an dÕAarmutt vun de Kanner op der Welt erlieft, hir Krankheeten dŽi se quŠlen an en ass dŽif bedrŽckt. E mŽcht dem Herrgott s‘llech Virw‘rf a freet en: ãFirwat lŽisst du et zou, dass all d‘s Kanner verhŽngeren?Ò Gott Šntwert him a seet: ãFirwat mengs de, dass ech dech erschaf hunn?Ò
Am dr‘tten Deel geet et iwwer Laachen, GlŽck a Freed: DÕUrteel vum Fachmann. E Mann louch schwŽierkrank am Bett, sou gutt wŽi dout. En huet sech nemŽi bewegt. DÕFra rifft den Dokter an der Verzweiflung. Den Dokter ‘nnersicht de Mann ganz genee, h‘lt de Bluttdrock, mŽcht seng Aen op, kuckt him an de Mond a seet der Fra mat schwŽierem HŠerz: LŽif Madamm, ech muss iech leider soen, dass Šre Mann dout ass. Am deem Moment hieft dee SchwŽierkranke erschreckt sŠi Kapp an dÕLuucht a jŽimert: Nee, meng DŽifchen, ech liewen nach. Dorops hi schlŽit seng Fra e mat der Fauscht op de Kapp a jŠizt: Hal de Mond, den Dokter ass de Spezialist an hie muss et jo w‘ssen!
Mir wŠerte sŽcher an eisen nŠchsten Emissiounen weider Geschichten aus d‘sem flotte Buch eraushuelen. WŽi gesot dÕBuch heescht: Goldene €pfel, Spiegelbilder des Lebens, am Horizonte Verlag.

141 Buchvirstellung: Hal mech fest a looss mech lass, Fari Khabirpour
Sendung 141, 17ten an 18te Januar 2003. W‘llkomm bei eiser 141ter Rubrik um Radio ARA. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Horizonte Verlag: Hal mech fest a looss mech lass; DÕHerausfuerderunge vun eise Kanner besser verstoen a beŠntweren, vun engem l‘tzebuergeschen Auteur, dem Fari Khabirpour. Um Mikro de Jean-Marie Nau
DÕMadame S. ass moies amgaang fir sech a seng Duechter Anna dÕM‘ttegiesse virzebereeden. Spaghetti Bolognese, wat dÕAnna am lŽifsten ‘sst. DÕAnna spillt grad mat senge Fr‘nn am Haff. WŽi dÕIesse fŠerdeg ass rifft seng Mamm: ãAnna, dÕIessen ass fŠerdeg. Komm iessenÒ. NŠischt geschitt. DÕMamm rifft nach eng KŽier. Alt nees keng Reaktioun. DÕMamm g‘tt sou lues onged‘lleg. Si huet sech souvill MŽi ginn, senger Duechter eppes ze kachen an hir schŽngt dat ganz egal ze sinn. Si rifft nach eng KŽier, d‘s KŽier mŽi haart an denkt sech: Ass dat do nach dran. èmmer mŽi haart jŠitzt si nom Kand. Eng Nopesch, dŽi dat ganzt matkritt huet, geet bei dÕAnna a freet et firwat et dann net op seng Mamm lauschtert a reagŽiert. DÕMeedchen Šntwert a seet: ãSi rifft souwisou e puermol, da kann ech roueg nach e b‘sse spillenÒ.
Sou fŠnkt dat dr‘tt Kapitel un, mam Thema: Kanner dŽi net hŽiere w‘llen. Mat enger konkreter Situatioun. Hei weist sech, wŽi perfekt agespillt eis Spiller sinn. Wat sech am Kand a bei der Mamm alles ofspille kann g‘tt op einfach Aart a Weis erzielt.
DÕBuch fŠnkt mat engem Zitat vum Khalil Gibran iwwer dÕKanner un: ã€r Kanner sinn net Šr Kanner. ... Si kommen duerch iech awer net vun iech, an obscho si bei iech sinn, gehŽieren si iech net. Dir k‘nnt hinnen Šr LŽift schenken, awer net Šr Gedanken, well si hunn hir eege Gedanken.Ò
Duerch dÕganzt Buch huet een dÕGefill mat LŽift a Gebuergenheet begleet ze ginn. DÕKand ass e Gesch‘pf wat aus LŽift entstanen ass. Net n‘mmen dÕLŽift t‘schent zwee M‘nschen, mee och dŽi sch‘pferesch Kraaft, dŽi dÕExistenz an de Wuestum mŽiglech man.
Ech hunn Angscht, mŠi Kand huet Angscht. Wer nicht hšren will muss fŸhlen? Midd Eltere vu montere Kanner. Iessen a Schlofen an der Kandheet. Kleng Ligner, kleng DŽif. Agressioun a Gewalt. èmmer d‘s Schoul. Zerstridden a getrennten Elterenhaiser. Mir k‘nne matenee schwŠtzen. Dat sinn dÕTheme vum Buch.
ãDÕLisa soll zu M‘tteg iessen. Si w‘llt awer fir dÕBaschten net dÕGemŽis iesse wat um D‘sch steet. DÕMamm probŽiert alles, mat Argumenter, Spiller, Drohungen a Verspriechen. NŠischt h‘lleft. DÕLisa w‘ll einfach net. DÕMamm ass verzweiwelt a seet sech: Dat aarme Kand g‘tt nach krank. Also freet sie dÕLisa wat et da gŠr iesse w‘llt. DÕLisa hŠtt gŠr Spaghetti ouni dÕZooss. DÕMamm tommelt sech fir him dat ze kache wat et gŠr hŠtt. Si ka jo net nokucke wŽi hiert eege Kand verhŽngert.Ò
DÕIessen, genee sou wŽi dÕSchlofen, op dÕToilette goen a LŽieren, hunn eppes gemeinsam: Kee M‘nsch kann en anere M‘nsch dozou zwŽngen ze schlofen, op dÕToilette ze goen oder ze lŽieren. Gerad dowŽinst sinn et genee dŽi Themen, mat deenen dÕKanner am meeschte Muecht op hir Elteren ausŸbe k‘nnen.
Den Auteur, Fari Khabirpour huet seng Kandheet a Jugend zu L‘tzebuerg verbruecht. Nom Studium vun der Psychologie an der PŠdagogik zu ZŸrich a sengem Doktorat huet eng therapeutesch Ausbildung um Alfred Adler Institut gemaach. Hien ass Matbegr‘nner, war laang PrŠsident a LŽieranalytiker vun der l‘tzebuergescher Gesellschaft fir Individualpsychologie vum Alfred Adler. Haut ass hien am Direktiounsrot am BerŠich vun der l‘tzebuergescher Schoulpsychologie am ErzŽiungsministre. Hien ass bestuet an huet drŠi Kanner.
Fir eis Nolauschterer verschenke mir ee Buch, an dofir braucht dir eis just elo unzeruffen, an dat um Telefon 334210. Den Žischten ass fir! Ech w‘nschen Iech e schŽine Weekend an eng wonnerbar Woch.

142 Buchvirstellung: An du sinn ech Bah‡Õ’ ginn
Sendung 142, 24ten an 25te Januar 2003. W‘llkomm bei eiser 141ter Rubrik um Radio ARA. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Bah‡Õ’ VerlagÊ: An du sinn ech Bah‡Õ’ ginn. Um Mikro de Jean-Marie Nau
Haut hunn ech fir iech en neit Buch matbruecht mat vŽierzeg Geschichte vu M‘nschen dŽi zum Bah‡Õ’ Glawe fonnt hunnt: eng Mamm, dŽi sech beschwŽiert huet, well hire Jong eng Retenue krut; en dŠitschen Ingenieur zu Borneo, deen dÕSprooch vum Land lŽiere wollt; en Amateurfunker, deen an Israel sŠi Fr‘nd besiche war; eng Studentin, dŽi e komeschen Dram hat; en Aarbechter, deen an Owescourse gaang ass.
ãA wŽi bass du Bah‡Õ’ ginn?Ò ass eng Fro dŽi een oft hŽiert, op Konferenzen oder Summerschoulen an do wou een nei Bekanntschafte mŽcht. DÕFro ass ganz einfach interessant, well jiddereen seng eege Geschicht huet, oft komesch an ongewinnt. Dat ass natierlech och doduerch well vill Leit, virun allem bei eis, net vu Gebuert u Bah‡Õ’ sinn. Do ginn et dŽi, dŽi am Ufank immens skeptesch a kritesch reagŽiert hunn, an zu deene gehŽieren ech iwweregens; dŽi de Glawen direkt an hirem HŠerz fonnt hunn an dŽi, dŽi iwwer de Wee vum Intellekt de Bah‡Õ’ Glawe fonnt hunn.
Hei dem Christel sŠi Wee: ãViru mŽi wŽi 20 Joer hunn ech eng Studierees an dÕTŸrkei gemaach. MŠi Liewe sollt sech domat verŠnneren. D‘s Rees huet mer de Schl‘ssel zur Bah‡Õ’ Relioun ginn. Wat war geschitt? Zu Istambul, huet eise Bus missen op enger ganz lieweger StroossekrŠizung waarden. WŽi all dŽi aner am Bus hunn ech mech och fir dat interessŽiert wat op der Strooss alles vir sech geet. Am Gewulls vun de Leit gesinn ech opeemol e Jong vun ‘m dŽi zwielef Joer, um Kapp e Plateau voll mat Brout, wou ee gemengt huet e kŽint all Moment eroffalen. ƒier dŽi aner oder ech iwwerhaapt dru geduecht hŠtt, war schonn ee vun de PassagŽier aus dem Bus gesprong fir dem Jong ze h‘llefen, sŽcher mat sengem Plateau iwwer dÕStrooss ze kommen. A mŠin Žischte Gedanke war: Wann dach all Chr‘scht -ech matabezunn- sech sou beispillhaft behuele kŽint. WŠhrend der Rees hunn ech deem HŠr a senger Fra dat och gesot. Hie sot dass m‘nschlech H‘llef dach n‘mme selbstverstŠndlech wier. Mir aner hunn eis irgendwŽi geschummt an hunn eis gefrot, firwat mer dann an der Situatioun net esou reagŽiert hunn, obscho mer et jo eigentlech maache wollten.
E puer Deeg duerno hu mer erausfonnt, dass d‘s Koppel Bah‡Õ’ sinn. Ech hat nach ni eppes vun d‘ser Relioun hŽieren. Et huet mech interessŽiert. Ech hat deermoosse vill Froen, dass et wŠhrend der Rees net genuch ZŠit gouf, se all ze beŠntwerten. Ech muss hei soen, dass ech aus engem gudde kathouleschem Elterenhaus kommen an dass meng Eltre WŠert drop geluecht hunn, eis net n‘mmen zum Glawen mee och zur Toleranz zÕerzŽien. Ausserdeem war et hinnen och wichteg, dass mer Saachen hannerfrot hunnen, och reliŽis Gedanken. All d‘s QualitŽiten hu sech elo bewŠert. Intensiv GesprŽicher an dÕStudium vun de Bah‡Õ’ Schr‘ften hu mech mŽi a mŽi erkenne gelooss, dass ech dÕRelioun fir mŠin ZŠitalter fonnt hat. Erstaunlech dobŠi war fir mech dÕErkenntnis dass meng kathoulesch Eltren mat hiren Astellungen am Fong Bah‡Õ’ waren, ouni jeemools dervun gehŽiert ze hunn. Mir ass wierklech e Liicht opgaangen. Ech si Bah‡Õ’ ginn. An de Schl‘ssel dozou war dat beispilhaft Verhale vun engem Bah‡Õ’.Ò
SouwŠit eng vun deene ville Geschichten aus dem Buch: An du sinn ech Bah‡Õ’ ginn, op dŠitsch, am Bah‡Õ’ Verlag. Fir Iech n‘mmen dat Bescht, e schŽine Weekend an eng wonnerbar Woch.

143 Buchvirstellung: Fraepolitik, Farah Dustdar
Sendung 143, 31ste Januar an 1te Februar 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Bah‡Õ’ Verlag: Fraepolitik, dÕErausfuerderung vun enger Friddenskultur. Um Mikro de Jean-Marie Nau
DÕFarah Dustdar lieft haut zu L‘tzebuerg. 1999 huet si hiert dÕStudium vun der Politikw‘ssenschaft, Soziologie a Sozialpsychologie mam Doktertitel ofgeschloss. Z‘nterdeem huet si schonn e puer Bicher erausginn, dor‘nner Abschied von der Macht an Demokratie a Verantwortung, an dat am Fischer Verlag.
An hirem neitste Buch seet si dass Fraepolitik dŽi traditionell Muechtpolitik a Fro muss stellen. Amplaz sech domat ze beschŠftege Muecht ze krŽien an dŽi Muecht ze behalen, orientŽiert dÕFraepolitik vum Farah Dustdar sech un den ‘nnerdrŽckte Bedierfnisser vun de Fraen, an dat z‘nter Jordausenden. Mir schwŠtze vum Besuergnes fir dŽi Schwaach, Matgefill, AusglŠich, Kooperatioun a Konsens. Fraepolitik riicht sech op eng Kultur vum Fridden.
Fraepolitik ass dŽi radikal Afrostellung vun der traditioneller Muechtpolitik. No der Bah‡Õ’ Opfaassung ass dÕGestaltung vun enger friddlecher Kultur eng Aufgab, dŽi besonnesch de Fraen zouk‘nnt.
ãSoubal dÕFraen ‘mfaassend a glŠichberechtegt dÕVerhŠltnesser vun der Welt matgestalten, soubal se zouversiichtlech a fŠeg dŽi grouss Arena vum Recht an der Politik betrieden, wŠert de Krich ophalen.Ò zitŽiert dÕFarah Dustdar aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften. Z‘nter Jordausende g‘llt dÕFra net n‘mme bei de grousse reliŽisen Institutiounen, mee och op der Basis vun der griichescher Philosophie als geeschteg beschrŠnkt an dem Mann ‘nnerlee‘n. D‘st goung sou wŠit, dass munch aflossrŠich fanatesch Denker dÕFrae schlechthin als dÕUrsaach vun all MisŠr vum Mann erklŠert hunn, an och nach gerechtfŠerdegt duerch de biblesche Mythos vum S‘nnefall. Zu dem Thema sollt der iech iwweregens sŽier am Utopia de Film: The Magdelaine Sisters ukucken.
E Kapitel am Buch befaasst sech mat engem neie Konzept vun der Famill. Well et ass dŽi Plaz wou dÕAstellungen an dÕGewunnechte vun enger Persoun gelŽiert an entwŽckelt ginn.
DÕWirtschaft an dÕEconomie brauch eng nei Aarbechtsethik. Nohalteg EntwŽcklung an dÕIwwerwannung vun der Aarmutt wŠerten dovun ofhŠnken, op dÕFraen Zougank zu all de BerŠicher vum wirtschaftleche Striewe krŽien. De Begr‘ff Aarbecht stoung ursprŽnglech fir dŽi sch‘pferesch an oft genuch qualvoll Ustrengung vum M‘nsch, sŠin Iwwerliewen ze sŽcheren. A ville Kulture gouf dÕAarbecht mat enger Plo glŠichgesat. An dorunner ware MŠnner a Fraen zesumme bedeelegt. ... DÕAarbecht vun de Fraen an der Famill kann net an der wirtschaftlecher Gesamtrechnung bewŠert ginn, well si keen direkte materielle Gew‘nn brŽngt. ... Netkommerziell Aarbecht brauch also vill mŽi Beuechtung.
DÕFarah Dustdar geet op dÕFro an op de M‘nsch en aggressiivt Liewewiesen ass mat engem onersch‘pfleschem Kampfbedierfnes . Krich ass kee M‘ttel vun der Politik. Firwat hunn dÕFraen an der M‘nschheetsgeschicht ni eng groussugeluechten Aktioun gŽint de Krich geplangt an effektiv duerchgefouert?
DÕFraen hunn eng global Verantwortung. ãN‘mmen deen ass wierklech e M‘nsch, dee sech haut um DŽngscht vun der ganzer M‘nschheet hig‘tt.Ò
DŽi grŽisste Fro, op dŽi mer haut eng LŽisung brauchen ass dŽi wŽi eis heiteg Welt mat hiren dŽifs‘tzend Konfliktstrukturen an eng Welt verwandelt ka ginn, wou Eenheet an Zesummenaarbecht virrangeg sinn. ãBemŽit iech, dass dÕIdeal vum Weltfridden duerch Ustrengunge vun de Frae verwierklecht ginn, well de Mann huet mŽi eng grouss Tendenz zum Krich wŽi dÕFra; e wierkleche Beweis fir dÕIwwerlee‘nheet vun der Fra wŠert hire wierksamen Asaz bei der Eriichtung vum Weltfridde sinn.Ò
E Buch mat villen neien UstŽiss an zudeem mat konkreten Aktiounen. Fraepolitik, en neit Buch vum Farah Dustdar. WŽi ‘mmer verschenke mir eisen ARA Nolauschterer e Buch. Dir braucht mer just unzeruffen, an dat elo, an zwar um 334210. E schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

144 Buchvirstellung: DÕM‘nschheet ‘nnerwee zur Eenheet, AndrŽ Brugiroux
Sendung 144, 7ten an 8te Februar 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Horizonte VerlagÊ: Mir Weltbierger. DÕM‘nschheet ‘nnerwee zur Eenheet. Um Mikro de Jean-Marie Nau.
Den AndrŽ Brugiroux ass wŽi ee seet e Weltebummler, e Globetrotter. An d‘sem Buch beschreift hien seng Rees a wŽi hien zu enger neier Siicht vun der Welt komm ass. Mat 18 Joer huet hie sech entschloss dÕWelt kennenzelŽieren. An 18 Joer huet hien 135 LŠnner besicht. A sengem Buch schwŠtzt hie vu sengen Erfahrunge mat de Leit, de Kulturen, de Reliounen, dÕAart a Weis fir ze liewen an vun de Liewensbedingungen, dŽi aus him en neie M‘nsch gemaach hunn.
Hien huet dÕViruerteeler an dÕVirdeeler vun de M‘nschen an alle Weltrelioune studŽiert a gouf sou zum Weltbierger. En huet vun no erlieft dass dÕProblemer vun der M‘nschheet haut ganz enk matenee verbonne sinn, dass mir drŽngend e bewosst Denken a Fillen an enger globaler Verantwortung brauchen. An hien huet eng nei global an zŠitgemŽiss reliŽis IdentitŽit entdeckt, dÕBah‡Õ’ Relioun. Eng Relioun dŽi wŠit iwwer alles wat et bis elo g‘tt, e Geescht an e Konzept fir eng Eenheet vun der M‘nschheet an der Villfalt ubitt.
Den AndrŽ Brougiroux ass Fransous an dÕBuch an d‘ser dŠitscher Iwwersetzung g‘tt et am Horizonte Verlag. Fir hien ass dÕEenheet de Schl‘ssel zum Fridden. De Pythagoras sot schonn: DÕEvolutioun ass dÕGesetz vum Liewen. DÕEenheet ass dÕGesetz vum Herrgott. An d‘sem Kapitel erzielt hu vu senge Bekanntschaften an engem klenge CafŽ zu Moskau, am MusŽe vun Hiroshima, zu Hong Kong wou hie probŽiert huet e Visa fir China ze krŽien.
Op eng witzeg an erfr‘schent ManŽier f‘nnt een am Buch eng Onmass vu klenge Geschichten, WŠisheeten dŽi hien a senge Reesen entdeckt huet. Hie schreift: ãDe M‘nsch ka sech ouni Ursaach net weiderentwŽckelen. Hie brauch eng Iddi dŽi mat sengem Verstand a mat der ZŠit klappt. Eng Kraaft vun der Freed, net Prinzipien dŽi n‘mmen aschrŠnken. Ech hunn dÕFrŠiheet gesicht. E Wee fir mech ze befreien. E Philosoph konnt mech net zefriddestellen, well hie sech n‘mmen un de Verstand riicht. SŠi Liewen ass kaum eng Inspiratioun. A meng eegen Inspiratioun ass net duergaang. Ech hunn alles missen opginn, Jorelaang mam Rucksack wanderen, um Buedem vu f‘nnef Kontinenter schlofen, bis ech mŠin Zil erreecht hat. Am Ufank war et onbewosst. Ech sinn zur Konklusioun komm, dass dÕReliounen hirem Wiesen no eent sinn, dass et deeselwechten Herrgott ass deen sie inspiriŽiert. Firwat ginn et dann souvill Reliounen? Wat hŠlt se zesummen?Ò
A Kanada huet hien an der ZŠitschr‘ft vum Toronto Daily Star en Artikel vun der Kinnigin Maria vu RumŠnie gelies: ãEt ass eng wonnerbar Noriicht dŽi Bah‡ÕuÕll‡h an 'Abdu'l-Bah‡ eis ginn hunn. ... Si wossten dass de KŠr vun der Žiweger Wourecht, Wuerzele schloe wŠert a sech ausdehne muss. Si huet n‘mmen eng eenzeg Wourecht: DÕLŽift, dÕQuell vun aller Energie, gŽigesŠiteg Toleranz, de Wonsch no VerstŠndnes, gŽigesŠitegt KennelŽieren, een deem aneren h‘llefen, verzeien. Et ass dŽi erneiert Botschaft vu Christus, bal an de glŠiche Wierder, awer ugepasst un eis heiteg ZŠit. ... Wann der jeemools de Numm Bah‡ÕuÕll‡h oder 'Abdu'l-Bah‡ hŽiert, da kuckt iech hir Schr‘ften un. Fuerscht an hire Bicher, loosst dŽi friddensbrŽngend Wierder a LŽieren an Šert HŠerz andrŽngen, wŽi si a mŠin HŠerz agedronge sinn. ...Ò
DÕM‘nschheet, ‘nnerwee zur Eenheet ass eng Freed ze liesen, wŽi gesot am Horizonte Verlag. An och haut verschenke mir eisen ARA Nolauschterer e Buch. Dir braucht mer just unzeruffen, an dat elo, an zwar um 091 334210. E schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

145 Buchvirstellung: E Jorhonnert vu Liicht, A Century of Light
Sendung 145, 14ten a 15te Februar 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung: E Jorhonnert vu Liicht. Um Mikro de Jean-Marie Nau.
Wou geet dat hi mat eiser Welt? Krich oder net Krich? K‘nne mir eis jee eens ginn? Wa mer w‘llen eppes verŠnneren ass et gutt ze w‘sse wou mer hierkommen. Dat Buch wat ech iech haut virstellen ‘nnersicht dat lescht Jorhonnert a mŽcht eng Rei VerglŠicher.
Stellt iech vir dir stŽingt op engem Bierg an dir kŽint iech dŽi leschten honnert Joer vun uewenerof ukucken. DÕVerŠnnerungen dŽi eis Welt an dŠr ZŠit gemaach huet, si bei wŠitem mŽi dŽif wŽi iergendeng an der ganzer Geschicht virdrun. Et sinn dat Changementer dŽi zum grŽissten Deel wŽineg vun eiser heiteger Generatioun verstane goufen.
An deene selwechten 100 Joer huet een de Bah‡Õ’ Glawe gesinn aus der DŠischtert erauskommen. E Glawen deen et fŠerdeg bruecht huet, global dŽi vereenegend Kraaft ze weisen, mat dŠr hire g‘ttlechen Ursprung se befŠegt huet. WŽi dÕJorhonnert op en Enn goung, gouf et ‘mmer mŽi kloer, wŽi d‘s zwou historesch EntwŽcklunge sech zesummefonnt hunn.
DÕBuch Century of Light, ‘nnersicht dŽi zwee Prozesser an dÕRelatioun t‘schent hinnen, an dat am Kontext vun de Bah‡Õ’ LŽieren. DÕBuch ass eng geeschteg BerŠicherung an eng praktesch H‘llef wann een dŽi erausfuerdernd Implikatioune vun der Offenbarung, dŽi Bah‡ÕuÕll‡h bruecht huet, mat aneren deele w‘llt.
Am Buch gi Leit wŽi dÕAnne Frank, de Martin Luther King Jr., de Paolo Freire, de Ravi Shankar, dÕGabriel Garcia Marques, dÕKiri Te Kanawa, den Andrei Sakharov, dÕMutter Teresa an den Zhang Yimou ernimmt, dŽi fir vill Leit eng Quell vun Inspiratioun an Encouragement sinn.
Eist 20t Jorhonnert ass vu moraleschem a soziale Chaos geprŠgt. DŽi meeschte Leit op der Welt w‘llen dÕEr‘nnerunge vun d‘se Leiden, dŽi d‘s JorzŽngte mat sech bruecht hunn, hannert sech loossen. Egal wŽi schwaach dÕFondatioune vu Vertrauen an dÕZukunft och sinn, egal wŽi grouss dÕGefore sinn, dŽi virun eis schwiewen, dÕM‘nschheet schŽngt verzweiwelt un eppes ze gleewen: dass duerch iergendwellech glŽcklech èmstŠnn et awer nach wŠert mŽiglech sinn, dÕKonditioune vum m‘nschleche Liewen esou ze diebelen, dass si konform sinn, mam dŠrzŠitege m‘nschlechem Verlaangen. Mir hoffen also, das dÕWelt sech no eis riichte wŠert an net dass mir eis no de Besoine vun der Welt riichte mussen.
Sou Hoffnunge sinn am Liicht vun de Bah‡Õ’ LŽieren net n‘mmen illusoresch, mee si gi ganz laanscht dÕNatur an dÕBedeitung vun deem groussen èmdenken, dat eis Welt an de leschten 100 Joer gemaach huet.
N‘mme wa mir dÕImplikatioune verstinn vun deem wat an d‘ser Period vun eiser Geschicht geschitt ass, wŠert et mŽiglech sinn, den Erausfuerderungen dŽi virun eis leien, ze begŽinen. Wat eis d‘sen AblŽck ermŽiglecht ass dÕLiicht vun der Sonn vun der Offenbarung vu Bah‡ÕuÕll‡h dŽi elo opgeet an den Afloss deen d‘s Offenbarung amgaang ass op dÕAffair‘ vun der M‘nschheet ze hunn.
Century of Light, eng Publikatioun vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium, ze recommandŽiere fir jiddereen dee sech mat der Geschicht vum 20te Jorhonnert ausernanersetzt. DÕBuch ass am Original op Englesch a g‘tt am Moment op DŠitsch a FransŽisch iwwersat. Fir eis Nolauschterer hunn ech eng Kopie matbruecht. Wat dir musst man ass mir elo uruffen, an zwar um 091 334210. E schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

146 Buchvirstellung: Le livre des sagesses
Sendung 146, 21ten an 22te Februar 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat enger Buchvirstellung aus dem Bayard Verlag: Le livre des sagesses, LÕaventure spirituelle de lÕhumanitŽ. Um Mikro de Jean-Marie Nau.
A bal 2000 SŠiten f‘nnt ee sŽcher e puer WŠisheeten, dŽi een uspriechen a mat deenen een eppes ufŠnke kann. Am Virwuert schreiwen dÕAuteure vum Buch, de FrŽderic Lenoir, Philosoph a Soziolog an dÕYsŽ Tardan-Masquelier, dŽi dÕGeschicht vun de Reliounen zu ParŠis op der Sorbonn ‘nnerricht, dass dÕGeschicht vun der M‘nschheet lieweg Spure vu MŠnner a Fraen drŽit, dŽi aus de verschiddenste kulturellen Horizonter kommen, an dass si all bestŠtegen, eng radikal Erfahrung mam Absolute gemaach ze hunn. Eng Erfahrung, dŽi hinnen e S‘nn an hirem Liewe ginn huet.
Nach ‘mmer gouf et Besoin no SpiritualitŽit a WŠisheet. An dÕDiversitŽit vun d‘se WŠisheete war nach ni sou grouss wŽi haut. Iwwer fofzeg Auteuren hunn un d‘sem Wierk matgeschafft, Geschichtsproffen, Schr‘ftsteller, PaschtŽier, Ethnologen, Mšnchen, Philosophen, Anthropologen, Journalisten an Theologen.
De BŠitrag iwwer de B‡b a Bah‡ÕuÕll‡h k‘nnt vum William Hatcher, Mathematiker, Philosoph, Professor op der Uni zu Laval am QuŽbec. SŠin Artikel beschreift kuerz wŽi dÕBah‡Õ’ Relioun entstan ass a wat dÕMissioun vu Bah‡ÕuÕll‡h war. Hie schreift iwwer dÕNatur vum M‘nsch a seng Evolutioun, iwwer dÕEenheet a Gerechtegkeet an iwwer de S‘nn vun der Relioun.
Relioun huet e ganzt konkret a praktescht Zil. Et soll dozou dŽngen, authentesch Relatiounen opzebauen, engersŠits t‘schent Gott an dem M‘nsch an anerersŠits ‘nnert de M‘nschen. De Glawen ass keng Ideologie.
DÕRegelen an dÕPrinzipien dŽi Bah‡ÕuÕll‡h ernimmt huet, weise ganz dŠitlech seng Intentioun e wierklech geeschtege System ze gr‘nnen an net einfach eng mystesch Philosophie ze proposŽieren. Ouni w‘llen dÕIddi ze verwerfen dass dŽi mystesch Verbindung t‘schent deem Eenzelnen a Gott am HŠerz selwer vun der SpiritualitŽit lŠit, seet Bah‡ÕuÕll‡h ganz kloer dass dÕRelioun och e soziaalt a kollektiivt Zil huet: Gott huet de M‘nsche Prophete geschŽckt, an dat aus zwou Ursaachen: Žischtens fir dÕM‘nschen aus der Ignoranz ze befreien a si zum Liicht vum wierkleche VerstŠndnes ze fŽieren. An zweetens de Fridden an dÕRou vun der M‘nschheet sŽcherzestellen, an deem Hien all dŽi M‘ttele bereetstellt, mat dŠr dÕM‘nschheet d‘se Fridden erreeche kann.
SouwŠit zum BŠitrag iwwer de Bah‡Õ’ Glawen. Natierlech ginn dŽi aner grouss Reliounen am Detail virgestallt, woubei dÕBuch och no verschidden Themen agedeelt ass: Dor‘nner f‘nnt een zum Beispill: DÕFriichte vum geeschtege Liewen mat Passagen aus der Bhagavad-Gita an dem Franz vun Assisi. Aner Theme sinn: Modeller vu WŠisheet an Hellegkeet, mat Texter aus den Evangelien an Texter aus dem Buddhismus, oder awer Texter zum Thema LasslŽisung a Vertrauen.
An ofschlŽissend d‘s kleng arabesch WŠisheet, besonnesch relevant an ZŠit vu Suergen: Mir k‘nnen net verh‘nneren dass dÕVulle vu Suergen iwwer eisem Kapp kreesen. Awer et lŠit un eis fir zÕentscheeden, op si e Nascht drop bauen duerfen.
SouwŠit zu eiser Buchvirstellung: Le livre des sagess am Bayard Verlag. E schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

147 DÕFaaschtenzŠit
Sendung 147, 28te Februar an 1te MŠrz 2003. Et ass er‘m eng KŽier sou wŠit. D‘se Sonndeg fŠnkt fir 6 Millioune Bah‡Õ’ op der Welt dÕFaaschtenzŠit un.
Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun invitŽiert dÕBah‡Õ’ daagsiwwer, an dat nom Sonnenopgank a bis nom Sonnen‘nnergank, nŠischt zÕiessen an nŠischt ze drŽnken. Dat wŠhrend 19 Deeg, all Joer, vum 2te bis den 20te MŠerz. Et ass mol Žischtens eng gutt Saach fir dŽi kierperlech Gesondheet. De Grond firwat dÕBah‡Õ’ awer faaschte lŠit Žischter doranner dass een an dŠr ZŠit wou een nŠischt ‘sst einfach vill mŽi ZŠit huet iwwer sŠi geeschtege Fortschr‘tt nozedenken. Et kann ee soen dass eise Menu vum Dag duerch e geeschtege Menu fir eng ZŠit ersat g‘tt. Dass deen e b‘ssen anescht schmaacht ass normal. Also wŠhrend dem Dag g‘tt nŠischt giess an nŠischt gedronk. Et ass dann Ÿblech, dass ee viru Sonnenopgank opsteet fir Kaffi ze drŽnken an dass een sech duerno e Moment ZŠit zum Gebiet an der Meditatioun h‘llt. Natierlech muss dÕGesondheet et engem erlaben ze faaschten. Schwanger Frae brauchen net ze faaschten, genauso wŽi Jugendlech ‘nner 15 Joer oder Leit iwwer 70. DÕFaaschten ass och net nŽideg wann een op der Rees ass oder wann ee schwŽier kierperlech schafft. Mee fir e gesonde M‘nsch ass dÕFaaschten eng wonnerbar Erfahrung, eng Entdeckungsrees zu de Wuerzele vu senger Existenz, vun dŠr ee mŽi rŠif a mŽi geeschteg er‘mk‘nnt.
Wann ee faascht, f‘nnt een ebeemol ZŠit, dŽi een normalerweis mat Iessen an DrŽnke verbrŽngt. Et geet u mat der Kaffispaus moies, dÕM‘ttegiessen natierlech an dŽi kleng Paus M‘ttes. Et ass grad dŽi sou gewonnen ZŠit dŽi ee kann n‘tzlech mat Meditatioun a Gebiet verbrŽngen. Fr‘nn an Aarbechtskollegen si virw‘tzeg firwat een da faascht a wat da Bah‡Õ’ eigentlech ass. DŽi Žischt puer Deeg sinn oft am schwŽiersten an da g‘tt et mŽi einfach, an et winnt een sech scho bal drunn.
Mee et ass schonn eng Erausfuerderung. DÕIessen an dÕDrŽnke kritt och nees vill mŽi en hŽige StellewŠert, well een sech owes op e Glas Waasser free‘ kann. DÕFaaschten ass och e Symbol. Wann ee faascht enthŠlt ee sech all deenen op den Žischte BlŽck flotte Saachen, deenen ee jo andauernd ausgesat ass.
Interessant ass och, dass dŽi puer Deeg virun der FaaschtenzŠit, also virum 2te MŠrz, besonnesch sinn. DÕBah‡Õ’ sinn invitŽiert, wŠhrend deene 4, 5 Deeg hir Freed mat aneren ze deelen a sozial Wierker ze realisŽieren. Oft gi Cadeaue gemaach, et geet een dÕFamill a Fr‘nn besichen an et mŽcht een eppes fir e gudden Zweck. DÕBah‡Õ’ vu Nanzeg zum Beispill haten de leschte Weekend hir Kollegen op e grousst Fest invitŽiert wou dÕBah‡Õ’ Kanner fir hir Kollegen hir Talenter ‘nner Beweis gestallt hunn. Bei dŠr Gelee‘nheet hate si Spillsaachen a Kleeder fir de Secours Populaire gesammelt. E flotten Nom‘tteg.
DÕFaaschtenzŠit hŠlt den 21te MŠerz op. An dat ass dÕBah‡Õ’ Neit Joer. Et ass och den Ufank vum FrŽijoer. D‘st Joer lued dÕBah‡Õ’ Gemeng vun Esch op dÕBah‡Õ’ Neit Joer an, an dat zu Esch, e Freideg den Owend, 21te MŠrz. Um Programm ass e spirituellen Deel, duerno Iessen a Musek. Jiddereen ass hŠerzlech invitŽiert.
OfschlŽissend d‘s Gedanken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema Meditatioun: ãEng Stonn Nodenken ass mŽi wŠert wŽi 70 Joer fromm Andacht.Ò56
Bah‡'u'll‡h seet: ãAll Žierlecht Gebiet huet ‘mmer seng Wierkung an et huet e groussen Afloss an der anerer Welt.Ò57
'Abdu'l-Bah‡ ass gefrot ginn: ãWŽi e S‘nn huet dÕBieden eigentlech, wann den Herrgott jo alles am Gr‘ff huet. WŽi e S‘nn huet et duefir dass mir Seng H‘llef froen? Dorops hi sot hien: Et gehŽiert sech fir e Schwaachen, sech un dee Staarken ze halen, ... Wann ee sech sengem HŠr zoudrŽint, sicht een dÕGnod vu sengem Mir. So ass d‘st Flehen aleng schonn e Liicht fir sŠin HŠerz, Erliichtung fir seng Aen, Liewe fir seng SŽil an Erhiewung fir sŠi WiesenÒ.58
Bah‡'u'll‡h seet: ãVersenkt Iech an dÕMier vu Menge Wierder, dass dir hir Geheimnisser ergr‘nne k‘nnt an all dŽi PŠrele vu WŠisheet entdecke k‘nnt, dŽi an hiren DŽifte verbuerge leien.Ò59

148 Internationale Fraendag Ð Interview mam Esther Zana-Nau (op fransŽisch)
148t Sendung, 7ten an 8te MŠerz 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Um Mikro de Jean-Marie Nau
D‘se Samschdeg, 8te MŠrz ass internationale Fraendag, ausgeruff och vun de Vereenten Natiounen, eng Gelee‘nheet wou Fraen dÕWelt iwwer feieren, Konferenzen halen an dat fir mŽi Gerechtegkeet, GlŠichheet Fridden an EntwŽcklung. Zu L‘tzebuerg invitŽieren dÕUnion des femmes bahaies du Luxembourg zu engem Virtrag e MŽindeg den Owend, 10te MŠerz am Bah‡Õ’ Zenter an dat mat der Madame Esther Zana-Nau, Member vum InformatiounsbŸro vun de Bah‡Õ’ zu L‘tzebuerg an engagŽiert a ville Fraenorganisatiounen a FrankrŠich.
Ech begrŽissen si hŠerzlech hei bei eis am Studio. Bonjour. Votre confŽrance porte le titreÊ: Femmes, le monde a besoin de vous. Le savez-vousÊ? CÕest un titre un peu inattendu, un peu provocateur, pourquoi lÕavez-vous choisiÊ?
EstherÊ: É.
JMÊ: Mais alors, est-ce-que vous voulez dire que le monde a plus besoin des femmes que des hommesÊ? EstherÊ: É
JMÊ: Citations dÕÔAbduÕl-Bah‡Ê: Òaussi longtemps que les femmes seront empechŽes de dŽvelopper au maximum leurs facultŽs, les hommes ne pourront atteindre la grandeur qui pourrait etre la leur.Ó (ÔAbduÕl-Bah‡ , Causeries de ÔAbduÕl-Bah‡ ˆ Paris, Maison dՃditions Bah‡Õ’es, Bruxelles, 1987, p. 117)
Merci Madame Zana. D‘s Konferenz ass e MŽindeg den Owend am Bah‡Õ’ Zenter, 17 allŽe LŽopold Goebel an der Stad, an dat um 8 Auer. MŽi Info doriwwer hei um Radio Ara: 222289 oder um 44 22 20. WŽi ‘mmer gouf iech d‘s Rubrik offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ .
149 DÕBah‡Õ’ Neit Joer Ð Interview mam Esther Zana-Nau (op fransŽisch)
Hei ass keen Text, just Audio!
150 Accueil zu L‘tzebuerg (op fransŽisch)
Hei ass keen Text, just Audio!
151 Krich am Irak
Sendung 151, 28ten an 29te MŠerz 2003. Als Bah‡Õ’ ass et ganz kloer dass mir eis net an dÕParteipolitik oder dŽi international Politik am‘schen. Well eist grŽisst Prinzip ass dÕEenheet. An dat heescht dass wann ech zum Beispill gŽint de Krich demonstrŽiere ginn, sinn ech domat automatesch gŽint dÕPositioun vun engem oder mŽi anere LŠnner. Et ass sŽcher net einfach, grad elo, fir keng direkt Positioun zum Krich am Irak ze huelen. Natierlech ass Fridden op der Welt praktesch dÕZil vum Bah‡Õ’ Glawen. A wŽi d‘se Fridden zustane komme soll, w‘sse mer, op mannst an de groussen Zich, wa mer an de Bah‡Õ’ Schr‘fte kucken. WŽi soll dann de Fridden an der Welt erreecht ginn?
'Abdu'l-Bah‡ schreift dass ãFridden als isolŽiert Zil net ze realisŽieren ass; Fridden, wierklechen unhalende Fridden Ð ass n‘mmen an engem Gesamtkonzept mŽiglech, e Konzept wat geeschteg inspirŽiert ass. DÕQuell an den Impuls vu sou engem Konzept ass dÕOffenbarung vu Bah‡ÕuÕll‡h als eng ‘mfaassend reliŽis NeiorientŽierung an enger ZŠit vum èmbroch an allen Aspekter vum m‘nschleche Liewen. .. Eng Relioun dŽi net n‘mmen dÕPrinzipie vun der individueller Dugend vun der NŠchstelŽift er‘m belieft, mŽi dŽi och nei gesellschaftlech Moossstief setzt: sou zum Beispill dÕEenheet vun der M‘nschheet.Ò
An der Publikatioun: DÕVersprieche vum Weltfridden, enger Deklaratioun un dÕV‘lker vun der Welt liese mer: ãSchonn am 19te Jorhonnert huet Bah‡ÕuÕll‡h fir dՎischt Propositioune fir den Opbau vun engem Weltfridde virgeluecht. A sengen Deklaratiounen un dÕHerrscher vun der Welt huet hien de Prinzip vu kollektiver SŽcherheet vertrueden. ... Ass eng AschrŠnkung vun absolutter nationaler SouverŠnitŽit net on‘mgŠnglech an eng noutwenneg BedŽngung fir dÕFormatioun vun enger zouk‘nfteger Federatioun vun allen Natioune vun der Welt? Iergend eng Form vu Welt-Iwwerstat muss noutwennegerweis entwŽckelt ginn Ð e Stat, deem all Natioune frŠiw‘lleg jiddwer Usproch op KrichsfŽierung, verschidde Rechter op Steiererhiewung an all Rechter op R‘schtung ausser fir dÕErhale vun der interner Uerdnung um eegenen Territoire wŠerten ofgetrueden hunn. Esou e Stat brauch a sengem AflossberŠich eng international Exekutiv, dŠr et mŽiglech ass, jiddwer tockegem Member vun der Federatioun hir hŽchsten an onbestreitbar AutoritŽit opzezwŽngen; e Weltparlament, deem seng Memberen duerch dÕV‘lker an alle LŠnner gewielt an duerch dŽi respektiv Regierunge bestŠtegt ginn; an en HŽchst Geriicht, deem seng Entscheedungen obligatoresch sinn, och an deene FŠll, wou dŽi concernŽiert Parteien hire StrŠitfall net frŠiw‘lleg senger Juridictioun ‘nnerwŠerfen.
Eng Weltgemeinschaft, an dŠr sŠmtlech wiertschaftlech Barrire fir ‘mmer aus dem Wee geraumt sinn a wou dŽi gŽigesŠiteg OfhŠngegkeet vu Kapital an Aarbecht definitiv unerkannt ass; an dŠr dÕGejŠiz vu reliŽisem Fanatissem a StrŠit ee fir allemol ophŽiert ; an dŠr dÕFlam vum Rassenhaas endlech gelŠscht ass; an dŠr en eenheetleche Code fir internationaalt Recht, dÕProdukt vum iwwerlueten Urteel vun der Welt hire federŽierte Volleksvertrieder, duerch direkt an zwŽngend AgrŠife vun de FederŽierten hire vereenegte StrŠitkrŠfte sanktionŽiert g‘tt; a schliisslech eng Weltgemeinschaft, an dŠr dÕRoserei vun engem onberechenbaren a militanten Nationalissem zu engem permanente Bewosstsinn vun der QualitŽit vum Weltbierger ginn ass, - esou presentŽiert sech tatsŠchlech a graffen Zich dŽi Uerdnung, dŽi Bah‡ÕuÕll‡h virausgesinn huet, eng Uerdnung, dŽi een enges Daags wŠert als dŽi schŽinste Fruucht vun engem ZŠitalter betruechten, dat sech lues a lues opdeet.Ò9

152 Informatiounsowenter am Bah‡Õ’ Zenter
Sendung 152, 4ten a 5ten Abr‘ll 2003. DÕEmissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. De Bah‡Õ’ Zenter mŽcht seng Dieren op! Um Mikro de Jean-Marie Nau.
WŠhrend deene nŠchste vŽier D‘nschdegowenter organisŽiert de Bah‡Õ’ InformatiounsbŸro an hirem Zenter an der allŽe LŽopold Goebel en Zyklus wou de Bah‡Õ’ Glawe virgestallt g‘tt. Hei elo dŽi verschidden Themen:
En D‘nschdeg, 8ten Abr‘ll, owes um vŽierel op 8 lŽiert dir dÕLŽiere vum Bah‡Õ’ Glawe mŽi genee kennen. Hei ginn dŽi markantst LŽieren a Prinzipien dŽi Bah‡ÕuÕll‡h developpŽiert huet, presentŽiert. DÕEenheet vun der M‘nschheet an hirer Villfalt ass d'Missioun vu Bah‡ÕuÕll‡h. Seng Visioun basŽiert sech op engem kohŠrenten a koordinŽierten Ensemble vu mysteschen, etheschen a soziale Prinzipien, dŽi dÕBah‡Õ’ respektŽieren an an dÕRealitŽit ‘msetzen. Sou zum Beispill dÕVerwierklechung vun der GlŠichheet vu Mann a Fra, dÕOfschafung vun all Forme vu Viruerteeler an Diskriminatioun, universell an obligatoresch ErzŽiung an eng gerecht Form vu gouvernance mondiale ...
DÕWoch duerno, en D‘nschdeg 15ten Abr‘ll um 20.15 g‘tt dÕFro gestallt: Wie sinn dÕBah‡Õ’? WŠhrend d‘sem Owend g‘tt d'Baha'i Gemeng an der Welt a besonnesch hei zu L‘tzebuerg virgestallt. DÕPluralitŽit vun enger vereenter Gemeng, an dat an hiren Ziler souwŽi an deem wat se gleewen. DÕAart a Weis wŽi dÕBah‡Õ’ hire Glawe liewen, hiren Engagement an der Welt an deem si ErzŽiungs- a sozialprogrammer realisŽieren an hir Administratioun ouni ClergŽ entwŽckele gi wŠhrend d‘sem Owend diskutŽiert.
DŽi Woch drop, en D‘nschdeg den 22ten Abr‘ll um 20.15 ass dÕThema: Wat geschitt mat eiser Welt? Eng Bah‡Õ’ Perspektiv. D‘s Sessioun huet als Zil eng Bah‡Õ’ Siicht vun de rezente Welt-Evenementer ze ginn, dŽi dÕGeschicht beaflosst hunn an eng Visioun fir dÕM‘nschheet ze proposŽieren, sou wŽi een se an de Bah‡Õ’ Schr‘fte f‘nnt. Eng M‘nschheet um Wee zu enger ZŠit vu Fridden an Eenheet.
De leschten D‘nschdeg am Abr‘ll, den 29ten ass den Ofschloss vun d‘sem Žischten Zyklus hei zu L‘tzebuerg. Et ass d‘s KŽier keng PrŠsentatioun mee Žischter e Moment vu Meditatioun a Gebieder aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, fir esou dŽi verschidde Gebieder a mystesch Texter kennenzelŽieren.
Den Zweck vun d‘sen Owenter ass natierlech fir de Leit Informatioune iwwer de Bah‡Õ’ Glawen unzebidden, an dat op L‘tzebuergesch an op FransŽisch.
DÕBah‡Õ’ Gemeng offrŽiert ausserdeem och e Cours fir L‘tzebuergesch ze lŽieren, awer e b‘ssen anescht. DÕMŽisproochegkeet bei eis am Land ass eng vun eise grŽisste StŠerkten a well am Moment sou eng grouss Demande fir L‘tzebuergeschcourse besteet, gouf d‘s Initiativ geholl, och am Bah‡Õ’ Zenter k‘nne L‘tzebuergesch ze lŽieren. Fir mŽi Informatiounen a fir dÕAschreiwungen k‘nnt dir eis um Radio eng Nooricht hannerloossen. Et ass dat den 228889.
Fir ofzeschlŽissen kucke mer eis kuerz un, wŽi dÕBah‡Õ’gemeng hei am Land entstan ass: Nom zweete Weltkrich, am Februar 1947 ass eng gew‘ss Madame Honor Kempton, eng EnglŠnnerin, an dÕLand koum fir den Awunner vum Land de Message vun Eenheet a Weltfridde vu Bah‡ÕuÕll‡h virzestellen. Kuerz duerno koumen aner amerikanesch an australesch Bah‡Õ’ an dÕLand fir sech hir unzeschlŽissen. Am Dezember vum selwechte Joer, also 1947, huet dÕMadame Suzette Hipp sech als Žischt l‘tzebuergesch Bah‡Õ’ zum Glawe bekannt. Et huet knapp zwee Joer gedauert bis 1949 den Žischte lokale Rot an der Stad entstan ass.
An de 50er Joeren hunn hir AktivitŽiten zougeholl. Sou hu si sech um Žischten europŠesche Federalistekongress am Stater Cercle bedeelegt, haten hir Žischt ‘ffentlech Konferenz am Salon vum Hotel Brasseur an hu sech um europŠesche Bah‡Õ’ Kongress am Casino des Bourgeois bedeelegt, den heitege Casino fir zŠitgen‘ssesch Konscht, an der ènneschtgaass. Den Žischte Bah‡Õ’ Zenter war an der rue MarŽchal Foch an 1953 huet L‘tzebuerg sech och un der Formatioun vum regionalem ComitŽ vun de Bah‡Õ’ aus der Benelux bedeelegt.
1962 g‘tt den Žischten nationale Rot gewielt. Fir den 100te Gebuertsdag vun der Offenbarung vu Bah‡ÕuÕll‡h ze kommŽmorŽieren, deen de Kinneken a Leadere vu senger ZŠit e Message adressŽiert huet, iwwerreecht den nationale Rot dem Grand-Duc, duerch den deemolege Statsminister Pierre Werner, eng Kopie vun d‘sem Message.
Haut f‘nnt een ‘m dŽi 300 Bah‡Õ’ a 47 Uertschaften. Et ginn 10 lokal RŽit, an dat zu Bartreng, Keelen, Diddeleng, Mamer, Suessem, Walfer, Esch, an der Stad, zu PŽiteng an zu EttelbrŽck. De national Rot huet sŠi S‘tz an der Stad am Bah‡Õ’ Zenter, 17, AllŽe LŽopold Goebel.
DÕBah‡Õ’ bedeelege sech un Ausstellungen, Konferenzen a Foiren, sou zum Beispill dem Festival des Migratiouns et des Cultures, der Foire vum BŽnŽvolat an dem Carnaval des Cultures. Sou gouf et 93 eng grouss Ausstellung am Stater Cercle iwwer de Bah‡Õ’ Glawen. RegelmŽisseg Kannerklassen gi fir jiddereen ugebueden, eng ErzŽiung wou fir dՎischt moralesche WŠerter gelŽiert ginn an dernieft dÕGeschicht vun der Bah‡Õ’ Relioun an den anere grousse Reliounen.

153 Geschicht: LŽift, RŠichtum an Erfolleg
Sendung 153, 11ten an 12ten Abr‘ll 2003. Eng Fra koum aus hirem Haus wŽi si drŠi eeler HŠre mat laange wŠisse BŠert gesouch dŽi virun hirem Haus souzen. Si huet se net erkannt an huet se gefrot: ãEch mengen net dass ech iech kenne mee ech denke mir dass dir hongereg sidd. Kommt eran an iesst eppes.Ò ãAss Šre Mann dann doheemÒ, hu si gefrot. ãNeeÒ, Šntwert dÕFra. ãHien ass fort. Ò ãJo da k‘nne mer net erakommenÒ, hu si gՊntwert. Owes, wŽi hire Mann heemkoum, huet si him erzielt wat geschitt war. So hinnen dass ech elo heiheem sinn an dass si k‘nnen erakommen. Dat huet si dunn och gemaach. ãMir ginn awer net zesummen an dÕHaus eranÒ, soten si. ãA firwat netÊ? Ò huet si gefrot. Ee vun den eeleren HŠren huet dunn erklŠert: ãSŠin Numm ass RŠichtum,Ò an huet op ee vu senge Fr‘nn gewisen ãan hien ass Erfolleg. Ech sinn dÕLŽift. An elo gitt zrŽck a berot mat Šrem Mann wie vun eis an dÕHaus erakomme soll.Ò DÕFra ass an dÕHaus gaang an huet hirem Mann et verzielt. Hire Mann war immens frou: ãWŽi flottÒ sot hien. ãWann et esou ass, da loosse mir de RŠichtum alueden. Looss e komme fir eis dÕHaus mat RŠichtum ze f‘llen!Ò Seng Fra war net domat averstanen. ãHŠerzi, firwat invitŽiere mir den Erfolleg net?Ò Hir SchwŽiesch hat am aneren Eck vum Haus gelauschtert. Si koum mat hirem Virschlag. ãWier et net besser dÕLŽift anzeluedenÊ?ÊEist Heem ass da gef‘llt mat LŽift!Ò ãKomm mir lauschteren op eis SchwŽieschÒ sot de Mann zur Fra. ãGŽi an invitŽier dÕLŽift bei eis ze kommen.Ò DÕFra goung eraus an huet dŽi drŠi al HŠre gefrot: ÒWie vun iech ass dÕLŽift? Kommt dir bei eis w.e.g.Ò DÕLŽift stoung op an ass zum Haus zougaang. DŽi aner zwee sinn och opgestan a sinn him nokomm. Iwwerrascht, freet dÕFra de RŠichtum an den Erfolleg. ãEch hat dach n‘mmen dÕLŽift agelueden, firwat kommt dir dann och eran?Ò Zesummen hu si du gՊntwert: ãHŠtt dir de RŠichtum oder den Erfolleg agelueden, wire mir zwee dobausse bliwwen, vu dass dir awer dÕLŽift agelueden hutt, gi mir mat, well wou och ‘mmer dÕLŽift geet, do gi mir och. Wou och ‘mmer LŽift ass, do ass och RŠichtum an Erfolleg.Ó
Fir ofzeschlŽissen e kuerzen Text op FransŽisch aus de Bah‡'’ Schr‘ften zum Thema LŽift: ÇÊSois assurŽ que l'amour est le secret de la sainte loi de Dieu, la manifestation du MisŽricordieux, la fontaine d'o s'Žcoule l'eau spirituelle. L'amour est la douce lumire cŽleste, le souffle Žternel de l'Esprit saint qui vivifie l'‰me humaine. L'amour est la cause de la rŽvŽlation de Dieu aux hommes et, selon la crŽation divine, le lien vital inhŽrent ˆ la rŽalitŽ des choses. L'amour est la voie unique qui assure une fŽlicitŽ vŽritable dans ce monde et dans l'autre. L'amour est la lumire qui guide dans l'obscuritŽ, le trait d'union vivant qui unit l'homme ˆ Dieu et qui assure le progrs de toute ‰me ŽclairŽe. L'amour est la loi la plus grande qui gouverne ce cycle puissant et divin, le pouvoir unique qui lie ensemble les divers ŽlŽments de ce monde matŽriel, la force magnŽtique suprme qui rgle les mouvements des sphres de l'espace cŽleste. Par sa puissance infaillible et illimitŽe, l'amour rŽvle les mystres latents dans l'univers. L'amour est l'esprit de vie qui orne le corps de l'humanitŽ, le fondateur de la vraie civilisation dans ce monde mortel et le flot de gloire impŽrissable qui se rŽpand sur toute race et nation animŽes de sentiments ŽlevŽs.ÊÈ 60
D‘s Emissioun ass mengem Papp gewidmet, deen d‘s Woch gestuerwen ass. WŽi ‘mmer gouf iech d‘s Emissioun offrŽiert vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’, um Internet ‘nner www.bahai.lu

154 E Bah‡Õ’ Begriefnes
Sendung 154, 18ten an 19ten Abr‘ll 2003. DÕStierwe gehŽiert zum Liewen. Wann ee stierft dee mer besonnesch gŠr haten, eng Persoun dŽi eis ganz no stoung, ass dat ‘mmer traureg a schued, well mer jo nemŽi mat der Persoun k‘nne sinn, nemŽi mat hir schwŠtzen a laache k‘nnen. Et ass eng ƒier fir k‘nne mat op hiert Begriefnes ze goen, de leschte Wee matgoen.
Wou dee Wee fŽiert ass eng Fro vum Glawen. ÒEt ass jo nach keen zrŽckkommÓ g‘tt oft gesot. An der Bah‡Õ’ Relioun fŽiert de Wee an eng nei Welt, eng Welt vun dŠr mer net vill w‘ssen, ausser dass se eis mŽi no zum Herrgott fŽiert. Eis dÔnŠchst Liewen ass esou verschidde vun d‘sem Liewen wŽi dat vum Kand am Bauch vun der Mamm virun der Gebuert.
WŠhrend dem Begriefnes ginn eis munch Saachen duerch de Kapp. An de Bah‡Õ’ Schr‘ften fanne mer e puer praktesch Uweisungen, dŽi eis beim Oflaf vun engem Bah‡Õ’ Begriefnes h‘llefen.
De LŠichnam soll net mŽi wŠit wŽi eng Stonn Wee ewech begruewe ginn, wou e gestuerwen ass. E soll mat Freed an an aller Rou nobŠi begruewe ginn.10
De Verstuerwene soll gewŠsch ginn an a f‘nnef Dicher aus wŠisser Seid oder Kotteng agewŽckelt ginn. Wien dÕM‘ttelen net dozou huet, kann och een eenzegt Duch aus Seid oder Kotteng benotzen.61
De Verstuerwene soll e Rank ugedoe krŽien wou dropsteet: ãVum Herrgott kommen ech an zu Him ginn ech nees zrŽck, lassgelŽist vun allem ausser Him, an ech hale mech fest u SŠin Numm, de BarmhŠerzegen, de Matleedvollen.Ò DÕBedeitung vun d‘sem Rank ass just fir eis dŽif Iwwerzeegung auszedrŽcken, dass eis SŽile vun eisem Sch‘pfer kommen and dass si zu Him zrŽckginn.62
De Verstuerwene soll an engem Sarg begruewe ginn.63 De Sarg selwer kann aus haardem Holz, Kristall oder Stee sinn. Firwat? Well de Kierper, obschonn en elo St‘bs ass, eng KŽier zesumme war mat der onstierflecher SŽil vum M‘nsch. 64 De Kierper soll sou wŠit wŽi mŽiglech preservŽiert ginn, sou dass een nŠischt brauch ze erliewen, wat een ofstŽisst.65
Wann de Verstuerwene gŠr seng Organer spent, ass dat duerchaus mŽiglech, oder wann e gŠr sŠi Kierper der Fuerschung zur VerfŸgung stellt.
ƒier de Sarg an de Buedem k‘nnt, g‘tt dÕGebiet fir dŽi Verstuewe gesot. Et g‘tt vun engem Glewegen virgedroen iwwerdeems all dŽi. dŽi do sinn, stinn.
Am Bah‡Õ’ Glawen g‘tt de Kierper nom Doud net verbrannt. Vu dass Bah‡ÕuÕll‡h wollt dass den Doudege begruewe sollt ginn, huet Hien domat indirekt dÕVerbrennen dŽcouragŽiert. De Kierper vum M‘nsch gouf lues a lues geschaf, genee sou soll seng Dekompositioun graduell geschŽien. Wier et besser fir de Kierper gewiescht, nom Doud verbrannt ze ginn, dann hŠtt dÕKreatioun dat esou geplangt, dass nom Doud de Kierper automatesch Feier fŠnkt an zu €sche g‘tt.66
Op de Griewer selwer f‘nnt een oft e klengt Zitat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, wŽi zum Beispill: ÒO Jong vum HŽchsten! Fir dech hunn Ech den Doud zu engem GlŽcksbrŽnger gemaach. Firwat bass de traureg? DÕLuucht hunn ech gemaach fir dass si op dech straalt. Firwat verstopps de dech virun hir?Ó 67
Et ganz normal dass een traureg ass, deen deen ee gŠr hat, ze verlŽieren. Genee sou frou sollt een awer ‘nnerlech sinn, dass dŽi Persoun elo mŽi no beim Herrgott ass an dass si fir eis biede kann genee sou wŽi mir fir si biede k‘nnen.
Zu d‘sem Thema f‘nnt ee mŽi am Bichelchen: Bah‡Õ’, wat se glewen a wat net. Fir eis Nolauschterer hunn ech zwee dŠr Bichelcher ze verschenken. Et geet duer wann dir mer elo urufft an dat um 091334210. E schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

155 Humor
Sendung 155, 25ten a 26ten Abr‘ll 2003. Den Zirkus ass um Lampertsbierg. An dat bis den Žischte Mee, also mŽi laang wŽi geplangt. All Dag um halwer vŽier an owes um aacht. A fir eis Radio ARA Nolauschterer gi mir aacht Ticketen ewech, n‘mmen dŽi bescht Plazen. A wat musst dir man? Einfach mir elo uruffen, an dat um 091334210 an da k‘nnt dir se op de Radio an dÕStad siche kommen. Also, fir nŠischt en Owend am Zirkus verbrŽngen, da rufft mer elo un, um 091334210.
Wat huet d‘se spueneschen Zirkus mat eiser Bah‡Õ’ Rubrik ze dinn? Et ass dÕFreed um Liewen. Et ass dÕStriewe fir a sengem Liewen dat Bescht ze man. Et ass den Humor an dÕLiewensfreed, ouni dŽi et sech schwŽier hei liewe lŽist.
'Abdu'l-Bah‡ dee sŽcher keen einfacht Liewen hat, ass de Bah‡Õ’ par excellence. Iwwer hie gouf gesot dass hien en delikaten an taktvollen Humor hat, dee genee sou natierlech, ustiechend wŽi gen‘sserlech war.68 Am Buch: 'Abdu'l-Bah‡ zu LondonÒ, Rieden a GesprŽicher vum 'Abdu'l-Bah‡, f‘nnt een eng Rei vu Beispiller wŽi 'Abdu'l-Bah‡ konnt zu glŠicher ZŠit l‘schteg, monter, frou an och eescht sinn.69
DŽi lescht Joere vu sengem Liewen ware friddlech. 1920 wŽi Palestina ‘nnert briteschem Kontroll war, gouf 'Abdu'l-Bah‡ zum Ritter genannt, an dat wŽinst senge VerdŽngschter zur Reconciliatioun an dem Wuelstand vun de Leit am heitegen Israel. An dŠr ZŠit huet hie vill mat der ganzer Welt geschriwwen, hat ZŠit fir um PŠerd ze reiden, eppes wat hir gŠr als Jugendleche gemaach huet. SŠin Haus war ‘mmer voll mat Invitee‘ vun allen Hautfaarwen, dŽi ageholl ware vun der DŽift vu senge GesprŽicher, senger Fr‘ndlechkeet awer och sengem Humor. Mat sengen l‘schtegen Anektoten voller Witz krut hie jiddereen un dÕLaachen. ãMŠin Haus ass en Heem vu GlŽck a Laachen.Ò11
Den Howard Colby Yves schreift an de Wee‘r vun der FrŠiheet iwwer 'Abdu'l-Bah‡: ãEt war sou wŽi wa sŠi Laachen eis gŽif mat enger iwwergrousser Sympathie awŽcklen, seng gl‘nnereg BlŽcker eis aus allen Ecke vum Sall gŽifen ‘nnert dÕLupp huelen, fir esou all Nolauschterer ze erreechen, seng Gesten zuglŠicher ZŠit sou voll mat AutoritŽit a Bescheidenheet, seng WŠisheet a sŠin Humor, alles dat huet fir mech op manst dŽi wierklech m‘nschlech Bridderlechkeet ausgedrŽckt.Ò 70 D‘s Liewensfreed f‘nnt een och bei Bah‡ÕuÕll‡h, deen ze laache wosst an immens frou konnt sinn.12
Niewent de QualitŽite wŽi Bescheidenheet, m‘nschlech WŠermt an Enthusiasmus f‘nnt een och e spr‘tzegen Humor, ouni awer dÕWichtegkeet vum Bah‡Õ’ Glawen ze vergiessen.13
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mer dass ãHumor, GlŽck a Freed sinn typesch fir e wierklecht Bah‡Õ’ Liewen. ... Wann Humor, GlŽck a Freed en Deel vun engem ausgeglachenem Liewen ass, wou een och eescht Gedanken an Iwwerleeungen, Matgefill a bescheidenen DŽngscht fir den Herrgott f‘nnt, dat alles sinn Eegeschaften dŽi dÕLiewe berŠicheren an zu senger Ausstralung bŠidroen.Ò14
'Abdu'l-Bah‡ warnt eis awer och dass eis FrŠizŠit net zu enger Verschwendung vun ZŠit sollt ginn.15
OfschlŽissend d‘se Witz fir dÕKanner: Bei enger MŽckefamill doheem. Seet dÕKand zur Mamma. Mamma duerf ech muer op de Concert goen. Jo, seet dÕMamm, mee pass awer op wann dÕLeit klappen.
Vill Spaass am Zirkus a bis dÕnŠchst Woch w‘nscht iech Šre Jean-Marie.

156 DÕWelt brauch eng nei Aarbechtsethik
Sendung 156, 2ten an 3te Mee 2003. D‘s Woch hu mer den 1te Mee gefeiert, den Dag vun der Aarbecht. Wann ech un Aarbecht denken, denken ech u Freed, Begeeschterung, VerdŽngscht, Zefriddenheet awer och u Ch™mage, Aarmutt, DemoralisŽierung an un Ongerechtegkeet. Wat soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften dozou?
ãAm heitegen Denken ass dÕVirstellung am Bezuch zur Aarbecht virun allem op eng gew‘nnbrŽngend BeschŠftegung reduzŽiert, ... Doraus erg‘tt sech ... dass dÕKafen an de Verbrauch zum Erhalen an der Ausdehnung vun der GŸterproduktioun fŽiert a sinn esou dÕBasis vu bezuelter BeschŠftegung. Op den Eenzelne bezu sinn all d‘s AktivitŽite wesentlech fir dÕWuelergoe vun der Gesellschaft. DÕOnzoulŠnglechkeet vun der Gesamtvirstellung erg‘tt sech awer souwuel aus der Apathie, dŽi Kommentatore bei enger grousser Zuel vu BeschŠftegten an alle LŠnner feststellen, wŽi awer och dÕDemoralisŽierung vun enger usteigender Zuel vun Aarbechtslosen." 71
ãEt ass dofir net erstaunlech, dass dÕErkenntnis wiisst, dass dÕWelt drŽngend eng nei Aarbechtsethik brauch. Och hei kann nŠischt GerŽngeres wŽi dÕAsiichten, dŽi aus der sch‘pferescher Wiesselwierkung vun de w‘ssenschaftlechen a reliŽise W‘ssensystemer gewonne ginn, eng dŠraarteg grondlee‘nd NeiorientŽierung vun de Gewunnechten an Haltunge bewierken. Anescht wŽi dÕDŽieren, dŽi fir hire Liewens‘nnerhalt vun deem ofhŠnke wat dÕèmwelt hinne bitt, sinn dÕM‘nsche gezwongen, dŽi ongeheier FŠegkeeten, dŽi latent an hinne leien, duerch produktiv Aarbecht zum Droen ze brŽngen a fir sou hir eege Besoinen an dŽi vun anerer ze befriddegen. Duerch d‘s AktivitŽit gi si Ð wann och n‘mmen op engem nach sou bescheidenem Niveau Ð Akteuren am Prozess deen dÕKultur virundrŽit. Si erf‘lle sou e S‘nn, dee si mat anere verb‘nnt. An deem Mooss wŽi dÕAarbecht bewosst am Geescht vum DŽngscht un der M‘nschheet gemaach g‘tt, ass si, seet Bah‡ÕuÕll‡h, eng Form vu Gebiet, e Wee fir Gott ze verŽieren. All Eenzelnen huet dÕFŠegkeet, sech an d‘sem Liicht ze gesinn, a gerad op d‘s ... MŽiglechkeet vu sech selwer muss sech dÕEntwŽcklungsstrategie beruffen, onofhŠngeg vun der Aart vun de jeeweils verfollegte PlŠng an deem duerch si an Aussicht gestellte LŽin. Keng gerŽnger Perspektiv wŽi dŽi wŠert jeemools dÕM‘nsche vun der Welt zu jenem Ausmooss u BemŽiungen an Engagement veruloossen, wŽi dŽi virun ons leiende wirtschaftlechen Aufgabe verlaangen.Ò 72
Heescht dat also, dass mer an Žischter Linn net wŽinst de Sue schaffen, mee fir eis eegen EntwŽcklung weiderzebrŽngen. Wa mer eis bewosst sinn, dass egal wŽi eng Aarbecht mer och maachen, et drop uk‘nnt, d‘s Aarbecht am DŽngscht vun der M‘nschheet ze man, da si mer um richtege Wee. Domat huet jidderee sŠin Deel vu Verantwortung, sief et de Buschauffer, den Architekt oder de Bankdirekter. All Aarbecht an all DŽngscht, dŽi mat LŽift an Devotioun gemaach ginn, si schlussendlech genee wŽi e Gebiet.16 De WŠert lŠit an deem, wŽi een seng Aarbecht mŽcht. All Aarbecht, dŽi am Geescht vum DŽngscht un der M‘nschheet gemaach g‘tt, ass an der Bah‡Õ’ Relioun GottesdŽngscht. Relioun soll sech virun allem an Aktiounen, net a Wierder ausdrŽcken.
'Abdu'l-Bah‡ seet: ãLoosst Šr Aktiounen haart an dÕWelt erausruffen, dass dir wierklech Bah‡Õ’ sidd, well et sinn dÕAktiounen dŽi dÕWelt uspriechen an dÕUrsaach vum Fortschr‘tt fir dÕM‘nschheet sinn.Ò17
ãEis Aktioune brŽngen dÕWelt weider, verbreeden Zivilisatioun, h‘llefen der W‘ssenschaft zum Fortschr‘tt a loossen dÕK‘nschte sech entwŽckelen.Ò18 ãStrieft duerno, dass Šr Aktiounen Dag fir Dag wonnerbar Gebieder sinn. DrŽint iech zum Herrgott a probŽiert ‘mmer, dat ze man, wat richteg an edel ass. ènnerst‘tzt dŽi Aarm, h‘lleft deenen opstoen, dŽi gefall sinn, gitt deenen Trouscht dŽi traureg sinn, brŽngt Heelung fir dŽi, dŽi krank sinn, stŠerkt dŽi, dŽi an €ngschte sinn, befreit dŽi ènnerdrŽckt, maacht deenen Hoffnung dŽi keng mŽi hunn, a passt op dŽi op dŽi verlooss sinn! Dat ass dÕAarbecht vun engem wierkleche Bah‡Õ’. ...Ò19

157 DÕBah‡Õ’ Perspektiv zu den heitege Weltevenementer
Sendung 157, 9ten an 10te Mee 2003. Wat an der Welt geschitt kann ee wuel kaum onberŽiert loossen. WŽi kann ee sech eng Meenung maachen iwwer all dat? WŽivill Zeitunge kann ee liesen a wŽivill Fernseh a Radiosprogrammer kucken a lauschteren? WŽi f‘nnt een e roude Fuedem? Wat hunn dÕWeltevenementer mat der Bah‡Õ’ Relioun ze dinn? Dat hŽchste Gremium am Bah‡Õ’ Glawe g‘tt eis oft Richtlinnen a basŽiert sech op den hellege Schr‘fte vum Begr‘nner, Bah‡ÕuÕll‡h. Engem Bah‡Õ’ bidden dÕSchr‘ften eng ongeheier MŽiglechkeet mŽi kloer ze gesinn, de roude Fuedem net ze verlŽieren a sou duerch konkret Aktiounen dÕVisoun vum Fridde Schr‘tt fir Schr‘tt an dÕRealitŽit ‘mzesetzen.
Fridden ass fir all dÕNatioune mŽiglech. Et ass eng Etapp an der sozialer Evolutioun vun eisem PlanŽit laanscht dŽi mer net kommen. Mir erreechen d‘s Etapp entweder no engem onvirstellbaren Horror oder andeems mer et fŠerdeg brŽngen iwwer eis grouss Problemer ze diskutŽieren an ze beroden. An domat ass eng Berodung gemengt wou dÕVertrieder vun der M‘nschheet zesumme komme fir ze kucke wŽi sou e Fridde kann opgestallt ginn.
An d‘sem Prozess fir friddlech mateneen ze liewen, schŽngt et awer wŽi wa mer net weider kŽimen. Et geet ‘m dÕNatur vum M‘nsch. EngersŠits w‘llt jidderee Fridden, anerersŠits awer sinn der vill iwwerzeegt dass et ni wŠert Fridde ginn, well de M‘nsch vun Natur aus aggressiv wier. D‘s Usiicht musse mer nach eng KŽier iwwerdenken. De M‘nsch huet dÕMŽiglechkeet Guddes oder Schlechtes ze man. N‘mmen eng ErzŽiung zum Fridden an zur NŠchstelŽift kann d‘s Tendenz zur AggressivitŽit ‘nnerbannen. De M‘nsch entscheed sech ‘mmer nees gutt oder schlecht ze sinn.
Sou wŽi de M‘nsch wiisst an erwuesse g‘tt, sou ass dat och mat der M‘nschheet als Ganzt. A mir liewen haut an enger ZŠit wou mer zesummen aus der Lichts‘nnegkeet vun der Jugend mat hiren Topegkeeten erauskommen an ufŠnken erwuessen ze ginn. Kricher, Viruerteeler a Konflikter sinn all Expressioune vun Etappe vun engem groussen historesche Prozess gewiescht. Et sinn turbulent Zeeche vum kollektive Wuesstem vun der dÕM‘nschheet. Et sinn dat och Symptomer vun Institutiounen dŽi keng Daseinsberechtegung mŽi hunn a ManŽiere fir ze denken dŽi iwwerlieft sinn. Do hu mer zum Beispill den Nationalismus, rassistesch ExklusivitŽit, Viruerteeler, reliŽisen Awerglawen, diktatoresch Regierungen, dÕVerletze vun de M‘nscherechter an sou weider.
DÕRelioun ass eng staark sozial Kraaft an et duerf een se net iwwersinn wann ee w‘llt Weltfridden erreechen. Relioun ass ãdat grŽisst vun alle M‘ttele fir Uerder an der Welt ze schafen... Sollt d‘s Luucht vun de Reliounen awer zougedeckt ginn, entsteet Chaos an Duercherneen an dÕLuuchte vun der Fairness a Gerechtegkeet, vu Rou a Fridden halen op ze schŽngen.Ò20
Leider ass et awer sou dass dÕLeadere vun de Reliounen an der Vergaangenheet vun hirer Muecht profitŽiert hunn. Si hunn aus der Relioun en Instrument vu StrŠit gemaach, an dat a sou engem Mooss dass se just de Contraire vun hirem ursprŽnglechen Zweck bewierkt huet. Dabei k‘nnt, dass mer gesi wŽi Fanatismus nees um Wuessen ass, an och Ersatzreliounen dŽi am Materialissem, Kapitalismus an aneren Ideologien ‘mmer mŽi UnhŠnger fannen.
Um Wee zum Fridde sinn awer schonn eng Rei vu kollektive Schr‘tt geholl ginn. Dozou gehŽieren dÕVereenten Natiounen, de MarchŽ Commun an dÕEuropŠesch Unioun. Fridde schafen heescht awer net n‘mmen dÕOfschafung vum Krich. Et geet och net duer VertrŠg zՑnnerschreiwen, et geet dr‘m LŽisunge fir Problemer ze fanne wou mer am Ufank net mengen dass se direkt eppes mam Fridden ze dinn hunn: sou zum Besipill Rassismus, extrem ènnerscheeder t‘schent Aarmen dŽi ‘mmer mŽi aarm ginn a RŠichen dŽi ‘mmer mŽi RŠich ginn; w‘llen Nationalismus a reliŽise StrŠit.
Dozou kommen nach e puer Viraussetzungen dŽi wesentlech si fir Fridden ze schafen an de Fridden ze halen. Et sinn dat dÕEmanzipatioun vun de Fraen; ErzŽiung fir jiddereen an eng gemeinsam Sprooch niewent der Mammesprooch fir sou dÕVerstŠnnegung ze verbesseren. DŽi grouss Frou stellt sech elo: WŽi kommen ech do wou ech gŠr wier a wat brauch ech alles. An dat gesi mer an eiser nŠchster Emissioun.

