Lesen: Eng Pilgerrees 2005


Eng Pilgerrees

Eng Pilgerrees

Abr‘ll 2005

 

 

All Bah‡'’ Pilger kritt eng BrochŸre mat Explikatiounen iwwert dÕBah‡'’ Pilgerrees. Do f‘nnt een am Ufank d‘s Zitatioun :

 

You have asked about visiting holy places and the observance of marked reverence toward these resplendent spots. Holy places are undoubtedly centres of the outpouring of Divine grace, because on entering the illumined sites associated with martyrs and holy souls, and by observing reverence, both physical and spiritual, one's heart is moved with great tenderness. 

(Baha'u'llah, Synopsis and Codification of the Kitab-i-Aqdas, p. 61)

 

Weider steet an der AfŽierung : Ç DŽi Žischt a wichtegst Obligatioun fir all Bah‡'’ deen dÕHellegt Land besicht ass dŽi an den hellege SchrŠiner vu Bah‡'u'll‡h, dem B‡b an 'Abdu'l-Bah‡ ze bieden an ze meditŽieren. É Fir dŽi helleg Plazen am Bah‡'’ Weltzentrum k‘nnen ze besichen ass en onschŠtzbare Privileg, onendlech wŠertvoll fir all Bah‡'’ Pilger. È

 

 

 

                                               

Den Žischten Dag

Mir komme moies gŽint 9 Auer zu Haifa un. Mir haten dŽi grouss Chance, de Weekend bei engem Kolleg vun eis ze verbrŽngen. Hien heescht Omar Hasan, viru kuerzem bestued a wunnt zu Ilut, net wŠit vun Nazareth eweg, an engem arabeschen Duerf vu 6000 Awunner. Sonndes ware mir zu Hamet-gader, beim SŽi Tiberias. Do, niewent de Golan HŽichten, ass e schŽine FrŠizŠitpark mat enger waarmer Waasserquell. Et ass ‘m dŽi 150 Meter ‘nnert dem Mieresspiegel. Et g‘tt do och en Alligatorpark mat iwwert 200 verschidden Zorten. Impressionant !

WŽi gesot, mir komme moies gŽint 9 Auer zu Haifa un. Eisen Hotel, dee mir aus zwou Ursaache gewielt hunn, ass en fait kee richtegen Hotel. Et sinn dÕSchw‘stere vum Uerder vum Rousekranz dŽi hir Dieren opmaachen fir Visiteuren. Si si gutt ageriicht a ganz fr‘ndlech. Mir hu bis elo just dÕSchw‘ster Honorine getraff. Si mŽcht den Acueil, weist eis dÕZ‘mmer a mŽcht dÕKeess. D‘st Hospice ass Žischtens ganz prŠiswŠert an zweetens lŠit et ‘nnen um Bierg Karmel, net wŠit eweg vun de Bah‡'’ Terrassen, op der Jaffa Strooss.

WŽi mir ukoumen, hu mir am Hotel direkt e puer Pilger aus FrankrŠich, Amerika, China an den Insele vu Maurizien begŽint.

 

Aschreiwung

Eis Žischt Aufgab ass et, eis am Centre dÕaccueil vun de Pilger anzeschreiwen. Mir hunn decidŽiert zu Fouss de Bierg Karmel eropzegoen. Gott sei Dank ass et nach net ze waarm an no enger gudder halwer Stonn si mir do. Mir gi fr‘ndlech empfang. Mir kreien eise Badge, e generelle Programm vun eiser Pilgerrees an e Bichelche mam Tittel : €re Besuch vun den hellege Bah‡'’ Plazen.

Mir hunn ZŠit fir eis e b‘sse fr‘sch ze maachen, eppes ze drŽnken an ze raschten. DÕGrŽisst vun enger Pilgergrupp ass ‘m dŽi 200. Normalerweis g‘tt et eng Opdeelung no der Sprooch. An eisem Fall g‘tt et e fransŽischen, engleschen a persesch- sproochege Grupp.

 

Eise Guide – DÕCarole

WŠhrend den 9 Deeg hu mir e Guide deen dŽi meeschten ZŠit bei eis ass, deen do ass, wa mir eppes brauchen. Fir eise fransŽische Grupp ass dat dÕCarole, eng jonk Fra aus dem Cameroon. WŽi all dŽi aner 6-700 Bah‡'’ dŽi hei zu Haifa am Bah‡'’ Weltzentrum schaffen, ass dÕCarole frŠiwelleg hei, dat heescht, si huet kee Salaire, mee et ass fir si eng Gelee‘nheet eng gew‘ssen ZŠit en DŽngscht hei ze maachen. Vill Jugendlech maachen dat fir 6 MŽint, bis zu zwee Joer. Donieft ginn et och ganz Familien, dŽi hei schaffen, dŽi awer op eng onbegrenzten ZŠit am Weltzentrum schaffen. DÕKanner ginn dann zu Haifa an dÕSchoul a lŽieren HŠbrŠesch an dacks och arabesch. WŽi gesot, dÕCarole eise Guide g‘tt eis eng Žischt AfŽierung an e genauen IwwerblŽck wat mir alles dŽi nŽng Deeg hei maachen.

