Read: Baha'i GebedenBAHÁ'Í GEBEDEN
Een keuze uit gebeden geopenbaard door
de Báb, Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá
"Gezegend zijn de plek en het huis en de plaats en de stad en het hart en
de berg en de schuilplaats en de grot en het dal en het land en de zee en
het eiland en de weide waar God wordt genoemd en Zijn eer wordt
verheerlijkt."
Bahá'u'lláhINHOUD (weggelaten ivm dubbele zoekresultaten)Uit het Engels vertaald onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad
van de bahá'ís van Nederland.

1e druk 1952
2e geheel herziene druk 1970
3e geheel herziene druk 1978
4e geheel herziene druk 1988
electronische publicatie 1998

ISBN 90-70765-31-4
© 1988, 1998 Stichting Bahá'í Literatuur, Den Haag
Alle rechten voorbehouden.WOORD VOORAF
Zing, o Mijn dienaar, de verzen Gods welke gij hebt ontvangen, gelijk door
hen aangeheven die Hem nabij zijn, opdat de zoetheid van uw melodie uw
eigen ziel mag doen ontbranden en het hart aller mensen aantrekken. De
rondwarende engelen van de Almachtige zullen alom de geur verspreiden van
de woorden, geuit door al wie zo in de stilte van zijn kamer de door God
geopenbaarde verzen zegt, en zullen het hart van ieder rechtvaardig mens
doen kloppen. Ofschoon deze uitwerking hem eerst onbewust mag blijven, zal
de kracht van de hem geschonken genade vroeg of laat haar invloed op zijn
ziel doen gelden. Aldus zijn de geheimen der Openbaring Gods krachtens de
wil van Hem, Die de bron is van macht en wijsheid, vastgesteld.
Bahá'u'lláhVERPLICHTE GEBEDEN
"Er zijn drie verplichte gebeden. De gelovige is geheel vrij één van deze
drie gebeden uit te kiezen, maar heeft de verplichting om één hiervan te
bidden met de aanwijzingen die daarbij gegeven zijn."
Uit een brief geschreven namens Shoghi Effendi.
"Met "ochtend", "middag" en "avond", genoemd in verband met de verplichte
gebeden, wordt bedoeld respectievelijk de tijd tussen zonsopgang en het
middaguur, tussen het middaguur en zonsondergang, en van zonsondergang tot
twee uur na zonsondergang."
Uit "Een Synopsis en Codificatie van de wetten en verordeningen van de
Kitáb-i-Aqdas."

HET KORTE VERPLICHTE GEBED
1
Ik getuig, o mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om U te kennen en U te
aanbidden. Ik betuig op dit ogenblik mijn machteloosheid en Uw macht, mijn
armoede en Uw rijkdom. Er is geen ander God dan Gij, de Helper in nood, de
Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

HET MIDDELLANGE VERPLICHTE GEBED
2
Wanneer het volgende gebed wordt gekozen, moet het 's ochtends, 's middags
en 's avonds worden gezegd.
Al wie wenst te bidden, wasse zijn handen en zegge al wassende:
Sterk mijn hand, o mijn God, dat zij Uw Boek zo onwrikbaar moge
vasthouden, dat de wereldse scharen er geen macht over zullen hebben.
Behoed haar voor bemoeienis met enig ding dat haar niet toebehoort. Gij
zijt waarlijk de Almachtige, de Almogende.
Laat hij, terwijl hij zijn gezicht wast, zeggen: En terwijl hij zijn
gezicht wast zegge hij:
Ik heb mijn gelaat naar U gekeerd, o mijn Heer! Verlicht het met het licht
van Uw aanschijn. Bescherm het, dat het zich tot niemand wende buiten U.
Laat hij dan rechtop staande zijn gezicht wenden naar de Qiblih (Plaats
van verering, dat is Bahjí, `Akká) en zeggen:
God betuigt dat er geen ander God is dan Hij. Hem behoren de rijken der
Openbaring en der schepping. Hij heeft in waarheid Hem geopenbaard Die de
Dageraad van openbaring is, Die op de Sinai heeft gesproken, door Wie de
Allerhoogste Horizont is gaan lichten en de Lotusboom, waaraan geen mens
voorbij kan gaan, heeft gesproken en door Wie aan allen in de hemel en op
aarde de roep is verkondigd: "Ziet, de Albezitter is gekomen. Hemel en
aarde, glorie en heerschappij zijn van God, de Heer aller mensen en de
Bezitter van de Troon in den hoge en van de aarde hier beneden!"
Laat hij zich dan neerbuigen, met de handen rustend op de knieën, en
zeggen:
Verheven zijt Gij boven mijn lof en de lof van een ieder buiten mij, boven
mijn beschrijving en de beschrijving van allen die in de hemel en allen
die op aarde zijn!
Laat hij dan, staande met open handen, de palmen naar zijn gezicht
geheven, zeggen:
Stel, o mijn God, hem die zich met smekende vingers aan de zoom van Uw
genade en barmhartigheid vastklemt niet teleur, o Gij Die van hen die
erbarmen tonen de Barmhartigste zijt.
Laat hij dan gaan zitten en zeggen:
Ik getuig van Uw eenheid en Uw een-zijn, en dat Gij God zijt, en dat er
geen ander God is dan Gij. Waarlijk, Gij hebt Uw Zaak geopenbaard, Uw
Verbond vervuld en de deur van Uw barmhartigheid wijd geopend voor allen
die in de hemel en op aarde verwijlen. Zegen en vrede, heil en
heerlijkheid rusten op Uw geliefden die door het wel en wee der wereld
niet zijn weerhouden zich tot U te wenden en die alles geven in de hoop te
verkrijgen hetgeen bij U is. Gij zijt, in waarheid, de Immer Vergevende,
de Almilddadige.
(Als iemand in plaats van het lange vers de volgende woorden verkiest te
zeggen: "God betuigt dat er geen ander God is dan Hij, de Helper in nood,
de Bij-Zich-Bestaande", zal dit voldoende zijn. Ook zal het voldoende zijn
als hij zittende deze woorden zegt: "Ik getuig van Uw eenheid en Uw
een-zijn, en dat Gij God zijt, en dat er geen ander God is dan Gij.")
Bahá'u'lláh

HET LANGE VERPLICHTE GEBED
3
Al wie dit gebed wenst te zeggen, moet gaan staan en zich tot God wenden
en naar rechts en links kijken als verwacht hij de genade van zijn Heer,
de Albarmhartige, de Meedogende. Laat hij dan zeggen:
O Gij, Die de Heer aller namen zijt en de Maker der hemelen! Ik smeek U,
bij Hen Die de Dageraden zijn van Uw onzichtbaar Wezen, het Verhevenste,
het Alglorierijke, mijn gebed te maken tot een vuur dat de sluiers die mij
van Uw schoonheid uitsluiten zal wegbranden en tot een licht dat mij naar
de oceaan van Uw tegenwoordigheid zal leiden.
Laat hij dan smekend zijn handen opheffen tot God - gezegend en verheven
zij Hij - en zeggen:
O Gij Verlangen der wereld en Geliefde der volkeren! Gij ziet hoe ik mij
naar U keer, bevrijd van alle gehechtheid aan eenieder buiten U, en mij
vastklem aan Uw koord door welks beweging de gehele schepping in beroering
is gebracht. Ik ben Uw dienaar, o mijn Heer, en de zoon van Uw dienaar.
Aanschouw mij, bereid Uw wil te doen en Uw verlangen te vervullen, en
niets anders wensende dan Uw welbehagen. Ik smeek U bij de Oceaan van uw
erbarmen en de Dagster van Uw genade om met Uw dienaar te doen naar Uw wil
en behagen. Bij Uw macht die alle vermelding en lof verre te boven gaat!
Al hetgeen door U is geopenbaard, is wat mijn hart verlangt en mijn ziel
liefheeft. O God, mijn God! Zie niet naar wat ik hoop en doe, neen, zie
liever naar Uw wil die hemelen en aarde omvat. Bij Uw Allergrootste Naam,
o Gij Heer aller volkeren! Ik verlang slechts hetgeen Gij verlangt en heb
slechts lief hetgeen Gij liefhebt.
Laat hij dan neerknielen en zijn voorhoofd naar de grond buigend zeggen:

Verheven zijt Gij boven de beschrijving van ieder ander dan Uzelf en boven
het begrip van alles buiten U.
Laat hij opstaan en zeggen:
Maak mijn gebed, o mijn Heer, tot een bron van levend water waardoor ik
leve zolang als Uw heerschappij voortduurt en melding van U make in elk
van Uw werelden.
Laat hij opnieuw zijn handen in smeking opheffen en zeggen:
O Gij, om Wie harten en zielen, wanneer van U gescheiden, wegkwijnen en
door het vuur van Wiens liefde de gehele wereld in vlam is gezet! Ik smeek
U, bij Uw Naam door welke Gij de gehele schepping onderwerpt, aan mij niet
te onthouden hetgeen bij U is, o Gij Die over alle mensen heerst! Gij
ziet, o mijn Heer, deze vreemdeling zich haasten naar zijn verhevenste
woning onder het baldakijn van Uw majesteit en in het rijk van Uw
barmhartigheid, deze zondaar de oceaan van Uw vergiffenis, deze ootmoedige
het hof van Uw heerlijkheid en dit arme schepsel de luister van Uw rijkdom
zoeken. Aan U is het gezag om al hetgeen Gij wilt te bevelen. Ik getuig
dat Gij moet worden geprezen in Uw werken en gehoorzaamd in Uw bevelen en
dat Gij steeds onbeperkt blijft in Uw gebod.
Laat hij dan zijn handen opheffen en driemaal de Grootste Naam zeggen.
Laat hij zich dan met zijn handen op zijn knieën voor God - gezegend en
verheven zij Hij - neerbuigen en zeggen:
Gij ziet, o mijn God, hoe mijn geest in merg en been wakker geschud is, in
zijn verlangen U te aanbidden en in zijn hunkering U te gedenken en U te
loven; hoe hij betuigt hetgeen de Tong van Uw gebod betuigt in het
Koninkrijk van Uw woord en in de hemel van Uw kennis. In deze staat, o
mijn Heer, smeek ik U graag om al hetgeen bij U is, opdat ik mijn armoede
tone en Uw milddadigheid en Uw rijkdom verheerlijke, mijn machteloosheid
verkondige en Uw kracht en Uw macht openbare.
Laat hij dan opstaan, tweemaal zijn handen smekend heffen, en zeggen:
Er is geen God dan Gij, de Almachtige, de Almilddadige. Er is geen God dan
Gij, de Beschikker, zowel in den beginne als in het einde. O God, mijn
God! Uw vergiffenis heeft mij moed gegeven en Uw barmhartigheid heeft mij
gesterkt; Uw roep heeft mij gewekt en Uw genade heeft mij opgericht en mij
tot U geleid. Wie immers ben ik dat ik aan de poort van de stad van Uw
nabijheid zou durven staan of mijn gelaat zou durven keren naar het licht
dat uit de hemel van Uw wil schijnt? Gij ziet, o mijn Heer, dit armzalige
schepsel aan de deur van Uw genade kloppen en deze vergankelijke ziel de
rivier van eeuwig leven zoeken uit de handen van Uw milddadigheid. Aan U
staat het te allen tijde te bevelen, o Gij Die de Heer aller namen zijt;
en aan mij mij over te geven en mij gewillig te onderwerpen aan Uw wil, o
Schepper der hemelen!
Laat hij dan driemaal zijn handen heffen en zeggen:
God is groter dan ieder die groot is!
Laat hij dan neerknielen en zijn voorhoofd naar de grond buigend zeggen:

Te verheven zijt Gij, dat de lof van hen die U nabij zijn kan opstijgen
naar de hemel van Uw nabijheid, of de vogelen der harten van hen die U
zijn toegewijd de deur van Uw poort kunnen bereiken. Ik getuig dat Gij
boven alle eigenschappen zijt verheven en boven alle namen zijt geheiligd.
Geen God is er dan Gij, de Verhevenste, de Alglorierijke.
Laat hij dan gaan zitten en zeggen:
Ik betuig hetgeen al het geschapene en de Schare in den hoge en de
bewoners van het allerhoogste Paradijs en daarenboven de Tong van
Grootheid zelf vanaf de alglorierijke Horizont betuigen: dat Gij God zijt,
dat er geen God is dan Gij en dat Hij Die is geopenbaard het verborgen
Mysterie is, het gekoesterde Symbool door Wie de letters W, E, E, en S
(wees) zijn samengevoegd en verbonden. Ik betuig dat Hij Degeen is Wiens
naam is neergeschreven door de Pen van de Allerhoogste en Die vermeld is
in de Boeken Gods, de Heer van de Troon in den hoge en van de aarde hier
beneden.
Laat hij dan gaan staan en zeggen:
O Heer van alle zijn en Bezitter van al het zichtbare en onzichtbare! Gij
bemerkt mijn tranen en de zuchten die ik slaak, en hoort mijn steunen,
mijn jammeren en het weeklagen van mijn hart. Bij Uw macht! Mijn
overtredingen beletten mij U te naderen en mijn zonden houden mij ver van
het hof van Uw heiligheid. Uw liefde, o mijn Heer, verrijkt mij, het
gescheiden zijn van U vernietigt mij en het veraf zijn van U verteert mij.
Ik smeek U bij Uw voetstappen in deze wildernis en bij de woorden "Hier
ben Ik. Hier ben Ik" die Uw Uitverkorenen in deze woestijn hebben geuit,
en bij de ademtocht van Uw Openbaring en de zachte bries van de Dageraad
van Uw Manifestatie te beschikken dat ik Uw schoonheid moge aanschouwen en
al hetgeen in Uw Boek is neergelegd nakome.
Laat hij dan driemaal de Grootste Naam zeggen, zich neerbuigen en,
terwijl zijn handen op zijn knieën rusten, zeggen:
Ere zij U, o mijn God, dat Gij mij hebt bijgestaan U te gedenken en U te
loven, en dat Gij Hem Die de Dageraad van Uw tekenen is aan mij hebt
bekendgemaakt; dat Gij mij ertoe gebracht hebt mij voor Uw Heerschappij te
buigen, mij voor Uw Godheid te verootmoedigen en hetgeen door de Tong van
Uw grootheid is geuit te erkennen.
Laat hij dan gaan staan en zeggen:
O God, mijn God! Mijn rug is gebogen onder de last van mijn zonden en mijn
onachtzaamheid heeft mij vernietigd. Steeds wanneer ik mijn boze werken en
Uw weldadigheid overdenk, smelt mijn hart in mij en kookt het bloed in
mijn aderen. Bij Uw Schoonheid, o Gij Verlangen der wereld! Ik schaam mij
mijn gelaat tot U te heffen en mijn verlangende handen schromen zich uit
te strekken naar de hemel van Uw milddadigheid. Gij ziet, o mijn God, hoe
mijn tranen mij verhinderen U te gedenken en Uw deugden te prijzen, o Gij,
de Heer van de Troon in den hoge en van de aarde hier beneden! Ik smeek U,
bij de tekenen van Uw Koninkrijk en de geheimen van Uw heerschappij, met
Uw geliefden te doen zoals het Uw milddadigheid betaamt, o Heer van alle
zijn, en zoals Uw genade waardig is, o Koning van het geziene en het
ongeziene!
Laat hij dan driemaal de Grootste Naam zeggen en neerknielen met zijn
voorhoofd op de grond en zeggen:
Ere zij U, o onze God, dat Gij tot ons hebt neergezonden hetgeen ons U
doet naderen en dat Gij ons voorziet van al het goede dat door U in Uw
Boeken en Geschriften tot ons is gezonden. Wij smeken U, o Heer, bescherm
ons tegen de scharen van ijdele waan en nutteloze verbeelding. Gij zijt in
waarheid de Machtige, de Alwetende.
Laat hij dan zijn hoofd oprichten en gaan zitten en zeggen:
Ik betuig, o mijn God, hetgeen Uw uitverkorenen betuigen en erken hetgeen
de bewoners van het allerhoogste Paradijs en zij die Uw machtige Troon
omringen erkennen. De koninkrijken van hemel en aarde zijn de Uwe, o Heer
der werelden!
Bahá'u'lláhALGEMENE GEBEDEN
AVOND
4
O mijn God, mijn Meester, Doel van mijn verlangen! Deze dienaar van U
zoekt de slaap in de beschutting van Uw barmhartigheid en de rust onder
het baldakijn van Uw genade, smekende om Uw zorg en Uw bescherming.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw oog dat niet slaapt, mijn ogen te behoeden
iets anders te zien dan U. Sterk dan hun blik, zodat zij Uw tekenen kunnen
waarnemen en de Horizont Uwer openbaring kunnen aanschouwen. Gij zijt
Degeen voor Wiens openbaringen van almacht de kern van macht beeft.
Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Albeheerser, de Absolute.
Bahá'u'lláh

5
Hoe kan ik wensen te slapen, o God, mijn God, wanneer zij die naar U
hunkeren niet kunnen slapen omdat zij van U gescheiden zijn, en hoe kan ik
gaan rusten terwijl de zielen van Uw geliefden worden gepijnigd doordat
zij veraf zijn van Uw tegenwoordigheid?
Ik heb mijn geest en mijn gehele wezen, o mijn Heer, toevertrouwd aan de
rechterhand van Uw macht en Uw bescherming; door Uw kracht leg ik mijn
hoofd op mijn kussen en naar Uw wil en Uw welbehagen hef ik het op. Gij
zijt waarlijk de Behoeder, de Bewaker, de Almachtige, de Almogende.
Bij Uw macht! Slapend of wakend vraag ik slechts hetgeen Gij wenst. Ik ben
Uw dienaar en ik ben in Uw handen. Helpt Gij mij genadiglijk te doen
hetgeen de geur van Uw welbehagen zal verspreiden. Dit is waarlijk mijn
hoop en de hoop van hen die U nabij zijn. Geprezen zijt Gij, o Heer der
werelden!
Bahá'u'lláh

BEPROEVINGEN EN MOEILIJKHEDEN
6
Is er iemand die moeilijkheden wegneemt buiten God? Zeg: Ere zij God. Hij
is God. Allen zijn Zijn dienaren en allen verblijven bij Zijn gebod.
de Báb

7
Zeg: God voldoet alle dingen boven alle dingen en niets in de hemelen of
op aarde behalve God is genoeg. Waarlijk, Hij is in Zichzelf de Wetende,
de Helper, de Almachtige.
de Báb

8
Ik smeek U bij Uw macht, o mijn God! Laat mij geen kwaad overkomen in
tijden van beproevingen en leid mijn schreden in ogenblikken van
achteloosheid op de goede weg door Uw bezieling. Gij zijt God, machtig
zijt Gij te doen wat Gij wenst. Niemand kan Uw Wil weerstaan of Uw Plan
verijdelen.
de Báb