158 Fr‘ndschaft
Sendung 158, 16ten a 17te Mee 2003. An der Serie Juwele vun de Wierder vun 'Abdu'l-Bah‡ fanne mer dÕFr‘ndschaft. Wat seet dÕBah‡Õ’ Relioun iwwer dÕFr‘ndschaft? Wat ass Fr‘ndschaft? DŽi ganz Zesummestellung fannt dir am englesche Bah‡Õ’ Verlag oder mam Programm Ozean, deen dir um Internet erofluede k‘nnt.
Hei e puer Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften dozou. ãWann s du dir enger Wourecht bewosst bass, wann s du e Juwel bes‘tz vun deem anerer ausgeschloss sinn, deel et mat hinnen an enger Sprooch vun extremer Guttheet a guddem W‘llen.Ò21
ãG‘ff dech net zefridde fir Fr‘ndschaft eleng mat Wierder ze weisen, looss dŠin HŠerz brenne mat immenser Guttheet fir all dŽi, dŽi s du begŽins.22
ãDass jidderee gesŠit dass du mat universaler LŽift gef‘llt bass. Wann s du engem ... Frieme begŽins, schwŠtz mat him wŽi mat engem Fr‘nd; wann en eleng ze si schŽngt, probŽier him ze h‘llefen, g‘ff him bereedw‘lleg dŠin DŽngscht; wann en traureg ass, trŽischt en, wann en aarm ass, h‘llef him, wann en ‘nnerdrŽckt ass, rett en, wann en am Misre ass, stŽi him bŠi. An deem s de dat mŽchs, manifestŽiers de net n‘mmen a Wierder, mee an der Aktioun an an der Wourecht, dass dÕM‘nschen all deng Bridder sinn.23
ãDÕOngerechtegkeet an der Welt existŽiert weider well dÕLeit n‘mme vun hiren Idealer schwŠtzen an net bemŽit sinn dŽi Idealer an dÕPraxis ‘mzesetzen. Wann Aktiounen dÕPlaz vun de Wierder huelen, gŽif der Welt hire Misre sech sŽier a Satisfaktioun ‘mwandelen.Ò24
ãMeng net dass de Fridde vun der Welt en Ideal ass, wat een onmŽiglech erreeche kann! NŠischt ass onmŽiglech fir den Herrgott. Wann s du dir vu ganzem HŠerze Fr‘ndschaft mat all Rass op der €erd w‘nschs, wŠert dŠi Gedanken, geeschteg a positiv, sech verbreeden; et g‘tt de Wonsch vun aneren, a wiisst mŽi staark a mŽi staark, bis et de Verstand vun all de M‘nschen erreecht.Ò25
ãAn der M‘nschheet besteet dÕIntentioun vun der Bridderlechkeet, well mir sinn all dÕWelle vun engem Mier, dÕBlieder an dÕFriichte vun engem Bam. Dat ass eng physesch Komerodschaft dŽi materiellt GlŽck an der m‘nschlecher Welt sŽchert. Wat se mŽi staark g‘tt, wat dÕM‘nschheet mŽi weiderk‘nnt. ...Ò26
ãWierklech KollegialitŽit ass geeschteg, well physesch KollegialitŽit ‘nnerlŠit der Trennung. DÕKricher vun der Šusserlecher Welt vun der Existenz trennen dÕM‘nschheet, awer an der Žiweger Welt vun der geeschteger KollegialitŽit ass dÕTrennung net bekannt. Stofflech oder physesch Associatioun basŽiert op weltlechen Interessen, awer g‘ttlech Fr‘ndschaft sch‘llegt hir Existenz den Otemzich vum Hellege Geescht. Geeschteg KollegialitŽit kann ee mat der Luucht verglŠichen, wŠhrend dÕSŽile vun der M‘nschheet wŽi dÕLantere sinn.Ò ã27
ãDu muss mŽi frou mat dengem Fr‘nd si wŽi mat dir selwerÊ; jo, du muss bereet sinn dech opzeopferenÊÈ28
ãDe M‘nsch soll bereet si Schwieregkeete fir sech selwer zÕakzeptŽieren, fir dass anerer RŠichtum genŽisse k‘nnenÒ29
ãSief bemŽit kengem HŠerz wŽi ze doen, an dass de net gŽint ee schwŠtz wann en net do ass, ... ã30
An dann nach eng erfreelech Nouvelle: Nodeem et 34 Joer kee lokale Bah‡Õ’ Rot zu Bagdad gouf, ass Enn Abr‘ll d‘se Rot nees gewielt ginn. Et ass och schŽin ze w‘ssen dass dÕHaus vu Bah‡ÕuÕll‡h zu Bagdad vun de Bomme verschount blouf. èmmerhin huet Bah‡ÕuÕll‡h eng ganz ZŠit zu Bagdad gewunnt. MŽi dovun eng aner KŽier.
Zu gudder Lescht eng Invitatioun fir eis Radio ARA Nolauschterer an dat nŠchste Freideg, 23te Mee um 8 Auer owes am Centre des Loisirs zu Lamadeleine, Gemeng PŽiteng. DÕBah‡Õ’ vu L‘tzebuerg feieren den 160ste Gebuertsdag vun der Deklaratioun vum B‡b, dem Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun. Um Programm ass e geeschtegen Deel mat engem musikaleschen Encadrement, eng k‘nschtleresch Virstellung an duerno e Buffet.

159 Relioun a Fraen
Sendung 159, 23ten a 24te Mee 2003. Am Jeudi vum 8te Mee schreift dÕLiliane Thorn Petit iwwer Relioun a Respekt. ãMir mussenÒ sou schreift se ãam 21te Jorhonnert aner Reliounen akzeptŽieren, Žischter wŽi verrŽckt oder gefŽierlech Sekten, fir das mer net an en totalen Atheismus erafalen.Ò ènnert anerem schreift si och dass all dÕRelioune vun der Welt de Fraen n‘mme ganz wŽineg Plaz ginn, mee dass dat awer Niewesaach ass an deem Mooss wou et jo n‘mme fir dÕFrae wichteg ass.
Als Bah‡Õ’ denken ech do direkt un 2 Saachen. Wat ass dÕDŽfinitioun vun enger Sekt a wŽi eng Roll spillen dÕFraen an der Bah‡Õ’ Relioun?
Wann een der Encyclopedie Britannica gleewe kann, ass dÕBah‡Õ’ Relioun nom Chr‘schtentum dŽi am wŠitvebreetste Relioun op der Welt. Eng Relioun soll een och no hire Friichte beuerteelen. Et ass bekannt dass all dŽi grouss Reliounen, sief dat dÕChr‘schtentum, dÕJuddentum oder den Islam, sech no enger gew‘ssen ZŠit opgedeelt hunn. DÕKatholiken, dÕProtestanten, dÕSchiiten, dÕSunnis, an dŽi OpsplŽckunge krŽie keen Enn. WŽi soll ee sech do iwwerhaapt er‘mfannen a vill mŽi wichteg; wŽi soll ee sech do nach eens ginn?
Am Abr‘ll dÕlescht Joer huet dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium sech un all dÕreliŽis Leadere vun der Welt geriicht an hinnen an engem BrŽif eng Analyse vun der Weltsituatioun gemaach a si opgefuerdert dach zesummenzeschaffen. Wat ass dÕZil vun d‘ser Initiativ gewiescht? ãFir dass all dŽi concernŽiert Persoune sech bewosst ginn dass et drŽngend nŽideg ass, dass dÕreliŽis Leadere sech mam Problem vun de reliŽise Viruerteeler beschŠftegen, deen amgaang ass eng ‘mmer mŽi grouss Bedrohung fir dÕM‘nschheet ze ginn. DŽi Žischt Reaktioune vu villen EmfŠnger weisen drop hin dass de Message eeschthaft considŽrŽiert g‘tt an dass en a gew‘sse Plazen souguer den interreliŽisen AktivitŽiten en neit Liicht brŽngt.Ò73
Deen anere Punkt deen ech kuerz beliichte wollt ass dee vun der Roll vun der Fra am Liicht vum Bah‡Õ’ Glawen. ãDÕEmanzipatioun vun der Fra, dÕVerwierklechung vun enger vollstŠnneger GlŠichberechtegung t‘scht de Geschlechter, ass eng vun de wichtegsten, wann och manner erkannte Viraussetzunge fir de Fridden. Wien d‘s GlŠichberechtegung refŸsŽiert, begeet en Onrecht gŽint dÕHallschecht vun der Weltbev‘lkerung a f‘rdert an de MŠnner schiedlech Astellungen a Gewunnechten, dŽi si aus der Famill op dÕAarbechtsplaz, an dÕpolitescht Liewen an zu gudder Lescht och an dŽi international Relatiounen droen. Et g‘tt kee Grond, weder moralesch nach praktesch oder biologesch, deen esou ee Refus justifiŽiert. ErŽischt wann dÕFraen als vollwŠerteg Partner an alle BerŠicher vum m‘nschleche Striewen opgeholl ginn, wŠert dee moraleschen a psychologesche Klima entstoen, aus deem de Weltfridde kann ervirgoen.Ò74
ãWann dÕFrae sech voll a ganz an a GlŠichheet mat de MŠnner un deem wat an der Welt geschitt, bedeelegen a wa si mat SŽcherheet a Kompetenz an dŽi grouss Arena vun de Gesetzer an der Politik erakommen, da wŠerten dÕKricher ophalen.Ò31
Eng l‘tzebuerger Schr‘ftstellerin, dÕFarah Dustdar schreift: ãFraepolitik ass dÕAfrostellung vun der traditioneller Muechtpolitik. Am Plaz Muecht ze krŽien an Muecht ze halen, orientŽiert dÕFraepolitik sech un deenen z‘nter Jordausenden ‘nnerdrŽckte Bedierfnisser vun de Fraen: dÕSuerg fir dŽi Schwaach, Matgefill, AusglŠich, Kooperatioun a Konsensus. Fraepolitik zielt op eng Kultur vum Fridden.Ò75

160 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 1/3
(keen Text) (op fransŽisch)
161 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 2/3
(keen Text) (op fransŽisch)
162 LՎducation: InvitŽe‘n: DÕMadame Zana-Nau an den HŠr Benghozi, Deel 3/3
(keen Text) (op fransŽisch)

163 Ausstellung am Europaparlament zu BrŽissel iwwer de Bah‡Õ’ Glawen
Sendung 163, 20ten a 21te Juni 2003. Fir unzefŠnken eng Invitatioun: De Nationale Rot vun de Bah‡Õ’ vu L‘tzebuerg invitŽiert iech op eng Rezeptioun fir de Gebuertsdag vun eisem Grand-Duc ze feieren. An dat an der Stad nŠchste M‘ttwoch 25te Juni um halwer siwen owes am Bah‡Õ’ Zenter, 17 allŽe LŽopold Goebel. Fir de musekaleschen Encadrement suergt de Quatuor de Clarinettes aus dem Stater Conservatoire an zwar dÕKlass vum HŠr Henri Jeitz. Eng gutt Gelee‘nheet eise Bah‡Õ’ Zenter ze besichen.
SŸdamerika kritt en neit Haus vun der Andacht. No der Ausschreiwung fir d‘st Gebai vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium, haten 185 Architekten hire Projet eragereecht. Dovuner sinn der f‘nnef mŽi genee gekuckt ginn a schlussendlech ass et de Siamak Hariri vun Toronto, Kanada, deem sŠi Projekt ugeholl gouf. D‘st Haus vun der Andacht huet Plaz fir 500 Leit a g‘tt bei Santiago a Chile gebaut. De Projet soll an den nŠchsten drŠi Joer fŠerdeg sinn. Den Design huet nŽng SŠiten, dŽi sech ronder‘m dÕHaus vun der Andacht bŽien. D‘s delikat SŠiten sinn aus duerchsichtegem Alabaster, eng SŠit nobannen an eng no baussen. Fir sech e Bild iwwer d‘sen ongewŽinlechen an awer vun der Natur inspirŽierten Design ze man, kuckt een am beschten um Internet ‘nnert www.bahaiworldnews.org
BrŽissel. Eng spezial Ausstellung gouf et dÕlescht Woch am Haaptgebai vum Europaparlament zu BrŽissel. Eng Ausstellung dŽi den europŠesche Parlamentarier weise soll, wŽi dÕBah‡Õ’communautŽiten an Europa zur sozialer Harmonie bŠidroen. DÕJean Lambert, Parlamentarierin hat dÕAusstellung gesponsert an dat mam Titel: DÕinternational Bah‡Õ’ communautŽit: MŽi wŽi e Jorhonnert, duerch ganz Europa, dÕEenheet an der Villfalt f‘rderen. Iwwer 200 Leit, dor‘nner dÕAna Palacio, Ausseminister vu Spuenien an aner Prominenter, dor‘nner och de l‘tzebuerger grŽnge Parlamentarier ware bei der Rezeptioun. èm dŽi nonzeg Leit hu sech un enger Uried vum Professer Suheil Bushrui bedeelegt mam Thema: DÕEthik vun der Globalisatioun. VŽierzŽng Panneauen erzielen mat Wierder a Fotoen wŽi dÕBah‡Õ’gemengen an Europa versicht hunn, Fridden, interkulturell Integratioun, reliŽis Toleranz a wirtschaftlech Ethik duerch eng Villfalt vu konkrete Projeten an Aktiounen ze f‘rderen. Vill Leit an Europa, virun allem dÕPolitiker w‘sse Bescheed iwwer dÕVerfollegunge vun de Bah‡Õ’ am Iran. D‘s Ausstellung w‘llt weisen, wŽi dÕBah‡Õ’communautŽiten an Europa sech an eiser Gesellschaft implizŽieren a bedeelegen, a wŽi si op verschidde ManŽiere soziale Fortschr‘tt f‘rderen an dazou bŠidroen.
An all de fofzŽng Memberstaate ginn et gutt etablŽiert Bah‡Õ’ Gemengen mat hiren nationale RŽit un der Sp‘tzt an dat och an den zŽng neien Natiounen, dŽi sech der EuropŠescher Unioun dÕnŠchst Joer uschlŽissen. DÕBah‡Õ’ sinn dovun iwwerzeegt, dass et nŽideg ass dass mer op engem internationale Plang zesummeschaffen an dass mer dÕGrondsŠtz vun der EuropŠescher Unioun ‘nnerst‘tzen. An Europa ginn et sechsdausend LokalitŽite wou Bah‡Õ’ wunnen a si hunn eng 976 lokal gewielte RŽit, dŽi dÕAffŠre vun der Gemeng um lokale Plang verwalten. Si hunn national Kierperschaften oder RŽit a 37 europŠesche LŠnner an Territorien.
An zum Schluss vun eiser Emissioun gi mer op Haifa an Israel. 1.4 Millioune Leit hunn dÕBah‡Õ’ Terrassen an dÕGŠert um Bierg Karmel besicht, ronder‘m de SchrŠi vum B‡b. An dat an n‘mmen zwee Joer, also z‘nter der Er‘ffnung vun de GŠert. DŽi meeschte Besicher kommen aus Israel, mat sechs an eng hallef Millioun Awunner. DÕTerrasse sinn eng vun den Top Touristenattraktiounen am Land.
Bal 400 000 Leit hate sech fir eng Visite guidŽe ageschriwwen. D‘s Visite, dŽi de Bah‡Õ’ Weltzentrum stellt, si gratis. Et sinn ongefŽier 25 israelesch UniversitŽitsstudenten, dŽi fir d‘sen DŽngscht formŽiert a bezuelt ginn, dŽi dŽi meescht Visite maachen, awer et ginn och e puer ganzzŠiteg professionnell Guiden. DÕGuide kommen aus engem jŸdesche, chr‘schtlechen, islameschen oder druse Milieu. An dÕVisite kritt een op hebrŠesch, arabesch, englesch, russesch a spuenesch. Also wann dir Šr Vakanz an Israel plangt da vergiesst net Šr Agence ze froen, e Besuch zu Haifa an de Bah‡Õ’ GŠert ze plangen. Changementer an der Welt an eis ResponsabilitŽit; Wat ass Wahrhaftegkeet?

164 Geeschteg Nahrung
Sendung 164, 27ten an 28te Juni 2003. Wat verstitt dir ‘nnert ãgeistiger NahrungÒ? Ass dat fir iech Meditatioun oder Gebiet, an e Konzert goen, sech an der Bidden entspanen oder mam Auto duerch dÕLandschaft fueren? Wat och ‘mmer, geeschteg Ernierung ass eppes wat mer all brauchen, eppes wat mer awer vlŠicht oft vergiessen. Sou geet et mir jiddefalls ganz oft. AbŽ, en neien Internetsite, deen ‘nnert www.geistigenahrung.com ze fannen ass, offrŽiert iech all Dag e klengt Zitat fir Šr geeschteg Ernierung. Fir iech unzemellen an esou all Dag e klenge Cadeau ze krŽien gitt dir einfach op de Site www.geistigenahrung.com an dir loosst Šr Emailadress. Ech hunn dat elo bal eng Woch, an hei sinn dÕThemen dŽi ech bis elo krut: De S‘nn vum Liewen; dÕLiewen nom Doud; den Haaptzweck vum Glawen u Gott a senger Relioun; loosst all Moie besser si wŽi den Owend virdrun an; mŠi beschte Rot fir iech. D‘s InternetsŠit k‘nnt aus ƒistrŠich a sou wŠit wŽi ech dat konnt gesinn ass et eng privat Initiativ. De Site selwer huet e rouege bloen Hannergrond, mat meditative Landschaftsbiller an eng ganz Rei vu Gedanken dŽi zum Nodenken ureegen. DŽi gewielten Texter basŽiere sech op de Bah‡Õ’ Schr‘ften. Mir L‘tzebuerger Bah‡Õ’ dinn ons e b‘sser schwŽier fir dÕBah‡Õ’ Schr‘ften an eis Sprooch zÕiwwersetzen. Mee dat ass am gaang sech zՊnneren. Mir hunn dŽi offiziell InternetsŠit ‘nnert www.bahai.lu , dŽi awer op FransŽisch ass. Si presentŽiert kuerz dÕl‘tzebuerger Bah‡Õ’gemeng mat hirer DiversitŽit an hiren AktivitŽiten, dŽi eenzel lokal Bah‡Õ’ RŽit an och dÕUnion luxembourgeoise des femmes bah‡Õ’es, dÕZŠitschr‘ft Zeit fŸr Geist an dÕBah‡Õ’ inspirŽiert ONG www.unityfoundation.lu. L‘tzebuerger Bah‡Õ’ Texter fannt dir um Site www.bci.org/nau eng persŽinlech InternetsŠit mat den Texter vun der Bah‡Õ’ Rubrik um Radio www.ara.lu, mat ausgewielten Texter a Gebieder aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, niewent den dŠitsch, fransŽisch an engleschen Texter, awer och Fotoen a mat Informatiounen zu de fransŽischen www.bahai.fr, dŠitschen www.bahai.de a belsche Bah‡Õ’ Siten www.bahai.be. Et muss och gesot sinn dass d‘s l‘tzebuerger Texter eng virleefeg Iwwersetzung sinn, dŽi nach drop waarden, vum nationale Rot approuvŽiert ze ginn.
An dofir proposŽieren ech iech haut e puer dŠitsch Texter zum Nodenken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãMŠi beschte Rot fir iech: BŸrdet keiner Seele eine Last auf, die ihr selber nicht tragen wollt, und wŸnscht niemandem, was ihr euch selbst nicht wŸnscht. Dies ist Mein bester Rat fŸr euch, wolltet ihr ihn doch beherzigen.Ò 76
ãLoosst all Moie besser si wŽi den Owend virdrun: O Všlker der Welt! Gebt alles Bšse auf und haltet fest, was gut ist. Strebt danach, der ganzen Menschheit leuchtende Beispiele zu bieten und Wahrzeichen der gšttlichen Tugenden unter den Menschen zu sein. Wer sich aufmacht, Meiner Sache zu dienen, sollte Meine Weisheit offenbaren und alle MŸhe darauf wenden, die Unwissenheit von der Erde zu verbannen. Seid einig in der Beratung, seid eins im Denken. La§t jeden Morgen besser sein als den Abend davor und jeden neuen Tag reicher werden als den gestrigen. Des Menschen Vorzug liegt im Dienst und in der Tugend, nicht im Prunk des Wohllebens und des Reichtums. Habt acht, da§ eure Worte rein sind von eitlem Wahn und weltlichen LŸsten und eure Taten von List und Argwohn. Vergeudet nicht den Reichtum eures kostbaren Lebens im Verfolg bšser, verderbter Neigung, noch la§t eure MŸhe všllig in der Fšrderung eurer eigenen Interessen aufgehen. Seid gro§zŸgig in Tagen der FŸlle und geduldig in der Stunde des Verlustes. Auf Not kommt Erfolg, und Jubel folgt dem Wehe. Nehmt euch in acht vor Faulheit und MŸ§iggang, haltet euch an das, was der Menschheit, ob jung oder alt, hoch oder niedrig, Nutzen bringt....
Bei der Gerechtigkeit des Herrn! Ihr seid erschaffen, einander Liebe zu bezeigen, nicht Eigensinn und Groll. Seid nicht stolz auf eure Eigenliebe, sondern auf die Liebe zu euren Mitgeschšpfen. RŸhmt euch nicht der Liebe zu eurem Vaterland, sondern der Liebe zur ganzen Menschheit. La§t euer Auge keusch, eure Hand getreu, eure Zunge wahr und euer Herz licht seinÒ77

165 DÕBah‡Õ’ Summerschoul a FrankrŠich
Sendung 165, 4ten a 5te Juli 2003. W‘llt dir och eemol eng KŽier eng aner Zort vu Vakanz maachen? Aner Leit kennelŽieren, eppes fir Šr SŽil maachen, dÕNatur kennelŽieren an de Bah‡Õ’ Glaawe mŽi not ‘nnert dÕLupp huelen? Da mellt iech fir dÕBah‡Õ’ Summerschoul a FrankrŠich un. Et ass gutt mŽiglech dass dir do aner L‘tzebuerger kennelŽiert. Et ass elo schonn eng Gewunnecht fir sou munch Famillen, all Joer, dŽi lescht Woch am August an dÕAuvergne ze fueren. Net wŠit vu Clermont-Ferrand f‘nnt een e flotte Summercamp mat verschidden IwwernuechtungsmŽiglechkeeten, vum Eenzelz‘mmer bis zum Camping an dem Chalet, mat enger offener Piscine, engem SŽi an enger flotter, grŽnger Landschaft.
Um Wee zu engem Kulturwiessel ass d‘st Joer dÕThema vun der Schoul, dŽi eng Woch dauert, vum 23te bis den 30ten August. Moies huet een dÕMŽiglechkeet sech un enger Konferenz ze bedeelegen, an dat mat engem Atelier wou a Gruppen iwwer dÕThema diskutŽiert g‘tt. An der Žischter Konferenz schwŠtzt de Simon Van Pamel iwwer dÕBah‡Õ’ Institutiounen an den Dag drop ass et de Michel Zahrai mam Thema: Um Wee zu engem Kulturwiessel, dÕ20t Jorhonnert, e Jorhonnert vu Luucht. D‘nschdes moies ass dÕThema: DŽi nei Paradigme vun der AutoritŽit, oder, dÕRegierungen an der ZŠit vun der Mondialisatioun. Eise l‘tzebuerger Fari Khabirpour schwŠtzt M‘ttwochs an Donneschdes moies iwwer dÕEvolutioun vun de Familljerelatiounen an der geeschteger Transformatioun. De leschte Moie ass dÕThema: Eng nei Kultur vun der KommunautŽit mat der Madame HŽlne Sanders. An de Pausen huet een dann dÕMŽiglechkeet sech an der Librairie ‘mzekucken a virum Iesse m‘ttes sinn da jeweils Reflexiounsatelieren a mŽi klenge Gruppen. An d‘sen Ateliere ginn ausgewielte Passagen aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum jeweilegen Thema gewielt an d‘s Texter ginn dann an der Grupp zesumme gelies an et g‘tt driwwer geschwat. Jidderengem sŠi BŠitrag, jidderengem seng Iddi ass wichtig a soll respektŽiert ginn. WŠhrend vŽier Deeg g‘tt och en Atelier iwwer dÕKoppel, dÕFamill an isolŽiert Eltere ugebueden. Wann ee bedenkt dass all zweet Bestietnes an dÕBrŽch geet, ass et ‘msou wichteg dass dÕThema Familljeliewen eng wichteg Plaz an all Schoul soll hunn.
Nom Iesse m‘ttes ass een da frŠi a verschidden artistesch Ateliere seng Talenter zÕentdecken, et kann ee Sport maachen, tr‘ppele goen an d‘st Joer nei, am fransŽische Radio frŽquence 19 un enger Sendung matschaffen. DÕKanner a Jugendlech kommen an esou enger Vakanz voll a ganz op hir KŠschten. Si hunn e ganzt flott Encadrement a lŽiere vill nei Saache kennen. Nom Owesiesse geet de Programm da weider mat d‘sem Joer folkloresch DŠnz, eng Diashow, e Concert, an engem Talentowend, presentŽiert vun de Kanner a Jugendlechen. WŠhrend der ganzer Woch ginn et genuch Gelee‘nheete sech ZŠit fir Gebieder a Meditatioun ze huelen, sief et dobaussen oder dobannen. MŽi Infoen iwwer dÕSummerschoul fannt dir um fransŽischen Internetsite www.bahai.fr oder bei eis um Radio um Telefon: 091334210.
Wann ee vun engem Kulturwiessel an der Bah‡Õ’gemeng schwŠtzt ass et oft net einfach genee festzehale wat dat dann heescht. Hei e puer StŽchwierder dŽi vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium aus Haifa kommen: ãSŠi Liewe selwer an de Grapp huelen. Duerch eegen Erfahrunge lŽieren a net bei klenge Feeler stoebleiwen. Sech gŽigesŠiteg ermuddegen. Konkret Aktiounen a Projeten iwwer e puer MŽint duerchzŽien an se dann evaluŽieren. A sengem Liewe sech k‘nnen op dat wichtegst konzentrŽieren, fokalisŽieren.Ò
Et sief nach drop higewisen dass dÕnŠchst Woch, den 9te Juli, dÕBah‡Õ’ dÕWelt iwwer, m‘ttes um 12 Auer, dՑffentlech Hirichtung vum B‡b am Iran, 1850 kommemorŽieren. De B‡b, wat souvill wŽi Dier heescht, war de Virleefer vun der Bah‡Õ’ Relioun an hie gouf higeriicht well hie sozial a reliŽis Reformen agefouert huet. D‘sen Dag ass ee vu nŽng Feierdeeg, wŠhrend deenen e Bah‡Õ’ wa mŽiglech net schaffe sollt! Et ass normalerweis de lokale Rot vun all Uertschaft deen eng Kommemoratioun organisŽiert. OfschlŽissend d‘se Gedanken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften iwwer dÕDugenden:
ãE gudde Charakter ass wierklech de beschte Mantel vum Herrgott fir dÕM‘nschen. ... Bei mengem Liewen! DÕLiicht vun engem gudde Charakter iwwerstraalt dÕSonn an hire Glanz.Ò
ãEin guter Charakter ist wahrlich der beste Mantel Gottes fŸr die Menschen. Gott schmŸckt damit seine Geliebten. Bei Meinem Leben! Das Licht eines gutenCharakters Ÿberstrahlt die Sonne und ihren Glanz.Ò

166 PŽng, SchmŠerz a Suergen
Sendung 166, 11ten an 12te Juli 2003. Am Ufank vum 20te Jorhonnert huet de Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun zu ParŠis Usprooche gehale fir all dŽi, dŽi sech fir dÕLŽiere vu sengem Papp interessŽiert hunn. Hei elo e klenge Passage aus eng sou enger Uried an dat zum Thema PŽng, SchmŠerz a Suergen.
ãAn d‘ser Welt beaflossen ons zwee Gefiller: Freed a PŽng. DÕFreed g‘tt eis Flilleken. An ZŠite vu Freed hu mir mŽi Kraaft, eisen Intellekt ass mŽi schaarf a mir versti vill Saache besser. Et fŠllt eis anscheinend mŽi liicht ons mat der Welt ze moossen an dat Gebitt erauszefannen, dat eis gutt lŠit. Wa mer awer traureg ginn, gi mer schwaach, dÕKraaft verlŽisst eis, eist OpnamevermŽige g‘tt drŽif an eis Intelligenz ‘mschleiert. Mir krŽien eist Liewe nemŽi sou richteg an de Gr‘ff, dÕAe vum Geescht k‘nnen dŽi geeschteg Geheimnisser nemŽi entdecken a souguer dÕLiewe schŽngt eis ze verloossen.
Kee m‘nschlecht Wiese bleift vun d‘sen zwee Afl‘ss onberŽiert, awer all dÕSuergen a Verdross deene mer begŽinen, kommen aus der materieller Welt, dŽi geeschteg Welt dogŽint schenkt eis n‘mme Freed.
Sou kann zum Beispill de GeschŠftsmann sŠi GeschŠft verlŽieren a niddergeschloe sinn. En Aarbechter g‘tt entlooss an e kuckt dem Honger entgŽint. E Bauer huet e schlecht Joer an e g‘tt Šngschtlech. E Mann baut sech en Haus dat ganz ofbrennt an en ass op eemol ouni Dach iwwer dem Kapp, zugronngeriicht a verzweiwelt.
D‘s Beispiller sollen iech all weisen, dass dÕPrŸfungen, dŽi ons bei Schratt an Tratt ‘mginn, dass all eis Suergen, eise Leed, MisŠr a Verdross aus der Welt vun der Matire kommen, wougŽint dat geeschtegt RŠich ni Trauregkeet matsechbrŽngt a verursaacht. E M‘nsch dee mat senge Gedanken an d‘sem RŠich lieft, kennt eng Freed dŽi undauert. DŽi Iwwel dŽi dÕIewe vun allem Fleeschlege sinn, berŽieren hien net, si strŠife sŠi Liewe just un der UewerflŠch, wŠhrend hien dŽif an him selwer roueg an zefridden ass.
DÕM‘nschheet ass haut niddergedrŽckt vu Problemer, Suergen a Leed. Kee ka sech deem entzŽien. DÕWelt ass naass vun TrŽinen, awer dÕHeelm‘ttel steet virun der Dier. Loosse mer eis HŠerzer ewegdrŽine vun der Welt vun der Matire a loosse mer an der Welt vum Geescht liewen. Si aleng ka FrŠiheet ginn. Si mer vu Schwieregkeeten ‘mginn, da brauche mer den Herrgott n‘mmen ze ruffen a seng grouss BaarmhŠerzegkeet wŠert eis h‘llefen.
Wa mer krank an an Nout sinn, da loosst ons ‘m Gottes H‘llef bieden an Hie wŠert eist Gebiet erhŽieren.
Wann eis Gedanke voll si mat enger Welt dŽi batter ass, da loosst ons eis Aen op dÕSŽissheet vum Matleed vum Herrgott riichten an hie wŠert eis himmlesch Rou schŽcken. Wa mer och an d‘ser materieller Welt gefaange sinn, da ka sech awer eise Geescht an den Himmel erhiewen, a mir k‘nnen tatsŠchlech frŠi sinn.
Wa sech eis Deeg dem Enn mŽi no kommen, do loosse mer un dՎiweg Welten denken a mir wŠerte voller Freed sinn.
Iwwerall ronder‘m iech gesitt der Beweiser fir dÕOnzoulŠnglechkeet vun de materielle Saachen an dass ee Freed, Fridden an Trouscht net an de vergŠngleche Saache vun der Welt fanne kann. Ass et dofir net ons‘nneg, ons ze weigerern d‘s SchŠtz do ze sichen wou mer se fanne k‘nnen. DÕDiere vum geeschtege KinnekrŠich si wŠit op fir jiddereen a soss iwwerall ass alles dŠischter.
....Wann Šr Deeg hei op der €erd gezielt sinn, da sollt der w‘ssen dass iech dՎiwegt Liewen erwaart. Wann iech materiell Angscht an eng donkel Wollek awŽckelt, da wŠert geeschtege Glanz Šre Wee hell maachen. ...Ò
'Abdu'l-Bah‡ schreift weider: ãEch war 40 Joer am Prisong Ð et wŠer onmŽiglech gewiescht och n‘mmen ee Joer zÕerdroen Ð keen huet esou eng Gefaangeschaft mŽi wŽi ee Joer erdroen. Mee Gottseidank, wŠhrend all d‘se 40 Joer war ech immens glŽcklech. All Dag, wŽi ech erwŠcht sinn, war et mer wŽi wann ech gutt Noorichten hŽiere gŽif an all Nuecht huet mech mat immenser Freed erf‘llt. Geeschtegkeet war mŠin Trouscht a meng grŽisste Freed war mech Gott zouzewenden. WŽi soss hŠtt ech k‘nne vŽierzeg Joer Prisong aushalen.
Dofir ass Geeschtegkeet dŽi grŽisst vun all de Geschenker vum Herrgott an Žiwegt Liewen heescht sech dem Herrgott zouzedrŽien. Dass jidderee vun Iech mat all Dag u Geeschtegkeet gew‘nnt, dass dir an allem wat gutt ass StŠerkung fannt, dass iech de g‘ttlechen Trouscht ‘mmer h‘llefe wŠert ... an dÕKraaft vum himmlesche KinnekrŠich ‘nnert iech liewen a wierke wŠert. Dat ass mŠin dŽifste Wonsch an ech bieden den Herrgott, iech d‘s Gonscht ze gewŠhren.Ò
SouwŠit e klenge Passage iwwer dÕThema Suergen a SchmŠerz aus dem Buch: Usproochen zu ParŠis mam 'Abdu'l-Bah‡, Jong vum Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun.

167 Filmvirstellung: Gott spille fir eng Woch, Bruce Almighty
Sendung 167 18ten an 19te Juli 2003. Ech wollt de Film am Fong net kucke goen. Bruce Almighty, mam Jim Carrey a mam Morgan Freeman. An eigentlech sollt ech mat mengem zwielef Joer ale Bouf Legally Blonde zwee kucke goen, wat jo elo wierklech net immens dŽif ass, vun der Geschicht hier. Well hien sech awer am Dag geiert hat, blouf als Alternative Bruce Almighty, dÕGeschicht vum Reporter deen amgaang ass Carrire ze man, bei deem et awer schief leeft. ãGott ass gŽint mechÒ seet hien, alles geet schief a mengem Liewen. Hie g‘tt esou rousen dass e Gott verflucht an him dÕZŠnn weist. Gott Šntwert him, an dat an der Form vum Morgan Freeman, deen him vu sengem Papp schwŠtzt, e Mann dee sŠi ganzt Liewe laang haart geschaft huet. A sou g‘tt den Herrgott d‘sem Reporter, dem Jim Carrey, dÕGelee‘nheet, fir eng Woch Gott ze spillen. DobŠi kommen awer zwou Konditiounen. Hien duerf kengem soen dass hie Gott ass an hie muss jidderengem sŠi frŠie W‘lle loossen. SŽcher ass dat am Ufank schwŽier ze gleewen, mee wŽi e mierkt dass e ka sŠin alen Auto an eng super Sportsmaschinn ‘mwandele kann a wann elo endlech sŠin Hond nemŽi an der Stuff seng AffŠr mŽcht, mee wŽi e groussen op dÕToilet geet, mŽcht dat him op eemol ongeheier Spaass. En plus kann en elo senger Fr‘ndin vill besser imponŽieren an e kritt sŠin Job als Presenter beim Fernseh. Bon, ech kann iech net alles verroden. Wann der gŠr e l‘schtegen Owend hutt, ass d‘se Film ze rekommandŽieren. Speziell och fir Jugendlecher. Firwat schwŠtzen ech an der Bah‡Õ’ Emissioun iwwer de Film? Well et einfach flott an erfr‘schend ass am Kino sou en Thema ze fannen. U Gott gleewen ass schliesslech eng Entscheedung dŽi een eng KŽier h‘lt. Gott begrŠife w‘llen ass Žischter eng Utopie. Schliesslech ass et jo m‘nschlech Gott w‘llen ze verstoen. A wann e Film et fŠerdegbrŽngt, dass een sech duerno Froe stellt a sech Gedanken iwwer dÕThema Gott, SpiritualitŽit a Gebiet mŽcht, dann huet e sŠin Zil erreecht. Sou soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften, dass dÕKraaft vum Verstand beim M‘nsch eent vun de grousse Geschenker vu Gott ass.78
Bis zu wŽi engem Grad kann de M‘nsch Gott verstoen? D‘s Fro gouf 'Abdu'l-Bah‡ zu ParŠis gestallt. Hei eng kleng Synthse. Hie seet dass et zwou Zorte vun Erkenntnis g‘tt: dÕErkenntnis vum Wiese vun enger Saach an dÕErkenntnis vu sengen Eegeschaften. Zum Beispill kenne mer dÕWiese vun der Sonn net, awer mir verstinn dÕEegeschafte vun der Sonn, dÕWŠermt an dÕLiicht dŽi se g‘tt zum Beispill. Hie seet och dass et an d‘ser Welt verschidde Stufe g‘tt. DÕMineral gehŽiert zum MineralrŠich a ka ni dÕKraaft vum Wuesstum verstoen. DÕPflanzen an dÕBeem k‘nne ni gesinn; dÕDŽier kann ni dÕStuf vum M‘nsch verstoen. WŽi kŽint dann dÕerschafe Wierklechkeet dÕWierklechkeet vu sengem Sch‘pfer begrŠifen? Gott erkennen heescht also seng Eegeschafte verstoen a kennen, awer net seng Wierklechkeet. Awer d‘s Erkenntnis vun den Eegeschaften ass der Faassungskraaft an der FŠegkeet vum M‘nsch ugepasst, si ass net absolutt. WŠisheet besteet doranner, dÕWierklechkeet vun de Saachen, so wŽi se sinn, entspriechend der Faassungskraaft an der FŠegkeet vum M‘nsch zÕerkennen. ... Alles wat mir eis iwwer Gott virstellen ass eist m‘nschlecht Verstoen an dÕKraaft vum m‘nschleche Verstoen ‘mfaasst net dÕWierklechkeet vum g‘ttleche Wiesen. Alles, wat de M‘nsch erkenne kann, sinn dÕEegeschafte vu Gott, deren hire Glanz an de Welten an de SŽilen erschŽngen a siichtbar sinn. ... DÕWierklechkeet vu Gott kann ee mat der Sonn verglŠichen. Wa mer hiert Liicht an d‘s Stralen nemŽi hŠtten, gŽif et kee Liewen. Et ass also net mŽiglech dÕWierklechkeet vu Gott zÕerkennen, awer mir k‘nnen dÕPropheten, dÕManifestatioune vu Gott erkennen, well do fanne mer dŽi g‘ttlech Eegeschaften.
Ass dat da keng flott Invitatioun Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun, kennenzelŽieren?

168 Den Dram
Sendung 168 25ten a 26te Juli 2003. Dreeme ka sŽcher eng vun de schŽinsten AktivitŽite sinn. Komesch wat een alles dreeme kann. Wat huet den Draam mat Relioun ze dinn?
Wat soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften iwwer den Dram. Bah‡ÕuÕll‡h schreift: ã... Wa mer iwwer iergend eng vun den erschafene Saachen nodenken, da fanne mer honnertdausend vollkomme WŠisheeten a mir krŽien onzielbaart neit W‘ssen. Eng dovunner ass den Dram. Gesitt der wŽivill Geheimnisser am Dram sinn, wivill WŠisheeten dra sinn, a wŽi grouss dÕZuel vun de Welte ass, dŽi mer am Dram fannen. Dir schlooft an enger zouener Wunneng an awer sidd der op eemol wŠit ewech an enger Stad, wou der erakommt, ouni Šr Glidder ze rŽieren oder Šre Kierper ze gebrauchen; dir gesitt ouni Aen, hŽiert ouni Oueren a schwŠtzt ouni Zong. A vlŠicht k‘nnt et vir, dass dir zŽng Joer duerno an d‘ser Welt deem begŽint wat dir an Šrem Dram gesinn hutt.
Vill WŠisheete ginn et am Dram ... Virun allem, wat ass dat fir eng Welt an dŠr mir ouni Aen, Oueren, HŠnn oder Zong gesinn, hŽieren, schmaachen an upake k‘nnen? An dann, wŽi ass et mŽiglech, dass sech haut an eiser Welt en Dram verwierklecht, deen dir vlŠicht virun zŽng Joer gedreemt hutt? Denkt no iwwer den ènnerscheed t‘schent d‘se bŽide Welten an iwwer dÕGeheimnisser, dŽi doranner verbuerge leien, fir dass dir dŽi g‘ttlech BestŠtegung an himmlesch Entdeckung fannt an dass dir dÕWelte vun der Hellegkeet begrŠift.
Gott, den Erhuewenen, huet d‘s Zeechen an dÕM‘nsche geluecht, fir dass dÕPhilosophen dÕGeheimnisser vum Weiderliewe net ofstreide k‘nnen, ...Ò
Weider schreift Bah‡ÕuÕll‡h: ã... DÕWelte vu Gott sinn onbegrenzt an hirer Zuel an onendlech wŠit. Kee ka se zielen oder se erfaassen ausser Gott, den Allw‘ssenden, den AllwŠisen. Denk un dŠin Zoustand am Schlof. A Wierklechkeet soen ech der, d‘se Phenomen ass dat geheimnisvollst Zeeche vu Gott ‘nnert de M‘nschen, wŽilte se dach n‘mmen an hiren HŠerzer doriwwer nodenken. Kuck, wŽi dat, wats du am Dram gesinn hues, no laanger ZŠit voll verwierklecht g‘tt. WŠr dÕWelt, wou s du dech am Dram fonnt hues, dŽiselwecht wŽi dŽi Welt an dŠr du liefs, wier et nŽideg dass d‘st GeschŽie wat am Dram passŽiert ass, an d‘ser Welt och am selwechte Moment passŽiere misst. Wann dat de Fall wier, hŠtt der et anuecht geholl. Well dat awer net de Fall ass, ass et noutgedronge sou dass dÕWelt an dŠr s du liefs anescht an apart ass vun dŠr, dŽi s du an dengem Dram erlieft hues. D‘s Welt an dengem Dram huet weder en Ufank nach en Enn. Et wŠr wouer wann s de behaapte gŽifs, dass d‘s Dramwelt nom Rot vum allherrlechen an allmŠchtege Gott an dir selwer lŠit a ganz an dir opgeet. Et wŠr genee sou richteg ze soen, dass dŠi Geescht, wann en dÕGrenze vum Schlof iwwerschratt huet a sech vun allen irdesche Bindunge befrŠit huet, duerch de Rot vu Gott e RŠich duerchwandert, dat an der ‘nneschter Wierklechkeet vun d‘ser Welt verbuerge lŠit. .. Ech soen dass dÕSch‘pfung vu Gott Welten niewent d‘ser Welt ‘mfaasst a Wiesen niewent d‘se Wiesen. A jidderenger vun d‘se Welten huet Hie Saache veruerdnet, dŽi keen erfuersche kann ausser Him, ... den Allweisen. Denkt driwwer no, wat mir iech offenbaart hunn, fir dass dir de Beweggrond vu Gott, dengem HŠr an den HŠr vun alle Welten erkennt. An d‘se Wierder sinn dÕGeheimnisser vun der g‘ttlecher WŠisheet opbewaart79.Ò
SouwŠit e puer Passagen aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema Dreemen. Et blŽift mir nach just iech merci fir dÕNolauschteren ze soen an iech e schŽine Weekend ze w‘nschen, an natierlech dreemt schŽin.

169 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Deel 1/7
Sendung 169 1ten August 2003. Wie sinn dÕBah‡Õ’ a wat bewegt se? Eng nei BrochŸr soll e puer Froe beŠntweren, dŽi sech Leit no engem Žischte Kontakt mat d‘sem Glawe stellen.
Vu jee hir waren et dÕReliounen dŽi dŽi sozial a geeschteg Impulser ginn hunn an dŽi dÕLiewe vu ville M‘nsche verŠnnert hunn. An d‘ser Ketten ass dÕBah‡Õ’ Relioun dat jŽnkste StŽck a gouf virun iwwer 140 Joer vu Bah‡ÕuÕll‡h gegr‘nnt. Bah‡ÕuÕll‡h g‘tt de Reliounsbegr‘nner virun Him, dŽi sech a verschidden Epochen un dÕM‘nschheet geriicht hunn, voll Unerkennung. An hire LŽiere f‘nnt een ‘mmer e ganze Koup vu geeschtege Wourechten; Wourechten dŽi a verschidde Formen an all Relioun ‘remkommen. DÕBah‡Õ’ Relioun erweidert de RŠichtum vun de Reliounen dŽi existŽieren mat neie LŽieren. DÕZil vun der Bah‡Õ’ Relioun ass eng geeschteg Erneierung an eng ‘mfaassend Vereenegung vun der ganzer M‘nschheet. 80
Wat heescht et Bah‡Õ’ ze sinn? Sech als Bah‡Õ’ erklŠren heescht Member vun enger weltwŠiter KommunautŽit ginn. Am M‘ttelpunkt vum Gemeinschaftsliewen ass dÕ19Deegfest. Dat ass am Ufank vun all Bah‡Õ’ Mount Ð de Bah‡Õ’ Kalenner huet 19 MŽint mat 19 Deeg Ð an huet drŠi Deeler: Gebieder a Meditatioun, Berodung vun der Gemeng an e gesellegt Zesummesinn. An der Bah‡Õ’ Relioun g‘tt et keng Geeschtlech a keng Kierch. Jidderee soll selbststŠnneg no der Wourecht sichen, sech Gott zoudrŽien a sech fir dÕWuel vun der M‘nschheet asetzen.
Bah‡Õ’ ass jiddereen dee Bah‡ÕuÕll‡h als Gottesoffenbarer unerkennt an a senge LŽieren dÕMedezin fir dÕBesoi‘ vun eiser ZŠit gesŠit. E Bah‡Õ’ g‘tt awer och all den anere Reliounen dŽi glŠich Unerkennung. Sou g‘tt et zum Beispill an den Haiser vun der Andacht regelmŽisseg Liesungen aus den hellege Schr‘fte vun all de Reliounen.
Dat deeglecht Gebiet a regelmŽissegt StudŽiere vun den hellege Schr‘ften h‘llefen eiser geeschteger EntwŽcklung. Aarbecht, dŽi am Geescht vum DŽngscht un der M‘nschheet gemaach g‘tt, ass glŠichgesat mam GottesdŽngscht. D‘s weideren hu mer dÕGlŠichstellung vu Mann a Fra, eng hŽich WŠertschŠtzung vun der Famill, Offenheet a GaaschtfrŽndlechkeet, dŽi beschtmŽiglech ErzŽiung fir dÕKanner an dÕBestriewen, sech weider zÕentwŽcklen an dÕEenheet vun der M‘nschheet ze f‘rderen. Relioun soll sech mŽi duerch Aktioune wŽi duerch Wierder ausdrŽcken. De Geescht vun der LŽift an der Eenegkeet g‘tt scho bei der ErzŽiung vun de Kanner praktizŽiert. Bah‡Õ’ Kanner ginn do och scho vertraut gemaach mat de Grondlage vun all den anere Reliounen. Mat fofzŽng Joer duerfe si hir ReliounszougehŽieregkeet selwer entscheeden. Bah‡ÕuÕll‡h seet dass dÕM‘nschheet elo seng MaturitŽit erreecht huet. Dat heescht awer net n‘mme mŽi FrŠiheeten, mee virun allem mŽi Verantwortung vu jidderengem vun eis fir dÕKommunautŽit an dÕganz M‘nschheet.
Bah‡ÕuÕll‡h, wat op arabesch Herrlechkeet Gottes heescht, ass dÕZentralgestalt vun der Bah‡Õ’ Relioun. Seng UnhŠnger gesinn an him en Erneierer vun der Žiweger Relioun vu Gott. Bah‡ÕuÕll‡h selwer verglŠicht dÕReliounst‘fter mat der Sonn vun der Wourecht, dŽi a grŽisseren ZŠitofschn‘tter ‘mmer nees nei opgeet. De M‘nsche fŠllt et oft net liicht, sech der neier verk‘nnegter Wourecht opzeman an hiren iwwerliwwerte Glawen an engem neie Liicht ze gesinn. Nodeems Bah‡ÕuÕll‡h am Joer 1863 seng vum Islam onofhŠngeg nei Relioun ‘ffentlech verk‘nnegt hat, gouf hien no Akka bei Haifa an Israel verbannt, wou Hie bis zu sengem Doud am Joer 1892 gelieft huet.

170 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Bah‡'u'll‡h, Deel 2/7
Bah‡ÕuÕll‡h gouf den 12ten November 1817 a Persie gebuer. Hie staamt aus enger adleger Famill, dŽi bis op dŽi grouss alpersesch Dynastien zrŽckgeet. Schonn a jonke Joeren huet en sech enger messianescher Bewegung am deemolege Persien ugeschloss, enger Bewegung, dŽi 1844 vun engem jonke Mann man Numm B‡b, wat op arabesch eng Dier heescht, ugefouert gouf an dŽi dÕKomme vun engem neien ZŠitalter erwaart hunn. D‘s Erneierungsbewegung an der deemoleger islamescher Welt war verglŠichbar mat den Templeren an den Adventisten am Westen, dŽi zur glŠicher ZŠit dÕZrŽckkomme vu Christus erwaart hunn. All dÕBemŽiunge vun der Regierung an der Geeschtlechkeet vu sengem Gebuertsland, hien a sŠi Message zՑnnerdrŽcken, waren ‘msoss. SŠi Glawen huet sech uechtert dÕganz Welt verbreet. Haut ginn et iwwer sechs Millioune M‘nschen aus ‘nnerschiddlechster reliŽiser, ethnescher, sozialer a kultureller Hierkonft, dŽi sech zu Bah‡ÕuÕll‡h bekennen.
A senge Schr‘fte verk‘nnegt Bah‡ÕuÕll‡h de Message vun engem ZŠitalter wou dÕMaturitŽit vun der ganzer M‘nschheet ufŠnkt an en dauerhaften, weltwŠite Fridden. Zu den hellege Schr‘fte gehŽieren och dÕWierder vum 'Abdu'l-Bah‡, dem Jong vu Bah‡ÕuÕll‡h. Hie war dozou autorisŽiert, dÕLŽiere vu sengem Papp zÕerklŠren an ze beschreiwen. D‘s weidere gehŽieren och dÕSchr‘fte vum B‡b, dem Virleefer vu Bah‡ÕuÕll‡h, zu den hellege Schr‘ften.
Bah‡ÕuÕll‡h schreift: ãKengem M‘nsch ass et mŽiglech, dÕKŸste vun den Ozeaner vum richtegen Erkennen ze erreechen, ier e sech net frŠigemaach huet vun allem wat am Himmel an op der €erd ass.Ò
Bah‡ÕuÕll‡h verk‘nnegt dass all Relioun dÕM‘nschheetsentwŽcklung ‘m en nŽidege Schr‘tt weiderfŽiert. DÕM‘nschheet muss haut Ð bei aller Verschiddenheet vun Natioun, Relioun, ethnescher oder sozialer Hierkonft Ð zu engem Organismus zesummewuessen, wa se iwwerliewe w‘ll. Eenheet an der Villfalt ass dŽi geeschteg Richtung dŽi mer mussen huelen. ènnerscheeder vun de V‘lker an de Kulture sollen als RŠichtum bŠibehale ginn. Eenheet heescht, dass mer an alle wichtegen Ugelee‘nheeten eng gemeinsam Siicht an Handlungsweis entwŽcklen.
Bah‡ÕuÕll‡h lŽiert: DÕEenheet vu Gott. Et g‘tt n‘mmen ee Gott, dee sech der M‘nschheet, am Verlaf vun der Geschicht ‘nnert verschiddene Nimm offenbaart huet. DÕEenheet vun de Reliounen. Well et jo n‘mmen ee Gott g‘tt, kann et keng wierklech trennend ènnerscheeder t‘schent de verschidde Relioune ginn. Den Haaptzweck vun der Relioun ass et, LŽift an Eenegkeet ze f‘rderen. Deemno ass et besser keng Relioun ze hunn, wŽi eng, dŽi zu M‘ssel a StrŠit fŽiert. Relioun brauch, a grŽisseren ZŠitofschn‘tter eng Erneierung an dofir huet Gott sech am Laf vun der M‘nschheetsgeschicht ‘mmer nees offenbaart. DÕEenheet vun der M‘nschheet. All dÕM‘nsche vun d‘ser €erd gehŽieren enger Famill un. DÕVerk‘nnegung vun d‘ser LŽier, zesumme mat enger globaler Weltuerdnung war zu LiefzŠite Bah‡ÕuÕll‡hÕs total revolutionŠr an net vill M‘nschen hunn dat begraff. Virgesi waren do scho Steierungsmechanisme fir dÕWirtschaft, dÕRessourc‘ vun der €erd an dÕErhalung vum Fridden.
Bah‡ÕuÕll‡h seet: ãDÕProphŽite vu Gott sollten als Dokteren ugesi ginn an hir Aufgab soll et sinn, dÕWuelergi vun der Welt an hire V‘lker ze f‘rderen, fir dass si duerch de Geescht vun der Eenheet dÕKrankheet vun enger gesplŽckter M‘nschheet heele k‘nnen.Ò

171 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Glawen a Verstand, Deel 3/7
De Schl‘ssel zum wierkleche Liewe lŠit an eiser geeschteger Natur an an der Onstierflechkeet vun der SŽil. An d‘sem Liewe schaffe mer un d‘se geeschtegen Eegeschafte, wŽi zum Beispill LŽift, Wourecht, Demut, Eenegkeet, Gerechtegkeet a Gott erkennen. Si all ginn eis Liicht a FŽierung fir eis EntwŽcklung. DÕWeiderliewe vun der SŽil nom Doud heescht dass dÕSŽil sech an Etappe weiderentwŽckelt an dat duerch dŽi verschidde geeschteg Welte Gott mŽi no k‘nnt; e Prozess vun deem keen ausgeschloss ass.
Mir liewen an enger ZŠit vou de Fortschr‘tt vun der Technik an der Kommunikatioun sech ‘mmer mŽi schnell weiderentwŽckelt. DobŠi k‘nnt dŽi geeschteg-spirituell EntwŽcklung ze kuerz. An awer si vill M‘nschen op der Sich no engem mŽi dŽiwe S‘nn an hirem Liewen. Bah‡ÕuÕll‡h hŠtt gŠr dass mer selbstŠnneg no der Wourecht fuerschen an eis frŠimaache vu blanner Imitatioun oder reliŽise Viruerteeler.
DÕWuert vu Gott, datt mer an de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h fannen, h‘lleft eis zu ‘mmer nees mŽi dŽiwen Asiichten an de S‘nn vum Liewen. Et ass eng geeschteg Kraaftquell, dŽi jidderengem opsteet a wou ee sech nei Welte vu Verstoen an Handelen opmaache kann. Sech ‘mmer nees bemŽien, seng Viruerteeler bei aneren zÕerkennen a sech bei anere M‘nschen op dat Gutt a Positift ze kucken, gehŽiert zum praktesche Wee vun eiser Vergeeschtegung. Gott huet de M‘nsch erschaf als Ausdrock vun der LŽift fir Seng Sch‘pfung. Hien ze erkennen a gŠr ze hunn ass dem M‘nsch sŠin hŽichst Zil. Wierklech M‘nschsinn bedeit, dass dÕLŽift fir Gott an den DŽngscht un der M‘nschheet ‘mmer mŽi zum M‘ttelpunkt vun eisem Liewe g‘tt.
ãBetruecht de M‘nsch als e Biergwierk, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen dÕErzŽiung brŽngt et fŠerdeg d‘s Edelsteng an Diamanten am M‘nsch ze fannen an ze entdecken, sou dass och dÕganz M‘nschheet domat eppes kann ufŠnken.Ò
Der Relioun blann vertrauen ass genee sou gefŽierlech wŽi der W‘ssenschaft blann vertrauen. Wierklech Relioun ass eng Luucht fir dÕW‘ssenschaft a g‘tt hir dŽi nŽideg ethesch Repren. Dat spillt eng wichteg Roll an enger Welt an dŠr dÕVersuchung grouss ass, alles w‘ssenschaftlech an technesch Machbares an dÕRealitŽit ‘mzesetzen.
No de LŽiere Bah‡ÕuÕll‡hÕs ass wierklech Relioun duerchaus eens mat der Vernonft an der W‘ssenschaft. Mir fannen de Schl‘ssel dofir, wa mer bereet sinn, best‘mmten Aussoe vun den hellege Schr‘ften net wuertwiertlech ze huelen, mee se symbolesch ze deiten. Begr‘ffer wŽi Paradis, Hell, Er‘mkommen, dat jŽnkst Geriicht, OperstŽiung an anerer gehŽieren enger Billersprooch un, dŽi frŽier ganz dacks benotzt goufen, fir geeschteg Wourechte verstŠndlech ze man. De Gottesbegr‘ff vun der Bah‡Õ’ Relioun seet dass Gott dÕWelt erschaf huet, dŽi weder en Ufank nach en Enn huet. DÕBah‡Õ’ gleewen och un dÕEvolutioun, dŽi awer net engem blannen Zoufall no besteet mee um Wee ass no engem mŽi hŽigen Zil. Gott ass ewech vun der erschafener Welt a sengem Wiese no fir eis net erkennbar. Mee mir k‘nnen awer an eisem Liewen eng ‘nner Gew‘ssheet krŽien, dass et Gott g‘tt. D‘s Gew‘ssheet an eist BemŽien, dat wat mer maachen duerno ze riichten, ass wierkleche Glawen.
ãRelioun a W‘ssenschaft sinn dŽi zwee Flilleken op deene sech dÕm‘nschlech Geeschteskraaft an dÕLuucht erhiewe kann a mat deenen dÕm‘nschlech SŽil Fortschr‘tter maache kann. Mat engem Flillek eleng kann een onmŽiglech flŽien. Wann ee probŽiere wŽilt, n‘mme mam Flillek vun der Relioun ze flŽien, da gŽif ee sŽier an de Bulli vum Awerglawe fallen; an anerersŠits gŽif ee mam Flillek vun der W‘ssenschaft eleng och net weiderkommen, mee an den hoffnungslose Sumpf vum Materialissem falen.81

172 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Gebiet a Meditatioun, Deel 4/7
DÕGebiet ass eng Lieder zu Gott. An den hellege Schr‘fte vun der Bah‡Õ’ Relioun f‘nnt een eng rŠich Auswiel vu Gebieder zu verschiddene Gelee‘nheeten an UlŠss. Am Gebiet drŽine mer eis zu Gott oder sengem Offenbarer a biede fir geeschteg Kraaft a FŽierung fir eis selwer, aner M‘nschen oder dÕganz M‘nschheet.
Bieden a MeditŽiere sinn eis geeschteg Nahrung ob dŽi mer net verzichte k‘nnen. Geneesou ass dÕSoe vun engem deegleche Gebiet eent vun de Geboter vu Bah‡ÕuÕll‡h. Vun d‘sen drŠi verschiddene Gebieder kann eent gewielt ginn. Eent dovunner ass dat hei:
ãEch bezeien o mŠi Gott, dass du mech erschaf hues, fir Dech ze erkennen an Dech unzebieden. Ech bezeien an d‘sem AblŽck meng SchwŠcht an Deng Muecht, meng Aarmutt an DŠi RŠichtum. Et g‘tt keen anere Gott ausser Dir, deen deen h‘lleft a Gefor, deen deen duerch sech selwer ass.Ò
An den Haiser vun der Andacht gi Gebieder an Texter aus den hellege Schr‘fte vun alle Relioune gelies oder gesongen, niewent de Bah‡Õ’ Schr‘ften och aus dem Alen an Neien Testament, dem Koran, der Bhagavadgita oder dem Pali-Kanon. DÕBah‡Õ’ Haiser vun der Andacht hunn all, architektonesch gesinn, eppes gemeinsam: Si hunn all nŽng EntrŽe‘n an eng zentral Kuppel als Zeeche vun der geeschteger Eenheet vun de Reliounen an der M‘nschheet. DŽi nŽng AgŠng symbolisŽieren dÕOuverture fir all dÕReliounen an hir UnhŠnger. Zur ZŠit g‘tt et op all Kontinent en Haus vun der Andacht, fir Europa ass dat bei Frankfurt. An Zukunft sollen an all Uertschaft HŠiser vun der Andacht gebaut ginn. Si wŠerte vu sozialen Ariichtungen ‘mgi sinn, dŽi de Weisen, Kranken an Alen awer och der ErzŽiung an der W‘ssenschaft gewidmet sinn.
OfschlŽissend d‘sen Opruff vu Bah‡ÕuÕll‡h wŽi mer solle sinn: ãAm GlŽck g‘ff mat an am OnglŽck sief dankbar. Sief dÕVertraue vun dengem Noper wŠert, a kuck op hie mat hellen a fr‘ndlechen Aen. Sief e Schatz fir deen Aarmen, eng €ntwert op deen, deen no H‘llef jŠitzt an hal dŠi Verspriechen helleg. Sief gerecht an dengem Urteel a g‘ff Uecht wann s de schwŠtz. Sief ongerecht zu kengem M‘nsch, a gŽi mat jidderengem duuss ‘m. Sief wŽi eng Luucht fir dŽi, dŽi an der DŠischtert ginn, eng Freed fir deen, dee MisŠr huet, e Mier fir den Duuschteregen, e BeschŸtzer fir dee BedrŠngten, eng StŠip an e Verdeedeger fir dÕAffer vun ènnerdrŽckung. Dass alles dat, wat s de mŽchs, sech duerch IntegritŽit an Oprichtegkeet auszeechent. Sief en Heem fir de Friemen, e Balsam fir deen dee leid, dem FlŸchtling e staarken Tuerm. Sief dÕAe fir de Blannen an eng Luucht dŽi fŽiert fir deen deen de Wee net weess. Sief e Bijou vun der Wourecht, eng Kroun fir dÕStir vun der Trei, e Pillier vum Tempel vun der Rechtschafenheet, e Liewenshauch fir de Kierper vun der M‘nschheet, ... en Himmelsliicht um Horizont vun der Dugend, den Da fir de Buedem vum m‘nschlechen HŠerz, eng Arch um Mier vun der Erkenntnis, eng Sonn am Himmel vun der Guttheet, e Steen am Diadem vun der WŠisheet, e stralend Liicht um Firmament vun dengen ZŠitgenossen an eng Fruucht um Bam vun der Bescheidenheet.Ò

173 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, Berodung, Deel 5/7
Wie sinn dÕBah‡Õ’ a wat bewegt se? Eng nei BroschŸr soll e puer Froe beŠntweren, dŽi sech Leit no engem Žischte Kontakt mat d‘sem Glawe stellen. D‘se f‘nneften Deel huet als Thema dÕBerodung an der Gemeinschaft.
DÕBah‡Õ’ Berodung ass e praktesche Wee, ‘mmer da wann e Gremium oder eng Grupp vu Leit eng Entscheedung sichen. Bei d‘ser ManŽier fir eng Entscheedung ze treffen ass dÕkreatiivt Matmaache vu jidderengem wichteg an och en hŽige Grad vu Gemeinsamkeet an Eenegkeet. Eng Berodung g‘tt am Geescht vum Gebiet ugefaangen a soll h‘llefen, aus allen Iddien a VirschlŽi zesummen dŽi optimal LŽisung auszeschaffen.
DÕBah‡Õ’ CommunautŽit an hiren Opbau ginn an de Grondzich op Bah‡ÕuÕll‡h selwer zrŽck. Am Plaz vun de PaschtŽier an dem Klerus Ð wŽi an de frŽiere Reliounen Ð sinn et gewielte Gremien, dŽi fir dÕUlei‘ vun der Gemeng verantwortlech sinn. An d‘se Gremien an an de regelmŽissegen 19Deeg Fester, g‘tt dÕBah‡Õ’ Berodung praktizŽiert. Et ginn do keng Parteien a Fraktiounen, keng prŠparŽiert Entscheedungen iwwer dŽi n‘mmen nach ofgest‘mmt g‘tt. Vill mŽi g‘tt jidderee sech mŽi, aus dem Zesummentreffe vun de verschidde Meenungen dÕWourecht ze fannen. Am Geescht vun der Eenegkeet ginn dŽi getraffe Mehrheetsentscheedunge vu jidderengem voll ‘nnerst‘tzt. Zu den Thema‘ vun der Berodung zielen niewent der Gestaltung vun de regelmŽissege Gemengeversammlungen Ð dat sinn 19Deeg Fester an dÕBah‡Õ’ Feierdeeg Ð och dÕKannererzŽiung, Koordinatioun an dÕVerdŽiwung vun der Gemeng an dat ‘ffentlecht a soziaalt Engagement am Geescht vun de Bah‡Õ’ LŽieren. DÕBah‡Õ’ Wale sinn demokratesch, awer et g‘tt keng Walpropaganda oder eng Kandidatur. N‘mmen dŽi persŽinlech Eegeschaften zielen. No d‘sem Prinzip g‘tt an all Uertschaft all Joer e Geeschtege Rot als FŽierungsgremium gewielt. An all Land en Nationale Rot. Fir dÕganz Bah‡Õ’ Welt g‘tt all f‘nnef Joer dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet gewielt, mat hirem S‘tz um Bierg Karmel zu Haifa an Israel.
Bah‡ÕuÕll‡h seet: ãDÕGedanke sinn onendlech, sou wŽi dÕMier. ErŽischt wann dÕMier wot, ginn dÕWellen mŽi grouss an droen dÕPerele vun der Erkenntnis un dÕUfer vum Liewen.Ò
'Abdu'l-Bah‡ seet: ãOch wann der M‘nsche begŽint, dŽi anerer Meenung si wŽi dir selwer, drŽit iech net of vun hinnen; jidderee sicht dÕWourecht, an et gitt villerlee Wee‘r, dŽi zur Wourecht fŽieren. Wourecht ka verschidden erschŽngen, mee si bleift ‘mmer eng an dŽiselwecht.Ò
ãDen Haaptzweck, deen de Glawe Gottes a seng Relioun besŽiltÒ schreift Bah‡ÕuÕll‡h, ãass dÕWuel vum M‘nschegeschlecht ze sŽcheren, seng Eenheet ze f‘rderen an de Geescht vun der LŽift an der Verbonnenheet ‘nnert de M‘nschen ze fleegen. Loosst se net zur Quell vun Oneenhegkeet a StrŠit, zum Haass an zur Feindschaft ginn.Ò
SouwŠit zu d‘ser neier dŠitscher BroschŸre iwwer de Glawen. Dir fannt och vill n‘tzlech Informatiounen um Internet, an dat op der dŠitscher SŠit ‘nnert www.bahai.de . De Radio ARA Nolauschterer w‘nschen ech e schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

174 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, EntwŽcklungsperspektiven, Deel 6/7
Wie sinn dÕBah‡Õ’ a wat bewegt se? Eng nei BroschŸr soll e puer Froe beŠntweren, dŽi sech Leit no engem Žischte Kontakt mat d‘sem Glawe stellen. D‘se sechsten Deel huet als Thema dÕEntwŽcklungsperspektive vun der M‘nschheet.
Mam Zesummewuesse vun de V‘lker vun der €erd huet dÕGeschicht vun der M‘nschheet, dŽi BahaÕuÕllah virausgesinn huet, als dÕGeschicht vun engem VollŽck ugefaangen. DÕTatsaach, dass een nach ganz oft dÕWelt an zwee Deeler deelt; deen Deel deen entwŽckelt ass, an deen Deel dee sech entwŽckelt, ass op kee Fall eppes wat vu Gott k‘nnt. Genausou wŽineg dÕTatsaach, dass ee klengen Deel vun der M‘nschheet en onwahrscheinleche RŠichtum opkŽipt. An de LŽiere vu BahaÕuÕllah f‘nnt een e Wee, iwwer deen dÕganz Weltbev‘lkerung dÕResponsabilitŽit fir hiert gemeinsamt Schicksal iwwerh‘lt. Den zentrale Gedanke vun d‘sem Wee ass de Fait dass mer eis mŽi a mŽi bewosst ginn, dass dÕM‘nschheet eng Eenheet ass.
DŽi heiteg Gesellschaft a Politik sinn awer nach wŠit vun d‘sem Wee eweg. Virun honnert Joer schonn huet BahaÕuÕllah, dÕWelt mam m‘nschleche Kierper verglach. All Zellen droen an hirer Villfalt zum gudde Fonktionnement an Zesummeschaffe vum Ganze bŠi. Mir befannen eis erŽischt ganz am Ufank vun d‘sem EntwŽcklungsprozess, an dat verlaangt vun eis en èmdenken an en èmlŽieren a ville BerŠicher. De LŽiere BahaÕuÕllah no, sti mir am Ufank vum Erwuessesinn vun der M‘nschheet; an enger Welt wou Krich als e Geschir vun der Politik fir ‘mmer wŠert ofgeschaf ginn.
DÕWeltuerdnung dŽi BahaÕuÕllah verk‘nnegt huet, ass eppes Neies fir dŽi ganz Reliounsgeschicht. Virgesi si global Steiereungsmechanisme wŽi e Weltparlament, e Weltschiedsgeriichtshaf an eng Weltgouvernance, dŽi vun der ganzer M‘nschheet gedroe ginn. Dass esou eng nei Weltuerdnung drŽngend nŽideg ass weist dŽi dramatesch EntwŽcklung vun de leschte Joere zu ‘mmer mŽi GlobalisŽierung an de BerŠicher Wirtschaft a Kommunikatioun. Op lŠnger ZŠit gesinn, wŠerten dÕFriichten dovunner sozial Gerechtegkeet fir jidderee sinn, an en dauerhafte Weltfridden.
Als netstaatlech Organisatioun vun de Vereenten Natiounen ‘nnerst‘tzt dÕinternational Bah‡Õ’ communautŽit z‘nter 1948 hir Ziler, sou zum Beispill dÕM‘nscherechter, OfrŸstung, EntwŽcklung a Fridden, èmwelt, DrogebekŠmpfung, GlŠichberechtegung vun de Fraen an dÕBesŠitegung vu RassendiskriminŽierung.
A speziell haut w‘ll ech iech net n‘mmen e schŽine Weekend w‘nsche, mee ech w‘ll iech gesinn, an zwar d‘se Sonndeg vu moies 11 bis owes 6 si mir zu Huelmes, also Hollenfels am Schlass fir e grousst Fest vun der Freed a vir mŠi Gebuertsdag, dat huet sech esou erginn. Et erwaart iech um 11 Auer e klengen ekologeschen Tour duerch de B‘sch, Barbecue de ganzen Dag iwwer, Spiller fir dÕKanner, Live Musek mat e puer Iwwerraschungen, Bauchdanz, eng Oasis de Paix. An den ErlŽis vum ganzen Dag ass fir zwou ONGen, dÕUnity Foundation, en ErzŽiungsprojet fir Kanner zu Sumatra an Indonesien an dÕTarbiat Associatioun, en ErzŽiungsprojet a Costa Rica. Also mir gesinn eis e Sonndeg vun 11 bis 6 zu Huelmes, bei Koplescht fir e flotten Dag fir dÕganz Famill.

175 ƒischte Kontakt mat de Bah‡Õ’, dÕGeschicht, Deel 7/7
Wie sinn dÕBah‡Õ’ a wat bewegt se? Eng nei BroschŸr soll e puer Froe beŠntweren, dŽi sech Leit no engem Žischte Kontakt mat d‘sem Glawe stellen. D‘se leschten Deel befaasst sech mat der Bah‡Õ’ Geschicht.
Den eigentlechen Ufank vun der Bah‡Õ’ Geschicht, an och den Ufank vum Bah‡Õ’ Kalenner geet op dÕJoer 1844 zrŽck. An der persescher Stad Shiras hat de B‡b, also de Virleefer vu Bah‡ÕuÕll‡h, verk‘nnegt, dass dÕM‘nschheet am Ufank vun engem neien ZŠitalter stŽing. Deen am Islam awer och am Juddentum a Chr‘schtentum ugek‘nnegten Dag vu Gott wier elo komm. ZuglŠicherzŠit huet E verk‘nnegt, dass sech Bah‡ÕuÕll‡h elo glŠich gŽif mat engem Message un dÕganz M‘nschheet riichten.
Deen immensen Ulaf, deen d‘s Bewegung ‘nner Theologiestudenten, GelŽierten an der breeder Bev‘lkerung vu Persie fonnt huet, huet hefteg Opposition a grausam Verfollegunge vu SŠite vun der islamescher Geeschtlechkeet an de weltleche Leaderen erbŠigeruff. De B‡b gouf 1850 ‘ffentlech higeriicht an Dausende vu sengen UnhŠnger hunn hiert dÕLiewen als Martyrer verluer. Bah‡ÕuÕll‡h huet fir dՎischt zu den UnhŠnger vum B‡b gehŽiert, bis hien 1853 Ð a schonn a Gefaangeschaft Ð duerch eng Visioun seng Beruffung als dee vum B‡b ugek‘nnegten Erneierer vun all de Relioune bis haut, gewuer gouf. Hie gouf aus sengem Gebuertsland verbannt, iwwer Bagdad bis an dÕFestungsstad Akk‡ bei Haifa. Do war E bis zu sengem Doud am Joer 1892 a PrisonŽier.
SŠi Jong 'Abdu'l-Bah‡, dee vun 1844 bis 1921 gelieft huet, war zu LiefzŠiten sengem Papp seng riets Hand. Sou huet Bah‡ÕuÕll‡h Hien och a sengem Testament zum Auslee‘r vu senge Schr‘fte gemaach. 'Abdu'l-Bah‡ ass fir dÕBah‡Õ’ e Virbild. Vun 1911 bis 1913 huet hien duerch seng Reesen dÕBah‡Õ’ Relioun an Europa an an Amerika bekannt gemaach. Sou koum hien zum Beispill och op Suttgart, London a ParŠis. Vun 1921 bis 1957 huet sŠin Enkel Shoghi Effendi dÕGeschŽcker vum Glawe geleet, e Glawen dee sech an dŠr ZŠit iwwer vill LŠnner verbreet huet. Z‘nter 1963 steet dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet un der Sp‘tzt vun der Weltgemeng, mat am Moment iwwer 6 Milliounen UnhŠnger, 182 nationalen an iwwer 12000 lokale geeschtege RŽit.
SouwŠit zu d‘ser neier dŠitscher BroschŸre iwwer de Glawen. Dir fannt och vill n‘tzlech Informatiounen um Internet, an dat op der dŠitscher SŠit ‘nnert www.bahai.de. De Radio ARA Nolauschterer w‘nschen ech e schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

176 Kannerklassen am Norde vum Land
Sendung 176. Elo ass et nees glŠich souwŠit. DŽi meescht sinn aus der Vakanz er‘m, oder ware guer net fort, bei deem Wieder; DÕKanner, zesumme mat den Eltere free‘ sech nees op dÕSchoul, enfin, meeschtens. DÕBah‡Õ’ Klasse fir Kanner a Jugendlecher aus dem Norden hunn d‘st Joer fir dՎischt eng flott informativ BrochŸr erausginn. Hir Klasse fŠnken e Samschdeg, 20te September zu Mertzeg un, an dann all 2 Wochen, ofwiesselnd zu Mertzeg an zu Viichten. Opgepasst, d‘s Klasse si fir all Kand aus dem Norden.
Firwat soll mŠi Kand un sou enger Klass deelhuelen? W‘llt hat sech aktiv un der Integratioun an der Toleranz bedeelegen? Wie sinn dŽi aner? Hir ènnerscheeder verstoen. Wat ass eise Programm an eis MethodologieÊ?
DÕGeschicht vun all de grousse Reliounen. DÕGebiet, dÕMeditatioun an dÕLiese vun den hellegen Texter. Seng persŽinlech FŠegkeeten entfalen; onofhŠngeg dÕWourecht sichen; lŽieren zesummen ze wuessen an zesummen ze schaffen; ErzŽiung zur Berodung; k‘nschtleresch, kreatif a sportlech AktivitŽiten.
Mat der Pedagogie vun der aktiver Klass gi mer vum Interessen an der KapazitŽit vum Kand aus. Eis AktivitŽiten entwŽckle sech ronder‘m dat wat dÕKand an de Jugendlechen interessŽieren a ronder‘m dÕJoreszŠit.
Ç Kanner kann ee mat enger jonker, zaarter Planz verglŠichen. Si wuessen an dŽi Riichtung dŽi dir hinne gitt. Gitt iech dŽi grŽisste MŽi, hinnen nobel Idealer an hŽich Ziler bŠizebrŽngen, sou dass si, wa se erwuesse sinn, hir Stralen duerch dÕWelt projetŽiere k‘nnen, sou wŽi hell a kloer Luuchten.È aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften
Fir wie sinn d‘s Klassen? Fir Kanner vu mŽi oder wŽineger 3 bis 13 Joer, egal aus wŽi enger Kultur oder Relioun oder ouni Relioun si och kommen.
DÕPersonal: DÕMadame Veronika Blockhuys, LŽierin a graduŽiert Educatrice an der Formatioun, an dÕMadame Margot Molitor, an hir Equippe. Wou? Zu Mertzig an zu Viichten. WŽi oft sinn dÕKlassen? DÕKlasse fŠnken de Samschdeg, 20te September 2003 um 5 Auer un, an dat all zweete Samschdeg. DÕOfschlossfeier mat der Diplomiwwerreechung ass den 10te Juli 2004. Bis zu 15 Kanner k‘nne matmaachen. WŽi kann ech als Eltrendeel matmaachen a math‘llefen? Meng Bedeelegung kann sech op verschidde ManŽieren ausdrŽcken: kulturell, zum Beispill en Danz aus mengem Land mat der Klass lŽieren, reliŽis, wŽi feiert dir reliŽis Fester, artistesch, kulinaresch, a sou weider. Aschreiwung ass dÕganzt Joer mŽiglech. Numm a Virnumm vum Kand oder Jugendlechen, Gebuertsdatum, Mammesprooch, souwŽi dÕAdress an Telefon vun den Eltren. Kommt eis onverbindlech den 20te September 2003 besichen.
D‘s Klasse si vum Bah‡Õ’ Grupp aus dem Norden organisŽert: Gilles a Margot Molitor, TŽlÊ: 26910059 jumo@pt.lu, Thierry a Veronika Blockhuys, TŽlÊ: 889275 thierryb@pt.lu . DÕKlasse ginn ‘nnerst‘tzt vum Nationale Geeschtege Rot vun de Bah‡Õ’ vu L‘tzebuerg, www.bahai.lu.
ÇÊEch w‘nsche mer dass der glŽcklech sidd, É dass der laacht, dass der straalt an dass der frou sidd, fir dass aner k‘nnen duerch iech frou ginn.ÊÈ aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften.
Wat dŽi aner Bah‡Õ’ Klassen am Land ugeet, sou rufft der am beschten am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad un, an dat um 44 22 20. DÕBah‡Õ’ Gemeng zu L‘tzebuerg organisŽiert d‘s Saison eng ganz RŽi vun AktivitŽite fir jiddereen dee sech un enger besserer Welt interessŽiert. Dor‘nner fannt dir Gebiets a Meditatiounsowenter aus den hellege Schr‘fte vun all de grousse Reliounen. Sechs Informatiounsowenter iwwer dÕGeschicht, dÕPrinzipien an dÕLŽiere vum Bah‡Õ’ Glawen, Studiekreeser iwwer dÕEntwŽcklung vum M‘nsch a sengem geeschtege Liewen. Interessant ass e Seminaire mam fransŽischen Titel: Ë AILES ƒGALES, iwwer dÕBezŽiungen t‘schent Mann a Fra an der Koppel an dem Familljeliewen. Donieft hutt der dÕMŽiglechkeet un themateschen Owender iwwer dÕWŠerter an der KannererzŽiung deelzehuelen. Wann dat eent oder dat anert iech usprŽcht, da k‘nnt dir natierlech dem Radio ARA direkt uruffen, um 22 22 89, am Bah‡Õ’ Zenter um 44 22 20 oder um Internet ‘nnert www.bahai.lu. Alles Guddes, e schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch w‘nscht iech Šre Jean-Marie.