 

De Mausoleum vum B‡b

Haut ass just eng AktivitŽit um Programm. De Besuch vum Mausoleum vum B‡b a vum 'Abdu'l-Bah‡, um 4 Auer. Et ass dat dŽi Žischt offiziell Visite, zesumme mat zwee M‘mbere vum internationele LŽierzentrum, fir eis ass dat eng afrikanesch Madamm (hire Numm fŠllt mir elo net an) an den HŠr Shahriar Razavi. Virun der Visite vum Mausoleum krute mir eng kuerz AfŽierung iwwert dÕBah‡'’ Pilgerreess. Et ass emol eppes wat all Bah‡'’ wa mŽiglech eemol a sengem Liewe maache sollt. Fir jiddereen ass den AblŽck wou een am Mausoleum ass spezial. DŽi eng si ganz emotional, anerer spieren eppes wŠhrend der Pilgerrees an anerer spieren erŽischt eppes wa si nees bei sech doheem sinn.

GefŽiert vun den zwee M‘mbere vum Internationale LŽierzentrum, gi mir duerch dŽi wonnerschŽi GŠert a Wee‘r dŽi zum Mausoleum um Bierg Karmel fŽieren. Mir si gebieden eis Schong auszedoe fir eranzeginn. Et ass ewŽi e grousst Z‘mmer, Teppecher um Bueden, hŽich Ridoen op de SŠiten an e Bou deen zu engem Raum am Mausoleum fŽiert. Virum Raum ass e Schratt, op deem Blumme stinn a Rouseblieder. Do gesŠit een am Raum aner dekorativ Elementer an do dr‘nner lŠit begruewen am grousse Raum de B‡b an niewendrun an engem mŽi klenge Raum 'Abdu'l-Bah‡. No de Gebieder, ka jiddereen nach e b‘sse bleiwen, wŽi ee w‘llt. Anerer ginn eraus fir duerch dÕPied vun de GŠert ze tr‘ppelen, verdŽift an hire Gedanken a Gebieder, an hiren Erwaardungen an Hoffnungen.

Sou hŠlt d‘sen Žischten Dag op. De Sonnen‘nnergang ass scho gŽint halwer sechs. Owes gi mir laanscht dÕBen Gurion Avenue fir eppes klenges zÕiessen. Mir kucken de Bierg Karmel erop a gesinn an all senger Pracht, beliicht mat sou ville Luuchten, dŽi 19 Terrassen dŽi sech vun ‘nne bis uewen eropzŽien, mam Mausoleum vum B‡b matzen dran.

 

Den zweeten Dag

 

No enger net ganz glŽcklecher Nuecht – mir hate vergiess dÕF‘nster zouzemaachen, a mir haten e ganze Koup Moskitoe bei eis op Besuch – fŠnke mir eisen zweete Pilgerdag moies um 8 Auer un.

 

Mam Bus op Bahji

Et ass e wichtege Moment an eiser Rees, well mir mam Bus op Bahji fueren, fir op dŽi hellegst Plaz am Bah‡'’ Glawen ze goen, do wou dŽi m‘nschlech Reschter vun eisem Begr‘nner, Bah‡'u'll‡h begruewe leien. Bahji lŠit eng 25km wŠit eweg vum Bierg Karmel zu Haifa, no bei dem ale Festungsprisong Akka. Et ass op dŠer Plaz wou Bah‡'u'll‡h 1892 gestuerwen ass. Zu dŠer Plaz riichte sech all Bah‡'’ op der Welt fir hiert deeglecht Flichtgebied, de Qiblih vum Bah‡'’ Glawen.[1]

WŽi ‘mmer gi mir ganz hŠerzlech empfangen, krŽien ze drŽnken a schmaachen dŽi sŠfteg Orangen a Pampelmussen, dŽi hei wuessen. WŽi all helleg Plaz am Bah‡'’ Glawen, sinn och GŠert ugeplanzt mat Palmen, Cactussen, all mŽigleche Blummen an allen denkbare Faarwen. D‘s GŠert h‘llefen eis bei der Meditatioun a sing eng AfŽierung op de Besuch vun der Plaz selwer wou Bah‡'u'll‡h begruewe lŠit.

 

Mir gi vum hŽchste Bah‡'’ Gremium empfaang

No d‘ser Visite fuere mir zrŽck mam Bus op Haifa. No enger gudder M‘ttespaus gi mir vum hŽchste Bah‡'’ Gremium empfangen, an dat am S‘tz vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet. Fir dՎischt krŽie mir eng Taas TŽi zervŽiert. Duerno kommen dÕM‘mbere vun Gremium erof a s‘tzen sech an engem Hallefkrees virun eis. Ee vun hinnen heescht eis hŠerzlech w‘llkomm, an no engem Gebiet wat vun engerm anere M‘mber gesot g‘tt, seet den HŠr Hooper Dunbar eis e puer Wuert iwwert den Impakt vun der Pilgerrees. Hei an dÕhellegt Land ze kommen ass eng wonnerbar Gelee‘nheet sech mat der Bah‡'’ Geschicht vertraut ze maachen, k‘nnen an de Mausolee vum B‡b, Bah‡'u'll‡h an 'Abdu'l-Bah‡ ze bieden. Et heescht awer och sech bewosst ze sinn, dass mir dat wat mir hei erliewen, doheem deele sollen.