9
O God, mijn God! Wees niet ver van mij, want beproeving op beproeving
stapelt zich op mij. O God, mijn God! Laat mij niet aan mijzelf over, want
de zwaarste tegenspoed heeft mij getroffen. Geef mij te drinken van de
zuivere melk die uit de boezem van Uw goedertierenheid vloeit, want ik
word geheel door dorst verteerd. Beschut mij onder de schaduw van de
vleugelen van Uw barmhartigheid, want al mijn tegenstanders hebben zich
als ŽŽn man op mij geworpen.
Houd mij dicht bij de troon van Uw majesteit, oog in oog met de openbaring
van de tekenen van Uw heerlijkheid, want diepe ellende treft mij. Voed mij
met de vruchten van de Boom van eeuwigheid, want uiterste zwakte heeft mij
overmand. Laaf mij uit de bekers van vreugde, die de hand van Uw
liefderijke genade aanreikt, want menigvuldige smarten houden mij in hun
machtige greep.
Tooi mij met het rijk bestikte gewaad van Uw almachtige soevereiniteit,
want ik ben tot de bedelstaf gebracht. Laat mij inslapen onder het
rustgevende gekoer van de Duif van Uw eenheid, want de zwaarste rampen
hebben mij getroffen. Laat mij voor de troon van Uw eenheid verblijven, in
het volle licht van Uw aanschijn, want vrees en beven hebben mij
verpletterd. Dompel mij in de oceaan van Uw vergeving, in het aangezicht
van de rusteloosheid van de leviathan van heerlijkheid, want mijn zonden
zijn mijn ondergang.
Bahá'u'lláh

10
Verdrijf mijn smart met Uw milddadigheid en Uw barmhartigheid, o God, mijn
God, en verban mijn angst door Uw soevereiniteit en Uw macht. Gij ziet
mij, o mijn God, met naar U geheven gelaat op een ogenblik dat leed mij
van alle kanten omgeeft. Ik smeek U, o Gij, Die de Heer zijt van alle
zijn, en Die al het zichtbare en onzichtbare overschaduwt, bij Uw Naam
waardoor Gij hart en ziel der mensen onderwerpt, en bij de golven van de
Oceaan Uwer genade en de pracht van de Dagster Uwer milddadigheid, mij te
rekenen tot hen die door niets worden weerhouden hun gelaat tot U te
heffen, o Gij Heer aller namen en Maker der hemelen.
Gij ziet, o mijn Heer, hetgeen mij in Uw dagen is overkomen. Ik smeek U,
bij Hem Die de Dageraad van Uw namen en eigenschappen is, voor mij te
bestemmen hetgeen mij in staat zal stellen mij te verheffen om U te dienen
en Uw krachten te prijzen. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Almogende,
Die de gebeden aller mensen pleegt te verhoren.
En ten laatste smeek ik U, bij het licht van Uw aanschijn, mijn
aangelegenheden te zegenen, mij van mijn schulden te bevrijden en mijn
behoeften te bevredigen. Gij zijt Degeen van Wiens macht en van Wiens
heerschappij iedere tong getuigt, en Wiens majesteit en Wiens
soevereiniteit ieder begrijpend hart erkent. Geen God is er dan Gij, Die
luistert en bereid zijt te antwoorden.
Bahá'u'lláh

11
Ere zij U, o mijn God! Hoe zouden Uw ware geliefden anders worden herkend
dan door de beproevingen die zij te verduren krijgen op Uw pad; en hoe kan
de rang van hen die naar U verlangen onthuld worden als bezoekingen niet
werden verdragen uit liefde tot U? Uw macht zij mij tot getuige! Allen die
U aanbidden hebben hun eigen tranen tot metgezel, en zij die U zoeken
worden vertroost door hun kreunen, en het voedsel van hen die zich tot U
haasten bestaat uit de scherven van hun gebroken hart.
Hoe zoet smaakt mij de bitterheid van de dood op Uw pad, en hoe kostbaar
schat ik de pijlen van Uw vijanden, die ik het hoofd bied omwille van de
verheerlijking van Uw woord! Laat mij in Uw Zaak, o mijn God, met diepe
teugen drinken van al wat Gij verlangt, en zend mij in Uw liefde al
hetgeen Gij hebt verordend. Bij Uw heerlijkheid! Ik wens slechts hetgeen
Gij wenst, en heb lief hetgeen Gij liefhebt. In U heb ik te allen tijde
mijn gehele hoop en vertrouwen gesteld.
Ik smeek U, o mijn God, laat als helpers van deze openbaring dezulken
opstaan als Uw Naam en Uw Soevereiniteit waardig geacht zullen worden,
zodat zij Mij zullen gedenken onder Uw schepselen, en het vaandel van Uw
zege in Uw land zullen heffen.
Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de
Helper-in-nood, de Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

12
O God! Verkwik en verblijd mijn ziel. Zuiver mijn hart. Verlicht mijn
geest. Ik leg alles in Uw hand. Gij zijt mijn Gids en mijn Toevlucht. Ik
wil niet langer treurig en bedroefd zijn; ik wil gelukkig en blij zijn. O
God! ik wil niet langer vol vrees zijn, noch wil ik mij door zorgen laten
kwellen. Ik wil niet bij de onaangename dingen des levens stilstaan.
O God! Gij zijt een groter vriend voor mij dan ik voor mijzelf ben. Ik
wijd mij aan U, o Heer!
'Abdu'l-Bahá

BESCHERMING
13
Hij is de Meedogende, de Almilddadige!
O God, mijn God! Gij ziet mij, Gij kent mij; Gij zijt mijn Haven en mijn
Toevlucht. Niemand heb ik gezocht noch zal ik zoeken buiten U; geen pad
heb ik betreden noch zal ik betreden dan het pad van Uw liefde. In de
duistere nacht van wanhoop wendt mijn oog zich vol verwachting en hoop
naar de morgen van Uw grenzeloze gunst en bij het aanbreken van de dag
wordt mijn kwijnende ziel verkwikt en gesterkt door de herinnering aan Uw
schoonheid en volmaaktheid. Hij die door de gunst van Uw genade wordt
geholpen, al ware hij slechts een druppel, zal een grenzeloze oceaan
worden en het kleinste stofje zal, dankzij de uitstorting van Uw
goedertierenheid, schitteren als een stralende ster.
Beschut onder Uw bescherming, o Gij Geest van zuiverheid, Gij Die de
almilddadige Verzorger zijt, deze door U geboeide, in vuur geraakte
dienaar. Help hem in deze bestaanswereld standvastig en trouw te blijven
in Uw liefde en sta toe dat deze vleugellamme vogel een schuilplaats en
toevlucht vindt in Uw goddelijk nest dat in de hemelse boom rust.
'Abdu'l-Bahá

14
O God, mijn God! Bescherm Uw vertrouwde dienaren tegen het kwaad van
zelfzucht en begeerte, behoed hen met het wakend oog Uwer goedertierenheid
tegen alle wrok, haat en afgunst, beschut hen in de onaantastbare vesting
van Uw zorg en maak hen, beveiligd voor de pijlen van twijfel, de
manifestaties van Uw heerlijke tekenen; verlicht hun gelaat met de
schitterende stralen uit de Dageraad Uwer goddelijke eenheid; verblijd hun
hart met de vanuit Uw heilig Koninkrijk geopenbaarde verzen; sterk hun
lendenen door Uw albeheersende kracht die uit Uw rijk van heerlijkheid
komt.
Gij zijt de Almilddadige, de Beschermer, de Almachtige, de Genadige.
'Abdu'l-Bahá

15
O Heer mijn God en mijn Haven in mijn wanhoop! Mijn Schild en mijn
Beschutting in mijn leed! Mijn Schuilplaats en mijn Toevlucht in tijd van
nood en mijn Metgezel in mijn eenzaamheid. In mijn zielesmart mijn
Trooster en in mijn verlatenheid een liefdevol Vriend! De Verlichter van
de pijn mijner droefenis en de Vergever mijner zonden!
Ik keer mij geheel tot U en smeek U dringend, met mijn gehele hart,
verstand en tong, mij in dit tijdperk Uwer goddelijke eenheid tegen al
hetgeen in strijd is met Uw wil te beschermen, en mij van alle smetten te
reinigen welke mij zullen beletten onbevlekt en onbesmeurd de schaduw van
de boom Uwer genade te zoeken.
Wees genadig, o Heer, voor de zwakken, maak de zieken gezond en les de
brandende dorst.
Verblijd het hart waarin het vuur van Uw liefde smeult en zet het in gloed
met de vlam van Uw hemelse liefde en van Uw Geest.
Bekleed de tabernakelen van goddelijke eenheid met het gewaad van
heiligheid en zet de kroon van Uw gunst op mijn hoofd.
Verlicht mijn gelaat met de glans van het hemellicht Uwer milddadigheid en
help mij genadiglijk aan Uw heilige drempel te dienen.
Doe mijn hart overvloeien van liefde voor Uw schepselen en geef dat ik het
teken worde van Uw barmhartigheid, het bewijs van Uw genade, de
bevorderaar van eensgezindheid onder Uw geliefden, U toegewijd, U
gedenkend en het eigen ik vergetend, doch immer indachtig aan hetgeen U
toebehoort.
O God, mijn God! Onthoud mij niet de zachte bries van Uw vergeving en
genade en ontneem mij niet de bronnen van Uw hulp en gunst.
Laat mij onder de schaduw van Uw beschermende vleugels nestelen en laat de
blik van Uw albeschermend oog over mij gaan.
Maak mijn tong los om Uw naam onder Uw volk te verheerlijken, opdat mijn
stem in grote bijeenkomsten klinke en een vloed van lof te Uwer ere mij
van de lippen strome.
Gij zijt waarlijk de Genadige, de Glorierijke, de Krachtige, de
Almachtige.
'Abdu'l-Bahá

BIJEENKOMST
16
O mijn God! O mijn God! Waarlijk, deze dienaren keren zich tot U, Uw
koninkrijk van Barmhartigheid aanroepend.
Zij zijn waarlijk aangetrokken tot Uw heiligheid en in gloed gezet met het
vuur van Uw liefde, en zoeken bekrachtiging uit Uw wonderbare koninkrijk
en hopen Uw hemels rijk te bereiken. Waarlijk, zij verlangen naar de
uitstorting van Uw gaven, en zoeken het licht van de Zon der
Werkelijkheid. O Heer! Maak hen tot helder schijnende lampen, tekenen van
barmhartigheid, vruchtbare bomen en stralende sterren.
Mogen zij voorwaarts treden in Uw dienst en met U verbonden worden door de
sterke banden van Uw liefde, vol verlangen naar het licht van Uw gunst. O
Heer! Maak hen tot tekenen van leiding, standaarden voor Uw onsterfelijk
koninkrijk, golven van de zee van Uw genade, weerspiegelingen van het
licht van Uw majesteit.
Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige! Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige!
Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Geliefde.
'Abdu'l-Bahá

17
Hij is God!
O Heer, mijn God, mijn Inniggeliefde!
Dit zijn Uw dienaren die Uw stem hebben gehoord, die gehoor gaven aan Uw
Woord en die Uw roep hebben beluisterd. Zij hebben in U geloofd, Uw
wondere daden aanschouwd, Uw bewijs erkend en getuigenis van U afgelegd.
Zij hebben Uw wegen bewandeld, Uw leiding gevolgd, Uw mysteriën ontdekt en
de geheimen van Uw Boek, de verzen van Uw Geschriften, en de boodschappen
van Uw Brieven en Tafelen begrepen.
Zij hebben zich aan de zoom van Uw kleed geklemd en houden zich vast aan
de mantel van Uw licht en verhevenheid. Hun voetstappen zijn gesterkt in
Uw Verbond en hun hart is krachtig in Uw Testament. Heer! Ontsteek in hun
hart de vlam van Uw goddelijke aantrekkingskracht, en geef dat de vogel
van liefde en begrip in hun hart moge zingen. Geef dat zij gelijk
krachtige tekenen, gelijk schitterende vaandels en volmaakt als Uw Woord
mogen worden. Verhef door hen Uw Zaak, ontplooi Uw banieren en maak Uw
wondere daden wijd en zijd bekend. Laat Uw Woord door hen zegevieren en
sterk de lendenen van Uw geliefden. Maak hun tong los om Uw Naam te loven
en beziel hen om Uw heilige wil en welbehagen te doen. Verlicht hun gelaat
in Uw koninkrijk van heiligheid en maak hun vreugde volmaakt door hen te
helpen opstaan om Uw Zaak te doen zegevieren.
Heer, wij zijn zwak, sterk ons om de geuren van Uw Heiligheid te
verspreiden; wij zijn arm, verrijk ons met de schatten van Uw goddelijke
Eenheid; wij zijn naakt, kleed ons met het kleed van Uw milddadigheid; wij
zijn zondig, vergeef ons onze zonden door Uw genade, Uw gunst en Uw
vergiffenis. Gij zijt waarlijk onze Steun, de Helper, de Genadige, de
Machtige, de Krachtige.
De heerlijkheid der heerlijkheden ruste op hen die getrouw en standvastig
zijn.
'Abdu'l-Bahá

18
O Gij Meedogende, Almachtige! Deze hier bijeengekomen zielen hebben hun
gelaat in aanbidding tot U gekeerd. Met de uiterste nederigheid en ootmoed
zien zij naar Uw Koninkrijk en smeken zij U om genade en vergeving. O God!
Sluit deze vergadering in Uw hart. Heilig deze zielen en doe de stralen
van Uw leiding op hen schijnen. Verlicht hun hart en verblijd hun geest
met Uw blijde boodschap.
Ontvang hen allen in Uw heilig Koninkrijk, schenk hun Uw onuitputtelijke
milddadigheid, maak hen gelukkig in deze wereld en in de komende. O God!
wij zijn zwak; geef ons kracht. Wij zijn arm; verleen ons Uw onbegrensde
rijkdommen. Wij zijn ziek; schenk ons Uw goddelijke genezing. Wij zijn
krachteloos; geef ons Uw hemelse kracht. O Heer! maak ons nuttig in deze
wereld; bevrijd ons uit de staat van zelfzucht en begeerte. O Heer! maak
ons standvastig in Uw liefde en maak dat wij de gehele mensheid
liefhebben. Bekrachtig ons in dienstbaarheid aan het mensdom, zodat wij
dienaren van Uw dienaren mogen worden, opdat wij al Uw schepselen
liefhebben en Uw gehele volk mededogen betonen.
O Heer! Gij zijt de Almachtige! Gij zijt de Barmhartige! Gij zijt de
Vergever! Gij zijt de Almogende!
'Abdu'l-Bahá

EENHEID
19
O onze God! Wij smeken U, bij de Koning van namen en de Maker van hemelen
en aarde, bij het geritsel van de bladeren van de Boom des Levens, en bij
Uw woorden waardoor de werkelijkheid der dingen ons nader komt, te
schenken dat eenheid in de liefde Gods spoedig in de gehele wereld moge
heersen; dat Gij ons altijd en onmiskenbaar zult leiden naar al wat Gij
wenst dat wij zullen doen, en dat wij steeds sterk mogen zijn en ten volle
bereid onmiddellijk stipte en volkomen gehoorzaamheid te betrachten.
Bahá'u'lláh

20
Glorie zij U, o God, voor Uw manifestatie van liefde tot de mensheid. O
Gij, Die ons Leven en Licht zijt, leid Uw dienaren op Uw weg en maak ons
rijk in U en vrij van alles buiten U.
O God, leer ons Uw een-zijn en schenk ons besef van Uw eenheid, opdat wij
niemand buiten U zullen zien. Gij zijt de Genadige en de Schenker van
weldaden!
O God, schep in het hart van Uw geliefden het vuur van Uw liefde, opdat
het de gedachte aan alles buiten U vertere.
Openbaar ons, o God, Uw verheven eeuwigheid; dat Gij eeuwig waart en
eeuwig zijn zult en dat er geen God is buiten U. Waarlijk, in U zullen wij
rust en sterkte vinden.
Bahá'u'lláh

21
O mijn God, o mijn God! Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun
Uw verheven plan. Mogen zij Uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven.
Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen.
O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het
licht van Uw kennis, en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij
zijt hun Helper en hun Heer.
Bahá'u'lláh

22
O Gij, liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde
ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. Voor Uw
heilig Aanschijn zijn allen Uw dienaren en de gehele mensheid wordt door
Uw Tabernakel beschermd; allen zijn verzameld rond Uw tafel van overvloed
en allen worden verlicht door het licht van Uw voorzienigheid.
O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen. Gij
beschermt allen. Gij verleent leven aan allen. Gij hebt allen met talenten
en mogelijkheden begiftigd; allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw
genade.
O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind
zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen
beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij in eenheid en
eendracht met elkaar omgaan.
O God! Hef hoog het vaandel van de eenheid der mensheid.
O God! Sticht de Allergrootste Vrede.
Smeed de harten aaneen, o God! O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons
hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw
leiding; streel onze oren met de melodie van Uw Woord en beschut ons allen
in de vesting van Uw voorzienigheid.
Gij zijt de Machtige en de Krachtige! Gij zijt de Vergevende en Degeen Die
de tekortkomingen der gehele mensheid niet telt.
'Abdu'l-Bahá

FONDS
23
Alle vrienden van God ... moeten in de mate waarin dat mogelijk is
bijdragen, hoe bescheiden hun gift ook moge zijn. God belast geen ziel
boven zijn kunnen. Zulke bijdragen moeten uit alle centra, van alle
gelovigen komen ... O vrienden van God! Weest ervan verzekerd dat uw
landbouw, uw industrie en uw handel in ruil voor deze bijdragen gezegend
zullen worden met veelvuldige groei, met goede gaven en gunsten. Hij die
met één aanzienlijke schenking komt zal een tienvoudige beloning
ontvangen. Het lijdt geen twijfel dat de levende Heer diegenen die hun
rijkdommen op Zijn pad besteden overvloedig zal sterken.
O God, mijn God! Verlicht het voorhoofd van uw ware minnaars en sta hen
bij met de engelenscharen van een zekere overwinning. Plaats hun voeten
stevig op Uw rechte pad, en stel uit Uw aloude milddadigheid de poorten
van Uw zegeningen voor hen open, want zij besteden hetgeen Gij hen
geschonken hebt op Uw weg, terwijl ze Uw Geloof beschermen, hun vertrouwen
stellen in het U gedenken, hun hart opofferen uit liefde voor U en wat zij
bezitten niet achterhouden, uit aanbidding voor Uw Schoonheid en in hun
streven wegen te vinden om U te behagen.
O mijn Heer! Beschik voor hen een overvloedig deel, een voor hen bestemde
vergoeding en een zekere beloning.
Waarlijk, Gij zijt de Schrager, de Helper, de Edelmoedige, de Milddadige,
de Immerschenkende.
'Abdu'l-Bahá

GEESTELIJKE GROEI
24
O mijn God, mijn Heer en mijn Meester! Ik heb mij losgemaakt van mijn
verwanten en heb getracht door U onafhankelijk te worden van allen die op
aarde verblijven en immer bereid datgene te ontvangen wat prijzenswaardig
is in Uw ogen. Verleen mij dat goede wat mij onafhankelijk van alles
buiten U zal maken, en sta mij een groter deel van Uw grenzeloze gunsten
toe. Gij zijt waarlijk de God van onbeperkte genade.
de Báb

25
Geloofd zij Uw Naam, o mijn God! Ik smeek U bij de geuren van het kleed
van Uw genade, die op Uw bevel en in overeenstemming met Uw wens over de
gehele schepping werden verspreid, en bij de Dagster van Uw wil, die
helder schijnt aan de horizont van Uw genade door de kracht van Uw macht
en Uw soevereiniteit, om elke ijdele waan en nutteloze verbeelding uit
mijn hart te wissen, zodat ik mij met geheel mijn genegenheid tot U moge
keren, o Gij Heer der gehele mensheid.
Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar, o mijn God! Ik heb de
handgreep van Uw genade gevat, en mij vastgeklemd aan het koord van Uw
tedere barmhartigheid. Beschik voor mij het goede dat bij U is, en voed
mij van de Tafel die Gij neerzond uit de wolken van Uw milddadigheid en de
hemel Uwer gunst.
Gij, in waarheid, zijt de Heer der werelden, en de God van allen die in de
hemel en allen die op aarde zijn.
Bahá'u'lláh

26
Ik weet niet, o mijn God, wat het vuur is dat Gij deed ontvlammen in Uw
land. Aarde kan zijn glans nooit verduisteren, noch kan water zijn vlammen
blussen. Alle volkeren der aarde zijn machteloos zijn kracht te weerstaan.
Gelukzalig is hij die het is genaderd en zijn loeien heeft gehoord.
Sommigen, o mijn God, stelde Gij door Uw sterkende genade in staat het te
naderen, terwijl Gij anderen ervan terughield vanwege hetgeen hun handen
in Uw dagen hebben aangericht. Al wie zich erheen spoedde en het bereikte,
in zijn vurig verlangen Uw schoonheid te aanschouwen, heeft zijn leven
gegeven op Uw pad en is, geheel vrij van alles buiten U, tot U opgestegen.