177 Internationalen Dag vum Fridden
Sendung 177. D‘se Sonndeg ass internationalen Dag vum Fridden. Samschdes m‘ttes vun 3 bis 7 um Knuedler ginn et eng ganz Rei vu Manifestatiounen a StŠnn zum Thema Fridden an Non-Violence.Êènnert deenen 21 Organisatiounen dŽi matmaache fannt dir dÕCaritas an hir Cellule Friddensf‘rderung, Jugend fir Fridden a Gerechtegkeet, dÕPrimŠrschoul ÇÊam PŠschÊÈ vu Rodange, den CPOS, de Centre de MŽdiation, Peace Factory an och dÕBah‡Õ’gemeng. D‘se Weekend vum Fridde ass ‘nnert dem Patronage vun eiser Grand-Duchesse Maria Theresa, a g‘tt ‘nnerst‘tzt vum Ausseministerium an der Stad L‘tzebuerg. Sonnd‘s geet et weider am Centre Culturel zu Bouneweg mat Gebieder fir de Fridden an dem Thema: Fir de Fridden handelen. Niewent de Gebieder, Lidder an Uriede vun de verschidde reliŽise Vertrieder kritt dir och e Fr‘ndschaftsglieschen offrŽiert. Dat also e Sonndeg um 5 am Centre Culturel zu Bouneweg.
ÇÊDe Fridden ass Luucht, de Krich dogŽint dÕDŠischtert. De Fridden ass dÕLiewen, de Krich den Doud. De Fridden weist de Wee, de Krich de Feeler. De Fridden ass dÕErliichtung vun der Welt vun der M‘nschheet, de Krich ass den ZerstŽierer vun de m‘nschleche Fondatiounen.ÊÈ 82
Fridde kann een net einfach virschreiwen, Fridden ass Prozess. De Verstand an dÕHŠerz vu ville mussen seche Šnneren, HŠerzer dŽi Jorhonnerte vu Kricher a Gewalt mat der Iddi geprŠgt hunn dass de M‘nsch e w‘llt DŽier ass.
DÕZukunft hŠngt vun eisem W‘llen of, wierklech eppes anescht ze man, vun eisem W‘lle mat der Kultur vun der Gewalt opzehalen. Mat deem Zil am Kapp, huet Generalversammlung vun de Vereenten Natioune vun 2000 bis 2010 dÕJorzŽngt vum Fridden an der Non-Violence ernannt. Un d‘ser Konstruktioun vum Fridden sinn dÕBah‡Õ’ dÕWelt iwwer stŠnneg amgaang ze schaffen, an dat z‘nter mŽi wŽi 150 Joer. DÕInspiratioun dofir hu si an de LŽiere vun hirem Glawe fonnt. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soen: Ç Dass jidderee sech vun iech bemŽit, all seng Gedanken a sŠin HŠerz der LŽift an der Eenheet ze riichten. Dass der engem Krichsgedanke mŽi e staarke Gedanke vu Fridden entgŽintsetzt. E Gedanke vun Haass muss zerstŽiert ginn duerch e mŽi staarke Gedanke vu LŽift. DÕKrichsgedanken zerstŽieren all Harmonie, dass een sech gutt fillt, all Rou an all Satisfaktioun. DÕGedanke vun der LŽift schafe Bridderlechkeet, Fridden, Fr‘ndschaft a GlŽck.È 83
Dat do war vlŠicht eng KŽier e geckegen Dram, eng Utopie. Haut ass et dat wat dŽi meeschte Leit ustriewen.
Et brauch een e ganze Koup Courage fir sech fir de Fridden anzesetzen. E Glawen dass Fridden och de Plang vu Gott ass an dass en eis dobŠi h‘lleft. Fir de Fridde schaffe k‘nne mer n‘mme wa mer zur fester Iwwerzeegung kommen dass de M‘nsch net e w‘llt DŽier ass mee am Fong gutt ass.
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte seet Gott dem M‘nschÊ: ÇÊEch hu meng LŽift fir dech kannt, dofir hunn dech dech erschaf. ... Du bass meng Luucht, a mŠi Liicht ass an dir. Ech hunn dech rŠich erschaf an dir hunn ech meng Gonscht ginn. É Dir sidd meng SchŠtz an an iech hunn ech dÕPŠrele vu menge Geheimnisser an dÕBijou‘ vu mengem W‘sse verbuergen.ÊÈ
Mee d‘s SchŽinhŽit an d‘se RŠichtum, dŽi am M‘nsch leien, si potentiell a jidderengem. N‘mmen dÕErzŽiung brŽngt et fŠerdeg d‘s Edelsteng am M‘nsch zum VirschŠin ze brŽngen.
An et ass do wou dÕReliounen hire S‘nn fannenÊ: si brŽngen dem M‘nsch d‘s ErzŽiung, dŽi et him erlaben, dŽi gutt Dugenden an him zÕentwŽcklen. An deem aneren och e StŽck vu Gott ze gesinn. DÕVerantwortung an dÕAufgab vun de ReliŽise lŠit doranner eis kloer ze man, dass eis ènnerscheeder eise RŠichtum sinn an eng wonnerbar Gelee‘nheet eis besser kennenzelŽieren. Rassissmuss ass keng Meenung mee e Verbriechen.
Mee och dÕreliŽis Viruerteeler bleiwe leider weiderhi bestoen, fest verankert, an dat duerch den Usproch un dÕExklusivitŽit, dass d‘s oder dŽi Relioun dŽi eenzeg richteg ass, dŽi eenzeg Wourecht huet.
DobŠi fanne mer an de Bah‡Õ’ Schr‘ften dass Ç dÕfundementaalt Zil vum Glawe vu Gott a senger Relioun doranner lŠit, dÕInteresse vun der m‘nschlecher Rass ze schŸtzen, seng Eenheet zÕetablŽieren, an ‘nnert de M‘nschen de Geescht vun der LŽift an der Bridderlechkeet zÕentwŽcklen. Hitt iech dovun dass d‘se Glawen ‘nnert iech dÕQuell vun Onst‘mmegkeet a StrŠit g‘tt, vun Haass a Feindschaft. Dat ass de Wee deen dir goe musst, dŽi onbeweglech Fondatioun, op dŠr dir baue musst. É Haalt iech un deem fest, wat iech een deen anere mŽi no brŽngt an iech eenegt.È
WŽi kann een de Fridde bauen, wann een net voll a ganz ageholl ass vum Prinzip vun der EenheetÊ? ãDÕWuelergoe vun der M‘nschheet, hire Fridden an hir SŽcherheet k‘nne ni erreecht ginn, wann hir Eenheet net fest etablŽiert ass.Ò D‘sen Appel fir dÕEenheet ass keen Appell fir dÕUniformitŽt oder eng Opfuederung sŠi Glawen opzeginn. Et ass dÕUnerkennung, dat, wat ‘mmer och eis ènnerscheeder sinn, dass mir all eis geeschteg Inspiratioun vun enger an dŠrselwechter Quell krŽien. DÕRelioune sinn all dŽi verschidden Expressioune vun dŠrselwechter g‘ttlecher RealitŽit.
SouwŠit zu d‘sem internationale Friddensdag d‘se Weekend. Iech Radio ARA Nolauschterer alles Gudds a bis dÕnŠchst Woch. €re Jean-Marie.

178 Presentatioun vum Film: Prendre de lՎlan
Sendung 178. Prendre de lՎlan, en neie Film iwwer dÕBah‡Õ’ AktivitŽiten uechter dÕWelt. En neie Film iwwer de Bah‡Õ’ Glawen ass eraus: Prendre de lՎlan. Grond fir d‘s Produktioun vu 46 Minutten ass dŽi nŽngt international Konventioun an Israel gewiescht, wou all f‘nnef Joer, dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium demokratesch gewielt g‘tt. Dir kritt d‘s Cassette am einfachsten iwwer de Bah‡Õ’ Zenter an der Stad a fir eis Radio ARA Nolauschterer hu mir haut zwou VidŽoen ze verschenken. An dat op normal Videoskassette oder op DVD-CD.
D‘se Film verm‘ttelt e Bild wat dÕBah‡Õ’ uechter dÕWelt alles maachen, wŽi se sech konkret engagŽieren a wat hiren Alldag ass. An Afrika zu Zambia geet et lass. De Chef vum Stamm an engem ofgelee‘nen Duerf, dee bis elo dÕabsolutt Muecht iwwer seng Awunner hat, huet sech entschloss, dÕFrae mat an dÕGemengeberodung ze huelen. De Bah‡Õ’ Glawen steet fir hien am Zentrum vu sengem Liewen. En Awunner zielt dass e muss 85km mam V‘lo fueren, fir op dÕHaaptstrooss ze kommen, fir k‘nnen e BrŽif fortzeschŽcken. Am Duerf gesŠit een wŽi dÕKannerklasse gehale ginn, wŽi se zesumme lŽieren a bieden.
An den anere sechs Deeler vu jeweils siwwe Minutte kritt een e kuerzen AblŽck an dÕBah‡Õ’ Liewen zu Vancouver a Kanada, zu Mantova an Italien, zu Subang jaya a Malaysia, zu Perth an Australien, zu Cartagna a Kolumbien an zu Murang a Sunsari am Nepal.

179 Geld
Sendung 179, 3ten a 4ten Oktober 2003. WŽi jidderee vun eis, all Clibbchen an Organisatioun, brauch de Bah‡Õ’ Glawen och finanziell M‘ttele fir sech zÕentwŽckelen. All Bah‡Õ’ ka mat senge Su‘ maache wat e w‘llt. Et ass keen do, dee kontrolŽiert op een eng Contributioun mŽcht oder net. Finanziell M‘ttele hei zu L‘tzebuerg sinn zum Beispill fir de Bah‡Õ’ Zenter noutwendig, fir Publikatiounen, fir dÕSekretariat, fir Invitatiounen ze schŽcken, fir verschidden national an international Projeten zՑnnerst‘tzen. Et ass den TrŽsorier vum Nationale Rot vu L‘tzebuerg, deen e Bilan zesummestellt. Transparenz besteet doran dass jidderee weess wŽi dÕSue verwennt ginn a wŽivill Suen erakommen. Ausser dem TrŽsorier, weess keen, wie wŽivill Sue spent. Genau sou wŽi bei de Bah‡Õ’ Walen, g‘tt et keng Lescht mat Kandidaten a wat dÕKontributiounen ubelaangt g‘tt et keng L‘scht mat de Nimm vun de Leit dŽi spenden. Et huet och keen dÕRecht, aner Bah‡Õ’ opzefuederen eng Kontributioun ze man. D‘s Entscheedung h‘llt deen Eenzelne selwer. Op lokalem Plang g‘tt et e lokale Rot, och mat engem TrŽsorier, deen sech ‘m dŽi lokal Ausgabe bek‘mmert. Wann ech elo gŠr als Bah‡Õ’ eng Contributioun man, ginn ech dem TrŽsorier dÕSuen oder e Scheck, an ech krŽien eng Quittung vun him. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fanne mer eng Rei Texter dŽi eis encouragŽieren, Contributiounen ze man. Dass mer eis a schlechten ZŠiten net bekloe sollten an a gudden ZŠiten generŽis sollte sinn. Dass et guer net drop uk‘nnt, wŽivill mer ginn, mee vill mŽi mat wŽi enger Astellung eis Contributioun maachen. Ass et e Sacrifice Û25 ze ginn wann een der all Mount Û10.000 verdŽngt, oder ass et e Sacrifice Û1 ze ginn, wann een eng ganz kleng PŽi huet?
Sue gi gebraucht fir Idealer ‘mzesetzen. DÕErzŽiung vun eise Kanner; dÕLeit iwwer dat informŽieren, firwat dÕBah‡Õ’ sech asetzen a wat se gleewen. Sue gi gebraucht fir Infrastrukturen opzebauen, op lokalem, nationalen an internationalem Plang. DobŠi gett dee grŽissten Deel vun der Aarbecht am Volontariat gemaach.
Fir e Bah‡Õ’ ass dÕSpenden ee geeschtegt Virrecht, duerch dat hie sech vum Materiellen dŽtachŽiere lŽiert an an engems seng Gemeinschaft ‘nnerst‘tzt. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte ginn eis zum Thema Matginn e flott Beispill: Mir solle sou wŽi e Buer oder eng Quell sinn; dŽi stŠnneg, ouni opzehalen, alles g‘tt, wat se huet; an dŽi stŠnneg aus enger onsichtbarer Urquell hiert dÕWasser er‘mkritt. èmmer ze ginn, zum Wuel vun eise Matm‘nschen, ouni sech elo Suergen ze man, dass een e beemol nŠischt mŽi huet, awer sech k‘nnen absolutt drop verloossen, dass et eng Quell vu RŠichtum a Guttheet g‘tt, dŽi ni ophŠllt mat flŽissen Ð sech esou ze verhalen Ð dat ass en fait, dÕGeheimnis vum richtege Liewen.
Sou wŽi e Bam, deen en Deel vu senge Blieder a Friichte verlŽiert, dŽi op de Buedem falen an dem Bam sou er‘m Kraaft a Wuesstum ginn, sou sollte mir och dankbar sinn fir dat wat mer hunn. AnersŠits soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften och ganz kloer dass Gott selwer eiser net brauch a scho guer net eis finanziell M‘ttelen.

180 Sozial an ekonomesch EntwŽcklung, Bah‡Õ’ Approche
Sendung 180, 10ten an 11ten Oktober 2003. FŠnke mer eis Emissioun haut mat enger Invitatioun op eng Konferenz zu Walfer nŠchsten Donneschdeg den Owend am Centre Prince Henri un. DÕEsther Zana-Nau, Economistin, Business Development Manager a frŽier Directrice de Recherches g‘tt d‘ser ConfŽrence Žconomique folgenden TitelÊ: Y a-t-il place pour des valeurs Žthiques dans lՎconomie mondialisŽeÊ? Vu Cancun bis Duba•, dÕinternational CommunautŽit ass op der Sich no M‘ttele fir eng international Regulatioun vun der Weltwirtschaft ze fannen. Ass e sou eng Regulatioun an den aktuelle Konditioune vun der Mondialisatioun iwwerhaapt mŽiglech? WŽi kann een dÕMondialisatioun verstoen? G‘tt et eng FatalitŽit an ass se ethesch akzeptabelÊ? èm d‘s Froe geet et an d‘ser Konferenz, an dat wŽi gesot nŠchsten Donneschdeg Owend, um 8 Auer am Centre Prince Henri zu Walfer. OrganisŽiert ass d‘s Konferenz vun der Bah‡Õ’ Gemeng Walfer.
Zum Thema vun der Weltwirtschaft passt och ganz gutt eng nei Publikatioun vum BŸro fir sozial an ekonomesch EntwŽcklung vun der internationaler Bah‡Õ’ CommunautŽit. Fir dÕBesserung vun der Welt Ð DÕweltwŠit Approche vun der Bah‡Õ’ Gemeng zur sozialer an ekonomescher EntwŽcklung.
Den Engagement zur EntwŽcklungsh‘llef f‘nnt een an de Bah‡Õ’ Schr‘ften, dŽi soen dass all M‘nsch ãerschaf gouf fir eng Zivilisatioun weiderzefŽieren dŽi stŠnneg avancŽiert.Ò Bah‡ÕuÕll‡h huet geschriwwen, ãMaach dŠi Bescht fir dech ‘m dÕBesoie vun der ZŠit ze befaassen an dŠr s de liefs an zentrŽier deng Iwwerleeungen op dÕUsprŽch an dat wat dŠin ZŠitalter brauch.Ò Fundamental zum Bah‡Õ’ Glawen ass dÕIwwerzeegung dass all Persoun, all Vollek, all Natioun hiren Deel bŠizedroen huet fir eng friddlech a rŠich global Gesellschaft opzebauen.
Am traditionellen Denken iwwer dÕEntwŽcklungsh‘llef huet dÕRelioun sou gutt wŽi keng Roll gespillt. Ausserdeem stellt ee fest, dass obschonn immens vill Suen an dÕEntwŽcklungsh‘llef gestach goufen a vill Efforte gemaach goufen, sech nach ‘mmer keng kloer Strategie erausgeschielt huet. Sou ass et keng grouss Iwwerraschung dass an der lescht mŽi driwwer geschwat g‘tt, wŽi eng Kontributioun SpiritualitŽit a Relioun zur EntwŽcklungsh‘llef maache kŽint. Et ass genee zu deem Thema wou d‘s Publikatioun dÕBah‡Õ’ Approche duerch konkret Beispiller duerstellt, e Prozess wou iwwer EntwŽcklung bŠigelŽiert g‘tt, vum lokalen zum globalen Niveau, an dat duerch Aktioun, dÕNodenken iwwer dÕAktioun, studŽieren, Berodung, dÕSystematisatioun vun der Erfahrung an Training a Formatioun.
Bah‡Õ’ gesinn EntwŽcklung als eng weltwŠit Enterprise mam Zil, alle M‘nsche RŠichtum ze brŽngen, an dat am W‘ssen dass mer an enger ZŠit liewe wou eng Weltzivilisatioun amgaang ass z'entstoen. D'Bah‡Õ’ Schr‘ften erklŠren, dass d'M‘nschheet an engem ZŠitalter vun enger Transitioun ass, am beschte beschriwwen als e Passage vu kollektiver Kandheet hin zu enger kollektiver MaturitŽit. Wat d‘st ZŠitalter vum Erwuessesinn auszeechent ass d'Vereenegung vun der m‘nschlecher Rass. A fir dat z'erreeche brauche mer Prinzipie vu Gerechtegkeet. DŽi grouss Kluft dŽi am Moment t‘schent Aarm a RŠich besteet duerf nemŽi weiderbestoen. D'Awunner vun der ganzer €erd sollte k‘nne vun de Friichte vun enger materiell a spiritueller globaler Gesellschaft profitŽieren. Fir sou eng Gesellschaft ze schafen, ass et wesentlech, dass Leit iwwerall d'MŽiglechkeet krŽien, sech un d‘sem konstruktive Prozess ze bedeelegen.
D'KapazitŽit vum Eenzelnen, vu CommunautŽiten an Institutiounen opzebauen, fir effektif un d‘se Prozesser matzeschaffen, dat ass dŽi Žischt Aufgab vun EntwŽcklung. D'Publikatioun weist dann un Hand vu konkrete Beispiller wŽi den Eenzelne sŠi Potential erf‘lle kann an dat duerch den DŽngscht un der M‘nschheet.

183 DÕChangementer an der Welt an deem Eenzelne seng Verantwortung
Sendung 183, 31ten Oktober an 1ten November 2003. D‘slescht war den HŠr Arbab, Member vum hŽchste Gremium am Bah‡Õ’ Glawen e puer Deeg zu L‘tzebuerg fir sŠi Jong ze besichen. Bei dŠr Gelee‘nheet huet hien e klenge Virtrag gehalen. Hei elo e kuerze ResumŽ vun deem wat mir besonnesch gutt gefall huet.
WŽi den Dr Arbab sŠin Doktorat an der Physik an der Mathematik als jonke Mann an de 60er Joeren zu Berkely an Amerika fŠerdeg hat, wollt hien e puer Joer a SŸdamerika sŠi W‘sse op den Unie verm‘ttelen. Hie war awer sou ugezunn vun der Atmosphere an de M‘nschen, dŽi e ganz anere Liewensstandard hate wŽi an Amerika, dass hien iwwer zwanzeg Joer bliwwen ass. Zesumme mat aneren hu si eng UniversitŠt gegr‘nnt a vill EntwŽcklungsprojete gestart. Als Bah‡Õ’ war fir hien natierlech dÕErzŽiung vun hŽchster Bedeitung fir dÕEntwŽcklung vum Eenzelnen an der Gesellshaft. Eppes wat mer gutt gefall huet ass d‘st Raisonnement. Et ass vill mŽi einfach Entscheedungen ze treffen wann ee vun enger Saach ugezunn ass. Wann ee sech forcŽiert oder forcŽiert g‘tt, ass et vill mŽi schwŽier eppes ze man. A sou war et mam HŠr Arbab am Liewen. Hie war meeschtens vu Saachen ugezunn, wŽi dass e forcŽiert war, se ze man.
D‘s Emissioun riicht sech un all dŽi, dŽi hiert Liewe gŠr selwer an dÕHand huelen a selwer e Katalisator fir Changementer ginn. DÕRapiditŽit vun de Changementer war an der Geschicht vun der M‘nschheet nach ni sou grouss a sou sŽier wŽi an de leschten 200 Joer. DÕEvolutioun vun der M‘nschheet kann ee mat der EntwŽcklung vum M‘nsch verglŠichen. An haut huet dÕM‘nschheet hir Kandheet haneru sech an de Lichts‘nn vun der Jugend ass amgaang sech an dÕMaturitŽit vum Erwuessesinn ‘mzewandelen. Natierlech ass alles dat eng turbulent EntwŽcklung, wou och alt emol dÕFaze ewechflŽien. Alles an allem kann een haut an der ganzer Welt zwee Prozesser feststellen, zwou KrŠften. Eng Kraaft ass destruktiv. DÕWelt ass voll vu Konflikter t‘schent V‘lker, Regierungen an Natiounen. DÕAarmutt vun den Armen an de RŠichtum vun de RŠichen h‘lt stŠnneg zou. Den Honger an der Welt lŽisst all Sekonn honnerte vu Kanner verhŽngeren. Bei wŠitem dŽi schl‘mmste Kraaft dŽi destruktiv ass, ass dŽi moralesch Desintegratioun. FrŽier wŽi haut hunn dÕLeit gelunn, mee frŽier war et kloer dass lŽien am Fong schlecht ass an et war een sech an deem Punkt eens. Haut ass et anescht. Haut ginn et Presidenten a Ministeren dŽi lŽien an dobŠi erw‘scht ginn. An et ass esougutt wŽi keen deen eppes dergŽint mŽcht. Net n‘mmen dat mee et ass oft esou dass et an der Rei ass ze lŽien, wann een zum Schluss Recht kritt a gew‘nnt. Wann ee verlŽiert war et eng falsch DŽcisioun ze leien a wann e w‘nnt war et nŽideg a richteg ze lŽien! Fir beim Thema vun der Wourecht ze bleiwen, sou ass et frŽier duergaang fir ze soen: Ech lŽien net, ech soen dÕWourecht. Haut ass dat net n‘mme vill mŽi schwŽier mee et geet nemŽi duer ze soen: Ech lŽie jo net, also geet dat duer. DÕDugend vun der Wahrhaftegkeet, der vŽracitŽ ass vill mŽi wŽi dat. Et muss een och dŽi nŽideg ErzŽiung hunn fir k‘nne selwer zÕentscheeden wat wouer, richteg a wat falsch ass. SŽcher ass dat och e Wee op deem mer sinn, well 100% k‘nne mer jo seele sinn. Also heescht et haut seng MoralitŽit aktiv ze liewen. An dat ass sŽcher schwŽier an engem Entourage wou alles erlaabt ass, sou laang een zum Schluss gew‘nnt.
DŽi zerstŽierend Kraaft an der Welt huet nach eng aner Charakteristik, an zwar ass se vill mŽi spektakulŠr wŽi dŽi opbauend Kraaft. Huele mer dÕBeispill vun engem HŽichhaus wat an zwou Minutte mat H‘llef vun Dynamit gesprŽngt g‘tt. Do g‘tt et eppes ze kucken. Do st‘bst et an et mŽcht KamŽidi. An do dernieft kucke mer wŽi Zill fir Zill en anert HŽichhaus nees opgeriicht g‘tt. Et mŽcht net vill KamŽidi an dauert sŽcher mŽi laang. DÕKanner w‘ssen direkt wat mŽi flott ze kucken ass.
Wat sinn dann dŽi opbauend KrŠften an der Welt dŽi een elo scho gesi kann? DÕGlŠichheet vu Mann a Fra. DÕRasseglŠichheet. MŽi a mŽi ErzŽiung fir jiddereen. Vun d‘sen an anere Prinzipier huet Bah‡ÕuÕll‡h schonn iwwer honnert Joer geschwat. An haut si mer nach e gutt StŽck dervun ewech. Awer et ka kee mŽi haut zumannst ‘ffentlech soen, dass dÕMŠnner mŽi intelligent wŽi dÕFrae sinn, oder dass dŽi wŠiss Rass besser ass wŽi dŽi schwaarz. Alles dat geet lues a lues viru sech a brauch seng ZŠit. Bah‡ÕuÕll‡h huet vun der kolletiver SŽcherheet geschwat an d‘st Prinzip gouf vun de Vereenten Natiounen wŠhrend dem Golfkrich fir dՎischt ugewantt. Vun de Motivatioune fir all dat soll hei net geschwat ginn. Genee sou elo virum kuerzem am Irakkrich. Dee mŠchtegste PrŠsident vun der Welt huet gemengt seng Natioun misst dÕSaache selwer an dÕHand huelen an haut gesi mer dÕKonsequenzen dovun. An deem Mooss, dass haut gesot g‘tt, sou eppes soll vun de Vereenten Natioune best‘mmt ginn.
Et kann een dÕWelt mat engem StŽck Stoff verglŠichen, wat vun alle SŠiten gezunn an zerappt g‘tt. Et kann een net genee soen, wie responsabel fir wat ass. Wann een dat StŽck Stoff w‘llt flŽcken, mierkt een oft sŽier, dass een einfach nemŽi mat flŽcke fŠerdeg g‘tt. Dofir brauche mer haut och Institutiounen, dŽi eng nei Welt opbaue k‘nnen, mat enger aktiver MoralitŽit. Eng Welt wou jidderee seng Verantwortung spiert. Dat ass haut dŽi grŽissten Erausfuerderung. Mir k‘nnen och soen, esou laang et mir hei gutt geet brauch ech jo nŠischt ze maachen. Awer wŽi laang dat geet ass schwŽier ze soen. An dŽi aner Fro dŽi een sech da stelle kann ass dŽi wivill UstrŽngungen ee maache w‘ll fir sech aktiv un enger besserer Welt ze bedeelegen. MŽi doriwwer an eisen nŠchsten Emissiounen, a bis dohin e schŽinen an interessante Weekend.

184 Visite du Professeur Davachi au Luxembourg (op fransŽisch)
Sendung 184, 7ten November 2003. Le lundi 27 octobre dernier, ˆ lÕinvitation de la communautŽ bahaÕie du Luxembourg, nous avons eu le plaisir de recevoir, la visite dÕune personnalitŽ Žminente, le Docteur Davachi , Professeur de cardiologie infantile au New York Medical College et Consultant auprŽs des Nations-Unies et pour lÕOMSÊ: Organisation Mondiale de la SantŽ. Outre ses nombreux travaux et publications en matire mŽdicale, M. Davachi a consacrŽ une bonne partie de sa carrire ˆ la dŽfinition de moyens efficaces de prŽvention des maladies actuelles liŽes aux maux de notre sociŽtŽÊ: le SIDA, la drogue, lÕalcoolisme, la violence. Il a ŽtŽ consultant pour de nombreux pays et a beaucoup servi, notamment en Afrique . Au cours de ses nombreux voyages ˆ travers le monde, il a rencontrŽ des Chefs dÕEtat, parlementaires, Ministres de la santŽ, de la justice, et de lՎducation et a partout pr™nŽ une approche holistique de lՎducation des enfants, en insistant sur lÕurgence dÕintŽgrer dans les programmes Žducatifs nationaux les valeurs morales ˆ inculquer aux enfants, ds leur plus jeune ‰ge.
M. Davachi nous a fait bŽnŽficier de ses connaissances et expŽriences enrichissantes au cours de la confŽrence quÕil a prŽsentŽe au Centre bahaÕi et qui portait surÊ: Les valeurs morales et Žthiques dans lՎducationÊ: une approche scientifique. En voici les idŽes ma”tresses: Le monde affronte actuellement une profonde crise de nature morale et spirituelle qui se manifeste par lÕabus dÕalcool et de drogues, le Sida, et lÕensemble des prŽjugŽs gŽnŽrateurs de violence. Quand on est mŽdecin, on sait que le plus important est de faire le bon diagnostic et de donner le traitement appropriŽ ˆ la maladie identifiŽe. Si lÕon voit que le traitement ne conduit pas ˆ la guŽrison mais que la maladie continue ˆ sÕaggraver, il faut alors se rendre ˆ lՎvidence que le traitement choisi nՎtait pas le bon et en changer sans tarder. Il en est de mme face aux maux de notre sociŽtŽ: si la maladie de notre sociŽtŽ est dÕordre moral, aucune rŽponse militaire ou policire, aussi forte soit-elle, ne pourra arrter ce mal, la rŽponse doit tre aussi, dÕordre moral. Monsieur Davachi raconte comment dans un pays dÕAsie qui rencontrait de graves problmes de trafic et de consommation de drogues, la politique rŽpressive Žtait dÕune grande sŽvŽritŽ. ÇÊChez nousÊÈ, lui avait dit le Ministre de la Justice, ÇÊon ne tergiverse pas, la peine de mort est requise si lÕon vous arrte avec quelques grammes de drogue sur vous.È Monsieur Davachi a alors demandŽ: ÇÊEt vous avez exŽcutŽ de nombreuses personnes depuis la promulgation de cette loi?È Le Ministre rŽpond firement: Çoui, beaucoup!È Monsieur Davachi demande alorsÊ: ÇÊEt avez-vous notŽ une diminution de la consommation de drogues?È Le Ministre, un peu embarrassŽ, rŽpondÊ: ÇÊje dois avouer que non, au contraire, nos statistiques augmentent de faon alarmanteÊÈ Et Monsieur Davachi de conclure que lÕaspirine est certes un excellent mŽdicament mais donner seulement de lÕaspirine pour une angine ne rŽsout pas le problmeÊ!
Il existe deux types de forces, nous dit-il, qui nous gouvernent dans la vie: La force externe: cÕest celle de la sociŽtŽ, la police. Elle nÕest pas lˆ pour amŽliorer le caractre des gens, mais pour la protection de la sociŽtŽ et la punition. Mais quelle que soit la sŽvŽritŽ de cette force externe, elle ne suffit pas ˆ prŽvenir tous les maux de notre sociŽtŽ. LÕautre force est de nature interne, elle est notre conscience, cÕest elle quÕil faut promouvoir. CÕest elle qui est notre vŽritable rempart. Seule lՎducation morale peut renforcer cette force interne et apporter le changement fondamental dans le comportement des hommes qui permettrait de soigner efficacement et prŽvenir ces maladies de notre sociŽtŽ.
Mais il sÕagit de savoir de quelle morale parlons-nousÊ? Nous sommes face ˆ des problmes de dimension planŽtaire. Il y a par exemple, 70 millions de personnes atteintes du SIDA dans le monde, en Afrique du Sud il y a 600 personnes qui en meurent chaque jour. Le virus ne conna”t pas de frontires. La violence gŽnŽrŽe par la perte de tous repres moraux nÕest pas lÕapanage dÕune seule sociŽtŽ. Toutes les sociŽtŽs du monde sont confrontŽes ˆ la mme problŽmatique. De plus, nos sociŽtŽs sont de plus en plus multiculturelles. Alors, choisir telle ou telle moralitŽ risque de ne pas convenir ˆ une partie de la sociŽtŽ. Donc, il sÕagit dÕidentifier quelques valeurs de nature universelle qui correspondraient aux attentes de tous et qui permettraient lÕacquisition de vertus pr™nŽes par toutes les cultures. Quel gouvernement responsable ne souhaite pas que son peuple se dŽveloppe dans une sociŽtŽ juste et moraleÊ? Aucun. Tous les gouvernants sont accablŽs par la gravitŽ des statistiques et recherchent des rŽponses appropriŽes. Il est de leur responsabilitŽ de mettre en place ces cursus dՎducation morale dans les programmes des Žcoles car cette Žducation doit commencer trs t™t. La formation du caractre est pratiquement finie ˆ la pubertŽ, mme si notre caractre continue ˆ sÕaffiner tout au long de notre vie, le changer radicalement devient trs difficile voire impossible aprs la pubertŽ.
Les enfants ont plusieurs sortes de capacitŽs: physiques, intellectuelles, morales, et spirituelles. Si lÕon considre la manire dont nos systmes scolaires sont organisŽs actuellement, tous les efforts portent sur le dŽveloppement des deux premires capacitŽs: les physiques et intellectuelles. Trs peu est consacrŽ au reste. Ce dŽsŽquilibre est la cause de la crise morale et spirituelle de notre monde. LՎducation spirituelle est de la responsabilitŽ de la famille en fonction de leurs religions, mais lՎducation morale est de la responsabilitŽ des gouvernements.
Alors quelles sont ces valeurs essentielles et universelles ˆ dŽvelopper dans nos systmes scolaires. Leur absence est la cause de chacun des problmes dont nous entendons parler chaque jour: lÕintŽgritŽ, la vŽracitŽ, tre digne de confiance, la gŽnŽrositŽ, la compassion, la justice, la poursuite de lÕexcellence, le respect de soi et des autres, le service des autres, lÕunitŽ et lÕunitŽ dans la diversitŽ.
Monsieur Davachi insiste beaucoup sur lՎducation au principe dÕunitŽ dans la diversitŽ car nous dit-il, partout dans le monde, lÕintolŽrance et les prŽjugŽs religieux, raciaux, Žconomiques et sociaux conduisent ˆ la violence et dŽgŽnrent en guerres dans de nombreux endroits de la plante. Pour prŽvenir cela, il nous faut changer la culture de haine perpŽtuŽe jusquՈ prŽsent, en culture dÕunitŽ. Si nous semons la haine, nous ne pouvons rŽcolter que de la haine. Si nous voulons vivre dans la paix et la sŽcuritŽ, il faut semer la graine de lÕunitŽ en enseignant que la diversitŽ est richesse mutuelle et doit tre glorifiŽe.
ÇConsidŽrez lÕhomme comme une mine riche en pierres prŽcieuses dÕune valeur inestimable. Seule lՎducation peut lÕamener ˆ en livrer les trŽsors et permettre ˆ lÕhumanitŽ dÕen profiter.È

185 GenerositŽit
Sendung 185 14ten a 15ten November 2003. GenerositŽit ass eng vun den Dugenden, dŽi an de Bah‡Õ’ Kannerklassen hei zu L‘tzebuerg ‘nnerriicht ginn. M‘tschgiewegkeet, mat deenen aneren deelen a matginn. GenerŽis sinn, heescht virun allem ginn, well een et w‘llt, an net mat der Iddi am Kapp, eppes dofir er‘mzekrŽien. Engem eppes ginn bedeit och dass ee g‘tt ouni sech Gedanken driwwer ze maachen, wat mat eisem Cadeau geschitt. 'Abdu'l-Bah‡, de Jong vu Bah‡ÕuÕll‡h, dem Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun ass fir dÕBah‡Õ’ e Virbild an allen Hisiichten. SŠi Liewe war e Liewe vum DŽngscht an H‘llef fir dŽi Aarm an dŽi, dŽi an Nout waren. Hei eng kleng Geschicht aus sengem Liewen, dŽi weist, wŽi grouss sŠin HŠerz wierklech war. DÕGeschicht riicht sech virun allem un dÕKanner:
ãEnges Daags ass 'Abdu'l-Bah‡ vu sengem Papp geschŽckt gi fir ze kucken op dÕHiirten, dŽi sech ‘m seng Schof k‘mmeren, och gutt schaffen. 'Abdu'l-Bah‡ war deemools nach e klengt Kand an dÕVerfollegunge vu sengem Papp a senger Famill haten nach net ugefaang. Bah‡ÕuÕll‡h hat zu dŠr ZŠit e grousst StŽck Land an de Bierger an etlech HŠerden HŠmmelen. WŽi 'Abdu'l-Bah‡ sech alles ugesinn hat an nees goe wollt, sot de Mann deen hie begleet huet: ã€re Papp g‘tt all Hiirt ‘mmer e Geschenk ier e geet.Ò 'Abdu'l-Bah‡ war ee Moment roueg an huet nogeduecht, well een nŠischt hat fir hinnen als Cadeau ze ginn. De Mann bei him huet awer dropgehalen, dass hien hinnen eppes g‘tt, well dÕHiirden sech eppes erwaaden. An dunn hat 'Abdu'l-Bah‡ eng Iddi, iwwer dŽi hie ganz frou war! Hie gŽif den Hiirden all dÕSchof schenken, ‘m dŽi si sech bek‘mmeren.
Sengem Papp huet et vill Freed gemaach, ze hŽiere wŽi generŽis 'Abdu'l-Bah‡ mat den Hiirde war. Am Geck huet e gesot, dass jidderee gutt op 'Abdu'l-Bah‡ oppasse misst, well soss gŽif hie sech enges Daags nach selwer verschenken. Natierlech ass et genee dat wat 'Abdu'l-Bah‡ sŠi ganzt Liewe laang gemaach huet. Fir dÕM‘nschheet gouf hien alles wat en hat, all Ablak vu sengem Liewen, fir eis ze vereenegen an eis wierklecht GlŽck ze brŽngen.Ò
Et gehŽiert zum RŠichtum vum Bah‡Õ’ Glawen, sou Geschichten ze hunn. Si h‘llefen net n‘mmen de Kanner, e Prinzip oder eng Dugend besser ze verstoen. DÕGeschicht vun de grousse Figuren am Glawen sinn ‘mmer e Virbild fir eist eegent Liewen.
Ouni GenerositŽit wier d‘s Welt eng traureg Plaz. An enger Welt ouni M‘tschgiewegkeet, wier all Cadeau mat enger Konditioun verbonnen, sou dass deen dee g‘tt eppes gew‘nnt. Dat ass net ginn.
Wann een eppes frŠiw‘lleg g‘tt, virun allem wann een eppes opg‘tt, ass dat a wichtege Wee, seng Geeschtegkeet ze Ÿben. Wann ee g‘tt dann ass dat oft och ustiechend fir dŽi aner. Wann eng Persoun generŽis ass, berŽiert dat och dÕHŠerz vun den aneren a si w‘llen och generŽis sinn. An domat huet jidderee mŽi vun deem wat se brauchen.
GenerŽis sinn heescht och, vu senger ZŠit ginn, seng Aarbecht sou maachen, dass et wŽi e Gebiet ass, kucke wie meng H‘llef brauche kann, zum Beispill meng Famill a meng Fr‘nn an Aarbechtskollegen. Et kann ee seng ZŠit ginn, sŠi W‘ssen, Saachen a Suen. Wat dŽi aner domat maachen, ass hir Saach. Et spiert een sech einfach gutt wann e generŽis matginn huet.
OfschlŽissend d‘st Zitat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: WŽi mer solle sinn: ãAm GlŽck g‘ff mat an am OnglŽck sief dankbar. Sief dÕVertraue vun dengem Noper wŠert, a kuck op hie mat hellen a fr‘ndlechen Aen. Sief e Schatz fir deen Aarmen, eng €ntwert op deen, deen no H‘llef jŠitzt an hal dŠi Verspriechen helleg.Ò

186 Buchvirstellung: DÕVerbuerge Wierder vu Bah‡ÕuÕll‡h, Deel 1/2
Sendung 186, 21ten an 22ten November 2003. DÕVerbuerge Wierder, e Meeschterwierk vu mystescher Poesie, gouf 1858 am Iraq geschriwwen. Laanscht den Ufere vum Floss Tigris, dŽif a Meditatioun, huet Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, nogeduecht, iwwer dŽi Žiweg BezŽiung t‘schent Gott an dem M‘nsch, iwwer de S‘nn vum Liewen an all dÕHŸrden dŽi virum M‘nsch leien, an dat um Wee vun der geeschteger Perfektioun. Aus sou enger dŽiwer Kontemplatioun koum dÕInspiratioun fir eng erstaunlech Kollektioun vu kuerze meditative Versen. An deene puer Zeile f‘nnt een eng Distillatioun vun deene geeschtege Wourechten, dŽi dÕzentral Kraaft hannert all de reliŽisen Traditioune vun der Vergaangenheet duerstellen.
Hei elo wat Bah‡ÕuÕll‡h am Ufank vun d‘sen Zeile schreift: ãD‘st ass dat wat aus dem RŠich vun der Herrlechkeet erofkoum, ausgeschwat duerch dÕZong vun der Muecht an der StŠerkt, a wat de frŽiere Propheten duergeluecht gouf. Dorauser hu Mir den dŽifste KŠer geholl an et an dÕKleed vun der Kierzt gekleed ...Ò
DÕWierder an d‘sen 153 Verse si fir de M‘nsch eng Virbereedung un den Appell dee Gott an eiser ZŠit un dÕM‘nschheet riicht. Si fŽieren dÕSŽil an eng Atmosphre vu Meditatioun dŽi eiser geeschteger EntwŽcklung h‘llefen an dŽi de M‘nsch un e Grad vu Bewosstsinn erhiewen, dŽi hie bis elo nach ni erreecht hat.
Et kann een e puer SŠite vun d‘sem Buch an enger KŽier liesen. Awer ee Vers geet schonn duer fir eng laang Meditatioun. All KŽier wann een en neie S‘nn an engem Vers f‘nnt, huet een e Schr‘tt no fir gemaach am W‘sse vun de ville Bedeitunge vun den hellege Schr‘ften.
DÕLiewe vum Auteur vun d‘se Versen ass aussergewŽinlech. 1817 ass hien an enger laang bestoender, nobler Famill a Persie gebuer. WŽi dÕBegr‘nner vun anere Relioune virun him, ass hien ouni Erbaarme verfollegt ginn an dat vum KlergŽ an dem Stat am Land vu senger Gebuert, a sŠi Glawe gouf grŽisstendeels vu sengen eegene Landsleit ofgeleent. E krut alles ofgeholl wat en hat, an de Prisong gehŠit, gefoltert an aus sengem Land an den Exil geschŽckt. 1868 gouf en zum Schluss liewenslŠnglech festgehal, an dat an der Strofkolonie zu Akka, zu Palestina, eng Plaz reservŽiert fir dŽi schl‘mmste Vebriecher vum ottomanesche RŠich, an deenen hir HŠnn dŽi persŽisch AutoritŽiten hien ausgeliwwert hunn. Als Gefaangenen ass Bah‡ÕuÕll‡h gestuerwen, no bal 40 Joer onvirstellbare Schwieregkeeten am Exil a Gefaangeschaft, am Alter vu 74 Joer.
DÕSchr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h, trotz de schwŽieren èmstŠnn vu sengem Liewen, bestinnn aus mŽi wŽi 100 BŠnn vu CommentŠiren, BrŽiwer, Gebieder a LŽieren. Am beschte bekannt dovunner si wahrscheinlech dÕVerbuerge Wierder. WŠhrend ville Joere gouf et just e puer geschŠtzte Manuskripter vun d‘sem Buch, iwwerreecht vun enger Hand an dŽi aner, a mat vill Suergfalt verstoppt vun deenen, dŽi sech der neier Relioun widdersat hunn.
Haut ass d‘st klengt Buch aus dem original perseschem an arabeschen an 69 Sproochen iwwersat an ass uechter dÕWelt belŽift. Wann och de Message vu Bah‡ÕuÕll‡h virun allem e Message vun universaler LŽift ass, setzt Hien awer och dÕGrondsteng vun enger neier Gesellschaft.
Fir ofzeschlŽissen, e puer Zeilen aus dem Buch: Verbuerge Wierder: ãA Mengen Aen, wat Ech vun Allem am lŽifsten hunn ass dÕGerechtegkeet; schwŠif net dovun of, wann s du Mech w‘lls a vernolŽisseg si net, sou dass Ech Mech dir uvertraue kann. Mat hirer H‘llef wŠerts du mat dengen eegenen Ae gesinn, an net duerch dŽi vun aneren, a wŠerts duerch deng eegen Erkenntnes w‘ssen an net duerch dÕW‘sse vun dengem Noper. Iwwerlee der an dengem HŠerz wŽi s de solls sinn. A Wierklechkeet ass dÕGerechtegkeet MŠi Cadeau fir dech an dÕZeeche vu Menger zaarter Gnod. Hal der dat virun Aen.Ò

187 Dat Žiwegt BŸndnes mam Herrgott84
Sendung 187 28ten an 29ten November 2003. Deen, deen alles erschaf huet ass Gott, deen OnverglŠichlechen. Gott ass dÕUrsaach vun allem wat existŽiert. Hien huet de M‘nsch erschaf an an him sŠin eegent Bild agravŽiert.
Bah‡ÕuÕll‡h seet dass dÕRealitŽit vu Gott onverstŠndlech fir dŽi m‘nschlech Intelligenz ass, well dat wat limitŽiert ass kann net vun deem verstane gi wat onendlech ass. DÕBiller dŽi dÕUnhŠnger vun anere Relioune sech vu Gott maachen sinn dÕFriichte vun hirer eegener Imaginatioun. Gott ass kee M‘nsch an en ass net einfach eng Kraaft dŽi iwwerall am Universum prŠsent ass. All dŽi Nimm dŽi mer Gott ginn, brŽngen et net fŠerdeg seng RealitŽit ze beschreiwen.
Bah‡ÕuÕll‡h schreift an de Verbuergene WierderÊ: ãEch hat eng LŽift fir dech zÕerschafen, also hunn Ech dech erschaf. Sief du also frou mat Mir, fir dass Ech dŠin Numm soe kann, an deng SŽil mam Geescht vum Liewen erf‘lle kann.Ò
DÕLŽift vu Gott fir eis ass dÕUrsaach selwer vun eiser Existenz. Mir sollten eis d‘ser LŽift ‘mmer bewosst sinn, well si eis beschŸtzt, eis ‘nnerst‘tzt an eis mat Liewe f‘llt. Sief et dass mer a Schwieregkeete sinn oder ob et eis gutt geet, ob mer traureg oder frou sinn, mir sollten ni vergiessen dass Gott seng LŽift andauernd iwwer eis sch‘tt.
DÕBah‡Õ’ LŽieren soen dass Gott, nodeem en eis aus senger LŽift fir eis erschaf huet, mat eis e BŸndnes, eng Allianz gemaach huet, dŽi Žiweg dauere wŠert. Dat Wuert Allianz bezitt sech op e Verspriechen oder e Kontrakt t‘schent zwou oder mŽi Persounen. An d‘ser Žiweger Allianz versprŽcht Gott dass Hien eis ni wŠert am Stach loossen. Konkret heescht dat, dass en eis duerch seng Manifestatiounen oder Propheten, sŠi W‘llen a sŠi grousse Plang matdeelt. Dat fransŽischt Wuert manifester bedeit an d‘sem Kontext eng Saach offenbaren oder enthŸllen dŽi bis elo nach onbekannt war. DÕManifestatioune vu Gott sinn eenzegaarteg a si offenbaren eis dÕWuert vu Gott. Et sinn universal ErzŽier dŽi eis bŠibrŽngen, wŽi een en accord mam W‘lle Gottes liewe kann a wŽi ee wierklechet GlŽck erreeche kann. Mir fannen ‘nnert de Manifestatiounen, Krishna, Moses, Zoraster, Budda, Jesus Christus, Mohamet an natierlech de B‡b a Bah‡ÕuÕll‡h, dŽi zwou Manifestatioune vu Gott fir Šis ZŠit.
Eng Allianz huet zwou SŠitenÊ; si g‘tt t‘schent zwou Parteie gemaach, woubei all Partei sech engagŽiert op eng gew‘ssen Aart a Weis ze handelen. Gott huet seng Engagementer nach ‘mmer agehalen. WŽi k‘nne mir also sŽcher sinn, eisen Deel zu der Allianz bŠizedroenÊ?
DÕAllianz seet eis dass et eis Žischt Aufgab ass, dÕManifestatioun vu Gott ze erkennen. De S‘nn vun eisem Liewen ass et Gott mŽi no ze kommen. An dŽi eenzeg MŽiglechkeet fir Gott mŽi no ze kommen ass wa mer seng Manifestatioun erkennen. Doranner lŠit eis Žischt Aufgab. De Bah‡Õ’ Glawen ass haut an der ganzer Welt verspreet a g‘tt ‘mmer mŽi vun ‘ffentlecher SŠit unerkannt. Ass et keng Erausfuederung erauszefanne wŽi e Message de Bah‡Õ’ Glawen huetÊ? Ass et net traureg wann ee sech hannert den Traditioune vun der Vergaangenheet verstopptÊ? DÕTelefonsnummer vum Bah‡Õ’ Zenter ass 442220 fir mŽi Informatiounen iwwer dat wat mir zu L‘tzebuerg ubidden, oder um Internet ‘nnert www.bahai.lu

188 Buchvirstellung: DÕVerbuerge Wierder vu Bah‡ÕuÕll‡h, Deel 2/2
Sendung 188, 5ten a 6ten Dezember 2003. Viru kuerzem hunn ech iech dat Buch Verbuerge Wierder vu Bah‡ÕuÕll‡h virgestallt. 1853, laanscht den Ufere vum Floss Tigris am Iraq geschriwwen, sinn dÕVerbuerge Wierder e Meeschterwierk vun dŽiwer Meditatioun iwwer dat wat de M‘nsch ass, a firwat de M‘nsch erschaf ginn ass. An den nŠchste puer Minutten elo en Žischten Deel aus dem Buch, wou den Herrgott sech un dÕM‘nsche riicht.
O Jong vum Geescht! Hei ass MŠin Žischte Rot: Dass Du e rengt, guttmiddegt a stralent HŠerz hues, sou dass du onvergŠnglech Herrlechkeet kriss, onzerstŽierbar an Žiweg.
O Jong vum M‘nsch! Verstoppt a Mengem Žiwege Wiesen an an der UrŽiwegkeet vu Menger Essenz wosst Ech vu Menger LŽift zu dir. Dofir hunn Ech dech erschaf, hunn an dir MŠi Bild aggravŽiert an hunn dir Meng SchŽinheet offenbaart.
O Jong vum M‘nsch! Ech hat eng LŽift fir dech zÕerschafen, also hunn Ech dech erschaf. Sief du also frou mat Mir, fir dass Ech dŠin Numm soe kann, an deng SŽil mam Geescht vum Liewen erf‘lle kann.
O Jong vum Geescht! Sief du frou mat Mir, fir dass Ech dech gŠr hunn. Wann s du Mech net gŠr hues, ka Meng LŽift dech nimools erreechen. Sief der dees bewosst, O DŽnger!
O Jong vun der Existenz! DŠi Paradis ass Meng LŽift. DŠin himmlecht Heem ass nees mat Mir vereent ze sinn. Komm eran ouni ze zŽcken. Dat ass dat wat an eisem himmleche RŠich an an Eiser erhuewener Herrschaft best‘mmt gouf.
O Jong vum M‘nsch! Wann s du Mech gŠr hues, dann drŽin dech ewech vun dir selwer, a wann s du MŠi PlesŽier sichs, dann denk net un dŠin, fir dass du a Mir stierwe kanns a fir dass Ech Žiweg an dir liewe kann.
O Jong vum Geescht! Et g‘tt kee Fridde fir dech, et sief dann du entsees dir selwer an drŽins dech Mir zou. Well et passt sech dass du dech a Mengem Numm verherrlechs an net an dengem, dŠi Vertrauen a Mech lees an net an dech, well Ech w‘ll dass ee mat Mir aleng frou ass, an iwwer alles wat ass.
O Jong vum Sinn! Meng LŽift ass Meng Festung; deen deen erak‘nnt ass sŽcher a geschŸtzt, an deen dee sech dovun ‘mdrŽint wŠert sŽcherlech irgoen an zu Gronn goen.
O Jong vum Wuert! Du bass Meng Festung, gŽi eran, fir dass de a SŽcherheet do liewe kanns. Meng LŽift ass an dir, sief der et bewosst, fir dass de Mech no bei dir f‘nns.
O Jong vun der Existenz! Du bass Meng Luucht, a MŠi Liicht ass an dir. Huel der dorauser dŠi Liicht a sich keen aneren ausser Mir. Well Ech hunn dech rŠich erschaf an iwwer dech hunn Ech Meng Gonscht geschott.
O Jong vun der Existenz! Mat den HŠnn vun der Muecht hunn Ech dech gemaach a mat de Fangere vun der Kraaft hunn Ech dech erschaf; an an dir hunn Ech dÕEssenz vu mengem Liicht geluecht. Sief domader zefridden a sich soss nŠischt, well MŠi Wierk ass vollkommen a MŠi Gebot ass verbindlech. Sief der deess gew‘ss an zweiwel net dorunner.
O Jong vum Geescht! RŠich hunn Ech dech erschaf, firwat mŽchs du dech selwer aarm? Edel hunn Ech dech erschaf, firwat ernidderegs du dech selwer? Aus der Essenz vum W‘ssen hunn Ech der Liewe ginn, firwat sichs du Erleuchtung bei engem anere wŽi Mir? Aus dem Toun vun der LŽift hunn Ech dech geformt, firwat befaass de dech mat aneren? Kuck an dech, dass de Mech an dir f‘nns, mŠchteg, staark a selbstbestoend .
O Jong vum M‘nsch! Du bass MŠin Eegentum, a MŠin Eegentum vergeet net. Firwat fŠerts du deng VergŠnglechkeet? Du bass Meng Luucht a Meng Luucht verlŠscht ni. Firwat fŠerts du dŠi VerlŠschen. Du bass Meng Herrlechkeet a Meng Herrlechkeet verschw‘nnt net. Du bass MŠi Gezei a MŠi Gezei g‘tt ni al. Bleif dofir an denger LŽift fir Mech fir dass de Mech am RŠich vun der Herrlechkeet f‘nns.85

189 De Bah‡Õ’ Glawen, en Humanismus gŽint dÕFanatissemen
Sendung 189, 12ten an 13ten Dezember 2003. LŽif Radio ARA Nolauschterer, haalt iech d‘se Samschdeg den Owend frŠi, an dat fir eng interessant Konferenz mat enger Diskussioun zum Thema: De Bah‡Õ’ Glawen, en Humanismus gŽint dÕFanatissemen. Et ass dat um 8 Auer am Bah‡Õ’ Zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel an der Stad. D‘s Konferenz ass organisŽiert vun der l‘tzebuerger Bah‡Õ’gemeng. De ConfŽrencier ass den Dokter Said Rouhani, Neurophysiologist zu ParŠis a Member vum nationale Rot vun de Bah‡Õ’ aus FrankrŠich.
Ech kann iech am viraus versŽcheren dass et best‘mmt e flotten Owend g‘tt, an dat virun allem wŽinst dem Humor an der PersŽinlechkeet vum ConfŽrencier. Hien ass awer och Docteur en MŽdecine, Docteur en Sciences, Neurophysiologiste, practicien attachŽ vun de Spideeler vu ParŠis, Responsabel vun der UnitŽit vun der Neurophysiologie vum Spidol Cochin, ChargŽ de cours un der medezinescher FakultŽit an Auteur vun enger ganzer Rei vu w‘ssenschaftlechen a medezineschen Artikelen.
Ganz frŽi schonn huet hie sech fir dŽi ethesch Froen an der Medezin an dÕEthik an der biomedezinescher Recherche interessŽiert. Hie war ee vun de Gr‘nnermembere vun der Association MŽdicale Bah‡Õ’e, dŽi hie wŠhrend ville Jore presidŽiert huet. Hien ass och Member vum Mouvement universel fir dÕw‘ssenschaftlech Recherche.
Duerch seng Originen an duerch sŠin eegent Liewen, ass hie gewinnt sech mat zwou Kulturen ausernanerzesetzen. DŽi orientalesch an dŽi westlech Kultur. De Said Rouhani ass selwer e gutt Beispill vun Offenheet an engem RŠichtum dŽi eng multikulturell IdentitŽit matsechbrŽngt.
Hien ass och aktif am interreliŽisen Dialog, ass Member vun der ConfŽrence Mondiale des Religions pour la Paix an huet u ville Kolloquen a Seminairen deelgeholl. Do setzt hie sech fir dÕKonzept vun der Eenheet an de Reliounen an, fir dÕKooperatioun vun de Gleewegen an der gemeinsamer Aarbecht fir dÕOfschafung vun ethneschen, kulturellen a sozial ekonomesche Viruerteeler a virun allem fir dÕOfschafung vun de reliŽise Viruerteeler, dŽi Gewalt an e Fanatissem matsechbrŽngen, dŽi zerstŽierend sinn.
De Said Rouhani ass Bah‡Õ’ a lieft zu ParŠis. Den Titel vun der Konferenz, De Bah‡Õ’ Glawen, en Humanismus gŽint dÕFanatissemen, f‘nnt een an engem Artikel, deen 1999 am Monde diplomatique stoung, (http://www.monde-diplomatique.fr/1999/07/HATCHER/12219#nb9) geschriwwe vum William Hatcher, Matematiker, Philosoph a Professer op der UniversitŽit Laval am QuŽbec.
Ervirgeet, dass dÕBah‡Õ’ Relioun weder eng Sekt oder e Synkretismus ass, mee eng onofhŠngeg Relioun, genee sou wŽi den Islam, dÕChr‘schtentum an dŽi aner grouss Reliounen. An dass et Uganks vun de 60er Joeren ‘m dŽi 400Ê000 UnhŠnger weltwŠit gouf, haut awer mŽi wŽi 5 Milliounen. Dat weist och drophinn, dass de Glawe weider wuesse wŠert, well de Message aktuell ass.
Zum Schluss vu sengem Artikel schreift den HatcherÊ: ÇÊElo wou et schŽngt dass dŽi grouss Ideologie vum 20te Joerhonnert ‘mmer mŽi u Kraaft verlŽieren. Elo wou et sech weisst dass de reliŽisen Integrissmus an enger Sakgaass ass, kann een dann net hoffen dass d‘st Jorhonnert e Jorhonnert vun engem wierklechen Humanismus g‘tt, net ideologesch an net materialisteschÊ? Wa jo, da besteet keen Zweiwel dass dÕBah‡Õ’ Gemeng hir Roll ze spillen huetÊÈ

190 Chr‘schtdag a Jesus Christus
Sendung 190, 19ten an 20ten Dezember 2003. Wann e Bah‡Õ’ och am Prinzip Chr‘schtdag net feiert, ass et awer wichteg eppes iwwer Jesus Christus ze w‘ssen. A sengem BuchÊ: BeŠntwert Froen schreift ÔAbduÕl-Bah‡ wŽi wichteg et ass ErzŽier an eisem Liewen ze hunn. Leit, dŽi eis de Wee weisen, dŽi eis h‘llefen dass mer op der richteger Bunn bleiwen. DŽi grouss Propheten wŽi Krishna, Buddha, Christus a Mohamet si fir dÕBah‡Õ’ g‘ttlech ErzŽier, vu Gott geschŽckt fir eis e puer RotschlŽi mat op de Wee ze ginn. E laange Wee. An d‘ser Chr‘schtdagszŠit passt et sech u Jesus ze denken an hei elo e puer Wierder dŽi ÔAbduÕl-Bah‡ iwwer Jesus als ErzŽier geschriwwen huetÊ:
WŽi Christus koum sot hienÊ: ÇÊEch si vum Hellege Geescht gebuer.ÊÈ Wann et och haut fir dÕChr‘schten einfach ass, dat ze gleewen, sou war et awer deemools ganz schwŽier a mir hŽieren aus dem Neien Testament, dass dÕPharisŠer sotenÊ: ÇÊAss dat net de Jong vum Joseph vun Nazaret, dee mir all kennenÊ; wŽi kann hien da soen, Ech si vum Himmel kommÊ?ÊÈ
Obwuel Hie vu bausse gesinn aus engem niddrege Stand war, huet Hie sech mat sou enger Muecht erhuewen, dass Hie reliŽis Gesetzer, dŽi fofzŽnghonnert Joer bestannen hunn, ofgeschaaft huet, an dat obscho jiddereen, dee sech der klengster Iwwertriedung sch‘lleg gemaach huet, an dŽi grŽisste Gefor geroden ass a sŠi Liewen op dÕSpill gesat huet. Mee net genuch: Zur ZŠit vu Christus war dÕmoralescht Verhale vun der ganzer Welt an den Zoustand vun de Kanner Israel ganz verduerwen an dÕStŠmm vun Israel hu sech an dŽiwer Erniddregung, Kniechtschaft an Nout fonnt. Si sinn an dÕGefaangeschaft vun de ChaldŠer an de Perser gefall, goufen eng aner KŽier vun Assyrer versklaavt, an dann er‘m Vassale vun de Griechen. WŽi Christus koum, goufe se vun de RŽimer beherrscht a veruecht.
Christus huet sech als jonke M‘nsch mat H‘llef vun enger iwwerirdescher Muecht dat aalt mosaescht Gesetz opgehuewen, huet dat allgemengt sittlecht Verhale verbessert an huet fir dÕzweet de Grond fir den Žiwege Ruhm fir dÕVollek vun Israel geluecht. Doriwwer ewech huet Hien der M‘nschheet allgemenge Fridde bruecht an huet LŽiere verk‘nnegt, dŽi net n‘mme fir dat israelescht Vollek best‘mmt waren, mee dŽi dÕBasis gi sinn fir dat all‘mfaassend GlŽck vun der m‘nschlecher Gemeinschaft.
DŽi Žischt, dŽi sech erhuewen hunn, fir Hien ze vernichten, waren dÕIsraeliten, sŠin eegene Stamm. Reng vu bausse gesinn, hu se Hien iwwerwŠltegt, an hunn En an dŽi dŽifst Erniddregung gestierzt. Zum Schluss hu si Him d'DŠrekroun opgesat an hunn E gekrŠizegt. Awer Christus huet an der Stonn vu senger anschŽinend hŽchster Not a Suerg verk‘nnegt: ÇÊD‘s Sonn wŠert stralen, d‘st Liicht wŠert schŽngen, a Meng Gnod wŠert dÕganz Welt ‘mfaassen, an all meng Feinde wŠerten erniddregt ginn.ÊÈ Wat Hie sout ass an Erf‘llung gaang. All dÕKinnecke vun der Welt konnten Him net widderstoenÊ; mŽi nach, dÕKinnecke sinn all ‘nnergaangen, a Jesus, den ènnerdrŽckten, gouf zum hŽchste Gipfel erhuewen.
Alles dat widdersprŽcht ganz a guer der m‘nschlecher Vernonft. Domat ass kloer an dŠitlech erwisen, dass d‘st stralend Wiesen als wierklechen ErzŽier vum M‘nschegeschlecht vun der Muecht Gottes gedroen a bestŠtegt ginn ass.
SouwŠit den ÔAbduÕl-Bah‡ iwwer Christus als g‘ttlechen ErzŽier a sengem BuchÊ: BeŠntwert Froen. Iech alleguer schŽi Chr‘schtdeeg, schŽi Feierdeeg an e gudde RutschÊ!

191 Weltproblemer a wat dÕBah‡Õ’ maachen
Sendung 191, 26ten a 27ten Dezember 2003. Den Dr Peter Khan, Member vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium zu Haifa an Israel, war viru kuerzem op Besuch am Bah‡Õ’ Zenter zu Sydney an Australien. Hei elo e puer StŽchwierder vun deem wat hie gesot huet.
Et ass noutwenneg dass dÕBah‡Õ’ Gemeng mŽi dŽif driwwer nodenkt wat si mŽcht a wat jiddereen dozou bŠidroe kann, fir dÕProblemer vun der Welt ze lŽisen. DÕErausfuerderung ass dŽi heiÊ: De Fait dass dÕBah‡Õ’ amgaang sinn eng nei Weltuerdnung opzebauen, wŽi hŠnkt dat mat den heitege Weltproblemer zesummenÊ?
Fir dՎischt musse mer verstoen, wat dann dŽi wichtegst Problemer vun der Welt sinn an do kann ee vŽier grouss Punkte gesinn.
Gouvernance, dÕManŽier fir ze regŽieren. Uechtert dÕganz Welt weisen ‘mmer manner Leit en Interessen un hirer Regierung a fille sech souguer vun hir entfriemt. An ‘nnert hinne ginn et der dŽi op dÕStrooss gi fir hir Regierung w‘lle vum Pouvoir ze geheien.
Konflikter t‘schent LŠnner ass en anere grousse Weltproblem. Op en neits f‘nnt den Nationalismus nees UnhŠnger, an dat gesŠit ee virun allem an enger mŽi grousser Zuel vu Grenzkonflikter a staarke Spannungen iwwer MinoritŽitsgruppen dŽi net hir Plaz fannen. Am allgemengen interessŽieren dŽi aner LŠnner sech net fir sou Problemer sou laang si selwer net dovu betraff sinn.
Da ginn et all dŽi reliŽis Streidereien. DÕGŽigner vun der Relioun an dŽi, dŽi u Relioun zweiwelen an dŽi geduecht hunn dass Relioun an engem weltleche System verschwanne gŽif, hu sech geiert. Wat am Moment dŽi global CommunautŽit paralisŽiert sinn eng Rei vu reliŽisen Theme wŽi den Terrorismus, fanatesch Indoktrinatioun vu Kanner, an dÕOfleenung vun de Rechter vun de Fraen.
An de g‘tt et dŽi sozial Problemer, wŽi zum Beispill eng ‘mmer mŽi grouss Gewalt, dÕVerbreedung vum AIDS Ð wat zum Resultat eng Rei vu Bev‘lkerunge quasi ouni Erwuessener mat sech bruecht huet, den Drogentraffik, Terrorismus an dÕKorruptioun vu RechtskrŠften an der Media; alles dat befŠllt am Moment eis Gesellschaft weltwŠit.
DÕFro dŽi sech stellt: konfrontŽiert mat all d‘se Problemer, wat maachen dÕBah‡Õ’Ê?
Verschidde Leit an Instanzen an der Gesellschaft gi sech mŽi d‘s Problemer duerch materiell M‘ttelen ze lŽisen. DobŠi ass et awer sou, dass d‘s materiell M‘ttele sech n‘mmen un dÕSymptomer riichten. Si packen dÕUrsaache vun de Konflikter net un. DÕRoll vun de Bah‡Õ’ ass et, dÕProblemer op engem geeschtegen Niveau unzepaken.
DÕBah‡Õ’ sollte mat glŠichges‘nnte Leit an Organisatiounen zesummeschaffen, dŽi sech bemŽien, LŽisunge fir d‘s Problemer ze fannen. DÕAufgab vun de Bah‡Õ’ ass et virun allem awer d‘sen Efforte Geeschtegkeet, de Geescht vum Glawe vu Bah‡ÕuÕll‡h ze ginn.
Niewent den HaaptaktivitŽite vun der Bah‡Õ’ Gemeng, gesŠit den Dr Khan vŽier grouss BerŠicher wou dÕBah‡Õ’ sech engagŽiere k‘nnen.
Dauerhaft Bestietnesser opbauenÊ: mat der dramatescher Zuel vu Scheedungen an eiser westlecher Gesellschaft besteet e Besoin an eng MŽiglechkeet dŽi staark Bah‡Õ’ LŽieren iwwer dÕBestietnes mat aneren ze deelen, wŽi zum Beispill dÕGlŠichheet vu Mann a Fra, zesummen Entscheedungen huelen, an zesumme fir en nobelt Zeil ze schaffen.
Gutt WŠerter fir eis KannerÊ: Elteren an dÕGesellschaft am allgemenge siche kohŠrent geeschteg WŠerter fir Kanner dŽi frŠi si vu Fanatismus. De Bah‡Õ’ Glawen huet dŽi nŽideg LŽieren an Approche.
Eng sŽcher Plaz fir sozial InteraktiounÊ: DÕBah‡Õ’ Gemeng huet dÕErfarung, dÕFŠegkeeten an dÕRessourc‘ fir e sŽchert èmfeld wat op WŠerter berout fir sozial AktivitŽiten. En èmfeld wat op ass fir Verschiddenheet a wou keen ausgeschloss ass.
FŽierung fir dŽi, dŽi e S‘nn am Liewe sichenÊ: sou vill Leit interessŽiere sech einfach nemŽi un eiser Gesellschaft Ð virun allem ‘nnert den 30-40 jŠregen. DÕBah‡Õ’ Schr‘ften ermŽigleche jidderengem sech selwer zÕentdecken an e S‘nn am Liewen ze fannen.
Zum Schluss huet den Dr Khan dŽi mysteriŽis Kraaft vum kreative Wuert vum Herrgott ervirgehuewen. Et ass dat kreatiivt Wuert vu Gott dat onendlecht W‘ssen a WŠisheet g‘tt, virun allem wann et duerch Aktioun geschitt, an dat renforcŽiert eise Glawen er‘m op en neits. An deem S‘nn, mat voller Kraaft no virÊ!

192 Fridden
Sendung 192, 2ten an 3te Januar 2004. Den Ufank vum neie Joer ass oft eng Ureegung fir iwwer dat Joer virdrun nozedenken. G‘tt et e bessert Joer a wat k‘nne mer dozou bŠidroen. DÕZŠitschr‘ft Der Spiegel huet als TitelsŠit e Bild vum Philosoph Kant, deen an dÕStŠre weist. Am Februar ass dem Kant sŠin 200sten Doudesdag. Speziell an enger ZŠit wou dŽi sozialistesch Utopie gescheitert sinn, an domat och e b‘ssen de Ruhm vum Karl Marx an dem Hegel e b‘sse verblatzt ass, interessŽieren sech nees mŽi Leit un deem wat de Kant gesot huet. Dozou gehŽieren dÕTrennung vu Staat a Kierch oder dÕIddi vun engem Weltbiergerrecht als Viraussetzung fir Fridden an och dÕBegr‘nnung vun enger Moral ouni Relioun. DÕFarah Dustdar dat zu L‘tzebuerg lieft a Bah‡Õ’ ass, ass Schr‘ftstellerin a Politologin an huet hir Dokteraarbecht iwwer de Kant geschriwwen. Mir wŠerte sŽcher nach mat hir diskutŽieren, wŽi eng Relevanz de Kant fir eis haut er‘m huet.
DÕSchafung vum Fridden ass haut dŽi grŽissten Erausfuederung mat dŠr dÕM‘nschheet konfrontŽiert ass. Fridden ass Liicht a Liewen, Krich ass DŠischtert a stellt den Doud duer. Bah‡ÕuÕll‡h huet viru mŽi wŽi 100 Joer Weltfridden ugek‘nnegt. Fir dee Fridde k‘nnen ze hunn, proposŽiert Hien eng Rei vu LŽieren, dŽi et ermŽiglechen, d‘se Fridden ze schafen.
Do g‘tt et dÕonofhŠngeg Siche vun der RealitŽit. Wann et de Leit erlaabt ass, no der Wourecht ze sichen, wŠerten si dÕEenheet vun der M‘nschheet entdecken. Vu dass et n‘mmen eng RealitŽit g‘tt, wŠert d‘s RealitŽit dÕWelt vereenegen. DÕViruerteeler vun all Zort Ð vu Rass, vu Klass, vu Faarf, vu Glawen, vun Natioun, vu Geschlecht a vum Grad vu materieller Zivilisatioun Ð sinn all Ursaache vu Konflikt. Wa mer akzeptŽieren dÕRealitŽit ze sichen amplaz blann dÕMeenungen an dÕTraditioune vun der Vergaangenheet zÕimitŽieren, da si mer um richtege Wee all Zort vu Viruerteeler ofzeschafen.
DÕLŽier vu Bah‡ÕuÕll‡h iwwer dÕRelioun mŽcht en dŠitlechen ènnerscheed t‘schent wierklecher Relioun a Superstitioun, Awerglawen. Relioun muss an Harmonie si mat der W‘ssenschaft a mam Verstand. Relioun muss dÕQuell si vu SolidaritŽit a LŽift. Wa Relioun zu StrŠit an Haass fŽiert, ass et besser keng Relioun ze hunn. Eng LŽier vu Bah‡ÕuÕll‡h dŽi zum Fridde bŠidrŽit ass dÕGlŠichheet vu Mann a Fra. Wa mer dÕM‘nschheet wŽi e Vull gesinn, stellt dÕFra e Flillek duer an de Mann deen aneren. Fir k‘nne fortzeflŽien, musse bŽid Flilleke glŠichmŽisseg entwŽckelt sinn. Et soll een och w‘ssen wŽi e grousse WŠert am Bah‡Õ’ Glawen drop geluecht g‘tt, dass jiddereen an der Welt Zougank zu ErzŽiung soll hunn; dass et en immense Virdeel ass, wa mer eis niewent dem LŽiere vun eiser Mammesprooch, eens ginn eng gemeinsam Sprooch ze lŽieren, sief et Sprooch dŽi schonn existŽiert, oder eng nei Sprooch. Et ass genee sou nŽideg, spirituell LŽisunge fir eis ekonomesch Problemer ze sichen.
De M‘nsch soll sech frŠimaache vun der Gefaangeschaft vun der Welt an der Natur. De M‘nsch gouf geschaf fir um Fortschr‘tt vun enger Zivilisatioun matzeschaffen dŽi kontinuŽierlech avancŽiert. DÕZivilisatioun huet awer zwee Aspekter, dee Materiellen an dee Geeschtegen. Wann dat Materiellt an dat Geeschtegt et fŠerdeg brŽngen, sech mateneen ze verstoen, da si mer amgaang, un eisem GlŽck ze schaffen. A wa mer et fŠerdeg brŽngen, dass Gerechtegkeet an eisem Zesummeliewen an an eisem Alldag ass, droe mer zu Uerdnung an der Welt bŠi.32
Et ass eng Ermuddegung an de Bah‡Õ’ Schr‘ften ze liesen dass ãdÕVerbesserung vun der Welt kann erreecht ginn duerch reng a gutt Doten, duerch e luewenswŠert an anstŠnnegt Behuelen.Ò33
Mir sinn also fest dovun iwwerzeegt, dass jidderengem Eenzelne sŠi Verhale wichteg ass an dozou bŠidrŽit, eng besser Welt ze schafen. An deem S‘nn, e schŽint a frout neit Joer am Numm vun der ganzer Bah‡Õ’ Gemeng zu L‘tzebuerg.