No d‘ser kuerzer AfŽierung bleiwe mir alleguer nach e Moment stoen an all dŽi 8 M‘mberen vum Haus dŽi do sinn. (ee vun hinnen, den HŠr Payman Mohadjer ass verh‘nnert) kommen eis eenzel begrŽissen. Et ass fir eis eng grouss ƒier. D‘se Gremium g‘tt all 5 Joer demokratesch vun den nationale RŽit vun der Welt gewielt fir dÕAffaire vum Bah‡'’ Glawen ze leeden.

 

Mir gi vum internationale LŽierzentrum empfaang

No d‘sem Besuch si mir frŠi bis owes, wou mir am Centre dÕaccueil vun de M‘mbere vum internationale LŽierzentrum empfaang ginn. D‘se Besuch leeft e b‘ssen Šhnlech of wŽi dee viirege Besuch. DÕinternationalt LŽierzentrum ass dee Pillier am Bah‡'’ Glawen deen ernannt g‘tt vum hŽchste Bah‡'’ Gremium. Hir Aufgab ass et de Bah‡'’ Fr‘nn ze h‘llefen, dÕBah‡'’ Schr‘fte besser ze verstoen. DÕM‘mbere vun d‘ser Institutioun heesche Beroder.

D‘sen Owend hŠlt op mat enger Taas Kaffi. Et lŽiert ee Leit aus anere LŠnner kennen, an dÕAtmosphŠre ass ganz entspaant. An d‘sem Grupp vu Pilger komme LŠit aus Macau, SŸdafrika, Rwanda, Canada, FrankrŠich, DŠnemark, Amerika, England fir n‘mmen e puer Plazen op der Welt ze nennen.

 

Den dr‘tten Dag

 

M‘ttwoch ass eisen dr‘tten Dag a fŠnkt u mat Gebieder am Mausoleum vum B‡b an 'Abdu'l-Bah‡, fir dŽi dŽi gŠre frŽi opstinn, also vun halwer siwe bis aacht.

 

Mam Bus op Akko

Duerno fuere mir mam Bus eng 20km ausserhalb vun Haifa an dŽi frŽier Festungsstad Akko, do wou Bah‡'u'll‡h seng lescht Joren als PrisonŽier vum ottoman‘sche RŠich verbruecht huet. Mir hunn dÕGelee‘nheet mat eisem Guide duerch dŽi enk Stroosse vun Akko ze goen, dÕHaus vum Abbud ze besichen, ee vun den HŠiser wou Bah‡'u'll‡h an 'Abdu'l-Bah‡ gewunnt hunn, an och de Prisong, wou Bah‡'u'll‡h deemols schonn, ‘m 1870, Pilger empfang huet.

Et sinn dŽi kuerz Geschichte an Anekdoten vun eisem Guide, dŽi eis dŽif berŽieren an dacks TrŽine matsechbrŽngen. Well vill vun deem wat deemols geschitt ass, glŠicht engem Wonner. Nom‘ttes, Žier mir nees zrŽckfueren op Haifa, besiche mir e b‘ssen ausserhalb vun Akko de Ridvan Gaart, wou Bah‡'u'll‡h kuerz ZŠit verbruecht huet, a wou hie sou frou war, nees ZŠit an der Natur k‘nnen ze verbrŽngen, ‘mgi vun Orangen an Olivebeem an enger Quell mat Waasser. ƒier mir ginn, schmaache mir alleguer dŽi gutt Orange vun d‘ser Plaz. Mir ginn eis bewossst wŽi eng grouss Chance mir hunn, als Pilger zÕentdecken wŽi enk verbonnen eise Glawe mat der Natur ass, mam Doft vun de Rousen an dem Jasmin, mam Gesang vun de Vullen.

ZrŽck zu Haifa gŽint 5 Auer hu mir ZŠit eis e b‘ssen auszeroen, Žier mir eis all er‘mgesinn am Centre dÕacueil fir Žisen Žischten Owend, deen op fransŽisch Causerie heescht, mat engem M‘mber vun eng vun deenen zwou Institutiounen. Haut den Owend ass et mam HŠr Hartmut Grossmann, M‘mber vum hŽchste Bah‡'’ Gremium. É

 

 

De vŽierten Dag

Haut fŠnke mir eisen Dag mat Gebieder un, an dat a verschidde Sproochen, an eisem fransŽische Grupp. Eng kleng hallef Stonn, ganz informell, zesumme mat eisem Guide, dÕCarole.