Ik smeek U, o mijn Heer, bij dit vuur dat laait en woedt in de wereld der
schepping, de sluiers vaneen te scheuren die mij hebben verhinderd voor de
troon van Uw majesteit te verschijnen en voor de deur van Uw poort te
staan. Beschikt Gij voor mij, o mijn Heer, al het goede dat Gij hebt
neergezonden in Uw Boek en laat mij niet ver verwijderd zijn van de
beschutting van Uw genade.
Machtig zijt Gij te doen hetgeen U behaagt. Gij zijt waarlijk de
Almogende, de Grootmoedigste.
Bahá'u'lláh

27
Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Gij ziet en weet dat ik Uw dienaren
heb gemaand zich in geen richting te keren dan in de richting van Uw
gaven, en hun heb bevolen niets anders in acht te nemen dan hetgeen Gij in
Uw duidelijke Boek hebt voorgeschreven, het Boek dat is neergezonden
overeenkomstig Uw ondoorgrondelijk besluit en onherroepelijk plan.
Ik kan geen woord uiten, o mijn God, tenzij Gij mij dit toestaat, en ik
kan mij in geen richting bewegen tot Gij mij toestemming verleent. Gij
zijt het, o mijn God, Die mij in het leven hebt geroepen door de kracht
van Uw macht, en mij met Uw genade hebt begiftigd om Uw Zaak te openbaren.
Daarom ben ik aan tegenslagen onderworpen die mijn tong belemmeren U te
loven en Uw glorie te verheerlijken.
Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Gij ziet en weet dat ik Uw dienaren
heb gemaand zich in geen richting te keren dan in de richting van Uw
gaven, en hun heb bevolen niets anders in acht te nemen dan hetgeen Gij in
Uw duidelijke Boek hebt voorgeschreven, het Boek dat is neergezonden
overeenkomstig Uw ondoorgrondelijk besluit en onherroepelijk plan.
Zend daarom, o mijn Heer, tot mij en tot mijn geliefden neer wat ons zal
beschermen tegen het kwaad van hen die Uw waarheid hebben afgewezen en
niet in Uw tekenen hebben geloofd.
Gij zijt waarlijk de Alglorierijke, de Almilddadige.
Bahá'u'lláh

28
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw Naam welks luister hemel en aarde omvat,
mij in staat te stellen mijn wil zo te onderwerpen aan hetgeen Gij in Uw
Tafelen hebt bevolen, dat ik in mij geen andere wens meer zal ontdekken
dan hetgeen Gij door de kracht van Uw soevereiniteit voor mij hebt gewenst
en geen andere wil dan hetgeen Gij door Uw wil voor mij hebt beschikt.
Bahá'u'lláh

29
Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God, en eer en lof zij U, o mijn Heer! Ik
smeek U, bij Uw Naam die Uw macht en Uw kracht openbaart, om de spiegel
van het hart Uwer dienaren te zuiveren van het stof van twijfel en
onzekerheid en de dolende zielen naar Uw licht te leiden, zodat zij Uw
eenheid mogen beseffen en Uw een-zijn erkennen.
O mijn God! Er is geen toevlucht buiten U en geen weg dan de weg welke
naar Uw verblijf voert. Wanneer Uw dienaren van U horen, o God, zullen zij
Uw weg niet verlaten. Help hen standvastig en trouw te blijven op deze
tocht naar U, opdat zij Uw Koninkrijk mogen bereiken en Uw wil nakomen.
Gij zijt de Almachtige, de Genadige.
Bahá'u'lláh

30
Geef mij te drinken, o mijn God, uit de zoetgeurende stromen van Uw
eeuwigheid en stel mij in staat, o mijn Hoop, de vruchten te proeven van
de boom van Uw wezen! Veroorloof mij, o mijn Glorie, volop te drinken uit
de kristalheldere bronnen van Uw liefde en laat mij verwijlen, o mijn
Licht, in de schaduw van Uw eeuwige voorzienigheid! Laat mij over de
velden van Uw nabijheid zwerven in Uw tegenwoordigheid, o mijn Geliefde,
en zetel mij ter rechterhand van de troon Uwer barmhartigheid, o mijn
Verlangen! Doe een vleug uit de geurige bries Uwer vreugde over mij gaan,
o mijn Doel, en vergun mij de hoogten van het paradijs van Uw
werkelijkheid te betreden, o mijn Aangebedene! Sta mij toe te luisteren
naar de melodieën van de Duif Uwer eenheid, o Luisterrijke, en beziel mij
door de geest van Uw kracht en Uw macht, o mijn Verzorger! Laat mij
standvastig zijn in de geest van Uw liefde, o mijn Helper, en plaats mijn
voet stevig op het pad van Uw welbehagen, o mijn Maker! Laat mij voor
immer in de tuin van Uw onsterfelijkheid verwijlen voor Uw aangezicht, o
Gij Die mij genadig zijt, en zet mij op de zetel van Uw heerlijkheid, o
Gij Die mijn Bezitter zijt! Verhef mij tot de hemel van Uw
goedertierenheid, o mijn Bezieler, en leid mij tot de Dagster van Uw
leiding, o Gij Die mij tot U doet neigen! Roep mij op aanwezig te zijn bij
de openbaringen van Uw onzichtbare geest, o Gij Die mijn Oorsprong en mijn
hoogste Wens zijt, en doe mij terugkeren tot het diepste wezen van de geur
Uwer schoonheid welke Gij zult openbaren, o Gij Die mijn God zijt!
Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Gij zijt waarlijk de
Verhevenste, de Alglorierijke, de Allerhoogste.
Bahá'u'lláh

31
O mijn Heer! Laat Uw schoonheid mijn voedsel zijn en Uw tegenwoordigheid
mijn drank, Uw behagen mijn hoop, het U loven mijn daad en het U gedenken
mijn metgezel, de kracht van Uw soevereiniteit mijn helper, Uw verblijf
mijn woning en mijn verblijfplaats de zetel die door U is geheiligd van de
beperkingen opgelegd aan hen die als door een sluier van U zijn
gescheiden.
Gij zijt, voorwaar, de Almachtige, de Alglorierijke, de Almogende.
Bahá'u'lláh

32
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw meest verheven Woord, hetwelk Gij hebt
bestemd tot het goddelijke elixer voor allen die zich in Uw rijk bevinden,
het elixer door welks kracht het ruwe metaal van het menselijk leven
veranderd is in het zuiverste goud, o Gij in Wiens hand zich zowel de
zichtbare als de onzichtbare koninkrijken bevinden, te beschikken dat ik
mijn keuze onderwerp aan Uw keuze en mijn wens aan Uw wens, dat ik
volkomen tevreden mag zijn met hetgeen Gij wenst, en geheel voldaan met
hetgeen Gij voor mij bestemt in Uw milddadigheid en gunst.
Bahá'u'lláh

33
Schep in mij een zuiver hart, o mijn God, en vernieuw in mij een rustig
geweten, o mijn Hoop! Bekrachtig mij in Uw Zaak door de geest van macht, o
mijn Meest Geliefde, en openbaar mij Uw weg door het licht van Uw
heerlijkheid, o Gij Doel van mijn verlangen! Verhef mij tot de hemel van
Uw heiligheid door de kracht van Uw alovertreffende macht, o Bron van mijn
wezen, en verblijd mij door de ademtocht van Uw eeuwigheid, o Gij Die mijn
God zijt! Laat Uw eeuwigdurende melodieën mijn ziel rust geven, o mijn
Metgezel, en laat de rijkdom van Uw aloude aanschijn mij verlossen van
alles buiten U, o mijn Meester! Laat de boodschap van de openbaring van Uw
onvergankelijk Wezen mij vreugde brengen, o Gij Die de kenbaarste van het
kenbare zijt en de verborgenste van het verborgene!
Bahá'u'lláh

34
Verheerlijkt zijt Gij, o Heer mijn God! Ik dank U dat Gij mij in Uw dagen
in het leven hebt geroepen en mij met Uw liefde en Uw kennis hebt bezield.
Ik smeek U, bij Uw Naam waardoor de schone parelen van Uw wijsheid en Uw
woorden te voorschijn zijn geroepen uit de schatkamers der harten van
diegenen Uwer dienaren die U nabij zijn, en waardoor de Dagster van Uw
naam, de Meedogende, haar luister heeft uitgestort over allen die in Uw
hemel zijn en op Uw aarde, mij door Uw genade en milddadigheid Uw wondere,
verborgen weldaden te schenken.
Dit zijn de eerste dagen van mijn leven, o mijn God, die Gij hebt
verbonden met Uw eigen dagen. Onthoud mij niet hetgeen Gij voor Uw
uitverkorenen hebt beschikt, nu Gij mij zulk een grote eer hebt verleend.
Ik ben, o mijn God, slechts een nietig zaadje dat Gij in de aarde van Uw
liefde hebt gezaaid en door de hand van Uw milddadigheid deed ontkiemen.
Dit zaadje hunkert daarom in zijn diepste wezen naar de wateren van Uw
genade en naar de levende bron van Uw barmhartigheid. Zend uit de hemel
Uwer goedertierenheid neer hetgeen het in staat zal stellen in Uw schaduw
te bloeien en binnen de grenzen van Uw hof te gedijen. Gij zijt Degeen Die
het hart van allen die U hebben erkend verkwikt uit Uw overvloedige stroom
en uit de bron Uwer levende wateren.
Ere zij God, de Heer aller werelden.
Bahá'u'lláh

35
Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Ik smeek U, bij Uw tekenen die de
gehele schepping omvatten, bij het licht van Uw aangezicht dat allen die
in de hemel en op aarde zijn verlicht, bij Uw barmhartigheid die al het
geschapene te boven gaat en bij Uw genade die over het gehele universum is
uitgestort, de sluiers die mij van U scheiden vaneen te scheuren, opdat ik
mij spoede naar de Bron van Uw machtige bezieling en de Dageraad van Uw
openbaring en milddadige gunsten, en worde ondergedompeld in de oceaan van
Uw nabijheid en welbehagen.
Laat mij in Uw dagen niet verstoken zijn van het U kennen o mijn Heer, en
ontdoe mij niet van het kleed Uwer leiding. Geef mij te drinken uit de
rivier die het ware leven is, wier wateren zijn voortgestroomd uit het
Paradijs,1 alwaar de troon van Uw Naam, de Albarmhartige, werd opgericht,
opdat mijn ogen geopend, mijn gelaat verhelderd, mijn hart bemoedigd, mijn
ziel verlicht en mijn schreden onwankelbaar gemaakt mogen worden.
Gij zijt Degeen Die door de kracht van Zijn macht eeuwig verheven was
boven alle dingen en Die door de werking van Zijn wil in staat was alles
te bestieren. Absoluut niets in Uw hemel of op Uw aarde kan Uw plan
verijdelen. Wees mij dan genadig, o mijn Heer door Uw genadige
voorzienigheid en grootmoedigheid, en neig mijn oor naar de zoete
melodieën van de vogels die Uw lof zingen op de takken van de boom Uwer
eenheid.
Gij zijt de Grote Gever, de Immervergevende, de Meedogendste.
Bahá'u'lláh

36
Zeg: o God, mijn God! Tooi mijn hoofd met de kroon van gerechtigheid en
mijn slapen met het sieraad van rechtvaardigheid.
Gij zijt waarlijk de Bezitter van alle gaven en weldaden.
Bahá'u'lláh

37
O mijn glorierijke Heer!
Help mij mij van iedere afwijkende neiging te onthouden, iedere opstandige
hartstocht te bedwingen, de beweegreden van mijn gedrag te zuiveren en mij
de zachtmoedigheid die geen uitdaging kan verstoren, het geduld dat geen
bezoeking teniet kan doen en een onkreukbaarheid die door geen eigenbelang
geschokt kan worden te verwerven, zodat ik bekwaam zal zijn U te dienen en
Uw Woord te onderrichten.
'Abdu'l-Bahá

38
O mijn Heer! O mijn Heer!
Dit is een lamp, aangestoken door het vuur van Uw liefde en gloeiend door
de vlam die in de boom van Uw barmhartigheid is ontbrand. O mijn Heer!
Vermeerder haar ontvlambaarheid, haar hitte en vuur met de vlam die in de
Sinaï van Uw Manifestatie is ontstoken. Waarlijk, Gij zijt de
Bekrachtiger, de Helper, de Krachtige, de Edelmoedige, de Liefderijke.
'Abdu'l-Bahá

39
O Gij, barmhartig God! Schenk mij een hart dat gelijk een spiegel strale
met het licht van Uw liefde en beziel mij met gedachten die door Uw
milddadigheid de wereld doen veranderen in een rozengaard.
Gij zijt de Barmhartige, de Genadige, de Almilddadige.
'Abdu'l-Bahá

40
Mijn God, mijn God! Gij zijt mijn Hoop en mijn Geliefde, mijn Doel en mijn
Verlangen. Met grote nederigheid en algehele toewijding smeek ik U mij de
minaret van Uw liefde in Uw gebied te maken, de lamp van Uw kennis onder
Uw schepselen en het vaandel van Uw goddelijke Barmhartigheid in Uw
Koninkrijk.
Maak mij één van hen die U aanbidden, die zichzelf onthechten van alles
buiten U, zich heiligen van al hetgeen tot de wereld behoort en zich
afwenden van de gebreken der argwanenden.
Laat mijn hart overvloeien van vreugde door de bemoedigende steun uit Uw
Koninkrijk en verlicht mijn blik met het aanschouwen van de legers van
welslagen die elkaar opvolgen en op mij neerdalen uit Uw almacht.
Gij zijt de Almachtige, de Krachtige, de Onoverwinnelijke.
'Abdu'l-Bahá

41
Maak onze schreden op Uw weg krachtig o Heer, en sterk ons hart in
gehoorzaamheid aan U. Keer ons gelaat naar de schoonheid van Uw enig-zijn
en verblijd ons gemoed met de tekenen van Uw goddelijke eenheid. Tooi ons
lichaam met het kleed van Uw milddadigheid, ontdoe onze ogen van de sluier
van zonde en geef ons de kelk van Uw genade, opdat alle schepselen bij het
aanschouwen van Uw grootheid uit het diepste van hun wezen Uw lof zingen.
Openbaar dan Uzelf, o Heer, door Uw barmhartig woord en door het mysterie
van Uw goddelijk Wezen, opdat de heilige bezieling van gebed onze zielen
vervulle - een gebed dat boven woorden en letters zal uitstijgen en het
gemurmel van lettergrepen en klanken te boven zal gaan -en alle dingen in
het niet verzinken voor de openbaring van Uw pracht.
Heer! Dit zijn Uw dienaren die krachtig en sterk in Uw Verbond en Uw
Testament staan, die vasthouden aan het koord van trouw in Uw Zaak en zich
aan de zoom van het kleed Uwer grootheid klemmen. Help hen, o Heer, met Uw
genade, bekrachtig hen met Uw macht en sterk hun lendenen in
gehoorzaamheid aan U.
Gij zijt de Vergevende, de Genadige.
'Abdu'l-Bahá

42
O zoeker naar Waarheid! Indien gij wenst dat God uw ogen opent, moet gij
Hem aanroepen en u te middernacht in gebed tot Hem keren met de woorden:
O Heer, ik heb mijn gelaat naar Uw koninkrijk van eenheid gekeerd en ik
ben gedompeld in de zee van Uw barmhartigheid.
O Heer, verlicht mijn blik door de aanschouwing van Uw licht in deze
duistere nacht en maak mij in dit wondere tijdperk gelukkig door de wijn
van Uw liefde. O Heer, doe mij luisteren naar Uw stem en open voor mijn
ogen de poorten des hemels, opdat ik het licht van Uw heerlijkheid
aanschouwe en door Uw schoonheid worde bekoord.
Waarlijk, Gij zijt de Schenker, de Edelmoedige, de Genadige, de
Vergevende.
'Abdu'l-Bahá

GEESTELIJKE RAAD
44
Zegt steeds wanneer gij de raadskamer binnengaat dit gebed, met een hart
dat bonst van liefde voor God en een tong die is gezuiverd van alles
buiten het Hem gedenken, opdat de Almachtige u genadiglijk bijstaat om
de hoogste overwinning te behalen.
O God, mijn God! Wij zijn Uw dienaren die zich vol toewijding tot Uw
heilig gelaat hebben gekeerd en die zich in deze glorierijke Dag van alles
buiten U hebben bevrijd. Wij zijn in deze Geestelijke Raad te zamen,
verenigd in onze inzichten en gedachten, met het eensgezinde doel Uw Woord
onder de mensheid te verheerlijken. O Heer, onze God! Maak ons de tekenen
Uwer goddelijke leiding, standaarden van Uw verheven Geloof onder de
mensen, dienaren van Uw machtig Verbond. O Gij, onze Allerhoogste Heer,
maak ons manifestaties van Uw goddelijke eenheid in Uw Abhá Koninkrijk en
schitterende sterren, stralende over alle gebieden. Heer! Help ons zeeën
te worden, deinend met golven van Uw wondere genade; wateren,
voortstromend uit Uw alglorierijke hoogten; goede vruchten aan de boom van
Uw hemelse Zaak; bomen, wuivende in de bries van Uw milddadigheid in Uw
hemelse wijngaard. O God! Maak onze ziel afhankelijk van de verzen Uwer
goddelijke eenheid, ons hart verheugd door de uitstortingen van Uw genade,
opdat wij ons als de golven van ŽŽn zee verenigen en als de stralen van Uw
schitterend licht samensmelten; opdat onze gedachten, onze inzichten en
onze gevoelens worden als ŽŽn werkelijkheid, die de geest van eenheid door
de gehele wereld uitdraagt.
Gij zijt de Genadige, de Milddadige, de Schenkende, de Almachtige, de
Barmhartige, de Meedogende.
'Abdu'l-Bahá