193 Gerechtegkeet
193t Sendung 9ten an 10te Januar 2004. Et g‘tt wuel kaum een deen net gŠre gerecht behandelt g‘tt. WŽi oft hŽiert een: Dat do ass net fair, dat do ass net gerecht. G‘tt et iwwerhaapt hei op der Welt Gerechtegkeet? An d‘ser Emissioun gesi mer e b‘sse wŽi eng Stellung dÕGerechtegkeet am Bah‡Õ’ Glawen huet.
Dass et ‘nnert de M‘nschen ènnerscheeder an hire KapazitŽite g‘tt geheiert zum Wiese vun der m‘nschlecher Existenz. Et ass fundamental. Et ass einfach onmŽiglech dass mer all dÕselwecht sinn, dass mer all glŠich sinn. Mee dÕAffŠre vun eisem Alldag mussen an all hiren Aspekter nom Prinzip vun der Gerechtegkeet gefŽiert ginn.
DÕGerechtegkeet ass net limitŽiert, net begrenzt; et ass eng universal QualitŽit. Si applizŽiert sech un all Niveaue vun eiser Gesellschaft. DÕGerechtegkeet muss als helleg ugesi ginn, an dÕRechter vu jidderengem musse respektŽiert a gesŽchert sinn. DÕGesetzer vun der Gesellschaft musse sou formulŽiert sinn a mussen esou applizŽiert an ugewannt ginn, dass et enger MinoritŽit net mŽiglech ass onwahrscheinleche RŠichtum opzekŽipen an ‘mmer an ‘mmer mŽi rŠich ze ginn an dass anerer awer och glat a guer nŠischt hunn. ènnert de LŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h f‘nnt een dÕOfschafung vun extremem RŠichtum an extremer Aarmutt.
Jidder Eenzelnen an der Gesellschaft muss k‘nnen Notzen zŽie vun den Avantag‘ vun eiser Zivilisatioun, well all Eenzelnen ass jo e StŽck vum Kierper vun der M‘nschheet. Wann et engem vun de Kierperdeeler schlecht geet, mussen dŽi aner Kierperdeeler noutgedrongen och iergendwann eng KŽier leiden. Mee hautd‘sdaags, wou et un harmoniŽise Relatioune feelt, ass et esou dass verschidde Leit an eiser Gesellschaft an engem ongeheiere Wuelstand liewen, mat deem grŽisste Luxus, wŠhrend deems anerer net genuch zÕiessen hunn a mol keen Dag iwwer dem Kapp hunn. DŽi nŽideg ReziprozitŽit an dŽi nŽideg Symetrie feelen an eiser heiteger Gesellschaft, si ass an deem Punkt net gutt organisŽiert. DŽi eng krŽien n‘mme a ginn nŠischt an dŽi aner ginn oft vill ouni dat nŽidegt zrŽck ze krŽien. Mir brauche Gesetzer a Prinzipien dŽi dÕGlŽck an de Wuelstand vun alle Membre vun der m‘nschlecher Famill assurŽieren.
DÕGerechtegkeet berout op den zwee StŠiler vun der Belounung an der Bestrofung. DÕLeit sinn encouragŽiert gerecht ze sinn aus der Hoffnung no Belounung an der Angscht vun der Bestrofung. D‘s zwee Gefiller sinn indispensabel fir dÕOppressioun ze vermeiden. DÕLegislateuren an dÕAdministrateure vun de Gesetzer musse sech bewosst sinn dass hir Entscheedungen och spirituell, geeschteg Konsequenzen hunn. Wann e Staatsbeamte versteet dass hie RŠcheschaft muss oflee‘ fir dat wat he mŽcht, an dat iwwer d‘st Liewen hei eraus, dann ass hien ermuddegt op eng gerecht ManŽier ze handelen. De Patron dee weess dass seng Entscheedungen mat der Wo vun der g‘ttlecher Gerechtegkeet gewie ginn, probŽiert sŽcher all Oppressioun ze vermeiden.34
OfschlŽissend d‘s Wierder aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema Gerechtegkeet: ãO Jong vum Geescht! A Mengen Aen, wat Ech vun Allem am lŽifsten hunn ass dÕGerechtegkeet; schwŠif net dovun of wann s du Mech w‘lls a vernolŽisseg si net, sou dass Ech Mech dir uvertraue kann. Mat hirer H‘llef wŠerts du mat dengen eegenen Ae gesinn, an net duerch dŽi vun aneren, a wŠerts duerch deng eegen Erkenntnis w‘ssen an net duerch dÕW‘sse vun dengem Noper. Iwwerlee der an dengem HŠerz wŽi s de solls sinn. A Wierklechkeet ass dÕGerechtegkeet MŠi Cadeau fir dech an dÕZeeche vu Menger zaarter Gnod. Hal der dat virun Aen.Ò

194 Eenheet
Sendung 194, 16ten a 17te Januar 2004. G‘tt et am Bah‡Õ’ Glawen e Prinzip wat mŽi wesentlech, mŽi wichteg ass wŽi dÕPrinzip vun der Eenheet vun der m‘nschlecher Rass? Neen, wuel kaum. Mee wat heescht dat dÕEenheet a virun allem wat k‘nne mer zur Eenheet ‘nnert de Leit an de V‘lker bŠidroen?
Fir dՎischt emol soll een Eenheet net mat UniformitŽit verwiesselen. E Gaart an deem all dÕPlanzen dŽi selwecht Form an dŽi nŠmlecht Faarf hunn ass sŽcher net immens schŽin. Mee e Gaart an deem et vill ‘nnerschiddlech Blummme ginn, mat ville Faarwen an a verschidde GrŽissten ass eng Freed fir dÕA. Et ass genee d‘se freeleche Kontrast deen engem Gaart seng SchŽinheet a sŠi Charme g‘tt. An obwuel all Blumm a Planz anescht ass, g‘tt jiddereng vum selwechte Reen erfr‘scht a kritt hir H‘tzt vun der selwechter Sonn. A genee sou ass et och mat eis M‘nschen. Mir setzen eis zesummen aus verschiddene Rassen a Faarwen. Mee mir sinn all erschaf vum selwechten Herrgott, mir hunn dee glŠichen Ursprong. DÕDiversitŽit, de RŠichtum u Villfalt an eiser m‘nschlecher Famill soll dach dÕUrsaach vun der LŽift an Harmonie sinn, wŽi an der Musek; verschidden Nouten an TŽin setzen sech zesumme fir e perfekten Accord ze produzŽieren.
Eis Existenz verlaangt Eenheet. Eenheet ass wesentlech. DÕQuell selwer vum Liewen ass LŽift. An eiser materieller Welt ass dÕExistenz vun alle Saachen ofhŠngeg vun der Eenheet. Hir Atomer sinn zesummegehalen duerch dÕGesetz vun der UnzŽiung. An der Form vun enger schŽiner Blumm zum Beispill f‘nnt een dÕGesetz vun der UnzŽiung. Mee wann d‘s UnzŽiung nemŽi do ass, stierft dÕBlumm. A sou ass natierlech mat allem wat existŽiert a besonnesch beim M‘nsch. DÕUnzŽiung, dÕHarmonie an dÕEenheet si KrŠften dŽi dÕM‘nschheet um Liewe behalen.
Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen huet e Plang entworf, deen et erlaabt dÕM‘nschen alleguer op der Welt ze vereenen. Mir mussen eis voll a ganz engagŽieren dŽi Leit ronder‘m eis an d‘se Krees vun der Eenheet zÕinvitŽieren. Egal weem mer och begŽinen, duerfe mer et ni erlaben, dass eis ènnerscheeder eng Barrire t‘schent eis ginn. Am Contraire, eis ènnerscheeder sollen eng Ursaach vu Freed an Interesse ginn.35
DÕganz Schwieregkeet lŠit doranner, vir an deem aneren dat Bescht ze gesinn a sech net mat senge Feeler ze beschŠftegen. Wa mer dat maachen, gesinn dŽi aner och Žischter eis gutt SŠiten. Schlecht iwwer aner Leit schwŠtzen ass wahrscheinlech eng vun de grŽissten Ursaache vu StrŠit, M‘ssverstŠndnesser a M‘sstrauen. Eppes guddes bei egal weem entdecken ass eng vun de schŽinsten Entdeckungen, dŽi mer iwwerhaapt maache k‘nnen. An domat maache mer och schonn e wichtege Beitrag zur Eenheet. An dat an eiser Famill, eisem Bekanntekrees, an eisem Duerf an doriwwer ewech.
Wat mer nach entdecke mussen ass einfach ze gesinn, wŽi staark dÕLuucht vun der Eenheet ass, sou staark dass d‘s Luucht dÕganz Welt erliichte kann.

195 ErzŽiung36
Sendung 195. Wann ee w‘llt e puer vun de wesentleche Bah‡Õ’ Prinzipie presentŽieren, k‘nnt een net laanscht dÕThema ErzŽiung. An zwar ErzŽiung fir jiddereen. An dorop huet Bah‡ÕuÕll‡h besonnesch insistŽiert. Eng universal ErzŽiung heescht net dŽi selwecht ErzŽiung fir jiddereen op der ganzer Welt. Et geet dr‘m dÕErzŽiung iwwerall ze f‘rderen an et ass dat speziell an eiser heiteger ZŠit drŽngend noutwendeg. Keng Natioun op der Welt ka wierkleche Wuelstand hunn ouni sech vill ZŠit fir dÕErzŽiung ze huelen. DŽi Žischt Ursaach vum ènnergank vun engem Vollek ass dÕIgnoranz, dÕNetw‘ssen. DÕErzŽiung g‘tt der Regierung an hire Bierger ƒier, Wuelstand, OnofhŠngegkeet a FrŠiheet.
ErzŽiung muss sŽcher am ganz jonkem Alter ufŠnken. Et ass dÕAufgab vum Papp an der Mamm mat alle M‘ttelen ze versichen hir Kanner zÕerzŽien, hir Charakteren ze raffinŽieren an ze verfeineren, an dat an Harmonie mat de geeschtegen a moralesche Gesetzer. An dÕEltere sollen hir Kanner an de K‘nschten a W‘ssenschaften erzŽien. DÕMamm ass dŽi Žischt ErzŽierin vun der m‘nschlecher Rass; si kuckt nom Kand a niert et un der Broscht vum W‘ssen. All Kand brauch eng ErzŽiung a muss eng ErzŽiung krŽien; et ass net eppes wat ee ka vernolŽissegen. Wann dÕEltere k‘nnen dÕKŠschte vun der ErzŽiung droen, sollen se et maachen. Soss muss dÕGemeinschaft dŽi nŽideg M‘ttele virgesinn fir dem Kand eng gutt ErzŽiung ze ginn.
A wat soll dÕErzŽiung bewierken? Si soll an all M‘nsch e Verlaangen ureegen oder stimulŽieren, fir Exzellenz ze erreechen, fir dat Bescht w‘llen ze maachen, en Drang dat wat ee mŽcht sou gutt wŽi mŽiglech ze man. De M‘nsch soll en Duuscht entwŽcklen fir m‘nschlech Perfektioun an d‘sem Duuscht mat all senger Leidenschaft nogoen. Hie muss no Geeschtegkeet striewen an den Dugende wŽi ƒierlechkeet, LoyalitŽit, DŽngscht un der M‘nschheet, LŽift a Gerechtegkeet. Hie soll versichen sech auszezeechnen duerch seng Bestriewungen an Efforten, Fridden an Eenheet ze f‘rderen a Kenntnisser ze verm‘ttelen. Anere Leit op d‘sem Wee h‘llefen ass dŽi wierklech Funktioun vun ErzŽiung.
Et ginn eng ganz Rei vun Themen, wou ee kann iwwer dÕErzŽiung schwŠtzen. Ech denken do emol an Žischter Linn un dÕErzŽiung vun de Kanner, awer och de soziale Fortschr‘tt, dÕKraaft vun der W‘ssenschaft ass sŽcher e ganzt aktuellt dÕThema, nŠmlech eise Schoulsystem. DŽi aner Fro iwwer dŽi ee kann nodenken ass dŽi hei: WŽi stellt der iech vir, ErzŽiung ‘nnert Milliarde vu M‘nschen, dŽi haut op der €erd wunnen, ze generalisŽieren, en allgemenge Curriculum auszeschaffen? Ass dat och w‘nschenswŠert?
OfschlŽissend nach e puer Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften, dŽi zum weidere Nodenken ureege sollen. ãEt ass net w‘nschenswŠert dass e M‘nsch keng Kenntnisser a kee Beruff huet, well dann ass wŽi e Bam ouni Friichten.Ò
ãDass Šre Geescht an Šre W‘lle sech der ErzŽiung vun de V‘lker an de StŠmm vun der €erd widmen.Ò
ãDÕK‘nschten, dÕHandwierker an dÕW‘ssenschaften erhiewen dÕWelt vun der Existenz an droen derzou bŠi, si ze valorisŽieren, hir e WŠert ze ginn. W‘sse kann ee mat engem Puer Flilleken am Liewe vum M‘nsch verglŠichen an eng Lieder mat dŠr hien eropklamme kann.Ò
ãA Wierklechkeet, ass W‘ssen e richtege Schatz, en Tresor fir de M‘nsch an eng Quell vun ƒier, vu Gnod, vu Freed, vu Begeeschterung, vu Courage a vu GlŽck fir hien.Ò
Iech lŽif Radio Ara Nolauschterer e schŽinen erhuelsame Weekend, Šre Jean-Marie.

196 DÕMaturitŽit vun der M‘nschheet37
Sendung 196, 30te Januar 2004. All M‘nsch op d‘ser Welt, vu senger Gebuert bis zu sengem Doud, geet duerch eng Rei vun Etappen. All Etapp huet seng spezifesch Bedingungen an Ufuerderungen. Am Liewe vun engem M‘nsch, sinn d‘s Konditiounen an Exigenc‘ vun der Kandheet, der Jugend an dem Erwuessesinn net dŽi selwecht. All Etapp brauch hir ZŠit a bereet eis op dŽi nŠchst Etapp vir. Mir lŽieren eis FŠegkeeten zÕentwŽcklen a mir gi mŽi intelligent.
An esou wŽi de M‘nsch a sengem Liewen duerch eng Rei Etappe geet a bŠilŽiert a sech entwŽckelt, geneesou ginn et och Etappen am kollektive Liewe vun der M‘nschheet. Am Moment, si mer als M‘nschheet amgaangen, eis Kandheet hannert eis ze loossen. Mir kommen esou lues an dÕPeriod vum Erwuessesinn, eng ZŠit op dŽi mer scho laang waarden. Dat wat mer haut brauchen entsprŽcht net deem wat mer als Kand gebraucht hunn. Mir w‘llen aner Saache. Mir verlaangen no deem wat en Erwuessene verlaangt.
Vu wou een och ‘mmer kuckt, stellt ee fest, dass mir als M‘nschheet e revolutionŠre èmŠnnerungsprozess matgemaach hunn, sief dat am BerŠich vun der Politik, dem Gesetz, der W‘ssenschaft oder an der Industrie. Eis ethesch Kriteren, eis moralesch WŠerter an eis Liewensaartaweis vu frŽier sinn eiser heiteger ZŠit nemŽi ugepasst, si si nemŽi adequat; an dat an enger ZŠit dŽi markŽiert ass vum Fortschr‘tt.
Wa mer d‘s Etappen an d‘s EntwŽcklung beim M‘nsch feststellen, a bei der M‘nschheet als e Ganzt, liewe mer haut och an enger ZŠit vun Erwuessesinn a Reform vun der Relioun. DÕBigoterie a sech w‘llen dogmatesch un dŽi frŠi Glawensrichtunge festklammeren sinn haut dÕUrsaach vu grousser FeindsŽilegkeet. Einfach w‘lle maache wŽi ‘mmer, wŽi frŽierÊ; dÕImitatioune vun der Vergaangenheet musse Plaz maache fir g‘ttlech LŽieren dŽi offenbaart goufe fir dÕM‘nschheet an eisem ZŠitalter zÕavancŽieren, wŽiderzebrŽngen. D‘s Reform an d‘s Erneierung vun der fundamentaler RealitŽit vun der Relioun ass dee wierkleche Geescht vum Modernismus, et ass dat kloert Liicht vun der Welt an dŽi g‘ttlech Medezin fir all dÕBoboen an Iwwele vun der Welt.
Dass d‘st dÕThema vun AktualitŽit ass, schŽngt engem kloer ze sinn. Et mierkt een dat wann ee sech fir dÕGeschicht interessŽiert, oder dÕmodern Literatur. Et ass och vu grŽisster Bedeitung wann een interessŽiert ass wat mat eis an Zukunft geschŽie wŠert an net zu gudder Lescht ass d‘st dÕThema am M‘ttelpunkt vun der dÕTatsaach dass eis heiteg Gesellschaft sech an engem groussen Duerchernee bef‘nnt.
OfschlŽissend e puer Passagen aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zum Thema: ÇÊAll ZŠitalter huet sŠin eegene Problem, all SŽil seng eege Bestriewung. DÕHeelm‘ttel wat fir dÕProblemer vum heitegen Dag gutt ass an h‘llefe kann, kann net datselwecht sinn fir dÕIwwel‘ vun engem spŽideren ZŠitalter.ÊÈ
ÇÊBeschŠftegt iech mat Suerg iwwer dÕBesoi‘ vun der ZŠit an dŠr dir lieft an dass all Šr Berodungen sech domat ausernanersetze wat d‘s ZŠit erfuerdert a verlaangt.ÊÈ
ÇÊEng ganz nei Liewenskraaft belieft an d‘sem Moment dÕV‘lker vun der ganzer €erd, awer kee M‘nsch huet dÕUrsaach dovun entdeckt oder de Grond dofir ernuecht geholl.ÊÈ Iech Radio ARA Nolauschterer dee beschte Weekend, a bis dÕnŠchst Woch.

197 LŽift38
Sendung 197, 6ten a 7te Februar 2004. Bal drŠidausendmol f‘nnt een dÕWuert LŽift an de Bah‡Õ’ Schr‘ften, wann een eng Recherche um Computer nom Wuert mŽcht. DÕLŽift huet och eng grouss Plaz an eise Lidder an Texter dŽi mer hŽieren a sangen. A vill grouss Filmer a Bicher k‘nnt dÕThema vun der LŽift ‘mmer nees er‘m.
DÕnŠchst Woch, de 14te Februar ass Valentinsdag a fir dÕGeschŠfter eng weider MŽiglechkeet e puer Su ze verdŽngen. Rout ass eng Faarf dŽi dacks mat der LŽift verbonne g‘tt. DÕLŽift zu enger Saach, zu sengem MuseksverŠin, dÕLŽift zu senge Kanner, sengen Elteren a sengem Partner. Wann ech u LŽift denke froen ech mech: Wat ass da LŽift? WŽi drŽckt dÕLŽift sech a mengem Alldag aus? Kann ech vu LŽift schwŠtzen zu enger Saach, enger Persoun, enger Relioun, wann dat Gefill, dat Bewosstsinn, deen ‘nneren Drang, dŽi Passioun sech net op iergendeng ManŽier ausdrŽckt. Ech kann all dŽi LŽift dŽi a mer ass net einfach a mir behalen. Soss n‘tzt se jo kengem eppes. Ech verglŠichen dÕLŽift emol einfach mat Sport. Wann ech gŠr fit ginn, muss ech fir dՎischt Kraaft an Energie ewechginn, lafen, turnen a sou weider. Wann ech gŠr LŽift krŽie w‘ll, muss ech dann net och fir dՎischt LŽift ginn, ier ech der krŽie kann. Ech denken dass dÕLŽift eng mysteriŽis Saach ass. Esou vill Saache k‘nne mer einfach net verstoen. Just versichen, der Wourecht e b‘sse mŽi no ze kommen. Dofir probŽieren ech an d‘ser Emissioun einfach iwwer e puer Eegeschafte vun der LŽift ze schwŠtzen. Fir se einfach e b‘sse besser an de Gr‘ff ze krŽien.
WŽi oft sinn ech vun eppes ugezunn a soen dass ech et gŠr hunn. An der Koppel denken ech dass dÕLŽift fir dՎischt eng UnzŽiung ass, et begŽint ee sech, et verlŽift ee sech an dann, an da k‘nnt dee brennende Punkt. WŽi geet et weider? Op deem Punkt ginn dÕMeenungen auserneen. Wat geschitt mat der LŽift? DŽi Žischt LŽift verŠnnert sech an dÕKoppel schafft un hirer LŽift, dÕKoppel ass amgaangen eppes opzebaue mat d‘ser LŽift. An dÕLŽift ass den Zement an dÕFundament vun d‘ser Konstruktioun. An dofir brauch ee W‘llen. Et muss e w‘llen zesummen eppes opbauen; eng Famill, en Heem schafen. An do kann ee soen dass dÕLŽift sech lŽiert. An an der Fr‘ndschaft brauch een och eng Partie LŽift an e puer wesentlech Dugenden. Sou zum Beispill HŽiflechkeet, ƒierlechkeet, Matgefill a VerstŠndnes. An alles dat lŽiert sech. Doheem an an der Schoul.
A wann ee vu LŽift schwŠtzt, ass een och sŽier beim Thema HŠerz, dat wat eis wierklech usprŽcht, dŽi Plaz dŽi eis am dŽifste berŽiert. 'Abdu'l-Bah‡ seet: ã Et geet net domat duer, iech duerch Wierder eleng Fr‘ndschaft ze weisen, loosst Šr HŠerzer a lŽiwer Fr‘ndlechkeet fir all opblŽien, dŽi Šre Wee krŠizen.Ò A weider seet 'Abdu'l-Bah‡: ãLŽift ass den Hauch vum hellege Geescht am HŠerz vum M‘nschÒ. Heescht dat net dass dÕLŽift also vum g‘ttlechen hirk‘nnt. Ass dat och net eng vun den Aufgabe vun der Relioun, dass si eist dÕLiewe mat LŽift erf‘lle kann, sou dass mir et mat eise Matm‘nschen deele k‘nnen an dŽi LŽift dŽi an eis ass, weiderginn. Well et ass jo virun allem wa mer dŽi LŽift dŽi an eis ass, weiderginn a matginn, dass mir se selwer an eis spieren.
Ass do net e wesentleche Punkt, deen eis h‘llefe kann, eis Relioun besser ze verstoen. Wa mer se mat der LŽift verbannen. Dann ass et dÕWuert vu Gott, dat sch‘pferescht Wuert vu Gott, mat all senger Kraaft, dat eppes an eis auslŽist wat immens ass. Et ass net n‘mmen eist Bestriewen als M‘nsch sou richteg wŽi mŽiglech ze liewen, wat eis weiderbrŽngt, mee virun allem wann eist Bestriewe sech inspirŽiert vum Wuert Gottes, vun den hellege Schr‘fte vun all de grousse Reliounen. Et ass vlŠicht dann, wou mer der LŽift am nootste kommen.
An zum Thema LŽift luet dÕBah‡Õ’ Gemeng vu Steesel iech op en Owend zum Thema LŽift an, an dat e Freideg den Owend, den 13ten um 7 Auer bei der Famill Nau. Mellt iech am beschten un iwwer den Telefon 091 334210, wŽi gesot zu Steesel bei der Famill Nau. Iech alleguer e wonnerschŽine Weekend.

198 Buchvirstellung: DÕBah‡Õ’ Welt 2002-2003
Sendung 198, 13ten a 14te Februar 2004. Fir all dŽi, dŽi sech gŠr e gutt Bild iwwer dÕBah‡Õ’ Relioun an der Welt maachen, ass en neit Buch eraus mam Titel: dÕBah‡Õ’ Welt 2002-2003. DÕBuch huet 316 SŠiten an ass fir all geduecht, dŽi Referenze sichen, dŽi eng Recherche am BerŠich vun der Relioun maachen, et ass fir Institutiounen an der ErzŽiung, fir Regierungen, fir dÕMedien an all Assoziatiounen eng wŠertvoll H‘llef. A fir eis Radio ARA Nolauschterer hu mir eng Kopie ze verschenken. Et geet duer vir eis um Radio unzeruffen oder direkt bei mir, no der Sendung.
Et f‘nnt een am Buch ganz verschidde Saachen. Sou zum Beispill de kompletten Text vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium adressŽiert un dŽi reliŽis Leaderen an der Welt a mat engem Rapport vun all de Reaktiounen.
DÕPublikatioun: DÕBah‡Õ’ Welt gouf 1926 vum Hidder vum Bah‡Õ’ Glawe lancŽiert. Et war deemools scho geplangt d‘s Serie dem grousse Publikum zougŠnglech ze man. Haut huet se natierlech faarweg Fotoe vun den AktivitŽiten an deene verschiddenen Deeler vun der Welt dran. Et kritt een am Buch e gudden IwwerblŽck vun all den AktivitŽite vun de Bah‡Õ’ Gemengen uechter dÕWelt.
Wat ass nach alles am Buch? En Artikel iwwer dŽi nei Iwwersetzunge vun de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen; e Rapport iwwer dÕBedeelegung vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng um Weltsommet iwwer dÕdauerhaft EntwŽcklung zu Johannesburg a SŸdafrika; den Text vun enger Deklaratioun: dÕRelioun an dÕEntŽwcklung op enger KrŠizung vu Wee‘r: Convergenz oder Divergenz? En Essai iwwer eis Verflichtungen a Verantwortungen am Opbau vun enger Weltzivilisatioun. Eng Bah‡Õ’ Perspektiv iwwer dŽi global AIDS-HIV Epidemie an en Artikel iwwer dÕRoll vum Eenzelnen an eiser Gesellschaft. Donieft kann een iwwer e puer vun den EntwŽcklungsprojete liesen, dor‘nner e Portrait vun APRODEPIT, enger Associatioun fir dÕPromotion an dÕEntwŽcklung vun der Pisiculture intŽgrŽe am Tschad.
Fir all dŽi Nolauschterer dŽi net regelmŽisseg eis Emissioun lauschteren, sief gesot dass de Bah‡Õ’ Glawen aus enger obskurer Bewegung am M‘ttleren Orient zu der zweetmeescht verbreeter vun den onofhŠngege Relioune gewuess ass. Et f‘nnt ee Leit vun iwwer 2100 ethnesche Gruppen, StŠmm a Rassen an ass domat zimlech sŽcher dŽi villsŠitegst organisŽiert Bewegung vu Leit dŽi et haut op eisem PlanŽit g‘tt. DÕEenheet vun d‘ser Gemeinschaft ass eng Erausfuerderung fir dŽi virherrschend Theroie iwwer dÕNatur vum M‘nsch an dÕAussiichte fir eis gemeinsam Zukunft.
Den zentralen Thema vum Glawen ass dee vun der Eenheet. Hire Begr‘nner, Bah‡ÕuÕll‡h lŽiert eis dass et n‘mmen ee Gott g‘tt, dass et n‘mmen eng M‘nschheet g‘tt, an dass all dÕRelioune vun der Welt Etappe waren, an dat an der Offenbarung vun deem wat Gott de M‘nsche soe wollt. Haut, ass dÕM‘nschheet erwuess ginn. ãDՀerd ass n‘mmen ee LandÒ, seet Bah‡ÕuÕll‡h, ãan dÕM‘nschen hir BiergerÒ. DÕErviertriede vun der Bah‡Õ’ Gemeng stellt iwwerzeegend Beweiser duer dass dÕm‘nschlech Rass, an all hirer DiversitŽit, lŽiere kann zesummen ze liewen an ze schaffen an hirem Heemechtsland, dem PlanŽit.
D‘st Buch, dÕBah‡Õ’ Welt wat elo z‘nter 1926 all puer Joer erausk‘nnt, ass dŽi wesentlech ‘ffentlech Opzeechnung vum Wuesstum an der EntwŽcklung vum Bah‡Õ’ Glawen. WŽi gesot an all Band f‘nnt ee wichteg Dokumenter a statistesch Donnee‘n an aner Informatiounen iwwer de wŠitgefecherte Programm vun AktivitŽite vum Bah‡Õ’ Glawen. Fir de Lieser stellt den dramatesche Wuesstum vum Glawen nei an interessant Froen iwwer dÕRoll vun der Relioun an der EntwŽcklung vun eiser Gesellschaft. D‘st Band besteet virun allem fir ze h‘llefen d‘s Froen ze beŠntweren. WŽi gesot, e Band, dÕBah‡Õ’ Welt 2002-2003 waart hei op den Žischte Radio ARA Nolauschterer, dee mir elo urifft, am beschten um 091 334210. Iech alleguer e schŽine Weekend a bis dÕnŠchst Woch.

199 DÕBah‡Õ’ Wanterschoul zu Bollendorf
199t Sendung, 20ten an 21te Februar 2004. Wann dir t‘schent all de Fuesbaler d‘se Weekend nach ZŠit fannt fir iech e b‘ssen zÕerhuelen, kann ech iech e puer gemittlech Stonnen ubidden, an dat an der Bah‡Õ’ Wanterschoul zu Bollendorf, an der Jugendherberg, just hannert Iechternach. D‘s Invitatioun ass fir dÕganz Famill geduecht. Fir dŽi Grouss ginn et VirtrŠg an et kann ee matschwŠtzen. Fir dŽi Kleng ginn et flott a kreativ AktivitŽiten de ganzen Dag iwwer. Et ass kloer, dass zesumme giess g‘tt an dass een nei Leit ka kennelŽieren, an dat op eng gemittlech Aart a Weis, frŠi vun Alkohol. Duerch de Weekend fŽieren eis den Dr Moojan Momen aus England an den HŠr Kambiz Poostchi aus ƒisterrŠich. Fir eng dŠitsch Iwwersetzung aus dem Engleschen ass gesuergt.
Den Dr Momen interessŽiert sech fir w‘ssenschaftlech Recherchen iwwer Relioun am allgemengen an iwwer de Bah‡Õ’ Glawen. Hien huet eng Rei Bicher iwwer dÕBah‡Õ’ Geschicht geschriwwen an iwwer zwanzeg Artikele fir eng Bah‡Õ’ Enzyklopedie. Doriwwer eraus interessŽiert hie sech fir den Hinduismus par Rapport zum Bah‡Õ’ Glawen. Zesumme mat senger Fra, dem Wendi Momen, wat iwweregens aktiv als Soroptimist ass, hu si eng flott InternetsŠit, wou dir nach vill Informatioune fannt. Maacht am beschten eng Recherche ‘nnert Momen a Bah‡Õ’.
Den HŠr Kambiz Poostchi k‘nnt aus ƒisterrŠich. Hien ass Architekt a Liewens- a Sozialberoder. E ganz waarme M‘nsch, deem sŠin neit Buch: Goldene €pfel, Spiegelbilder des Lebens ech hei op d‘ser Plaz scho virgestallt hunn. Hie wŠert och mŽi ZŠit mat de Kanner an de Jugendlecher verbrŽngen. Et wier wierklech schŽi wann dir ZŠit hŠtt d‘se Weekend bis op Bollendorf ze kommen. Dir k‘nnt einfach kommen, eng Taass Kaffi drŽnken an e b‘ssen eralauschteren. Fir iech e b‘ssen Appetit ze man, hunn ech e puer Geschichten aus sengem Buch matbruecht.
Fir dÕKanner ass och gesuecht an do hu mer dÕFamill Schwanenengel, de Fernand Schaber, dÕMargarit Molaian an dÕJeannette Kaber, dŽi e flotte Programm zesummegestallt hunn. Dir hutt och dÕMŽiglechkeet an der Jugendherberg ze schlofen. Da rufft der am beschten direkt zu Bollendorf un.
Den Dr. Momen schwŠtzt iwwer dÕBah‡Õ’ Gemeng an dÕGesellschaft am Wandel vun der ZŠit an den HŠr Poostchi iwwer de Prozess vun der Vergeeschtegung a seng Uwendung am deegleche Liewen. WŽi gesot dir k‘nnt komme vu Freides owes bis MŽindes M‘ttes. Fir Iessen an DrŽnken ass gesuecht.
An elo e b‘ssen iwwer dat neit Buch vum Kambiz Poostchi: G‘llen €ppel, Spigelbiller vum Liewen. DÕBuch ass eng Sammlung vu Geschichten, Gedichter a Wuertspiller. Et huet sechs Deeler, ugefaang mat der Jugend an dem Alter an aner Saachen dŽi eist dÕLiewe best‘mmen. Dann en Deel iwwer WŠisheeten, Dreem an Ziler an anere persŽinleche Saachen. Duerno en Deel iwwer dÕLaachen, dÕGlŽck an dÕFreed an aner Saachen dŽi eis erhiewen. Als vŽierten Deel hu mer dÕSichen, dÕLŽieren, dÕWuessen an aner verdŽiwend Saachen. Bal zum Schluss dann iwwer friem Leit, Fr‘nn, dÕGemeinschaft, een deen anere begŽinen an aner Saachen dŽi eis matenee verbannen an zum Schluss da WŠisheeten a SprŽch, Gedichter a Gedankesplitter an aner bes‘nnlech Saachen. An eisem Liewen hale mir eis also mat Saachen op, dŽi eist dÕLiewe best‘mmen, Saachen dŽi eist dÕLiewen erhiewen, Saachen dŽi eist dÕLiewe verdŽiwen, eist dÕLiewe mŽi rŠich maachen, Saachen dŽi eis matenee verbannen a Saachen dŽi eis zum Nodenken ureegen.
Iwwer dÕParadis soen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften: ãWann s du der e Palast am Paradis w‘nschs, da maach dŠin Doheem zu enger Plaz wou dÕFr‘nn sech begŽine k‘nnen.Ò86
ãKreatvitŽit ass dÕFŠegkeet, aus bekannten Informatiounen nei Kombinatiounen ze man.Ò
De Biolog Edwin Conklin sot dÕEntstehung vum Liewen op der €erd mam Zoufall w‘llen zÕerklŠren heescht sech vun der Explosioun vun enger DrŽckerei dÕZustanekomme vun engem Lexikon zÕerwaarden.
En dŠitscht SprŽchwuert seet: ãWaart ni bis de ZŠit hues.Ò
Den Churchill huet gesot: ãEt muss ee Gefalle fannen un deem wat ee mŽcht. Et huet kee S‘nn, n‘mmen dat ze man, wat engem gefŠlt.Ò
De Gotthold Ephraim Lessing schreift: ãDee Luesten, dee sŠin Zil net aus den Ae verlŽiert, geet ‘mmer nach mŽi sŽier wŽi deen, deen ouni Zil doruechter rennt.Ò
Den Einstein sot: ãDeen, dee sech nemŽi wonnere kann, ass sŽilesch schonn dout.Ò
A vlŠicht nach d‘se Satz vum Khalil Gibran, iwwer dat wat mer w‘lle gesinn. Hie schreift a sengem Buch Der Prophet: ãDÕEil, dŠren hir Aen, dŽi sech op dÕNuecht beschrŠnken, am Dag erblannen, kann net dat hellegt Geheimnis vum Liicht entschleieren.Ò

200 DÕRoll vun der Fra
200t Sendung, 27ten an 28te Februar 2004. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte fanne mer eng ganz Rei vun Texter zu der Stellung vun der Fra am Bah‡Õ’ Glawen. Hei elo e puer ausgewielten Texter aus enger Zesummestellung vum DŽpartement de Recherche vum hŽchste Gremium an dem Buch: La grandeur qui pourrait tre la leur, Reflexiounen iwwer konkret Aktioune vun der vŽierter Weltkonferenz vun de Vereenten Natiounen iwwer dÕFraen, 1995 zu Beijing a China.
'Abdu'l-Bah‡ schreift: ãDen ZŠitgeescht w‘llt, dass dÕFrae Progrs maachen an hir Missioun an alle Spaarte vum Liewen erf‘llen, an esou glŠich gi mat de MŠnner. Si musse glŠich sinn an vun de selwechte Rechter profitŽieren. Dat ass mŠin Žierlecht Gebiet an ee vun de grousse Prinzipie vu Bah‡ÕuÕll‡h.Ò
Weider seet hien: ãDÕM‘nschheet kritt Zougank zum GlŽck wann dÕFra an de Mann hir BemŽiungen koordinŽieren an op glŠichem Fouss Progrs maachen, well jiddereen ass dÕErgŠnzung an de Begleeder vum aneren.Ò
ãSoubal d'Frae voll a ganz a glŠichberechtegt mat de MŠnner d'Affair‘ vun der Welt matgestalten, soubal se zouversiichtlech a kompetent dŽi grouss Arena vum Recht an der Politik betrieden, wŠerten dÕKricher ophalen.Ò
ãFrŽier gouff dÕWelt vun der Kraaft regŽiert ... mee dÕGewicht verleet sech schonn; dÕKraaft verlŽiert vu senger Stellung, an dÕFlŽnckheet vum Geescht, dÕIntiutioun an dŽi geeschteg QualitŽite vun der LŽift a sech k‘nnen enger Saach ganz higinn, all d‘s Saachent dŽi dÕFra charakterisŽieren, krŽien ‘mmer mŽi Gewiicht.Ò
ãWŽi de Vull brauch dÕM‘nschheet zwee Flilleken, deen ee mŠnnlech, deen anere weiblech. Wann dŽi zwee Flilleken net dŽi glŠich StŠerkt hunn an net vun enger gemeinsamer Kraaft gedriwwe sinn, kann de Vull net an den Himmel flŽien.Ò
ãSoulaang eng wierklech GlŠichheet t‘schent MŠnner a Fraen net voll a ganz realisŽiert ass, kann dÕM‘nschheet op keng ManŽier hiren hŽchste Grad vu sozialer EntwŽcklung erreechen.Ò87
ã... Et duerf keen ènnerscheed t‘schent der ErzŽiung vun engem Jong an engem Meedche ginn, ... A frŽieren ZŠiten war dÕM‘nscheet net perfekt an net efficace well se net vollstŠnneg war. De Krich an hir VerwŸstungen hunn dÕWelt verdonkelt; dÕErzŽiung vun der Fra ass e grousse Schr‘tt no fir fir de Krich ofzeschafen well dÕFra wŠert all hiren Afloss gŽint de Krich benotzen. DÕFra erzitt dÕKand an dŽi Jugendlech bis dass si Erwuesse sinn. Si wŠert sech weigeren hir Kanner als Sacrifice an de Krich ze ginn. A Wierklechkeet, wŠert si dee grŽisste Facteur sinn fir universelle Fridden an internationalen Arbitrage. DÕFra wŠert sŽcher dÕKricher ‘nnert der m‘nschlecher Rass ofschafen.Ò 88
SouwŠit e puer Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zu der Roll vun der Fra an eiser Gesellschaft an hire BŠitrag zum Fridden. Interessant ass et festzestellen, dass d‘s Wierder mŽi wŽi honnert Joer al sinn an das haut op deene Plaze wou Konflikter op der Welt sinn, dÕFra meeschtens ganz wŽineg ErzŽiung krut an esou och bal keen Afloss an der Politik huet.
Hei am Land ass et dÕUnion luxembourgeoise des femmes bah‡Õ’es dŽi sech fir dÕChanceglŠichheet vun de Fraen asetzt. MŽi Informatioune kritt dir vun der Madame Jutta Bayani um 312295.89 Zu Steesel invitŽieren iech dÕFamill Nau op en Owend iwwer dÕFra, an dat de 5te MŠerz. Fir eng Invitatioun loosst hinnen einfach e Message um 334210.

201 Den EuropŠesche Bah‡Õ’ Business Forum
201t Sendung, 5ten a 6te MŠerz 2004. DÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’. Haut mat engem Interview mam Serge Thill iwwer eng nei Associatioun zu L‘tzebuerg, den europŠesche Bah‡Õ’ Business Forum. Um Mikro de Jean-Marie Nau.

202 FraeprŠis fir dÕBani Dugal, Bah‡Õ’ Vertriederin vun der Bah‡Õ’ International Community bei der UNO
202t Sendung, 12ten an 13te MŠerz 2004. DÕHaaptvertriederin vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng bei de Vereenten Natiounen, dÕMadame Bani Dugal, krut de PrŠis Fraen h‘llefe Fraen, an dat vun der internationaler Fraenorganisatioun Soroptomist. D‘s Organisatioun ass och zu L‘tzebuerg vertrueden a steet ‘nnert dem Haut Patronage vun hirer Altesse Royale dÕGrande-Duchesse Maria Theresa. D‘se PrŠis koum an de leschte Woche virum internationale Fraen Dag, den 8te MŠerz, eng Gelee‘nheet, dŽi vu ville Bah‡Õ’ Gemengen uechtert dÕWelt beuecht g‘tt.
De PrŠis Fraen h‘llefe Fraen ass ee vun drŠi PrŠisser vum Programm: En ènnerscheed fir Frae maachen, 1986 vun de Soroptimisten etablŽiert fir dÕAarbecht vun deenen unz‘erkennen, dŽi fir dÕVerbesserung vum Statut vun de Fraen an der Gesellschaft schaffen. Soroptomist International ass eng Fraenorganisatioun dŽi et scho 70 Joer g‘tt, a wŽi gesot, bei eis am Land ginn et si schonn eng etlech Joeren.
Iwwer dÕBani Dugal, dŽi de PrŠis krut, seet dÕPresidentin vun der PrŠiszereomie: ÒHir SensibilitŽit an hiren Erfolleg bei Gender- an interkulturelle Relatioune sinn am Zentrum vun hirer FŠegkeet, net n‘mmen als eng Fra dŽi Fraen h‘lleft, mee si h‘lleft och Fraen, an Zesummenaarbecht, dass si aner Fraen h‘llefen.Ò
DÕMadame Dugal gouf och viru kuerzem zur Presidentin vum ONG ComitŽ vum Status vun de Frae bei de Vereenten Natioune gewielt, an d‘st weist hiert diplomatescht Verhale wat dŽif an hirer SŽil lŠit.
D‘se PrŠis ass fir Fraen, dŽi bestŠnneg an op eng efficace ManŽier hir Ressource benotzen, hir Talenter an hiren Afloss, fir aner Fraen ze h‘llefen hiert dÕPotential ze erreechen.
Bei der PrŠisiwwerreechung huet dÕMadame Dugal hire PrŠis akzeptŽiert, an zwar am Numm vun all de Fraen an der Welt dŽi dofir schaffen een deem aneren ze h‘llefen, virunzekommen an deeselwechte Status mat de MŠnner ze genŽissen. Si sot wŽi wichteg et ass dŽi international Mechanisme vun de M‘nscherechter ze benotzen, fir Fraen an hirem Weiderkommen ze h‘llefen. ãVill Frae kennen hir Rechter net, an anerer mengen d‘s Rechter wieren abstrakt an onerreechbar,Ò sot dÕMadame Dugal. ãWŠhrend Aktivismus an de leschte Joer de Fraerechter vill Opmierksamkeet ginn huet, ass elo dÕErausfuerderung fir d‘s Rechter mŽi zougŠnglech ze maachen, an deems dÕStrategien an dÕVerspriechen, dŽi dÕRegierunge gemaach hunn, elo implementŽiert ginn.Ò Fir dÕRechter vun de Fraen ze verbesseren, brauch een eng ErzŽiung dŽi WŠert drop leet, dass ee sech muss bewosst ginn, dass dÕInteresse vun de MŠnner an de Jonge verbonne si mat deene vun de Fraen. En Zitat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãSou laang dÕFraen dru geh‘nnert ginn hir hŽchste Bestriewungen ze erreechen, sou laang wŠerten dÕMŠnner net k‘nnen dŽi GrŽisst realisŽieren, dŽi hir kŽint sinn.Ò90
ãEis Aufgab ass kloerÒ, sot dÕMadame Dugal ãan zesummen, andeems mir een deem aneren h‘llefen, k‘nne mer eis Dreem fir eng besser Zukunft fir dÕFraen an dÕMŠnner realisŽieren.Ò
Dofir w‘ll ech gŠren all de Fraen hei zu L‘tzebuerg, dŽi sech fir glŠich Rechter vu Fra a Mann asetzen, Merci soen, an och iech Radio ARA Nolauschterinnen, e wonnerschŽine Weekend, Šre Jean-Marie.

203 Peace Factory
203t Sendung 19ten an 20te MŠerz 2004. D‘ser Deeg haten de Grupp AGIR, am Kader vum Festival de lÕimigration um Lampertsbeierg, op en Diskussiounsowend agelueden, fir iwwer dÕThema ErzŽiung zum Fridden ze schwŠtzen. DŽi verschidde Reliounen, dor‘nner och de Bah‡Õ’ Glawen, hu sech kuerz virgestallt, an dat mat enger Auswiel vun Texter zum Thema Fridden. Et war guer net sou einfach ze hŽieren, wat d‘se Grupp AGIR dann eigentlech zesumme fir de Fridde konkret mŽcht. At ass Žischter esou dass dŽi eenzel Reliounsgemeinschaften hei am Land ganz vill ‘nnert sech bleiwen. Ganz gutt war awer dÕIddi fir zwou Initiative fir de Fridden zu L‘tzebuerg zÕinvitŽieren fir iwwer hire Projet ze schwŠtzen. Ech w‘ll haut kuerz ee sou e Projet virstellen: DÕPeace Factory, e praktesche Laboratoire fir jonk Leit t‘schent 12 a 15 Joer. ...

204 ÔAbduÕl-Bah‡ a seng Stellung am Bah‡Õ’ Glawen91
204t Sendung, 26ten a 27te MŠerz 2004. 'Abdu'l-Bah‡ ass e Personage deen eng eenzegaarteg Stellung an der Geschicht vun der M‘nschheet huet. Keng aner Relioun virum Bah‡Õ’ Glawen hat eng Figur, deen ee ka mat 'Abdu'l-Bah‡ verglŠichen. Dass Bah‡ÕuÕll‡h dÕ Bah‡Õ’ Gemeng no sengem Doud ‘nnert dem Schutz vun 'Abdu'l-Bah‡ gesat huet, ass eng onbeschreiflech Gnod. Net n‘mmen huet Bah‡ÕuÕll‡h der M‘nschheet eng sublim Offenbarung ginn, mee hien huet hir och sŠin eegene Jong ginn. An hie sot dass duerch sŠi W‘ssen a seng WŠisheet, dÕganz M‘nschheet gŽif erliicht ginn. Et ass schwŽier fir eis och n‘mmen eng Iddi vun der GrŽisst vum Bah‡Õ’ Glawen ze maachen, ouni eis bewosst ze sinn, wŽi eng eenzegaarteg Stellung 'Abdu'l-Bah‡ huet.
Fir dՎischt emol ass 'Abdu'l-Bah‡ de M‘ttelpunkt vum Bah‡ÕuÕll‡h sengem BŸndnes. DÕMuecht vun d‘sem BŸndnes vereent dÕBah‡Õ’ Gemeng a schŸtzt se virun Attacken, gŽint eng Zerdeelung a gŽint dÕOplŽisung. Et ass dÕMuecht vum BŸndnes dŽi dÕVictoire garantŽiert.
Am Fong ass et dÕBŸndnes wat Bah‡'u'll‡h mat sengen UnhŠnger gemaach huet, dat vun eis all verlaangt, dass mir eist dÕHŠerz 'Abdu'l-Bah‡ zoudrŽien an Him voll a ganz trei sinn. 'Abdu'l-Bah‡ ass d‘st Zentrum. An no Him, esou steet et a sengem Testament, ass et Shoghi Effendi, den Hidder vun der Saach Gottes, deen dÕZentrum ass, deem mir eis mussen zoudrŽien. Haut ass dÕZentrum vum Glawen dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet, wat nom ausdrŽcklechen Uerder vu Bah‡ÕuÕll‡h etablŽiert gouf, a vu kloeren Uweisunge vun 'Abdu'l-Bah‡ an dem Hidder.
Zweetens ass 'Abdu'l-Bah‡ den onfeelbaren Auslee‘r, Porte-Parole an Interpret vu Bah‡ÕuÕll‡h sengem Wuert. Sou grouss ass dÕOffenbarung vu Bah‡ÕuÕll‡h, sou dŽifgrŠifend sinn dÕBedeitunge vun all deem wat Hie gesot huet, dass Hien et fir nŽideg fonnt huet, no Him en Interpret ze loossen, an deen Hie selwer gŽif inspirŽieren. Am Laf vun de kommende Generatioune, kann dÕM‘nschheet dÕLŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h verstoen, an deems si dÕInterpretatioune vun 'Abdu'l-Bah‡ studŽieren, dŽi Hien a senge Schr‘fte ginn huet. No 'Abdu'l-Bah‡ ass den Hidder den Auslee‘r vu Bah‡ÕuÕll‡h senge Schr‘ften; a sengem Wierk gouf dÕAufgab vun der Ausleeung fŠerdeg gemaach, a keen huet dÕAutoritŽit, dÕWierder vu Bah‡ÕuÕll‡h wŠhrend senger ganzer ZŠit zÕinterpretŽieren.
Mir mussen eis bewosst sinn, dass doduerch dass Bah‡ÕuÕll‡h eis no Him en Auslee‘r vu senge Schr‘fte gelooss huet, eng Persoun dŽi hie selwer genannt huet, dass Hien doduerch der Bah‡Õ’ Gemeng en immensen DŽngscht erwisen huet. FrŽier gouf all Relioun an eng selleche Sekte gedeelt, an dat well et un enger AutoritŽit gefeelt huet, zu dŠr all dŽi Gleeweg sech riichte konnten, wa si sech net eens waren iwwer dÕBedeitung vu Passagen aus hiren hellege Bicher. An d‘ser ZŠit dogŽint, wann et eng OnsŽcherheet iwwer dÕBedeitung vun Texter vu Bah‡ÕuÕll‡h g‘tt, drŽint jidderee sech zu den Interpretatioune vum 'Abdu'l-Bah‡ a vum Hidder. Wann dann nach en Zweiwel besteet, kann ee sech un dÕUniversaalt Haus vun der Gerechtegkeet riichten, fir Kloerheet ze krŽien. Domat bleift also keng Plaz mŽi fir sech iwwer de S‘nn vun de LŽieren ze streiden an dÕEenheet vum Glawe g‘tt geschŸtzt.
An dr‘ttens ass 'Abdu'l-Bah‡ dÕperfekt Beispill vu sengem Papp senge LŽieren. Obscho mir ni wŠerten sou eng Perfektioun erreechen, solle mer awer 'Abdu'l-Bah‡ ‘mmer als e Modell huelen an eis bemŽien sech e Beispill un Him ze huelen. Wa mer dÕSchr‘ften zum Thema LŽift studŽieren, brauche mer eis n‘mmen 'Abdu'l-Bah‡ zouzedrŽien, an eis un Him e Beispill huelen a mir wŠerten dÕEssenz vun der LŽift an der Fr‘ndlechkeet gesinn. Genau sou ass et wa mer versichen ze verstoen wat Rengheet, Gerechtegkeet, Opriichtegkeet, Freed a GenerositŽit bedeiten, brauche mer n‘mme sŠi Liewen ze kucken, a mir wŠerte gesinn, wŽi Hien d‘s Eegeschafte bis zur Perfektioun gewisen huet.
Dat wat Hien awer besonnesch ausgezeechent huet, war sŠin DŽngscht un der M‘nschheet. Den Numm 'Abdu'l-Bah‡ heescht DŽnger vu Bah‡. SŠi grŽisste Wonsch war deen, beh‘lleflech ze sinn, an anere k‘nnen en DŽngscht erweisen.

205 DÕ FrŠiheet am Bah‡Õ’ Glawen
205t Sendung. An d‘ser Emissioun hunn ech an de Bah‡Õ’ Schr‘ften nom Wuert FrŠiheet gesicht. Hei e puer Gedanken dŽi mer besonnesch gutt gefall hunn.
Eng AktivitŽit dŽi am engste verbonnen ass mam Gew‘ssen, dŽi der m‘nschlecher Natur eegen ass, ass dÕFŠegkeet selwer dÕRealitŽit zÕerfuerschen. DÕFrŠiheet de S‘nn vun der Existenz ze sichen a seng potentiell Talenter zÕentwŽcklen, dŽi sou en Zil gŽife mŽiglech maachen, muss beschŸtzt ginn. DÕM‘nschen hunn dÕRecht frŠi u W‘ssen ze kommen, ... och wann d‘se frŠien Zougank an eiser heiteger Gesellschaft net ‘mmer ginn ass.
D‘sen eenzegartegen Elan vum m‘nschleche Gew‘ssen ass dŽi moralesch Gerechtfertegung vun enger Rei vu Rechter dŽi an der universeller Deklaratioun an op aner Plaze geschriwwe sinn. DÕRecht dass jiddereen eng ErzŽiung kritt, dÕFrŠiheet sech ze bewegen, den Zougank zur Informatioun an dÕMŽiglechkeet um politesche Liewen deelzehuelen sinn alles Aspekter dŽi eng ausdrŽcklech Garantie vu sŠitens der internationaler Gemeng brauchen. Esou ass ass et och mat der FrŠiheet vum Denken am Glawen, wouranner dÕreliŽis FrŠiheet ass, an och dÕRecht Meenungen ze hunn an dŽi richteg auszedrŽcken.92
ãDÕEenheet vun der m‘nschlecher Rass, sou wŽi Bah‡ÕuÕll‡h se virgesinn huet, gesŠit dÕSchafung vun enger universeller Federatioun vir, an dŠr all Natiounen, Rassen, Klassen a Glawensrichtungen enk mateneen an definitif vereent sinn; wou dÕAutonomie vun de Memberstaaten, an dÕpersŽinlech FrŠiheet sou wŽi dÕInitativ vun den Eenzelnen komplett a fir ‘mmer geschŸtzt wŠerte sinn.Ò93
ã... Wat dŽi Leit ugeet, dŽi per force a mat alle M‘ttelen dÕFrŠiheet verlaangen: sief dat hei gesot: eng moderŽiert FrŠiheet, dŽi dÕWuel vun der M‘nschheet garantŽiert, dŽi dÕBezŽiungen um Niveau vum Universum bŠibehŠlt a preservŽiert, d‘s FrŠiheet ass an all senger Kraaft an Ausmooss an de LŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h enthalen.Ò94
ãDŽi Aufgab, dŽi haut de wichtegste Regierunge ginn ass, ass dŽi, universelle Fridden ze schafen, well am Fridde lŠit dÕFrŠiheet vun alle V‘lker.Ò95
ãKuckt gutt, wŽi dÕErzŽiung an dÕK‘nschte vun der Zivilisatioun engem Vollek a senger Regierung ƒier, Wuelstand, OnofhŠngekeet a FrŠiheet brŽngen.Ò96
Eng vun de LŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h ass dÕFrŠiheet vum M‘nsch; ã... sou laang de M‘nsch PrisonŽier vun der Natur ass, ass hien e w‘llt DŽier, well de Kampf ‘m dÕExistenz ass eng vun de Fuerderunge vun der Welt vun der Natur.97 De Wee vun der Natur ass dee wou dat animalescht regŽiert. DÕDŽier handelt en accord mat den Noutwendegkeete vun der Natur, geet sengen eegenen Instinkten a sengen eegene W‘nsch no. Wat och ‘mmer seng Impulser a seng Zouneigunge sinn, hien huet dÕFrŠiheet dŽi ze befriddegen; awer, hien ass e Gefaangene vun der Natur. Hien kann net een Hoer vum Wee ofwŠichen, deen dÕNatur him ginn huet.Ò

206 Ridvan - 21sten Abr‘ll - DÕBah‡Õ’ feieren hire wichtegsten Dag
206t Sendung, 9ten an 10ten Abr‘ll 2004. DÕMembere vun de verschidde Bah‡Õ’ Gemengen am Land, geneesou wŽi an dausende vu Plazen uechtert dÕWelt, feieren de M‘ttwoch, 21sten Abr‘ll als e Feierdag. Et ass den Ufank vun engem reliŽise Festival dat sech iwwer 12 Deeg streckt. Et heescht Ridvan, wat souvill wŽi Paradis bedeit.
Den Žischten Dag vu Ridv‡n, den 21sten Abr‘ll ass dee wichtegsten Dag am Joer fir eis. Et ass den Anniversaire vun der ZŠit am Joer 1863, wou Bah‡'u'll‡h, de Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, fir dՎischt seng Missioun bekannt ginn huet. Z‘nter dŠr ZŠit, also 1863, also a just iwwer 131 Joer ass de Bah‡Õ’ Glawen dŽi am zweetmeescht verbreete Relioun nom Chr‘schtentum ginn a fiert weider ze wuessen a sech ze verbreeden. MŽi iwwer dŽi eenzel Feierlechkeeten hei am Land an eisen nŠchsten Emissiounen.
Ridv‡n ass och dÕZŠit wou dŽi lokal RŽit gewielt ginn, dŽi sech fir ee Joer ‘m dÕAffŠre vun der jeeweileger Gemeng bek‘mmeren. Well de Bah‡Õ’ Glawe kee ClergŽ huet oder Leit mat Leadership Positiounen, spillt d‘st Gremium, de lokale Bah‡Õ’ Rot, eng Schl‘sselroll. WŽi all Bah‡Õ’ Walen, fannen se an engem Geescht vu Gebiet statt. Virun de Wale ginn et keng Nominatiounen an all dŽi groussjŠreg Member‘ vun der Gemeng schreiwen op e wŠisse Walziedel dÕNimm vun de Leit, dŽi si mengen am beschten hirer Gemeng en DŽngscht erweisen ze k‘nnen.
An da wollt ech nach kuerz en neit Buch vum bekannte Philosoph Keith Ward virstellen. Et ass eng Erausfuerderung un all dŽi mengen, dÕRelioun hŠtt keng Roll mŽi an eiser heiteger Welt ze spillen. DÕBuch ass op englesch mam Titel: The Case for Religion. Hei e b‘sse Luef vun de Kritiker: A brilliant Buch wat sech gutt liest fir reliŽis Leit an dŽi dŽi sech als netreliŽis bezeechnen. E Buch iwwer dÕThema vun eiser ZŠit; dÕWichtegkeet vun de Reliounen trotz allem wat se net erreecht hunn.
Den Auteur, Keith Ward verteidegt Relioun virun der Uklo vu souville W‘ssenschaftler dass Relioun keng Daseinsberechtegung mŽi huet, dass se gefŽierlech an intolerant ass. Den Auteur ‘nnersicht dÕWierker vu Schr‘ftsteller, Philosophen, Psychologen a Soziologe vun hŽchstem Rang, dor‘nner och de Karl Marx, de Sigmund Freud an den Emile Durkheim. A senger DŽfense fir dÕRelioun brŽngt en eis eng rational Rechtfertigung fir reliŽise Glawen. Hie weist eis wŽi Glawen eis Weltusiichte kann dramatesch Šnneren an eisem Liewen en neie S‘nn an Zweck ka ginn. Mee hie warnt eis awer och dass et nŽideg ass dass dŽi reliŽis Traditioune sech Šnnere mussen; anstatt dass dÕRelioune sech an dÕHoer krŽien, matenee streiden a matenee konkurŽieren, mussen se fir dՎischt mŽi tolerant ginn a VerstŠndnes weisen. Si mussen eng global reliŽis Siicht akzeptŽieren. Op deem Choix, schreift den Auteur, hŠnkt dÕZukunft vun der Relioun of, a vlŠicht dÕZukunft vun eiser Welt selwer.
MŽi iwwer dÕBuch fannt dir um Internetsite: www.oneworldpublications. DÕBuch heescht: The case for religion, erausgi vu oneworldpublications, Auteur: Keith Ward

207 Wie schreift dÕZukunft? Deel 1/10
207t Sendung, 16ten a 17ten Abr‘ll 2004. Den 28te Mee 1992 hu sech dÕVolleksvertrieder vu Brasilien zu enger extraer S‘tzung getraff. Ulass dofir war den honnertste Joresdag vum Doud vu Bah‡ÕuÕll‡h, deem sŠin Afloss an der gesellschaftlecher an intellektueller Landschaft vun der Welt ‘mmer mŽi Vertraue f‘nnt. Et ass kloer dass dem Bah‡ÕuÕll‡h seng Botschaft vun der Eenheet dŽi brasilianesch Gesetzgeber zu dŽifst berŽiert huet. WŠhrend d‘ser aussergewŽinlecher S‘tzung hu Vertrieder vun all de Parteien, dŽi an der Chamber vertruede sinn, deene Schr‘ften hire Respekt ausgesprach; Schr‘ften, dŽi ee vun den DeputŽierten als ãdat ‘mfassenst reliŽist Wierk aus der Fieder vun engem eenzege M‘nschÒ bezeechent huet. De Respekt vun den DeputŽierten huet och enger Zukunftsvisioun fir eise PlanŽit gegollt; eng Visioun dŽi ãmateriell Grenzen iwwerschreitÒ an Ð wŽi en DeputŽierte sot Ð eng Visioun ãdŽi sech un dÕganz M‘nscheet geriicht huet, ouni kleng ènnerscheeder t‘schent Natiounen, Rassen, aneren Ofgrenzungen oder Glawensrichtungen ze maachenÒ.
D‘se Luef vun der brasilianescher Chamber war ‘m sou mŽi beandrockent vu dass am Gebuertsland dem Bah‡ÕuÕll‡h sŠi Wierk weiderhi vun der muslemescher Geeschtlechkeet, dŽi den Iran regŽiert, batter condamnŽiert g‘tt. Deenen hir VirgŠnger ware verantwortlech fir seng Verbannung a Gefaangeschaft an der M‘tt vum 19te Jorhonnert, genee sou wŽi fir dÕMassaker un Dausende vun deene M‘nschen, dŽi dem Bah‡ÕuÕll‡h seng Idealer vun der VerŠnnerung vun der m‘nschlecher Liewensweis an der Gesellschaft gedeelt hunn. Zur glŠicher ZŠit, wou a Brasilien dÕFeierlechkeeten amgaange waren, liewen am Iran 300.000 Bah‡Õ’, dŽi sech geweigert hunn, hir GlawensgrondsŠtz opzeginn; GlawensgrondsŠtz, dŽi vum grŽissten Deel vun der Welt hŽich gelueft ginn, dŽi de Bah‡Õ’ am Iran awer Verfollegungen, Entbierungen an, an ze ville FŠll, och Verhaftungen an den Doud brŽngen. €hnlech Oppositioun charakterisŽieren oft dÕAstellunge vu verschiddenen totalitŠre Regimer am Laf vum leschte Jorhonnert. Mee wat stŽcht an esou enge LŽieren, dŽi sou verschiddenaarteg Reaktiounen opgeworf hunn?98 MŽi dozou an eiser nŠchster Emissioun an enger Woch.

208 Wie schreift dÕZukunft? Deel 2/10
Wie schreift dÕZukunft war dÕThema mat deem mer dÕlescht Woch ugefaang hunn. Sou heescht den Titel vun engem Statement wat dŽi international Bah‡Õ’ Gemeng viru kuerzem erausginn huet, mat dem ènnertitel: Nodenken iwwer dÕ20t Jorhonnert.
WŽi ass et dass dÕLŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, sou verschiddenaarteg Reaktiounen an der Welt opwŠerfen? A Brasilien g‘tt Hien an enger aussergewŽinlecher S‘tzung an der Chamber geŽiert, sŠi Wierk g‘tt gelueft als dat ‘mfaassenst reliŽist Wierk aus der Fieder vun engem eenzege M‘nsch. An zu glŠicher ZŠit, sinn am Iran Membere vum Bah‡Õ’ Glawen am Prisong, well si hir GlawensgrondsŠtz net w‘llen opginn; well si sech einfach als Bah‡Õ’ bekennen.
I. Den Haaptgrond vun deem wat Bah‡ÕuÕll‡h der Welt bruecht huet, ass dÕErklŠrung vun der Wierklechkeet als eppes, wat primŠr geeschteger Natur ass, an dÕDuerstellung vun de Gesetzer, dŽi dÕFonktionŽiere vun d‘ser Wierklechkeet beherrschen. [Also dÕWierklechkeet, dÕRealitŽit ass an der Haaptsaach geeschteger Natur. Dat seet Bah‡ÕuÕll‡h. An d‘s geeschteg Wierklechkeet basŽiert, geneesou wŽi dŽi materiell Wierklechkeet, op Gesetzer. A Bah‡ÕuÕll‡h brŽngt eis dÕGesetzer, dŽi bei d‘s geeschteg Wierklechkeet passen.]99 D‘s Duerstellung vun de Gesetzer betruecht net n‘mmen den eenzelne M‘nsch als e geeschtegt Wiesen, als eng SŽil mat Vernonft, mee betount nodrŽcklech, dass alles dat wat mir Zivilasatioun nennen, och e geeschtege Prozess duerstellt. E Prozess, an deem de m‘nschleche Verstand an dÕm‘nschlech SŽil ‘mmer mŽi komplex an effizient M‘ttelen entwŽckelt hunn, fir hire moraleschen an intellektuelle FŠegkeeten, dŽi an hinne sinn, zum Ausdrock ze brŽngen.
WŠhrend Bah‡ÕuÕll‡h dŽi herrschend Dogme vum Materialissem net akzeptŽiert, offrŽiert Hien eng ganz entgŽigegesaten Interpretatioun vun der Geschicht. DÕM‘nschheet - Feilsp‘tzt vun der Evolutioun vum Bewossts‘nn - duerchleeft Stadien, dŽi mat den EntwŽcklungsphase vun engem SŠugling, engem Kand a Jugendleche am Liewe vun all M‘nsch verglŠichbar sinn. D‘s Rees huet eis bis bei dÕSchwell vun enger MaturitŽit bruecht, eng RŠifheet op dŽi mir laang gewaart hunn, dÕEenheet vun der m‘nschlecher Rass. Kricher, Ausbeutung a Viruerteeler, dŽi typesch ware fir dÕEtappe vun der ImmaturitŽit, sollten eis net zur Verzweiwelung brŽngen, mee sollten eis dozou ureegen, eis ResponsabilitŽiten ze huelen, dŽi mat eiser kollektiver MaturitŽit verbonne sinn.
WŽi Bah‡ÕuÕll‡h sech un dŽi politesch a reliŽis Leadere vu senger ZŠit geriicht huet, huet Hien dÕEntdeckung vun neie Ressourcen annoncŽiert, onendlech mŽi staark, wŠitaus mŽi wŽi dÕGeneratioun vu senger ZŠit sech konnt virstellen; Ressourcen, dŽi der M‘nschheet geschw‘nn dÕM‘ttele k‘nne ginn, dÕmateriellt Liewe vum PlanŽit ze verŠnneren. Weider sot Hien, dass et essentiell wier d‘sen zuk‘nftege materielle Fortschr‘tt am DŽngscht vun ekonomeschen a soziale Fortschr‘tt ze benotzen. Wann nationalistesch a sektŠresch Konflikter dat verh‘nnere sollten, da wŠert de materielle Fortschr‘tt net n‘mme Virdeeler, mee och bis elo ni virgestallte negativ Konsequenzen hunn. E puer vun d‘se Warnungen, dŽi Bah‡ÕuÕll‡h formulŽiert huet, er‘nneren eis un dŠischter Evenementer an onsem eegenen ZŠitalter. ãKomesch, erstaunlech Saache ginn et an der €erdÒ, huet Hien eis gewarnt. ãD‘s Saache sinn amstand, dŽi ganz €erdatmosphŠre ze verwandelen, an eng Verseuchung mat der €erd wŠr dŽidlech.Ò
An eiser nŠchster Emissioun kucke mer eng zentral Fro, dŽi jidderee sech stelle sollt: wŽi k‘nne mer dÕGrondlage fir eng global Gesellschaft schafen, eng Gesellschaft, dŽi dÕEenheet vun der m‘nschlecher Natur er‘mspigele kann?

209 Wie schreift dÕZukunft? Deel 3/10
An de leschten zwou Emissiounen hu mer gesinn, wŽi dÕLŽiere vu Bah‡ÕuÕll‡h an der Welt ganz verschiddenaarteg Reaktioune mat sech brŽngen. Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, seet dass dÕWierklechkeet an Žischter Linn geeschteger Natur ass. An am Bah‡Õ’ Glawe fanne mer dÕGesetzer op deenen d‘s Wierklechkeet basŽiert. Eent vun d‘se Gesetzer ass dÕPrinzip dass dÕM‘nschheet, geneesou wŽi am Liewe vum M‘nsch, eng Rei vu Phasen duerchgeet, an das mir haut als M‘nschheet erwuesse ginn, och wann et op den Žischte BlŽck net duerno ausgesŠit. Wat mir haut am drŽngenste brauchen, sinn dÕGrondlage fir eng global Gesellschaft ze schafen, eng Gesellschaft, dŽi dÕEenheet vun der m‘nschlecher Natur er‘mspigele kann.
DÕVereenegung vun den Awunner vun der €erd ass weder eng utopesch Visioun, dŽi wŠit ewech ass, an och keng AffŠire, bei dŠr mir iwwerhaapt keng Wiel hunn. D‘s Vereenegung ass dŽi nŠchst onauswŠichlech Etapp am gesellschaftlechen EntwŽcklungsprozess, eng Etapp, zu dŠr eis all dÕErfarunge vun der Vergaangenheet an der GŽigewaart histŽieren. ErŽischt wann dÕExistenz vun d‘ser Tatsaach erkannt an an Ugr‘ff geholl g‘tt, k‘nnen dŽi quŠlend Problemer, dŽi eise PlanŽit huet, gelŽist ginn. Well all dŽi wesentlech Erausfuederunge vum ZŠitalter, an deem mir sinn, si global an universell a beschrŠnke sech net op Eenzelaspekter oder Regiounen.
DŽi selleg Textstellen an de Schr‘fte vu Bah‡ÕuÕll‡h an deenen et ‘m dÕErreeche vun der MaturitŽit vun der M‘nschheet geet, sinn duerchdronge mat der Liichtmetaphorik, dŽi dÕKraaft vun der Eenheet ausdrŽckt: Hie seet: ãSou mŠchteg ass dÕLiicht vun der Eenheet, dass si dŽi ganz €erd erliichte kann.Ò D‘s Ausso stellt eis heiteg Geschicht an eng Perspektiv, dŽi sech staark ‘nnerscheet vun der virherrschender Usiicht vum Enn vum 20te Jorhonnert. D‘s Feststellung fŽiert eis dozou, an all dem Leed an dem Zerfall vun onserer ZŠit dÕWierke vu KrŠften zÕerkennen, dŽi dat m‘nschlecht Bewossts‘nn fir eng nei Etapp vun eiser Evolutioun frŠi maachen. D‘s Feststellung rifft ons dozou op, dÕEvenementer vun de leschten honnert Joer zÕiwwerdenken, geneesou wŽi dÕWierkung, dŽi d‘s EntwŽcklungen op dŽi ‘nnerschiddlech V‘lker, Rassen, Natiounen a Gemeinschaften haten.
Wann, wŽi Bah‡ÕuÕll‡h betount, ãdÕWuel vun der M‘nschheet, hire Fridden a SŽcherheet ... onerreechbar (sinn), wann a sou laang wŽi hir Eenheet net fest begr‘nnt assÒ, dann ass et verstŠndlech, firwat dÕBah‡Õ’ dat 20t Joerhonnert Ð mat all senge Katastrophen Ð als dÕJorhonnert vum Liicht betruechten. Well dŽi lescht honnert Joer waren Zeie vun engem Wandel, souwuel vun der Aart a Weis, wŽi dÕM‘nschen ugefaangen hunn, eis gemeinsam Zukunft ze plangen, mee och dÕAart a Weis, wŽi mir ufŠnken, eis een deen aneren ze betruechten. D‘s zwee Prozesser konnt een an der EntwŽcklung zur Eenheet erkennen. Changementer, dŽi net ‘nnert der Kontroll vun den existŽierenden Institutioune louchen, hunn dÕFŽierungskrŠfte vun der Welt dozou gezwongen, nei Systemer vu globaler Organisatioun ze initiŽieren, dŽi am Ufank vum Jorhonnert noch ondenkbar gewiescht wieren. WŠhrend deems, hu Gewunnechten an Astellungen opgehalen, dŽi M‘nschen an Natiounen getrennt haten, an dat wŠhrend zech Jorhonnerten, voll mat Konflikter. Ausserdeem huet ee geduecht, dass et selbstverstŠndlech wier, mat d‘se Gewunnechten an Astellunge weiderzefueren.
An eiser nŠchster Emissioun gesi mer, wŽi eng zwou EntwŽcklungen an der M‘tt vum leschte Jorhonnert zu engem historeschen Duerchbroch gefouert hunn.

210 Wie schreift dÕZukunft? Deel 4/10
LŽif Nolauschterer, Bah‡ÕuÕll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, koum an der M‘tt vum 19te Jorhonnert mat LŽieren, dŽi sou dŽifgrŠifend sinn, wŽi dÕLŽiere vu Jesus Christus virun 2000 Joer. Et ass duerfir n‘mmen normal, dass mir am Ufank vu ganz vill Changementer stinn. Mir w‘ssen all, dass eis Welt sech relativ sŽier verŠnnert, virun allem wann een eis heiteg Welt verglŠicht mat deene frŽiere Jorhonnerten.
An der Bah‡Õ’ Welt, ass dat 20t Jorhonnert e Jorhonnert vum Liicht. An eisen nŠchsten Emissioune schwŠtze mir iwwer dŽi wichtegst Evenementer, an dat aus enger Bah‡Õ’ Siicht. Fir de geneeen Text ze krŽien, braucht dir just um Internet ze sichen, an zwar ‘nnert: Wer schreibt die Zukunft? Nachdenken Ÿber das 20te Jahrhundert, ein Statement der Bah‡Õ’ International Community.
11. An der M‘tt vum leschte Jorhonnert, waren et zwou EntwŽcklungen, dŽi zu engem Duerchbroch gefouert hunn, an deren hir historesch Bedeitung erŽischt spŽider Generatioune voll a ganz verstoe wŠerten. WŠhrend den Nowee‘ vum zweete Weltkrich konnte wŠitsiichteg PersŽinlechkeeten endlech ufŠnken, duerch dÕOrganisatioun vun de Vereenten Natiounen dÕGrondlage vun enger Weltuerdnung ze schafen an ze festegen. Dat System vun internationalen Ofkommen an dŽi domat verbonnen Institutiounen, dat scho laang vu fortschr‘ttlechen Denker gew‘nscht gouf, hat elo MŽiglechkeeten, dŽi dee gescheiterte V‘lkerbund net hat. Am Laf vum Jorhonnert huet dÕSystem am BerŠich vun der FriddenssŽcherung ‘mmer mŽi grouss Wierksaamkeet op eng Aart a Weis gewonnen, dŽi iwwerzeege gewisen huet, wat erreecht ka ginn. GlŠichzŠiteg sinn an der ganzer Welt ‘mmer mŽi demokratesch Regierungsformen entstanen. DŽi praktesch Auswierkungen enttŠusche vlŠicht, awer si verklengeren net dÕBedeitung vun d‘sem historesche Richtungswiessel, e Wiessel deen nemŽi ka rŽckgŠngeg gemaach ginn, an deen an der Organisatioun vu m‘nschlechen AffŠre geschitt ass.
12. WŽi am Fall vun der Weltuerdnung ass et och mat de Rechter vun de V‘lker op der €erd. Dat schrecklecht Leed dat opgedeckt gouf, an dŽi dÕAffer vun der m‘nschlecher Perversioun am Laf vum Krich erdroen hunn, hunn eng weltwŠit Schockreaktioun ausgelŽist Ð an eppes wat een n‘mme kann als dŽif Gefiller vu Schan nennen. Aus d‘sem Trauma eraus ass eng nei Aart vu moraleschem VerantwortungsbewosstsŠin entstanen, dŽi offiziell an der Aarbecht vun der M‘nscherechtskommissioun vun de Vereenten Natiounen an hiren ènnerorganisatiounen institutionalisŽiert gouf Ð eng EntwŽcklung, dŽi den Herrscher am 19te Jorhonnert onvirstellbar gewiescht wier; Herrscher, deene Bah‡ÕuÕll‡h geschriwwen hat. Haut mat deenen nŽidege M‘ttelen a Kompetenzen, hu sech eng ‘mmer mŽi grouss Zuel vun netstaatlechen Organisatiounen als Zil gesetzt, dofir ze suergen, dass dŽi allgemeng ErklŠrung vun de M‘nscherechter als Grondlag vun normativen internationale Regele g‘lt an deementspriechend duerchgesat g‘tt.
WŽi eng EntwŽcklung et am Wirtschaftsliewe gouf, gesi mer an eiser nŠchster Emissioun.