 

DÕTerrassen um Bierg Karmel

Mir ginn zesumme mat him op dŽi eeleft Terrass, wou hatt eis e b‘ssen iwwert dÕTerrassen erzielt, wŽi schwŽier et war, aus d‘sem Bierg voller Steng dee schŽinste Gaart ze schafen. Mir hunn de Rescht vum Moien domat verbruecht dŽi lescht 8 vun am ganzen 19 Terrassen schŽi gemitterlech eropzegoen. Mir k‘nnen n‘mmen erstaunt sinn, iwwert dÕSchŽinheet vun d‘se GŠert, dÕVielfaltegkeet vun de Planzen an dÕKreativitŽit dŽi erfuerderlech ass, fir sou eppes zÕentwerfen. E Geschenk net n‘mme fir dÕBah‡'’ an der Welt, mee fir jiddereen deen Israel an dÕStad Haifa besiche k‘nnt.

M‘ttes ware mir frŠi a vill vun de Pilger hunn dovu profitŽiert fir sech ZŠit ze huele fir op d‘sen hellege Plazen ze bieden an ze meditŽieren.

 

Eng Ç Causerie È mam HŠr Javaheri, M‘mber vum hŽchste Bah‡'’ Gremium

WŽi gewinnt dann owes, eng Causerie, wat sech net sou liicht op l‘tzebuergesch oder dŠitsch iwwersetze lŽisst, mat engem anere M‘mber vum hŽchste Gremium, d‘s KŽier den HŠr Javaheri. E ganz bescheidenen HŠr, M‘tt fofzeg, mat engem lŽiwe Laachen um Gesiicht. Eng gutt Stonn laang huet hien eis vu senger Aarbecht als M‘mber vun d‘sem hŽchste Gremium verzielt. Wat et heescht, dÕChance ze hunn, k‘nnen als Pilger hei 9 Deeg am Gebiet an der Meditatioun ze verbrŽngen. WŽi aussergewŽinlech am Chile en neit Haus vun der Andacht gebaut g‘tt, wat vun den AutoritŽiten als Symbol vun Eenheet virgeschloe gouf, an dat aus UlŽis vun der 200 jŠhreger OnofhŠngekeet vu Chile. Et ass e Genoss him nozelauschteren an hien huet eis dacks zum Laache bruecht mat senger Aart a Weis verschidde Saachen ze gesinn.

Muer gi mir dÕinternational Archive besichen, um Bierg Karmel, niewend dem Haus vun der Gerechtegkeet.

 

De f‘nneften Dag

 

Bah‡'’ Feierdag, nŽngten Ridvan Dag

Haut ass e Bah‡'’ Feierdag, den nŽngten Ridvan Dag, wou Bah‡'u'll‡h ‘ffentlech zu Baghdad seng deklarŽiert huet, dass Hien dÕManifestatioun vu Gott fir haut ass. Geplangt ass M‘ttes eng Feier mat all de Pilger an de Bah‡'’ Fr‘nn dŽi hei am hellege Land schaffen.

 

DÕVisite vun den internationalen Archiven

Virdrun hu mir awer nach dÕVisite vun den internationalen Archiven. Eise Guide fir d‘s Visite vun zwou Stonnen ass den AndrŽ, e jonke Mann aus SŸdafrika. De Shoghi Effendi, Hidder vum Bah‡'’ Glawen schreift dass Ç den Entworf fir dat internationalt Bah‡'’-Archiv, dat Žischt herrlecht Bauwierk dozou best‘mmt ass, dÕErriichtung vum Weltverwaltungszentrum vum Glawen um Bierg Karmel anzeleden – dÕAarch, op dŽi sech Bah‡'u'll‡h am Schlussdeel vu Sengem SendbrŽif vum Karmel bezitt – elo fŠerdeg ass È. Am Abr‘ll 1957 war dÕGebŠi fŠerdeg. Et ass e GebŠi am klassesche Stil, mam Parthenon als Virbild, awer mat ion‘sche Kapitellen an am Tympanon iwwert dem Haaptagank as e Bild vun engem Sonnenduerchbroch mat dem GrŽissten Numm. De Bau ass 12 Meter hŽich, 14 Meter breet an 32 Meter laang, huet 50 Seilen, 2 iwwer 7 Meter hŽich Pilaster an ass aus engem hellbeig gefierfte Marmor, bekannt als Ç Chiampo Paglierino È.

Am Archiv selwer f‘nnt ee vill vun den original Schr‘fte vun den zentrale Figuren am Bah‡'’ Glawen, e Portrait vum B‡b an eng Foto vu Bah‡'u'll‡h. Dernieft gesŠit ee, wŽi si sech gekleet hunn a wŽi si gelieft hunn. De ganzen IntŽrieur vun d‘sem GebŠi ass ausgeglach mat enger Rei vu grousse Biller a schŽine MiwwelstŽcker. Fir vill vun eis eng eemoleg Erfarung.