45
Komt tezamen in pure blijdschap, en zegt dit gebed bij het begin van de
vergadering:
O Gij Heer van het Koninkrijk! Hoewel onze lichamen hier bijeen zijn,
worden onze betoverde harten weggevoerd door Uw liefde, en raken wij in
vervoering door de stralen van Uw schitterend gelaat. Hoe zwak wij ook
zijn, wij verwachten de openbaringen van Uw kracht en macht. Hoe arm wij
ook zijn, zonder goederen of middelen, toch halen wij rijkdommen uit de
schatten van Uw Koninkrijk. Hoewel wij druppels zijn, putten wij uit de
diepten van Uw oceaan. Hoewel wij stofjes zijn, glinsteren wij in de
heerlijkheid van Uw luisterrijke Zon.
O Gij onze Verzorger! Zend Uw bijstand neder, opdat een ieder die hier
verzameld is als een brandende kaars worde, ieder een middelpunt van
aantrekkingskracht, ieder een ontbieder tot Uw hemels rijk, totdat wij
tenslotte deze wereld hier beneden tot het evenbeeld van Uw Paradijs
maken.
'Abdu'l-Bahá

46
(Gebed dat gezegd dient te worden bij de sluiting van de vergadering van
de Geestelijke Raad.)
O God, o God! Zie vanuit Uw onzichtbare koninkrijk van een-zijn hoe wij in
deze geestelijke bijeenkomst samen zijn, in U gelovend, vol vertrouwen in
Uw tekenen, standvastig in Uw Verbond en Testament, tot U aangetrokken,
bezield met het vuur van Uw liefde en oprecht in Uw Zaak. Dienaren zijn
wij in Uw wijngaard, verspreiders van Uw religie, deemoedige aanbidders
van Uw aangezicht, nederig jegens Uw geliefden, die, ootmoedig aan Uw
deur, U smeken ons te bekrachtigen in dienstbaarheid onder Uw
uitverkorenen. Sta ons bij met Uw onzichtbare scharen, sterk onze lendenen
in dienstbaarheid aan U en maak ons onderdanige en U vererende dienaren,
die opgaan in U.
O onze Heer! Wij zijn zwak en Gij zijt de Krachtige, de Machtige! Wij zijn
levenloos en Gij zijt de grote levenschenkende Geest. Wij zijn
hulpbehoevend en Gij zijt onze Steun en Toeverlaat, de Krachtige.
O onze Heer! Keer ons gelaat tot Uw barmhartig aangezicht; spijzig ons van
Uw hemelse tafel met Uw overvloedige genade; sta ons bij met Uw verheven
engelenscharen en bekrachtig ons door de heiligen uit het Abhá Koninkrijk.

Waarlijk, Gij zijt de Grootmoedige, de Barmhartige. Gij zijt de Bezitter
van grote milddadigheid en waarlijk, Gij zijt de Goedertierene en de
Genadige.
'Abdu'l-Bahá

GENEZING
47
Uw Naam is mijn genezing, o mijn God, en het U gedenken is mijn medicijn.
U nabij te zijn is mijn hoop en liefde voor U is mijn metgezel. Uw genade
is mijn genezing en mijn steun in deze wereld en in de wereld die komen
zal.
Gij zijt waarlijk de Almilddadige, de Alwetende, de Alwijze.
Bahá'u'lláh

48
O God, mijn God! Ik smeek U bij de oceaan Uwer genezing en de pracht van
de Dagster Uwer genade, en bij Uw naam door welke Gij Uw dienaren
onderwerpt, en bij de doordringende kracht van Uw verhevenste Woord en de
macht van Uw verhevenste Pen, en bij Uw genade, die aan de schepping van
allen in de hemel en op aarde vooraf is gegaan, mij met de wateren Uwer
milddadigheid te verlossen van iedere kwelling en kwaal en van alle zwakte
en krachteloosheid.
Gij ziet, o mijn Heer, Uw smekeling wachten aan de deur van Uw
barmhartigheid en hem die zijn hoop heeft gezet op U zich vastklemmen aan
het koord Uwer milddadigheid. Ik smeek U, weiger hem niet hetgeen hij van
de oceaan Uwer genade en de Dagster Uwer goedertierenheid verlangt.
Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Er is geen ander God dan Gij, de
Immervergevende, de Almilddadige.
Bahá'u'lláh

49
Gij zijt Degeen, o mijn God, door Wiens namen de zieken genezen en de
zwakken herstellen en de dorstigen gelaafd worden, en de zwaar gekwelden
tot rust komen, en de eigenzinnigen geleid worden, en de vernederden
verhoogd en de armen verrijkt worden, en de onwetenden onderricht en de
somberen verlicht worden en de bedroefden opgebeurd en de verkleumden
verwarmd, en de vertrapten opgericht worden. Door Uw Naam, o mijn God,
werd al het geschapene tot leven gewekt, en werden de hemelen gespreid, en
werd de aarde gevestigd, en werden de wolken gemaakt om op de aarde te
regenen. Dit is waarlijk een bewijs van Uw genade tot al Uw schepselen.
Ik smeek U, daarom, bij Uw Naam door welke Gij Uw Godheid openbaarde, en
Uw Zaak boven de gehele schepping verheerlijkte, bij elk van Uw
voortreffelijkste titels en verhevenste eigenschappen, en bij alle deugden
waarmee Uw alles te boven gaande en verhevenste Wezen geprezen wordt om
vannacht vanuit de wolken van Uw genade de regen van Uw genezing neer te
zenden op deze zuigeling, die Gij hebt verbonden aan Uw allerheerlijkste
Zelf in het Koninkrijk van Uw schepping.
Kleed hem dan, o mijn God, door Uw genade, met de mantel van welzijn en
gezondheid, en bewaar hem, o mijn Geliefde, voor elke ziekte en kwaal, en
voor alles wat U onaangenaam is. Uw macht is waarlijk in staat alles te
volbrengen. Gij zijt in waarheid de Machtigste, de Bij-Zich-Bestaande.
Zend bovendien op hem neer, o mijn God, het goede van deze wereld en van
de volgende, en het goede van de vroegere en latere geslachten. Uw macht
en wijsheid zijn waarlijk in staat dit te volbrengen.
Bahá'u'lláh

50
Glorie zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam waardoor Hij Die Uw
Schoonheid is op de troon van Uw Zaak is geplaatst, en bij Uw Naam
waardoor Gij alles verandert, alles bijeengaart, alles ter verantwoording
roept, alle dingen beloont, alle dingen bewaart, alles in stand houdt - ik
smeek U deze dienares te behoeden die haar toevlucht bij U heeft gezocht,
de bescherming heeft gezocht van Hem in Wien Gij Zelf kenbaar zijt, en die
al haar hoop en vertrouwen op U heeft gesteld.
Zij is ziek, o mijn God, en heeft zich onder de schaduw van de boom van Uw
genezing begeven; zij is gekweld, en is naar de stad van Uw bescherming
gevlucht; zij is lijdend, en heeft de bron van Uw gunsten gezocht; zij is
hevig verontrust, en heeft zich gehaast de wel van Uw rust te bereiken;
zij is met zonden beladen, en heeft haar gelaat naar het hof van Uw
vergiffenis geheven.
O mijn God en mijn Geliefde, tooi haar door Uw soevereiniteit en uw
goedertierenheid met het kleed van Uw troost en Uw genezing, en laat haar
drinken uit de beker van Uw genade en Uw gunsten. Bescherm haar bovendien
tegen iedere kwellende kwaal, tegen alle pijn en ziekte, en tegen alles
wat U een gruwel is.
Gij zijt in waarheid oneindig verheven boven alles buiten Uzelf. Gij zijt
waarlijk de Genezer, de Toereikende, de Bewaarder, de Immervergevende, de
Barmhartigste.
Bahá'u'lláh

51
Hij is de Genezer, de Toereikende, de Helper, de Alvergevende, de
Albarmhartige.
Ik roep U aan o Verhevene, o Getrouwe, o Glorieuze! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Soeverein, o Oprichter, o Rechter! Gij de Toereikende, Gij
de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Weergaloze, o Eeuwige, o Enige! Gij de Toereikende, Gij de
Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Meest Geprezene, o Heilige, o Helpende! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Alwetende, o Meest Wijze, o Allergrootste! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Verdraagzame, o Majestueuze, o Beschikker! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Geliefde, o Beminde, o Meeslepende! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Machtigste, o Schragende, o Krachtige! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Heerser, o Bij-Zich-Bestaande, o Alwetende! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Geest, o Licht, o Zichtbaarste! Gij de Toereikende, Gij de
Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o Gij door allen bezocht, o Gij aan allen bekend, o Gij
voor allen verborgen! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de
Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Verborgene, o Zegevierende, o Schenkende! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Almachtige, o Steunende, o Verheler! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Vormende, o Genoegdoende, o Ontwortelaar! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Verrijzende, o Vergaarder, o Verheffer! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Vervolmaker, o Ongeketende, o Milddadige! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Weldadige, o Weerhoudende, o Schepper! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Subliemste, o Schoonheid, o Overvloedige! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Rechtvaardige, o Genadige, o Edelmoedige! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Onweerstaanbare, o Immer Durende, o Alwetende! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Luisterrijke, o Aloude van Dagen, o Grootmoedige! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Welbehoede, o Heer van Vreugde, o Begeerde! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o Gij Die vriendelijk zijt voor allen, o Gij Die meedogend
zijt voor allen, o Welwillendste! Gij de Toereikende, Gij de Genezende,
Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Toevlucht voor allen, o Schuilplaats voor allen, o
Albewaarder! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Gij aller Steun, o Gij door allen aangeroepen, o
Levenschenkende! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o
Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Ontdekker, o Verwoester, o Verdraagzaamste! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Gij mijn ziel, o Gij mijn Geliefde, o Gij mijn vertrouwen!
Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Lavende, o alles te boven gaande Heer, o Dierbaarste! Gij
de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Hoogste Gedachtenis, o Edelste Naam, o Aloude Weg! Gij de
Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Alomgeprezene, o Heiligste, o Gewijde! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Verlosser, o Raadgever, o Bevrijder! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Vriend, o Geneesheer, o Innemende! Gij de Toereikende, Gij
de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Heerlijkheid! O Schone, o Milddadige! Gij de Toereikende,
Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o de Vertrouwde, o de Uitnemendste Geliefde, o Heer van de
Dageraad! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o Gij Die in gloed zet, o Schenker van glans, o Verspreider
van verrukking! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o
Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Heer van Milddadigheid, o Meedogendste, o Meest
Barmhartige! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
Ik roep U aan o Gij Bestendige, o Levengevende, o Bron van alle bestaan!
Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o Gij Die alle dingen doordringt, o Alziende God, o Heer
van verwoording! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o
Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, o Duidelijke en toch Verborgene, o Ongeziene en toch
Vermaarde, o door allen gezochte Toeschouwer! Gij de Toereikende, Gij de
Genezende, Gij de Blijvende, o Gij Eeuwigdurende!
Ik roep U aan, O Gij Die de geliefden doodt, o God van Genade voor de
boosdoeners! Gij de Toereikende, Gij de Genezende, Gij de Blijvende, o Gij
Eeuwigdurende!
O Toereikende, ik roep U aan o Toereikende! O Genezende, ik roep U aan o
Genezende! O Blijvende, ik roep U aan o Blijvende! Gij de Immer Durende,
Gij de Eeuwigdurende!
Geheiligd zijt Gij, o mijn God! Ik smeek U bij Uw edelmoedigheid waardoor
de portalen van Uw gaven en gunsten wijd geopend werden, waardoor de
Tempel van Uw heiligheid gevestigd werd op de troon van eeuwigheid, en bij
Uw barmhartigheid waardoor Gij al het geschapene tot de tafel van Uw
milddadigheid en gaven noodde en bij Uw genade, waardoor Gij in Eigen
Persoon antwoordde met Uw woord "Ja!" uit naam van allen in de hemelen en
op aarde, ten tijde van de openbaring van Uw soevereiniteit en grootheid,
en het gloren van de macht van Uw heerschappij. En wederom smeek ik U bij
deze schoonste namen, bij deze edelste en sublieme hoedanigheden en bij Uw
verhevenste gedachtenis en Uw zuivere en vlekkeloze Schoonheid en bij Uw
verborgen licht in het verborgenste paviljoen, en bij Uw Naam, iedere
ochtend en iedere avond gehuld in het kleed van smarten, om de drager van
deze gezegende Tafel, en al wie haar zegt, en al wie haar aantreft, en al
wie rond het huis gaat waar zij binnen is, te beschermen. Geneest Gij dan
hierdoor iedere zieke, lijdende en arme van iedere beproeving en
tegenspoed, van iedere afschuwelijke bezoeking en smart en leidt Gij
hierdoor al wie de paden van Uw leiding en de wegen van Uw vergeving en
genade verlangt te betreden.
Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Altoereikende, de Genezer, de
Beschermer, de Gever, de Meedogende, de Edelmoedige, de Albarmhartige.
Bahá'u'lláh

52
O Gij, Almachtige! Ik ben een zondaar, doch Gij zijt de Vergevende! Ik ben
vol tekortkomingen, doch Gij zijt de Meedogende! Ik wandel in het duister
der dwalingen, doch Gij zijt het Licht der vergiffenis!
O Gij, grootmoedig God! Vergeef mij mijn zonden, schenk mij Uw gaven,
verontschuldig mijn fouten, bescherm mij, dompel mij in de Bron van Uw
geduld en genees mij van alle ziekten en kwalen.
Zuiver en heilig mij. Geef mij een deel van de uitstorting van heiligheid,
opdat kommer en droefenis verdwijnen en vreugde en geluk neerdalen,
neerslachtigheid en wanhoop in opgewektheid en vertrouwen veranderen, en
moed in de plaats trede van vrees.
Voorwaar, Gij zijt de Vergevende, de Meedogende. Gij zijt de Edelmoedige,
de Geliefde.
'Abdu'l-Bahá

GEZIN
53
Verheug u, o dienares van God, omdat gij God kent en door Zijn ademtocht
zijt aangetrokken. Werp u neder en kniel voor de genadige Heer in Zijn
verheven Koninkrijk en zeg:
Mijn Heer, mijn Heer! Ik loof U en ik dank U voor datgene waarmee Gij Uw
nederige dienares, Uw slavin die U smeekt en tot U bidt, hebt begunstigd,
daar Gij haar waarlijk naar Uw duidelijke Koninkrijk hebt geleid en haar
in staat hebt gesteld Uw verheven Roep in de vergankelijke wereld te
horen, en Uw tekenen, die de verschijning van Uw zegevierend bewind over
alles bewijzen, waar te nemen.
O mijn Heer! Ik draag hetgeen zich in mijn schoot bevindt aan U op. Geef
dan dat het een prijzenswaardig kind in Uw Koninkrijk wordt, en dat het
gelukkig wordt door Uw gunst en edelmoedigheid; dat het zich ontwikkelt en
opgroeit onder de hoede van Uw opvoeding. Waarlijk, Gij zijt de Genadige.
Waarlijk, Gij zijt de Heer van grote gunsten!
'Abdu'l-Bahá

54
O Heer, Gij aanvaardt in deze Allergrootste Beschikking de voorspraak van
kinderen ten gunste van hun ouders. Dit is één van de speciale oneindige
gunsten van deze Beschikking. Aanvaard daarom, o Gij vriendelijke Heer,
het verzoek van deze dienaar van U aan de drempel van uw enig-zijn en
dompel zijn vader in de oceaan van Uw genade, want zijn zoon is opgestaan
om U te dienen en hij spant zich te allen tijde in op het pad van Uw
liefde. Waarlijk, Gij zijt de Gever, de Vergevende, en de Vriendelijke.
'Abdu'l-Bahá

55
O mijn God! O mijn God! Deze dienares van U roept U aan, vertrouwt op U,
keert haar gelaat naar U, en smeekt U Uw Goddelijke milddadigheid over
haar uit te storten, haar Uw geestelijke mysteriën te onthullen en het
licht van Uw Godheid op haar te doen schijnen.
O mijn Heer! Maak de ogen van mijn echtgenoot ziende. Verblijd zijn hart
met het licht U te kennen, richt zijn aandacht op Uw lichtende Schoonheid,
en verblijd zijn geest door hem de duidelijke bewijzen van Uw pracht te
openbaren.
O mijn Heer! Neem de sluier voor zijn ogen weg. Doe Uw overvloedige
genadegaven op hem neerregenen, bedwelm hem met de wijn van liefde voor U,
maak hem één Uwer engelen wier voeten deze aarde betreden terwijl hun ziel
zich ten hemel verheft. Maak hem tot een lamp, fonkelend met het licht van
Uw wijsheid temidden van Uw volk.
Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Edelmoedige, de Vrijgevige.
'Abdu'l-Bahá

HANDEN VAN DE ZAAK GODS
56
Licht en glorie, groet en ere zij de Handen van de Zaak, door wie het
licht van lankmoedigheid werd verspreid en de verkondiging van gezag van
God, de Krachtige, de Machtige, de Onafhankelijke, is aangetoond; door wie
de zee van gaven heeft bewogen en de bries van de gunst Gods, de Heer der
mensheid, heeft gewaaid.
Wij smeken Hem - verheven is Hij - hen te beschermen door Zijn scharen,
hen te behoeden door Zijn heerschappij en hen te steunen met Zijn macht,
die alle dingen heeft overwonnen. De Heerschappij is aan God, de Maker des
hemels en de Koning van het koninkrijk van Namen.
Bahá'u'lláh

HULP EN BIJSTAND
57
O Heer, bij U zoek ik mijn toevlucht en naar al Uw tekenen richt ik mijn
hart. O Heer, op reis of thuis, op mijn werk of bij mijn arbeid stel ik
geheel mijn vertrouwen in U. Verleen mij Uw toereikende hulp, zodat ik
onafhankelijk van alle dingen word, o Gij Die onovertroffen zijt in Uw
barmhartigheid. Schenk mij, o Heer, naar Uw behagen mijn deel en laat mij
tevreden zijn met hetgeen Gij voor mij bestemd hebt. Aan U is de absolute
macht te bevelen!
de Báb

58
Zeg: Ere zij U Die alle heiligen hun hulpeloosheid deed bekennen tegenover
de menigvuldige openbaringen van Uw macht en iedere Profeet zijn nietszijn
deed erkennen bij de glans van Uw durende heerlijkheid. Ik smeek U, bij Uw
Naam welke de poorten des hemels ontsloot en de Schare in den hoge met
verrukking vervulde, mij in staat te stellen U te dienen in deze Dag en
mij te sterken om hetgeen Gij voorschreef in Uw Boek na te komen. Gij
weet, o mijn Heer, hetgeen is in mij, doch ik weet niet hetgeen is in U.
Gij zijt de Alwetende, de Albezielde.
Bahá'u'lláh