211 Wie schreift dÕZukunft? Deel 5/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer, an eisem 5ten Deel an der Rubrik iwwer de Bah‡Õ’ Glawen, kucke mer eis dÕEntwŽcklung am Wirtschaftsliewe vum 20te Jorhonnert un, an dat aus enger erstaunlecher positiver Perspektiv. Den Text dozou fannt dir am Buch: Wer schreibt die Zukunft? Nachdenken Ÿber das 20te Jahrhundert, ein Statement der Bah‡Õ’ International Community.
An der Žischter Halschent vum Jorhonnert hu vill Regierunge, wŽinst dem Chaos dŽi dŽi wirtschaftlech Crise verursaacht huet, Gesetzer fir dÕSchafung vu Sozialh‘llefsprogrammer a Systemer fir dÕFinanzkontroll agefuouert, geneesou wŽi Reservefongen an Handelsofkomme mam Zil, hir Gesellschaft virun der Widderhuelung vu sou enger VerwŸstung ze beschŸtzen. DÕZŠit nom zweete Weltkrich huet zu der Ariichtung vun Institutioune gefouert, dŽi weltwŠit schaffen: den internationale WŠhrungsfond, dÕWeltbank, dat allgemengt Zoll- an Handelsofkommen an en Netzwierk vun EntwŽcklungsorganisatiounen, dŽi sech der F‘rderung an der WeiderentwŽckulng vum materielle Wuelstand um PlanŽit widmen. Um Enn vum Jorhonnert huet dÕM‘nschheet gewise kritt, dass, egal wŽi dÕMotivatiounen a wŽi primitiv dÕMethode sinn, dÕNotzung vum RŠichtum vun der €erd grondlee‘nd ‘morganisŽiert ka ginn, vir enger ganz neier Virstellung vu Besoine gerecht ze ginn. DÕAuswierkunge vun d‘sen EntwŽcklunge goufen enorm verstŠerkt duerch deen ‘mmer mŽi sŽieren Ausbau vu BildungsmŽiglechkeete fir dÕMassen. Nieft der Bereetschaft vun nationale Regierungen a Gemengeverwaltungen, d‘sem BerŠich vill mŽi M‘ttelen ze ginn, an dÕFŠegkeet vun der Gesellschaft, ArmŽie vu professionnellen Enseignanten auszebilden, waren zwee weider Fortschr‘tter am 20te Jorhonnert op internationalem Plang besonnesch aflossrŠich. Deen Žischte war eng Rei vun EntwŽcklungsplŠng, dŽi sech op BildungsbedŸrfnisser konzentrŽiert hunn a massiv vun Institutioune wŽi dÕWeltbank, Regierungen, grousse St‘ftungen a verschidden Deeler vun der UNO finanzŽiert goufen. Deen zweete Fortschr‘tt war dŽi explosiounsaarteg EntwŽcklung vun der Informatiounstechnologie, dŽi aus alle Bierger potentiell Benotzer vum ganze W‘sse vun der M‘nschheet gemaach huet. D‘s strukturell Neiorganisatioun op globalem Plang gouf vun engem dŽifgrŠifendem BewosstsŠinswandel belieft a verstŠerkt. Ganz Bev‘lkerunge waren op eemol mat festgefueren Denkgewunnechte konfrontŽiert, dŽi zu Konflikter fŽieren, an zwar am grelle Liicht vun der weltwŠiter Veruerteelung vu Gewunnechten an Astellungen dŽi soss akzeptŽiert waren. Dat huet revolutionŠr VerŠnnerungen erbŠigeruff an der Aart a Weis, wŽi M‘nschen een deen anere gesinn. Zum Beispill huet et geschŽngt, wŽi wann am Laf vun der M‘nschheetsgeschicht dÕErfarung wŽise gŽif Ð a reliŽis LŽiere schŽngen dat ze bestŠtegen Ð dass Frae vum Wiesen hir de MŠnner ‘nnerlee‘ wŠren. Wann een dŽi ganz Geschicht als ZŠitpunkt h‘llt, huet d‘se plštzlechen an iwwerall existŽierende RŽckzuch vun d‘ser virherrschender ManŽier dÕSaachen ze gesinn, iwwer Nuecht ugefaang. WŽi laang a pengegend d‘se Prozess och si wŠert, bis dÕErklŠrung vu Bah‡ÕuÕll‡h, dass Fraen a MŠnner an allen Aspekter glŠichwŠerteg sinn, voll verwierklecht g‘tt Ð dŽi intellektuell an emotionell ènnerst‘tzung fir dÕErklŠrung dass MŠnner a Fraen net glŠichwŠerteg sinn Ð g‘tt ‘mmer mŽi kleng. En anere Fixpunkt am SelbstverstŠndnes vun der M‘nschheet wŠhrend d‘sem Jordausend war dÕVerherrlechung vun ethneschen ènnerscheeder, dŽi sech an de leschte Jorhonnerten zu verschidde Forme vu rassistescher Wahnvirstellunge verhŠert hunn. Mat enger Geschwindegkeet, dŽi am allgemengen Zesummenhang vun der M‘nscheetsgeschicht verblŸfft, huet dat 20t Jorhonnert erlieft, wŽi sech dÕEenheet vun der M‘nschheet zu engem fŽierende Prinzip an internationale BezŽiungen etablŽiert huet. Haut ginn dŽi ethnesch Streidereien, dŽi och elo nach a villen Deeler vun der Welt uerg Konsequenzen hunn, net als natierlech an de BezŽiungen t‘schent ‘nnerschiddlech V‘lker betruecht, mee als gewollte StrŠit, deen ‘nnert efficacer internationaler Kontroll bruecht muss ginn.
WŠhrend der ganzer laanger Kandheet vun der M‘nschheet huet een och ugeholl Ð alt nees mat der ganzer ènnerst‘tzung vu reliŽisen Institutiounen Ð dass Aarmutt en on‘mgŠnglecht Zeeche vun der Gesellschaftsuerdnung wier, dat Žiweg blŽift. Haut awer g‘tt d‘s Astellung, dŽi dÕPrioritŽite vun allen an der Welt bekannte Wirtschaftssystemer geprŠt huet, allgemeng ofgeleent. Op mannst an der Theorie g‘tt iwwerall eng Regierung am Wesentlechen als e Garant verstanen, deem seng Verantwortung et ass, dÕWuel vun all de Membere vun der Gesellschaft ze sŽcheren.
SouwŠit zu e puer vun de VerŠnnerungen an eisem leschte Jorhonnert. An eiser nŠchster Emissioun kucke mer, wŽi dÕPositiounen an den Afloss vun de Reliounen am leschte Jorhonnert. Bis dohinn, iech Radio ARA Nolauschterer en erhuelsame Weekend, Šre Jean-Marie.

212 Wie schreift dÕZukunft? Deel 6/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer, an eisem 6ten Deel an der Rubrik iwwer dÕBuch Wie schreift dÕZukunft, Iwwerleeungen iwwer dat 20t Jorhonnert vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng, fuere mer haut weider mam Afloss vun de Reliounen am leschte Jorhonnert.
Besonnesch bedeitend, an dat opgrond vu senger enker Verbindung zu de Wuerzele vun deem wat de M‘nsch motivŽiert, war de Fait, dass de feste Gr‘ff vun de reliŽise Viruerteeler mŽi labber gouf. Schonn Enn vum 19te Jorhonnert huet dÕParlament vun de Reliounen grousst Interessi fonnt. An d‘s EntwŽcklung vum interreliŽisen Dialog an der Zesummenaarbecht huet dÕAuswierkunge vum Sekularismus verstŠerkt, an deem si dŽi soss sou staark Mauere vun der geeschtlecher AutoritŽit a Fro gestallt hunn. Am Liicht vun de Changementer vu reliŽise Konzepter wŠhrend de leschten honnert Joer, wŠert ee vlŠicht am nachhinein souguer dŽi aktuell AusbrŽch fundamentaler Reaktiounen als net vill mŽi wŽi verzweiwelt Aktiounen dÕarrire-guarde gesinn, dŽi sech gŽint dŽi onvermeidlech OplŽisung vu sekteresche Gruppe wiert, an dÕKontroll dŽi si nach hunn. WŽi Bah‡ÕuÕll‡h schreift: ã Ouni Zweiwel verdanken dÕV‘lker vun der €erd, egal zu wŽi enger Rass oder Relioun si och gehŽieren, hir Inspiratioun der selwechter himmlescher Quell an ‘nnerstinn engem eenzege Gott.Ò
WŠhrend d‘sen entscheedende JorzŽngte vum 20te Jorhonnert, huet de m‘nschleche Geescht och grondlee‘nd VerŠnnerungen a sengem VerstŠndnes vum materiellen Universum erlieft. An der Žischter Halschent vum Jorhonnert sinn nei Theorie iwwer dÕRelativitŽit an dÕQuantemechanik entstanen, dŽi allebŽid enk mat der Natur an der Funktiounsweis vum Liicht verbonne sinn. D‘s Theorien hunn dÕPhysik revolutionŽiert an dŽi ganz W‘ssenschaftsentwŽcklung verŠnnert. Et gouf kloer, dass dŽi klassesch Physik n‘mmen e begrenzte BerŠich vun Naturphenomen erklŠre konnt. Op eemol huet sech eng nei Dier an der ènnersichung souwuel vun de klenge Bestanddeeler vum Universum wŽi och vun de grousse Systemer vum Kosmos opgemaach, eng VerŠnnerung, dŽi wŠit iwwer dÕPhysik eraus Wierkunge gewisen huet an d'Fundamenter vun engem jorhonnertelaangen Denke vun de W‘ssenschaften erschŸttert huet. Fir ‘mmer verluer waren dÕIddi vun engem mechaneschen Universum, dat engem Auerwierk glŠicht, geneesou wŽi dŽi deemools prŽsumŽiert Trennung vum deem, deen observŽiert an de GŽigestand deen observŽiert g‘tt, vu Geescht a Matire. Virum Hannergrond vun d‘se wŠitreechende Studien, dŽi sou mŽiglech waren, fŠnkt elo dŽi theoretesch Naturw‘ssenschaft domat un, ze denken dass et mŽiglech ass, dass tatsŠchlech dÕNatur an dÕFunktiounsweis vum Universum en Zweck an e Verstand a sech hunn.
Am Ufank vun d‘se konzeptuelle VerŠnnerungen ass dÕM‘nschheet dunn an en ZŠitalter erakomm, an deem dÕZesummenaarbecht vun de Naturw‘ssenschaften Ð der Physik, Chimie, Biologie an och dŠr nach jonker …kologie Ð otemberaubent MŽiglechkeeten zur Verbesserung vun de Liewensbedingungen opgemaach huet. DŽi positiv Auswierkunge goufen op eng dramatesch Weis dŠitlech a sou liewenswichtege ProblemberŠicher wŽi dÕLandwiertschaft an dÕMedezin geneesou wŽi a BerŠicher, dŽi aus de Succsen an der Notzung vun neien Energiequellen entstan sinn. Zu glŠicher ZŠit huet dat neit Forschungsgebitt vun der Werkstoffkunde eng Onmass vu spezialisŽierte Materiale wŽi Kunststoffer, Glasfaser a Kuelestofffaser bereetgestallt; Saachen dŽi een am Ufank vum Jorhonnert nach net kannt huet.
Sou Fortschr‘tter an der W‘ssenschaft an an der Technologie hu sech gŽigesŠiteg befrucht. SandkŠren, dat nidderegst an anscheinend dat wŠertlost vun alle Materialien, hu sech a SilikonplŠttercher an optescht rengt Glas verwandelt an hunn dÕSchafung vu weltwŠite Kommunikatiounsnetzer ermŽiglecht. D‘s Tatsaach geneesou wŽi den Asaz vun ‘mmer mŽi komplizŽierte Satelittesystemer fŠnken u fir dÕM‘nschen iwwerall an ouni ènnerscheed Zougank zum ganze W‘sse vun der ganzer M‘nschheet opzemaachen.
Et ass kloer, dass dŽi JorzŽngter dŽi virun eis leien, dÕVerbindung vun Telefon-, Fernseh- a Computertechnologie zu engem eenzege vereenheetleche System erliewe wŠerten, an dat mat b‘llege GerŠter, dŽi een a grousse QuantitŽite krŽie kann. Et wŠer schwŽier, dŽi psychologesch a gesellschaftlech Auswierkungen zÕiwwerdrŽiwen, dŽi entstinn, wann dat Duerchernee vu WŠhrungssystemer Ð dŽi fir munch dŽi lescht Bastion vun engem nationalistesche Stolz duerstellen Ð duerch eng eenzeg WeltwŠhrung, dŽi grŽisstendeels elektronesch fonktionŽiert, ersetzt gŽif ginn.
Effektiv sinn dÕKonsequenze vun de Changementer dŽi am 20te Jorhonnert mŽi a mŽi zur Eenheet fŽieren, nŽierens sou einfach ze gesinn wŽi an de Folge vun der VerŠnnerung an der Naturw‘ssenschaft an an der Technologie.

213 Wie schreift dÕZukunft? Deel 7/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer, an eisem 7ten Deel an der Rubrik iwwer dÕBuch Wie schreift dÕZukunft, Iwwerleeungen iwwer dat 20t Jorhonnert, vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng, fuere mer haut weider mat aner Saachen dŽi dat lescht Jorhonnert bewegt hunn.
Et ass kloer, dass dŽi JorzŽngter dŽi virun eis leien, dÕVerbindung vun Telefon-, Fernseh- a Computertechnologie zu engem eenzegen vereenheetleche System erliewe wŠerten, an dat mat b‘llege GerŠter, dŽi een grousse QuantitŽiten krŽie kann. Et wŠer schwŽier, dŽi psychologesch a gesellschaftlech Auswierkungen zÕiwwerdrŽiwen, dŽi entstinn, wann dat Duerchernee vu WŠhrungssystemer Ð dŽi fir munch dŽi lescht Bastion vun engem nationalistesche Stolz duerstellen Ð duerch eng eenzeg WeltwŠhrung, dŽi grŽisstendeels elektronesch fonktionŽiert, ersetzt gŽif ginn.
Effektiv sinn dÕKonsequenze vun de Changementer dŽi am 20te Jorhonnert mŽi a mŽi zur Eenheet fŽieren, nŽierens sou einfach ze gesinn wŽi an de Konsequenze vun der VerŠnnerung an der Naturw‘ssenschaft an an der Technologie. Ganz kloer ass et elo, dass dÕM‘nschheet elo dŽi nŽideg M‘ttelen huet, dŽi zur Realisatioun vun de visionŠren Ziler nŽideg sinn, dŽi ee Bewosstsinn sech gesat huet, wat stŠnneg mŽi rŠif g‘tt. Wann ee sech mŽi ausfŽierlech mat der Matire ausernanersetzt, weist sech, dass all d‘s verschiddenaarteg MŽiglechkeete potentiell all den Awunner vun eiser €erd zur VerfŸgung stinn, egal wŽi enger Rass, Kultur oder Natioun si och gehŽieren. Bah‡Õu'll‡h huet viraus gesinn: ãNeit Liewen geet an d‘ser ZŠit duerch all V‘lker vun der €erd, awer keen huet seng Ursaach entdeckt a sŠi Grond erkannt.Ò Haut, mŽi wŽi honnert Joer nodeem d‘s Wierder geschriwwe goufen, g‘tt nodenkleche Gemidder den Ausmooss vun deem wat geschitt ass dŠitlech.
III
DŽi positiv Changementer am 20te Jorhonnert zÕerkennen heescht awer net dÕAen zouzemaache virun dem Schiet, deen den Errungeschafte schaarf Konture ginn huet: dŽi bewosst Vernichtung vu Milliounen h‘llefsloser M‘nschen; dÕErfindung an de Gebrauch vun neien ZerstŽierungswaffen, dŽi et fŠerdeg brŽngen, ganz Bev‘lkerungen auszelŠschen; Ideologien, dŽi dat geeschtegt an intellekuellt Liewe vu ganzen Natiounen erstŽckt hunn; èmweltzerstŽierung op globaler Ebene a sou engem groussen Ausmooss, dass et Jorhonnerten dauere kann, dŽi nees rŽckgŠngeg ze maachen; an deen onermiesslech grousse Schued, dee Generatioune vu Kanner ugedoe gouf, andeem si gelŽiert goufen, dass Gewalt, OnanstŠnnegkeet a Selbstsucht en Triumph vu persŽinlecher FrŠiheet wieren.
Dat sinn n‘mmen dŽi offensichtlechst Beispiller aus engem Katalog vun Iwwelen, dŽi an der Geschicht hiresglŠiche sichen an deenen hir Lektiounen eist ZŠitalter zur ErzŽiung vun de gepŽngegten zukŸnftige Generatiounen als Ierwen hannerlooss hunn.
DÕDonkelheet ass awer kee PhŠnomen, deem iergendeng Form vun Existenz, oder souguer eng Autonomie zousteet. DÕDonkelheet ka weder dÕLiicht ausmaachen, oder dÕLuucht manner staark maachen. Awer si markŽiert dŽi Regiounen, dŽi dÕLiicht nach net erreecht huet oder genuch erliicht huet. So wŠerten ouni Zweiwel dÕHistoriker dÕZivilisatioun vum 20te Jorhonnert beuerteelen. DÕGrausamkeet vun der dŽierescher Natur, dŽi onkontrolŽiert an deene kritesche Joren aktiv war an dŽi heiansdo souguer anscheinend dÕIwwerliewe vun der Gesellschaft bedrunn huet, konnt tatsŠchlech net dŽi fortlaafend EntwŽcklung vun de sch‘pferesche Potentialer, mat deenen dat m‘nschlecht Bewossts‘nn ausgestatt ass, verh‘nneren. Am GŽigendeel Ð je mŽi dÕJorhonnert virukomm ass, desto mŽi M‘nschen erkannt hunn, wŽi eidel d‘s €ngschte waren, dŽi si nach virun e puer Joer gefaange gehalen haten.
ãOnverglŠichlech ass d‘sen DagÒ, betount Bah‡Õu'll‡h, ãwell hien ass wŽi dÕA vu vergaangenen ZŠitalteren a Jorhonnerten a wŽi e Liicht an der DŠischtert vun den ZŠiten.Ò
Aus d‘ser Perspektiv ass et net dÕDŠischtert, dŽi dÕFortschr‘tter vun d‘se leschten aussergewŽinlechen honnert Joer zrŽckgehalen hunn, de Problem. DÕFro ass vill mŽi, wŽivill Leed an ZerstŽierung dÕM‘nschheet nach erdroe muss, bis si vu ganzem HŠerzen dÕgeeschteg Natur akzeptŽiert, dŽi si zu engem eenzege VollŽck mŽcht, a bis si genuch Mutt huet, hir Zukunft am Liicht vun deem sou schmŠerzhaft ErlŽierten ze plangen. WŽi eng Virstellung vun der EntwŽcklung vun der m‘nschlecher Kultur dÕBah‡Õ’ Schr‘ften hunn, gesi mir an eisen nŠchsten Emissiounen.

214 Wie schreift dÕZukunft? Deel 8/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer, an eisem 7ten Deel an der Rubrik iwwer dÕBuch Wie schreift dÕZukunft, Iwwerleeungen iwwer dat 20t Jorhonnert, vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng, Mir kucken haut wŽi, aus enger Bah‡Õ’ Siicht, eis Kultur sech entwŽckele kann.
DŽi an de Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h duergeluechte Virstellung vun der EntwŽcklung vun der m‘nschlecher Kultur stellt villes a Fro, wat an eiser heiteger Welt als normativ an onverŠnnerlech ugeholl g‘tt. DÕEntwŽcklunge vum 19te Jorhonnert, dem Jorhonnert vum Liicht, hunn dÕDier zu enger neier Welt opgemaach. Wann dŽi gesellschaftlech an intellektuell EntwŽcklung tatsŠchlech eng Reaktioun ass op eng moralesch Intelligenz, dŽi an allem ass wat existŽiert, dann hu vill vun den Theorien, dŽi zŠitgen‘ssesch Entscheedungsmethode best‘mmen, grouss Feeler. Wann dat m‘nschlecht Bewossts‘nn vu sengem Wiesen hir geeschteg ass - eng Tatsaach, vun der sech dŽi meescht M‘nschen intitutiv ‘mmer bewosst gewiescht sinn - da kann e VerstŠndnes vun der Wierklechkeet, dat dogmatesch op hirem GŽigendeel beharrt, dÕEntwŽcklungsbedierfniesser vun d‘sem Bewossts‘nn weder begrŠifen nach hinne vun Notze sinn.
Keen Deel vun eiser heiteger Zivilisatioun g‘tt vun der Zukunftsvirstellung vu Bah‡'u'll‡h op mŽi enger direkt ManŽier a Fro gestallt wŽi dee virherrschende Kult vum Individualismus. En Individualismus, dee sech bal op der ganzer Welt verbreet huet. Geniert g‘tt d‘sen Individualismus vu kulturellen Afl‘ss wŽi politescher Ideologie, akademeschen Elitedenken an enger konsumorientŽierter Wirtschaft. Sou huet ãdÕStriewen no individuellem GlŽckÒ en aggressiivt a bal grenzenloost Bewossts‘nn fir dÕUsprŽch vum Eenzelne gefuerdert. DŽi moralesch Konsequenze fir deen Eenzelnen wŽi fir dÕGesellschaft si schrecklech, sou zum Beispill dÕVebreedung vun ustiechende Krankheeten, den Drogem‘ssbrauch an aner Iwwel vun de leschte Joren, dŽi mer allzegutt kennen. DÕAufgab besteet doranner, dÕM‘nschheet vu sou engem grondlee‘nden an alles duerchdrŽngendem M‘ssverstŠndnes ze befreien. An dat wŠert e puer vun de festverankerte Virstellunge vum 20te Jorhonnert vu Recht an Onrecht a Fro stellen.
Froe mer eis, wŽi eng Denkweise fallen an d‘s Kategorie vun ongeprŽiften Iddien? Dat offensichtlechst Beispill ass dÕIwwerzeegung, dass Eenheet en Ideal ass, dat wŠit ewech ass, bal onnerreechbar, eppes wat een erŽischt da kann upaken, wann emol vill vun de politesche Konflikter iergendwŽi gelŽist sinn, wa materiell Besoinen iergendwŽi befriddegt sinn an Ongerechtegkeeten iergendwŽi eliminŽiert goufen. Bah‡'u'll‡h betount, dass de GŽigendeel de Fall ass. [Also fir dՎischt muss un der Eenheet geschafft ginn, fir dՎischt muss de Prinzip vun der Eenheet verstane ginn an an dÕRealitŽit ‘mgesat ginn, an da k‘nnen all dŽi aner Problemer besser ugepackt ginn.]100
DŽi grŽisste Krankheet, dŽi eis Gesellschaft pŽngegt, dŽi dÕGesellschaft lŠmt, seet Hien, ass dÕOneenegkeet ‘nnert de M‘nschen. Eng M‘nschheet dŽi sech awer auszeechent duerch hir FŠegkeet fir zesummenzeschaffen. Souguer de Fortschr‘tt deen dÕM‘nschheet gemaach huet ass enk domat verbonnen, dass dÕM‘nsche k‘nnen zesummen handelen. D‘st ass eppes, wat zu verschidden ZŠiten an a verschidde Gesellschaften erreecht gouf. Sech un dÕVirstellung ze klammeren, dass dÕKonfliktbereetschaft eng Grondeegeschaft vun der m‘nschlecher Natur wier, anstatt eng M‘schung vu gelŽierte Gewunnechten an Astellungen, bedeit, engem neie Jorhonnert en Iertum opzelueden, dŽi mŽi wŽi all anere Faktor op tragesch Aart a Weis dÕVergaangenheet vun der M‘nschheet influencŽiert huet. ãBetruecht dÕWelt wŽi e m‘nschleche KierperÒ huet Bah‡'u'll‡h de gewielte RegŽierenden ugeroden. Obwuel d‘se Kierper bei senger Erschafung gesond a perfekt war, huet hien haut Ð an dat aus verschidden Ursaachen Ð schwŽier StŽierungen a Krankheeten.
Enk verbonne mat der Problematik vun der Eenheet ass dŽi zweet moralesch Erausfuerderung, dŽi dat lescht Jorhonnert mat ‘mmer mŽi grousser DrŽnglechkeet gestallt huet. MŽi doriwwer an eiser nŠchster Emissioun.

215 Wie schreift dÕZukunft? Deel 9/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer, eisem 9ten Deel an der Rubrik iwwer dÕBuch ãWie schreift dÕZukunft, Iwwerleeungen iwwer dat 20t JorhonnertÒ, vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng. Enk verbonne mat der Problematik vun der Eenheet, vun der mir dÕlescht Woch geschwat hunn, ass dŽi zweet moralesch Erausfuerderung, dŽi dat lescht Jorhonnert mat ‘mmer mŽi grousser DrŽnglechkeet gestallt huet.101
An den Ae vu Gott, wŽi Bah‡'u'll‡h betount, ass dÕGerechtegkeet ãvun allem dat wat Hien am lŽifsten huetÒ. Si g‘tt jidderengem dÕFŠegkeet, dÕRealitŽit mat sengen eegenen Aen an net duerch dÕAe vun aneren ze gesinn, a g‘tt der kollektiver Entscheedung eng AutoritŽit, dŽi eleng dÕEenheet am Denken an am Handele sŽcher stelle kann. Egal wŽi zefriddestellend dat aus dem 20te Jorhonnert entstanend System internationaler Uerdnung och wŠert sinn Ð den Afloss vun d‘sem System wŠert vun der allgemenger Akzeptanz vun senge moralesche Prinzipien ofhŠnken. Wann dÕganz M‘nschheet wierklech eens ass an onzertrennlech, da reprŠsentŽiert dÕAutoritŽit dŽi vu sengen Institutiounen ausgeŸbt g‘tt, e wesentleche kollektive Schutz. All eenzel Persoun k‘nnt op dÕWelt als eppes wat der Gemeinschaft uvertraut g‘tt. An d‘s Charakteristik vun der m‘nschlecher Existenz ass dŽi wierklech Grondlag vun de gesellschaftlechen, wirtschaftlechen a kulturelle Rechter, sou wŽi se an der Charte vun de Vereenten Natiounen an hiren Dokumenter ausgedrŽckt ginn. Gerechtegkeet an Eenheet stinn an enger WiesselbezŽiung. ãDen Zweck vun der GerechtegkeetÒ, huet Bah‡'u'll‡h geschriwwen, ãass dÕZustanekomme vun Eenheet ‘nnert de M‘nschen. E Mier vu g‘ttlecher WŠisheet stŽcht an d‘se Wierder, an all dÕBicher vun der W‘lt k‘nnen hir dŽif Bedeitung net erfaassen.Ò
An deem Mooss wou dÕGesellschaft Ð wann och mat ZŽcken an Angscht Ð sech d‘sen an Šhnleche moralesche Prinzipie verflicht, dŽi wesentlechst Roll dŽi si deem Eenzelnen ubidde kann, ass dŽi, deem aneren en DŽngscht zÕerweisen. Ee vun de Paradoxe vum M‘nsch lŠit doranner, dass hie sech an der Haaptsaach duerch sŠin Engagement an en nobelt Zil entfale kann, do wou hie sech selwer also vergiesse kann, a wann et och n‘mmen fir eng kuerz ZŠit ass. An engem ZŠitalter, wou sech de M‘nschen an alle Liewenssituatiounen dÕMŽiglechkeet opdeet, op eng wierksam ManŽier un der Gestaltung vun der Gesellschaftsuerdnung matzemaachen, kritt dÕIdeal vum DŽngscht um aneren eng ganz nei Bedeitung. Wann een dÕZiler wŽi persŽinlech BerŠicherung a SelbstbestŠtegung zum Liewensziel erklŠert, da f‘rdert een n‘mmen dŽi dŽieresch SŠit vun der m‘nschlecher Natur. Wat dŽi simplistesch Messag‘ vun individueller ErlŽisung ugeet, sou gi si net mŽi duer fir dÕAspiratioune vu Generatiounen ze befriddegen, dŽi dÕGew‘ssheet kruten dass wierklech Erf‘llung souwuel vun d‘ser wŽi och vun der nŠchster Welt ofhŠnken.
Bah‡'u'll‡h seet: ãBefaasst iech gr‘ndlech mat de Besoin‘ vun der ZŠit an dŠr dir lieft a leet de SchwŽierpunkt vun Šren Iwwerleeungen op dÕBedierfnisser an dÕFuederunge vun Šrer ZŠit.Ò
D‘s Perspektiven hunn en dŽiwen Afloss dorop wŽi mir eis Ugelee‘nheete fŽieren. Zum Beispill schŽngt et evident, dass sou laang wŽi den Nationalstat dŽi wichtegst Roll an der EntwŽcklung vum Schicksal vun der M‘nschheet spillt Ð wat och ‘mmer dŽi erbruechte Leeschtungen an der Vergaangenheet waren Ð dÕErreeche vum Weltfridden zrŽckgehale g‘tt an dÕWeltbev‘lkerung mŽi leide muss. Am Wiertschaftsliewe vun der M‘nschheet ass et kloer dass dÕMondialisatioun, och wa si vill Guddes bruecht huet, dass si och eng Konzentratioun vun autokratescher Muecht geschafen huet, dŽi ‘nnert eng international demokratesch Kontroll muss bruecht ginn, fir dass d‘s GlobalisŽierung net fir Millioune vu M‘nschen Aarmutt a Verzweiflung mat sech brŽngt. €hnlech ass et mam historeschen Duerchbroch an der Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologie, dŽi sou e staarkt M‘ttel ass fir sozial EntwŽcklung weiderzebrŽngen an dŽi dozou bŠidrŽit dass mir alleguer zesumme gehŽieren; d‘s Technologie ass awer och mat der selwechter Stousskraaft amstand, d‘s Vereenegungsprozesser an d‘s liewenswichteg Impulser ‘mzelenken an zÕentstellen.
An eisem leschten Deel vun d‘sen Iwwerleeungen iwwer dat 20t Jorhonnert schwŠtze mer iwwer eng nei BezŽiung t‘schent Gott an der M‘nschheet.

216 Wie schreift dÕZukunft? Deel 10/10
LŽif Radio ARA Nolauschterer. An eisem leschten Deel vun d‘sen Iwwerleeungen iwwer dat 20t Jorhonnert schwŠtze mer iwwer eng nei BezŽiung t‘schent Gott an der M‘nschheet.
Bah‡'u'll‡h schwŠtzt vun enger neier BezŽiung t‘schent Gott an der M‘nschheet, enger BezŽiung dŽi zesummegeet mam Erwuessegi vun der M‘nschheet. DŽi hŽchste Wierklechkeet, dŽi dÕUniversum geschaf huet an eis um Liewen hŠlt, wŠert ‘mmer ausserhalb der RŠichwŠit vum m‘nschleche Geescht a Verstand bleiwen. DŽi bewosst BezŽiung, dŽi dÕM‘nschheet mat d‘ser g‘ttlecher RealitŽit geknŸpft huet, ass dÕResultat vum Afloss vun de grousse Reliounsst‘fter gewiescht: Moses, Zarathustra, Buddha, Jesus, Mohammad a frŽier St‘fter, deenen hir Nimm grŽisstendeels vergiess goufen. An deem si op d‘s g‘ttlech Impulser reagŽiert hunn, hunn dÕV‘lker vun der €erd ‘mmer mŽi dŽi geeschteg, intellektuell a moralesch FŠegkeeten entwŽckelt, dŽi zesummen de m‘nschleche Charakter zivilisŽiert hunn. D‘s openaner opbauend, jordausende laang EntwŽcklung huet elo eng Phase erreecht, dŽi typesch ass fir all decisiv DrŽipunkte vun enger Evolutioun, enger Phase, an dŠr virdrun net erkannte MŽiglechkeete sech op eemol opmaachen: ãD‘st ass den DagÒ, bekrŠftegt Bah‡'u'll‡h, ã wou dŽi erhuewenst Seegnunge vu Gott dem M‘nschen zougefloss sinn, den Dag, wou alles wat erschaf gouf, mat senger mŠchtegster Gnod erf‘llt gouf.Ò
Aus der Perspektiv vu Bah‡'u'll‡h huet dÕGeschicht vun de StŠmm, V‘lker an Natiounen tatsŠchlech hiren Ofschloss fonnt. Wat mir haut materliewen ass den Ufank vun der m‘nschewierdeger Geschicht vun der M‘nschheet, dÕGeschicht vun enger M‘nschheet, dŽi sech hirer eegener Eenheet bewosst ass. An d‘sem DrŽipunkt vun der EntwŽcklung m‘nschlecher Kultur offrŽiren dÕSchr‘fte vu Bah‡'u'll‡h eng Neibest‘mmung vum Wiesen an den EntwŽcklungsprozesser vun der Zivilisatioun an eng Neiuerdnung vun hire PrioritŽiten. DÕZil vun d‘se Schr‘ften ass, eis zu enger geeschteger Bewosstheet a Verantwortung zrŽckzeruffen.
Et wŠert een an de Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h nŠischt fannen, dat zu der Illusioun encouragŽiert, dass dŽi prophezeite VerŠnnerungen op eng einfach Aart a Weis wŠerte realisŽiert ginn. Ganz am GŽigendeel. WŽi dÕEvenementer am zwanzegste Jorhonnert scho gewisen hunn, wŠerte Gewunnechts- an Astellungsmuster, dŽi z‘nter dausende vu Jore fest verwuerzelt sinn, weder spontan nach als einfach Reaktioun op dÕErzŽiung oder Gesetzer niddergeluecht ginn. Souwuel am Liewe vum Eenzelne wŽi och der Gesellschaft geschŽien dŽifgrŠifend VerŠnnerunge meeschtens als €ntwert op intensiivt Leiden an onerdreeglech Schwieregkeeten, dŽi op eng aner ManŽier net ze iwwerwanne wŠren. Genau sou eng grouss PrŸfung, huet Bah‡'u'll‡h gewarnt, ass nŽideg, fir dŽi verschidde V‘lker vun der €erd zu engem eenzege Vollek zesummenzeschmieden.
Geeschteg a materialistesch Virstellunge vum Wiese vun der RealitŽit sinn net matenee vereenbar a fŽieren an entgŽigegesate Richtungen. WŠhrend dat neit Jorhonnert sŠin Ufank h‘llt, huet dŽi vun der materialistescher Virstellung gesaten Zilrichtung eng onglŽcklech M‘nschheet scho wŠit iwwer de Punkt hinausbruecht, an deem dÕIllusioun vun der RationalitŽit an dŽi vum m‘nschleche Wuel opriichterhale konnt ginn. Mat all Dag, dee vergeet, huelen dÕZeechen dovunner zou, dass sech vill M‘nschen iwwerall d‘ser Erkenntnis bewosst ginn.
Obschonn dÕMeenung vu villen net domat dÕaccord ass, ass dÕM‘nschheet keen eidelt Blad, op dŽi priviligŽiert Schiedsriichter m‘nschlecher Ugelee‘nheet einfach hir eege W‘nsch androe k‘nnen. DÕQuelle vum Geescht spruddele wŽi a wou se w‘llen. Si ginn net op onbest‘mmten ZŠit duerch dÕGeršll vun der zŠitgen‘ssecher Gesellschaft ‘nnerdrŽckt. Et brauch ee kee Prophet mŽi ze sinn fir zÕerkennen, dass dŽi Žischt Jore vum neie Jorhonnert Zeie vun engem FrŠiginn vun Energien an Ziler wŠerte sinn, dŽi onermiesslech mŽi staark wŠerte sinn wŽi dŽi gesammelt Gewunnechten, illusoresch Irrt‘mmer an OfhŠngegkeeten, dŽi sou laang dÕèmsetzung vun d‘sen Energi‘ verh‘nnert hunn.
WŽi grouss den Tumult och wŠert sinn Ð dÕZŠitperiod, op dŽi dÕM‘nschheet am Moment histeiert, wŠert jidderengem, all Institutioun an all CommunautŽit op d‘ser €erd MŽiglechkeeten opmaachen, dŽi et bis elo nach ni gouf, an dat fir dÕZukunft vun eisem PlanŽit matzegestalten. ã Geschw‘nn,Ò sou versprŽcht Bah‡'u'll‡h mat voller Zouversicht, ãwŠert dŽi heiteg Uerdnung opgerullt ginn an eng nei an hirer Plaz opgoen.Ò

217 Honnert Bah‡Õ’ Gospel SŠnger zu L‘tzebuerg - Visiounen
217t Sendung, 25ten an 26te Juni 2004. LŽif Radio ARA Nolauschterer. MŽindes owes de 5te Juli ass en Datum, deen dir iech verhale sollt. Well et ass net all Dag wou mir honnert GospelsŠnger aus Amerika an zŽng aner Natioune bei eis hunn, an dat am Kulturzentrum zu Bouneweg. Change the World Chorus mŽcht am Moment eng Europatournee a si sinn n‘mmen een Dag zu L‘tzebuerg, an dat fir eis HŠerzer unzefŠnken duerch hir Musek, dŽi voll ass mat LŽift, Freed an Eenheet. WŽi kann een d‘sem Appell vun honnert Choristen aus de Vereenegte Staaten an aner LŠnner widderstoen, Leit dŽi hir Konscht an hiert dÕTalent hierginn, fir hire Message ze verbreeden, e Message dee vun de Bah‡Õ’ LŽieren inspirŽiert ass: Et g‘tt n‘mmen ee Gott, et g‘tt n‘mmen eng M‘nschheet an dՀerd gehŽiert eis alleguer. Den Ensemble ass ‘nnert der Direktioun vum Van Gilmer. Maacht iech bŠi, well dÕTickete kritt der just den Owend selwer, ausser dir lauschtert de Radio ARA, well mir ginn eng Koppel Gratisticketen ewech, just fir iech. Alles wat dir musst maachen, ass mir elo uruffen an dat um 091 334210. D‘se Konzert ass en plus fir e gudden Zweck an zwar fir dÕPeace Factory, eng Asbl dŽi all Joers e Summercamp fir Jugendlech t‘schent 12 a 15 Joer organisŽiert, wou si zesumme Strategien ausschaffe fir Konflikter ze lŽisen. Respekt ass dÕZil bei Peace Factory. WŠhrend de SummeraktivitŽite lŽiert de Jugendlechen den Alldag ze liewen, an dat am Respekt vu sech selwer, deenen aneren an der èmwelt, Kompetenzen zÕentwŽcklen fir sech besser ze verstoen a mateneen ze schwŠtzen, sech selwer besser kennenzelŽieren, seng eege SpiritualitŽit zÕerkennen a sozial Verantwortung zÕentwŽcklen. Ausserdeem steet d‘se Konzert: Change the World Chorus ‘nnert dem Patronage vum Kulturministre. Net vergiessen, MŽindes owes de 5te Juli um 8 Auer am Kulturzentrum zu Bouneweg.
Komme mer awer zu eisem Thema vun haut: NŠischt ass mŽi realistesch wŽi eng staark Visioun, oder wŽi kann ee mat Visiounen dÕZukunft matgestalten? Visoun bedeit virausgesinn. Et huet missen e VisionŠr sinn, dee geduecht huet, et misst dach e Wee ginn, dem M‘nsch dÕFlŽier zÕermŽiglechen. Aus d‘ser verrŽckter Visioun ass haut en alldeeglecht VerkŽiersm‘ttel ginn.
Eng gutt Visioun sprŽcht ‘mmer dÕHŠerz an de Verstand un. Virw‘tzeg sinn am gudde S‘nn ass eng elementar Kraaft vun onsem Geescht dŽi ons weiderdreift. Natierlech soll ee Spaass dobŠi hunn. Visioune sinn e Versuch, sech op dÕZukunft anzeloossen a versichen dÕZukunft ze gestalten. Dat wat eriwwer ass, ass eriwwer, mir liewen elo an eis Ae solle no vir kucken.
Mir w‘llen e puer DenkustŽiss ginn, fir dass jidderee seng eege Visiounen entwŽckle kann. Dofir brauche mer spilleresch QualitŽiten. An deem mer versichen, Gedanken a Gefiller zesummenzefŽieren ass e Changement mŽiglech.
ãEng chaotesch international Gesellschaft, hin an hirgerass vu gŽigesetzlech Virstellungen an Interessen, ass ‘mmer mŽi dem Terrorismus, der Gesetzlosegkeet an der Korruptioun ausgesat a g‘tt duerch de wirtschaftlechen ènnergank, duerch Aarmutt a Krankheet begruewen.Ò 102
Et ass kloer dass mir staark visionŠr QualitŽite brauchen. WŽi kann een awer praktesch eng Visioun entwŽcklen? WŽi g‘tt eng Visioun Wierklechkeet? Eng Visioun ass net fest a steif, mŽi flŽissend, ka changŽieren a sech entwŽcklen. Eis Zukunft kann also mŽi spannend a mŽi s‘nnvoll a mŽi flott ausgesinn. Hei elo e puer vun d‘se QualitŽiten, dŽi eis h‘llefe k‘nnen, um Wee zu neie Visiounen. Dozou gehŽiere geeschteg Offenheet, Optimismuss, en Entdeckungsgeescht, Freed op dÕZukunft, Vertrauen a sech selwer an och an eis eegen Intuitioun, Glawen, frŠi si vu Viruerteeler, offe sinn an entspaant sinn. Lieweg a sch‘pferesch sinn, Freed a GlŽck ausstralen an net vergiessen: gutt Visioune sinn ustiechend. Visioune beschŠftege sech mat der Zukunft, awer visionŠert Denke fŠnkt direkt un a wierkt direkt op ee selwer.
MŽi praktesch heescht dat och an eisem Alldag fir sech selwer emol seng Gesondheet fleegen, de richtege Partner wielen, e glŽcklecht Bestietnes ustriewen, senge Kanner eng gutt ErzŽiung ginn, e passend Studium an de richtege Beruff wielen, sech ZŠit huele bei der OrientŽierung an der Wiel vun enger Weltanschauung an der Relioun. Fridde bei sech selwer schafen a mat sengem NŠchsten. Mir w‘ssen dass dÕWelt an enger dŽiwer Kris stŽcht an das eis positiv Visioun dozoubŠidrŽit, dÕWelt ze verŠnneren. Bah‡'u'll‡h seet dass dÕWelt eng Heemecht ass an dÕM‘nschen all hir Bierger sinn.
Grouss Visioune setze sech aus ville klenge Visiounen zesummen. Wat kann zum Weltfridde bŠidroen? Ganz einfach, an deems ech ufŠnke, ronder‘m mech friddlech ze sinn, mat mengem Partner, menge Kanner, menger Famill, Kollegen, op der Aarbecht a virun allem an deem ech Freed a GlŽck ausstralen. Ech kann och an enger Grupp mat Leit zesummeschaffen dŽi Šhnlech Visiounen hu wŽi ech. DobŠi kann ech meng Talenter a MŽiglechkeeten asetzen an aner M‘nschen ermuddegen, matzemaachen.
Genee sou wŽi ech all Dag eppes iessen, kann ech och all Dag eng schŽi WŠisheet aus oder Gebiet soen, sief dat aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften oder aner Schr‘ften oder groussen Denker vun eiser ZŠit.
AbduÕl-Bah‡ schreift: ãKuckt net op haut. Riicht Šre BlŽck op dÕZukunft. WŽi kleng e KŠr am Ufank och ass, awer zum Schluss ass et e mŠchtege Bam. Kuckt net op de KŠr, kuckt op de Bam, op seng BlŽien, Blieder a Friichten.Ò 39
Iech Radio ARA Nolauschterer en erhuelsame Weekend. €re Jean-Marie!

218 Texter zum Nodenken
218t Sendung, 2ten an 3te Juli 2004. A fir dŽi puer Minutten dŽi eis elo nach bleiwen, nach e puer SprŽch an Texter zum Nodenken.
'Abdu'l-Bah‡ huet 1912 zu ParŠis zum Thema Berodung gesot: ãWa f‘nnef Leit zesummekomme fir no der Wourecht ze sichen, musse si ufŠnken sech selwer vun allem lasszelŽisen an och vun alle virdrun ausgeduechten Iddien. Fir dÕWourecht ze fanne, musse mer eis Viruerteeler opginn; en opene Geescht ass wesentlech. Wann eist dÕGlas voll ass mat eis selwer, dann ass keng Plaz mŽi do fir dÕWaasser vum Liewen. DÕTatsaach dass mir eis virstellen, selwer Recht ze hunn an all dŽi aner am Feeler sinn, ass dat grŽissten H‘nnernes um Wee zur Eenheet, an Eenheet ass nŽideg wa mer gŠr dÕWourecht hŠtten, well dÕWourecht ass eng.Ò40
De William Sears sot dass dÕM‘nsche wŽi de Mound sinn. ãDe Mound huet keen eegent Liicht. E kritt alles vun der Sonn. Wann de Mound der €erd zougedrŽint ass, ass en den donkle Mound. E g‘tt keng Luucht. Mee wann e sech vun der €erd ofdrŽint a sech der Sonn zoudrŽint, g‘tt e lues a lues mŽi schŽin. Fir dՎischt ass et e S‘lwerstrŠifen, dann e VŽierelsmound, dann en halwen, dann en DrŠivŽierelsmound bis schliesslech, wann en der €erd ganz de RŽck weist a sech no der Sonn riicht, g‘tt en zu engem grousse, ronne stralende Vollmound. Dat ass den ZŠitpunkt, wou hien der donkler €erd am meeschte Liicht g‘tt.Ò41
Den Dag vum der Erkenntnis, vum Max Hayek: ãDeen Dag, wou s du erkenns, dass de verantwortlech bass, dass dÕWelt mat dir steigt a fŠllt, s‘nndegt oder reng ass Ð deen Dag ass dŠi Gebuertsdag.Ò
Den ènnerscheed, vum Friedrich Oetinger: ãGott, g‘ff mer dÕGeloossenheet, dÕSaachen zÕakzeptŽieren, dŽi ech net Šnnere kann, de Mutt dŽi Saachen zՊnneren, dŽi ech Šnnere kann an dÕWŠisheet, dat eent vun deem aneren zՑnnerscheeden.Ò
Huel der ZŠit, eng persesch WŠisheet: ãHuel der ZŠit, fir ze schaffen, et ass de PrŠis vum Erfolleg.Huel der ZŠit, fir nozedenken, et ass dÕQuell vun der Kraaft.Huel der ZŠit, fir ze spillen, et ass dÕGeheimnis vun der Jugend.Huel der ZŠit, fir ze liesen, et ass dÕGrondlag vum W‘ssen.Huel der ZŠit, fir ze dreemen, et ass de Wee zu de StŠren.Huel der ZŠit, fir gŠr ze hunn, et ass dŽi wierklech Liewensfreed.Huel der ZŠit, fir frou ze sinn, et ass dÕMusek vun der SŽil.Ò
Bah‡'u'll‡h seet: ãDÕLŽift ass eng Luucht dat nimools an engem Šngschtlechen HŠerz wunnt.Ò
Visioune verm‘ttele, vum Antoine de Saint-ExuperyÊ: ÇÊWanns du e Sch‘ff baue w‘lls, dann trommel dÕMŠnner net zesummen, fir Holz erbŠizehuelen, Geschir virzebereeden, Aufgaben ze verdeelen an dÕAarbecht anzedeelen, mŽi g‘ff de MŠnner dÕSehnsucht an dÕVerlaangen no der wŠiter onendlecher Welt!ÊÈ

219 Courage a Freed
219t Sendung, 9ten an 10te Juli 2004. LŽif Radio ARA Nolauschterer. DÕBegeeschterung war grouss fir dŽi 250 Leit, dŽi leschte MŽindeg am Kulturzentrum zu Bouneweg waren, fir zesumme mat honnert GospelsŠnger aus Amerika an zŽng aneren Natiounen ze sangen an ze danzen. Am Chouer war och ee L‘tzebuerger de Jean Weber a jiddereen huet zum Schluss op L‘tzebuergesch gesongen: ã Mir halen op mat haassenÒ Ð ãWe give up on hateÒ. Et gouf geklappt, gesongen, gedanzt an et hat een och TrŽinen an den Aen. Et goufe mŽi roueg Momenter, sou zum Beispill dÕLiddÊ: ãIÕm so glad, Ech si sou frou.Ò An der Paus hunn dÕGospelsŠnger sech an de Publikum gem‘scht, fir hiren Enthusiasmus mat den Zuschauer ze deelen. Et ware jonker an aler dabei, grousser a klenger. DŽi allermeeschte sinn, sou kann ee soen, ugestach ginn vun d‘ser Freed fir dÕLŽift dŽi e fir sŠi Sch‘pfer huet, anere matzedeelen. ãWe praise the Lord, Mir luewen eisen HŠrÒ hu si gesongen, an dat mat aller Kraaft. Et deet wierklech gutt, dat sou no baussen hin ze hŽieren. D‘s QualitŽit fir k‘nnen aus sech erauszegoe brŽngen dŽi schwaarz Amerikaner wŽi keng aner fŠerdeg. Et deet richteg gutt. Hoffe mer dass si glŠich nees er‘mkommen.
Dofir wollt ech haut kuerz iwwer zwou QualitŽite schwŠtzen, dŽi mir hei wichteg schŽngen: Courage a Freed. Courage hunn fir aus sech erauszegoen an dat ze maachen wat muss gemaach ginn och wann et wierklech haart oder schwŽier ass. Courage ass och da weidermaachen wann ee w‘llt opginn. Et heescht dÕGefor erkennen a standhaft bleiwen. Et heescht awer net, onnŽideg Risiken agoe fir einfach w‘lle Mutt ze weisen. Et brauch ee Courage fir nei Saachen auszeprobŽieren, sech schwŽier Situatiounen ze stellen a sech nees an de Gr‘ff krŽien no engem Feeler an nach eng KŽier probŽieren. Et heescht dat maache wann ee weess dass et richteg ass och wann aner Leit een auslaachen. Courage ass eng QualitŽit vum HŠerz. Courage k‘nnt vun deem wat een a sengem HŠerz fillt an net n‘mmen dat wat een denkt. Et k‘nnt dovun dass ee sech selwer kennt an dass ee weess dass een eppes maache sollt. Courage k‘nnt dovun dass ee weess dass Gott do ass fir ze h‘llefen an dass een op Hien ziele kann.
DÕLŽift kann eis Courage ginn. Si g‘tt eis Kraaft an h‘lleft eis dat richtegt man, trotz eisen €ngschten.
DŽi aner QualitŽit, dŽi ech d‘sen Owend mat de GospelsŠnger gespuert hunn war eng immens Freed. DÕFreed fir mat vollem HŠerz ze sangen, dass si e Wee fonnt hunn, dass si Bah‡'u'll‡h unerkennen als dee Versprachene vun alle Reliounen, dass si am Bah‡Õ’ Glawen eng Visioun fir dÕZukunft fonnt hunn, dass si dat voll a ganz am Gesank a sou wŽi si sinn, ausdrŽcken. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mer iwwer dÕFreed, also Joyfulness: ãFreed g‘tt eis Flilleken! An ZŠite vu Freed ass eis Kraaft mŽi staark, eisen Intellekt mŽi schaarf, an eist VerstŠndnes mŽi kloer. Et schŽngt wŽi wa mir besser gŽifen eens gi mat der Welt an dass mir besser eist Gebitt fannen, wou mir k‘nnen en Afloss hunn.Ò 103
Freed heescht, dass ee voll ass mat GlŽck, Fridden, LŽift an engem Gefill vu Guttsinn. Freed ass a jidderengem vun eis. Et k‘nnt vum Gefill dass aner eis gŠr hunn. Et k‘nnt vun der Appreciatioun dass dÕLiewen e Geschenk ass. Et k‘nnt da wa mir eppes maachen a w‘ssen dass et richteg ass wat mer maachen. Freed huet eppes mat Spaass ze dinn mee et ass net grad dat selwecht. Spaass ass eppes wat ausserhalb geschitt Ð sech gutt amesŽieren. Freed k‘nnt vun deem wat an eis bannendra geschitt.
Freed ass ‘mmer do, egal wat dobausse geschitt. D‘s ‘nner Freed k‘nne mir an alles investŽiere wat mir maachen. Et kann ee seng Aarbecht gŠr maachen, seng Hausaufgaben, souguer eng Aarbecht dŽi langweileg an net flott ass. Wann een a sech selwer kuckt, f‘nnt ee Freed, an et kann een dann aus alles eppes flottes maachen. Freed ass d‘st Gefill dat eis duerch schwŽier ZŠite brŽngt, och wa mir ganz traureg sinn.
Et sief hei gesot dass een d‘s an aner QualitŽiten an engem flotte Buch er‘mf‘nnt: The Family Virtues Guide, e Guide fir dÕDugenden an der Famill. Dir fannt mŽi Informatiounen um Internet oder wann dir eis um Radio ARA urufft: Dat ass den 22 22 89. An ech sinn haut besonnesch frou, iech k‘nnen duerch eis Emissiounen e klengen AblŽck ze ginn an de Bah‡Õ’ Glawen.

220 Visiounen an Texter zum Nodenken
220t Sendung, 23ten a 24te Juli 2004. Wien an Harmonie w‘llt si mat de Prinzipie vum Liewen, musst dÕZil vun der Rees kennen. DŽi richteg Wiel vum Wee an de Moyenen, SŽcherheet an den Entscheedungen an en Equliber am Uerteel hŠnke vun der Klorheet vun der Visioun of. Asiicht hŠnkt vun der WŠitsiicht of.
DÕQuell vun der Motivatioun an der Energie ass e kloert Zil virun Aen ze hunn. Och wann ee menge kŽint, dass dÕFruucht aus dem Bam k‘nnt, ass et tatsŠchlech ‘mgedrŽint. De Bam ass dÕResultat vun der Fruucht. Well wier et net wŽinst de Friichten, da gŽing de GŠertner de Bam guer net setzen a sech MŽi ginn dass de Bam och wiisst. Et ass dÕUnzŽiung vun der Visioun dŽi Bewegung an Tatendrang mat sech brŽngt.
Ziler bedeiten awer och Herausfuerderung; bereet ze sinn, sech lasszeloosse vu Gewunnechten, sŠi Kompass anescht auszeriichten an deem Neien entgŽint ze goen. Ziler bedeiten, en Expert vu Prozesser ze ginn, Gedold an Ausdauer ze weisen, open a flexibel ze sinn fir Changementer a w‘lle lŽieren. DÕFreed an den Erfolleg leien awer net just um Enn vun der Rees mee et f‘nnt een see bei all Schratt. Och wann et heescht sŠin Zweiwel ze besiegen, Žier den Dram zur stralender Wierklechkeet g‘tt a wann dÕNobannekucken sech no bausse verwierklecht. DŽi kloer Visioun liicht dem Wanderer ‘mmer sou wŽi de MuerestŠr vun der FŽierung op sengem Wee.
Zum Thema Visoun elo eng lŽif kleng Geschicht: De Wonschbuttek! E jonke Mann hat en Dram: E war an engem ButtŽk an hannert der TŽik huet hien en Engel gesinn. SŽier huet hien den Engel gefrot. ãWat verkaaft dir hei?Ò ãAlles wat dir w‘lltÒ sot den Engel. De jonke KŠrel war begeeschtert an huet sech iwwerluecht: ãDann hŠtt ech gŠr: DÕOphale vu Kricher op der €erd, besser Konditioune fir dÕKanner an dÕFamilljen an der Gesellschaft, Aarbecht fir jiddereen, Ausbildungsplaze fir Jugendlech, eng gerecht Behandlung vun de MinoritŽiten, ...Ò Dunn ass den Engel him an dÕWuert gefall: ãEntsch‘llegt jonke M‘nsch, dir hutt mech falsch verstan. Mir verkafen hei keng Friichten, mir verkafen de Som!Ò
Dass et net sou einfach ass, an eiser heiteger ZŠit de richtege Som ze fanne fir eng besser Welt ze schafe w‘sse mer. DÕVisioun vun enger friddlecher Welt f‘nnt een als dŽi grŽisste Visioun iwwerhaapt an de Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen. Viru mŽi wŽi 100 Joer huet hie sech un dÕWeltleadere geriicht a sinn opgefuerdert sech zesummenzesetze fir Fridden an der Welt ze schafen.
Dast d‘st Thema mŽi wŽi je aktuell ass, weist en Artikel an der ZŠitschr‘ft P.M. dŽi elo just erauskoum. DÕIwwerschr‘ft seet: Come together an dÕBild ‘nnendr‘nner weist e riesege Stull, wou dÕLeadere vun der Welt dropstinn an ‘nnert dem Stull gesŠit en eis €erd. Den Artikel seet: ãDen Irak-Krich huet et er‘m gewisen: Kee Land, wann och nach sou mŠchteg, ass an der Lag, als Weltpolizist, Fridden ze schafen. De Ruff no enger staarker Weltregierung g‘tt ‘mmer mŽi staark. Si soll Recht an Uerdnung an de State vun der €erd duerchsetzen. Wa nŽideg mat Gewalt. Awer d‘s Weltregierung gŽif onweigerlech zur Diktatur fŽieren. W‘ssenschaftler gesinn dŽi eenzeg LŽisung an enger ganz neier Weltpolitik Ð a gemeinsamer Verantwortung. DÕZauberwuert heescht: ãGlobal GovernanceÒ. De Professer Franz Nuscheler beschreift, wŽi dat fonktionŽiere k‘nnt.Ò Weider heescht et: ãMateneen Ð EifersŸchteg op seng eegen Interessen ze setze brŽngt soss nŠischt wŽi Krich a Konflikter. Aus d‘sem DŠiwelskrees komme mer n‘mmen dann eraus, wann an de Staten eng Asiicht wiisst, dass mer Fridden n‘mme k‘nnen zesumme schafen. DÕDenkmodell ãGlobal GovernanceÒ weist de Wee zu d‘sem Zil.Ò
MŽi VirschlŽi zum Thema Global Governance f‘nnt een zum Beispill am Dokument: Wendezeit fŸr die Nationen, e Statement vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng, erausginn 1996, also virun aacht Joer! Als Bah‡Õ’ ass et e grousst Encouragement, ze gesinn, dass dÕProphezeiungen an dÕVisiounen dŽi een an de Bah‡Õ’ Schr‘fte f‘nnt, eiser heiteger RealitŽit ‘mmer mŽi no kommen, an dass mŽi a mŽi zŠitgen‘ssesch Denker a W‘ssenschaftler op hir ManŽier zu de selwechte Konklusioune kommen, ouni selwer Bah‡Õ’ ze sinn oder dÕBah‡Õ’ Schr‘ften ze kennen. Bah‡'u'll‡h schreift: ãDÕWelt ass aus dem GlŠichgewiicht geroden duerch dÕSchwongkraaft vun d‘ser grŽissten, d‘ser neier Weltuerdnung. DÕgeregelt Liewe vun der M‘nschheet ass opgewullt duerch dÕWierke vun d‘sem eenzegaartegen, d‘sem erstaunleche System, desglŠichen na kee stierflecht A jee gesinn huet.Ò 104
220a Buchvirstellung: Honnert BrŽiwer u Gott
220t Sendung, 16ten a 17te Juli 2004. Honnert BrŽiwer u Gott ass den Titel vun engem neie Buch, op FransŽisch. Geschriwwe vu Fraen a MŠnner, dŽi reliŽis sinn oder och net: €erzb‘scheef, ShŽiken, Mšnche, PaschtŽier, Rabbiner, Bah‡Õ’ oder Buddhisten, Schr‘ftsteller, Intellektueller, Journalisten, Philosophen oder W‘ssenschaftler aus Europa, Afrika oder dem Orient. Si all bezeien mŽi wŽi jee dÕNoutwendegkeet vun engem Dialog. An d‘sem Buch drŽcken si hire Glawen aus, hir Zweifelen, hir Revolt, hir intiimst Froen, hir Hoffnungen an hir Verzweiflung. Op d‘s honnert BrŽiwer och pathetesch sinn, oder violent, poetesch, erfr‘schend, si stellen all en eenzegaartegt Mosaik duer vun der Sich vun de M‘nschen.
Aus dem FransŽischen iwwersat a fir iech ausgewielt ee vun d‘sen honnert BrŽiwer u Gott, an zwar vum HŽlne Guyot-Sander, Ma”tre de confŽrences vun der UniversitŽit Blaise-Pascal a Member vum Bah‡Õ’ Glawen.
MŠi Gott,
DÕIddi fir dir ze schreiwe wier mer best‘mmt net komm an huet mech fir dՎischt emol zum Nodenke bruecht. Ass et s‘nnvoll Dir ze schreiwen, Dir dee mŠin HŠerz a meng Gedanke liest, sou wŽi ech et selwer ni kŽint maachen? A wie sinn ech fir mir esou eppes zÕerlaben.
Mee anerwŠerts schwŠtzen ech jo souwisou mat dir, an do g‘llen dŽi selwecht Iwwerleeungen, genau sou wŽi dÕGebiet wou ech och mengen dass et net deem entsprŽcht wat s du vu mir erwaarts. Zu glŠicher ZŠit huet et mer geschŽngt wŽi wann d‘se BrŽif eng gutt Gelee‘enheet wier mech un dech mat enger mŽi grousser Reflexioun ze riichten, och wann et net mŽiglech ass, alles auszedrŽcken wat ech spieren. Ech hunn also geschriwwen, mee ech si mer voll a ganz bewosst dass am Absolutten, nŠischt vun deem wat ech schreiwe kann, convenable ass fir dech.
Ech froen dech och, mŠin Herr, des Zeilen zÕakzeptŽiere fir dat wat se sinn: e m‘nschlechen Ausdrock, onendlech onperfekt, onendlech kleng vis-ˆ-vis vun deem onendlech Groussen, deem wat een net w‘sse kann.
Fir dՎischt emol wollt ech Dir mŠi Gefill vun Dankbarkeet ausdrŽcken an dÕGuttheet dŽi s Du eis weis. DÕRŠichheet vun der ganzer Sch‘pfung an dÕRŠichheet vun all de Wiesen dŽi dÕM‘nschheet ausmaachen, k‘nne sech n‘mme wonneren iwwer all Liewewiesen dat mat Perzeptioun begabt105 ass. All Dag sinn ech Dir dankbar wann ech dÕNatur ronder‘m mer observŽieren, well s du eis dÕS‘nne ginn hues. An ech si mer dees all KŽiers voll bewosst wann ech an deem aneren n‘mmen dat gesinn wat hien erhieft.
Ech soen der merci mŠi Gott, fir d‘s SchŽinheet a fir all d‘s QualitŽiten dŽi s du an eis m‘nschlech RealitŽite gesat hues. Ech hu verstan dass et un eis ass, sech deem bewosst ze ginn, d‘s gutt QualitŽiten an eis zÕentdecken an se zÕexploitŽieren. Wat net ‘mmer eng einfach Saach ass. Mee ech mengen dass dat wat s du vun eis verlaangs ass keng einfach Saach, sief dat den Eenzelnen oder dÕM‘nschheet a sengem Ganzen.
Wat de M‘nsch ugeet, sou geet et fir dՎischt emol dr‘m ze gleewen. An dat obschonn et keng Beweiser ginn. An dann heescht et follegen, ouni ‘mmer sŽcher ze sinn dass ee wierklech verstanen huet, weder wŽi nach firwat. An am allgemengen, dat akzeptŽiere wat s du fir eis entscheeds, an deem mer Vertrauen hunn an dÕTatsaach dass Deng Gerechtegkeet net eis Gerechtegkeet ass an dass du dat wŠerts wiele wat eis passt. Et fŠllt mer heiansdo schwŽier, mŠi Gott, einfach zÕakzeptŽieren, och wann s du schreifs dass du kengem eng Laascht g‘ss, dŽi hien net erdroe kann.
Et ass elo un der M‘nschheet fir hir Eenheet ze realisŽieren. Fir een eenzegt Vollek ze ginn, iwwer dÕLŠnner, dÕRassen an dÕReliounen eweg, och wann et heiansdo schwŽier ass d‘s Eenheet an der Famill, ‘nnert den Noperen an op der Aarbecht z‘erreechen.
Ouni Zweifel ass dat eng Erausfuerderung, an awer gesinn ech, mŠi Gott, dass d‘s Eenheet sech mŽcht, dass iwwerall op der Welt, Fraen a MŠnner, vun allen Originnen, vun allen Hautfaarwen, sech zesummen erhuewen hunn fir dass Kricher a Leed ophalen an dass sech Fridden a Gerechtegkeet etablŽiert. De Wee ass oft schwŽier, mee mir komme virun, mam PrŠis vun individuellen a solidareschen Efforten, a mir si frou.
MŠi Gott, vill vun eis w‘ssen dass du existŽiers a mir hunn dech gŠr.
An da ginn et nach all dŽi, dŽi ganz einfach an hirem HŠerz Deng LŽift fir eis nach net entdeckt hunn, an nach ni an hirem Wiesen dÕKraaft vun denger Kreatioun gespuert hunn.
Papp, deen s du eis gŠr hues, verzei eis fir all dat wat mir maachen an h‘llef eis fir dass mir d‘s Welt Šnnere k‘nnen.
Wat mech ubelaangt, weess ech wat s du mir ginn hues, an dat w‘ll ech an den DŽngscht vun deene setzen, dŽi s du gŠr hues. Ech ka just mat engem Gebiet ophalen, a Form vun engem Glaawensbekenntnes: ãWann dŠi Vollek emol lŽiert, dech ze kennen, o mŠi Gott, wŠert et DŠi Wee net verloossen.Ò

221 BuchvirstellungÊ: DÕLiewen ass e Paradis, zu deem mir de Schl‘ssel fanne k‘nnen
221t Sendung. LŽif Radio ARA Nolauschterer. De Summer ass endlech do a sou muncher ee geet elo vlŠicht an e BicherbuttŽk fir sech e Buch ze kafe fir an der Vakanz ze liesen. Dat hunn ech gemaach an ech hunn am Herder spektrum Verlag en neit Buch vum Nosrat Peseschkian fonnt: DÕLiewen ass e Paradis, zu dem mir de Schl‘ssel fanne k‘nnen. DÕBuch ass net ze grouss a passt an all TŠsch, an net ze deier mat just iwwer sechs Euro. Am Buch f‘nnt een eng Rei vu WŠisheetsgeschichten, erzielt vum Meeschter vun der positiver Psychologie. Aus enger verfuerener Situatioun mŽcht sech en Auswee op, en Aha-Erliefnes fŽiert zu engem Laachen, dat ee frŠi mŽcht. An dat mat kuerze Bemierkunge vun engem Therapeut mat Erfahrung. E Geschenk fir all dŽi, dŽi dÕLiewe munchmol fir net grad sou paradisesch halen Ð a fir all dŽi, dŽi sech paradiesesch Inselen an hirem Alldag sŽchere w‘llen.
Hei elo eng vun deene ville Geschichten aus dem Buch, mam Titel: De klengen ènnerscheed. En orientalesche Kinnek hat en Šngschtlechen Dram. Hien huet gedreemt, dass hien all seng ZŠnn, een nom aner, verluer huet. Beonrouegt rifft en eng Persoun, dŽi sech mat Dreem an hirem S‘nn auskennt, fir him ze soen wat dat bedeit. ãEch muss iech leider soenÒ seet hien dem Kinnek, ãdass dir genee sou wŽi Šr ZŠnn, all Šr Familljememberen, een nom anere verlŽier wŠert.Ò Dorops hi gouf de Kinnek rosen an huet de Mann, deen him nŠischt besseres konnt soen, an de Prisong gehŠit. Dunn huet en eng aner Persoun gefrot fir him dÕBedeitung vu sengem Dram zÕerklŠren. De Mann huet sech den Dram unhŽieren a sot: ãEch si frou iech k‘nnen eng freedeg Nouvell matzedeelen. Dir gitt mŽi al wŽi jiddereen aus Šrer Famill an dir wŠert si all iwwerliewen.Ò De Kinnek war immens frou an huet hie rŠich belount fir seng Wierder. DŽi aner Leit um Haff hue sech doriwwer gewonnert an zum Mann gesot: ãDu hues dach am Fong nŠischt anescht gesot wŽi dŠi VirgŠnger. Firwat ass hie bestroft ginn an du goufs belount?Ò ãMajo, mir hu jo allenzwee dee glŠichen Dram hŽieren. Awer et k‘nnt net n‘mmen drop un, wat ee seet, mee och wŽi een eppes seet.Ò
SouwŠit dÕGeschicht an da f‘nnt een no all Geschicht eng kleng ErklŠrung. Bei d‘ser Geschicht ass dÕThema dÕDugend vun der HŽiflechkeet. HŽiflechkeet mŽcht villes mŽi einfach. Dat heescht net, dass ee litt, mee dass een dÕWourecht op eng frŽndlech ManŽier seet, sou dass deen aneren se och akzeptŽiere kann.
Passend dozou f‘nnt een an de Bah‡Õ’ Schr‘fte wŽi wichteg et ass an alle Situatioune fr‘ndlech ze sinn, eppes wat wierklech net einfach ass: Abdu'l-Baha schreift: ãEng frŽndlech Zong ass e MagnŽit fir dÕHŠerzer vun de M‘nschen. Si ass dÕBrout vum Geescht, si kleet dÕWierder mat Bedeitung, si ass dÕLiichtquell vun der WŠisheet a vum Verstand.Ò106
OfschlŽissend, nach e puer Gedanken zum GlŽck: ãFir dÕParadis ze sichen, muss een Energie aktivŽieren: Et g‘tt kee Lift fir bei dÕGlŽck ze kommen. Et muss een dÕTrap huelen.Ò
An iwwer dÕWierklechkeet schreift de George Bernard Shaw: ãDÕSchwieregkeet besteet net doranner, dass et keng schŽi Wierklechkeete g‘tt, mee doranner, dass sou wŽineg vun eis se erkennen, wa mer hinne begŽinen.Ò

222 All Relioune sinn eng
222t Sendung, 6ten a 7ten August 2004. LŽif Radio ARA Nolauschterer. An den nŠchsten Emissioune gŽif ech iech gŠr eng Rei vu BrochŸre virstellen, dŽi zu verschidden Themen dÕAstellung vum Bah‡Õ’ Glawe ginn. Fir unzefŠnke proposŽieren ech iech dÕOpfaassung dass all Reliounen eng sinn. WŽi kann een dat aus der Bah‡Õ’ Siicht verstoen?
DÕBah‡Õ’ gleewen dass Relioun sech entwŽckelt vun engem ZŠitalter zum aneren, sou wŽi dÕBedingunge changŽieren an der M‘nschheet hir geeschteg FŠegkeet sech entwŽckelt. Wann een sech dÕSchr‘fte vun all de grousse Reliounen genee ukukt, f‘nnt een, dass dŽi geeschteg Wourechten, wŽi zum Beispill de Message vun der LŽift, dÕNoutwendigkeet fir Žierlech, wahrhafteg a reng ze sinn, dass een d‘s Wourechten an all Relioun er‘mf‘nnt. DÕBah‡Õ’ Schr‘fte bestŠtegen dass d‘s ãFoundatioune vun der Relioun vu Gott, dŽi geeschteg sinn an dŽi dÕDugende vun der M‘nschheet sinn, net k‘nne geŠnnert ginn; si sinn .. Žiweg a ginn am Zyklus vun all ProphŽit erneiert.Ò107
Gott ass net erfaassbar, et kann een en net kennen. Eng Kreatur kann ni sŠi Sch‘pfer verstoen, net mŽi wŽi e Bild kann de K‘nschtler verstoen, deen dÕBild gemoolt huet. Dofir schŽckt Gott eis an all ZŠitalter eng Persoun, duerch deen Hien der M‘nschheet seng QualitŽite kann offenbaren. DÕBah‡Õ’ gebrauchen den Ausdrock Manifestatioune vu Gott wa si vu Prophete schwŠtzen. DÕBah‡Õ’ gleewen, dat ‘nnert aneren, Krishna, Moses, Buddha, Christus, Mohammed a Bah‡'u'll‡h Manifestatioune vu Gott sinn. All Manifestatioun vu Gott ass eng Persoun mat engem Numm a mat senger eegener PersŽinlechkeet, a mat materielle Besoienen, awer op engem aneren Niveau, si sinn alleguer en Deel vum selwechte g‘ttleche Geescht.
Dofir ass et och, dass eng Manifestatiou heiansdo als Gott schwŠtzt an heiansdo als e M‘nsch. Sou huet Christus gesot: ãEch a mŠi Papp sinn enges.Ò (John 10,v30) an op enger aner Plaz liest een an der Bibel: ãFirwat nenns du mech gutt? Et ass kee gutt ausser engem, an dat ass Gott.Ò (Mark 10,v18)
All Prophet, dee mat der St‘mm vu Gott schwŠtzt, baut op de Prophete virun him op. A frŽieren ZŠiten zum Beispill huet ee Fr‘ndlechkeet a Fr‘ndschaft an der Famill gewisen, dunn am Stamm. Christus huet e Beispill gebraucht fir de Leit aus dŠr ZŠit ze weisen dass een eng Persoun aus engem anere Stamm als sŠin Noper betruechte soll. Elo huet Bah‡'u'll‡h et dŠitlech gemaach, dass all Persoun op der Welt eisen Noper ass, well ãDՀerd ass n‘mmen ee Land an all M‘nsche si seng Bierger.Ò
ãDeen zweeten Deel vun der Relioun vu Gott, dee sech op dÕmateriell Welt bezitt, an deen dÕFaaschten, dÕGebiet, dÕHochzŠit an dÕScheedung ‘mfaasst, dÕOfschafung vun der Sklaverei, ... d‘sen Deel vum Gesetz vu Gott, dee sech op materiell Saache bezitt, g‘tt geŠnnert en accord mat de Noutwendegkeete vun der ZŠit.Ò
Ausserdeem liese mer an de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãAll ZŠitalter huet hir eege Problemer an all SŽil hir eegen Aspiratioun. DÕMedezin dŽi dÕWelt an hiren heitege Problemer brauch kann ni dŽi selwecht sinn wŽi dŽi, dŽi si an aneren ZŠitaltere vlŠicht brauch.Ò
Sou kann een zum Beispill dÕGesetzer vu Moses a vu Christus verglŠichen. Moses krut sŠi Message vu Gott fir Leit dŽi stŠnneg op der Wanderung waren an dat ‘nner schwŽieren èmstŠnn. Sou huet Moses gelŽiert: ãen A fir en A an en Zant fir en ZantÒ, an dat als eng mŽi praktesch Approche zur GerechtegkŽit wŽi dat bis dohinn de Gebrauch war. SpŽider zur ZŠit vu Jesus huet hien de Leit geroden ãoch deen anere Bak dohinnerzehalenÒ.
Et ass esou wŽi wann dÕM‘nschheet an eng Schoul geet. An all Klass lŽiert den Enseignant n‘mmen dat wat dÕKanner och fŠeg sinn ze verstoen. DÕManifestatioun vu Gott leet spezielle WŠert op dŽi Saachen, dŽi fir dŽi ZŠit nŽideg sinn.
Een Deel vun der Relioun g‘tt net erneiert, an zwar dÕTraditiounen dŽi de M‘nsch geschaf huet. Si ginn op der SŠit gelooss wann eng nei Manifestatioun vu Gott k‘nnt. D‘se Prozess vu Gott, wou Hie sech der M‘nschheet offenbaart ass e Prozess ouni Enn. All Manifestatioun ass eng Luucht dŽi mam Liicht vu Gott straalt. Mir mussen oppassen dass mir eis net zevill un dÕLuucht attachŽieren, mee Žischter un dÕLŽift vum Liicht dŽi aus der Luucht k‘nnt.
D‘se Prozess vun der Relioun ass dee selwechte Prozess vu Gott wou Hien der M‘nschheet eng Basis g‘tt wou deen Eenzelnen awer och dÕGesellschaft SpiritualitŽit entwŽckele kann. DÕBah‡Õ’ gleewen dass dÕM‘nscheet als e Ganzt, sech iwwer dÕJorhonnerten entwŽckelt huet a grouss an erwuesse ginn ass. DÕBasis vun der Offenbarung vu Bah‡'u'll‡h ass dÕEenheet, dÕEenheet vun alle Leit, dŽi zesummen an Harmonie fir dat Gutt vun alle schaffen.
DÕManifestatioune vu Gott si wŽi perfekt Spigelen, dŽi dÕLiicht vu Gott reflektŽieren. Wa mer an dÕSonn kucken, dŽi sech am Spigel reflektŽiert, k‘nne mer mat aller Wourecht soen, dass mer dÕSonn gesinn hunn. Mee dÕSonn ass net aus dem Himmel erofkomm an de Spigel. Genee sou ass et mat de Manifestatiounen: si si perfekt Spigelen an deene mer den HŠrgott k‘nne gesinn.
An eisem Liewe k‘nne mir eis HŠerzer frŠi maache vum St‘bs vun der materieller Welt an esou k‘nne mir besser dÕLŽift vu Gott reflektŽieren. Mir k‘nnen dÕGesetzer vu Gott befollegen, dŽi Hien eis fir d‘st ZŠitalter ginn huet. An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mer: ãAll Natioune wŠerten eng ginn; all Relioune wŠerte sech vereenegen; dÕM‘nschen alleguer wŠerten eng Famill ginn.Ò

223 Wierder dŽi inspirŽieren
223t Sendung, 13ten a 14ten August 2004. LŽif Radio ARA Nolauschterer. An d‘ser Emissioun fannt dir eng Rei vu schŽinen Zitater aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften zu verschidden Themen, dŽi iech hoffentlech ureegen an iech e b‘ssen Inspiratioun ginn fir d‘se schŽine Summer. DÕBah‡Õ’ Schr‘ften hu vill RotschlŽi wŽi ee sŠi Liewe liewe kann.
Wierklecht GlŽck:
ãDe M‘nsch ass a Wierklechkeet e geeschtegt Wiesen, an n‘mme wann hien am Geescht lieft, ass e wierklech glŽcklech DÕWelt ass n‘mmen eng Schow, si ass nŠischt an eidel, si glŠicht der RealitŽit. Klammert iech net fest un si.Deen, deen sech selwer opg‘tt, huet wierklech Freed.Sittt op, a mat der Kraaft vun der Muecht Gottes, gitt iech drun iwwer iech selwer ze gewannen.Ò
Een deen anere gŠr hunn:
ÒDŽi beschte ManŽier dem HŠrgott Merci ze soen, ass een deen anere gŠren ze hunn.Wann e M‘nsch sŠi Gesiicht Gott zoudrŽint, f‘nnt hien dÕSonn iwwerall. All M‘nsche si seng Bridder.Gitt all M‘nsch deem dir begŽint eng LŽift ouni Grenzen.BemŽit iech jidderengem, deem dir begŽint, eppes guddes ze man, a sidd him vun Notzen.Ò
Positiv sinn:
ãPass op dass du kengem seng Gefiller verletz, oder dass du engem wŽi dees, oder dass du bei engem iergendengem Feeler f‘nns.Sief ongerecht mat kengem.Luet kenger SŽil eng Laascht op, dŽi dir selwer net droe w‘llt, a w‘nscht kengem eppes, wat dir iech net selwer w‘nscht.108Pass op, dass du kee vun deene bass, dŽi anere gudde Rod ginn awer selwer verg‘ss d‘se Rot ze beuechten.Ò
Eenheet an Harmonie:
ãVerkŽier mat all M‘nsch an engem Geescht vu Fr‘ndlechkeet a Fr‘ndschaft.DÕVerschiddenheet an der m‘nschlecher Famill soll dÕUrsaach si vu LŽift an Harmonie, sou wŽi et an der Musek ass, wou vill verschidden Nouten sech zesummen dinn an engem perfekten Accord.Ò
Gutt Doten:
ãMir sollten alleguer dŽi Krank besichen. Wa si am Trauer sinn a leiden ass eng richteg H‘llef an n‘tzlech wann e Fr‘nd op Besuch k‘nnt.Et soll ee sŠi Glawen am Alldag weisen, sou dass dÕWelt gesŠit wŽi e Liicht an de Gesiichter straalt. En hellt a glŽcklecht Gesiicht erfreet dÕLeit iwwerall.Gitt iech MŽi dass Šr Doten Dag fir Dag wonnerschŽi Gebieder ginn.Ò
Der ganzer Welt en DŽngscht erweisen:
ãDeen ass wierklech e M‘nsch haut, deen sech dem DŽngscht vun der ganzer M‘nschheet hirg‘tt.BeschŠftegt iech net mat Šren eegenen AffŠiren; fixŽiert Šr Gedanken op dat wat zum Wuel vun der ganzer M‘nschheet fŽiert.Ò
An ofschlŽissend d‘s kleng orientalesch WŠisheet: Fir dՎischt dÕZil, dann de Wee.
ãWien dÕZil kennt, kann entscheeden. Wien entscheed, f‘nnt Rou. Wie Rou f‘nnt ass sŽcher. Wie sŽcher ass, kann iwwerlee‘n. Wien iwwerleet, ka verbesseren.Ò

224 Beweiser dass Gott existŽiert
224t Sendung, 20ten an 21ten August 2004. D‘s Woch hat ech dÕGelee‘nheet un der Belscher Bah‡Õ’ Summerschoul deelzehuelen. Eng 120km wŠit ewech vu L‘tzebuerg, bei Ciney, an dat an engem schŽine Schlass mat vill GrŽngs ronder‘m. HaaptinvitŽ war den HŠr Nakhjavani mat senger Fra, frŽiere Member vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium zu Haifa, am Weltzentrum an Israel. Owes nom Iessen huet hie Froe beŠntwert an eng vun de Froen huet mir besonnesch gutt gefall. DŽi vun engem Jugendlechen, dee freet: WŽi kann ech menger Schw‘ster vu 15 Joer beweisen, dass Gott existŽiert? DՀntwert vum HŠr Nakhjavani basŽiert sech op deem wat een an de Bah‡Õ’ Sch‘fte f‘nnt. Hei e puer vun de Gedanken un dŽi ech mech er‘nnere kann an och e puer Zeilen aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften:
ÕAbdu'l-Bah‡ schreift uganks vum leschte Jorhonnert: En onwidderleebare Beweis fir dÕExistenz vu Gott ass dÕTatsaach dass sech de M‘nsch net selwer erschaf huet. SŠi Sch‘pfer ass en anere wŽi hie selwer.109 E schwaacht Gesch‘pf kann net de Sch‘pfer vun engem anere Wiese sinn. Am Sch‘pfer mussen all Vollkommenheete vereent sinn, fir dass hien erschafe kann. Wier et mŽiglech dass dÕSch‘pfung vollkommen ass an de Sch‘pfer onvollkommen? Ass et denkbar, dass e Bild e Meeschterwierk ass an dass de Moler net vollkommen ass a senger Konscht? DÕBild ass dach seng Konscht a seng Sch‘pfung. Neen, dÕBild kann dem Moler net emol glŠichkommen, well wann et wŽi hie wier, da kŽint et sech jo selwer molen. WŽi vollkommen dÕBild och ass, so bleift et dach am VerglŠich zum Moler ganz onvollkommen.
Kuckt een zum Beispill de M‘nsch, da gesŠit een, dass e schwaach ass. D‘s SchwŠcht vum M‘nsch ass e Beweis vun der StŠerkt, well wann et keng StŠerkt gŽif ginn, kŽint een sech dÕSchwŠcht net virstellen. DÕSchwŠcht selwer weist eis dass et an der Welt StŠerkt muss ginn. Eng aner SchwŠcht an d‘ser bedŽngte Welt ass dÕAarmutt. Ouni Zweiwel muss et och RŠichtum ginn. An d‘ser Welt g‘tt et och Onw‘ssenheet. Dofir muss et och W‘sse ginn, well soss kŽint een och keng Onw‘ssenheet feststellen. Et ass sŽcher, dass d‘s ganz Welt enger Uerdnung a Gesetzer ‘nnerlŠit, deene si sech net entzŽie kann. Souguer de M‘nsch ass dem Doud, dem Schlof an aner Naturgesetzer ‘nnerlee‘n. Also g‘tt de M‘nsch beherrscht, an dofir muss et sŽcher och en Herrscher ginn. Well OfhŠngegkeet eng wesentlech Noutwendegkeet ass, muss et och en onofhŠngegt Wiese ginn. Sou erkenne mer zum Beispill un engem Kranken, dass et Gesondheet muss ginn, well ouni Gesondheet gŽif et och keng Krankheet ginn. Aus all deem kann ee schlŽissen, dass et en Žiwegen AllmŠchtege g‘tt an een deen all dÕVollkommenheeten a sech vereent, w‘ll hŠtt en dat net, da wier Hie senge Gesch‘pfer glŠich. Dofir beweist dŽi klengst erschafent Saach op d‘ser Welt dass et e Sch‘pfer g‘tt. Zum Beispill beweist e StŽck Brout, dass och een dat Brout gebak huet.
WŽi wier et mŽiglech dass d‘st gewaltegt an onendlecht Weltall sech selwer soll erschaf hunn? Dozou g‘tt eng kleng Geschicht wou zwee W‘ssenschaftler, zwee Astronomen andauerend diskutŽieren, well een u Gott gleeft an deen aneren net. Deen deen u Gott gleeft lŽisst sech eng afalen. WŠhrend engem Joer, ouni sengem Kolleg eppes ze soen, bastelt hien un engem Modell vum Universum wat hien an engem Z‘mmer opriicht. WŽi hie fŠerdeg ass, invitŽiert hie sŠi Kolleg bei sech. Hie seet him: Ech hunn eng Iwwerraschung fir dech. Maach dÕDier op an da gesŠis de. WŽi sŠi Kolleg, dee jo net u Gott gleeft dat mŽcht, f‘nnt hien en Z‘mmer mat engem rise Modell vum Universum, mat de PlanŽiten, der Sonn, Galaxien, enfin, einfach immens. Hien ass esou erstaunt a seet zu sengem Fr‘nd: Dat do ass jo fantastesch, immens. Wien huet dat gemaach? A sŠi Kolleg Šntwert him: Keen, guer keen, dat war einfach a mengem Z‘mmer.....