 

Nom M‘ttegiessen treffe mir eis mat deenen aner Pilger beim Mausoleum vum B‡b, vir Erfr‘schungen, Žier de Programm ufŠnkt. De Programm g‘tt vum HŠr Hartmut Grossmann ageleet, M‘mber vum hŽchste Bah‡'’ Gremium. Et ginn 8 Texter, Gebieder a Gedichter gelies oder gesongen, op arabesch, englesch a persesch. No deem vŽierten Text ginn dÕKanner en zwousch anescht, wou fir se e spezielle Programm virbereet ass. Et ass dacks Ÿblech dass dŽi persesch an arabesch Gebieder gesonge ginn. Duerno gi mir all an engem Cortge duerch dÕGŠert rondr‘m de Mausoleum vum B‡b a vum 'Abdu'l-Bah‡. Esou geet nach en Dag vun eiser Pilgerrees eriwwer, mat engem prachtvolle Sonnen‘nnergank.

 

De sechsten Dag

FrŠien Dag

Et ass Samschdeg a mir sinn haut frŠi. Iwwregens ass de Samschdeg an Israel wŽi eise Sonndeg. DÕGeschŠfter sinn zou. Mat enger anerer Koppel treffe mir eis zu Haifa an der Haparsim Strooss fir zwou vun deenen aneren interessanten

historesche Plazen am hellege Land unzekucken.

 

De Bah‡'’ Kierfecht

Do g‘tt et emol de Bah‡'’ Kierfecht, wou eng ganz Rei vu Bah‡'’ begruewe leien, well si hei zu Haifa gestuerwe sinn. Well am Bah‡'’ Glawen ass et esou, dass e soll do begruewe ginn wou ee stierft, konkret heescht dat net mŽi wŠit eweg wŽi eng Stonn.

Mir hu beschloss, de Bah‡'’ Kierfecht zu Haifa ze besichen, um Enn vun der Allenby Strooss. An d‘sem Kierfecht f‘nnt een eng Ronn 60 Griewer. Eng Rei vun hinnen sinn aus der ZŠit wou 'Abdu'l-Bah‡ gelieft huet, also em 1900. An vun do aus un aner Gleeweger, dŽi hei zu Haifa waren, sief et op Besuch, oder dŽi hei fir de Glawe geschafft hunn an hei zu Haifa gestuerwe sinn. De Kierfecht selwer huet e schŽine Wee mat Palmeblieder an Anlage mat verschiddene Blummen, Planzen a Beem.

DÕGraf vun der Fra vum Hidder vum Bah‡'’ Glawen

DŽi aner historesch Plaz ass dŽi wou dÕFra vum Hidder vum Bah‡'’ Glawe begruewe lŠit. Si huet immens vill fir dÕVerbreedung vum Glawe gemaach, si war eng Hand vun der Saach Gottes an ass 2000 gestuerwen. Hir Eltere koumen aus Kanada mam Numm Maxwell. MŽi iwwert si hoffentlech mŽi spŽit.

Nom‘ttes hu mir da mat anere Bah‡'’ Pilger e Scherut, en Taxi fir 10 Persounen op Bahji geholl, do wou de Mausoleum vu Bah‡'u'll‡h ass. E Mausoleum ‘mginn mat GŠert, Blummen, Planzen, Palmebeem, Olivebeem a Geranien. Eng wierklech Praacht.

 

Eng Ç Causerie È mat der Madame Ramires, M‘mber vum internationale LŽierzentrum

Owes war et un der Rei vun der Madame Ramires, M‘mber vum internationale LŽierzentrum, fir eis e puer Neiegkeete matzedeelen. Si huet zum Schluss och op eng Rei Froe vun de Fr‘nn geŠntwert. WŽi mir hir zum Schluss moie gesot hunn, ware mir frou ze hŽieren, dass si dÕFamill Bartz vu L‘tzebuerg gutt kennt. Si selwer k‘nnt aus de Philipinen, a sou k‘nnt och dÕMarivic Bartz.

 

De siwwenten Dag

 

Mam Bus op MazraÕih

Haut fŠnkt eisen zweete laangen Dag mat enger hallefst‘nneger Busfart un. Mir fuere vun Haifa op Akko, oder besser gesot just ausserhalb der Stad, op Bahji, do wou Bah‡'u'll‡h begruewe lŠit. Eisen Žischte Stop ass zu MazraÕih, no bei Akko, e Landhaus mat engem grousse Gaart a Bongert, wou Bah‡'u'll‡h eng ZŠit laang verbruecht huet. Hie war frou mat der SchŽinheet an dem GrŽngen um Land. Enges Dags sot Hien : Elo ass et neng Joer dass et kee GrŽngs mŽi gesinn hunn. DÕLand ass dÕWelt vun der SŽil, dÕStad ass dÕWelt vum Kierper. SŠi Jong, 'Abdu'l-Bah‡ konnt sengem Papp d‘se Wonsch erf‘llen, obscho jo Bah‡'u'll‡h nach theoretesch e PrisonŽier vum ottomanesche RŠich war.

 

DÕLandhaus zu Bahji

DŽi lescht 12 Joer huet Bah‡'u'll‡h am Landhaus zu Bahji verbruecht.

 

DÕHaus vum 'Abdu'l A Pasha

DŽi dr‘tt historesch Plaz dŽi mir haut gesinn ass dÕHaus vum AbduÕl A Pasha zu Akko. Et lŠit direkt beim Mier an et kritt een e gudden Androck wŽi dÕLeit um Enn vum 19te Jorhonnert do gelieft hunn. Hei ass elo net dŽi richteg Plaz fir all dŽi Geschichten zÕerzielen, dŽi mat d‘se Plaze verbonne sinn.