59
Verheerlijkt zijt Gij, o mijn God! De voorboden van de lente van Uw genade
zijn verschenen en Uw aarde wordt met pril groen bekleed. De wolken van de
hemelen van Uw milddadigheid storten hun regen uit over deze Stad, binnen
wier muren Hij Wiens innig verlangen het is Uw schepselen te redden
gekerkerd is.
Deze lenteregen heeft de grond van deze Stad getooid, haar bomen met
gebladerte bekleed en haar inwoners verblijd. Het hart van Uw geliefden
echter kan zich slechts verheugen in de goddelijke Lentetijd van Uw tedere
barmhartigheid, die het hart nieuw leven schenkt, de ziel vernieuwt en de
boom van 's mensen bestaan vrucht doet dragen.
O mijn Heer, de plant die in het hart van Uw geliefden was ontsproten, is
verkwijnd. Zend toch vanuit de wolken van Uw geest datgene op hen neer,
wat het tere kruid van Uw kennis en wijsheid in hun boezem kan doen
groeien. Verblijd hun hart met de verkondiging van Uw Zaak en met de
verheerlijking van Uw oppermacht.
O mijn Heer, zij houden het oog vol verwachting gericht op Uw
milddadigheid en zij hebben het gelaat naar de horizon van Uw genade
gewend. Verhoed Gij genadiglijk dat zij van Uw gunst verstoken blijven.
Door Uw soevereine macht hebt Gij gezag over alle dingen. Geen God is er
dan Gij, de Almachtige, de Hulp in gevaar, de Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

60
O Gij, Wiens gelaat het voorwerp is van mijn aanbidding, Wiens schoonheid
mijn heiligdom, Wiens woning mijn doel, Wiens eer en lof mijn hoop, Wiens
voorzienigheid mijn metgezel, Wiens liefde de reden van mijn bestaan,
Wiens vermelding mijn troost, Wiens nabijheid mijn verlangen, Wiens
tegenwoordigheid mijn dierbaarste wens en hoogste streven is, ik smeek U
mij niet te onthouden wat Gij voor de uitverkorenen Uwer dienaren hebt
bestemd. Verleen mij het goede van deze wereld en van de volgende.
Gij zijt waarlijk de Koning aller mensen. Er is geen God dan Gij, de
Immervergevende, de Grootmoedigste.
Bahá'u'lláh

61
Heer! Erbarmelijk zijn wij, verleen ons Uw gunst; arm zijn wij, schenk ons
een deel uit de oceaan van Uw rijkdom; behoeftig zijn wij, voldoe aan onze
noden; vernederd zijn wij, geef ons Uw heerlijkheid. De vogels in de lucht
en de dieren op het veld ontvangen iedere dag van U hun voedsel en alle
schepselen ondervinden Uw zorg en goedertierenheid. Onthoud deze zwakke Uw
wondere genade niet en schenk door Uw macht deze hulpeloze ziel Uw
weldaden.
Geef ons ons dagelijks brood en voorzie steeds meer in onze
levensbehoeften, opdat wij van niemand anders dan U afhankelijk zijn,
volkomen in U opgaan, Uw wegen bewandelen en Uw geheimen bekendmaken. Gij
zijt de Almachtige en de Liefderijke en de Verzorger der gehele mensheid.
'Abdu'l-Bahá

62
Neem, o Heer, de feestdis niet weg die in Uw Naam is gespreid en doof niet
de brandende vlam die door Uw onblusbaar vuur is ontstoken. Stuit niet het
stromen van Uw levend water dat voortmurmelt met de melodie van Uw
heerlijkheid en Uw gedachtenis, en onthoud Uw dienaren niet de
welriekendheid van Uw zoete geuren die de adem van Uw liefde verbreiden.
Heer! Verander de kwellende zorgen van Uw getrouwen in rust, hun
tegenspoed in voorspoed, hun vernedering in heerlijkheid, hun verdriet in
zalige vreugde, o Gij Die de teugels van de gehele mensheid in Uw greep
houdt.
Gij zijt waarlijk de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende, de Alwijze.

'Abdu'l-Bahá

HUWELIJK
'Abdu'l-Bahá zegt over het huwelijk het volgende: "Het Bahá'í huwelijk is
de verbinding van en een hartelijke toegenegenheid tussen twee partijen.
Zij moeten er evenwel de grootste zorg aan besteden en elkaars karakter
leren kennen. Deze eeuwige verbintenis moet gesloten worden door een hecht
verbond en moet erop gericht zijn harmonie, kameraadschap en eenheid aan
te kweken en eeuwig leven te erlangen."
De huwelijksgelofte, het vers dat zowel door de bruid als door de
bruidegom gezegd moet worden in aanwezigheid van minstens twee getuigen
die aanvaardbaar zijn voor de Geestelijke Raad, is, zoals in de
Kitáb-i-Aqdas (Het Heiligste Boek) is aangegeven, als volgt: "Wij zullen
waarlijk allen verblijven bij de wil van God."
63
Hij is de Edelmoedige, de Almilddadige.
Ere zij God, de Aloude, de Eeuwigdurende, de Onveranderlijke, de Eeuwige!
Hij Die in Zijn Eigen Wezen betuigt dat Hij waarlijk de Ene, de Enige, de
Onbelemmerde, de Verhevene is. Wij getuigen dat er waarlijk geen God is
dan Hij, erkennen Zijn eenheid en belijden Zijn enig-zijn. Immer verwijlt
Hij op onbereikbare hoogten, op de hoogste toppen van Zijn verhevenheid,
geheiligd van de vermelding van alles buiten Hem, vrij van de beschrijving
van alles buiten Hemzelf.
Toen Hij aan de mensen genade en milddadigheid wenste te betuigen en de
wereld wenste te ordenen, openbaarde Hij verordeningen en schiep Hij
wetten, waaronder de huwelijkswet als een bolwerk voor welzijn en heil, en
deze heeft Hij ons opgelegd in Zijn Heiligste Boek dat werd neergezonden
uit de hemel van heiligheid. Hij -groot is Zijn heerlijkheid - zegt:
"Huwt, o mensen, dat uit u degeen moge voortkomen die Mij onder Mijn
dienaren zal gedenken. Dit is één Mijner geboden aan U, gehoorzaamt het
tot steun voor uzelf".
Bahá'u'lláh

64
Hij is God! O onvergelijkelijk Heer! In Uw almachtige wijsheid hebt Gij
het huwelijk bevolen, opdat de generaties elkaar zullen opvolgen in deze
vergankelijke wereld, en de mensen zich zolang de wereld voortduurt zullen
beijveren aan de drempel van Uw een-zijn met dienstbaarheid en
eerbetuigingen, en met begroeting, verering en lof. "Ik heb geesten en
mensen slechts geschapen opdat zij Mij zullen aanbidden".2 Verbindt Gij
daarom in de hemel van Uw genade deze twee vogelen uit het nest Uwer
liefde en laat hen het middel worden om immerdurende genade aan te
trekken, opdat uit de verbintenis van deze twee zeeën van liefde een golf
van tederheid aanrolle die de parelen van zuiver en edel nakomelingschap
op de kust des levens werpe. "Hij heeft de twee zeeën vrijgelaten, opdat
zij elkaar ontmoeten. Tussen hen is een grens welke zij niet
overschrijden. Welke weldaad van Uw Heer wilt gij dan loochenen? Uit elk
brengt Hij grote en kleine parels naar boven".3
O Gij, liefderijk Heer! Maakt Gij dat dit huwelijk koraal en parelen
baart. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Grootste, de Immervergevende!
'Abdu'l-Bahá

65
Glorie zij U, o mijn God! Waarlijk, deze dienaar en dienstmaagd van U zijn
onder de schaduw van Uw barmhartigheid samengekomen en zijn door Uw gunst
en edelmoedigheid met elkaar verbonden. O Heer! Sta hen bij in deze wereld
van U en in Uw koninkrijk en bestem al het goede voor hen door Uw
milddadigheid en genade. O Heer! Versterk hen in hun dienstbaarheid en
help hen U te dienen. Sta hun toe de tekenen van Uw Naam te worden in Uw
wereld en bescherm hen met Uw weldaden, welke onuitputtelijk zijn in deze
wereld en in de wereld die komen zal. O Heer! Zij roepen het koninkrijk
van Uw barmhartigheid aan en smeken tot het rijk van Uw enig-zijn.
Waarlijk, zij zijn in de echt verbonden in gehoorzaamheid aan Uw gebod.
Laat hen tot het einde der tijden de tekenen van harmonie en eenheid
worden. Gij zijt waarlijk de Almogende, de Alomtegenwoordige, de
Almachtige.
'Abdu'l-Bahá

JONGEREN
66
O Heer! Laat deze jonge mens stralen en geef dit behoeftige schepsel Uw
milddadigheid. Schenk hem kennis, doe zijn krachten toenemen bij het
aanbreken van iedere nieuwe dag, neem hem in bescherming en waak over hem,
zodat hij verlost moge worden van dwaling, zich moge wijden aan de
dienstbaarheid in Uw Zaak, de weerspannigen tot gids moge zijn, de
ongelukkigen leiden, de gevangenen bevrijden en de achtelozen wekken,
opdat allen de zegen van het U loven en gedenken mogen ervaren. Gij zijt
de Machtige en de Krachtige.
'Abdu'l-Bahá

67
O Gij vriendelijk Heer! Geef dat deze bomen het sieraad van het Abhá
Paradijs mogen worden. Doe hen groeien door Uw hemelse milddadigheid. Maak
hen fris en groen, en besprenkel hen met druppels van hemelse dauw. Tooi
hen met voortreffelijke vruchten en doe Uw zoete geuren over hen zweven.
Gij zijt de Schenkende, de Liefdevolle, de Stralendste, de Luisterrijkste.

'Abdu'l-Bahá

68
Lof en eer zij U, o Heer mijn God! Dit is een uitverkoren jonge boom die
Gij hebt geplant in de dreven van Uw liefde en hebt gekoesterd met de
vingers van Uw Heerschappij. Gij hebt hem besproeid uit de bron van eeuwig
leven die voortstroomt uit de tuinen van Uw eenheid, en Gij hebt Uw
gunsten uit de wolken van Uw tedere barmhartigheid op hem doen
neerregenen. Hij is nu gegroeid en heeft zich ontwikkeld onder de
beschutting van Uw zegeningen die voortkomen uit de morgenstond van Uw
goddelijk wezen. Hij is ontloken in takken en bladeren, is beladen met
vruchten door de voorzienigheid van Uw wondere gaven en genadegiften, en
wordt beroerd door de liefelijke bries die uit de richting van Uw
goedertierenheid waait.
O Heer! Laat deze jonge boom groen, fris en gezond worden door de
uitstortingen van Uw milddadigheid en gunst, waarmee Gij de tabernakelen
van heiligheid in Uw eeuwig Koninkrijk hebt gesierd en de essentie van
eenheid in het perk van samenkomst hebt getooid.
O Heer! Sta hem bij met Uw sterkende genade, die voortkomt uit Uw
onzichtbaar Koninkrijk, help hem met de voor de ogen van Uw dienaren
verborgen scharen, en geef hem vaste voet in Uw tegenwoordigheid. Maak
zijn tong los zodat hij U zal noemen en verblijd zijn hart met de
verkondiging van Uw lof. Verlicht zijn gelaat in Uw Koninkrijk, begunstig
hem in de hemelse sferen en bevestig hem genadiglijk in de dienst van Uw
Zaak.
Gij zijt de Almogende, de Allerheerlijkste, de Almachtige.
'Abdu'l-Bahá

KINDEREN
69
O God! Breng dit kindje groot aan het hart van Uw liefde en laaf het aan
de borst van Uw Voorzienigheid. Verzorg dit jonge plantje in de rozengaard
van Uw liefde en help het te groeien met de regen uit de hemel van Uw
milddadigheid. Maak het een kind van het Koninkrijk en leid het tot Uw
goddelijke wereld. Gij zijt machtig en vriendelijk, en Gij zijt de
Schenker, de Vrijgevige, de Heer van alles-overtreffende gaven.
'Abdu'l-Bahá

70
O God, leid mij, bescherm mij, maak mij een stralend licht en een
schitterende ster.
Gij zijt de Machtige en de Krachtige.
'Abdu'l-Bahá

71
O mijn Heer, o mijn Heer!
Ik ben een klein kind. Voed mij aan de borst van Uw genade, breng mij
groot aan het hart van Uw liefde, onderwijs mij in de school van Uw
leiding en ontwikkel mij onder de beschutting van Uw milddadigheid. Verlos
mij van het donker, maak mij een schitterend licht; laat mij gelukkig
zijn, maak mij een bloem in Uw rozengaard; laat mij een dienaar worden aan
Uw drempel en geef mij een rechtschapen karakter; maak mij een bron van
goedheid voor de mensen en kroon mijn hoofd met de diadeem van eeuwig
leven.
Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige, de Ziende, de Horende.
'Abdu'l-Bahá

72
O God! Voed deze kinderen op. Deze kinderen zijn de planten van Uw
boomgaard, de bloemen van Uw weide, de rozen van Uw tuin. Laat Uw regen op
hen vallen; laat de Zon der Werkelijkheid op hen schijnen met Uw liefde.
Laat Uw koele bries hen verfrissen, dat zij opgeleid worden, opgroeien,
zich ontwikkelen en zich in volkomen schoonheid ontplooien. Gij zijt de
Schenker. Gij zijt de Meedogende.
'Abdu'l-Bahá

73
O Heer! Ik ben een kind; laat mij groeien onder de schaduw van Uw
goedertierenheid. Ik ben een teer plantje; voed mij met de uitstorting uit
de wolken van Uw milddadigheid. Ik ben een jong boompje in de tuin van
liefde; laat mij een vruchtdragende boom worden. Gij zijt de Machtige en
de Krachtige, en Gij zijt de Liefderijke, de Alwetende, de Alziende.
'Abdu'l-Bahá

74
O Gij onvergelijkelijk Heer! Laat deze zuigeling drinken aan de borst van
Uw goedertierenheid, bescherm hem in de wieg van Uw veiligheid en
bescherming, en geef dat hij opgevoed wordt in de armen van Uw tedere
genegenheid.
'Abdu'l-Bahá

75
O Gij allerheerlijkste Heer! Maak deze kleine dienares van U gezegend en
gelukkig; koester haar aan de drempel van Uw eenheid en laat haar met
diepe teugen drinken van de beker van Uw liefde zodat zij vervuld mag
worden van verrukking en vervoering, en zoete geuren verspreidt.
Gij zijt de Machtige en de Krachtige en Gij zijt de Alwetende, de
Alziende.
'Abdu'l-Bahá

LOF EN DANKBAARHEID
76
Verheerlijkt zij Uw Naam, o Heer! Tot wie zal ik mijn toevlucht nemen
terwijl Gij in waarheid mijn God en mijn Beminde zijt, tot wie zal ik mij
wenden voor beschutting terwijl Gij mijn Heer en mijn Bezitter zijt, naar
wie zal ik vluchten terwijl Gij in waarheid mijn Meester en mijn
Toevluchtsoord zijt, tot wie zal ik smeken terwijl Gij in waarheid mijn
Schat en het Doel van mijn verlangen zijt, en via wie zal ik bij U
pleiten, terwijl Gij in waarheid mijn hoogste streven en uiterste
verlangen zijt? Alle hoop is vervlogen behalve het verlangen naar Uw
hemelse genade, en iedere deur is vergrendeld behalve de poort die leidt
naar de bron van Uw zegeningen.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw luisterrijkste glans, die zo helder is dat
iedere ziel zich er nederig bij neerbuigt en zich in aanbidding ter aarde
werpt omwille van U - een glans zo stralend dat vuur erbij in licht wordt
veranderd, de doden erbij tot leven worden gewekt en iedere moeilijkheid
erbij in gerieflijkheid wordt veranderd; ik smeek U bij deze geweldige,
deze wonderbaarlijke glans en bij de heerlijkheid van Uw verheven
soevereiniteit, o Gij Die de Heer van onbedwingbare macht zijt, ons door
Uw milddadigheid om te vormen tot datgene wat Gij zelf bezit, ons in staat
te stellen bronnen van Uw licht te worden en ons genadiglijk te verlenen
hetgeen de majesteit van Uw alles te boven gaande heerschappij betaamt.
Want naar U heb ik mijn handen opgeheven, o Heer, en bij U heb ik
beschuttende steun gevonden, o Heer, en aan U heb ik mij overgegeven, o
Heer, en in U heb ik al mijn vertrouwen gesteld, o Heer, en door U ben ik
gesterkt, o Heer.
Waarlijk, er is geen macht of kracht dan in U.
de Báb

77
O Heer! Gij zijt Degeen Die iedere smart wegneemt, de Verdrijver van
iedere kwelling. Gij zijt Degeen Die alle verdriet verbant en de Bevrijder
van elke slaaf, de Verlosser van elke ziel. O Heer! Verleen verlossing
door Uw genade en reken mij tot diegenen onder Uw dienaren die zaligheid
hebben bereikt.
de Báb

78
Ik smeek U bij de glans van het licht van Uw heerlijk gelaat, bij de
majesteit van Uw aloude grootheid en de macht van Uw allesovertreffende
soevereiniteit, op dit ogenblik alles wat goed en gepast is voor ons te
beschikken en alle uitstortingen van Uw genade voor ons te bestemmen. Want
het schenken van gaven levert U geen verlies op, noch vermindert het
verlenen van gunsten Uw rijkdom.
Verheerlijkt zijt Gij, o Heer! Waarlijk ik ben arm, terwijl Gij in
waarheid rijk zijt; waarlijk ik ben nederig, terwijl Gij in waarheid
krachtig zijt; waarlijk ik ben machteloos, terwijl Gij in waarheid machtig
zijt; waarlijk ik ben vernederd, terwijl Gij in waarheid de verhevenste
zijt; waarlijk ik ben bedroefd, terwijl Gij in waarheid de Heer van macht
zijt.
de Báb