225 De Juddentum an de Bah‡Õ’ Glawen42
225t Sendung, 27ten an 28ten August 2004. De Juddentum ass eng vun den eelste Weltreliounen a basŽiert op enger Rei vu Propheten a Gottesoffenbarer, dŽi de W‘lle Gottes iwwer vill Jorhonnerten offenbaart hunn. DÕJudde gesinn et als hir Flicht dÕGesetzer vu Gott ze befollegen, an dat sou gutt wŽi si et no hirem VerstŠndnes k‘nnen. Gott versprŽcht hinnen dann op si opzepassen a si op hirem Wee ze leeden.
DÕBah‡Õ’ gleewen, dass d‘s FŽierung duerch dÕZŠiten a Jorhonnerten net opgehalen huet an dass Bah‡'u'll‡h dee leschte vun d‘se Gottesoffenbarer ass. Gutt verstanen dee leschte w‘llt hei net heeschen dass kee mŽi no Bah‡'u'll‡h k‘nnt, mee dass Bah‡'u'll‡h de Gottesoffenbarer fir eist ZŠitalter ass. Bah‡'u'll‡h gouf 1817 a Persien, am heitegen Iran, gebuer. DÕBah‡Õ’ gleewen, dass Hien dee Prophet ass, op deen all dÕRelioune gewaart hunn.
A senge Schr‘fte leet Bah‡'u'll‡h e grousse WŠert op dÕEenheet vu Gott, dee Gott dee mer ni k‘nne verstoen. DŽi g‘ttlech Begr‘nner vun der Relioun, wŽi den Abraham, de Moses, de Jesus, de Mohammet a Bah‡'u'll‡h, sinn, fir dat jeweilegt ZŠitalter dÕSt‘mm vu Gott, ouni awer Gott selwer ze sinn. Gott, a senger Essenz, bleift onbeschreifbar wŠit ewech vu senge Kreaturen. An hire Persounen an duerch hir LŽieren gi si der M‘nschheet de W‘lle vu Gott fir hir ZŠit. DŽi fundamental Wourechte vun der Relioun bleiwen dŽi selwecht a k‘nne weider developpŽiert ginn. Verschidde sozial LŽiere k‘nnen Šnneren, an dat entsprŽcht den Noutwendegkeete vun der ZŠit. De Moses huet zum Beispill Geboter bruecht fir dÕGesellschaft, fir dŽi si an der ZŠit vum Abraham nach net prett waren. Haut fŽiert Bah‡'u'll‡h d‘s LŽiere weider, un eis ZŠit ugepasst.
Et gi vill Prophezeiungen an de jiddesche Schr‘ften iwwer dÕKomme vum Verheeschenen. Aus d‘se Schr‘fte geet kloer ervir, dass Hie vum Osten an dÕHellegt Land k‘nnt. Dat f‘nnt een am alen Testament, Ezekiel, 43:2. Bah‡'u'll‡h, wat op L‘tzebuergesch DÕHerrlechkeet Gottes bedeit, koum aus Persien, wat šstlech vum hellege Land ass. A weider f‘nnt een am alen Testamen, Ezekiel, 43:4 An dÕHerrlechkeet vum HŠr koum an dÕHaus duerch dÕPaart, dŽi aus dem Osten ass. DŽi Persoun dŽi koum fir Bah‡'u'll‡h de Wee virzebereeden war de B‡b, wat eng Dier oder eng Paart heescht.
Well Bah‡'u'll‡h gesot huet dass Hien e Gottesoffenbarer wier, gouf Hien als PrisonŽier an den Exil geschŽckt an dat duerch verschidden Deeler vum tierkesche RŠich a schliesslech bis an dÕhellegt Land. D‘s Prophezeiung f‘nnt een alt er‘m am alen Testament, beim Micha, 7: 10-12.
Nach e puer Wuert zum hellege Land, dem heitegen Israel. De Mont Carmel, de Bierg Carmel zu Haifa, ass dŽi Plaz, wou, op Uweisung vu Bah‡'u'll‡h, e wonnerschŽint Mausoleum vum B‡b entstanen ass, an ‘mgi vu GŠert. An d‘se friddleche GŠert stinn haut dÕGebeier dŽi dÕWeltzentrum vum Bah‡Õ’ Glawen ausmaachen. Bah‡'u'll‡h selwer lŠit net wŠit ewech zu Akka begruewen. Fir dÕBah‡Õ’ ass d‘sen Deel vum hellege Land dŽi hellegst Plaz op der €erd. DÕBah‡Õ’ Prophezeiunge soen, dass dŽi zwou Stiet, Haifa an Akko an der Zukunft dÕHaaptstad vun enger f‘derŽierter Welt ginn.
Wat dÕFamill ubelaangt, sou ass si de KŠr vun der Gesellschaft. Duefir ass et liewenswichteg dass dÕFamill op eng gesond Aart a Weis fonktionŽiert. DÕRechter vun all Familljemember duerfen net iwwerschratt ginn. Respekt fir dÕEltere bleift weiderhi wichteg.
Fir dÕBah‡Õ’, genee sou wŽi fir dÕJudden, hŠnkt dÕStabilitŽit an de Fortschr‘tt vun der Famill vun hirer Eenheet of: Wann an enger Famill LŽift an AverstŠndnis existŽieren, wŠert d‘s Famill an allen Hisiichte virukommen.
An d‘sem ZŠitalter lŽiert Bah‡'u'll‡h eis, dass dÕganz M‘nschheet wŽi eng Famill muss ginn. ãDÕVerschiddenheet an der m‘nschlecher Famill soll dÕUrsaach vu LŽift an Harmonie sinn, sou wŽi et an der Musek ass, wou vill verschidden Nouten sech zesummendinn fir e perfekten Accord ze maachen.Ò
An zum Thema Gerechtegkeet seet Bah‡'u'll‡h dass dÕUrsaach vun der Gerechtegkeet, dÕErschŽnge vun Eenheet ‘nnert de M‘nschen ass. DÕLŽiere vu Bah‡'u'll‡h basŽieren op de Prinzipie vun der Gerechtegkeet an der Eenheet. Dozou gehŽieren: dÕOfschafe vun all Zort vu Viruerteeler, dÕGlŠichberechtegung vu Frae mat de MŠnner, eng geeschteg Attitude zu der Wirtschaft, dÕEweghuele vun Aarmutt, ErzŽiung fir jiddereen, e weltwŠit Friddensofkommen, eng Weltfederatioun, an eng gemeinsam Sprooch fir eng Weltkommunikatioun.
An d‘sem neien ZŠitalter rifft Bah‡'u'll‡h dÕM‘nschen op, seng Uweisungen ze beuechten.

226 Dausend SchŸler solle sech zum Islam bekŽieren oder op hir Studie verzichten
226t Sendung, 3ten a 4te September 2004. M‘tt September geet bei eis dÕSchoul nees un, dÕSpillschoul, dÕPrimŠrschoul, dÕLycŽeen, an am Oktober dann eis UniversitŽit. Virun allen den Iwwergank vum LycŽe op dÕUni ass e grousse Schr‘tt am Liewe vun all SchŸler. Dat ass esou sŽcher iwwerall op der Welt. An och am Iran. DÕFreed ass grouss an dÕErwaardunge sinn hŽich. Leider fillen sech am Iran eng ronn dausend Bah‡Õ’ Studenten ugeschass. Si k‘nnen sech entweder zum Islam bekennen oder si mussen hir Studien opginn.
Obschonn dÕRegierung de Bah‡Õ’ versprach hat, dÕDiere vun den UniversitŽite fir si nees opzemaachen, an dat no engem Verbuet vu mŽi wŽi zwanzeg Joer, sinn dŽi hŽiger Studien de Bah‡Õ’ en fait verbueden.
Viru sechs MŽint waren dŽi jonk Bah‡Õ’ voller Hoffnung a Freed, wŽi dŽi iranesch AutoritŽiten eng historesch DŽcisioun geholl haten: vun elo un gŽif et keng Referenz mŽi, zu wŽi enger Relioun ee gehŽiert wann een sech fir den Opnahmexamen an dÕUni aschreift. Eng immens Hoffnung also fir dÕBah‡Õ’, nodeem praktesch eng ganz Generatioun net konnt hŽiger Studie maachen.
D‘sen Draam ass awer zerfall. DÕlescht Woch, eng ronn dausend Bah‡Õ’, dŽi hiren Opnahmexame gepackt haten hu mat Schrecken entdeckt, dass si als Musulmaner agedroe waren. Obschonn dÕBah‡Õ’ Versprieche gemaach kruten, bestŠtegen dŽi iranesch AutoritŽiten, dass den Zougank zu der UniversitŽit glŠichgestallt ass mam Zoutr‘tt zum Islam. DÕBah‡Õ’ Studenten am Iran sinn also gezwongen dÕUniversitŽit opzeginn, well et soss sou wier dass si hire Glawe gŽifen oflehnen an dass dat da vun den AutoritŽite wŽi e Beweis dofir wier.
ãEt ass dat eng diskriminatoresch Moossnam dŽi hiren Numm net seet. Et ass elo mŽi wŽi e Joer dass dÕRegierung de Bah‡Õ’ Accs zu den hŽiger Studie versprŽcht,Ò erklŠert dÕVertriederin vun der internationaler Bah‡Õ’ CommunautŽit bei der UNO, dÕBani Dugal. ãA Wierklechkeet w‘llt dÕRegierung se zwŽngen hire Glawen ze verneinen. D‘s Moossnam geet gŽint all dÕVersŽcherungen, dŽi Iran der internationaler CommunautŽit ginn huet, a hirem Wonsch dŽi reliŽis FrŽiheeten ze respektŽieren, a virun allem verstŽisst si gŽint dŽi international Conventiounen am Bezuch op dÕM‘nscherechter dŽi den Iran ‘nnerschriwwen huet.Ò
DÕBah‡Õ’ Gemeinschaft am Iran huet ‘m dŽi 350.000 Memberen an ass dŽi grŽisste reliŽis MinoritŽit am Land. Z‘nter 1979, Gebuertsdatum vun der islamescher Revolutioun, goufe mŽi wŽi 200 Bah‡Õ’ ‘mbruecht, an honnerte goufen an de Prisong gestach. Dausende vun hinne kruten den Zougank zu de Studie gespaart, Zougank zu der Aarbecht an der Pensioun. Hir Kierfechter an all de grousse Stied am Land goufen zerstŽiert. Si si keng Bierger, einfach wŽinst hirem reliŽise Glawen.
OfschlŽissend d‘se klengen Text deen engem h‘lleft beim Gebiet an der Meditatioun: ãMaach dÕDier zou, just fir e Moment, a sich bei dir de Fridden. SpŠer dÕDier zou virun der Welt an all hirem KamŽidi, a looss eran dÕSt‘ll. Maach deng Oueren zou, just fir e Moment, bis de n‘mmen hŽiers, dŽi roueg kleng St‘mm dŽi p‘spert. Alles ass an der Rei well s du bass do.Ò 110

227 Geschicht: de Bam
227t Sendung, 10ten an 11te September 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer. Op d‘ser Plaz hutt dir vlŠicht schonn eng oder dŽi aner Geschicht hŽieren. An haut hunn ech nees eng kleng fir iech. Geschichten hunn et a sech. Enger Geschicht kann een nolauschteren a sech da selwer eng Meenung dazou maachen. Bei d‘ser Geschicht denken ech un eis Welt an dat wat mir draus gemaach hunn an dat wat mir aus hir k‘nne maachen. Et ass dÕGeschicht vun engem Bam.
Et waren emol eng KŽier zwee Bridder, dŽi waren op der Juegd am B‘sch. Enges Dags ware si vill mŽi wŠit an de B‘sch era wŽi gewŽinlech. DŽif am B‘sch si si op e Bam gestouss, awer e Bam wŽi si nach ni ee gesinn haten. D‘se Bam war eenzeg ‘nnert deenen anere Beem am B‘sch, vun enger aussergewŽinlecher GrŽisst a SchŽinheet. Ronder‘m d‘se Bam war e speziell dousse Geroch an en huet immens vill Friichte gedroen. E puer vun de Friichte ware vum Bam erofgefall an dofir hunn dŽi zwee Bridder sech ‘nnert e gesat fir se am Schiet ze schmaachen. Esou eng gutt Fruucht haten si nach ni gehat an den ErnŠhrungswŠert hu si ganz sŽier gespuert.
Si hunn dann nach e puer vun den zeidege Friichten opgeraf fir se zrŽck bei hir Familljen ze huelen. Si wollten der Famill matgi wat si fonnt hunn. WŽi dŽi aner dÕFriichte bis geschmaach haten a wŽi si hŽieren hunn, wŽi dÕBridder iwwer d‘se wonnerbare Bam geschwat hunn, hu si beschloss hir siwe Saachen ze paken a mat de Bridder op dŽi Plaz vum Bam ze goen fir sech do nidderzeloossen. An dat hu se gemaach.
An esou ass dÕZŠit vergaangen an no ville Generatiounen sinn dŽi zwou Familljen zu engem groussen Duerf gewuess an all dÕFamillen hu friddlech an der èmgŽigend vun d‘sem schŽinen an aussergewŽinleche Bam gelieft. Um Bam waren och ‘mmer genuch Friichte fir jiddereen a si konnten sech all un de Friichten erfree‘n.
Mat de Joere si verchidde Geschichten a Legenden entstanen, wŽi dann elo dŽi Bridder d‘se Bam entdeckt hunn, wŽi e Brudder de Bam da fir dՎischt gesinn hat a wiem sŠin Entschloss et da war, fir mat de Famillen an dÕGŽigend vum Bam ze pl‘nneren. Mat der ZŠit sinn och verschidden Nimm fir de Bam an dÕFriichten ‘nnert de Familljen entstanen. Obwuel de Bam ‘mmer genuch Friichte fir jidderee ginn huet, ass Angscht a M‘sstrauen ‘nnert de Familljen gewuess, well jiddereen huet gefaart dass deen aneren ze vill Friichte sammele gŽif an dass herno nemŽi genuch do wŠr. A sou gouf et Streidereien a Grenze goufe gestallt, sou dass kee kŽint op deem anere sŠi Gebitt trieden fir dÕFriichten ze huelen.
An du gouf iwwer dŽi verschidde Grenze gestridden a wat dann dŽi wierklech Grenz wier a wŽi de Bam da gŽif wierklech heeschen. Mat der ZŠit goufen d‘s Streidereien ‘mmer mŽi grouss a Leit goufe verletzt an et goufen der souguer ‘mbruecht. A sou koum et dass dŽi wonnerschŽin Harmonie, d‘se Fridden an d‘s Zesummenaarbecht, dŽi si sou laang genoss hunn, elo anschŽinend fir ‘mmer verluer war.
No ville Joere vu VerwŸstung ass versicht ginn, nees e b‘ssen Uerdnung ze schafen. Delegatioune goufe vun deenen eenzelne Parteie gebilt a si hu probŽiert sech zesummenzefannen, fir k‘nnen eng LŽisung ze fannen. Mee et war bal onmŽiglech sech eens ze ginn, wou a wŽini si sech sollten treffen a vill vun de Parteie wollten sech net treffen, ausser si krŽiche Recht wat den Numm vum Bam an der Fruucht ubelaangt. Jiddereen huet u sengem Numm fir de Bam festgehalen a wann dŽi aner net domat averstane sinn, kŽint een ni eng friddlech LŽisung fannen. Ausserdeem wollten si net riskŽieren, dÕWourecht mat den Iddien a Feeler vun den anere knaschteg ze man. Et waren der souguer do dŽi geduecht hunn dass d‘se Bam guer net sou extra wier a si gehu gemengt e kŽint ‘mgehae ginn. A sou ass et eng gutt ZŠit laang mat de Streidereie weidergaangen.
Awer do gouf et een dee matsen an der FeindsŽilegkeet an am Duercherneen standhaft bliwwen ass. Een dee weiderhi seng SchŽinheet ginn huet, sŠi Schiet, seng Friichten fir jiddereen, ouni Diskriminatioun. De Bam.
OfschlŽissend d‘se Passage aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ãBetruecht een deen anere net als Friemen, well dir sidd alleguer dÕStrale vun enger Sonn, dÕFriichte vun engem Bam an dÕBlieder vun engem Aascht.Ò111

228 IdentitŽit fir de PlanŽit
228t Sendung, 17ten an 18te September 2004. 100 Joer am DŽngscht vun der Eenheet an der Verschiddenheet an Europa. LŽif Radio Ara Nolauschterer, DÕM‘nschheet wiisst aus hire Kannerschong eraus a g‘tt erwuessen. Och wann dat haut dacks schwŽier festzestellen ass. DÕM‘nschheet ass haut mat SŽcherheet neien Erausfuerderunge konfrontŽiert. Eng dovunner ass dŽi vir dŽi sozial Uerdnung ze restrukturŽieren. An dat ass net n‘mmen dÕAufgab vun de Politiker an aner Organisatiounen, mee et ass och dÕAufgab vun de K‘nschtler, de W‘ssenschaftler, vun den Aarbechter an de Firmendirekteren, en fait et ass dÕAufgab vu jidderengem vun eis. Jidderee vun eis soll sech asetze fir eng nei sozial Uerdnung.112
DÕBah‡Õ’ Gemeng proposŽiert aacht BerŠicher, dŽi ee soll speziell favorisŽieren. ƒischtens dÕWuel vum Eenzelne genee sou wŽi dÕWuel vun der KollektivitŽit favorisŽieren. Zweetens, wann een op der Sich ass no praktesche LŽisunge fir dÕProblemer vum M‘nsch an der Gesellschaft, soll ee sech un ethesch WŠerter an u geeschteg Prinzipien halen. Dr‘ttens soll ee jiddereen encouragŽieren, selwer den Haaptakteur vum soziale Changement ze ginn. Soss ass een a bleift ee just en Zuschauer, e Spektateur, an dat ganz oft vu sengem eegene Liewen, an deem vu senger Famill. VŽiertens soll een Initiativen um Terrain favorisŽieren, zesumme mat enger permanenter Formatioun. F‘nneftens soll jiddere k‘nne seng Talenter voll entwŽckelen a jidderengem sŠi Potential soll am DŽngscht vun der M‘nschheet agesat ginn. Sechstens, soll dÕGlŠichheet vu Mann a Fra favorisŽiert ginn an dÕFrae solle sech voll a ganz an alle BerŠicher vun der m‘nschlecher AktivitŽit bedeelege k‘nnen. Siwentens ass et wichteg dass mer eis bewosst ginn, dass dÕM‘nschheet eng Eenheet duerstellt, dŽi et fŠerdeg brŽngt, all rassistesch, wirtschaftlech a sozial Barriren ze briechen. Als leschte Punkt op d‘ser Plaz setzt dÕBah‡Õ’ Gemeng sech an, fir dÕKonzept vum Weltbierger, an dat mat engem reelle Partage vu Verantwortungen fir domat k‘nnen dÕWuel vu jidderengem ze sŽcheren.
DÕBah‡Õ’ gehŽieren enger Weltgemeinschaft un, dŽi vun demokratesch gewielte RŽit verwalt g‘tt, an zwar an 182 LŠnner an an 11746 Stied an Dierfer an der Welt. Wat si belieft ass de Glawen an dÕEenheet vun der M‘nschheet. DÕBah‡Õ’ ‘nnerhuele breetgefŠchert AktivitŽiten, ‘mmer mam Zil fir Viruerteeler ofzebauen, dass dÕM‘nscherechter agehale ginn, fir dÕGlŠichheet ‘nnert de Fraen an de MŠnner ze f‘rderen, dass eis Kanner duerch ErzŽiung selbststŠnneg denken an handele k‘nnen, fir sozial, kulturell a wirtschaftlech EntwŽcklung ze f‘rderen an doduerch, fir de Fridden ze schaffen.
Hir Inspiratioun fanne si an de LŽiere vum Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, Bah‡'u'll‡h, dee vun 1817-1892 gelieft huet. An Europa hu sech dŽi Žischt Bah‡Õ’ Gemengen Enn vum 19te Jorhonnert etablŽiert. Haut ginn et Bah‡Õ’ an allen europŠesche LŠnner.
An Žischter Linn soll Relioun eng Quell vu Motivatioun sinn, fir sech w‘llen ze verbesseren an e b‘ssere M‘nsch ze ginn. DÕBah‡Õ’ Gemeng vu L‘tzebuerg ass der fester Iwwerzeegung dass dÕRelioune sollen zesummeschaffen, am DŽngscht vun der M‘nschheet. Dofir sidd dir lŽif Nolauschterer hŠerzlech ageluede fir zesumme mat eis nei Wee‘r fir eng besser Welt ze sichen. Dir fannt eis am Telefonsbuch, an der Stad oder um Internet ‘nnert bahai.

229 Mir sinn alleguer wŽi eng Gittar
229t Sendung, 24ten an 25te September 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, An Tunesien g‘tt et z‘nter mŽi wŽi 50 Joer eng Bah‡Õ’ CommunautŽit an ech hunn dÕChance mat enger Fra bestued ze sinn, dŽi an Tunesien opgewuess ass. Hir Eltere si Judden, an an Tunesien ass den Islam dŽi grouss MajoritŽit. Si ass zu Sousse an dÕSchoul gaang, en Internat, dat vu chr‘chtleche Schw‘stere gefouert gouf. Si war also vun hirer Kandheet un, konfrontŽiert mat drŠi grousse Reliounen. SpŽider, op der C™te dÕAzur huet si fir dՎischt vum Bah‡Õ’ Glawen hŽieren. WŠhrend eiser klenger Vakanz an Tunesien ware mir frou, dÕBah‡Õ’ vun do kennenzelŽieren an eis un hire Gebietsowenter zu Monastir an zu Tunis unzeschlŽissen.
Hei elo eng kleng Geschicht, erzielt vun enger PersŽinlechkeet am Bah‡Õ’ Glawen, dem HŠr Enoch Olinga, deen de Glawen an Afrika kennegelŽiert huet. A sengem Liewen hat hie vill Schwieregkeeten a Leed kannt, hien huet vill matgemaach, an hien, seng Fra an drŠi Kanner sinn an de 70er Joren an der Haaptstad vun Uganda, mattsen an den deemolegen Onrouen, an hirem Haus, ‘mbruecht ginn. DÕUrsaache vun d‘ser Tragedie si bis haut nach net geklŠert. Den HŠr Olinga war e M‘nsch voller Begeeschtertung, mat enger immenser Ausstralung an engem hŠerzhafte Laachen, deem ee sech schwŽier entzŽie konnt. Mat d‘sem Hannergrond mŽcht dŽi Geschicht dŽi der elo hŽiert vlŠicht mŽi S‘nn. An der Geschicht kann ee soen, dass dÕGittar de M‘nsch duerstellt an de Museker eise Sch‘pfer, den HŠrgott.
Oft sot den HŠr Olinga, dass mir alleguer wŽi eng Gittar sinn. Wann eng Gittar vun engem grousse g‘ttleche Museker hŽiert, hofft si, dass de Museker op hir spillt. Et ass dat de grŽisste Wonsch vun der Gittar. Si g‘tt sech voll a ganz d‘sem Museker. De Museker akzeptŽiert fir op der Gittar ze spillen, hien h‘llt se no bei sech a fŠnkt un drop ze spillen. Zimmlech sŽier mierkt hien, dass schonn eng ZŠit laang nemŽi op der Gittar gespillt gouf, an esou fŠnkt hien un dÕGittar ze st‘mmen, an dÕSŠiten unzezŽien. DÕGittar ass d‘sen Drock net gewinnt an d‘sen Drock deet der Gittar wŽi. Si hŠlt et nemŽi aus, an dŽi Žischt SŠit brŽcht. Vu dass dÕGittar sech sou w‘nscht, dass op hier d‘s g‘ttlech Melodie gespillt g‘tt, spillt de Museker mat de SŠiten, dŽi iwwereg bleiwen. Mee et hŽiert sech nees falsch un. Also st‘mmt de Museker dÕSŠiten nees. Mee de Widderstand an den Drock ass ze grouss an dÕSŠit brŽcht. A sou geet et weider bis nach eng eenzeg SŠit do ass fir drop ze spillen. An de Museker bleift der Gittar trei, dŽi sech esou w‘nscht dass de Museker drop spillt. Natierlech geschitt nees dat selwecht an och d‘s lescht SŠit widdersteet dem Drock net an zerrŠisst schliesslech. Elo huet de Museker keng aner Wiel wŽi dÕGittar op dÕSŠit ze lee‘n.
WŽi kann een d‘se Verglach vun der Gittar, dŽi de M‘nsch duerstellt an de Museker, dee Gott duerstellt, verstoen? Eng MŽiglechkeet ass fir ze soen dass Gott eis test fir dass mir eis verbesseren, hie g‘tt eis Epreuven fir eis ze perfektionŽieren, net fir eis ze zerstŽieren. DÕZerstŽierung k‘nnt n‘mmen duerch eise Widderstand fir eis st‘mmen ze loossen. Den Zweck ass net dÕBestrofung, mee dÕIntentioun der Gittar hire Wonsch zÕerf‘llen fir drop gespillt ze ginn. An esou f‘nnt een aussergewŽinlech Leit, dŽi vill an hirem Liewe matgemaach hunn, dŽi awer hir eege Musek fir eis hannerloossen.
Bah‡'u'll‡h seet dass dÕZeeche vun der LŽift Standhaftegkeet a Sengem Rot ass a Gedold a Senge PrŸfungen.
VlŠicht ass dÕSprŽchwuert: ãOuni FlŠiss kee PrŠissÒ guer net sou falsch a jidderee weess wŽivill ee muss prouwe fir sŠin Instrument ze beherrschen, oder wŽivill ee muss trainŽieren, fir gutt k‘nnen eng sportlech AktivitŽit ze maachen. Wann een an der Musek sŠin Instrument beherrscht, kann ee jo dann och vun enger FrŠiheet a KreativitŽit schwŠtzen. Also kann ee sech och froen: WŽi soll ech mŠi Liewe am beschte liewen, sou dass dat wat ech denken, dat wat ech fillen an dat wat ech maachen, an Harmonie mateneen ass? An do k‘nnen eis vlŠicht eis g‘ttlech ErzŽier h‘llefen, dÕPropheten an dÕManifestatiounen. A fir eis ZŠit ass dat Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen.

230 Wat vill Bah‡Õ’ de Summer iwwer maachen113
230t Sendung, 31te September an 1ten Oktober 2004. De Summer ass eriwwer. Vill vun eis haten dÕGelee‘nheet e b‘sse Vakanz ze maachen a vlŠicht nei Leit kennenzelŽieren. DÕBah‡Õ’ Summerschoulen, dŽi fir jiddereen op sinn, haten d‘se Summer ganz oft als Thema dÕKreativitŽit. Hei eng kleng Rees an e puer vun de LŠnner dŽi dat organisŽiert haten.
A RumŠnien, zu Tohanu Nou, hunn dÕFr‘nn dÕSummerresidenz vun der Kinnegin Maria vu RumŠnie besicht. Si war den Žischte Monarch deen de Bah‡Õ’ Glawen ugeholl huet. Den Ausfluch bei hiert Schlass an der schŽiner Regioun vu Bran war en Deel vum Programm, esou charakteristesch fir Summerschoulen an Europa d‘st Joer.
WeltwŠit kombinŽieren dÕBah‡Õ’ Summerschoulen drŠi grouss Aspekter; de meditativen Deel mat Gebieder, den Deel vu Konferenzen an Atelieren an dÕFrŠizŠit wŠhrend de Schoulen.
Sou war zum Beispill de Besuch an dÕSchlass eng Gelee‘nheet Inspiratioun ze fanne bei Personagen aus der Geschicht, wŽi dÕKinnegin Maria an dÕMartha Root, eng Bah‡Õ’ dŽi hir de Glawe mŽi no bruecht huet.
DŽi gemeinsam Theme vun de Schoulen an de LŠnner wŽi RumŠnien, Norwegen, Irland, Slovakien a Kroatien waren dŽi kreativ Aart a Weise wŽi ee GebietsrŽuniounen, Studiekreeser a Kannerklassen ugoe kann. D‘s GrondaktivitŽiten f‘nnt een elo bei de Bah‡Õ’ uechtert dÕWelt.
A RumŠnie gouf vill Gewiicht op dÕAteliere geluecht, a wŽi dÕBah‡Õ’ an hir Fr‘nn dÕManŽier, wŽi si der CommunautŽit hir GrondaktivitŽite verbessere kŽinten. An den Atelieren hunn dÕParticipante Gebietsbicher dekorŽiert, Invitatioune fir Gebietsowenter a Studiekreeser gemaach. Si hu gelŽiert, wŽi een am beschte Geschichten erzielt a wŽi ee kann einfach Lidder komponŽieren.
Gi mer elo an Norwege kucken. Do hu sech zu Beitostolen iwwer 300 Bah‡Õ’ zesummefonnt, an dat an enger spektakulŠrer Biergregioun. E ConfŽrencier, den Dr Hossain Danesh aus Canada hat als Thema, wŽi mir eis als Erwuessener k‘nne weiderentwŽckelen, an dat am Kontext vun der Famill, der Aarbecht an dem DŽngscht am Bah‡Õ’ Glawen.
Eng aner Interventioun huet sech mat engem sozioekonomeschen EntwŽcklungsprojet ausernanergesat an eng aner huet sech drop konzentrŽiert wŽi wichteg dÕLandwirtschaft an der Gesellschaft ass.
M‘ttes konnt een t‘schent e puer AktivitŽite wielen a wŠhrend der Schoul gouf et speziell Programmer fir Kanner a Jugendlecher.
Gi mer elo eriwwer an Irland, op Waterford, wou iwwer 500 Bah‡Õ’ mat hire Fr‘nn eng flott Summerschoul genoss hunn. Sou hunn do dÕKanner an dŽi Jugendlech nom‘ttes eng grouss holze Schaukel an en Aussiichtstuerm gebaut. Et gouf natierlech och Fussball, Schwammen a Gesiichtsmolerei.
Awakening the Spirit war dÕThema vun der Schoul. Fir den zŽngte Gebuertsdag vum internationale Joer vun der Famill vun de Vereente Natiounen ze feieren, hat dÕSchoul dÕLeit vu Waterford op eng Porte Ouverte invitŽiert. Dorops hi gouf et eng Konferenz an der Gemeng an eng Visite vum Buergermeeschter, dem Seamus Ryan.
An elo an dÕSlovakei. Den HaaptconfŽrencier an der nationaler Summerschoul war den Dr Firaydoun Javaher, e Member vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium. Hien huet iwwer dÕRoll vum Glawen am 21ste Jorhonnert geschwat. Den Acteur an Humorist Omid Djalili a seng Fra dÕAnnabel hunn en Theater Atelier animŽiert. Hien ass bekannt fir seng Rollen a Filmer wŽi The Mummy, Spy Games an de Gladiator. Den HŠr Jalili huet zwee Joer an der Slovakei gelieft, vun 1991 bis 93.
Aner Interventiounen gouf et iwwer dÕBestietniss, dÕFamililiewen a wŽi ee besser kann eens gi mat senger ZŠit a sengem Geld.
An zum Schluss gi mer a Kroatien a Slovenien. Do war dÕSummerschoul zu Seline. Et war wierklech eng international Schoul mat Fr‘nn vu Bosnien an Herzegovina, Serbien a Montenegro, Australien, EistrŠich, Kanada, FrankrŠich, DŠitschland, Ungarn, Italien, Polen, England an Amerika. ènnert den Theme gouf et: Living by the will of God, Bah‡Õ’ family identity, Spirituality at work, Marriage and finding a partner, an dÕGebiet.
Ech loossen iech mat d‘sem Text aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften iwwer de M‘nsch: ÇÊL'homme est au rang suprme de la matŽrialitŽ et au commencement de la spiritualitŽ : c'est-ˆ-dire qu'il est la fin de l'imperfection et le commencement de la perfection. Il est au dernier degrŽ des tŽnbres et au commencement de la lumire; aussi a-t-on dit que la condition de l'homme Žtait la fin de la nuit et le commencement du jour; c'est-ˆ-dire qu'il rŽunit tous les degrŽs des imperfections et possde les degrŽs de perfection. Il a le c™tŽ animal aussi bien que le c™tŽ angŽlique; la raison d'tre de l'Žducateur est d'instruire les hommes de telle facon que le c™tŽ angŽlique l'emporte sur le c™tŽ animal.È114

231 17ten Oktober, Internationalen Dag fir dÕOfschafung vun der Aarmutt
231t Sendung, 8ten an 9ten Oktober 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, de 17ten Oktober ass den internationalen Dag fir dÕOfschafung vun der Aarmutt an der Welt. En Ustouss also fir sech Gendanken iwwer dÕAarmutt ze maachen. Aarm ass een dann, wann een net genuch zÕiessen huet, wann et um NŽidegste feelt. Aarm ass een och wann een an engem èmfeld lieft, deen onsŽcher ass, schlecht Liewensbedingungen, keng Aarbecht, keng medezinesch Fleg a keng ErzŽiung an Ausbildung. Aarm ass een och wann een all dŽi materiall Saachen am Liewen huet, wann een ‘mmer enger neier Saach noleeft, also materiell rŠich, awer sŽilesch aarm.
Z‘nter Joren elo maachen sech dÕVereenten Natiounen an dÕLŠnner vun der Welt Gedanken wŽi een dÕAarmutt ka reduzŽieren. Et ass schŽin ze gesinn, dass op deem Punkt jidderee sech eens ass. Mee dÕBemŽiungen dŽi am Moment an der Welt gemaach ginn, brauchen geeschteg Prinzipie fir dÕAarmutt k‘nnen ofzeschafen. An dat an enger Welt wou bal alles sech ‘m dÕGeld drŽint. An da musse Regierunge mat wŽineg Erfahrung a mat vill Korruptioun emol lŽieren, dÕH‘llef dŽi si vu bausse krŽien, gerecht an hirem Land ze verdeelen, ouni sech fir dՎischt ze berŠicheren.
Am Bah‡Õ’ Glawen f‘nnt ee konkret LŽisungsvirschlŽi fir dÕExtremer vu RŠichtum an Aarmutt mŽi kleng ze maachen. Erstaunlech d‘s kloer RotschlŽi: ã èmmer er‘m gi fir dÕWuel vu senge Matm‘nschen, ouni Angscht virun der Aarmutt a mat vollem Vertrauen an dŽi onfeelbar GenerositŽit vun der Quell vun allem RŠichtum a vun allem Guddem Ð dat ass dÕGeheimnis vun emgem Žierleche Liewen.Ò
Fir all dŽi RŠich vun eis d‘se Rot: ÇÊO vous les riches de la terre! Les pauvres sont mon dŽp™t que j'ai placŽ parmi vous. Veillez sur ce dŽp™t et ne soyez pas uniquement absorbŽs par votre bien-tre personnel.ÊÈ É
Den Taoismus huet eng ganz flott Defintioun vum RŠichtum: ÇÊDeen, dee weess dass hie genuch huet, ass rŠichÊÈ
DÕBah‡Õ’ Schr‘fte soe weider: ãMaacht iech keng Suergen an der Aarmutt a sidd net voll Vertrauen am RŠichtum, well no der Aarmutt k‘nnt de RŠichtum an nom RŠichtum k‘nnt dÕAarmutt.Ò
En anere Rot wŽi de M‘nsch liewe sollt ass deen hei: ÇÊL'homme devrait conna”tre son propre moi et reconna”tre ce qui mne ˆ la grandeur ou ˆ la bassesse, ˆ la gloire ou ˆ l'humiliation, ˆ la richesse ou ˆ la pauvretŽ. Ds qu'il a atteint son niveau de rŽalisation et de maturitŽ l'homme a besoin de ressources et les richesses qu'il acquiert par son art ou par sa profession sont louables et mŽritoires aux yeux des hommes de sagesse particulirement pour les serviteurs qui se consacrent ˆ l'Žducation du monde et ˆ l'instruction de ses peuples.ÊÈ
An den Dala• Lama hat dat hei ze soen zu Rio am Juni 1992: ãEch menge fir dÕErausfuerderunge vun eiser ZŠit unzegoen, sollte mir mŽi e grousse S‘nn fir eng universell Verantwortung entwŽckelen. Jidderee vun eis muss lŽieren, net n‘mme fir sech selwer, seng Famill oder sŠi Land ze schaffen, mee fir dÕganz M‘nschheet.Ò
Natierlech ass et grousse Schr‘tt vir eis an eis Regierungen ze soen dass de RŠichtum vun der Welt, den Uelech, dÕWasser, eis alleguer gehŽiert an net n‘mmen deem Land an deem et sech bef‘nnt.
Ass et net gerecht, dass mer dÕExtremer vu RŠichtum an Aarmutt sollen ofschafen. De Bah‡Õ’ Glawe condamnŽiert eng BerŠicherung dŽi op enger Aarbecht basŽiert, dŽi net produktiv ass an der Gemeinschaft keen Notze brŽngt a Bah‡'u'll‡h bestŠtegt, dass wann een dÕIndustrie encouragŽiere sollt, sou ass et dÕEntwŽcklung vun der Landwirtschaft dŽi dÕBasis vun eiser Gesellschaft ass.
An zum Schluss d‘se Passage vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium: "Le gouffre qui sŽpare les riches des pauvres, source de grandes souffrances, maintient le monde dans un Žtat d'instabilitŽ, pratiquement au seuil de la guerre. Peu de sociŽtŽs ont su apporter une solution efficace ˆ cette situation. La solution requiert l'alliance d'ŽlŽments spirituels, moraux et pratiques. Il faut envisager le problme dans une perspective nouvelle, consulter des experts couvrant une vaste gamme de disciplines, ˆ l'abri des polŽmiques Žconomiques et idŽologiques, et s'assurer le concours de gens qui sont directement concernŽs par les dŽcisions devant tre prises d'urgence. Cette question est liŽe non seulement ˆ la nŽcessitŽ d'Žliminer les extrmes de richesse et de pauvretŽ, mais aussi aux vŽritŽs spirituelles dont la comprŽhension pourra donner naissance ˆ une attitude universelle nouvelle. L'encouragement et le dŽveloppement d'une telle attitude reprŽsentent en eux-mmes un ŽlŽment-clŽ de la solution."115

232 Sech virbereeden
232t Sendung, 15ten a 16ten Oktober 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, wann dir Email hutt, ass et iech sŽcher net erspuert, vun ZŠit zu ZŠit Geschichten ze krŽien a Rezepter fir besser ze liewen. Dacks steet och zum Schluss vu sou Emailer dass een se soll u seng Fr‘nn weiderschŽcken. Abee, haut hŽiert dir sou eng Geschicht, an zwar sinn et aacht Saachen dŽi den Herrgott iech net froe wŠert, wann et esou wŠit ass, wann dir Him begŽint. Dir k‘nnt mir jo duerno soen op et iech gefall huet.
ƒischtens: Gott freet iech net mat wŽi engem Auto dir gefuer sidd; Hie freet iech wŽivill Leit dir matgeholl hutt, dŽi keen Transportm‘ttel haten.
Zweetens: Gott freet iech net wŽivill Qudratmeter Šert Haus hat; Hie freet iech wŽivill Leit bei iech doheem w‘llkomm waren.
Dr‘ttens: Gott freet iech net iwwer dÕKleeder, dŽi dir an Šre Schief hŠnken hat; Hie freet iech wŽivill Leit dir gehollef hutt, sech ze kleeden.
VŽiertens: Gott freet iech net wŽivill Šr hŽchste Pei war; Hie freet iech ob dir onŽierlech waart, op dir Komprom‘sser gemaach hutt fir se krŽien.
F‘nneftens: Gott freet iech net wat Šr Aarbecht war; Hie freet iech ob dir Šr Aarbecht sou gutt gemaach hutt, wŽi et iech mŽiglech war.
Sechstens: Gott freet iech net wŽivill Fr‘nn dir hat; Hie freet iech wŽi ville Leit dir e Fr‘nn waart.
Gott freet iech net a wŽi engem Quartier dir gewunnt hutt; Hie freet iech wŽi dir mat Šren Nopere waart.
Gott freet iech net dÕFaarf vun Šrer Haut; Hie freet iech iwwert Šre Charakter.
Wann et iech gutt geet, wann dir frou sidd, da lueft deen, deen iech erschaf huet. A schwŽieren ZŠiten, wann et iech net gutt geet, da sicht deen, deen iech erschaf huet. A rouege Momenter, ‘nnerhaalt iech mat deem, deen iech erschaf huet. A schwŽieren ZŠiten, vertraut deem, deen iech erschaf huet. Zu jidder ZŠit, zu all Moment, sot deem merci, deen iech erschaf huet.116
Bah‡Õ’ gleewen dass et en Dag vum jŽnkste Geriicht g‘tt: An de Schr‘fte liese mir: ãLee all Dag Recheschaft virun dir selwer of, Žiers du zur Recheschaft gezu g‘ss. W‘ll den Doud mellt sech net un an da muss du dech verŠntwere fir dat wat s de gemaach hues.Ò
Et kann ee sech also owes, wann een am Bett lŠit, froen: wŽi war mŠin Dag, wat ass gutt gaang a wat net sou gutt. Sinn ech mat mir zefridden? Schliesslech si mer verantwortlech fir dat wat mer maachen.
Wann een dru gleeft, dass dÕLiewen net mam Doud ophŠlt, freet een sech natierlech, wŽi et weidergeet a wat een alles an engem nŠchste Liewe brauch. Eeens si sech dŽi mŽischt, dass mir keng materiell Saache brauchen. An dass et keng ZŠit a kee Raum g‘tt.
Virbereedung ass ‘mmer gutt: Fir eng PrŸfung bereet een sech vir. Beim Sport, bei der Musek ass dÕVirbereedung an dÕProuwen e wichtegen Deel vum Erfolleg.
Wann dÕKand am Bauch vun der Mamm wiisst, sinn dŽi nŽng MŽint eng laang Virbereedung op dÕLiewen hei op der €erd. Well fir den Embryo g‘tt et soss keng Welt wŽi dŽi am Bauch vun der Mamm. Obschonn dÕKand jo net weess dass et eng aner Welt g‘tt, entwŽckelt hat all seng Organer dŽi et brauch, HŠnn, FŽiss, Been, Oueren, Fangeren, a sou weider. SŽcher huet dÕKand selwer kee Choix, an dÕMamm kann dÕEntwŽcklung sŽcher positiv beaflossen. Mir w‘ssen haut das dÕKanner am Bauch vun der Mamm, MusŽk hŽieren a souguer St‘mmen erkennen.
Ech ka mech ganz einfach froen: WŽi bereeden ech mech op en neien Dag fir? WŽi bereeden ech mech op dÕVakanz fir? WŽi bereeden ech mech op dÕBestietnes fir, op dÕZesummeliewe mat engem anere M‘nsch? A wŽi bereeden ech mech op e Liewen nom Doud fir? Wann ech gleewen, dass dÕLiewen an iergendenger Form nom Doud weidergeet. Iech alleguer e schŽinen, erhuelsame Weekend, Šre Jean-Marie.

233 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 1/13
233t Sendung, 22ten a 23ten Oktober 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium huet sech virun 19 Joer an engem Dokument vu ronn 30 SŠiten un all dÕM‘nsche geriicht, mam Titel: DÕVersprieche vum Weltfridden. Wie kann eis iwwerhaapt de Fridden op der Welt verspriechen? Abee, an den nŠchsten Emissiounen hŽiere mer, wat alles an d‘sem Dokument dran ass. IwwrŽgens k‘nnt dir gŠren d‘s Deklaratioun op L‘tzebuergesch krŽien. Rufft mir einfach um Radio ARA un, 222289. DÕVersprieche vum Weltfridden. Eng Deklaratioun vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet. Un dÕV‘lker vun der Welt:
Dee Grousse Fridden, no deem dÕM‘nsche vu guddem W‘llen am Laf vun de Jorhonnerten esou staark verlaangert hunn, dee ProphŽiten an Dichter z‘nter ville Generatiounen an hire Visioune beschriwwen an deen dŽi helleg Schr‘fte vun der M‘nschheet z‘nter je hier ugek‘nnegt hunn, ass fir dÕNatiounen elo endlech grŠifbar ginn. Fir dՎischt an der Geschicht huet haut jiddereen dÕMŽiglechkeet, dee ganze PlanŽit an dŽi Onmass vu V‘lker, dŽi op ‘m liewen, an enger globaler Perspektiv ze gesinn. Weltfridden ass net mŽi n‘mme mŽiglech, en ass on‘mgŠnglech ginn. En ass dŽi nŠchst Etapp an eisem PlanŽit senger EntwŽcklung Ð ãdÕPlanŽitisŽierung vun der M‘nschheetÒ, wŽi e groussen Denker et ausdrŽckt.
Ob de Fridden erŽischt no onvirstellbare Leiden erreecht g‘tt, dŽi dÕM‘nschen doduerch erbŠifŽieren, datt se stur un ale Verhalensweise festhalen, oder ob mir en elo, an engem Akt vu gemeinsamem W‘llen, zustanbrŽngen, dat ass dÕEntscheedung, virun dŠr all dŽi stinn, dŽi op der €erd wunnen. Zu d‘sem kriteschen ZŠitpunkt, wou dŽi vill bal onlŽisbar Problemer, dŽi dÕNatioune belaaschten, an enger gemeinsamer Suerg fir dŽi ganz Welt zum Ausdrock kommen, wŠr et absolutt onverŠntwerlech, wa mir et net gŽife fŠerdegbrŽngen, fir deene s‘llege Konflikter an Onroue mat den nŽidege Moossnamen ze begŽinen.
G‘nschteg Zeeche sinn dŽi ‘mmer mŽi grouss Ustrengunge fir dÕVerwierklechung vun enger Weltuerdnung: fir dՎischt dÕSchafe vum V‘lkerbond am Ufank vum Jorhonnert, duerno, op mŽi enger breeder Grondlag, dÕOrganisatioun vun de Vereenten Natiounen; dann dÕTatsaach, dass z‘nter dem Zweete Weltkrich dÕMajoritŽit vun all LŠnner onofhŠngeg gi sinn, wat drop hiweist, dass de Prozess vum Opbau vun den Natiounen op en Enn geet; an och d‘se jonken Natiounen hir Bedeelegung, zesumme mat mŽi alen, un AffŠre vu gemeinsamen Intressi; dŽi doduerch bedŽngte vill mŽi enk Zesummenaarbecht t‘schent V‘lker a Gruppen, dŽi bis elo isolŽiert oder zerstridde waren, am Kader vun internationale Projekter op w‘ssenschaftlechem, erzŽiereschem, legislativem, wirtschaftlechem a kulturellem Plang; dÕGr‘nnung vu s‘llegen internationalen humanitŠren Organisatiounen am Laf vun de leschte JorzŽngten; dÕVerbreedung vu Fraen- a Jugendbewegungen, dŽi derzou opfuerderen, de Krich ofzeschafen; an dat spontaant, ‘mmer mŽi grousst Netzwierk vun einfache Leit, dŽi no VerstŠnnegung duerch persŽinlech Kontakter sichen.
De w‘ssenschaftlechen an technologesche Fortschr‘tt, deen an d‘sem ongewŽinlech verwinnte Jorhonnert gemaach g‘tt, bedeit e grousse Schrack vijenzeg fir dem PlanŽit seng sozial EntwŽcklung, an e weist eis, mat wŽi enge M‘ttelen der M‘nschheet hir praktesch Problemer k‘nne gelŽist ginn. Hie g‘tt eis wierklech dŽi M‘ttelen an dÕHand, mat deene sech dat komplizŽiert Liewen an enger geeentener Welt regele lŽist. Mee et bestinn nach H‘nnernesser. Zweiwel, M‘ssverstŠndnesser, Viruerteeler, M‘sstrauen a bornŽierten Egoismus belaaschten dÕBezŽiungen t‘schent LŠnner a V‘lker.
Aus engem dŽiwe Gefill vu geeschteger a moralescher Verflichtung eraus spire mir zu d‘sem g‘nschtegen ZŠitpunkt den Drang, Iech op dŽi dŽifgrŠifend Iddien opmierksam ze maachen, dŽi der M‘nschheet hir RegŽirer fir dՎischt virun iwwer honnert Joer gewuer goufen duerch Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen, deem seng Verwalter mir sinn.
MŽi dozou an eiser nŠchster Emissioun.

234 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 2/13
234t Sendung, 29ten an 30ten Oktober. LŽif Radio Ara Nolauschterer, w‘llkomm bei eisem 2ten Deel iwwer dÕDokument dÕVersprieche vum Weltfridden:
ãDe Wand vun der VerzweiflungÒ, sot Bah‡'u'll‡h a senge Schr‘ften, ãblŽist leider aus alle Richtungen, an de StrŠit, deen dÕM‘nschen auserneen dreift a bedrŽckt, h‘lt all Dag zou. DÕUnzeeche vun èmwŠlzungen a chaoteschen ZoustŠnn, dŽi kuerz bevirstinn, erkennt ee schon elo un dŠr etablŽierter Uerdnung hirer lamentabler Feelerhaftegkeet.Ò D‘s prophŽitesch AschŠtzung ass duerch der M‘nschheet hir gemeinsam Erfarung genuch konfirmŽiert ginn. DÕFeeler vun der etablŽierter Uerdnung weise sech dŠitlech doran, dass dŽi al Vereenten Natiounen organisŽiert souverŠn Staaten net amstand sinn, dÕGespenst vun engem Krich ze verdreiwen, oder och dÕGefor, dass dŽi international Wirtschaftsuerdnung zesummebrŽcht, dÕAusbreede vun Anarchie an Terrorismus an dŽi onvirstellbar PŽng, dŽi d‘s an nach aner Ploen fir ‘m mŽi Millioune M‘nsche bedeiten. Agressiounen a Konflikter si m‘ttlerweil dŠermoossen e Bestanddeel vun eise sozialen, wirtschaftlechen a reliŽise Systemer ginn, dass vill Leit mengen, d‘st Behuele lŽich an der Natur vum M‘nsch a kŽint dofir net geŠnnert ginn.
DÕVerwuerzelung vun d‘ser Meenung huet an de m‘nschlechen Ugelee‘nheten e Widdersproch geschaf, dee se paralisŽiert. EngersŠits versŽcheren dÕM‘nschen aus allen Natiounen, datt si net n‘mme prett sinn, mee duerno verlaangeren, fir a Fridden an Harmonie ze liewen a fir dŽi qualvoll €ngscht ze iwwerwannen, dŽi hiirt deeglecht Liewe bedrŽcken. Op dŠr aner SŠit akzeptŽiere si awer ouni sech ze mucksen dÕOpfaassung, de M‘nsch wier onverbesserlech egoistesch an aggressiv an duerfir net amstand, e soziale System opzebauen, deen an engems progressiv a friddlech, dynamesch an harmonesch ass, e System, deen der individueller KreativitŽit an Initiativ frŠie Laf lŽisst, mee op Zesummenaarbecht an op GŽigesŠitegkeet berout.
An deem Mooss, wŽi dÕNoutwennegkeet vum Fridden zouh‘lt, forcŽiert eis d‘se grondsŠtzleche Widdersproch, dÕHypothesen, op dŽi sech dŽi geleefeg Astellung zu der M‘nschheet hirem historeschen Dilemma gr‘nnt, nei ze iwwerprŽiwen. Wann een dŽi Saach objektiv ‘nnersicht, weist sech, dass esou eng Astellung, wŠit dervun, dem M‘nsch sŠi wierklecht Wiesen er‘mzeginn, eng Verzerrung vum m‘nschleche Geescht bedeit. Esou bal all V‘lker sech doriwwer kloer sinn, k‘nne si konstruktiv sozial KrŠften a Bewegung setzen, dŽi der m‘nschlecher Natur entspriechen an duerfir Harmonie an Zesummenaarbecht encouragŽieren amplaz vu Krich a StrŠit.
D‘se Wee ze wielen heescht net, der M‘nschheet hir Vergaangenheet ze leegnen, mee se ze verstoen. De Bah‡Õ’ Glawe betruecht dŽi momentan weltwŠit Confusioun an dŽi verhŠngnesvoll Situatioun vun de m‘nschlechen Ugelee‘nheten als eng natierlech Phase an engem organesche Prozess; d‘se Prozess, dee sech net ophale lŽisst, wŠert um Enn zur Eenegung vun der m‘nschlecher Rass an engem eenzege grousse soziale System fŽieren, deem seng Grenzen dŽi vum ganze PlanŽit sinn. Als eegen, organesch UnitŽit huet dÕm‘nschlech Rass eng Rei vun Evolutiounsstadien duerchlaf, dŽi dem Puppelchesalter an der KannerzŠit am Liewe vum Eenzelne glŠichen, a si ass elo um HŽichpunkt vun hirer turbulenter Jugend ukomm an um Wee endlech maans ze ginn.
Wa mer eis Žierlech agestinn, dass Viruerteler, Krich an Exploitatioun den Ausdrock vun onrŠife Phasen an engem groussen historesche Prozess waren, an dass dÕM‘nschheet haut dŽi onvermeidlech Tumulter erlieft, dŽi mam Erreeche vun hirer kollektiver MaturitŽit verbonne sinn, dann ass dat kee Grond fir de Kapp hŠnken ze loossen, mee eng Viraussetzung fir dŽi formidabel Aufgab, eng friddlech Welt opzebauen. Dass d‘s Aufgab ka verwierklecht ginn, dass dŽi noutwenneg konstruktiv KrŠften do sinn an dass sozial Strukture k‘nne geschaf ginn, dŽi dÕM‘nschen zouenee fŽieren, biede mer iech onbedŽngt zÕiwwerlee‘n. Egal wŽivill Leed an Onrou eis an deenen nŠchste puer Joren erwaarden, egal wŽi dŠischter dÕSituatioun op kuerz ZŠit gesinn och ass, dÕBah‡Õ’communautŽit ass iwwerzeegt, dass dÕM‘nschheet d‘sem grŽissten Test ka mat rouegem Gew‘ssen entgŽint goen. DŽi EmwŠlzungen, op dŽi dÕM‘nschheet ‘mmer mŽi sŽier zoudreift, signalisŽieren nach laang net dÕEnn vun der Zivilisatioun; si h‘llefe villmŽi, dŽi ãPotentialer, dŽi an der m‘nschlecher Natur leienÒ, frŠizesetzen a ãseng ierdesch Best‘mmung, dŽi ugebueren Auszeechnung vu senger Wierklechkeet a vollem MoossÒ opzedecken. MŽi zu d‘sem spannenden Thema an eiser nŠchster Sendung!

235 Allerhellegen an AllersŽilen
235t Sendung, 5ten a 6ten November 2004. Uganks d‘ser Woch hat ech dÕGelee‘nheet mat der Famill op de Kierfecht ze goen, oder mŽi richteg gesot op e puer Kierfechter ze goen, dee vu menger Mamm hirer SŠit, vu mengem Papp senger SŠit a bei dÕGraf vu mengem Papp. Allerhellegen ass deen Dag wou bei eis an a ganz villen anere LŠnner un dŽi Verstuerwe geduecht g‘tt. Ech hu Cousinen a kleng Cousinnen er‘mgesinn, dŽi ech soss dat ganzt Joer net gesinn. Fir mech war et awer och flott fir ze kucken wat de Bah‡Õ’ Glawen iwwer dŽi Verstuerwe seet. Also am Bah‡Õ’ Kalenner g‘tt et kee speziellen Dag fir un dŽi Verstuerwen ze denken a fir si ze bieden. Mee mir hunn eng Rei Gebieder fir dŽi Verstuerwen an e speziellt Gebiet wann e Bah‡Õ’ stierft.
DÕBah‡Õ’ gleewen dass mir k‘nne fir dŽi Verstuerwe bieden, dass mir eise Sch‘pfer froe k‘nnen, dass dee Verstuerwenen Zuflucht bei Him f‘nnt. Fir verstuerwe Kanner g‘tt et e Gebiet wou mir Gott froen, dass dat wat Hien eis uvertraut hat, elo nees zrŽckgeruff gouf bei Hien, an dass et eis net zousteet ze froen firwat eis sou eppes getraff huet.
An de Bah‡Õ’ Gebieder fir dŽi Verstuerwe steet och, dass dee Verstuerwenen net soll erniddrŽgt ginn an net soll zrŽckgewise ginn. Mir froen eise Sch‘pfer am Gebiet: ãKann s du deen erniddregen, deens du opgeriicht hues, oder dee vergiessen, deem s du dÕFŠegkeet ginn hues, Denger ze gedenken?Ò117 A wann s du Dengen DŽnger net h‘llefs, wie kŽint hinnen dann h‘llefen?
Am Gebiet froe mir eise Sch‘pfer dass Hien dat akzeptŽiert wat dee Verstuerwenen a Sengen Deeg gemaach huet, dass hie Seng Erwielt, Seng Helleg a seng Prophete begŽine kann an enger Plaz dŽi weder dÕFieder oder dÕZong beschreiwe kann. Dass dee Verstuerwenen dÕGeschenker an dÕFriichte vum Bam vu Senger Gnod krŽie kann. Dass dee Verstuerwenen an dÕPrŠsenz vu sengem Sch‘pfer k‘nnt.
Dass Gott dÕS‘nne vun deene verzeit, dŽi hiert ierdescht Gezei ofgeluecht hunn, an an dŽi geeschteg Welt eropgaange sinn. An engem anere Gebiet fir dŽi Verstuerwe liese mir: ãO mŠin Herr! Maach si reng vu Feeler, verdreif hir Suergen a changŽier hir DŠischtert a Liicht. Looss si antrieden an de Gaart vun der GlŽcksŽilegkeet, wŠsch si mam rŽngste Waasser a g‘ff, dass si Deng Herrlechkeet op dem erhuewenste Bierg kucken.Ò
Mir hunn eng grouss Chance, dass Bah‡'u'll‡h an ÕAbdu'l-Bah‡, de Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen a sŠi Jong, eis esou Gebieder offenbaart hunn. Si soen eis munches iwwer dÕLiewen nom Doud a wŽi eng Relatioun mir eigentlech mat eise Verstuerwene k‘nnen hunn.
An engem anere Gebiet liese mir: ãO mŠi Gott, dŠin DŽnger huet un Dech an Deng Verse gegleeft. Hien huet fir DŠi Wuert bezeit a war entflamt vum Feier vun Denger LŽift. DŽif war hien an dÕMier vun Denger Erkenntnis agedaucht an ugezu vun Dengem Wand. Op Dech huet hie sech verlooss, Dir huet hie sŠi Gesiicht zougedrŽint an Dir huet hie seng Gebieder duerbruecht, Denger Verzeiung gew‘ss. Elo huet hien d‘st vergŠnglecht Liewe verlooss fir an dÕRŠich vun der Onstierflechkeet, voller Sehnsucht no Denger Gnod a fir Dir ze begŽinen. O Herr, É g‘ff him en ènnerdaach am Zelt vun Dengem Erbaarmen, gewŠhr him Zougank an dŠin herrlecht Paradis a looss hie fir ‘mmer liewen an dengem Rousegaart, agedaucht an dÕWelt vun de Mysterien wŽi an engem Mier vu Liicht.Ò
Nach e praktescht Wuert zum Begriefnes am Bah‡Õ’ Glawen. E Bah‡Õ’ soll do begruewe ginn, wou e stierft, also net mŽi wŠit ewech wŽi eng Stonn vun do wou e gestuerwen ass. E Bah‡Õ’ soll net verbrannt ginn, ganz einfach fir der Natur hire Laf ze loossen an der SŽil ZŠit ze ginn, sech vum Kierper ze trennen. Wa Gott et gewollt hŠtt, gŽif de Kierper nom Doud einfach vum selwe verbrennen oder verschwannen.
Wa bei de Chr‘schten Allerhellegen deen Dag ass fir un all dŽi Helleg ze denken, g‘tt et am Bah‡Õ’ Glawen keng Hellegspriechung.
Uechter dÕWelt sinn dÕBah‡Õ’ am Moment mat drŠi HaaptaktivitŽiten amgaang, AktivitŽiten dŽi sech u jidderee riichten, a wou jiddereen agelueden ass, sech drun ze bedeelegen.
An zwar dÕKannererzŽiung. DÕKanner sinn an eiser Gesellschaft dee wŠertvollsten Tresor well si sinn dÕVerspriechen an dÕGarantie vun der Zukunft. Am Bah‡Õ’ Zenter an der Stad treffe sech iwwer 60 Kanner a Jugendlech eemol dÕWoch fir un der EntwŽcklung vun den Dugenden ze schaffen, an dat mat H‘llef vu Musek a Konscht. Fir mŽi Informatioun, telefonŽiert dem ErzŽiungscomitŽ um 442220.
Zu deem Thema ass den 11ten November um halwer aacht an der Fondation Pescatore eng ‘ffentlech Konferenz mam Bernard Benghozi mam Titel: Un nouveau modle dÕexemplaritŽ dans les r™les de parent, dÕenseignant et dՎducateur, organisŽiert vum MEN et de la Formation Professionnelle an dem Centre de pschologie et dÕorientation scolaire.
Eng aner AktivitŽit ass dŽi vu Gebiets a MeditatiounsrŽuniounen, an dat an der Stad all Žischte Sonndegmoien am Mount, am Bah‡Õ’ Zenter. Et ass eng ZŠit fir iwwer dÕLiewen nozedenken, fir dÕKraaft vum Gebiet zÕerliewen. Jiddereen ass w‘llkomm.
DŽi dr‘tt grouss AktivitŽit am Bah‡Õ’ Glawen am Moment ass dÕNodenken iwwer dÕLiewe vum Geescht, an dat a Form vu Studiekreeser, klenge Gruppe vun enger Dose Leit, wou jidderee dÕGelee‘nheet kritt, dÕBah‡Õ’ Schr‘fte kennenzelŽieren, am Austausch mat aneren. DÕTheme sinn dŽi vum S‘nn vum Liewen, dÕNatur vun eiser SŽil, dÕRoll vum Gebiet fir eis EntwŽcklung, den Zoustand vun eiser SŽil nom Liewen hei op der €erd an eis Astellung zu verschiddene Liewenssituatiounen. D‘s Studiekreeser ginn et uechter dÕganzt Land. Wann dir w‘llt matmaachen, telefonŽiert am beschten dem Bah‡Õ’ Zenter um 44 22 20. DŽi finanziell Bedeelegung un de Course si gratis, dir musst just dÕBicher bezuelen.