 

Eng Ç Causerie È mam HŠr Keiser Barnes, M‘mber vum hŽchste Bah‡'’ Gremium

Owes si mir nees am Pilgerzenter zu Haifa. Mir hunn dÕChance e M‘mber vun eisem hŽchste Gremium ze hŽieren, den HŠr Keiser Barnes, en Afrikaner. Hien huet eng Aart a Weis fir ze schwŠtzen an zu glŠicher ZŠit ze schmunzelen an ze laachen, dŽi richteg ustiechend ass. E Genoss him nozelauschteren.

 

( E puer Detailer kann ech erzielen ) Frou ze sinn, eng Australung ze hunn, dÕGeschicht vun der Relioun, É

 

Den aachten Dag

Haut ass de virleschten Dag vun eiser Pilgerrees. Vu dass haut den 12ten Dag vu Ridvan ass, dÕPeriod vun der Deklaratioun vu Bah‡'u'll‡h, si mir frŠi. Mir hu kee feste Programm.

 

M‘ttes gi mir zrŽck an an de Centre dÕaccueil vun de Pilger fir eng Klengegkeet zÕiessen. Am Zenter selwer kritt een nŠischt zÕiessen, mee et kritt een ze drŽnken an et ass eng grouss Kichen do mat e puer Frigoen wou ee seng Iesssaachen kann ‘nnerbrŽngen.

Op Bahji

Do begŽine mir eng Rei vu Fr‘nn aus FrankrŠich. Si sinn net an der Grupp dŽi eng 9 Deeg Pilgerrees maachen, maachen si komme fir eng Visite vun 3 Deeg. E Besuch vun 3 Deeg kann een zu bal jidder ZŠit maachen. Et brauch een net ze waarden fir eng Invitatioun ze krŽien. Awer eng Visite vun 3 Deeg beschrŠnkt sech op de Besuch vun de Mausoleen zu Haifa an zu Bahji, zesummen mat de Bah‡'’ GŠert rondr‘m. Jiddefalls hu mir decidŽiert zesumme mat eise Fr‘nn m‘ttes op Bahji ze fueren, fir de Mausoleum vu Bah‡'u'll‡h ze besichen an do ze bieden an ze meditŽieren. Zu Bahji g‘tt et och e Centre dÕaccueil fir dÕPilger an dÕVisiteuren, eng Plaz wou e ka raschten, eppes drŽnken a sŠi Sandwich iessen an natierlech och aner Bah‡'’ aus der ganzer Welt kennelŽieren. Op all deene Plaze g‘tt ee mat vill Respekt an HŽiflechkeet empfangen an dat deet besonnesch gutt.

 

Eng Ç Causerie È mam HŠr Rolf von Czekus, M‘mber vum internationale LŽierzentrum

Owes, zrŽck zu Haifa am Pilgerzentrum hu mir dÕGelegenheet en anere M‘mber vum internationale LŽierzentrum kennenzelŽieren, den HŠr Rolf von Czekus. Hien huet 'Abdu'l-Bah‡ zitŽiert dee sot, dass dŽi 2 Stied Haifa an Akko an Zukunft zu enger grousser Metropolis ginn, mat vill Luucht t‘schent deenen 2 Stied, a verschiddenen n‘tzlechen Institutiounen. (Star of the West) Wat dÕPilgerfahrt ubelaangt, sot hien dass et am Moment schonn e Waardel‘scht vu 40-50.000 Bah‡'’ g‘tt, an dass an Zukunft dÕPilgerrees sŽcher wŠert aanescht ausgesinn. Dass mir mat enger mŽi grousser Zuel vu Pilger, eng gew‘sse ProximitŽit zu eisen hellege Stiedt verlŽiere wŠerten. De Conseiller Rolf von Czekus huet eis och vu enger Rees erzielt, wou hien d‘s lescht dÕGelee‘nheet hat, am Congo, e puer Bah‡'’ Gemengen kennenzelŽieren. Hie war erstaunt wŽi gutt dÕBah‡'’ Gemeng do fonktionŽiert.

 

Den nŽngten a leschten Dag

 

Eise leschten Dag fŠnkt un. Eisen Dag fŠnkt frŽi un. Mir hu RDV bei der EntrŽe vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet. Mir besichen 3 GebŠier um Bierg Karmel, dÕadministratift Zenter vum Bah‡'’ Glawen. Fir dՎischt dÕinternationalt LŽierzentrum, duerno de S‘tz vum hŽchste Bah‡'’ Gremium an zum Schluss dÕZentrum vum Studium vun den hellege Schr‘ften. D‘s 3 GebŠier sinn alleguer am klassesche Stil gebaut. Si sollen op mannst eng 1000 Joer bestoe bleiwen. DÕArchitektur passt sech de GŠert um Bierg Karmel ganz gutt un an et besteet esou eng Harmonie mat der Natur.