79
O Gij, Wien te gedenken de zielsverrukking is van allen die naar U
hunkeren, Wiens naam de jubelende vreugde is van allen die zich geheel aan
Uw wil hebben gewijd, Wiens eer en lof wordt gekoesterd door hen die Uw
hof nabij zijn, Wiens aanschijn het vurige verlangen is van allen die Uw
waarheid erkennen, Wiens beproeving de genezing is van hen die Uw Zaak
omhelzen, Wiens bezoeking het hoogste verlangen is van hen die bevrijd
zijn van elke gehechtheid aan iemand buiten U!
Verheerlijkt, onmetelijk verheerlijkt zijt Gij in Wiens hand de
heerschappij ligt over al hetgeen op aarde is. Gij, Die door een enkel
woord uit Uw mond alle dingen deed vergaan en uiteenvallen en Die, door
weer een ander woord, al wat gescheiden was zich deed samenvoegen en
herenigen! Verheerlijkt zij Uw Naam, o Gij Die macht hebt over allen die
in de hemelen zijn en over allen die op aarde zijn, Wiens heerschappij
alles omvat wat in de hemel van Uw openbaring en in het koninkrijk van Uw
schepping is. Niemand kan U evenaren in de door U geschapen rijken;
niemand kan met U worden vergeleken in het heelal dat Gij hebt gevormd.
Geen enkel verstand heeft U begrepen en geen menselijk streven heeft U
bereikt. Ik zweer bij Uw macht! Mocht iemand al de tijd dat Uw eigen Wezen
voortduurt op welke wieken ook door de onmetelijkheid van Uw kennis
zweven, dan nog was hij machteloos de beperkingen die deze vergankelijke
wereld hem stelt te overschrijden. Hoe kan dan zulk een mens zijn vlucht
pogen te nemen naar de sfeer van Uw verhevenste tegenwoordigheid?
Diegene is waarlijk met inzicht begiftigd die zijn machteloosheid erkent
en zijn zonden belijdt, want mocht enig schepsel, gesteld tegenover de
oneindige wonderen van Uw Openbaring, aanspraak maken op enig bestaan, dan
was zulk een godslasterlijke aanmatiging gruwelijker dan enige andere
misdaad in alle rijken van Uw vinding en schepping. Wie is er, o mijn
Heer, die wanneer Gij de eerste schitteringen van de tekenen van Uw alles
overtreffende soevereiniteit en macht openbaart, de macht heeft voor
zichzelf welk bestaan ook op te eisen? Het bestaan zelf is als niets
tegenover de machtige en menigvuldige wonderen van Uw onvergelijkelijk
Wezen.
Ver, onmetelijk ver zijt Gij verheven boven alles, o Gij Die de Koning der
Koningen zijt! Ik smeek U, bij Uzelf en bij hen die de Manifestaties zijn
van Uw Zaak en de Dageraden van Uw gezag, voor ons neer te schrijven wat
Gij voor Uw uitverkorenen hebt neergeschreven. Onthoud ons niet wat Gij
hebt beschikt voor Uw geliefden die, zodra Uw roep hen bereikte, zich tot
U hebben gehaast en, toen de luister van het licht van Uw gelaat over hen
werd uitgestort, zich onmiddellijk in aanbidding hebben neergeworpen voor
Uw aangezicht.
Wij zijn Uw dienaren, o mijn Heer, in de greep van Uw macht. Indien Gij
ons kastijdt met de kastijding toegebracht aan vorige en latere
geslachten, is Uw vonnis voorzeker rechtvaardig en Uw daad
prijzenswaardig. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Er is geen
ander God dan Gij, de Almachtige, de Alglorierijke, de Helper-in-nood, de
Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

80
Geprezen zijt Gij, o Heer mijn God! Immer wanneer ik poog U te noemen,
word ik daarin belemmerd door de verhevenheid van Uw staat en de
overweldigende grootheid van Uw macht.
Want al zou ik U prijzen over geheel Uw domein zolang Uw soevereiniteit
duurt, dan nog zou ik bemerken dat mijn lof voor U alleen passend is voor
dezulken, die gelijk zijn aan mij, die zelf Uw schepselen zijn, door de
kracht van Uw gebod werden gevormd en door de macht van Uw wil werden
geschapen. En steeds wanneer mijn pen eer betuigt aan welke Uwer namen
ook, is het of ik haar stem kan horen in de weeklachten om het veraf-zijn
van U, en haar kreten kan herkennen vanwege het van U gescheiden zijn.
Ik getuig dat alles buiten U slechts Uw schepping is en zich in de holte
van Uw hand bevindt. Het aanvaarden van enige daad of loftuiging van Uw
schepselen is slechts een bewijs van Uw wondere genade en overvloedige
gunsten, en een blijk van Uw edelmoedigheid en voorzienigheid.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw grootste Naam, waardoor Gij licht van vuur
en waarheid van verloochening hebt gescheiden, om tot mij en mijn
geliefden die met mij zijn het goede van deze wereld en van de volgende
neer te zenden.
Voorzie ons van Uw wondere gaven, die voor de ogen der mensen verborgen
zijn. Gij zijt waarlijk de Maker van de gehele schepping. Geen God is er
dan Gij, de Almachtige, de Alglorierijke, de Allerhoogste.
Bahá'u'lláh

81
Alle lof, o mijn God, zij U Die de Bron zijt van alle glorie en majesteit,
van grootheid en eer, van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid
en genade, van eerbied en macht. Al wie Gij wilt doet Gij de allergrootste
Oceaan naderen en aan al wie Gij verkiest verleent Gij de eer Uw Aloude
Naam te erkennen. Van allen die in de hemel en op aarde zijn kan niemand
de werking van Uw soevereine Wil weerstaan. In alle eeuwigheid beheerste
Gij de gehele schepping en Gij zult voor immer voortgaan Uw heerschappij
over al het geschapene uit te oefenen.
Er is geen ander God dan Gij, de Almachtige, de Hoogst Verhevene, de
Almogende, de Alwijze.
Verlicht, o Heer, het gelaat Uwer dienaren, dat zij U mogen aanschouwen,
en zuiver hun hart, dat zij zich tot het hof van Uw hemelse gunsten mogen
wenden en Hem erkennen Die de Manifestatie is van U en de Dageraad van Uw
Wezen.
Waarlijk, Gij zijt de Heer aller werelden. Er is geen ander God dan Gij,
de Onbeperkte, de Albeheerser.
Bahá'u'lláh

82
Lof zij U, o mijn God, aangezien Gij het gelaat van Uw dienaren hebt
gekeerd naar de rechterzijde van de troon van Uw gaven, en hen onthecht
deed zijn aan alles buiten U, zodat zij Uw soevereiniteit en Uw
heerlijkheid kunnen erkennen. Ik getuig van de kracht die in Uw Zaak is,
de alles doordringende invloed van Uw gebod, de onveranderlijkheid van Uw
wil, de oneindigheid van Uw bedoeling. Alle dingen liggen in de greep van
Uw macht gevangen, en de gehele schepping is armzalig wanneer zij van
aangezicht tot aangezicht gesteld wordt met de tekenen van Uw rijkdom.
Handel daarom, o mijn God, mijn Geliefde, mijn hoogste Verlangen, met Uw
dienaren en met al het door U geschapene naar het Uw schoonheid en Uw
grootheid betaamt, en Uw edelmoedigheid en gaven waardig is. Gij zijt, in
waarheid, Degeen Wiens barmhartigheid alle werelden omvat en Wiens genade
allen die in de hemel en op aarde verblijven omsluit. Wie heeft U
aangeroepen zonder dat zijn gebed verhoord werd? Waar is hij, die U
trachtte te bereiken zonder dat Gij hem nader liet komen? Wie kan zeggen
dat hij zijn blik op U vestigde en dat Gij het oog van Uw goedertierenheid
niet op hem richtte? Ik getuig, dat Gij U naar Uw dienaren hebt gekeerd
eer zij zich naar U keerden, en dat Gij aan hen hebt gedacht eer zij aan U
dachten. Alle genade is van U, o Gij in Wiens hand het rijk van goddelijke
gaven en de bron van elk onherroepelijk gebod ligt.
Zend daarom, o mijn God, tot allen die U zoeken neer wat hen geheel zal
bevrijden van alles buiten U, en hen tot U zal doen naderen. Sta hen met
Uw genade bij om U lief te hebben en zo te worden dat zij U behagen, en
zich onderwerpen aan hetgeen U behaagt. Geef dan dat zij het rechte pad
van Uw Zaak mogen blijven bewandelen zonder afgeleid te worden, het pad
waarop de voeten van de weifelaars onder Uw volk en de weerspannigen onder
Uw dienaren uitglijden. Gij zijt waarlijk de Almogende, de Almachtige, de
Grootste.
Bahá'u'lláh

83
Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God en de God aller dingen, mijn Glorie
en de Glorie aller dingen, mijn Verlangen en het Verlangen aller dingen,
mijn Sterkte en de Sterkte aller dingen, mijn Koning en de Koning aller
dingen, mijn Bezitter en de Bezitter aller dingen, mijn Doel en het Doel
aller dingen, mijn Drijfveer en de Drijfveer aller dingen! Ik smeek U,
laat mij niet van de oceaan van Uw liefderijke barmhartigheid worden
weerhouden, noch ver van de kusten van Uw nabijheid worden verwijderd.
Niets buiten U, o mijn Heer, baat mij en iemand anders dan U te naderen
dient mij tot niets. Ik smeek U, bij de overvloedigheid van Uw rijkdommen
waardoor Gij alles buiten U overbodig hebt gemaakt, mij te rekenen tot hen
die hun gelaat naar U hebben geheven en zijn opgestaan om U te dienen.
Vergeef, o mijn Heer, Uw dienaren en Uw dienaressen. Gij zijt waarlijk de
Immervergevende, de Meedogendste.
Bahá'u'lláh

84
Mijn God, mijn Aangebedene, mijn Koning, mijn Verlangen! Welke tong kan
mijn dank aan U uiten? Ik was achteloos, Gij deed mij ontwaken. Ik had mij
van U afgekeerd, Gij hebt mij genadiglijk geholpen mij tot U te keren. Ik
was gelijk een dode, Gij hebt mij met het water des levens bezield. Ik was
verdord, Gij deed mij herleven door de hemelse stroom van Uw woorden die
voortvloeide uit de Pen van de Albarmhartige!
O goddelijke Voorzienigheid! Alle bestaan is door Uw milddadigheid
verkregen. Ontneem het niet de wateren van Uw edelmoedigheid, en houd het
niet af van de oceaan Uwer genade. Ik smeek U mij te allen tijde en onder
alle omstandigheden bij te staan en te helpen, en ik vraag Uw aloude gunst
uit de hemel van Uw genade. Gij zijt, in waarheid, de Heer van
milddadigheid en de Heerser van het koninkrijk van eeuwigheid.
Bahá'u'lláh

85
O Gij, Die de Heer der Heren zijt! Ik betuig dat Gij de Heer zijt van de
gehele schepping, en de Opvoeder van alle wezens, zichtbaar en
onzichtbaar. Ik betuig dat Uw macht het ganse heelal omvat, en dat de
legerscharen der aarde U nooit kunnen beroeren, noch de heerschappij van
alle volkeren en naties U ervan kan weerhouden Uw plan uit te voeren. Ik
belijd dat Gij geen andere wens hebt dan de vernieuwing van de gehele
wereld, en de vestiging van de eenheid van haar volkeren en de verlossing
van allen die daar wonen.
Bahá'u'lláh

86
In de Naam van God, de Allerhoogste.
Geprezen en verheerlijkt zijt Gij, Heer, Almachtig God! Gij voor Wiens
wijsheid de wijze te kort schiet en faalt, voor Wiens kennis de geleerde
zijn onwetendheid bekent, voor Wiens macht de sterke zwak wordt, voor
Wiens rijkdom de rijke zijn armoede betuigt, voor Wiens licht de verlichte
in duisternis dwaalt, naar het altaar van Wiens kennis de kern van alle
begrip zich keert en rondom het heiligdom van Wiens tegenwoordigheid de
zielen van de gehele mensheid cirkelen.
Hoe kan ik dan zingen en vertellen van Uw diepste Wezen dat door de
wijsheid der wijzen en de kennis der geleerden niet is verstaan, daar toch
geen mens kan bezingen hetgeen hij niet begrijpt of kan verhalen van
hetgeen hij niet kan bereiken, en Gij toch van eeuwigheid tot eeuwigheid
de Ontoegankelijke, de Ondoorgrondelijke waart. Machteloos als ik ben om
tot de hemelen van Uw heerlijkheid te stijgen en mij tot de rijken van Uw
kennis te verheffen, kan ik slechts verhalen van Uw tekenen die van het
heerlijke werk Uwer handen getuigen.
Bij Uw Heerlijkheid! O Gij, Geliefde aller harten, de Enige Die de pijn
van verlangen naar U kan stillen! Al verenigen zich alle bewoners van
hemel en aarde om het kleinste Uwer tekenen waarin en waardoor Gij Uzelf
hebt geopenbaard te verheerlijken, toch zouden zij falen; hoeveel te meer
dus wanneer zij Uw heilig Woord, de schepper van al Uw tekenen, zouden
willen prijzen.
Alle lof en heerlijkheid zij U, Gij van Wie alle dingen getuigen dat Gij
één zijt en dat er geen ander God is dan Gij, Die van eeuwigheid tot
eeuwigheid verheven was boven alle weerga of gelijkenis en zulks eeuwig
zal blijven. Alle koningen zijn slechts Uw dienaren en alle wezens,
zichtbaar en onzichtbaar, zijn als niets voor U. Er is geen ander God dan
Gij, de Genadige, de Machtige, de Hoogste.
'Abdu'l-Bahá

MARTELAREN
87
Geloofd zij Uw Naam, o Heer onze God! Gij zijt waarlijk de Kenner van al
het ongeziene. Beschik voor ons al het goede naar de maat van Uw
alomvattende kennis. Gij zijt de soevereine Heer, de Almachtige, de Meest
Geliefde.
Alle lof zij U, o Heer! Op de aangewezen dag zullen wij Uw gunst zoeken en
ons volle vertrouwen in U, onze Heer, stellen. Verheerlijkt zijt Gij, o
God! Geef ons hetgeen goed en betamelijk is, opdat wij in staat worden
gesteld ons los te maken van alles buiten U. Waarlijk, Gij zijt de Heer
aller werelden.
O God! Beloon hen die geduldig hun lot dragen in Uw dagen, en sterk hun
hart om zonder af te wijken het pad van Waarheid te bewandelen. Geef dan,
o Heer, de aanzienlijke gaven die hen in staat zullen stellen toegang tot
Uw gelukzalige paradijs te verkrijgen. Verheven zijt Gij, o Here God. Doe
Uw hemelse zegeningen neerdalen op de huizen, waarvan de bewoners in U
geloven. Waarlijk, onovertroffen zijt Gij in het nederzenden van
goddelijke zegeningen. Zend, o God, die heerscharen uit die Uw getrouwe
dienaren de overwinning zullen brengen. Gij vormt het geschapene door de
kracht van Uw bevel naar Uw behagen. Gij zijt in waarheid de Soeverein, de
Schepper, de Alwijze.
Zeg: God is waarlijk de Maker aller dingen. Hij geeft overvloedige steun
aan wie Hij wil. Hij is de Schepper, de Bron van alle wezens, de Vormer,
de Almachtige, de Maker, de Alwijze. Hij is de Drager van de meest
uitmuntende titels in de hemelen, op aarde en in alles wat zich daartussen
bevindt. Allen doen hetgeen Hij gebiedt, en alle bewoners van de hemel en
de aarde verkondigen Zijn lof, en tot Hem zullen allen wederkeren.
de Báb

88
De harten die naar U smachten, O mijn God, branden van verlangen naar U,
en de ogen van hen die U liefhebben plengen smartelijke tranen om het
vernietigende gescheiden zijn van Uw hof, en het geluid van de weeklacht
van hen die hun hoop op U gevestigd hebben klinkt door Uw gebieden.
Gijzelf, o mijn God, hebt hen door Uw soevereine macht beschermd tegen
twee uitersten. Want zouden hun zielen niet branden en hun harten niet
zuchten, dan zouden zij verdrinken in hun tranen, en zouden hun tranen
niet rijkelijk vloeien, dan zouden zij verbranden in het vuur huns harten
en de hitte hunner ziel. Mij dunkt, zij zijn als de engelen die Gij hebt
geschapen uit sneeuw en vuur. Wilt Gij hen trots zulk een hevig verlangen
Uw tegenwoordigheid onthouden, o mijn God, of hen ondanks zulk een vurige
wens van de deur Uwer milddadigheid verdrijven? Alle hoop in het hart Uwer
uitverkorenen staat op het punt te verdwijnen, o mijn God! Waar is de
bries van Uw genade? Zij worden van alle zijden belaagd door hun vijanden;
waar zijn de tekenen van Uw overwinning, die Gij in Uw tafelen beloofde?
Uw heerlijkheid is mij tot getuige! Iedere morgen vinden zij die U
liefhebben de beker der smarten voor hun aangezicht geheven, omdat zij in
U geloven en Uw tekenen erkend hebben. Hoewel ik vast geloof dat Gij meer
erbarmen met hen hebt dan zij met zichzelf hebben, hoewel ik erken dat Gij
hen niet doet lijden dan om Uw Zaak te verkondigen, en om hen in staat te
stellen de hemel van Uw eeuwigheid te erlangen en de plaats van Uw hof te
betreden, toch kent Gij de broosheid van sommigen van hen zeer wel en zijt
Gij bekend met hun ongeduld in hun lijden.
Ik smeek U, o mijn God, hen door Uw sterkende genade te helpen hun lijden
geduldig te dragen in hun liefde voor U, en aan hun ogen datgene te
onthullen wat Gij voor hen hebt beschikt binnen de Tabernakel van Uw
onfeilbare bescherming, zodat zij voorwaarts mogen snellen om datgene wat
voor hen op Uw pad is voorbeschikt te ondergaan, en mogen wedijveren zich
naar bezoekingen te haasten in hun liefde voor U. En ontvouwt Gij anders
de standaard van Uw zegepraal en schenk hen de overwinning op Uw
tegenstanders, zodat Uw soevereiniteit alle inwoners van het rijk
duidelijk moge worden, en de kracht van Uw macht temidden van Uw
schepselen bewezen wordt. Machtig zijt Gij te doen naar Uw wil. Geen God
is er buiten U, de Alwetende, de Alwijze.
Maakt Gij, o mijn God, Uw dienaar die in U gelooft standvastig in het
bevorderen van Uw Zaak, en bescherm hem tegen alle gevaar in de sterkte
van Uw zorg en Uw bescherming, in dit leven en in het volgende. Gij,
waarlijk, heerst naar Uw wens; geen God is er dan Gij, de Immervergevende,
de Edelmoedigste.
Bahá'u'lláh

89
Hij is God.
O Heer mijn God! O Gij Helper van de zwakken, Steun der armen en Verlosser
van de hulpelozen die zich tot U keren.
In uiterste deemoed hef ik mijn smekende handen tot Uw koninkrijk van
schoonheid en roep ik U vurig aan met mijn innerlijke tong, zeggend: o
God, Mijn God! Help mij U te aanbidden, sterk mijn lendenen om U te
dienen, sta mij door Uw genade bij in mijn gehoorzaamheid aan U, stort de
overvloedige stromen van Uw milddadigheid over mij uit, laat de blik van
het oog Uwer goedertierenheid op mij gericht zijn en dompel mij in de
oceaan van Uw vergeving. Sta mij toe dat ik moge worden bevestigd in mijn
trouw aan Uw Geloof en schenk mij een grotere mate van zekerheid en
vertrouwen, zodat ik het geheel zonder de wereld kan stellen, mijn gelaat
met volkomen toewijding naar uw aangezicht kan keren, kan worden versterkt
door de dwingende kracht van bewijs en getuigenis en, met majesteit en
macht bekleed, iedere land- en hemelstreek kan doorschrijden. Waarlijk,
Gij zijt de Barmhartige, de Alglorierijke, de Goedgunstige, de Meedogende.