236 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 3/13
236t Sendung, 12ten an 13ten November. LŽif Radio Ara Nolauschterer, an eisem dr‘tten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht, hei nach eng KŽier dÕHaaptgedanken, dŽi mir bis elo fonnt hunn:
Weltfridden ass net mŽi n‘mme mŽiglech, en ass on‘mgŠnglech ginn. En ass dŽi nŠchst Etapp an eisem PlanŽit senger EntwŽcklung. D‘se Fridden kann entweder entstoen, an deem mir, an domat mengen ech och eis Institutiounen, eis Verhalensweise Šnneren oder dass mir ganz vill leide mussen. VlŠicht ass et och einfach eng M‘schung vun d‘sen zwou Saachen.
DÕVereenten Natioune sinn e Beispill vu enger Institutioun, dŽi am Fong an dŽi richteg Richtung geet, un dŠr awer nach vill ka verbessert ginn. DÕinternational Bah‡Õ’ CommunautŽit huet do konkret VirschlŽi gemaach.
De w‘ssenschaftlechen an technologesche Fortschr‘tt weist eis haut, mat wŽi enge M‘ttelen der M‘nschheet hir praktesch Problemer k‘nne gelŽist ginn.
De Bah‡Õ’ Glawe gesŠit et als eng geeschteg a moralesch Verflichtung, jiddereen drop opmierksam ze maachen, dass dÕLŽieren an dÕVisioune vun hirem Begr‘nner, Bah‡Õu'll‡h, noutwendig sinn fir en dauerhafte Fridden an der Welt ze schaffen.
De Bah‡Õ’ Glawe betruecht dŽi momentan weltwŠit Confusioun an dŽi verhŠngnesvoll Situatioun vun de m‘nschlechen Ugelee‘nheten als eng natierlech Phase an engem organesche Prozess; d‘se Prozess, dee sech net ophale lŽisst, wŠert um Enn zur Enegung vun der m‘nschlecher Rass an engem eenzege grousse soziale System fŽieren, deem seng Grenzen dŽi vum ganze PlanŽit sinn.
I. DÕFŠegketen, dŽi dÕm‘nschlech Rass vun all anere Liewensformen, ‘nnerscheeden, loosse sech an deem zesummefaassen, wat een de m‘nschleche Geescht nennt; de Verstand ass seng wichtegst Egeschaft. D‘s FŠegkeeten hunn et der M‘nschheet ermŽiglecht, Zivilisatiounen opzebauen a materiell gutt virunzekommen. AllerdŽngs hunn esou Leeschtungen eleng et ni fŠerdeg bruecht, de m‘nschleche Geescht zefridden ze stellen, deen a senger mysteriŽiser Aart op Transzendenz ausgeriicht ass, op dÕStriewen no enger onsichtbarer Welt, no der leschter WourŽcht, deem onerkennbare Wiese vun allem Wiesen, dat mir Gott nennen. DÕReliounen, dŽi der M‘nschheet duerch eng Successioun vu geeschteg KapazitŽite bruecht goufen, waren dÕHaaptverbindung t‘scht der M‘nschheet an d‘ser leschter WourŽcht; si hunn dem M‘nsch seng FŠegkeet, fir an engems geeschtegen Erfolleg a soziale Fortschr‘tt ze erreechen, stimulŽiert a raffinŽiert. Keen eescht gemengte Versuch, dŽi m‘nschlech Uleiessen ze regelen an de Weltfridden ze verwierklechen, kann dÕRelioun ignorŽieren. DÕAart a Weis wŽi de M‘nsch si verstan a praktizŽiert huet, maachen e groussen Deel vun der Geschicht aus. E bedeitenden Historiker huet dÕRelioun als ãFŠegkeet vun der m‘nschlecher NaturÒ beschriwwen. Et lŽisst sech kaum ofstreiden, dass dÕPerversioun vun d‘ser FŠegkeet vill zu der Confusioun an der Gesellschaft an zu de Konflikter an an t‘scht Eenzelner bŠigedroen huet. Mee grad esou wŽineg kann en objektiven Observateur den iwwergroussen Afloss erofspillen, deen dÕRelioun op der Zivilisatioun hir wichtegst Expressiounsformen hat. Ausserdeem weist hir onm‘ttelbar Wierkung op Gesetz a Moral ‘mmer nees, dass si fir dÕsozial Uerdnung onentbierlech ass.
Iwwer dÕRelioun als eng sozial Kraaft huet Bah‡'u'll‡h gesot: ãDÕRelioun ass dat wichtegst M‘ttel fir Uerdnung an dÕWelt ze brŽngen a fir hir Bewunnder zefridden a friddlech ze st‘mmen.Ò Iwwer den ènnergank oder dÕKorruptioun vun der Relioun huet hie geschriwwen: ãWann dÕLuucht vun der Relioun mŽi schwaach g‘tt, k‘nnt et zu Chaos a Confusioun, an dÕLiicht vun der Oprichtegkeet, der Gerechtegkeet, der Rou an dem Fridden erlŠschtÒ An enger Opzielung vun esou Konsequenze weisen dÕBah‡Õ’ Schr‘ften drop hinn, dass ãdÕPerversioun vun der m‘nschlecher Natur, dÕVerdierfnes vum m‘nschleche Behuelen, dÕKorruptioun an dÕOplŽisung vu m‘nschlechen Institutiounen sech ‘nnert deenen èmstŠnn vun hirer schl‘mmster an ofstoussendster SŠit weisen. De m‘nschleche Charakter verlŽiert seng DignitŽit, dÕVertrauen zerfŠllt, dÕDisziplin g‘tt labber, dÕSt‘mm vum m‘nschleche Gew‘sse g‘tt erstŽckt, de S‘nn dofir, wat anstŠnneg a wat schummenswŠert ass, lŽisst no, all Konzeptioune vu Flicht, SolidaritŽit, GŽigesŠitegkeet an Trei gi verdrŽit, an esouguer dÕGefiller vu Friddlechkeet, vu Freed a vun Hoffnung ginn no an no ausgelŠscht.Ò

237 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 4/13
238t Sendung, 19ten an 20ten November. LŽif Radio Ara Nolauschterer, hei elo eise f‘nneften Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
Wann also dÕM‘nschheet op deem kritesche Punkt ukomm ass, wou dÕKonflikter se paralysŽieren, da muss si dÕQuell vun de M‘ssverstŠndnesser a vun der Confusioun, dŽi am Numm vun der Relioun entstane sinn, bei sech selwer sichen, bei hirer eegener NolŽissegkeet a bei deene St‘mmen, deene si nogelauschtert a vun deene si sech verfŽiere geloos huet. Wie blann an egoistesch u senger spezieller Orthodoxi festgehalen huet, wie sengen UnhŠnger falsch a widdersprŽchlech Interpretatiounen zu deem operluegt huet, wat dÕProphŽite vu Gott gesot hunn, deen drŽit eng schwŽier Verantwortung fir d‘s Confusioun Ð eng Confusioun, dŽi nach vergrŽissert g‘tt duerch dŽi k‘nschtlech Barrieren t‘scht Glawen a Verstand, t‘scht W‘ssenschaft a Relioun. Well wa mer dŽi tatsŠchlech Aussoe vun de grousse Reliounsst‘fter an de soziale Milieu, an deem si hir Missioun hu missen ausfŽieren, objektiv ‘nnersichen, da fanne mir nŠischt, wat dŽi Behaaptungen a Viruurteler ‘nnerst‘tzt, dŽi der M‘nschheet hir Reliounsgemeinschaften (an domat all m‘nschlech Ugelee‘nheten) entfriemen.
DÕGebot, dass mir anerer solle behandelen, wŽi mir selwer gŠr behandelt ginn, eng Ethik, dŽi ‘nnert dŠr enger oder anerer Form an alle grousse Reliounen er‘mk‘nnt, ‘nnermauert d‘s lescht Feststellung an zwou Hissiichten: et resumŽiert dŽi moralesch Haltung, dee friddensst‘ftenden Aspekt, deen d‘s Reliounen onofhŠngeg vun hirer Ursprongsplaz an ÐzŠit duerchzitt; an et weist op en Aspekt vun Eenheet hinn, deen hir wiesentlech Dugend ass, eng Dugend, dŽi de M‘nsch wŽinst sengem inkoherente GeschichtsverstŠndnes net amstand war zÕapprŽciŽieren.
HŠtt dÕM‘nschheet dÕErzŽier vun hirer gemeinsamer KannerzŠit als dat ugesinn, wat se waren, als Agente vun deem enge Prozess, dee se zivilisŽiert huet, dann hŠtt se garantŽiert onendlech mŽi Profit gezunn aus der kumulŽierter Wierkung vun de Missiounen, dŽi si noeneen ausgefouert hunn. Leider huet se d‘st net gemaach.
Dass a ville LŠnner e fanatesche reliŽisen €ifer nees oplieft, kann een n‘mmen als eng lescht Zuckung virum Doud betruechten. Eleng schon am Ausbroch vu Gewalt an ZerstŽierung, deen domat verbonnen ass, weist sech de geeschtege Bankrott hannert d‘sem €ifer. Eng vun den eegenaartegsten an trauregste Charakteristike bei deem aktuellen Opkomme vu reliŽisem Fanatissem ass effektiv den Ausmooss, an deem hie vu Fall zu Fall net n‘mmen dŽi geeschteg WŠerter ‘nnergrieft, dŽi de M‘nschen hir Eenheet beg‘nschtegen, mee och dŽi eenzegaarteg moralesch Triumpher vun dŠr Relioun, dŽi e behaapt ze verdeedegen.
Trotz dŠr liewenswichteger Roll, dŽi dÕRelioun an der Geschicht vum M‘nsch gespillt huet, an trotz der Dramatik, mat dŠr an eiser ZŠit de militante reliŽise Fanatissem er‘m zouh‘lt, betruechten z‘nter ville JorzŽngten ‘mmer mŽi Leit dÕRelioun an dŽi reliŽis Institutiounen als irrelevant fir der Welt hir grouss Uleiessen; si ersetzen dÕRelioun doduerch, dass se sech dem hedonistesche Striewen no materieller Befriddegung verschreiwen oder enger hausmaacher Ideologi noginn, dŽi dÕGesellschaft vun hirem offensichtleche MisŠr soll erlŽisen. Mee amplaz ze begrŠifen, dass dÕM‘nschheet eng Eenheet ass an dÕHarmonie t‘scht de verschiddene V‘lker ze vergrŽisseren, haten zevill vun d‘sen Ideologien dÕTendenz, fir de Staat ze verg‘ttlechen, de Rescht vun der M‘nschheet ‘nnert eng best‘mmten Natioun, Rass oder Klass ze stellen oder all Diskusssioun an all Gedankenaustausch zՑnnerdrŽcken. Oder si hu Millioune vu Leit, dŽi Honger leiden, ongenŽiert dem Mechanismus vun engem Wirtschaftssystem ausgesat, deen der MajoritŽit hir Situatioun ganz kloer verschl‘mmert, iwwerdeems an e puer klenge Gruppen dÕMŽiglechkeet g‘tt, an engem Iwwerfloss ze liewen, vun deem eis Grousseltere knapps konnten dremen. SouwŠit zu eisem f‘nneften Deel iwwer dÕDokument: DÕVersprieche vum Weltfridden.

239 Internationale Kannerdag
239t Sendung, 26ten an 27ten November. LŽif Radio Ara Nolauschterer, leschte Samschdeg war internationalen Dag vun de Kanner an dofir geet et an d‘ser Sendung an der Haaptsaach ‘m dÕErzŽiung vun de Kanner. FŠnke mer awer mat enger Geschicht zum Nodenken un.
Den ZaubermoschtertkŠr. Et g‘tt eng al chinesesch Legend vun enger Fra, dŠr hire Jong gestuerwen ass. An hirer Trauer goung si bei en hellege Mann fir en ‘m Rot ze froen. ã Hellege Mann, wŽi eng Gebieder a Rezepter kenns du, fir mŠi Jong nees lieweg ze maachen?Ò ãBrŽng mirÒ, sot den hellege Mann, ã e MoschtertkŠr aus engem Haus, wat nach ni Leed kennegelŽiert huet. Mat deem MoschtertkŠr wŠerte mir de MisŠr aus dengem Liewe verdreiwen.Ò
DÕFrau huet sech op dÕSich gemaach nom MoschtertkŠr. Fir dՎischt koum si bei e grousst Haus, huet un dÕDier geklappt a gesot. ãEch sichen en Haus, dat nach ni Leed erfuer huet. Ass hei esou eng Plaz? Et ass ganz wichteg fir mech.Ò ãMa da bass du hei op der falscher PlazÒ a si hunn all hiert OnglŽck verzielt, dat si an der Lescht haten. DÕFra huet sech geduecht: ãWie kann d‘sen onglŽckleche Leit wuel besser h‘llefe wŽi ee wŽi ech, dŽi selwer so dŽif am OnglŽck s‘tzt?Ò Sou ass si bliwwen an huet si getrŽischt. Duerno ass si weidergaang fir no engem Haus ze sichen, dat nach ni Leed erlieft huet. Mee iwwerall wou si komm ass, an Dierfer a Stiet, iwwerall ass si dem Leed begŽint. Zum Schluss huet si sech n‘mmen nach mam Leed vun anere Leit beschŠftegt, soudass si dÕSich nom MoschtertkŠr ganz vergiess huet. DobŠi gouf si sech guer net bewosst, dass si op d‘s Weis tatsŠchlech dÕPeng aus hirem Liewe verdriewen huet.118
D‘s Geschicht er‘nnert mech un e Fernsehowend bei ARTE iwwer dÕLaachen. Huet ee Grond fir net ze laachen, wann ee genuch zÕiessen huet a wann een op mannst e Fr‘nd a sengem Liewen huet? Kanner brauche souvill LŽift well si nach mŽi vulnŽrabel si wŽi mir Erwuessener.
Hei elo e Gebiet vun engem Kand dat sengen Eltere seet:
Ech wier sou gŠr de Felix, eis kleng Kaz, fir k‘nnen an dՀerm geholl ze ginn, all KŽier wann dir heemkommt. Heiansdo wier ech sou gŠr e Walkman, fir dass ech spieren, dass dir mir nolauschtert, mat n‘mme menge Wierder no bei Šren Oueren, mam Echo vu mengem Alengsinn. Ech wier gŠr eng Zeitung, fir dass dir iech all Dag ZŠit huelt fir mech a mech frot wŽi eng Neiegkeeten et ginn.
Ech wier gŠr eng T‘lee, fir dass ech nie brauch owes aleng anzeschlofen, ouni dass dir mech op mannst eng KŽier mat Interessi gekuckt hutt. Ech wier sou gŠr eng KŽier dÕFussballsequipp Pappa, fir dass ech dech voll Freed gesinn, no jidderenge vu menge Victoiren an e Roman fir dech Mamma, fir dass du meng Gefiller liese kanns. Wann ech sou nodenken, wŽilt ech wierklech n‘mme just eng Saach sinn: en onschŠtzbare Cadeau fir iech zwee. Kaaft mir nŠischt fir mŠi Gebuertsdag, maacht just dass ech spieren, dass ech Šert Kand sinn.
OfschlŽissend nach e puer Zitater iwwer dÕKanner: Vum William Butler Yeats: ãErzŽien heescht net einfach eng Vase vollsch‘dden, mee villmŽi e Feier ufŠnkenÒ.
Vum Antoine de Saint-ExupŽry: ãM‘nsch sinn, ass genee gesinn, verantwortlech, responsabel sinn. Et ass spieren, wann ee sŠi Liewe lieft, dass een derzou bŠigedroen huet, dÕWelt ze bauen.Ó
Aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften: ÒBetruecht de M‘nsch als e Biergwierk, rŠich un Edelsteng vun onschŠtzbarem WŠert. N‘mmen d'ErzŽiung ka bewierken, dass et seng SchŠtz ervierbrŽngt an dass d'M‘nschheet dorauser Notzen zŽie kann.Ó ÒTraining a moralescher WŠerter an an engem gudde Behuele si vill mŽi wichteg wŽi an de Bicher lŽieren. E Kand dat propper ass, agreabel ass, e gudde Charakter huet, sech gutt beh‘lt Ð och wann et onw‘ssend ass Ð ass engem Kand virzezŽien, wat graff ass, knaschteg, e schlechte Charakter huet an awer vill Kenntnisser an de W‘ssenschaften a K‘nschten huet. De Grond dofir ass, dass dÕKand wat sech gutt beh‘lt, och wann et onw‘ssend ass, ass anere vun Notzen, wŠhrend e Kand mat engem schlechte Charakter a schlecht erzunn verduewen ass an anere schuede kann, och wann et vill W‘ssen huet. Wann awer dÕKand so erzunn ass dass et vill weess a gutt ass, ass dÕResultat Liicht op Liicht.Ó 119

240 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 5/13
240t Sendung, 3ten a 4ten Dezember 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eise sechsten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht, dÕVersprieche vum Weltfridden.
WŽi schappeg ass dach dÕLeeschtung vun den Ersatzreliounen, dŽi an eisem ZŠitalter opkomm sinn. An der massiver Erniichterung vu ganze Populatiounen, dŽi gelŽiert goufen, un hiren AltŠr ze bieden, weist sech der Geschicht hiert onwidderrufflecht Urteel iwwer hire WŠert. DŽi, dŽi hinnen hir Carrire an de m‘nschlechen AffŠre verdanken, hu JorzŽngten erduerch ‘mmer mŽi eng onbegrentze Muecht kritt; an dÕFriichte vun dŠr EntwŽcklung sinn dŽi sozial an ekonomesch Krankheeten, dŽi um Enn vum zwanzegste Jorhonnert all Regioun vun der Welt befall hunn. Hannert all d‘se baussenzege Ploe gesŠit een de geeschtege Schued an der Apathi, dŽi dÕMass vun der Bev‘lkerung vun allen Natioune gepaakt huet, an am Ofstierwe vun Hoffnung an den HŠerzer vu Milliounen, deenen dat NŽidegst feelt an dŽi vun Angscht erf‘llt sinn.
Elo ass dÕZŠit, wou dŽi, dŽi den Dogma vum Materialismus priedegen, egal ob am Osten oder am Westen, egal ob am Kapitalismus oder am Sozialismus, musse Rechenschaft oflee‘n iwwer dŽi geeschteg FŽierung, dŽi se behaapt hunn ze verm‘ttelen. Wou ass dŽi ãnei WeltÒ, dŽi d‘s Ideologi‘ verspriechen? Wou ass den internationale Fridden, deem seng Idealer si wŽi et schŽngt ‘nnerst‘tzen? Wou huet dÕGlorifikatioun vun enger best‘mmter Rass, Natioun oder Klass et ermŽiglecht, an nei BerŠicher vu kultureller Leeschtung virzestoussen? Firwat geet dŽi grouss MajoritŽit vun de V‘lker vun der Welt ‘mmer mŽi am Honger an am MisŠr ‘nner, wann dŽi aktuell Arbitere vun de M‘nschen hiren Uleiessen iwwer e RŠichtem verfŸgen, dee sech dÕPharaoen, dŽi rŽimesch Keeser oder souguer dŽi imperialistesch Muechten aus dem nonzŽngte Jorhonnert am Dram net hŠtte k‘nne virstellen?
Et ass virun allem an der Verherrlechung vum Truechten no materielle Saachen Ð an engems dÕQuell an dŽi gemeinsam Egeschaft vun all deenen Ideologien Ð wou mir dÕWuerzel fannen, aus dŠr dŽi falsch Opfaassung staamt, dass dÕM‘nschen onverbesserlech egoistesch an aggressiv sinn. Hei muss de Buedem preparŽiert gi fir dÕOpriichte vun enger neier Welt, an dŠr sech eis Kanner k‘nne wuel fillen.
WŽi dÕErfarung weist, hunn dŽi materialistesch Idealer et net fŠerdegbruecht, der M‘nschheet hir Bedierfn‘sser zefriddenzestellen; dofir sollte mer Žierlech sinn an zouginn, dass elo en neien Effort muss gemaach ginn, fir dem PlanŽit seng akut Problemer ze lŽisen. DŽi onerdrŽiglech Conditiounen, dŽi an der Gesellschaft virherrschen, verroden e gemeinsamt Versoe vun alle M‘nschen, en èmstand, deen dÕDivisioun t‘scht deene verschiddene Gruppen nach Žischter verstŠerkt, wŽi se ofzebauen. Ouni Zweiwel ginn hei drŽngend gemeinsam LŽisungsustrengunge gebraucht. Et ass virun allem eng Fro vun der Astellung. WŠert dÕM‘nschheet weiderfueren, de Kapp ze weisen an un iwwerliefte Konzepter an onverŠntwerbaren Hypothese festzehalen? Oder wŠerten hir Cheffen, onofhŠngeg vun hirer Ideologi, virtrieden a resolutt matenee beroden, fir zesummen dŽi richteg €ntwerten ze fannen?
Wiem dÕZukunft vun der m‘nschlecher Rass net egal ass, sollt sech d‘se Rot zu HŠerz huelen: ãWa laang ‘nnerst‘tzten Idealer a fest verankert Institutiounen, wa verschidden Hypothese vum Zesummeliewen a best‘mmt reliŽis Bekenntnesser opgehalen hunn, der ganzer M‘nschheet hiert Wuel ze f‘rderen, wa se de Bedierfnesser vun enger M‘nschheet a bestŠnneger Evolutioun net mŽi gerecht ginn, da loosst eis se op dÕSŠit kiere bei dŽi Doktrinnen, dŽi iwwerholl a vergiess sinn. Firwat sollte grad si, an enger Welt, dŽi dem Žiwege Gesetz vu VerŠnnerung an Zerfall ausgesat ass, vun der Degradatioun verschount bleiwen, dŽi noutwennegerweis all m‘nschlech Institutioun befŠllt? Schliesslech hu gesetzlech Normen, politesch a wirtschaftlech Theorien just n‘mmen dÕAufgab, fir dÕIntresse vun der M‘nschheet als ganzer ze schŸtzen; dogŽint dŠerf dÕM‘nschheet net gekrŠizegt ginn, fir dass e best‘mmt Gesetz oder eng best‘mmt Doktrinn bestoe bleift.Ò
SouwŠit zu eisem sechsten Deel iwwer dÕDokument: DÕVersprieche vum Weltfridden.

241 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 6/13
241t Sendung, 10ten an 11ten Dezember 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eise siwenten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
II. Moossnamen, dŽi dÕAtomwaffen ofschafen, de Gebruauch vu G‘ftgase verbidden oder dŽi bakteriell KrichsfŽierung ‘nnersoen, k‘nnen dem Krich seng eigentlech Ursaachen net ewechhuelen. OnofhŠngeg dervun, wŽi wichteg natierlech esou praktesch Schr‘tt als Elementer vum Friddensprozess sinn, si sinn u sech ze iwwerflŠchlech, fir laang en Afloss ze hunn. DÕV‘lker hu genuch Fantasie, fir nach aner Forme vu KrichsfŽierung zÕerfannen, a fir Liewesm‘ttel, RŽistoffer, Geld, Industrimuecht, Ideologie an Terrorismus anzesetzen, fir eent dat anert zՑnnerwerfen an engem Striewen ouni Enn no Iwwerle‘nheet a Muecht. Grad esou lŽisst sech deen aktuelle groussen Duercherneen an der M‘nschheet hiren Ugele‘nheeten net doduerch verbesseren, dass spezifesch Konflikter oder Meenungsverschiddenheeten t‘scht den Natioune bŠigeluecht ginn. E wierklech universelle Kader muss ugeholl ginn.
SŽcher feelt et net um GestŠndnes vun nationale Leaderen, dass et sech hei ‘m e weltwŠite Problem handelt, wat jo aus den ‘mmer mŽi drŽngleche Froen, dŽi si all Dag konfrontŽieren, kloer ervirgeet. Ausserdeem g‘tt et dŽi s‘lleg EtŸden a LŽisungsvirschlŽi vun intressŽierten an opgeklŠerte Gruppen a vun de Vereenten Natiounen hire Servicer, dŽi praktesch ausschlŽissen, dass een iwwer dŽi grouss Ufuerderungen net am Bild ass. Et besteet allerdŽngs eng LŠhmung, wat de W‘llen ubelaangt; a grad d‘s LŠhmung muss genee ‘nnersicht a resolutt behandelt ginn. WŽi mer scho festgestallt hunn, leien hir Wuerzelen an enger dŽiwer Iwwerzegung vun der M‘nschheet hirer on‘mgŠnglecher Streideregkeet, wat derzou fŽiert, dass kaum vun der MŽiglechkeet riets geet, den nationalen Eegenintressi ‘nnert dÕUfuerderunge vun enger Weltuerdnung ze stellen, an dass keen de Courage huet, den enormen Implikatiounen an dÕAen ze kucken, dŽi dÕOpriichte vun enger vereenegter WeltautoritŽit gŽif mat sech brŽngen. Si lŽisst sech och zrŽckfŽieren op dÕOnfŠegkeet vu grŽisstendeels ongebilten an ‘nnerdrŽckte M‘nschemassen, fir hiert Verlaangeren no enger neier Uerdnung auszedrŽcken, an dŠr si mat alle M‘nschen a Fridden, Harmonie a Wuelstand k‘nne liewen.
DŽi kleng Schr‘tt, mat deene sech Ð besonnesch z‘nter dem Zweete Weltkrich Ð un eng Weltuerdnung erugetaascht g‘tt, setzen hoffnungsvoll Zeechen. DŽi steigend Tendenz vu Gruppe vun Natiounen, fir BezŽiungen ze fromalisŽieren, dŽi eng Zesummenaarbecht op Gebitter vu bŽidsŠitegem Intressi mŽiglech maachen, lŽisst hoffen, dass geschw‘nn all LŠnner d‘s LŠmung k‘nnen iwwerwannen. DÕAssociatioun vu SŸdostasiateschen Natiounen, dÕKaribesch Gemeinschaft an hire MarchŽ Commun, de M‘ttelamerikanesche MarchŽ Commun, de Rot fir GŽigesŠiteg Wirtschaftlech ènnerst‘tzung, dÕEuropŠesch Gemeinschaften, dÕLiga vun den Arabesche Staaten, dÕOrganisatioun fir Afrikanesch Eenheet, dÕOrganisatioun vun den Amerikanesche Staaten, de SŸdpazifesche Forum Ð all dŽi gemeinsam Initiativen, dŽi d‘s Organisatioune verkierperen, maachen de Wee frŠi an eng Weltuerdnung.
SouwŠit zu eisem siwenten Deel iwwer dÕDokument: DÕVersprieche vum Weltfridden.
OfschlŽissend w‘llt ech iech ganz hŠerzlech op eng Konferenz nŠchsten D‘nschdeg den Owend alueden, an dat um aacht Auer owes am Bah‡Õ’ Zenter, AllŽe LŽopold Goebel. Bei Gelee‘enheet vun internationalen Dag vun de M‘nscherechter eng Konferenz op fransŽisch mam Titel: Justice internationale: une vision, des rŽalitŽs, mat der Madame Jeanne Sulzer, Responsable Justice Internationale ˆ la FŽdŽration Internationale des Ligues des Droits de lÕHomme (FIDH) et Mme Caroline Samandari-Avanzo, ReprŽsentante de la CommunautŽ Internationale BahaÕie, Paris Consultante auprs du Groupe dÕAction Judiciaire de la FIDH. Hei den Text vun der InvitatiounÊ: ÇLa rŽflexion a beaucoup portŽ, au cours des cinquante dernires annŽes, sur la nŽcessitŽ de juger les responsables des crimes les plus graves: gŽnocides, crimes de guerre, crimes contre lÕhumanitŽ, ceux Çqui touchent lÕensemble de la communautŽ internationaleÈ, selon lÕexpression consacrŽe dans le statut de la Cour pŽnale internationale (CPI). On a pu ainsi assister ˆ une vŽritable prise de conscience, tant au niveau institutionnel quÕau niveau de la sociŽtŽ civile internationale, des enjeux et des consŽquences que pouvait susciter la permanence de lÕimpunitŽ. Depuis la fi n de la Seconde Guerre mondiale, la FIDH nÕa cessŽ dÕoeuvrer pour la crŽation dÕune juridiction pŽnale internationale qui soit dotŽe dÕun caractre permanent. Membre fondateur de la Coalition internationale des ONG pour la CPI qui regroupe plus de mille organisations, la FIDH a ŽtŽ prŽsente ˆ toutes les nŽgociations pour la crŽation de la Cour et sÕest avŽrŽe particulirement active lors de la confŽrence de Rome, au cours de laquelle cent vingt ƒtats ont adoptŽ, en juillet 1998, le statut de la Cour pŽnale internationale. Depuis, elle continue de participer sans rel‰che ˆ toutes les sessions permettant de prŽparer le fonctionnement effectif de cette juridiction et cherche ˆ faciliter lÕinformation, lÕaccompagnement et la reprŽsentation des victimes devant la Cour.È
SouwŠit dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ um Radio ARA. Iech alleguer e schŽine Weekend.

242 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 7/13
242t Sendung, 17ten an 18ten Dezember 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eisen aachten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
Dass verschiddene vun eisem PlanŽit sengen am dŽifste verwuerzelte Problemer mŽi eng grouss Opmierksamkeet geschenkt g‘tt, ass en anert Signal vun Hoffnung. Trotz de Vereenten Natiounen hiren evidente Feeler ginn dŽi iwwer vŽierzeg Deklaratiounen a Conventiounen, dŽi d‘s Organisatioun adoptŽiert huet, esouguer wann dÕRegierungen se net mat Begeeschterung ‘nnerst‘tzt hunn, den einfache M‘nschen dÕGefill vun engem neien Opschwong. DŽi Allgemeng ErklŠrung vun de M‘nscherechter, dÕOfkommes iwwer dÕPreventioun an dÕBestrofung vu V‘lkermuerd an dŽi aner Moossnamen, dŽi sech zum Zil gesat hunn, all Forme vun Diskrimatioun opgrond vu Rass, Geschlecht oder Glawen ze eliminŽieren; dÕVerdeedegung vun de Rechter vum Kand; dÕProtektioun gŽint Folter; dÕIwwerwanne vun Honger an ènnerernierung; de Gebrauch vu w‘ssenschaftlechem an technologeschem Fortschr‘tt fir de Fridden a fir dÕWuel vun der M‘nschheet Ð all d‘s Schr‘tt wŠerten, wa se mat Courage applizŽiert a weiderentwŽckelt ginn, deen Dag mŽi no brŽngen, wou dÕGespenst vum Krich net mŽi dÕMuecht huet, fir dŽi international BezŽiungen ze dominŽieren. Et brauch een dÕBedeitung vun de Froen, dŽi d‘s Deklaratiounen a Conventioune behandelen, net ervirzestrŠichen. AllerdŽngs verdŽngen e puer vun d‘se Froe wŽinst hirer onm‘ttelbarer Wichtegkeet fir dÕVerwierklechung vum Weltfridde mŽi eng ausfŽierlech Behandlung.
De Rassismus, eent vun de schl‘mmsten an haartnŠckegsten Iwwelen, ass eng Haaptbarrire fir de Fridden. Wou hien dÕHandele best‘mmt, g‘tt dem M‘nsch seng DignitŽit esou mat FŽiss getrueden, dass e sech ‘nnert kengem Virwand rechtfertege lŽisst. De Rassismus beh‘nnert seng Affer doran, hiirt onbegrenzte Potential zÕentfalen, e mŽcht seng Vertrieder korrupt a steet dem m‘nschleche Fortschr‘tt am Wee. DÕUnerkennung vun der Eenheet vun der M‘nschheet, duerch g‘eegent gesetzlech Moossname verwierklecht, muss weltwŠit ‘nnerst‘tzt ginn, wa mir d‘se Problem w‘llen an de Gr‘ff krŽien.
DŽi extrem OnglŠichheet t‘scht Aarmen a RŠichen, eng Quell vun onvirstellbarem Leed, hŠlt dÕWelt an engem Zoustand vun InstabilitŽit, dee praktesch all Ament kann zu Krich fŽieren. D‘s Situatioun hunn net vill Gesellschafte mat Erfolleg ugepaakt. DÕLŽisung verlaangt eng kombinŽiert Applikatioun vu geeschtegen, moraleschen a praktesche Moossnamen. Eng nei Perspektiv ass erfuerdert, an dozou gehŽiert dÕBerodung mat Spezialisten aus villerlee Branchen, ouni wirtschaftlech an ideologesch Polemik, an dÕBedeelegung vun de Leit, dŽi direkt betraff sinn, un den Entscheedungen, dŽi drŽngend musse geholl ginn. Et handelt sech hei ‘m eng Fro, dŽi net n‘mmen un dÕNoutwennegkeet geknŠppt ass, dÕExtremer vu RŠichtem an Aarmutt ass der Welt ze schafen, mee och un dŽi geeschteg WourŽchten, dŽi, wa se verstan ginn, eng nei ganzheetlech Attitude k‘nnen ervirbrŽngen. Esou eng Attitude ze beg‘nschtegen, ass u sech schon een Haaptelement vun der LŽisung.
En Nationalismus ouni Gitt, am GŽigesaz zu engem verstŠnnegen a legitime Patriotismus, muss enger mŽi ‘mfaassender LoyautŽit Plaz maachen, enger LŽift zu der M‘nschheet als ganzer. Dem Bah‡'u'll‡h seng Wierder sinn: ãD‘s €erd ass n‘mmen ee Land, an all M‘nsche si seng Biirger.Ò DÕKonzept vum Weltbiergertum erg‘tt sech onm‘ttelbar aus der Welt hirer Verklengerung zu enger Stad, dŽi mam w‘ssenschaftleche Fortschr‘tt an der onbestreitbarer gŽigesŠiteger OfhŠngegkeet t‘scht den Natiounen erfollegt ass. DÕLŽift zu all de V‘lker vun der Welt schlŽisst dÕLŽift zum eegene Land net aus. An enger Weltgesellschaft dŽngt een deem Deel senger Intressen am beschten, wann ee sech fir dÕIntresse vum Ganzen asetzt. Aktuell international AktivitŽiten op verschiddene Gebitter, dŽi gŽigesŠiteg Affektioun an e Gefill vu SolidaritŽit ‘nnert de V‘lker nieren, mussen nach staark zouhuelen.
SouwŠit dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ um Radio ARA, iech alleguer e schŽine Weekend.

243 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 8/13
243t Sendung, 24ten an 25ten Dezember 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eisen nŽngten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
ReliŽise StrŠit war am Laf vun der Geschicht dÕUrsaach vu ville Kricher a Konflikter an en Haapthindernis fir de Fortschr‘tt, an e wierkt ‘mmer mŽi ofstoussend op dÕAdepte vu jiddwer a vu kengem Glawensbekenntnes. Alle Reliounen hir UnhŠnger mussen dÕaccord sinn, fir sech deenen elementare Froen ze stellen, dŽi d‘se StrŠit opw‘rft, an zu kloren €ntwerten kommen. WŽi sollen, an der Theorie wŽi an der Praxis, hir Menungsverschiddenhete bŠigeluecht ginn? DÕErausfuerderung fir der M‘nschheet hir reliŽis Leader besteet doran, mat HŠerzer, dŽi vu Matgefill a vun engem Verlaangeren no WourŽcht erf‘llt sinn, de M‘nschen hire MisŠr ze betruechten a sech dann ze froen, ob si net, an Demut virun hirem allmŠchtege Sch‘pfer, hir ‘nnerschiddlech theologesch Opfaassungen an engem grousshŠerzege Geescht vu gŽigesŠitegem Versteesdemech k‘nne begruewen, an doduerch dÕMŽiglechkeet krŽien, zesumme fir dÕEntwŽcklung vu m‘nschlechem VerstŠndnes a Fridden ze schaffen.
DÕEmanzipatioun vun der Frau, dÕVerwierklechung vun enger vollstŠnneger GlŠicberechtegung t‘scht de Geschlechter, ass eng vun de wichtegsten, wann och manner erkannte Viraussetzunge fir de Fridden. Wien d‘s GlŠichberechtegung refusŽiert, begeet en Onrecht gŽint dÕHallschecht vun der Weltbev‘lkerung a fšrdert an de MŠnner schiedlech Astellungen a Gewunnechten, dŽi si aus der Famill op dÕAarbechtsplaz, an dÕpolitescht Liewen an zu gudder Lescht och an dŽi international Relatiounen droen. Et g‘tt kee Grond, weder moralesch nach praktesch oder biologesch, deen esou ee Refus justifiŽiert. ErŽischt wann dÕFraen als vollwŠerteg Partner an alle BerŠicher vum m‘nschleche Striewen opgeholl ginn, wŠert dee moraleschen a psychologesche Klima entstoen, aus deem de Weltfridde kann ervirgoen.
Den Ideal vun universeller ErzŽiung, fir dee sech schon eng ArmŽi vun dŽvouŽierte Leit aus alle Glawensrichtungen an Natiounen asetzen, verdŽngt dŽi grŽisst ènnerst‘tzung, dŽi der Welt hir Regirunge k‘nnen opbrŽngen. Et lŽisst sech nŠmlech net ofstreiden, dass dÕOnw‘ssenheet dÕHaaptursaach ass fir de Verfall an den ènnergank vun de V‘lker an dÕBestoebleiwe vu Viruerteler. Keng Natioun kann et zum Erfolleg brŽngen, wann net all hire Biirger eng Bildung verm‘ttelt g‘tt. WŽinst dem Fele vu Ressource si vill Natiounen n‘mme begrenzt fŠeg, d‘s Noutwendegkeet zÕerf‘llen, a krŽien eng gew‘ss Reiefolleg vu PrioritŽiten operluecht. DŽi Gremien, dŽi doriwwer decidŽieren, wŠre gutt beroden, wa se sech gŽingen iwwerle‘n, fir der Ausbildung vu Fraen a Meedercher dÕPrioritŽit ze ginn, well iwwer gebillte Mamme lŽisst sech de Benefice vum W‘ssen am wierksaamsten an am sŽiersten an der Gesellschaft verbreeden. Fir den Ufuerderunge vun eiser ZŠit gerecht ze ginn, sollt een och drun denken, fir de Konzept vum Weltbiergertum als Bestanddeel vun all Kand senger normaler schoulescher ErzŽiung ze verm‘ttelen.
E grondsŠtzleche Manktem u Kommunikatioun t‘scht de V‘lker beh‘nnert eeschtlech dÕBemŽiungen ‘m de Weltfridden. DÕAdoptioun vun enger internationaler H‘llefssprooch gŽif vill derzou bŠidroen, d‘se Problem ze lŽisten, a verdŽngt dofir dŽi grŽissten Opmierksamkeet.
Bei all d‘sen Themae sollt een zwee Punkten ervirhiewen. ƒischtens besteet dÕOfschafe vum Krich net einfach doran, VertrŠg a Protokoller zՑnnerschreiwen; et ass eng komplex Aufgab, dŽi verlaangt, dass ee sech op engem neien Niveau fir dÕLŽisung vu Froen asetzt, dŽi normalerweis net mam Striewen no Fridden associŽiert ginn. Wa se sech ausschliisslech op politesch Ofmaachunge stŠipt, bleift dÕIddi vu kollektiver SŽcherheet eng Illusioun. Zweetens ass dŽi primŠr Erausfuerderung am èmgank mat Friddensfroen dŽi, sech aus purem Pragmatissem ze lŽisen an eng Grondsazdiskussioun ze fŽieren. Well eigentlech entsteet de Fridden aus engem ‘nnerlechen Zoustand eraus, deen duerch eng geeschteg oder moralesch Astellung gestŠipt g‘tt, an dÕMŽiglechkeet vun dauerhafte LŽisunge f‘nnt sech haaptsŠchlech dann, wann esou eng Astellung kann ervirgeruff ginn.
Et g‘tt geeschteg Prinzipien Ð oder wŽi verschidde Leit soen, m‘nschlech WŠerter Ð mat deenen hirer H‘llef sech fir all soziale Problem LŽisunge fanne loossen. Allgemeng gesi kann all Grupp mat gudden Intentiounen sech fir seng Problemer praktesch LŽisungen ausdenken, mee gutt Intentiounen a praktescht W‘sse ginn normalerweis net duer. Den HaaptverdŽngscht un engem geeschtege Prinzip lŠit doran, dass hien net n‘mmen eng Perspektiv virg‘tt, dŽi mam Wiese vum M‘nsch iwwereneest‘mmt, mee doriwwer eraus eng Astellung, eng Dynamik, ee W‘llen, ee Striewen auslŽist, dŽi dÕEntdeckung an dÕDuerchfŽierung vu praktesche Moossnamen erliichteren. De Regierungscheffen an alle M‘nschen, dŽi Muecht ausŸben, wŠr an hirem Striewen no ProblemlŽisunge vill gehollef, wa se fir dՎischt gŽifen erausfannen, wat fir Prinzipien am Spill sinn, a sech dann duerch d‘s leede loossen. SouwŠit dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ um Radio ARA. Iech alleguer e schŽine Weekend.

244 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 9/13
244t Sendung, 31ten Dezember an den 1te Januar 2004. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eisen zŽngten Deel iwwer dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
III. DŽi wichtegst Fro, dŽi muss geklŠert ginn, ass, wŽi dÕWelt vun haut mat hiren agerappte Konfliktstrukture sech zu enger Welt verŠnnere kann, an dŠr Harmonie an Zesummenaarbecht virherrschen.
Eng Weltuerdnung lŽisst sech n‘mmen op dat iwwerzeegte Bewosstsi gr‘nnen, dass dÕM‘nschheet eng Eenheet ass, eng geeschteg WourŽcht, dŽi all Humanw‘ssenschafte konfirmŽieren. DÕAnthropologie, dÕPhysiologie, dÕPsychologie kennen n‘mmen eng Spezies M‘nsch, och wann d‘s an den zweetrangegen Aspekter vum Liewn onendlech variŽiert. D‘s WourŽcht unz‘erkennen heescht, all Zorte vu Viruerteeler opzeginn, wat Rass, Klass, Hautfaarf, Glawen, Natioun, Geschlecht, materiellen EntwŽcklungsstand betr‘fft, alles wat dÕM‘nschen derzou fŽiert, sech anere gŽintiwwer fir iwwerlee‘n ze halen.
DÕEenheet vun der M‘nschheet unzehuelen, ass dŽi Žischt fundamental Viraussetzung fir der Welt hir Reorganisatioun an Administratioun als en eenzegt Land Ð der M‘nschheet hir Hemecht. Eng weltwŠit Unerkennung vun d‘sem geeschtege Prinzip ass wiesentlech fir all erfollegrŠiche Versuch, de Weltfridden opzeriichten. Si sollt dofir uechter dÕganz Welt proklamŽiert, an de Schoule gelŽiert an an all Land ‘mmer nees affirmŽiert ginn als Virbereedung op dŽi organesch VerŠnnerung an der Gesellschaft hirer Struktur, dŽi et mat sech brŽngt.
Vum Bah‡Õ’ Standpunkt aus verlaangt dÕUnerkennung vun der Eenheet vun der M‘nschheet ãnet manner wŽi dÕRekonstruktioun an dÕDemilitarisŽierung vun der ganzer zivilisŽierter Welt Ð enger Welt, dŽi an alle wiesentlechen Aspekter vun hirem Liewen, hirer politescher Maschinnerie, hirem geeschtege Striewen, hirem Commerce an hire Finanzen, hirer Schr‘ft an hirer Sprooch organesch zesummegewuess ass an trotzdeem onendlech villfŠlteg an den nationalen Egenaarte vun hire federŽierten Elementer.Ò
A sengen AusfŽierungen iwwer d‘sem Grondprinzip seng Inplikatioune sot de Shoghi Effendi, den Hidder vum Bah‡Õ’ Glawen, am Joer 1931: ãWŠit dervun, dÕFondatioune vun der heiteger Gesellschaft w‘llen ‘mzegeheien, versicht et, hir Basis ze erweideren, hir Institutiounen esou ‘mzegestalten, dass se mat de Bedierfnesser vun enger Welt a bestŠnneger VerŠnnerung iwwereneest‘mmen. Et ka mat kenge legitimen nationale Flichtgefiller a Konflikt trieden oder wiesentlech LoyautŽiten ‘nnergruewen. SŠin Zil ass et weder, dÕFlam vun engem gesonden an intelligente Patriotissem an de M‘nschen hiren HŠerzer ze erstŽcken, nach, de System vun nationaler Autonomie ofzeschafen, dee jo esou wiesentlech ass, wann dÕIwwele vun enger iwwerdriwwener ZentralisŽierung solle verh‘nnert ginn. Et ignorŽiert net dÕDiversitŽit vum Urspronk vun de V‘lker, vu Klima, vu Geschicht, Sprooch an Traditioun, vun Denkweisen a Gewunnechten, dŽi der Welt hir V‘lker vun eneen ‘nnerscheden, an et versicht och net, d‘s DiversitŽit ze ‘nnerdrŽcken. Et rifft op zu mŽi enger grousser LoyautŽit, zu mŽi engem hŽije Striewen, wŽi et je virdrun dÕM‘nschen ugedriwwen huet. Et insistŽiert drop, fir national Motivatiounen an Intressen hannert dŽi zwŽngend Fuerderunge vun enger geeentener Welt ze stellen. Et verwerft iwwerdriwwen ZentralisŽierung op dŠr enger SŠit a refusŽiert all Bestriewen no UniformitŽit op dŠr anerer. Seng Devis ass dÕEenheet an der DiversitŽit ÉÒ
Fir d‘s Ziler ze erreechen, mussen hinne schr‘ttweis dŽi national politesch Astellungen ugepasst ginn, dŽi den Ament un Anarchie grenzen, well et keng kloer definŽiert Gesetzer oder iwwerall unerkannten an applikabel Prinzipie g‘tt, dŽi dÕBezŽiungen t‘scht den Natioune regelen. De V‘lkerbond, dÕVereenten Natiounen an dŽi s‘lleg Organisatiounen an Ententen, dŽi se ervirgeruff hunn, hunn ouni Zweiwel gehollef, e puer negativ Auswierkunge vun internationale Konflikter ofzzeschwŠchen, mee si hu sech als onfŠeg erwisen, de Krich ze verh‘nneren. TatsŠchlech goufen et z‘nter dem Enn vum Zweete Weltkrich eng grouss Zuel aner Kricher, vun deenen der vill nach ‘mmer amgaang sinn.
SouwŠit dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ um Radio ARA, iech alleguer e schŽine Weekend.

245 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 10/13
245t Sendung, 8ten an 9te Januar 2005. LŽif Radio Ara Nolauschterer, dir hŽiert elo eisen eeleften Deel iwwer dÕVersprieche vum Weltfridden, dat Dokument vum hŽchste Bah‡Õ’ Gremium wat sech un dÕV‘lker vun der Welt riicht.
D‘sem Problem seng wichtegst Aspekter hate sech schon am nonzŽngte Jorhonnert zÕerkenne ginn, wŽi Bah‡'u'll‡h fir dՎischt seng Propositioune fir den Opbau vum Weltfridde virgeluecht huet. A sengen Deklaratiounen un dÕHerrscher vun der Welt huet hien de Prinzip vu kollektiver SŽcherheet vertrueden. De Shoghi Effendi huet dÕBedeitung dervu kommentŽiert: ãWat soss k‘nnten d‘s beandrockend Wierder heeschen,Ò huet e geschriwwen, ãwann net den HiwŠis op dŽi onemgŠnglech AschrŠnkung vun absolutter nationaler SouverŠnitŽit als enger noutwenneger BedŽngung fir dÕFormatioun vun enger zouk‘nfteger Federatioun vun allen Natioune vun der Welt? Iergend eng Form vu Welt-Iwwerstaat muss noutwennegerweis entwŽckelt ginn Ð ee Staat, deem all Natioune frŠiw‘lleg jiddwer Usproch op KrichsfŽierung, verschidde Rechter op Steiererhiewung an all Rechter op R‘schtung ausser fir dÕErhale vun der interner Uerdnung um egenen Territoire wŠerten ofgetrueden hunn. Esou ee Staat brauch a sengem AflossberŠich eng international Exekutiv, dŠr et mŽiglech ass, jiddwer tockegem Member vun der Federatioun hir hŽchsten an onbestreitbar AutoritŽit opzezwŽngen; e Weltparlament, deem seng Memberen duerch dÕV‘lker an alle LŠnner gewielt an duerch dŽi respektiv RegŽirunge bestŠtegt ginn; an en HŽchst Geriicht, deem seng Entscheedungen obligatoresch sinn, och an deene FŠll, wou dŽi concernŽiert Parteien hire StrŠitfall net frŠiw‘lleg senger Juridictioun ‘nnerwerfen.
Eng Weltgemeinschaft, an dŠr sŠmtlech wirtschaftlech Barrire fir ‘mmer aus dem Wee geraumt sinn a wou dŽi gŽigesŠiteg OfhŠngegkeet vu Kapital an Aarbecht definitiv unerkannt ass; an dŠr dÕGejŠiz vu reliŽisem Fanatissem a StrŠit ee fir allemol vertommt ass; an dŠr dÕFlam vum Rassenhaass endlech gelŠscht ass; an dŠr en eenheetleche Code fir internationaalt Recht, dÕProdukt vum gutt iwwerluechten Uerteel vun der Welt hire federŽierte Volleksvertrieder, duerch dÕdirekt an zwŽngend AgrŠife vun de FederŽierten hire vereenegte StrŠitkrŠfte sanktionŽiert g‘tt; a schliisslech eng Weltgemeinschaft, an dŠr dÕRoserei vun engem onberechenbaren a militanten Nationalissem zu engem permanente Bewosstsinn vun der QualitŽit vum Weltbierger ginn ass Ð esou presentŽiert sech tatsŠchlech a graffen Zich dŽi Uerdnung, dŽi Bah‡'u'll‡h virausgesinn huet, eng Uerdnung, dŽi een enges Daags wŠert als dŽi schŽinste Fruucht vun engem ZŠitalter betruechten, dat sech lues a lues opdeet.Ò
Bah‡'u'll‡h huet drop higewisen, dass d‘s Moossname gŽifen an dÕWee‘r geleed ginn: ãDÕZŠit muss kommen, an dŠr op der ganzer Welt realisŽiert g‘tt, wŽi drŽngend noutwenneg et ass, dass dÕM‘nschen eng grouss, eng all‘mfaassend Versammlung ofhalen. Der €erd hir RegŽierer a Kinneke mussen onbedŽngt dorun deelhuelen an iwwer dÕBedeelegung un hiren Deliberatiounen dŽi MŽiglechkeeten a M‘ttelen an dÕAe faassen, dŽi dÕFondatioun fir der Welt hire GrŽisste Fridden t‘scht de M‘nsche lee‘n.Ò
De Courage, dÕDeterminatioun, dÕEierlechkeet, dÕoneegenn‘tzeg LŽift vun engem Vollek fir dat anert Ð all dŽi geeschteg a moralesch Eegeschaften, dŽi gebraucht ginn, fir d‘se gewaltege Schratt an dÕRichtung vum Fridden zՑnnerhuelen, leien am W‘llen zur Handlung. An et ass am Bestriewen, fir deen nŽidege W‘llen opzebrŽngen, wou ee sech eeschtlech muss mat der Wierklechkeet vum M‘nsch, nŠmlech mat sŽngem Denken, befaassen. D‘ser mŠchteger Wierklechkeet hir Bedeitung verstoen, heescht och erkennen, dass et sozial gesinn noutwenneg ass, hiren eenzegaartege WŠert mat H‘llef vun oppener, onparteiescher a fr‘ndschaftlecher Berodung ‘mzesetzen, an no deem ze handelen, wat bei d‘sem Prozess erausk‘nnt. Bah‡'u'll‡h huet mat Nodrock drop higewisen, wŽi wŠertvoll an onverzichtbar dÕBerodung ass, fir dŽi m‘nschlech Ugelee‘nheeten an dÕFassong ze brŽngen. Hie sot: ãBerodung verm‘ttelt mŽi en dŽift Bewosstsinn an erhieft dÕSuppositioun zur Gew‘ssheet. Si ass en hellt Liicht, dat an enger dŠischtrer Welt de Wee weist an eis fŽiert. Fir alles g‘tt et elo an och an Zukunft e Grad vu Perfektioun a vu RŠifheet. Den Don vum Verstoe weist seng RŠifheet an der Berodung.Ò Eleng de Versuch, fir de Fridden duerch Berodung ze erreechen, wŽi Hien et virgeschloen huet, kann esou en heelsame Geescht ‘nnert der €erd hire V‘lker frŠisetzen, dass keng Muecht deem schlussendlechen trimphalen Ausgank kŽint widderstoen.
SouwŠit dÕRubrik vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ um Radio ARA. Iech alleguer e schŽine Weekend.

246 Den Tsunami
246t Sendung, 14ten an 15te Januar 2005. LŽif Radio Ara Nolauschterer, DÕSŽibiewen a SŸdostasien, en Tsunami, eng Naturkastrof wŽi mir se kaum erlieft hunn, woubei souvill Leit ‘m dÕLiewe koumen, dass et en Dr‘ttel vun eiser Bev‘lkerung ausmŽcht, dat berŽiert. Natierlech well mer jo och dÕBiller an eiser Stuff gewise krŽien, op de Kaffisd‘sch moies. AussergewŽinlech ass wierklech dÕSolidaritŽit ‘nnert de Leit weltwŠit, kleng a grouss, jidderee w‘llt h‘llefen, spenden, eppes maachen. Dat ass och an de Medien d‘ser Deeg grouss erauskomm. Et sinn och mŽi Leit dŽi bieden. Bei der Gelee‘nheet vum Weltdag vun de Reliounen, invitŽiert dÕBah‡Õ’ Gemeng mat der Bedeelegung vum interreliŽise Grupp AGIR op eng Zeremonie vu Gebieder aus verschiddene Reliounen. Gewidmet sinn d‘s Gebieder den Affer vum SŽibiewen an Asien. Dir Radio ARA Nolauschterer sidd heimat invitŽiert, an dat d‘se Sonndeg, 16te Januar, um 5 Auer nom‘ttes, an dat wŽi gewinnt am Bah‡Õ’ Zenter, 17, allŽe LŽopold Goebel. Extraite vun Texter aus de verschiddenen hellege Schr‘ften si fir iech do. Fillt iech awer och frŠi fir mat eis Šren Text oder Gebiet, dat iech um HŠerz lŠit, mat eis ze deelen. De Programm fŠnkt um 5 Auer un an dauert bis halwer 7. T‘schent de Gebieder g‘tt et och Musek. Fir ofzeschlŽisse sidd dir dann op e Patt invitŽiert. Also d‘se Sonndeg, um 5 Auer, am Bah‡Õ’ Zenter, Gebieder fir dÕAffer vun Asien, mat der Bedeelegung vun all de grousse Reliounen.
U wat denke mer, wa mer gesinn, dass esou Naturkatastrofen sou mŠchteg sinn a mir sou schwaach? Eng interessant Analogie heizou f‘nnt een an der Bah‡Õ’ Geschicht ‘m dŽi ZŠit wou dÕTitanic hir Žischt grouss an eenzeg Rees gemaach huet. ÕAbdu'l-Bah‡, Jong vu Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡Õ’ Glawen war deemools an Europa op Besuch a sollt mat der Titanic fueren. Am leschte Moment hat en sech anescht decidŽiert an huet dÕCŽdric geholl. No der Katastrof vun der Titanic schreift hien den 23ten Abr‘ll 1912 dat hei doriwwer: Ech faassen zesummen:
Wat d‘ser Deeg geschitt ass, mŽcht all HŠerz traureg. Souvill Leit hunn hiert Liewe gelooss an hunn d‘s stierflech Welt verlooss. Obschonn esou en Evenement wierklech bedauerenswŠert ass, musse mir eis bewosst ginn dass all Evenement a sech och eng WŠisheet drŽit, an dass nŠischt ouni Grond passŽiert. Doranner ass e Geheimnis, mee wat och ‘mmer dÕUrsaach war, et ass en trauregt Evenement an huet ville M‘nsche vill TrŽine bruecht. É
Wann ech un dŽi denken, dŽi hiert Liewe verluer hunn, sinn ech wierklech traureg, mee wann ech d‘st OnglŽck aus engem anere WŽnkel kucken, da sinn ech getrŽischt wann ech mir bewosst sinn dass dÕWelte vu Gott onendlech sinn. Och wann si d‘s Existenz weggeholl kruten, hu si aner MŽiglechkeeten am anere Liewen, am Jenseits, sou wŽi Jesus och sot: am Haus vu mengem Papp ginn et eng s‘llege Plazen. Si hunn dŽi stierflech Plaz opginn fir an dŽi Žiweg ze kommen. Si hunn de PlesŽier an de Komfort vun d‘sem Liewen opginn, fir eng mŽi dauerhaft a reell Freed zÕerliewen. DÕGnod vum HŠrgott ass onendlech an et ass un eis fir d‘ser SŽilen ze gedenken, an eise Gebieder, fir dass si der Quell mŽi no kommen.
D‘s m‘nschlech Bedingunge k‘nne mir mat der Matrix vun der Mamm verglŠichen, wou dÕKand op dÕWelt k‘nnt, eng Welt mat ville Plazen dŽi et net kennt. Am Ufank ass et schwŽier fir dÕKand sech un seng nei Existenz ze winnen. Et krŠischt, wŽi wann et de Bauch vu senger Mamm net verloosse wollt. Et huet sech virgestallt dass dÕLiewe sech n‘mmen op d‘sem klenge Raum begrenze gŽif. Et w‘llt sŠin doheem net verloossen, mee dÕNatur zwŽngt et dozou an d‘s Welt eranzekommen. An d‘sem Zoustand entdeckt et dass et aus der DŠischtert an dÕLuucht k‘nnt. DÕIesse koum vum Blutt vu senger Mamm, an elo entdeckt et wonnerbar Platen, dŽi et genŽisst. SŠin neit Liewen ass voll mat SchŽinheet; mat Erstaunen erg‘tzt et sech un de Bierger an den DŠll, dem GrŽngs, de Fl‘ss an de wonnerbare StŠren. Et otemt fr‘sch Loft a seet Gott Merci dass et aus sengem viregen Zoustand befrŠit gouf fir elo a FrŠiheet an engem neie KinnekrŠich ze liewen.
D‘s Analogie weist eis dÕRelatioun t‘schent d‘ser zŠitlecher Welt an dem nŠchste Liewen Ð den Iwwergank vun der m‘nschlecher SŽil vun der DŠischtert an der Incertitude, zu der Luucht an der RealitŽit vum Žiwege KinnekrŠich. Am Ufank ass et schwŽier den Doud ze begrŽissen, mee wann dÕSŽil sŠin neien Zoustand erreecht huet, ass si dankbar, well se befrŠit ginn ass vun der KaptivitŽit vun der beschrŠnkter Welt fir dÕFrŠiheete vun enger Welt ouni Grenzen ze erreechen. DÕSŽil ass befreit ginn vun enger Welt vun Trauer, Suergen a PrŸfungen, fir an enger Welt vun onendlecher Freed an Extase ze liewen.
ÕAbdu'l-Bah‡ seet dass d‘s Gedanken den eenzegen Trouscht k‘nne sinn fir dÕFamill an dÕFr‘nn vun den Afferen.
Hie seet awer och, dass d‘s Evenementer mŽi dŽif Ursaachen hunn. Si sollen de M‘nsche verschidde Saache bŠibrŽngen a kloer maachen. D‘ser Deeg seet hien, an dat 1912, gi mir de materielle M‘ttele vill Vertrauen. DÕM‘nsche stelle sech fir, dass dÕGrŽisst an dÕStŠerkt vun engem Sch‘ff, dÕPerfektioun vun de Maschinnen oder dÕKompetenz vun engem KapitŠn hinne SŽcherheet ginn. (mir schwŠtze jo vum OnglŽck vun der Titanic) Mee sou Katastrofe geschŽien heiansdo fir dem M‘nsch ze verstoen ze ginn dass Gott dee Wierkleche BeschŸtzer ass. Wa Gott de M‘nsch beschŸtze w‘ll, ka souguer e klengt Sch‘ff ouni ZerstŽierung devu kommen, an dat allergrŽisste, modernste Sch‘ff mat der beschter Besatzung kann dÕGefor um Mier net iwwerliewen. De But ass deen dass dÕLeit sech Gott zouwenne sollen, den eengege BeschŸtzer, fir dass si w‘ssen dass Hien dŽi wierklech SŽcherheet brŽngt. D‘s Evenementer geschŽien fir de Glawe vum M‘nsch ze stŠerken.
All dat w‘llt awer net heeschen, dass mir net sollte virsiichteg sinn, an deem wat mir maachen. Gott huet eis dÕIntelligenz gi fir dass mir op eis oppasse k‘nnen. Sou sollte mir eis ‘mginn mat allem gudde wat dÕW‘ssenschaft eis ze bidden huet.
Heescht dat net fir eis haut, wat an d‘sen Deeg passŽiert, dass mir natierlech sollte kucken fir dŽi beschten Alarmsystemer, Warnsystemer sollte bereet hunn, fir Liewe k‘nnen ze retten, mee zousŠtzlech sollte mir Gott vertrauen an eis bewosst ginn, dass letztendlech Hien eisen eenzege BeschŸtzer ass. Mat senger H‘llef kann eis nŠischt passŽieren, wann et net SŠi W‘llen ass, k‘nnen all eis Preparatiounen a PrŽcautiounen net duergoen.

247 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 11/13
Intro ...
Dozou, wŽi d‘s Weltversammlung soll virgoen, huet ÕAbdu'l-Bah‡, Fils vum Bah‡'u'll‡h an autorisŽierten Interpret vu senge LŽieren, eis folgend Iwwerleeunge matgedeelt: ÒSi mussen dÕSaach vum Fridden zum GŽigestand vun allgemenger Berodung maachen a sŠmtlech M‘ttelen asetzen, dŽi hinnen zur VerfŸgung stinn, fir eng Unioun vun allen Natioune vun der Welt op dÕBeen ze stellen. Si mussen e verbindleche Vertrag ofschlŽissen an e Pakt ausschaffen, deem seng Dispositioune gerecht, onverletzbar a prezis sinn. Si mussen en der ganzer Welt virstellen an der ganzer M‘nschheet hiren Accord dofir krŽien. D‘s hŽich an nobel Enterprise Ð dŽi wierklech Quell vum Fridden a vum Wuel fir dÕganz Welt Ð sollt jiddwerengem helleg sinn, deen op der €erd wunnt. All der M‘nschheet hir KrŠfte musse mobilisŽiert ginn, fir dÕStabilitŽit an dÕBestoebleiwe vun d‘sem GrŽisste Pakt ze garantŽieren. An d‘sem universelle Pakt sollte jidder eenzelner Natioun hir Grenze kloer festegeluecht, dÕPrinzipien, op dŽi dÕBezŽiungen t‘scht de Regierunge sech gr‘nnen, definitiv verzeechent a sŠmtlech international Accorden an Obligatioune bekrŠftegt ginn. Genee esou sollt dÕStŠerkt vun de Waffenarsenaler vun all Regierung strikt limitŽiert ginn, well wann ee gŽif zouloossen, dass dÕKrichsvirberedung an dÕTruppestŠerkte vun iergend enger Natioun zouhuelen, misst d‘st bei anere M‘sstrauen ervirruffen. DÕGrondprinzip vun d‘sem feierleche Pakt sollt esou festgeluecht sinn, dass am Fall, wou iergend eng Regierung eng vu sengen Dispositioune verletzt, all Regierunge vun der €erd sech erhiewen, fir se zu totaler ènnerwerfung ze zwŽngen, mŽi nach, dÕM‘nschheet als Ganzt sollt sech entschlŽissen, fir dŽi Regierung mat aller Kraaft, iwwer dŽi se verfŸgt, ze stierzen. Wann d‘st grŽissten Heelm‘ttel op der Welt hire kranke Kierper gŽif applizŽiert ginn, gŽing se sech ouni Zweifel vun hire Leiden erhuelen a fir ‘mmer roueg a sŽcher bleiwen.Ò
DŽi mŠchteg Versammlung hŠtt scho laang missen ofgehale ginn.
Mir appelŽiere vu ganzem HŠerz un dÕLeader vun allen Natiounen, vun d‘sem g‘nschtegen ZŠitpunkt ze profitŽieren an irreversibel Moossnamen zÕergrŠifen, fir dass d‘s Weltversammlung ofgeruff g‘tt. All KrŠfte vun der Geschicht dreiwen dÕM‘nschheet zu d‘ser Handlung, dŽi fir ‘mmer den Ufank vun hirer laang erwaarter MaturitŽit wŠert markŽieren.
W‘lle sech net dÕVereenten Natiounen, mat der voller ènnerst‘tzung vun hire Memberen, hannert dŽi hŽich Ziler vun esou engem krŽinenden Ereegnes stellen?
Loosst MŠnner a Fraen, jonk Leit a Kanner iwwerall d‘sem onverzichtbaren Akt sŠin Žiwege VerdŽngscht fir all V‘lker erkennen an hir St‘mm erhiewen, fir e bereetw‘lleg ze stŠipen. Loosst et eis Generatioun sinn, dŽi dŽi glorrŠich Etapp an der Evolutioun vum gesellschaftleche Liewen op d‘sem PlanŽit inaugurŽiert.
IV. DÕQuell vun eisem Optimismus ass eng Visioun, dŽi iwwer dÕB‘ennegung vum Krich an dÕSchafe vun Agenc‘ fir international Zesummenaarbecht erausgeet. Permanente Fridden t‘scht den Natiounen ass eng wesentlech Etapp, mee net, wŽi Bah‡'u'll‡h feststellt, dat lescht Zil fir der M‘nschheet hir sozial EntwŽcklung. Hannert engem Žischte Waffest‘llstand, deen der Welt aus Angscht virun engem nuklearen Holocaust opgezwonge g‘tt, hannert dem politesche Fridden, op dee sech vu M‘sstrauen a Konkurrenzdenken erf‘llten Natioune widderw‘lleg aloossen, hannert de pragmateschen Accorden iwwer SŽcherheet a Koexistenz, esouguer hannert de s‘llegen Experimenter zur Zesummenaarbecht, dŽi d‘s Schr‘tt wŠerte mŽiglech maachen, waart erŽischt dat hŽchstent Zil: dÕVerenegung vun alle V‘lker vun der Welt an enger universeller Famill. 120

248 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 12/13
Intro É
Oneenegkeet ass eng Gefor, dŽi der €erd hir Natiounen a V‘lker net nach mŽi laang k‘nnen erdroen; hir Konsequenen sinn ze schrecklech, fir se a Betruecht ze zŽien, an ze evident, fir eng Demonstratioun ze brauchen.ÊãD'Wuel vun der M‘nschheetÒ, huet Baha'u'llah viru mŽi wŽi honnert Joer geschriwwen. ãÊhire Fridden an hir SŽcherheet sinn onerreechbar, wann an esou laang net hir Eeenheet fest begr‘nnt ass.ÊÊD'M‘nschheet jŽimert a vergeet bal vu Verlaangeren duerno, g‘eent ze ginn an e SchlussstrŽch ‘nnert hir Jordausenden al PŽng ze zŽienã, mengt Schoghi Effendi a seet weider: ÇÊD'Vereenegung vun der ganzer M‘nschheet ass d'Kennzeeche vun deem Stadium, o dee sech d'm‘nschlech Gesellschaft haut zoubewegt. D'Eenheet vun der Famill, vum Stamm, vum Stadstat a vun der Natioun sinn noeneen ausprobŽiert a vollstŠnneg verwierklecht ginn. Welteenheet ass dat Zil, no deem eng gepŽngegt M‘nschheet strieft. Den Opbau vun Natiounen ass ofgeschloss. D'Anarchie, dŽi an der SouverŠnitŽit vun Nationalstate lŠit, ass elo bei hirem HŽichpunkt. Eng Welt, dŽi maans g‘tt, muss op d‘se Fetisch verzichten, d'Eenheet an d'VollstŠnnegkeet vun de m‘nschleche BezŽiungen erkennen an ee fir allemol deen Organismus opriichten, deen d‘se Grondprinzip vun hirem Liewen am beschte ka verkierperen.ÊÈ
All aktuell StrŽimunge vu VerŠnnerung bekrŠftegen d‘s Vu. D'Beweiser fanne sech an deene vill schon ernimmte Beispiller vun de positiven Zeechen a momentanen internationale Bewegungen an EntwŽcklungen, dŽi an d'Richtung vum Weltfridde weisen. D'ArmŽi vu MŠnner a Fraen aus praktesch jiddwer Kultur, Rass an Natioun op der €erd, dŽi an de Vereenten Natiounen hire villen Zerwisser schaffen, stellen e planetaresche ÇÊservice pulicÊÈ duer, deem eng beandrockend Leeschtungen Zeie si fir de Grad un Zesummenaarbecht, deen esouguer ‘nnert decouragante Konditioune mŽiglech ass. En Drang no Eenheet mŽcht sech wŽi e geeschtegt FrŽijoer an enger Onmass vun internationale Kongresser bemierkar, dŽi Leit aus enger breeder Palette vun Disziplinnen zesummefŽieren. Hie motivŽiert d'Appeller no internationale Projekter fir Kanner a Jugendlecher. TatsŠchlech ass hien dŽi wierklech Quell vun dŠr bemierkenswŠerter Bewegung op d'…kumene hin, duerch dŽi UnhŠnger vun traditionell opposŽierte Reliounen a Sekten sech onwidderstŽilech vun eneen ugezu fillen. Nieft der gŽigesŠtzlecher Tendenz zu Krich a Selbstverherrlechung, gŽint dŽi e sech onermiddlech wiert, ass den Driff zur Welteenheet eng vun den dominanten an iwwerall spierbare Charakteristike vum Liewen op d‘sem PlanŽit an deene leschte Jore vum zwanzegste Jorhonnert.

249 DÕVersprieche vum Weltfridden, Deel 13/13
D'Erfarung vun der Bah‡'’ CommunautŽit kann als e Beispill fir ‘mmer mŽi grouss Eenheet betruecht ginn. Si ass eng CommunautŽit vun drŠi bis vŽier Millioune M‘nschen aus villen Natiounen, Kulturen, Klassen a Glawensrichtungen, dŽi sech an engem grousse Spektrum vun AktivitŽiten am DŽngscht vun de V‘lker hire geeschtegen, sozialen a wirtschaftleche Bedierfnesser a ville LŠnner engagŽieren. Si ass en eenzege sozialen Organismus, representativ fir d'DiversitŽit vun der M‘nschefamill, si regelt hir AktivitŽiten duerch e System vun allgemeng unerkannte Berodungsprinzipien a si respektŽiert ouni ènnerscheed all grouss Awierkunge vu g‘ttlecher FŽierung am Laf vun der M‘nschheetsgeschicht. Hir Existenz ass nach e Beweis fir d'RealisŽierbarkeet vun hirem Begr‘nner senger Visioun vun enger g‘eentener Welt, nach eng BestŠtegung dofir, dass d'M‘nschheet kann als eng global Gesellschaft liewen an all Erausfuerderunge meeschter ginn, dŽi hiren Iwwergank an d'MaturitŽit mat sech brŽngt. Wann de Bah‡'’ hir Erfarungen an iergend engem Mooss derzou bŠidroe k‘nnen, fir d'Hoffnung op d'Eenheet vum M‘nschegeschlecht ze stŠerken, wire mir glŽcklech, si als Studiemodell unzebidden.
Iwwerdeems mir dŽi gewalteg Bedeitung vun dŠr Aufgab betruechten, dŽi an d‘sem Ablack d'ganz Welt erausfuerdert, bŽcke mir demŸteg de Kapp virun der imposanter MajestŽit vu Gott, dem Sch‘pfer, deen aus Senger onendlecher LŽift eraus dŽi ganz M‘nschheet aus deem selwechte Stamm erschaf, dem M‘nsch seng wŠertvoll Wierklechkeet vereedelt, e mat Verstand a WŠisheet, Noblesse an Onstierflechkeet ausgezeechent an him dŽi Òeenzegaarteg Distinctioun a FŠegkeet geschenkt huet, Hien ze erkennen an Hie gŠr ze hunnÓ, eng FŠegkeet, dŽi Ònoutwennegerweis als de kreativen Impuls an d'Haaptzil vun der ganzer Sch‘pfung muss verstane ginn.Ó
Mir stinn zu dŠr fester Iwwerzegung, dass d'M‘nschen all erschaf goufen, Òfir eng Zivilisatioun ze ‘nnerst‘tzen, dŽi sech bestŠnneg weiderentwŽckeltÓ; dass Òet dem M‘nsch senger net wierdeg ass, sech wŽi d'DŽieren um Feld ze behuelenÓ, dass d'Dugenden, dŽi der m‘nschlecher DignitŽit entspriechen, LoyautŽit, Nosiicht, BarmhŠerzegkeet, Matleed a Guttheet vis-ˆ-vis vun all Vollek sinn. Mir bekrŠftegen nach eng KŽier eis SŽcherheet, dass Òd'Potentialer, dŽi an der m‘nschlecher Natur leien, dee ganzen Ausmooss vu senger irdescher Best‘mmung, dŽi ugebueren Auszeechnung vu senger Wierklechkeet... sech op d‘sem virausgesoten Dag Gottes musse weisen.Ó D‘st ass d'Motivatioun fir eisen onzerstŽierbare Glawen dorun, dass Eenheet a Fridden dat erreechbaart Zil sinn, op dat d'M‘nschheet zoustrieft.
Iwwerdeems mir d‘s Zeilen nidderschreiwen, hŽiert een de Bah‡'’ hir erwaardungsvoll St‘mmen trotz de Persecutiounen, deenen si am Urspronksland vun hirem Glawen nach ‘mmer ausgesat sinn. Duerch hiert Beispill vu standhafter Hoffnung si si Zeie fir d'Iwwerzeegung, dass dŽi nobŠi Verwierklechung vun deem Jordausenden alen Draam vu Fridden duerch dŽi gestaltend Wierkung vum Bah‡'u'll‡h senger Offenbarung, an dŠr d'Kraaft vu g‘ttlecher AutoritŽit lŠit, elo geschitt. Mir verm‘ttelen Iech also eng Visioun, dŽi net eleng aus Wierder besteet: mir appelŽieren un d'Kraaft vun Akte vu Glawen a vu Sacrifice, mir iwwerm‘ttelen all eise reliŽise Bridder a Schw‘steren hire besuergte PlŠdoyer fir Fridden an Eenheet. Mir schlŽissen eis all deenen un, dŽi d'Affer si vun Aggressiounen, all deenen, dŽi nom Enn vu Konflikt a StrŠit verlaangeren, all deenen, deenen hir Devotioun fir d'Prinzipie vu Fridden a Weltuerdnung dŽi nobel Ziler fšrdert, fir dŽi d'M‘nschheet vum Sch‘pfer a Senger onbegrenzter LŽift an d'Liewe geruff gouf.
An eisem oprichtege Verlaangen, fir d'Feier vun eiser Hoffnung an d'DŽift vun eisem Vertraue mat Iech ze deelen, zitŽiere mir dem Bah‡'u'll‡h sŠi formellt Verspriechen: ÒD‘s Streidereien, dŽi keng Fruucht droen, d‘s Kricher, dŽi alles ruinŽieren, si wŠerten ophalen an dee ÒGrŽisste FriddeÓ wŠert kommen.Ó
D'Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet.