Nom‘ttes hu mir RDV an der Haparsim Strooss fir dÕHaus vum 'Abdu'l-Bah‡ ze besichen, de Jong vu Bah‡'u'll‡h, Begr‘nner vum Bah‡'’ Glawen. De ganzen Dag iwwer hu mir dÕChance, dass eise Guide, dÕCarole et net verpasst, eis dŽi passend Geschichten iwwert d‘s historesch GebŠier ze verzielen, ‘mmer mat vill LŽift.

Haut, de leschten Owend hu mir RDV virum frŽiere Pilgerhaus, virum Mausoleum vum B‡b. Mir soen eis all Awar, awer fir dՎischt gi mir zesummen, mat e puer M‘mbere vun den Institutiounen, de M‘mbere vum hŽchste Gremium an dem internationalen LŽierzentrum, an de Mausoleum vum B‡b a vum 'Abdu'l-Bah‡, wou mir ZŠit hunn fir ze bieden an ze meditŽieren. Jo, och dŽi schŽinsten ZŠit geet eriwwer. Elo fŠnkt den dr‘tten Deel vun der Pilgerrees un. Den Žischten Deel vun der Pilgerrees ass dÕVirbereedung op d‘s wichteg Etapp am Liewe vun all Gleewegen. Dat heescht dŽi finanziell a geeschteg Virbereedung. Den zweeten Deel ass dÕPilgerrees selwer. DŽi 9 Deeg am hellege Land, dÕGebieder an dÕMeditatiounen an de Mausolee vun 2 Manifestatiounen, de B‡b a Bah‡'u'll‡h. Et ass eng ZŠit wou vill an engem fir geet, wou een sech vill Froe stellt, wou ee sengem Sch‘pfer e b‘sse mŽi no k‘nnt. DÕPilger sinn och fir dÕBah‡'’ dŽi am hellege Land schaffen, wŽi dÕBlutt fir dÕWeltzentrum. An da k‘nnt deen dr‘tten Deel vun der Pilgerrees. Wann een doheem ass, geet et dr‘m, der Famill an de Fr‘nn e StŽck vun d‘ser aussergewŽinlecher Erfarung matzedeelen.

 


Zitater :

 

Akk‡ and Haifa

 

Mirza Ahmad Sohrab recorded in his diary the following prophecy about 'Akk‡ and Haifa uttered by 'Abdu'l-Bah‡ while seated by the window of one of the Bah‡'’ Pilgrim Homes

at Haifa on February 14, 1914:  --

 

The view from the Pilgrim Home is very attractive, especially as it faces the Blessed Tom of Bah‡'u'll‡h. In the future the distance between 'Akk‡ and Haifa will be built

up, and the two cities will join and clasp hands, becoming the two terminal section of one mighty metropolis. As I look now over this scene, I see so clearly that it will become

one of the first emporiums of the world. This great semicircular bay will be transformed into the finest harbor, wherein the ships of all nations will seek shelter and refuge. The great vessels of all peoples will come to this port, bringing on their decks thousands and thousands of men and women from every part of the globe. The mountain and the plain will be dotted with the most modern buildings and palaces. Industries will be established and various institutions of philanthropic nature will be founded. The flowers of civilization and culture from all nations will be brought here to blend their fragrances together and blaze the way for the brotherhood of man. Wonderful gardens, orchards, groves and parks will be laid out on all sides. At night the great city will be lighted by electricity. The entire harbor from 'Akk‡ to Haifa will be one path of illumination. Powerful searchlights will be placed on both sides of Mount Carmel to guide the steamers. Mount Carmel itself, from top to bottom, will be submerged in a sea of lights. A person standing on the summit of Mount Carmel, and the passengers of the steamers coming to it, will look upon the most sublime and majestic spectacle of the whole world. From every part of the mountain the symphony of "Ya Baha'u'l-Abha!" will be raised, and before the daybreak soul-entrancing music accompanied by melodious voices will be uplifted towards the throne of the Almighty. Indeed, God's ways are mysterious and unsearchable. What outward relation exists between Shiraz and Tihran,

Baghdad and Constantinople, Adrianople and 'Akk‡ and Haifa? God worked patiently, step by step, through these various cities, according to His own definite and eternal plan, so that the prophecies and predictions as foretold by the Prophets might be fulfilled. This golden

thread of promise concerning the Messianic Millennium runs through the Bible, and it was so destined that God in His own good time would cause its appearance. Not even a single word will be left meaningless and unfulfilled.

(Dr. J.E. Esslemont, Baha'u'llah and the New Era, p. 250)

 

 

Bah‡'u'll‡h ordains His resting-place as the Qiblih after His passing. The Most Holy Tomb is at Bahji, 'Akk‡. 'Abdu'l-Bah‡ describes that Spot as the "luminous Shrine", "the place around which circumambulate the Concourse on High". In a letter written on his behalf, Shoghi Effendi uses the analogy of the plant turning in the direction of the sun to explain the spiritual significance of turning towards the Qiblih: ...just as the plant stretches out to the sunlight – from which it receives life and growth -- so we turn our hearts to the Manifestation of God, Bah‡'u'll‡h, when we pray; ... we turn our faces ... to where His dust lies on this earth as a symbol of the inner act.