O Heer! Dit zijn diegenen der martelaren, dat gezelschap van gezegende
zielen, die nog in leven zijn. Zij hebben iedere beproeving doorstaan en
geduld betoond tegenover gruwelijke onrechtvaardigheid. Zij hebben alle
gemak en voorspoed verzaakt, hebben zich gewillig onderworpen aan
vreselijk lijden en tegenspoed in het pad van Uw Liefde en worden nog
steeds gevangengehouden in de klauwen van hun vijanden, die hen
voortdurend met hevige kwellingen martelen, en hen onderdrukken omdat zij
standvastig Uw rechte pad bewandelen. Er is niemand om hen te helpen,
niemand om hun vriendschap te betonen. Afgezien van de verachtelijken en
de goddelozen hebben zij niemand om mee om te gaan en te verkeren.
O Heer! Deze zielen hebben bittere zielesmart geproefd in dit aardse leven
en hebben, als een teken van hun liefde voor de schitterende schoonheid
van Uw aangezicht en in hun vurig verlangen Uw hemels koninkrijk te
bereiken, iedere grove belediging die het volk van tirannie hun heeft
toegebracht, verdragen.
O Heer! Laat in hun oren de verzen van goddelijke bijstand en van een
spoedige overwinning klinken, en bevrijd hen van de onderdrukking door
dezulken die een verschrikkelijke macht uitoefenen. Weerhoud de handen van
de goddelozen en laat deze zielen niet door de klauwen en tanden van wilde
dieren worden verscheurd, want zij zijn bekoord door hun liefde voor U, de
mysteriën van Uw heiligheid zijn hun toevertrouwd, zij staan nederig aan
Uw deur en hebben Uw verheven voorhof bereikt.
O Heer! Versterk hen genadiglijk met een nieuwe geest, verlicht hun ogen
door hen in staat te stellen Uw wonderbare bewijzen te aanschouwen in het
duister van de nacht, bestem voor hen al het goede dat overvloedig in Uw
koninkrijk van eeuwige mysteriën is, maak hen als schitterende sterren
stralende over alle gebieden, weelderige bomen beladen met vruchten, en
takken bewegend in de ochtendbries.
Waarlijk, Gij zijt de Milddadige, de Machtige, de Almogende, de
Onbeperkte. Er is geen ander God dan Gij, de God van liefde en tedere
barmhartigheid, de Alglorierijke, de Immervergevende.
'Abdu'l-Bahá

NAW-RÚZ
(Naw-Rúz4, de eerste dag van het Bahá'í jaar, is een dag van vreugde.)
90
Geloofd zijt Gij, o mijn God, dat Gij Naw-Rúz hebt ingesteld als een
feestdag voor hen die de vasten zijn nagekomen uit liefde voor U en zich
hebben onthouden van al hetgeen U weerzinwekkend is. Vergun , o mijn Heer,
dat het vuur van Uw liefde en de gloed, teweeggebracht door de door U
opgelegde vasten, hen in vlam zet voor Uw Zaak en hen doet voortgaan U te
eren en te gedenken.
Daar Gij hen hebt getooid, o mijn Heer, met het sieraad van de door U
voorgeschreven vasten, tooi hen dan door Uw genade en milddadige gunst
eveneens met het sieraad van Uw aanvaarding. Want al het doen en laten der
mensen is afhankelijk van Uw welbehagen en is door Uw gebod bepaald.
Indien Gij hem die de vasten heeft gebroken beschouwt als iemand die hem
heeft gehouden, zal deze mens worden gerekend tot hen die in alle
eeuwigheid de vasten hebben gehouden. En indien Gij beveelt, dat hij die
de vasten heeft gehouden hem heeft gebroken, zal die mens worden gerekend
tot hen die oorzaak zijn geweest van het met stof bezoedelen van het kleed
Uwer openbaring en die ver verwijderd werden van de kristalheldere wateren
van deze levende Bron.
Gij zijt Degeen door Wie het vaandel: "Loffelijk zijt Gij in Uw werken" is
geheven en de standaard: "Gehoorzaamd zijt Gij in Uw gebod" is ontrold.
Maak Uw staat bekend, o mijn God, aan uw dienaren, zodat zij gaan beseffen
dat de volmaaktheid van alles afhankelijk is van Uw gebod en Uw woord, en
dat het nut van iedere handeling afhangt van Uw verlof en het welbehagen
van Uw wil, opdat zij erkennen dat de teugels van de handelingen der
mensen in de greep van Uw goedkeuring en Uw gebod liggen. Maak dit aan hen
bekend, opdat totaal niets hen uitsluite van Uw schoonheid in deze dagen
waarin Christus uitroept: "Alle Heerschappij is aan U, o Gij de Verwekker
van de Geest5", en Uw Vriend6 uitroept: "Glorie zij U, o Gij de
Welbeminde, want Gij hebt Uw Schoonheid onthuld en voor Uw uitverkorenen
neergeschreven hetgeen hen de zetel zal doen bereiken van de openbaring
van Uw Grootste Naam, waardoor alle mensen weeklagen, behalve zij die zich
hebben onthecht van alles buiten U en zich hebben gekeerd tot Hem Die de
Openbaarder is van Uzelf en de Manifestatie van Uw eigenschappen".Hij die
Uw Tak is, en allen die met U zijn, o mijn Heer, hebben op deze dag hun
vasten beëindigd nadat zij zich eraan hebben gehouden binnen de grenzen
van Uw hof, in vurig verlangen U te behagen. Bepaalt Gij voor hem, en voor
hen, en voor allen die in deze dagen Uw tegenwoordigheid hebben bereikt,
al het goede dat Gij in Uw Boek hebt beschikt. Voorzie hen van hetgeen hun
ten goede zal komen zowel in dit leven als in het leven hierna.
Gij zijt, in waarheid, de Alwetende, de Alwijze.
Bahá'u'lláh

OCHTEND
91
Ik ben onder Uw beschutting ontwaakt, o mijn God, en het past hem die deze
beschutting zoekt in het Heiligdom van Uw bescherming en in de Vesting van
Uw verdediging te verwijlen. Verlicht mijn innerlijk, o mijn Heer, met de
luister van de Dageraad van Uw openbaring, gelijk Gij mijn uiterlijk hebt
verlicht met het morgenlicht van Uw gunst.
Bahá'u'lláh

92
Ik loof U, o mijn God, dat Gij mij uit mijn slaap deed ontwaken en mij uit
mijn verzonken-zijn hebt geroepen en mij uit mijn sluimer deed verrijzen.
Ik ben deze morgen ontwaakt met mijn gelaat geheven naar de pracht van de
Dagster van Uw openbaring, waardoor de hemelen van Uw macht en Uw
majesteit worden verlicht; ik erken Uw tekenen, geloof in Uw Boek en houd
vast aan Uw koord.
Ik smeek U, bij de macht van Uw wil en de dwingende kracht van Uw doel, om
hetgeen Gij mij in mijn slaap openbaarde tot het stevigste fundament te
maken voor de woningen van Uw liefde in de harten van Uw geliefden, en tot
het beste middel om de tekenen van Uw genade en Uw liefderijkheid te
openbaren.
Bestem voor mij door Uw meest verheven Pen, o mijn Heer, het goede van
deze wereld en van de volgende. Ik getuig dat de teugels aller dingen in
Uw greep liggen. Gij verandert ze naar Uw behagen. Geen God is er buiten
U, de Sterke, de Getrouwe.
Gij zijt Degeen, Die door Zijn gebod vernedering in heerlijkheid verandert
en zwakte in kracht, machteloosheid in macht, vrees in rust en twijfel in
zekerheid. Geen God is er dan Gij, de Machtige, de Weldadige.
Gij stelt niemand die U zoekt teleur, noch houdt Gij iemand die naar U
verlangt van U af. Bestemt Gij voor mij hetgeen de hemel van Uw
edelmoedigheid en de oceaan van Uw milddadigheid past. Gij zijt waarlijk
de Almachtige, de Almogende.
Bahá'u'lláh

93
Ik ben deze morgen opgestaan door Uw genade, o mijn God, en verliet mijn
woning vol vertrouwen op U en mij overgevende aan Uw zorg. Zend dan
Uwerzijds tot mij een zegening neer uit de hemel van Uw barmhartigheid, en
laat mij even veilig terugkeren als Gij mij onder Uw bescherming liet
vertrekken met mijn gedachten standvastig op U gericht.
Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Alwetende,
de Alwijze.
Bahá'u'lláh

94
O God, mijn God! Ik ben uit mijn huis vertrokken, mij vastklemmend aan het
koord van Uw liefde, en ik heb mijzelf geheel aan Uw zorg en Uw
bescherming toevertrouwd. Ik smeek U bij Uw kracht, waarmee Gij Uw
geliefden beschermde tegen de eigenzinnigen en de verdorvenen, tegen
iedere weerspannige onderdrukker, en tegen iedere boosaardige die ver van
U gedwaald is, om mij met Uw milddadigheid en Uw genade te beschermen.
Stel mij dan in staat door Uw kracht en Uw macht naar mijn huis terug te
keren. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Helper-in-nood, de
Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

95
O mijn God en mijn Meester. Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar.
Ik ben van mijn sponde verrezen in de ochtendstond waarop de Dagster van
Uw eenheid uit de Dageraad van Uw wil heeft gestraald en haar luister over
de gehele wereld heeft uitgestort zoals in de Boeken van Uw Gebod is
bepaald.
Ere zij U, o mijn God, dat wij tot de pracht van het licht van Uw kennis
zijn ontwaakt. Zend neer tot ons, o mijn Heer, hetgeen ons in staat zal
stellen eenieder buiten U te ontberen en ons zal bevrijden van alle
gehechtheid aan iets buiten U. Schrijf bovendien neer voor mij en voor hen
die mij lief zijn en voor mijn verwanten, man zowel als vrouw, het goede
van deze wereld en van de wereld die komen zal. Beschut ons, o Gij, de
Geliefde der gehele schepping en het Verlangen van het heelal, met Uw
nimmer falende bescherming tegen hen die Gij verschijningen deed zijn van
de boze fluisteraar, die in des mensen hart fluisteren. Machtig zijt Gij
te doen naar Uw behagen. Gij zijt waarlijk de Almachtige, de
Helper-in-nood, de Bij-Zich-Bestaande.
Zegent Gij, o Heer mijn God, Hem Die Gij over Uw voortreffelijkste
benamingen hebt gesteld en door Wie Gij de godvruchtigen van de goddelozen
hebt gescheiden en help ons genadiglijk te doen hetgeen Gij liefhebt en
wenst. Zegent Gij bovendien, o mijn God, hen die Uw Woorden en Uw Letters
zijn en hen die naar U opzien en zich naar Uw aangezicht keren en naar Uw
roep luisteren. Gij zijt waarlijk de Heer en Koning aller mensen en hebt
macht over alle dingen.
Bahá'u'lláh

ONDERRICHT
96
O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs van
Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van Uw
welbehagen blijve.
Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart
Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.
de Báb

97
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw kracht en Uw macht en Uw soevereiniteit,
die allen die in Uw hemel en op Uw aarde zijn omvat, deze stralende Weg en
dit rechte Pad aan Uw dienaren bekend te maken, opdat zij Uw eenheid en Uw
een-zijn mogen erkennen met een zekerheid die door de nutteloze
verbeelding der twijfelaars niet zal verzwakken, noch door de ijdele
hersenschimmen der eigenzinnigen zal verduisteren.
Bahá'u'lláh

98
Verheerlijkt zijt Gij, o Gij God van de wereld en het Verlangen der
natiën, o Gij Die openbaar geworden zijt in de Grootste Naam, waarbij de
parels van wijsheid en woorden uit de schelpen van de grote zee Uwer
kennis te voorschijn zijn gekomen, en de hemelen van de goddelijke
Openbaring verlicht zijn met het licht van de opkomst van de zon Uws
aanschijns.
Ik smeek U - bij dat Woord waardoor Uw bewijs onder Uw schepselen en Uw
betoog onder Uw dienaren werd vervolmaakt - om Uw volk te sterken in
hetgeen het aanzicht van de Zaak zal doen stralen in Uw domein, waardoor
de vaandels van Uw kracht en de banieren van Uw leiding geplant zullen
worden onder Uw dienaren in al uw gebieden!
O mijn God! Gij ziet hen zich vastklemmen aan het koord van Uw genade en
zich vasthouden aan de zoom van de mantel van Uw goedgunstigheid. Bestem
voor hen hetgeen hen U zal doen naderen en houd hen verre van alles buiten
U. Ik smeek U, o Gij Koning van het bestaan en Beschermer van het geziene
en het ongeziene, om al wie opstaat om Uw Zaak te dienen te maken als een
zee, deinend op Uw wens; om hem te laten gloeien met het vuur van Uw
Heilige Boom, en hem te laten schijnen aan de hemelse horizont van Uw wil.
Waarlijk, Gij zijt de Machtige, Wien noch de kracht der gehele wereld noch
de sterkte van natiën kan verzwakken. Er is geen God dan Gij, de Ene, de
Enige, de Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande.
Bahá'u'lláh

99
Ere zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U bij Uw Naam welke niemand naar
behoren heeft erkend en welks betekenis geen ziel heeft doorgrond; ik
smeek U, bij Hem Die de Bron is van Uw openbaring en de Dageraad van Uw
tekenen, mijn hart te maken tot de bewaarplaats van Uw liefde en Uw
gedachtenis. Verbind het dan met Uw grootste Oceaan, zodat de levende
wateren Uwer wijsheid en de kristalheldere stromen van Uw verheerlijking
en lof er uit mogen vloeien.
Mijn ledematen getuigen van Uw eenheid en de haren op mijn hoofd
bevestigen de kracht van Uw soevereiniteit en macht. Ik sta aan de deur
van Uw genade in volkomen zelfuitwissing en verloochening, en klem mij aan
de zoom van Uw milddadigheid en richt mijn ogen op de horizon van Uw
gaven.
Bestemt Gij voor mij, o mijn God, hetgeen de grootheid van Uw majesteit
past, en help mij door Uw sterkende genade Uw Zaak zo te onderrichten, dat
de doden zich uit hun graven spoeden en zullen voortsnellen tot U, met
volledig vertrouwen op U en met hun blik gericht op het morgenland van Uw
Zaak en de dageraadsplaats van Uw Openbaring.
Gij zijt waarlijk de Krachtigste, de Hoogste, de Alwetende, de Alwijze.
Bahá'u'lláh

100
Duisternis omringt ieder land, o mijn God, en doet de meesten Uwer
dienaren beven. Ik smeek U, bij Uw Grootste Naam, in iedere stad nieuwe
wezens te doen opstaan, die zich tot U zullen keren en U te midden van Uw
dienaren zullen gedenken, die krachtens hun woorden en wijsheid het
vaandel van Uw zege zullen ontplooien en die zich zullen losmaken van al
het geschapene.
Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de
Almogende, Hij Wiens hulp wordt ingeroepen door alle mensen.
Bahá'u'lláh

101
Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God! Nu Gij mij deze waarheid hebt doen
verstaan, smeek ik U, bij Uw Naam welke geen perkament kan vermelden,
welke geen hart zich kan voorstellen en welke geen tong kan uiten - een
Naam die verborgen zal blijven zolang Uw eigen Kern verborgen is, en
verheerlijkt zal worden zolang Uw eigen Wezen geprezen wordt - om de
vaandels van Uw onbetwiste oppermacht en zegepraal te ontplooien eer het
jaar ten einde neigt, zodat de gehele schepping wordt verrijkt door Uw
rijkdom en wordt verheven door de veredelende invloed van Uw
alovertreffende soevereiniteit. Mogen allen opstaan en Uw Zaak bevorderen.

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Allerhoogste, de Alglorierijke, de
Albeheerser, de Albezitter.
Bahá'u'lláh

102
O mijn God! Ik vraag U, bij Uw Allerheerlijkste Naam, mij te helpen de
aangelegenheden van Uw dienaren te doen gedijen en Uw steden te doen
bloeien.
Bahá'u'lláh

103
O mijn God, scheur de sluier van nutteloze verbeelding die het zicht van
Uw volk belemmert vaneen, zodat allen zich tot U zullen spoeden, het pad
van Uw welbehagen zullen betreden en de wegen van Uw Geloof zullen
bewandelen.
Bahá'u'lláh

104
O mijn God! Gij ziet hoe wij trachten Uw wil te doen, hoe wij naar de
horizon van Uw genade opzien, om Uw licht smeken en Uw verlichting zoeken.