250 DÕFro nom GlŽck
250t Sendung, 11ten an 12te Februar 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer. Et freet mech besonnesch, iech haut eis 250t Sendung um Radio ARA ze presentŽieren. Am Mee 2000 gouf dŽi Žischt Emissioun vun de l‘tzebuerger Bah‡Õ’ presentŽiert.
DÕThema vun d‘ser Emissioun ass dÕGlŽck, le bonheur, happiness. Jidderee vun eis ka sech best‘mmt a sengem Liewen un e Moment er‘nneren, wou hie sou richteg frou war, sou richteg glŽcklech. An am Fong w‘llt jidderee vun eis e glŽcklecht Liewe fŽieren, fir sech selwer, fir sŠi Partner, seng Kanner, seng Famill a vlŠicht och w‘lle mer dass dÕM‘nschheet als ganzt mŽi glŽcklech ass. WŽi k‘nne mir konkret mŽi GlŽck an eisem Liewen hunn. Hei e puer Gedanken dozou, dŽi ee bei enger Recherche iwwer dÕThema fanne kann.
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mir: ÇÊLe bonheur, la grandeur, le rang, le plaisir et la paix d'un individu n'ont jamais rŽsidŽ dans sa propre richesse mais dans l'excellence de son caractre, sa ferme rŽsolution, l'Žtendue de son savoir et son aptitude ˆ rŽsoudre des problmes ardus.ÊÈ
Eng aner Iddi fanne mir beim Albert Schweitzer. Hie seet: ÇÊLe succs n'est pas la clŽ du bonheur. Le bonheur est la clŽ du succs. Si vous aimez ce que vous faites, vous conna”trez le succs. Je ne sais pas ce que sera votre destinŽe, mais il y a une chose que je sais: les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherchŽ et trouvŽ comment servir.ÊÈ
E Saz vum Albert Camus iwwer dÕGlŽck huet mech besonnesch berŽiert: Quand il vous est arrivŽ de voir la lueur du bonheur sur le visage d'une personne aimŽe, vous savez alors que la vocation de l'tre humain est d'Žveiller cette lumire sur les visages de ceux qui l'entourent.
An de grousse Psycholog Carl Jung sot dat heiÊ: ÇÊIl y a autant de nuits que de jours, et tout aussi longues au cours d'une annŽe. Mme une vie heureuse ne peut pas ne pas conna”tre de moments sombres, et le mot ÇÊheureuxÊÈ perdrait son sens s'il n'Žtait contrebalancŽ par la tristesse.ÊÈ
En aneren Aspekt iwwer dÕGlŽck liese mer beim GandhiÊ: ÇÊLe bonheur c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites est en harmonie.ÊÈ
An hei e puer Gedanken aus de Bah‡Õ’ Schr‘ften iwwer zwou Zorte vu GlŽck: materiellt GlŽck a geeschtegt GlŽck.
ÇÊSachez qu'il existe deux sortes de bonheur, le spirituel et le matŽriel. Pour ce qui est du bonheur matŽriel on ne le trouve vraiment jamais, mieux, il n'est qu'une illusion, une image rŽflŽchie dans un miroir, un spectre, une ombre. ConsidŽrez sa nature : c'est quelque chose qui parvient ˆ peine ˆ Žloigner nos chagrins, et pourtant les gens s'imaginent que c'est la joie, les dŽlices, l'exultation et le plus grand des bienfaits. Tous les biens matŽriels, tels que la nourriture, la boisson, etc... tendant seulement ˆ soulager notre faim, notre soif, notre fatigue... ils ne dispensent ni plaisir ˆ notre esprit, ni dŽlices ˆ notre ‰me, mais rŽpondent uniquement ˆ des besoins physiques. Il s'ensuit que cette sorte de bonheur n'a pas d'existence rŽelle.
Quant au bonheur spirituel, c'est la base vŽritable de la vie de l'homme, car cette vie est faite pour le bonheur et non pour la peine, pour le plaisir et non pour la tristesse.
Le bonheur, c'est la vie; la souffrance, la mort. Le bonheur spirituel est la vie Žternelle, c'est une lumire qui n'est pas suivie de l'obscuritŽ, c'est un honneur auquel ne succde pas la honte, c'est une vie que la mort ne remplace pas. La voici, l'existence qui n'est pas suivie du nŽant. Cette suprme bŽnŽdiction, ce don prŽcieux, l'homme ne l'obtient que par la Direction de Dieu.
Ce bonheur est la source essentielle d'o l'homme fut crŽŽ, d'o les mondes furent tirŽs, d'o les tres contingents reurent l'existence et d'o le monde de Dieu apparut comme apparaissent les rayons du soleil au milieu du jour. Ce bonheur n'est rien d'autre que l'amour de Dieu; si ce n'Žtait pour cela, le monde de l'existence n'aurait pas ŽtŽ crŽŽ.ÊÉ
L'amour est le seul moyen d'obtenir le vŽritable bonheur dans ce monde et dans l'autre, il est la lumire qui guide dans les tŽnbres, c'est le trait d'union vivant, entre Dieu et l'homme qui assure le progrs de toute ‰me ŽclairŽe.
L'amour de Dieu procure un bonheur sans fin, car ce sont lˆ des joies pures et non des satisfactions.ÊÈ

251 En Owend zu ƒiere vum Martin Luther King
251t Sendung, 18ten an 19te Februar 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer, d‘se Weekend invitŽieren de CLAE, de ComitŽ de Liaison et dÕAction des Etrangers, den ENAR, dat ass den europŠesche Reseau gŽint de Rassissmuss an dÕBah‡Õ’ vu L‘tzebuerg op en Owend zu ƒiere vum Martin Luther King a fir e bessert VerstŠndnes an eise ville Kulturen hei zu L‘tzebuerg. Am Programm fannt dir fir dՎischt e mŽi rouegen Deel mat enger Auswiel vun Texter iwwer Bridderlechkeet an Eenheet. Et ass Musek um Programm, ‘nnert aneren och eng DjembŽgrupp, gefŽiert vum Ali Dede. Et ginn Ausschn‘tter vum Liewe vum Martin Luther King gewisen an erzielt. Natierlech ass den Owend geduecht fir k‘nnen aner Kulture kennenzelŽieren an eppes zesummen ze drŽnken.
Apostel vun der Gewaltlosegkeet, gouf de Martin Luther King Jr. genannt. Hien ass 1929 op dÕWelt komm. Hie war amerikanesche Paschtouer, hie krut de FriddensnobelprŠis 1964. Hie war ee vun de grŽisste Leadere vun der Biergerrechterbewegung an Amerika. Mat 39 Joer, de 4ten Abr‘ll 1968 gouf hien zu Memphis am Tennessee ‘mbruecht. An de Vereenegte Staate g‘tt et am dr‘tte MŽindeg am Januar fir hien en nationale Feierdag. Bei enger èmfro an DŠitschland virun e puer Joer hunn 58% vun de befroten DŠitsche de Martin Luther King als Virbild genannt. Just den Albert Schweitzer louch bei d‘ser èmfro knapp virum King. D‘s an e ganze Koup aner Informatioune fannt dir op enger flotter dŠitscher InternetsŠit, dem Martin Luther King Zentrum zu Werdau.
Aus enger Bah‡Õ’ Siicht ass et wesentlech, Wee‘r ze fanne fir mat aneren iwwer wichteg Punkte vum Fridden ze schwŠtzen. Ee Wee fir sou Diskussioune relevant a wŠertvoll ze gestalten ass ebe just, dÕLiewe vu Leit unz‘erkennen, dŽi hiert Liewe ginn hunn, fir friddlech Wee‘r ze fannen, fir besser zesummen ze liewen. De Martin Luther King war eng sou eng Persoun. SŠin Asaz fir gewaltlos M‘ttelen ze fannen fir RasseglŠichheet zÕencouragŽieren, huet hie mam Liewe bezuelt. Seng BemŽiunge fir eng Gesellschaft wou dÕRassen an Harmonie k‘nnen zesumme liewe si vlŠicht am beschten ausgedrŽckt a senger berŸhmter Ried, 1963, an der amerikanescher Haaptstad, viru mŽi wŽi 250 000 Leit. ã I have a dream.Ò
Elo e puer Gedanken zum Thema: De King seet: ãMŠin Dram: Enges Dags lŽieren dÕKanner Wierder, dŽi se net wŠerte verstoen. DÕKanner aus Indien froen: Wat heescht dat: Honger?DÕKanner aus Alabama froen: Wat ass dat rassistesch Segregatioun?DÕKanner vun Hiroshima wonnere sech: Wat ass dat: dÕAtombomm?DÕKanner froen. Wat ass dat: de Krich?Du Šntwers hinnen, du sees hinnen: Dat si Wierder dŽi mir net mŽi benotzen, wŽi dat Wuert: SklavereiÉ. D‘s Wierder bedeiten nŠischt mŽi. An dofir hu mir se aus dem Dictionaire ewechgeholl.Ò
An de Bah‡Õ’ Schr‘fte liese mir: ãW‘sst dir net firwat mir iech alleguer aus deem selwechte St‘bs erschaf hunn? Et ass fir dass kee sech soll iwwer deen aneren erhiewen. Denkt ‘mmer doriwwer no, iwwer dÕAart a Weis wŽi dir erschaf gouft. Well Mir hunn iech alleguer aus der selwechter Substanz erschaf, an et ass et un iech, wŽi eng eenzeg SŽil ze sinn, mam selwechte Schr‘tt ze goen, aus engem Mond zÕiessen an op der selwechter €erd ze wunnen, fir dass am Wiese vun iech selwer, duerch dat wat der maacht an duerch Šr Wierker, dir k‘nnt dÕZeeche vun der Eenheet an dÕEssenz vun der LasslŽisung bezeien. Dat ass de Rot deen ech iech ginn, ÉÓ 121

252 Geschicht: dÕAe vun der SŽil
252st Sendung, 25ten a 26te Februar 2005. W‘llkomm bei eiser 252ster Emissioun um Radio Ara.
Haut mat enger Geschicht am Spidol. Zwee MŠnner, allen zwee schwŽier krank, leien zesummen an engem Z‘mmer am Spidol. Ee vun hinnen muss dee ganzen Dag um RŽck an am Bett leien. Deen anere ka sech eng Stonn am Dag op dÕBett s‘tze fir seng Longen ze botzen.
DŽi zwee Kranker am Z‘mmer schwŠtze stonnelaang mateneen, iwwer hir Fraen an hir Familjen. Si schwŠtzen iwwer hiert Haus an hir Aarbecht an do wou si iwwerall an dÕVakanz waren. An all M‘tteg, wann de Mann a sengem Bett bei der F‘nster sech eng Stonn s‘tze kann, verbrŽngt hien seng ZŠit domat sengem Fr‘nd alles ze beschreiwe wat hien dobausse gesŠit.
De Mann, deen de ganzen Dag am Bett muss leie bleiwen, freet sech op dŽi Stonn wou sŠi Fr‘nd him erzielt, wat hien alles dobausse gesŠit. An d‘ser Stonn ass et wŽi wa fir hien eng Welt opgeet. Hie lieft praktesch fir d‘s Momenter wou sŠi Z‘mmerkomerod him eng Welt beschreift. Vum Z‘mmer gesŠit een e Park mat engem schŽine SŽi, mat Inten a Schwanen dŽi um Waasser spillen. Kanner dŽi hir Sch‘ffelcher um Waasser fuereloossen, eng Koppel dŽi Hand an Hand laanscht de SŽi spadsŽiert a sech op eng BŠnk setzt, a mŽi wŠit ewech dŽi grouss Stad.
WŠhrend de Mann bei der F‘nster all d‘s Detailer beschreift, lŠit de Mann op dŠr anerer SŠit vum Z‘mmer am Bett. Hien huet seng Aen zou a stellt sech d‘s iddilesch Landschaft fir. Een Nom‘tteg beschreift de Mann bei der F‘nster eng Musiksparade dŽi laanscht geet. Obschonn deen anere Mann dÕMusek net hŽiere kann, kann hie se mat den Ae vu senger Imaginatioun gesinn, well sŠi Fr‘nd sech esou MŽi g‘tt, alles am Detail zÕerzielen.
Deeg a Woche gi laanscht. Enges Moies f‘nnt dÕInfirmire de Mann am Bett bei der F‘nster a gesŠit dass hien net mŽi otemt. Hien ass an der Nuecht friddlech am Schlof gestuerwen.
Kuerz ZŠit drop, freet den anere Mann, ob hie kann dÕPlaz bei der F‘nster krŽien. DÕInfirmire ass frou fir him eng Freed ze maachen a versŽchert sech dass alles an der Rei ass. De Mann am Bett probŽiert dann, lues a lues, mat vill Schwieregkeeten, sech ze setze fir k‘nne fir dՎischte KŽier aus der F‘nster ze kucken. Endlech kann hien och alles dat gesinn wat sŠi Fr‘nd him sou oft beschriwwen hat.
Hie streckt sech mat vill MŽi a kuckt aus der F‘nster. Mee alles wat hie gesŠit ass eng Mauer. Et ass soss nŠischt do. Hie kann et einfach net gleewen a rifft onged‘lleg dÕInfirmire. ÇÊWou ass de Park mat dem SŽi an den Inten an de Beem an de Blummen, vun deem mŠin Z‘mmerkolleg mir all Dag erzielt huetÊ?ÊÈ DÕInfirmire ass e b‘sse verwonnert a seet zu himÊ: Çʀre Kolleg konnt guer nŠischt gesinn. Hie war blann. VlŠicht wollt hien iech e b‘sse Mut maachenÊ!ÊÈ
Aner glŽcklech maachen ass en immenst GlŽck, och wa mir selwer Schwieregkeeten hunn. Gedeeltent Leed ass n‘mmen halleft Leed. GlŽck dogŽint, wann een et deelt, ass duebel Freed.
Wann Dir iech w‘llt rŠich spieren, braucht Dir n‘mmen all dŽi Saachen opzezielen dŽi Dir hutt, dŽi Dir awer net k‘nnt kafen. Haut ass e Cadeau, dofir heescht et jo och de PrŽsent an dofir lieft voll a mat all der LŽift dŽi Dir huttÊ! SouwŠit fir haut d‘s kleng Geschicht iwwer dÕErmuddegung an dÕEncouragement. OfschlŽissend nach d‘s orientalesch WŠisheet iwwer dÕSchicksalÊ:
Vum Schicksal:
Pass op deng Gedanken op, well si ginn deng Wierder.
Pass op deng Wierder op, well si ginn deng Handlungen.
Pass op dat op wat s de mŽchs, well dat ginn deng Gewunnechten.
Pass op deng Gewunnechten op, well si ginn dŠi Charakter.
Pass op dŠi Charakter op, well dŠi Charakter g‘tt dŠi Schiksal. 43

253 Wat ass dÕLiewen?
Sendung 253, 4ten a 5te MŠerz 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer, Ech begrŽissen iech hŠerzlech bei eiser 253ster Bah‡Õ’ Emissioun. D‘se Mount faaschten dÕBah‡Õ’ uechter dÕWelt, vu moies bis owes, dat heescht nŠischt iessen an nŠischt drŽnken. Et heescht awer och sech ze bes‘nnen an iwwer sŠi Liewen nozedenken. Et ass interessant ze w‘ssen dass dÕBegr‘nner vun alle grousse Relioune gefaascht hunn, wann och aus verschiddenen Ursaachen. Wann ee faascht g‘tt ee sech bewosst wŽi ofhŠngeg een dach vu materielle Saachen hei op der Welt ass. Natierlech ass dÕFaaschten, genee sou wŽi dÕGebiet eppes ganz persŽinleches an et ass een n‘mme sengem Sch‘pfer gŽintiwwer verantwortlech. Mir liesen an de BahaÕi Schr‘ften dass ÇÊFaaschten an dÕFlichtgebieder wŽi zwee Flilleke fir dÕLiewe vum M‘nsch sinn. SŽileg, deen, dee sech mat hirer H‘llef an den Himmel vun der LŽift vum Herrgott, den HŠr vun alle Welten erhieft.ÊÈ44Ê
An elo eng lŽif Geschicht iwwer dÕLiewenÊ: Wat ass dÕLiewenÊ?
Et ass e wonnerschŽine Summerdag. Et ass M‘tteg an am B‘sch ass et roueg. DÕVillercher stiechen hir KŠpp ‘nnert dÕFlilleken. Alles schlŽift. Op eemol weist de Buchfink sŠi KŠppchen a freetÊ: ÇÊWat ass eigentlech dÕLiewenÊ?ÊÈ All dŽi aner DŽieren hunn d‘s schwŽier Fro hŽieren. DÕRous mŽcht hir Knosp op mŽcht lues e Blat no deem aneren eraus a seetÊ: ÇÊDÕLiewen ass eng EntwŽcklung.ÊÈ De PŠiperlŽck ass net esou dŽifs‘nneg veranlaagt. L‘schteg flitt hie vun enger Blumm op dŽi aner, naschelt e b‘ssen hei an e b‘ssen do a seetÊ: ÇÊDÕLiewen ass voller Freed a Sonnestralen.ÊÈ ènnen um Buedem schleeft sech eng Seegemoss mat engem StrŽihallem, zŽngmol wŽi laang wŽi si selwer a seetÊ: ÇÊDÕLiewen ass soss nŠischt wŽi eng Plo a vill Aarbecht.ÊÈ E b‘ssen an der Hetz k‘nnt eng Bei. Si war grad bei enger Blumm mat Hunneg a mengtÊ: ÇÊDÕLiewen ass e stŠnnege Wiessel t‘schent Aarbecht a PlesŽier.ÊÈ Wou esou gescheit geschwat g‘tt, streckt de Maulwurf sŠi Kapp aus der €erd a seetÊ: ÇÊDÕLiewen ass e Kampf an der DŠischtert.ÊÈ
Mat all d‘se verschiddene Meenungen k‘nnt et bal zum StrŠit. Awer do fŠnkt et un, lues a liicht ze reenen. An de Reen seetÊ: ÇÊDÕLiewe besteet n‘mmen aus TrŽinen, soss nŠischt wŽi TrŽinen.ÊÈ WŽi de Reen du bei dÕMier k‘nnt, maachen dÕWellen e grousse KamŽidi wŽi si sech mat aller Gewalt gŽint Fielse geheien a si soenÊ: ÇÊDÕLiewen ass ‘mmer ‘rem dÕStriewen ouni Erfolleg no der FrŠiheet.ÊÈ HŽich iwwer de Wellen zitt majestŠtesch en Adler seng Kreeser an hie seetÊ: ÇÊ DÕLiewen, dÕLiewen ass e Striewen no uewenÊ!ÊÈ ènnen op der €erd steet eng Weed, dŽi de Stuerm schonn zur SŠit gedrŽckt huet. Si seetÊ: ÇÊDÕLiewe besteet doranner sech enger mŽi hŽigerer Muecht ze bŽcken.ÊÈ
Du k‘nnt dÕNuecht. Mat engem rouege Flug flitt den Uhu duerch dՀschter vum B‘sch a seetÊ: ÇÊDÕLiewe bedeit dÕGelee‘nheet ze notzen, wann anerer schlofen.ÊÈ Zu gudder Lescht g‘tt et elo ganz roueg. De B‘sch ass roueg, dÕWiss ass roueg an dÕStad schlŽift. Du geet e jonke Mann duerch eidel Stroossen heem. E k‘nnt virun e Feier a seetÊ: ÇÊDÕLiewen ass dŽi Žiweg Sich nom GlŽck an eng Kette vun EnttŠuschungen.ÊÈ Op eemol steet dŽi rout Moiessonn an hirer voller Pracht do a seetÊ: ÇÊSou wŽi ech, dÕMoiessonn, den Ufank vun engem neien Dag sinn, sou ass dÕLiewen den Ufank vun der ƒiwegkeet.ÊÈ
En interessante Text aus de BahaÕi Schr‘ften wat dÕZil vum Liewe sollt sinnÊ: ãDas Leben mancher Menschen befa§t sich lediglich mit den Dingen dieser Welt. Ihr Sinn bewegt sich derart in Šu§eren Sitten und Ÿberkommenen Neigungen, dass sie fŸr alle anderen Daseinsbereiche und die geistigen Bedeutungen der Dinge blind sind. Ihre Gedanken und TrŠume gelten irdischem Ruhm und materiellem Fortschritt. Sinnesfreuden und Behaglichkeit begrenzen ihren Blick. Ihr hšchster Ehrgeiz kreist um weltlich gegebene und geartete Erfolge. Sie halten ihre niederen Neigungen nicht im Zaume, essen, trinken und schlafen. Gleich dem Tier beschrŠnken sich ihre Gedanken auf das eigene kšrperliche Wohlergehen. Sicher mŸssen diese BedŸrfnisse befriedigt werden. Das Leben ist eine Last, die wir tragen mŸssen, solange wir auf Erden sind, doch sollten wir den Sorgen um die niederen Lebensdinge nicht gestatten, dass sie allein Ÿber das menschliche Dichten und Trachten herrschen. Des Herzens Streben sollte sich zu einem herrlicheren Zil erheben, die geistige Regsamkeit auf eine hšhere Ebene steigen. Die Menschen sollten in ihrer Seele das Abbild himmlischer Vollkommenheit tragen und dort den unerschšpflichen Segnungen des gšttlichen Geistes einen Ort bereiten.
Setzt euren Ehrgeiz auf die Vollendung einer himmlischen Zivilisation auf Erden! Ich bitte fŸr euch um den hšchsten Segen, damit euch die Lebenskraft des himmlischen Geistes so erfŸlle, dass ihr fŸr die Welt zur Ursache des Lebens werdet.Ò 122

254 Naw-Ruz an dÕFaaschtenzŠit
Sendung 254, 10ten an 11te MŠerz 2005. An zwou Wochen, den 21ste MŠerz ass Naw-Ruz, dÕBah‡Õ’ Neit Joer. Fir eng sechs Millioune Bah‡Õ’ uechter dÕWelt g‘tt deen Dag den Ufank vum neie Joer gefeiert. Et ass zu glŠicher ZŠit de Schluss vun der FaaschtenzŠit an dat aalt Joer hŠlt op. Astronomesch ass Naw-Ruz deen Dag, wou den Dag genee soul laang ass wŽi dÕNuecht. Den Žischten Dag vum FrŽijoer. ÕAbdu'l-Bah‡ seet dass Naw-Ruz en hellegen Dag ass, e Symbol fir dÕManifestatioun vu Gott. Et ass deen Dag, wou dÕSonn vun der Wourecht um Horizont g‘ttlecher Gnod erschŽngt an en neit FrŽijoer brŽngt. Alles wat erschaf ass k‘nnt a Bewegung an erwŠcht zu engem neie Liewen. Dofir ass et och dÕSymbol vum Liewen. WŽi dŽi natierlech Sonn dÕGrondlag vum Liewen op der €erd ass, sou erf‘llt dÕSonn vun der Wourecht dÕM‘nschheet mat Žiwegem Liewen.123
1912, an enger Usprooch beim Naw-Ruz Fest zu Alexandria an Egypten sot ÕAbdu'l-Bah‡: ãAn all Zyklus a mat all Offenbarung g‘tt et an de gehellegte Gesetzer vu Gott geseente Fester, Feierdeeg an aarbechtsfrŠi Deeg. A sou Deeg sollt een all Zort vu BeschŠftegung, Handel, Industrie, Ackerbau, Landbau an d‘sglŠichen ‘nnerloossen. Alleguer sollte sech matenee free‘n, allgemeng Versammlungen ofhalen, wŽi eng Gemeng ginnn, fir dass jiddereen dŽi national Eenheet, Eenegkeet an Harmonie ka gesinn.
Well d‘s Deeg geseent sinn, sollte si net vernolŽissegt ginn É andeem ee sech einfach n‘mmen amesŽiert. WŠhrend d‘sen Deeg sollten Institutioune geschaf ginn, dŽi de M‘nschen en dauerhafte Segen a WŠert brŽngenÉ Ouni Zweiwel muss een an d‘sen Deeg m‘nschefr‘ndlech oder ideal Spure vun de Fr‘nn vum Herrgott bestoebleiwen; (Spuren), dŽi an dÕganz M‘nschheet erausginn. ÉÒ124
De leschte Mount am Bah‡Õ’ Kalenner heescht Erhuewenheet. Bah‡'u'll‡h huet dee leschte Mount vu nonzŽng Deeg als FaaschtenzŠit bezeechent. Et ass da wann Erwuesse Bah‡Õ’ vu Sonnenopgaang bis Sonnen‘nnergaang nŠischt iessen. Faaschten ass eppes wat een och an aner grousse Relioune f‘nnt, an de Bah‡Õ’ Glawe gesŠit e grousse WŠert am Faaschten, an dat als eng Disziplin fir dÕSŽil. Et ass eng ZŠit vu geeschteger Virbereedung an Erneiereung fir dÕAktivitŽite vum neie Joer. Faaschten ass de Bah‡Õ’ Schr‘ften no eng Flicht fir all Bah‡Õ’. Awer Fraen dŽi schwanger sinn oder dŽi nieren, eeler Leit, krank Leit, Leit dŽi reesen, Leit dŽi kierperlech schwŽier schaffen a Kanner ‘nner fofzŽng Joer, brauchen net ze faaschten.125
Et liest een och an de Bah‡Õ’ Schr‘ften dass dÕFaaschte ganz gutt ass net n‘mme fir de Geescht mee och fir de Kierper an dass Bah‡'u'll‡h sŽcher net eppes gŽif virschreiwe wat der Gesondheet schuede gŽing.126
D‘st Joer fŠllt Naw-Ruz, dÕBah‡Õ’ neit Joer op de MŽindeg, 21ste MŠerz. Zu L‘tzebuerg ass eng Feier op nationalem Plang, Samschdes owes, den 20te MŠerz, zu PŽiteng am Haus vun der Kultur A Rousen op der Maarktplaz. De Programm fŠnkt owes um 6 Auer un, mat engem meditativen Deel mat Musek a Gebieder. Duerno g‘tt et zÕiesse mat engem musikaleschen Deel wou gedanzt g‘tt.

255 DÕFrŽijoer
Sendung 255, 18ten an 19te MŠerz 2005. DÕFrŽijoer fŠnkt den 21te MŠerz un. Deen Dag wou dÕNuecht sou laang oder sou kuerz ass wŽi den Dag. DÕFrŽijoer ass eng interessant ZŠit, souwuel an eiser materieller Welt wŽi och an der geeschteger Welt. DÕBild vum FrŽijor f‘nnt een a ville Passagen an de Bah‡'’ Schr‘ften. Hei eng kleng Selektioun:
ÇÊDÕBedeitung vum Žiwege Liewen ass dÕGeschenk vum hellege Geescht, sou wŽi dÕBlumm dÕGeschenk vun der JoreszŠit, der Loft an der FrŽijorsloft kritt. Beuecht gutt, dass d‘s Blumm ursprŽnglech e Liewe wŽi dÕMineral hatÊ; awer duerch dÕKomme vum FrŽijor, duerch dÕGeschenker vun de FrŽijorswollŽken an der WŠermt vun der stralender Sonn ass si zu engem anere Liewe komm, engem Liewe vu grŽisster Fr‘schheet a Feinheet an hŽchstem Geroch. Dat Žischt Liewe vun der Blumm ass am Verglach zu hirem zweete Liewen den Doud. Dat bedeit dass dÕLiewe vun KinnekrŠich dÕLiewe vum Geescht ass, dat heescht Žiwegt Liewen, an dass et frŠi ass vum Raum, sou wŽi de m‘nschleche Geescht, dee keng Plaz huet. Well wann een de m‘nschleche Kierper ‘nnersicht, f‘nnt ee keng besonnesch Plaz fir de Geescht, well et ni esou eng goufÊ; en ass onkierperlech. Seng Verbindung mam Kierper ass wŽi dŽi vun der Sonn mat d‘sem Spigel. DÕSonn ass net de Spigel, awer si steet a Verbindung mat him.ÊÈ127
Am Buch BeŠntwert Froen schreift 'Abdu'l-Bah‡ iwwer dŽi fenn‘f Stufe vum Geescht. Do ass dŽi vun der Planz, dŽi vum DŽier, dŽi vum M‘nsch, dŽi vum Glawen, an dŽi vum hellege Geescht. ãHien ass de Verm‘ttler t‘schent Gott a Senge Geschšpfen. Hie glŠicht dem Spigel, deen der Sonn zougedrŽint ass. WŽi dee renge Spigel Liicht vun der Sonn kritt an d‘se Segen anere weiderg‘tt, so ass den Hellege Geescht de Verm‘ttler vum hellege Liicht vun der Sonn vun der Wourecht, dat hien de gehellegte Wiesen (also de Gottesoffenbarer, de Reliounsst‘fter) weiderreecht. Hien ass mat alle g‘ttleche Vollkommenheete ger‘scht. All KŽier wann Hien erschŽngt, g‘tt dÕWelt ernŽiert an en neien Zyklus g‘tt gegr‘nnt. De Kierper vun der m‘nschlecher Welt deet en neit Kleed un. Et kann een e mam FrŽijor verglŠichen; all KŽier wann et (dÕFrŽijor) k‘nnt, geet dÕWelt vun engem Zoustand zum aneren iwwer. Wann dÕFrŽijorszŠit k‘nnt, g‘tt dŽi donkel €erd, ginn dÕFelder an dÕSteppe grŽng a si blŽien, an all Zorte vu Blummen a sŽissrichend Kreider wuessen; dÕBeem krŽien en neit Liewen an nei Friichten kommen an en neien Zyklus g‘tt gegr‘nnt. Sou ass (och) dÕErschŽnge vum Hellege Geescht. Wann ‘mmer Hien erschŽngt, g‘tt Hien de m‘nschleche RealitŽiten en neie Geescht: Hien erneiert dÕWelt vun der Existenz an e luewenswŠert Kleed, verdreift dÕDŠischtert vun der Onw‘ssenheet an deed dÕLiicht vun de Vollkommenheete schŽngen. Duerch d‘s Kraaft huet Christus sŠin ZŠitalter nei gestallt; mat ganz neiem Liewen a grŽisster Fr‘schheet huet dat himmlescht FrŽijor sŠin Zelt an der m‘nschlecher Welt opgeriicht, É
Genee sou huet dÕErschŽnge vu Bah‡'u'll‡h engem neie FrŽijor geglach,É Duerch dÕKraaft vum Hellege Geescht huet Hien dÕSŽile belieft an en neit ZŠitalter gegr‘nnt.128
Dat hŽchste Bah‡Õ’ Gremium schreift dass ãdŽi rieseg KrŠften dŽi an der dŽifster WierklechkeetÒ vum Bah‡Õ’ Glawe ãverbuerge leien, all Dag en neien Afloss op dÕganz Welt ausŸben an dass si mat ‘mmer mŽi enger grousser StŠerkt liichten. É Duerch dÕBemŽiunge vu sengen UnhŠnger, fŠnken dÕLŽiere vum Glawern un, an der Welt É Fouss ze faassen. É Si weisen ‘mmer mŽi dÕMuecht, dÕProblemer dŽi virun der M‘nschheet leien, ze lŽisen.Ò Si fuere weider a verglŠichen de Bah‡Õ’ Glawe mat engem Bam, ãdee fest am Buede verwuerzelt ass, an deem seng €scht a Sprassen zum Himmel zou wuessen. All dat ass mŽiglech duerch dÕWiesselwierkung an dÕZesummenaarbecht vun zwou mŠchtege ÉKrŠften, dŽi am Eeklang mam Gottes W‘lle glŠichzŠiteg wierken. Si ermŽiglechen dem É Bam ze wuessen É fir dass en zur festgeluechten ZŠit der M‘nschheet seng erliese Friichten ubidde kann. Eng vun de É KrŠfte vun d‘sem geeschtege FrŽijor ass vun der Natur hir stiermesch an opwullend, si veruersaacht Bl‘tz an Donner, vill Wand, stiermesche Reen a rŠissend Fluten. Dat awer mŽcht dÕUebstgŠert an dÕFelder grŽng a fruuchtbar. DŽi aner Kraaft ass dŽi am É Som verbuergen É FŠegkeet vum Wuesstum. É DÕNoutwendegkeet dŽi dÕSot wuesse lŽisst. DÕStrale vun der Sonn vun der Wourecht an dÕDr‘pse vun der WollŽk vun der Gnod h‘llefen him ze wuessen an e krŠftegen a fruuchtdroende Bam ze ginn. É Den allgemenge g‘ttleche Plang, deen dÕM‘nschheet zur geeschteger RŠif fŽiert, ass net an eiser Hand, É a seng Verwierklechung hŠnkt vum W‘lle Gottes of.Ò129

256 Buchvirstellung: La foi bah‡Õ’e, LՎmergence dÕune religion mondiale
The Bah‡Õ’ Faith, The emerging global religion. Sendung 256, 25ten an 26te MŠerz 2005. LŽif Radio Ara Nolauschterer. W‘llkomm bei eiser 256ster Bah‡Õ’ Emissioun hei um Radio Ara, direkt beim Palais an der Stad. Haut w‘ll ech Iech dŽi nei Editioun vun engem Buch virstellen: De Bah‡Õ’ Glawen. Eng Weltrelioun dŽi sech lues a lues weist. The Bah‡Õ’ Faith, The emerging global religion, La foi bah‡Õ’e, LՎmergence dÕune religion mondiale.
Et ass eng AfŽierung an de Bah‡Õ’ Glawen mat bal 250 SŠiten, an dÕGeschicht, dÕLŽieren, dÕadministrativ Struktur an dÕGemengeliwe vum Bah‡Õ’ Glawen, dŽi jŽnkst an eng vun deene onofhŠngeg Weltreliounen, dŽi am sŽierste wiisst. DÕAuteure sinn de William Hatcher, Mathematiksprofesser, Philosof an ErzŽier op der Uni zu Quebec a Kanada, an den Douglas Martin, dee seng Studien a Business Administration a Geschicht gemaach huet, an dee laang ZŠit Generaldirekter vun der internationaler Bah‡Õ’ Gemeng war.
DÕBuch weist de Wuesstum vum Glawen, ugefaangen an engem donklen Iran vum 19te Jorhonnert bis den heitegen Dag. De Glawen huet sech quasi iwwerall op der Welt verspreet, huet administrativ Institutiounen an 235 Natiounen an Territorien, an ‘mfaasst Gleeweger vu praktesch all kulturellem, sozialem a reliŽisem Hannergrond. DÕAuteure weisen, das d‘sen neie Glawen eng eegestŠnneg Relioun ass, dŽi sech ausschliesslech op dÕLŽiere vun hirem Begr‘nner basŽiert, Bah‡'u'll‡h.
DÕAuteure insistŽieren op dat wesentlecht Konzept vum Bah‡Õ’ Glawen Ð dÕEenheet vun der M‘nschheet Ð an op eng Weltuerdnung, dŽi sech lues a lues weist. Si ‘nnersichen dŽi grouss Palette vu Bah‡Õ’ LŽieren, sou wŽi dÕEenheet an de fortschr‘ttleche Charakter vun der Relioun, dÕEenheet vu W‘ssenschaft a Relioun, dÕGlŠichheet vu Mann a Frau, wirtschaftlech Gerechtegkeet, dat geeschtegt Fundament vum Liewen, Konzepter vun Offenbarung, Administratioun a Gesetzer, Institutioune vum Bah‡Õ’ Glawen an dÕDisziplinne vum deegleche Liewen.
D‘st Buch weist dem Lieser och wŽi dÕStudium vun den Originnen an de Wuesstum vum Bah‡Õ’ Glawen dem Student dee komparativ Relioune studŽiert, e wŠertvollt M‘ttel g‘tt, fir ze verstoen, wŽi eng Relioun entsteet, sech entwŽckelt a sech etablŽiert. De Bah‡Õ’ Glawen ass eng Relioun vun der NeizŠit a si weisen dass d‘se Glawen natierlech mŽi zougŠnglech ass fir ze studŽieren an ze verstoen wŽi mŽi al Reliounen. Si lee‘ WŠert drop, dass de Bah‡Õ’ Glawen en fait sou eng Etude encouragŽiert, well jo eng vun de LŽiere vun hirem Begr‘nner, Bah‡'u'll‡h seet, dass de grŽisste Cadeau dee Gott de M‘nsche gemaach huet, hire Verstand ass.
DÕAuteure kucken e b‘sse mŽi genee dÕHerausfuerderungen dŽi den drametesche Wuesstum vun d‘ser jonker Relioun matsechbrŽngen. Si ‘nnersichen dÕVerfollegunge vun den iranesche Bah‡Õ’, am Kontext vun de Bah‡Õ’ an der muslemescher Shiite Geschicht. DÕAuteure weisen drop hin, wŽi de Bah‡Õ’ Glawen e Sujet ass, deen dŽi dŽifst Iwwerzeegunge vu ‘m dŽi f‘nnef Millioune Leit ausmŽcht, Iwwerzeegungen, dŽi dŽi wichtegst Entscheedungen am m‘nschleche Liewen ausmaachen, a fir dŽi dausende vu Bah‡Õ’ Verfollegung an Doud akzeptŽiert hunn an haut nach akezptŽieren. SouwŠit zu d‘ser neier Editioun vum Buch: La foi bah‡Õ’e, LՎmergence dÕune religion mondiale Ð The Bah‡Õ’ Faith, The emerging global religion.
Dir fannt eng Onmass vu Bicher elo och am dŠitsche Bah‡Õ’ Verlag, ‘nnert www.bahai.de

257 Naturkatastrofen als Appell fir zÕerwŠchen
Sendung 257, 1ten an 2ten Abr‘ll 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer, dŽi grouss VerwŸstung an ZerstŽierung, veruersaacht viru kuerzem bei den €erdbiewen an den Tsunamien am indeschen Ozean, hu vill vun eis zum Iwwerlee‘ bruecht. Sou muncher ee freet sech: Gi mir sou mat eisem PlanŽit ‘m wŽi mir eigentlech sollen? Hei e puer Gedanken zu d‘ser Fro vun engem Bah‡Õ’ aus Indien, Vizepresident vum Nationale Rot an Indien. SŠin Artikel fannt dir och um Internet op englesch ‘nnert Times of India mam Titel: The speaking tree: Natural Calamity ass Wake-up-Call.
Uechter dÕWelt bemŽie sech Regierungen, Leit an Organisatioune fir deene Betraffenen Erliichterung an H‘llef ze brŽngen. TraditiounsgemŽis goufen extra Gebieder a ville CommuautŽiten gemaach, fir dÕNatur praktesch ze berouegen, speziell an deene Regiounen, dŽi dacks Erdbiewen an Iwwerschwemmungen hunn. Naturkatastrofen goufen ‘mmer als e Wierk vu Gott gesinn, dee vlŠicht eng kosmesch Roserei oder eng Onzefriddenheet ausdrŽckt. Haut ass dat anescht. DÕVernonft g‘tt virun de Glawe gestallt a mir siche lŽiwer no logeschen Explikatiounen dŽi op enger w‘ssenschaftlecher Recherche basŽieren. Trotzdeem schued et awer net fir sech e b‘ssen ZŠit ze huele fir doriwwer nozedenken, wŽi eng Relatioun mir mat eiser èmwelt hunn.
DÕBah‡Õ’ Gemeng gesŠit dÕNatur als en eenheetlecht System. An deem System sinn all Liewewiesen matenee verbonnen, sief dat dÕPlanzen, dÕDŽieren oder dÕMikroben. Zesummenaarbecht a ReziprozitŽit ginn als wesentlech Attributer vun der Koexistenz an der Natur ugesinn. Changement ass natierlech a kontinuŽierlech an all Liewen. Awer turbulent a mŠchteg Changementer, veruersaacht duerch eis eege Gurmangzegkeet, eist oniwwerluecht Verhalen, an eise brutale Konsumverbrauch ginn der Natur keng ZŠit sech zÕadaptŽieren, sech unzepassen. DÕBah‡Õ’ Schr‘ften illustrŽieren dÕKonzept dass alles an der Natur matenee verbonnen ass. ãÉDŽi onendlech Phenomener vun der Kreatioun si genee sou ofhŠngeg, genee sou an enger WiesselbezŽiung wŽi dÕVerbindungsstŽcker vun enger Ketten. Wa verschidde StŽcker raschteg ginn, briechen si, an dat duerch KrŠften, dŽi mir net gesinn. D‘s VerbindungsstŽcker ginn duerch nei a besser StŽcker ersat. Sou ginn et verschidde kolossal, rieseg Evenementer dŽi an eiser Welt virkommen. Si si vun ZŠit zu ZŠit noutwenneg.Ò130
Et ass seelen dass mir ZŠit fannen oder dass mir eis dofir interessŽieren, wŠertvoll Lektiounen aus esou Katastrofen ze lŽieren. Wa mir eis n‘mme heiansdo k‘nnten dorunner er‘nneren, dass eist Liewen hei op der €erd ze verglŠichen ass mat enger Well am Mier, dŽi amgaang ass, ze schw‘llen a mŽi grouss ze ginn. DÕLiewen ass net anescht wŽi eng Abildung, eng Illusioun, eng Fata Morgana. Wa mir eis dees bewosst sinn, drŽine mir eis vlŠicht e b‘sse mŽi dacks eisem Sch‘pfer zou, fir Hien ‘m Schutz ze froen. ãAss et net am Gedenke un deen, deen eis erschaf huet, dass eis HŠerzer a SŽcherheet sinn?Ò
Gott huet dem M‘nsch Intelligenz ginn, fir op seng eegen Aart opzepassen. Krise sollten eis net an e Vakuum geheien. Vill mŽi sollte si eis dozou fŽieren zÕerwŠchen. Et soll eise Wake-up call sinn. DÕKrise sollten eis ureegen ze handelen, ze agŽieren. Well grouss Changementer musse gemaach ginn. An enger Welt wou dÕèmwelt an dÕTechnologie sech mat grousser Vitesse entwŽcklen, sinn onvermeidbar weltwŠit Changementer an den Institutiounen nŽideg. DÕHaapterausfuerderung ass dŽi, e Fundament vu gedeelte Valeuren, WŠerter ‘nnert den Natiounen ze schafen. WŠerter dŽi staark genuch sinn, fir en Zesummenhang ze sŽcheren a WŠerter dŽi mŽi staark si wŽi dŽi negativ an zerstŽierend Tendenzen an eiser heiteger Gesellschaft. DŽi wierklech Gefor lŠit an der PassivitŽit, well ee fŠert eppes ze Šnneren, oder well een dÕGefill huet ouni H‘llef ze sinn, virun der KomplexitŽit vun de Situatiounen a Problemer, virun deene mir am Moment stinn.
Anstatt der Muecht nozelafen, sollten dÕRegierunge sech als Partner zesummendoe fir eng vereente Welt opzebauen an dat mat engem S‘nn fir global Verantwortung. Mat neie WŠerter an Astellungen dŽi sech geŠnnert hunn, k‘nne mir mŽi s‘nnvoll liewen. Wa mir besser k‘nnen ee mat deem aneren ‘mgoen, krŽie mir eng mŽi grouss Zesummenaarbecht a manner Konflikt. Amplaz n‘mmen un eis selwer ze denken, hu mir mŽi ZŠit fir gŠr ze hunn, generŽis ze sinn, ze verzeien, deem aneren ze vertrauen, mŽi disziplinŽiert ze sinn a mŽi zefridden ze sinn.

258 De Poopst ass gestuerwen
Sendung 258, 8ten an 9ten Abr‘ll 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer. Fir dŽi rŽimesch kathoulesch Kierch war de Poopst de Vetrieder vu Gott hei op der Welt. DÕBah‡Õ’ Gemeng vu L‘tzebuerg g‘tt all de Chr‘schten hiert BŠileed, am W‘ssen an am Glawen doranner, dass dÕSŽil no d‘sem Liewen an aner Welte weiderlieft. Hei e puer Iwwerleeungen zum Poopst an dem Amt selwer; dÕRelatioun vun de PŠpst am Bah‡Õ’ Glawen an dÕRoll dŽi si an der Geschicht gespillt hunn.
D‘se Poopst war sŽcher bemŽit, den Dialog t‘schent de Reliounen zÕencouragŽieren. Sou hunn zum Beispill Bah‡Õ’ Vertrieder u Manifestatiounen an der Vatikanstad an zu Nei Delhi partizipŽiert, Manifestatiounen dŽi vun der rŽimesch kathoulescher Kierch organisŽiert goufen. Bei enger zweeter KŽier war dÕBah‡Õ’ Beroderin Zena Sorabjee eng vun de Vertriederinne vu Reliounen, dŽi a PrŠsenz vum Poopst Johannes Paul II an der Versammlung geschwat hunn.131
D‘se Poopst huet bei enger Rezeptioun zu Burundi an Afrika, dÕBah‡Õ’ besonnesch ernimmt, an och eng offiziell Opzielung vum Bah‡Õ’ Glawen als eng vun de Reliounen dŽi an Tuvalu vertruede sinn.132
Bah‡'u'll‡h, deen an der ZŠit vum Poopst Pius IX gelieft huet, adressŽiert sech un all dŽi grouss Herrscher vun der ZŠit. Dem Poopst Pius IX schreift hien 1867 vun Adrianopel aus, dass seng nei Offenbarung dŽi g‘ttlech Reformatioun ass, den Dag vun der Rekolt.133 D‘se Poopst war Poopst vun 1846 bis 1878. Bah‡'u'll‡h sŠi BrŽif un de Poopst ass en eeschten, lŽiwen Opruff un dÕChr‘schten, dass si den heitegen Tag vu Gott erkennen, sech opmaache fir sŠi Liicht, hirem Herr entgŽintkommen an a Sengem Numm dÕKinnekrŠich betrieden. Si wiren zum Liicht erschaf, Hie wŽilt net, dass si an der DŠischtert bleiwen. Christus hŠtt dÕWelt duerch Seng LŽift a SŠi Geescht duerchdrŠngt, fir dass si un deem Dag kŽinten dÕLiewen aus der Hand vum BaarmhŠerzegen empfŠnken. D‘st wier dÕKomme vum Papp, vun deem Jesaja geschwat huet, an dŽi duerch hie manifestŽiert LŽier wier dat, wat Christus nach zrŽckgehalen huet, wŽi Hie gesot huet: ã Ech hŠtt iech nach vill ze soen, awer dir k‘nnt et elo nach net erdroen.Ò Bah‡'u'll‡h fuerdert de Poopst op, dÕCoupe vum Liewen ze huelen, dorauser ze drŽnken an dÕCoupe all deenen zÕoffrŽiren, ãdŽi sech Him an der M‘tt vun de V‘lker vun all Glawen zoudrŽinen.Ò134
Wann een dŽi lescht Halschent vum 19te Jorhonnert e b‘ssen ‘nnert dÕLupp h‘llt, gesŠit een, dass Glanz a Pracht deemools dŽi gewalteg Muecht ausgemaach hunn, dŽi dÕHerrscher, am allgemengen op eng autokratesch Aart a Weis, iwwer de grŽissten Deel vun der Welt ausgeŸbt hunn. Bah‡'u'll‡h, deen aus sengem Gebuertsland Persien wŽinst Senge reliŽise LŽiere verbannt gouf, war de PrisonŽier vum tyranneschen a mŠchtege Sultan vum ottomanesche RŠich. An d‘ser Situatioun huet Hie sech un dÕHerrscher vun der Welt geriicht. Och wa Seng BrŽiwer un eenzel Kinneken an de Poopst iwwerreecht goufen, si si entweder bewosst iwwersinn oder zrŽckgewise ginn, seng Rotschlei a Warnunge bloufen onbeuecht, an an engem Fall gouf deen, deen de BrŽif bruecht huet, grausam gefoltert and doutgemaach.135
Bah‡'u'll‡h koum zu der Erkenntnis, dass dÕWelt der Gnod vu sou engen Herrscher ausgeliwwert war, voll vun Arroganz, dŽi hiren eegene wierkleche Virdeel net mŽi kloer k‘nne gesinn. Hien erklŠert: ãDÕOnzefriddenheet, dŽi dŽi m‘nschlech Rass splŽckt a pŽngegt, h‘lt all Dag zou. DÕZeeche vun der SchwŠcht an dem Chaos sinn haut zÕerkennen, well dŽi momentan Uerdnung schappeg an onvollkommen erschŽngt.Ò Och wann Hien an dŠischtere Faarwen d‘s ãg‘ttlech ZichtegungÒ gemoolt huet, dŽi iwwer dŽi meescht vun deenen Herrcher komme gŽif an dÕV‘lker vun der Welt zerstŽierech iwwerwŠltege gŽif, huet Bah‡'u'll‡h awer keen Zweiwel um Resultat gelooss. ãGeschw‘nn,Ò so huet Hien erklŠert, ãg‘tt dŽi heiteg Uerdnung opgerullt an eng nei g‘tt an hirer Plaz ausgefaalt.Ò É D‘st Oprulle vun der aler Weltuerdnung ass eng deeglech Tatsaach vun der M‘nschheet ginn, an et kann ee keen Enn dovunner gesinn. 136
De KŠr vun der Weltuerdnung vu Bah‡'u'll‡h ass dÕEenheet vun der m‘nschlecher Rass. Bah‡'u'll‡h schreift: ãDe wesentleche Grond vum Glawe Gottes a Senger Relioun ass deen, dÕm‘nschlech Rass ze schŸtzen an hir Eenheet ze f‘rderen ÉÒ Hie waarnt eis: ãDÕWuelergoe vun der M‘nschheet, hire Fridden an hir SŽcherheet sinn onerreechbar, wann net, an Žier net hir Eenheet fest begr‘nnt sinn.Ò D‘s Eenheet ze verwierklechen ass dŽi ausdrŽcklech Aufgab vu Bah‡'u'll‡h an dÕZil vun all Bah‡Õ’ AktivitŽit.137

259 E puer Froen iwwer dÕBah‡Õ’ Gemeng138
Sendung 259, 15ten an 16ten Abr‘ll 2005. LŽif Radio ARA Nolauschterer, an d‘ser 259ter Bah‡Õ’ Emissioun um Radio ARA kucke mir e b‘sse mŽi genee wien dann dÕBah‡Õ’ Gemeng ass? Wat dÕBah‡Õ’ Gemeng mŽcht? WŽi eng Kraaft dÕBah‡Õ’ Gemeng an der Welt ass a wŽi eng Kraaft si an Zukunft wŠert sinn.
DŽi Žischt €ntwert op dÕFro wŽi eng Gemeng mir sinn, ass dŽi, dass mir UnhŠnger vu Bah‡'u'll‡h sinn. Mir, dÕBah‡Õ’, deelen eise gemeinsame Glawen a mir sinn ee mat dem anere verbonnen duerch eis gemeinsam LŽift fir Bah‡'u'll‡h. Dofir ass e wesentlechen Aspekt vun eisem Gemeinschaftsliewen eis Fr‘ndschaft a LŽift ‘nnereneen. En aneren Aspekt vun der Bah‡Õ’ Gemeng ass ganz kloer dÕGebiet. Mir sinn eng KommunautŽit vu Leit dŽi zesummekommen fir eise Sch‘pfer ze luewen. A mir kommen zesumme fir eist VerstŠndnis vun de LŽiere vu Bah‡'u'll‡h ze deelen a fir eist W‘sse vu senger Offenbarung ze verdŽiwen. Do derbei k‘nnt dÕDimensioun vun den Institutiounen. Mir sinn eng Gemeng dŽi organisŽiert ass. Eis Institutioune k‘mmere sech ‘m dÕBestietnisser, organisŽiere Kanner- a Jugendklassen fir hir geeschteg ErzŽiung, probŽieren eis Differenzen ze lŽisen an ‘nnerst‘tzen eis an eise BemŽiungen an Harmonie mat de Gesetzer vun enger neier Uerdnung ze liewen. A wa mir stierwen, h‘lleft dÕGemeng eis, dass mir en Žierbaart Begriefnes krŽien; an et g‘tt un eis an de Gebieder geduecht.
Bah‡'u'll‡h huet eng weltwŠit Gemeng geschaf dŽi Leit mat esou verchidden Hannergr‘nn zesumme verb‘nnt, Leit dŽi sech eens sinn an hirem Verstoe vun enger Rei vu wesentleche Glawenspunkten. An dat a sech ass wierklech e Wonner. Et schŽngt nach mŽi erstaunlech wa mir un dŽi verfollegt Bah‡Õ’ Gemeng am Iran denken, an dŠr mir eis Wuerzelen hunn. Mee all dat wat elo opgezielt gouf, geet dat duer? Ass et dofir wou mir Bah‡Õ’ sinn? Natierlech kann een och nach soen, dass dÕBah‡Õ’ Gemeng sech an den DŽngscht vun der M‘nschheet asetzt. Mee et ass wichteg, d‘sen DŽngscht mŽi genee ze definŽieren, mŽi genee ze beschreiwen, d‘sen DŽngscht an e Kontext ze setzen. Wat ‘nnerscheet dÕBah‡Õ’ Gemeng vun anere Kongregatiounen dŽi mŽi oder wŽiniger dŽi selwecht Saache maache wŽi mir? Leit mat hŽigen Idealer, Leit dŽi sech asetze fir aneren ze h‘llefen? Natierlech ass dee wichtegste Punkt deen dÕBah‡Õ’ Gemeng definŽiert de Fait dass mir eng KommunautŽit sinn, geschaf duerch dÕKraaft vum BŸndnis, eng Alliance dŽi dÕSp‘tzt ass vun der Eenheet vun der M‘nschheet. DobŠi kommen nach dÕLŽiere vu Bah‡'u'll‡h fir eist Liewen an der Gemeng: Eis BemŽiunge fir Viruerteeler ofzeschafen, dÕTatsaach dass mir un dÕPrinzipp vun der Berodung gleewen, dass mir op sinn an tolerant. An dass dÕBah‡Õ’ administratiivt Uerder eenzegaarteg ass. Mir kŽinten och nach weiderfueren mat aner spezifeschen Eegeschaften, dŽi een am Bah‡Õ’ Glawe f‘nnt. Wat mir dann eigentlech maachen, ass natierlech dÕSchŽinheet vun de LŽiere luewen an hir Relevanz fir dÕLiewe vun der M‘nschheet. Dat ass eenzegaarteg. An awer, all d‘s Tatsaachen sinn n‘mmen deelweis eng €ntwert op dŽi Fro: WŽi eng Gemeng ass dÕBah‡Õ’ Gemeng dann? Mir fanne mŽi eng komplett €ntwert wa mir mŽi genee dÕKonzept vum DŽngscht ‘nnersichen.
DÕKonzept vum DŽngscht un der M‘nschheet, un der Gesellschaft kann ee sou verstoen, dass d‘sen DŽngscht net w‘llt heeschen, dass een eppes Šnnere w‘ll. SŽcher w‘llt ee sozial Konditioune verbesseren. All dŽi grouss H‘llefsorganisatiounen hunn dacks dÕGefill dass si e Feier lŠschen, mee dass et op enger anerer Plaz schon nees brennt. An da ginn et och Reformbewegungen, awer och si hunn net als Zil eng komplett RestrukturŽierung vun der Gesellschaft. Als Bah‡Õ’ gleewe mir wa Bah‡'u'll‡h seet: ãGlŠich g‘tt dŽi heiteg Uerdnung opgerullt, an eng nei Uerdnung k‘nnt an hir Plaz.Ò Dat heescht eng nei Weltuerdnung ass nŽideg. Dat heescht mir sinn eis bewosst dass eis Welt, elo wŽi se ass net an der Rei ass, och wa mir vlŠicht a relativem Komfort liewen. Tatsaach ass, dass ènnerdrŽckung grŽisstendeels dÕWelt regŽiert, dass Gurmangzegkeet eng Kraaft ass dŽi dÕLiewe vu Milliarde vu Leit ruinŽiert. An awer si mir keng revolutionŠr Bewegung am normale S‘nn. WŠhrend mir gleewen, dass dŽi heiteg Weltuerdnung voll a ganz futti ass, w‘lle mir nŠischt mat hirer ZerstŽierung ze dinn hunn. DÕBah‡Õ’ Gemeng ass eng Gemeng dŽi baut an net eng Gemeng dŽi zerstŽiert. Mir hu kee Gebrauch fir e Konzept vu Muecht, wou e puer dŽi aner dominŽieren oder manipulŽieren. Mir gleewen un dÕKraaft vun der Eenheet, dÕKraaft vu gudden a rengen Doten, dÕKraaft vum Žierlechen DŽngscht, ouni dobŠi u sŠin eegenen Interessi ze denken. Mir dŽngen den Interesse vun der M‘nschheet, der ganzer m‘nschlecher Rass a mir schaffen zesumme mat all Projet dat d‘sen Interessen dŽngt. Awer eist ènnerhuele befaasst sech domat, eng ganz nei Zivilisatioun ze bauen, eng Zivilisatioun wŽi dÕM‘nschheet sech nach ni eng virgestallt huet. An d‘s Kombinatioun vun Approche a Glawen ass wierklech revolutionŠr. Wann ee sech dÕBah‡Õ’ Gemeng esou virstellt, f‘nnt ee vill Passagen an de Bah‡Õ’ Schr‘ften, dŽi d‘se Prozess beschreiwen: ÒGeeschteg Eroberer, eng ArmŽi vu Liicht, dÕZaldote vum Liewen.Ó Fir all Bah‡Õ’ deen doriwwer nodenkt, eng wierklech Erausfuerderung!

260 Suerg ‘m eng weider Verfollegung vun de Bah‡Õ’ am Iran
Sendung 260, 22ten an 23ten Abr‘ll 2005. Berlin/Genf. Ð DŽi international Bah‡Õ’ Gemeng ass bestierzt an enttŠuscht, dass dÕUN M‘nscherechtskommissioun versot huet, eng Resolutioun zur M‘nscherechtslag am Iran och n‘mmen a Betruecht ze zŽien. Dat obscho sech dÕSituatioun am Land verschlechtert a besonnesch dÕVerfollegunge vun de Bah‡Õ’.
ãWann ee gesŠit wŽi dÕM‘nscherechtsverletzungen an der Bah‡Õ’ Gemeng am Iran zougeholl huet, kann et n‘mme schockŽieren, dass et der UN-M‘nscherechtskommissioun drŠi Joer laang hannereneen net gelongen ass, dŽi international Observatioun vun der M‘nscherechtslag zÕerneierenÒ, sot dÕBani Dugal, HaaptreprŠsentantin vun der Bah‡Õ’ International Community bei de Vereenten Natiounen.
ãAm leschte Joer goufen zwou bedeitend Helleg Plaze vun de Bah‡Õ’ zerstŽiert, de Bah‡Õ’ Jugendleche gouf den Zougank zu hŽigerer Bildung an zum Studium alt ‘rem eng KŽier verweigert, an erŽischt kierzlech waren dÕBah‡Õ’ an de Stiet Yazd an Teheran vun enger neier Well vun Iwwergr‘ff, Schikanen a Festname betraffÒ, sot dÕBani Dugal.
ãAll dat ass Bestanddeel vun engem Muster vu reliŽiser motivŽierter Verfollegung, ugest‘ft a guttgeheesch vun der iranescher Regierung, dŽi dÕlescht Joer virun enger dŠitlecher Veruerteelung vun hiren Handlunge bei der internationaler Staategemeinschaft stoungÒ, sot dÕMadame Dugal.
ãMir si ganz enttŠuscht dass dÕM‘nscherechtskommissioun keen Erfolleg hat. Leider hu Staaten, dŽi an der Vergaangenheet Resolutioune bruecht hunn an domat eng international Observatioun vum Iran ermŽiglecht hunn, sech an d‘sem Joer nees zrŽckgezunn.Ò sot dÕMadame Dugal.
DÕDiane AlaÕi, Vertriederi vun der BIC am S‘tz vun de Vereenten Natiounen zu Genf, huet den 23te MŠerz virun der M‘nscherechtskommissioun gesot: ãZ‘nter drŠi Joer ass dÕKommissioun net amstand, eng Iran-Resolutioun ze huelen, wŠhrend deem sech dÕSituatioun am Land lues awer sŽcher verschlechtert huet. An elo, an de leschte MŽint hu mir den Androck, dass et e RŽckfall an dÕZŠit vu virun 20 Joer g‘tt, wou mir gewalttŠteg Ugr‘ff op dÕBah‡Õ’ Gemeng am Iran erlieft hunn.Ò sot DÕMadame AlaÕi weider.
ãDee schl‘mmsten Ausbroch gouf et an der Stad Yazd, wo e puer Bah‡Õ’ an hiren Haiser ugegraff a m‘sshandelt goufen. DÕGeschŠft vun engem Bah‡Õ’ gouf a Brand gesat, aner Bah‡Õ’ goufen intimidŽiert a menacŽiert. Duerno gouf et eng Rei vun Arrestatiounen a kuerzzŠitegen InhaftŽierungen. De KierfŽcht vun de Bah‡Õ’ a Yazd gouf muttw‘lleg zerstŽiert, an deems Gefierer iwwer dÕGriewer gefuer sinn, GrafstŽng goufe futti gemaach an dŽi stierflech Iwwerreschter ausgegruewen a verstreet.Ò DÕDiane AlaÕi huet och gesot, dass am MŠerz zu Teheran Agente vum iraneschen GeheimdŽngscht dÕWunnenge vun e puer Bah‡Õ’ gestiermt hunn a Stonnen domat verbruecht hunn, dÕWunnengen ze duerchwullen, Žier si dÕEegentum vun de Bah‡Õ’ matgeholl hunn a si inhaftŽiert hunn.
ãF‘nnef Bah‡Õ’ goufen eleng am MŠerz inhaftŽiertÒ, sot dÕDiane AlaÕi. ãZwee vun hinne goufe schliesslech op Kautioun frŠigelooss, awer dÕFamill an dÕGemeng w‘ssen net wou dŽi aner inhaftŽiert sinn. Zwee aner Bah‡Õ’, dŽi festgeholl goufen, well si just Kopi‘ vun engem opene BrŽif, an dat an engem hŽiflechen Toun, vun den iranesche Bah‡Õ’ fir de PrŠsident Khatami weiderginn hunn, kruten dÕHŽchststrof fir d‘st sougenannte Verbriechen.Ò ãAn engem anere Fall goufen dÕHaiser an dÕGrondstŽcker vu sechs Bah‡Õ’-Famille konfiskŽiert an hinnen esou hir eenzeg Liewensgrondlag gehollÒ, sot dÕMadame AlaÕi.
T‘schent 1978 an 1998 huet dÕiranesch Regierung mŽi wŽi 200 Bah‡Õ’ hiriichte gelooss. Honnerte goufen inhaftŽiert an zŽngdausende Bah‡Õ’ hunn hir Aarbechtsplaze verluer, hiren Usproch op eng Pensioun, hir GeschŠfter a StudiemŽiglechkeeten. Op Grond vun intensivem internationalem Drock, virun allem duerch Resolutioune vun der UN-M‘nscherechtskommissioun bis zum Joer 2002, huet dÕiranesch Regierung dÕHiriichtungen agestallt an huet dÕZuel vun den inhaftŽierte Bah‡Õ’ staark reduzŽiert.
Obschonn dÕiranesch Regierung dŽi schwŽierst Forme vun direkter Gewalt a M‘nscherechtsverletzung un eenzelne Membere vun der Bah‡Õ’ Gemeng gestoppt huet, huet si weidergemaach mat hirer Verfollegungskampagne, an dat besonnesch duerch sozial a wirtschaftlech Restriktiounen. Zil ass dŽi allmŠhlech Erwiegung vun enger reliŽiser Gemeinschaft an hirer TotalitŽit.

261 Honnert Joer dŠitsch Bah‡Õ’ Gemeng
Sendung 261, 29ten an 30ten Abr‘ll 2005. DŽi dŠitsch Bah‡Õ’-Gemeng feiert d‘st Joer hiert honnertjŠregt JubilŠum. Schonn 1905 koum den Žischte Bah‡Õ’ an DŠitschland an eng lieweg Gemeng huet sech sŽier entwŽckelt. En Empfang am EuropŠesche Bah‡Õ’-Haus vun der Andacht zu Hofheim am Taunus d‘ser Deeg ass den Optakt fir eng ganz Rei vu JubilŠumsfeieren, dŽi et an den nŠchste MŽint wŠerte ginn. HŽichpunkt vun de Feierlechkeeten ass den 10te September eng Festveranstaltung vun der ganzer dŠitscher Bah‡Õ’ Gemeng zu Stuttgart.
Do, zu Stuttgart huet dŽi dŠitsch Bah‡Õ’ Gemeng virun 100 Joer ugefaangen, wŽi den Dr. Edwin Fisher aus Amerika a seng schwŠbesch Heemecht zrŽckkoum an eng ZŠnndoktesch Praxis opgemaach huet. Den zweete Weltkrich war natierlech e RŽckschlag. Mam Nationalsozialismus gouf en ‘ffentlecht Optrieden ‘mmer mŽi schwŽier. Dat war doduerch, dass am Bah‡Õ’ Glawen dÕGedanke vun der V‘lkerverstŠnnegung fest verankert sinn, an och wŽint de kosmopoliteschen an antirassistesche LŽiere. Duerch e Sondererlass vum Himmler gouf de Bah‡Õ’ Glawen a seng Institutioune verbueden. All Gemenge goufen 1937 opgelŽist, all Eegentum an dŽi ganz Literatur konfiskŽiert. Obwuel dÕBah‡Õ’ kee Widderstand geleescht hunn, koum et zu Verhaftungen, Prozesser, a vereenzelt och zu KZ-Haft. Nom Krich huet dŽi dŠitsch Bah‡Õ’-Gemeng sech nees nei etablŽiert. Geschw‘nn gouf et a ville Stiet GemengenaktivitŽiten. Schonn 1950 gouf et Bah‡Õ’ an ongefŽier 65 Uertschaften an der Bundesrepublik. Mat der Bildung vun der DDR war do eng frŠi ReliounsausŸbung onmŽiglech an dÕGemeng am ‘stlechen Deel vun DŠitschland war bis zum Fale vun der Mauer verbueden. DÕPrŠsenz vun der Bah‡Õ’-Gemeng gouf besonnesch ‘nnerstrach duerch dÕAweiung 1964 vum Haus vun der Andacht bei Frankfurt. Et ass dat eenzegt vu senger Aart an Europa an huet zu enger Plaz vun Andacht a Meditatioun entwŽckelt, zu engem UnzŽiungspunkt fir jiddereen. 1987 gouf dÕBah‡Õ’-Haus vun der Andacht vum Land Hessen zum Kulturdenkmal erklŠert.
Bah‡Õ’ sinn haut an zirka 900 Uertschaften an DŠitschland vertrueden. Si engagŽiere sech lokal an national an enger Rei vun Themen, ‘nnert anneren am interreliŽisen Dialog, fir Integratioun a soziale Zesummenhalt, GeschlechterglŠichstellung, nohalteg EntwŽcklung oder M‘nscherechtsbildung. DÕWierken an der Gesellschaft an dÕEntwŽcklung vum Gemengeliewen gi fir dÕBah‡Õ’ Hand an Hand. Sou sinn Andachtsversammlungen, Klasse fir dÕWŠerteerzŽiung vu Kanner a Studiekreeser zu geeschteg reliŽisen Theme grondsetzlech op fir jiddereen, Bah‡Õ’ oder net. Bei allen drŠi AktivitŽiten geet et dr‘m, dŽi persŽinlech LiewensfŽierung mŽi staark u geeschteg WŠerter zÕorientŽieren a sech an den DŽngscht an der Gesellschaft ze stellen.
An DŠitschland wŽi och an aner LŠnner hunn dÕBah‡Õ’ sech och mat Stellungnahmen zur LŽisung gesellschaftlecher Probemer un EntscheedungsdrŽier a PersŽinlechkeete vum ‘ffentleche Liewe geriicht. Zum Beispill 1986 mat enger ErklŠrung zum Fridden, 1998 mam Statement Integratioun als Erausfuerderung a Chance oder zulescht 2002 mat engem Opruff zur Iwwerwannung vu Viruerteeler un dÕReprŠsentante vun de Reliounen. Bah‡Õ’ sinn opgeruff, mat de Gleewege vun alle Reliounen an ãhŠerzlecher Verbonnenheet an EenheetÒ an ãam Geescht vum Wuelw‘llen an der BridderlechkeetÒ ze verkŽieren. Gerad den interreliŽisen Dialog huet de Bah‡Õ’ an DŠitschland vill Gelee‘nheete ginn, Vertrieder vu Reliounen a Kiirchen ze begŽinen, ‘nner aneren um Ronnen D‘sch vun de Reliounen an DŠitschland.
DÕAarbecht vun de Bah‡Õ’ f‘nnt hir Inspiratioun aus de Schr‘fte vu Bah‡'u'll‡h (1817-1892), dem Begr‘nner vun der Bah‡Õ’ Relioun. E groussen Deel vu Senge Schr‘fte ass op dŠitsch iwwersat. E wesentlecht Prinzip ass dobŠi dŽi gemeinsam Berodung. Dor‘nner verstinn dÕBah‡Õ’ e Prozess wou dÕEntscheedung kollektiv fonnt g‘tt; e Prozess dee fir den Erfolleg vun de gemeinschaftleche BemŽiungen onentbierlech ass. D‘s Berodungskultur g‘tt am Gemengeliewe vun de Bah‡Õ’ bewosst geflegt an entwŽckelt. A si g‘tt als Modell offrŽiert fir Entscheedungsprozesser op alle gesellschaftlechen Ebenen.

262 Pilgerrees am Hellege Land
Sendung 262, 13ten a 14te Mee 2005. LŽif Radio Ara Nolauschterer, w‘llkomm bei eiser 262ter Bah‡Õ’ Emissioun hei um Radio ARA. Meng Fra an ech hate viru kuerzem eng wonnerbar Gelee‘nheet eng organisŽiert Bah‡Õ’ Pilgerrees ze maachen. Eng Pilgerrees vun nŽng Deeg an Israel, dÕHellegt Land fir dÕJudden, dÕChr‘schten, dÕMusulmaner an dÕBah‡Õ’. Am hellege Land sinn et zwou Stied, Haifa um Bierg Karmel an dŽi frŽier Festungsstad Akko, dŽi am Bah‡Õ’ Glawe vu grousser Bedeitung sinn. A wat eng Chance mir hunn, zŠitlech gesinn esou no ze sinn, bei engem Begr‘nner vun engem Glawen, deen eis Welt changŽiert. Knapps 150 Joer, zu enger ZŠit wou dŽi industriell Revolutioun ugefaang huet, wou dŽi Žischt Fotoe gemaach goufen a wou den Telefon erfonnt gouf. Et ass scho bemierkenswŠert ze gesinn, dass mat d‘ser neier Relioun, dem Bah‡Õ’ Glawen, dass zur glŠicher ZŠit wou de Bah‡Õ’ Glawen entsteet, dass vun deem ZŠitpunkt un de materielle Fortschr‘tt immens zouh‘lt, dass dÕW‘ssenschaften ongeheiere Progrs maachen. An d‘s Pilgerrees erlaabt eis an de Fousspuere vun der Geschicht ze tr‘ppelen, Plazen ze gesinn, Z‘mmeren ze besiche, wou Evenementer geschitt sinn, dŽi en Afloss op eist heitegt Liewen hunn. Ech denken do zum Beispill un dat Z‘mmer dat mir besiche konnte, wou Bah‡'u'll‡h sŠi Buch vun de Gesetzer offenbaart huet, zu Akko, an engem Haus mat Vue sur mer, wat haut fir dÕBah‡Õ’ vun der Welt en Deel vun hirer Pilgerrees ass.
Fir sou eng Pilgerrees ze maachen, mŽcht een eng Demande zu Haifa. DÕDemande ass grouss an esou kann ee mat f‘nnef Joer rechnen, Žier een eng €ntwert kritt. Da kritt een e puer Datumer, wou e wiele kann. An dann huet een ZŠit sech op seng Pilgerrees virzebereeden. Fir vill Bah‡Õ’ ass et eng eemoleg Gelee‘nheet sŠi Glawe besser kennenzelŽieren. Et muss ee bedenken, dass sou eng Rees muss finanzŽiert ginn an dass Leit vu ganz wŠit kommen. An eisem Pilgergrupp hate mir Leit aus Kanada, Amerika, Rwanda, SŸdafrika an den Iles Maurices, fir der n‘mmen e puer ze nennen. Bei der Invitatioun fir dÕPilgerrees f‘nnt een och ganz praktesch Informatiounen, besonnesch och fir Leit, dŽi vlŠicht nach ni eng grŽisser Rees an dÕAusland gemaach hunn.
Wann een da bis do ass, zu Haifa, fir sech anzeschreiwen, kritt een ‘nnert aneren och e klengt Bichelchen, wat als Guide dŽngt. Do liest een an der AfŽierung dass ãheilige StŠtte É gewiss Zentren der Ausgiessung gšttlicher Gnade sind, denn beim Betreten der erleuchteten Orte, die physich wie auch geistig mit MŠrtyrern und heiligen Seelen in Verbindung gebracht werden, wird eines jedes Herz von tiefer Empfindsamkeit durchstršmt.Ò
ãDÕBah‡Õ’ Weltzentrum ass rŠich u Plazen, dŽi an enker BezŽiung zur Offenbarung stinn, dŽi de Glawe vu Bah‡'u'll‡h an dŽi weltwŠit Gemeng vu Senge Gleewegen an dÕLiewe geruff hunn.Ò ãVirun allem sinn dat dÕMausole, dŽi dŽi stierflech Iwwerreschter vum St‘fter vum Glawen, Sengem Virleefer an de M‘ttelpunkt vu Senger Alliance enthalen. HŠiser, dŽi vun der helleger Famill wŠhrend verschiddene Phase vun hirer Verbannung bewunnt woren, É dŽi verbonne si mat Evenementer, dŽi dÕEntwŽcklung vum Glawe geprŠgt hunn. All dat verm‘ttelt dem Visiteur dÕMŽiglechkeet vun engem geeschtegen Erliefnes, dat eenzegaarteg an der reliŽiser Geschicht ass. DobŠi k‘nnt dat groussaartegt Panorama vun de Gebeier an de GŠert, dat sech iwwer den Hang vum Bierg Karmel erstreckt. An dat verkierpert dat administratiivt HŠerz vun der Bah‡Õ’ Welt.Ò
DÕPilgergrupp vun 200 war d‘s KŽier an drŠi Sproochen agedeelt, FransŽisch, Englesch a Persesch. Mir waren am fransŽische Grupp zu gutt 40 Leit. De Programm ass esou dass et genuch ZŠit g‘tt fir sech zÕentspanen, fir ze bieden an ze meditŽieren. WŠhrend der ganzer ZŠit hu mir e Guide gehat, deen eis wonnerbar encadrŽiert huet. Iwwerhaapt hate mir op all de Bah‡Õ’ Plazen e waarmen, hŠerzlechen Accueil. DŽi nŽng Deeg als Pilger si mir wierklech dÕGŠescht vun eisem hŽchste Gremium, dem Universalen Haus vun der Gerechtegkeet, dat eis den zweeten Dag an hirem S‘tz persŽinlech empfaangen huet.
WŠrhend d‘sen nŽng Deeg lŽiert een natierlech aner Bah‡Õ’ vu ganz verschidde Plazen op der Welt kennen. D‘s DiversitŽit ass wŽi e fr‘sche Wand, deen engem richteg gutt deet. Et ass awer och eng wonnerbar ZŠit fir ze meditŽieren an ze bieden, fir sech ze bes‘nnen iwwer sŠi Liewen a wat ee ka konkret mat d‘ser Pilgerrees ufŠnken wann een nees doheem ass. Mir hu ganz vill Fotoe gemaach, dŽi mir eise Fr‘nn doheem weisen. Et ass eng gutt MŽiglechkeet fir konkret iwwer de Bah‡Õ’ Glawen ze schwŠtzen.

263 LasslŽisung, eng Dugend
Sendung 263, 20ten a 21te Mee 2005. LŽif Radio Ara Nolauschterer, w‘llkomm bei eiser 263ter Bah‡Õ’ Emissioun hei um Radio ARA. DÕThema vun haut ass dÕLasslŽisung, dŽtachŽiert sinn. Et ass eng Dugend fir dŽi mir eng ganz Rei Gebieder hunn an dÕThema LasslŽisung, niewent dem Gebiet an der Meditatioun gehŽiert zum Curriculum vun eise Kannerklassen. An der Bhagavad-Gita, dem hellege Buch am Hinduismus liese mir: ãBei allem wat s du mŽchs, denk un dat Hellegt, sief lassgelŽisst a kuck op den Erfolleg an dÕNidderlag mam glŠichen A. SpiritualitŽit implizŽiert Geloossenheit a GlŠichgewiicht.Ò Wat heescht et lassgelŽisst ze sinn? Am Family Virtues Guide, engem Buch fir dÕganz Famill, liese mir: ãLasslŽisung heescht, seng Gefiller erliewen ouni de Gefiller et ze erlaben, dass si eis kontrolŽierenÒ139 Et bedeit dass mir entscheeden wŽi mir an enger Situatioun agŽieren anstatt dass mir einfach reagŽieren. Gefiller wŽi Trauer, Freed, EnttŠuschung, Frustratioun, Roserei sinn normal. Jiddereen huet se. LasslŽisung ass eng ManŽier, sŠin Denken a seng Gefiller zesummen ze benotzen fir dass dÕGefiller net mat eis fortlafen.
LassgelŽisst sinn heescht net w‘llen anescht ze fillen wŽi ee wierklech fillt. Gefiller si wonnerbar wa si eis gehŽieren, wa mir se benotzen fir dat ze maache wat mir wierklech gewielt hunn ze maachen.
LassgelŽisst sinn bedeit, dat ze fille wat ee fillt, mee net mussen op dat Gefill hin ze handlen, ausser et ze w‘llen. Et ass esou wŽi wann ee niewent sech selwer steet a kuckt wat ee fillt an et och fillt.
Firwat solle mir LasslŽisung Ÿben? Well et wichteg ass fir e geeschtegt Wiesen. Et erlaabt eis ze wielen wŽi mir handle sollen, egal wŽi mir och fillen. Et erlaabt ass lŽif ze si mat Leit dŽi mir net gŠr hunn, oder eppes schwŽieres ze maachen well et richteg ass dat ze maachen.
LasslŽisung h‘lleft eis zÕentscheede wat mir mat staarke Gefiller wŽi Roserei maache sollen. Ech kann engem soe wŽi rosen ech sinn a firwat anstatt dÕDier hannert mir zouzeklacken a voller Roserei fortzelafen.
LasslŽisung ka mir Selbstvertraue ginn. Et ass esou wŽi wann ech a menge Gedanke roueg a friddlech am B‘sch spadsŽieren a kucke wat geschitt ouni dÕNerven ze verlŽieren.
Ouni LasslŽisung weess ech ni wat ech maache wŠert; et hŠnkt dovun of wŽi ech mech spieren. Wann ech LasslŽisung vill Ÿben, g‘tt et mŽi einfach et ze maachen, och wann ech ganz staark Gefiller fir eppes oder een hunn. DÕGebiet an dÕMeditatioun k‘nne vill h‘llefe LasslŽisung ze lŽieren.
Ouni LasslŽisung gŽif ech vun all deene Saachen ewechbleiwen dŽi ech net gŠr hunn oder dŽi schwŽier sinn Ð och wann et wichteg ass dass ech se maachen. Mat LasslŽisung kann ech entscheeden eppes mat Moderatioun ze maachen anstatt ze vill zÕiessen oder ze vill T‘lee ze kucken an domat aner Saachen ze vernolŽissegen, Saachen dŽi musse gemaach ginn.
WŽi Ÿben ech LasslŽisung? èmmer da wann ech e Gefil