(Baha'u'llah, The Kitab-i-Aqdas, p. 169)

 

Wenn ein Mensch in seinen Gedanken fortgesetzt den himmlischen Dingen zustrebt, wird er wie ein Heiliger, wenn sich seine Gedanken hingegen nicht erheben, sondern abwŠrts trachten, um sich in den Mittelpunkt der Dinge dieser Welt zu stellen, wird er fortwŠhrend materieller, bis er einen Zustand erreicht, der wenig besser als der des blo§en Tieres ist.

(Abdu'l-Baha, Ansprachen in Paris)

 

 Die Pilger sind, wie der geliebte HŸter sagte, das Lebensblut dieses Weltzentrums, und es war schon lange unsere gro§e Hoffnung und unser Wunsch, allen den Segen einer Pilgerreise zum Heiligen Land gewŠhren zu kšnnen, die dazu in der Lage sind.

(Briefe des UHG, Ausgewaehlte Botschaften 1963-1996)

 

Rappelez-vous ce dicton :

"De tous les plerinages, le plus grand consiste ˆ soulager le coeur meurtri par l'affliction."

(Abdu'l-Baha, Selection des ecrits d'Abdu'l-Baha)

 

JŽrusalem, lieu de plerinage de tous les peuples du monde, a ŽtŽ surnommŽe la Ville sainte. Avec Sion et la Palestine, elle est situŽe dans ces rŽgions.

C'est pourquoi il a ŽtŽ dit: "BŽni l'homme qui a migrŽ vers Acre".

(Baha'u'llah, Epitre au fils du loup)

 

1. Lois et ordonnances diverses : a) Le plerinage.

(Baha'u'llah, Le Kitab-i-Aqdas)

 

Le Seigneur a ordonnŽ ˆ ceux qui le peuvent, de se rendre en plerinage ˆ la Maison sacrŽe.

Cette ordonnance concerne deux demeures sacrŽes, la Maison du B‡b ˆ Sh’r‡z et la Maison de Bah‡'u'll‡h ˆ Baghd‡d. Bah‡'u'll‡h a prŽcisŽ qu'un plerinage ˆ l'une ou l'autre de ces deux maisons satisfait ˆ l'exigence exprimŽe dans ce passage (Q&R 25, 29). Dans deux tablettes distinctes, connues sous le titre de Sœriy-i-Hajj (Q&R 10), Bah‡'u'll‡h prescrit des rites spŽcifiques pour chacun de ces plerinages. En ce sens, l'accomplissement d'un plerinage est plus qu'une simple visite de ces deux demeures.

Aprs le dŽcs de Bah‡'u'll‡h, Abdu'l-Bah‡ dŽsigna le tombeau de Bah‡'u'll‡h ˆ Bahj’ comme un lieu de plerinage. Dans une tablette, il indique que le "plus saint Tombeau, la Demeure bŽnie de Baghd‡d et la Maison vŽnŽrŽe du B‡b ˆ Sh’r‡z" sont "consacrŽs au plerinage", et qu'il est "obligatoire" de visiter ces endroits "si on en a les moyens et la capacitŽ, et si nul obstacle ne s'y oppose". Aucun rite n'a ŽtŽ prescrit quant au plerinage au plus saint Tombeau.

 

Sa faveur en a exemptŽ les femmes.

Dans le Bay‡n, le B‡b prescrivit l'ordonnance du plerinage, une fois dans leur vie, ˆ ceux de ses disciples qui avaient les moyens financiers d'entreprendre le voyage. Il dŽclara que cette obligation ne concernait pas les femmes, afin de leur Žviter les rigueurs du voyage. De mme, Bah‡'u'll‡h a exemptŽ les femmes de ses prescriptions relatives au plerinage. La Maison Universelle de Justice a prŽcisŽ que cette exemption n'est pas une interdiction, et que les femmes sont libres d'effectuer le plerinage.

(Baha'u'llah, Le Kitab-i-Aqdas)

 

Nous nous sentons obligŽs de mentionner au moins deux autres dŽveloppements au Centre mondial, d'un ordre tout ˆ fait diffŽrent : le premier est la dŽcision d'augmenter le nombre de plerins dans chaque groupe de 100 ˆ 150 - ceci entrera en vigueur lorsque la restauration actuellement en cours du b‰timent acquis rŽcemment, et situŽ en face du passage menant ˆ la tombe de La Plus Sainte Feuille, sera terminŽe et que l'on pourra utiliser la salle prŽvue pour les plerins ainsi que d'autres amŽnagements nŽcessaires pour la gestion d'un programme de plerinage plus important

(Maison universelle de justice, 1999 - Ridvan 156)[1] Aprs le dŽcs de Bah‡'u'll‡h, Abdu'l-Bah‡ dŽsigna le tombeau de Bah‡'u'll‡h ˆ Bahj’ comme un lieu de plerinage. (Baha'u'llah, Le Kitab-i-Aqdas)

Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2020 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Impressum | Change Interface Language: EN