Wij vragen U, o Gij Geliefde des harten en Hoop der geliefden, ons rein en
zonder begeerte te doen zijn, Uw gebod nakomende en onze vervaagde
genoegens achterlatend om Uw welbehagen te zoeken. O God, tooi ons met het
kleed van Uw voortreffelijkheid en verlicht ons met het licht van
onthechting. Sta ons bij, o God, met de Scharen van wijsheid en
welsprekendheid om Uw Woord onder Uw volk te verspreiden en Uw gebod onder
Uw dienaren na te leven. In Uw hand rusten de teugels van al hetgeen
bestaat. Gij zijt de Almachtige. Er is geen God dan Gij, de Vergevende, de
Liefderijke.
Bahá'u'lláh

105
Verheerlijkt zij Uw Naam, o mijn God. Ik getuig dat als Uw dienaren zich
tot U zouden wenden met de ogen waarmee Gij hen schiep en met de oren
waarmee Gij hen begiftigde, zij allen meegesleept zouden worden door een
enkel woord, neergezonden vanuit de rechterhand van de troon van Uw
majesteit.
Dat woord alleen al zou voldoende zijn om hun gelaat te verhelderen, hun
hart gerust te stellen en hun ziel te doen opwieken naar de sferen van Uw
grote heerlijkheid en te doen opstijgen naar de hemel van Uw
soevereiniteit.
Ik bid U, o Gij Die de Heer aller namen en de Heerser van hemel en aarde
zijt, te schenken dat allen die U dierbaar zijn een kelk van Uw
barmhartigheid mogen worden in Uw dagen, opdat zij de harten van Uw
dienaren tot nieuw leven kunnen wekken.
Stel hen ook in staat, o mijn God, te worden als de regen die uit de
wolken van Uw genade stroomt en als de winden die de lentegeuren van Uw
goedertierenheid verspreiden, zodat door hen de bodem van het hart Uwer
schepselen bedekt moge worden met groen gewas, en de dingen voort moge
brengen die hun geuren over al Uw gebieden zullen verspreiden, zodat een
ieder de zoete geur van de Mantel van Uw Openbaring moge bespeuren.
Machtig zijt Gij te doen wat Gij verkiest.
De kracht van Uw Macht is mij tot getuige! Al wie uit de kelk die de hand
van Uw barmhartigheid ronddroeg gedronken heeft zal zich ontdoen van alles
buiten U, en zal door een woord uit zijn mond in staat zijn de zielen van
diegenen Uwer dienaren die sluimerden op het bed van verzuim en
onachtzaamheid in verrukking te brengen, en hen ertoe te bewegen hun
gelaat te keren tot Uw grootste Teken, en bij U niets te zoeken dan Uzelf,
en van U slechts datgene te vragen wat Gij met de pen van Uw oordeel voor
hen hebt vastgelegd, en in de Tafel van Uw gebod hebt voorgeschreven. O
mijn God, zend dan door Uw Grootste Naam tot Uw geliefden neer hetgeen hen
onder alle omstandigheden nader tot u zal brengen. Gij zijt waarlijk de
Almachtige, de Alglorierijke, Wiens hulp door allen wordt afgesmeekt.
Bahá'u'lláh

106
O mijn God! O mijn God! Ik ben een dienaar die door U is bekoord, die
nederig de deur van Uw eenheid nadert en het Koninkrijk van Uw
barmhartigheid aanroept.
O mijn God, sta mij toe geheel de Uwe te zijn, slechts vervuld van
gedachten aan U, ontbrand door het vuur van Uw liefde en gescheiden van
alles buiten U, zodat ik mag werken binnen Uw Zaak, Uw wijsheid mag
verspreiden, Uw kennis mag overdragen en een ieder mag laten delen in de
vreugde U te kennen.
O mijn God, ik ben een vlam, ontstoken door de hand van Uw kracht; laat
deze vlam niet gedoofd worden door de winden van beproevingen. Laat mijn
liefde voor U, mijn warmte voor de schoonheid van Uw eenheid toenemen.
Laat het vuur dat in mij brandt gloeien op de Sinaï van Uw enig-zijn. Doe
het eeuwige leven dat in mij sluimert ontwaken door Uw milddadigheid en
genade.
Gij zijt de Beschermer, de Waker, de Meedogende, en de Barmhartige.
'Abdu'l-Bahá

107
O God, mijn God! Helpt Gij Uw vertrouwde dienaren een liefdevol en warm
hart te hebben. Help hen het licht van leiding, dat van de Scharen in den
hoge komt, onder alle volkeren der wereld bekend te maken. Waarlijk, Gij
zijt de Sterke, de Krachtige, de Machtige, de Albeheerser, de
Immer-Schenkende. Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige, de Zachtzinnige, de
Liefderijke, de Milddadigste.
'Abdu'l-Bahá

108
O mijn God, helpt Gij Uw dienaar het Woord te verheffen, hetgeen nutteloos
en onwaar is te weerleggen, de waarheid vast te stellen, de heilige verzen
wijd en zijd bekend te maken, de pracht te onthullen en het morgenlicht in
de harten der rechtvaardigen te doen ontwaken.
Gij zijt waarlijk de Edelmoedige, de Vergevende.
'Abdu'l-Bahá

ONDERRICHT: TAFELEN VAN HET GODDELIJK PLAN
109
Laten de verspreiders van de geuren Gods dit gebed iedere ochtend
zeggen:
O Heer, mijn God! Eer en dank zij U, want Gij hebt mij geleid naar de
heirweg van het Koninkrijk, mij toegestaan deze rechte en vèrreikende weg
te bewandelen, mijn oog door het aanschouwen van de pracht van Uw Licht
verhelderd, mijn oor doen neigen naar de melodieën van de vogels van
heiligheid uit het Koninkrijk van mysteriën en mijn hart aangetrokken met
Uw liefde onder de rechtvaardigen.
O Heer! Sterk mij met de Heilige Geest, opdat ik in Uw Naam de volkeren
toeroepe en de blijde tijding van de manifestatie van Uw koninkrijk aan de
mensheid geve.
O Heer! Ik ben zwak, sterk mij met Uw kracht en macht. Mijn tong stamelt,
sta mij toe U te gedenken en te loven. Ik ben deemoedig, verleen mij de
eer toegelaten te worden in Uw koninkrijk. Ik ben veraf, doe mij de
drempel van Uw barmhartigheid naderen. O Heer! Maak mij tot een lichtende
lamp, een stralende ster en een gezegende boom welks takken, getooid met
vruchten, al deze gebieden overschaduwen. Waarlijk, Gij zijt de Machtige,
de Krachtige, de Onbeperkte.
'Abdu'l-Bahá

110
Laat een ieder die zich op reis begeeft naar verschillende werelddelen
om te onderrichten, terwijl hij in vreemde landen verblijft, dit gebed
bij dag en bij nacht zeggen:
O God, mijn God! Gij ziet mij, bekoord door en aangetrokken tot Uw
glorierijke koninkrijk, en ontvlamd door het vuur van Uw liefde onder de
mensen, een heraut van Uw koninkrijk in deze uitgestrekte landen, onthecht
aan alles buiten U, in vol vertrouwen op U, rust en gemak verzakend, ver
verwijderd van mijn geboortehuis, een zwerver in deze gebieden, een ter
aarde gevallen vreemdeling, ootmoedig voor Uw verheven drempel,
onderworpen aan Uw hoogste rijk, U smekend in het midden van de nacht en
bij het aanbreken van de dag, U biddend en aanroepend in de morgen- en
avondstond, dat Gij mij genadiglijk moogt bijstaan in het dienen van uw
Zaak, het verbreiden van Uw leer en het verheerlijken van Uw Woord zowel
in het oosten als in het westen der aarde.
O Heer! Sterk mijn rug; stel mij in staat mij tot het uiterste in te
spannen om U te dienen en laat mij niet aan mijzelf over, eenzaam en
hulpeloos in deze landen.
O Heer! Wees met mij in mijn eenzaamheid en vergezel mij in deze vreemde
landen.
Waarlijk, Gij zijt de bekrachtiger van al wie Gij wilt in hetgeen Gij
verlangt en waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Almachtige.
'Abdu'l-Bahá

111
O Gij, onvergelijkelijke God! O Gij, Heer van het Koninkrijk! Deze zielen
zijn Uw hemels leger! Sta hen bij en laat hen met behulp van de legers der
allerhoogste Schare zegevieren, opdat eenieder van hen een regiment gelijk
worde en deze landen verovere door de liefde Gods en door de verlichting
van de goddelijke leer.
O God, weest Gij hun steun en toeverlaat en weest Gij hun vertrouwde in de
wildernissen, de bergen, de dalen, de wouden, de prairies en de zeeën,
zodat hun roep luide moge weerklinken door de kracht van het Koninkrijk en
de adem van de Heilige Geest.
Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige en Almogende en Gij zijt de
Wijze, de Horende, de Ziende.
'Abdu'l-Bahá

112
Laat al wie reist naar verschillende werelddelen, over bergen,
woestijnen, land en zee, deze smeekbede met aandacht zeggen:
O God! O God! Gij ziet hoe zwak, deemoedig en nederig ik ben temidden van
Uw schepselen; niettemin heb ik mij op U verlaten en ben ik opgestaan om
Uw leringen te verspreiden onder Uw sterke dienaren, vertrouwend op Uw
kracht en macht.
O Heer! Ik ben een vleugellamme vogel en ik verlang ernaar in Uw
onbegrensde ruimte te vliegen. Hoe kan ik dat anders doen dan door Uw
voorzienigheid en genade, Uw bekrachtiging en bijstand?
O Heer! Heb medelijden met mijn zwakheid en sterk mij met Uw kracht! O
Heer! heb medelijden met mijn onmacht en sta mij bij met Uw macht en
majesteit!
O Heer! Zou de ademtocht van de Heilige Geest het zwakste schepsel
bekrachtigen, dan zou hij alles bereiken waar hij naar streeft en alles
bezitten wat hij wenst. Waarlijk, Gij hebt Uw dienaren in het verleden
bijgestaan, en ofschoon zij de zwaksten onder Uw schepselen waren, de
minsten van Uw dienaren en het onbeduidendst van degenen die op aarde
leefden, kregen zij door Uw bekrachtiging en macht voorrang boven de meest
glorierijke onder Uw volk en de edelsten der mensheid. Terwijl zij eerst
gelijk motten waren, werden zij koninklijke valken, en terwijl zij eerst
als beekjes waren werden zij als zeeën door Uw gaven en Uw barmhartigheid.
Door Uw allergrootste gunst werden zij sterren, stralend aan de horizont
van leiding, vogels, zingend in de rozentuin van onsterfelijkheid,
leeuwen, brullend in het woud van kennis en wijsheid, en walvissen,
zwemmend in de oceanen des levens.
Waarlijk, Gij zijt de Welwillende, de Krachtige, de Machtige en de
Barmhartigste der Barmhartigen!
'Abdu'l-Bahá

113
Een ieder die door de steden, dorpen en gehuchten van deze staten reist
en doende is met de verspreiding van de geuren Gods, moet dit gebed
iedere ochtend zeggen:
O mijn God, o mijn God. Gij ziet mij in mijn nederigheid en zwakte, doende
met de grootste onderneming, vastbesloten Uw woord onder de menigten te
verheffen en Uw leer onder Uw volkeren te verspreiden. Hoe kan ik slagen,
tenzij Gij mij bijstaat met de ademtocht van de Heilige Geest, mij helpt
te overwinnen door de heerscharen van Uw heerlijk Koninkrijk en Uw
bekrachtiging, die zelfs een mug in een adelaar kan veranderen, een
druppel water in rivieren en zeeën, en een atoom in lichten en zonnen, op
mij doet neerdalen? O mijn Heer! Sta mij bij met Uw zegevierende en
doeltreffende macht, zodat mijn tong Uw lof en Uw eigenschappen onder alle
mensen moge verkondigen, en laat mijn ziel overvloeien van de wijn van Uw
liefde en kennis.
Gij zijt de Almachtige, Die doet naar Uw behagen.
'Abdu'l-Bahá

114
O God, mijn God! Gij ziet hoe diepe duisternis ieder gebied omringt, hoe
alle landen branden met het vuur van tweedracht en de brand van oorlog en
slachting laait in het oosten en westen der aarde. Er wordt bloed
vergoten, lijken bedekken de grond en er liggen afgehouwen hoofden in het
stof van het slagveld.
O Heer! Heb medelijden met deze onwetenden, zie op hen neer met de blik
van vergeving en genade. Doof dit vuur, zodat deze zware wolken die de
horizon verduisteren, mogen worden verdreven, de Zon van Werkelijkheid de
stralen der verzoening moge doen schijnen, deze duisternis zal worden
verjaagd en het stralende licht van vrede over alle landen zal schijnen.
O Heer! Trek de mensen uit de onpeilbare diepten van de zee van haat en
vijandschap en verlos hen van deze ondoordringbare duisternis. Verenig de
harten en verhelder hun ogen met het licht van vrede en verzoening. Verlos
hen van het duister van oorlog en bloedvergieten, en bevrijd hen uit de
duisternis van dwaling. Verwijder de sluier van hun ogen en verlicht hun
hart met het licht van leiding. Bejegen hen met Uw tedere barmhartigheid
en mededogen, en behandel hen niet naar Uw gerechtigheid en toorn, die de
ledematen der machtigen doen beven.
O Heer! Oorlogen duren voort. Vrees en ellende nemen toe en ieder
vruchtbaar gebied ligt braak.
O Heer! De gemoederen zijn bezwaard en de mensen leven in zielesmart.
Ontferm U over deze armzaligen en laat hen niet over aan buitensporige
begeerten.
O Heer! Doe in Uw landen nederige en ootmoedige zielen verschijnen die,
met het gelaat verlicht met de stralen van leiding, en onthecht aan de
wereld, Uw naam verheerlijken, Uw lof zingen en de geuren van Uw
heiligheid onder de mensheid verspreiden.
O Heer! Sterk hun rug, versterk hun lendenen en breng hun hart in
verrukking met de machtigste tekenen van Uw liefde.
O Heer! Zij zijn waarlijk zwak en Gij zijt de Krachtige en de Machtige;
zij zijn krachteloos en Gij zijt de Helper en de Barmhartige!
O Heer! De zee van opstandigheid zwelt aan en deze zware stormen zullen
alleen gaan liggen door Uw grenzeloze genade die alle gebieden omvat.
O Heer! De mensen bevinden zich waarlijk in de afgrond van hartstocht, en
niets dan Uw oneindige milddadigheid kan hen redden.
O Heer! Verdrijf het duister van deze verdorven begeerten en verlicht de
harten met de lamp van Uw liefde, waardoor alle landen eerlang zullen
worden verlicht. Bekrachtig bovendien Uw geliefden, zij die hun vaderland,
hun gezin en hun kinderen achterlaten en uit liefde voor Uw schoonheid
naar vreemde landen reizen om Uw geuren te verspreiden en Uw leringen te
verbreiden. Weest Gij hun metgezel in hun eenzaamheid, hun helper in
vreemde landen, de verdrijver van hun verdriet, de trooster bij rampspoed.
Weest Gij een verfrissende dronk voor hun dorst, een geneesmiddel bij
ziekte en een balsem voor hun hartsverlangen.
Waarlijk, Gij zij de Grootmoedigste, de Heer van overvloedige genade en
waarlijk, Gij zijt de Meedogende en de Barmhartige.
'Abdu'l-Bahá

115
Het volgende gebed moet ... iedere dag gezegd worden:
O God! O God! Deze vogel is vleugellam en zijn vlucht is moeizaam. Sta hem
bij, opdat hij naar de top van voorspoed en behoud moge vliegen, zijn
vlucht moge wieken door de onbegrensde ruimten in uiterste vreugde en
geluk, zijn melodie uit Uw allerhoogste Naam in alle gebieden moge
aanheffen, de oren moge verblijden met deze roep, en de ogen verheugen bij
de aanblik van de tekenen van leiding!
O Heer, ik ben alleen, eenzaam en nietig. Er is voor mij geen steun zonder
U, geen helper dan U en niemand die mij schraagt dan Gij. Bevestig mij in
Uw dienst, sta mij bij met de heerscharen van Uw engelen, laat mij
zegevieren bij de verspreiding van Uw Woord en sta mij toe Uw wijsheid
onder Uw schepselen te verkondigen.
Waarlijk, Gij zijt de helper van de armen en de verdediger van de kleinen
en waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige en de Onbeperkte.
'Abdu'l-Bahá

ONTHECHTING
116
O God, mijn God! Schenk voor mij de kelk van onthechting aan alles vol, en
verblijd mij temidden van Uw pracht en Uw Gave met de wijn van het U
beminnen. Bevrijd mij van de aanvallen van hartstocht en begeerte,
verbreek voor mij de boeien van dit ondermaanse, breng mij in vervoering
tot Uw hemelse rijk en beziel mij onder de dienaressen met de ademtochten
van Uw heiligheid.
O Heer, verhelder mijn gelaat met het licht van Uw gaven, verlicht mijn
ogen met het aanschouwen van de tekenen van Uw albeheersende macht;
verheug mijn hart met de heerlijkheid van Uw kennis die alle dingen omvat,
verblijd mijn ziel met Uw vreugdevolle tijding die de ziel nieuw leven
geeft, o Gij Koning van deze wereld en van het Koninkrijk in den hoge, o
Gij Heer van heerschappij en macht, opdat ik Uw tekenen en bewijzen alom
moge verspreiden, Uw Zaak moge verkondigen, Uw leringen bevorderen, Uw Wet
dienen en Uw Woord verheerlijken.
Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Immergevende, de Kundige, de Almogende.

'Abdu'l-Bahá

OVERLEDENEN
117
(Het Gebed voor de overledenen moet worden gezegd voor Bahá'ís die
vijftien jaar of ouder zijn. "Het is het enige verplichte Bahá'í gebed
dat gezamenlijk wordt gezegd; het wordt door één gelovige gezegd,
terwijl alle aanwezigen staan. Het is tijdens het zeggen van dit gebed
niet vereist met het gezicht naar de Qiblih gekeerd te staan." -Uit
"Synopsis en codificatie van de wetten en verordeningen van de
Kitáb-i-Aqdas.")
O mijn God! Dit is Uw dienaar en de zoon van Uw dienaar, die in U en in Uw
tekenen gelooft en die zijn gelaat naar U heeft gekeerd, volkomen vrij van
alles buiten U. Gij zijt waarlijk van allen die erbarmen tonen de
barmhartigste.
Doe met hem, o Gij Die de zonden der mensen vergeeft en hun fouten
verbergt, naar het de hemel van Uw goedertierenheid en de oceaan van Uw
genade past. Neem hem op in het rijk van Uw al-overtreffende genade, die
aan de schepping van hemel en aarde voorafging.
Er is geen God dan Gij, de Immer-Vergevende, de Grootmoedigste.
Laat hem dan zes maal de groet "Alláh'u'Abhá" herhalen en daarna
negentien maal elk van de volgende verzen:
Waarlijk, wij allen aanbidden God.
Waarlijk, wij allen buigen ons voor God.
Waarlijk, wij allen hebben ons aan God gewijd.
Waarlijk, wij allen loven God.
Waarlijk, wij allen danken God.
Waarlijk, wij allen zijn geduldig in God.
Indien de overledene een vrouw is, laat men dan zeggen: "Dit is Uw
dienares en de dochter van Uw dienares", enz.
Bahá'u'lláh

118
Hij is God, verheven is Hij, de Heer van goedertierenheid en
milddadigheid.
Verheerlijkt zijt Gij, o God mijn God, de Almachtige Heer! Ik getuig van
Uw almacht en Uw macht, Uw soevereiniteit en Uw goedertierenheid, Uw
genade en Uw kracht, het enig-zijn van Uw Zijn en de eenheid van Uw Wezen,
Uw heiligheid en verhevenheid boven deze wereld en al wat zich daarin
bevindt.
O mijn God! Gij ziet mij, onthecht aan alles buiten U, mij vasthoudend aan
U en mij kerend naar de oceaan van Uw milddadigheid, naar de hemel van Uw
gunst, naar de Dagster van Uw genade.
Heer! Ik getuig dat Gij Uw vertrouwen hebt gesteld in Uw dienaar, en dat
is de geest waarmee Gij de wereld leven gegeven hebt.
Ik smeek U, bij de pracht van de Kringloop van Uw openbaring, genadiglijk
van hem te aanvaarden hetgeen hij in Uw dagen heeft volbracht. Vergun dan
dat hij worde getooid met de heerlijkheid van Uw welbehagen en worde
gesierd met Uw goedkeuring.
O mijn Heer! Ikzelf en al het geschapene getuigen van Uw macht en ik smeek
U deze geest die is opgestegen naar U, naar Uw hemels oord, naar Uw
verheven paradijs en de verblijven van Uw nabijheid niet van U weg te
sturen.
O Gij Die de Heer aller mensen zijt! Sta dan toe, o mijn God, dat Uw
dienaar verkere met Uw uitverkorenen, Uw heiligen en Uw Boodschappers in
hemelse oorden waarvan de pen niet kan verhalen en de tong niet kan
vertellen.
O mijn Heer, de arme heeft zich waarlijk gehaast naar het Koninkrijk van
Uw rijkdom, de vreemdeling naar zijn woning in Uw domein, de hevig
dorstende naar de hemelse rivier van Uw milddadigheid. Onthoud hem niet, o
Heer, zijn deel van het festijn van Uw genade en van de gunst van Uw
goedheid. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Genadige, de
Almilddadige.
O mijn God, Uw pand is tot U weergekeerd. Het past Uw genade en Uw
goedheid die Uw gebieden in de hemel en op aarde omvatten, aan de pas door
U verwelkomde Uw giften en Uw gaven en de vruchten van de boom van Uw
genade te schenken! Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Er is geen
ander God dan Gij, de Genadige, de Almilddadige, de Barmhartige, de
Schenkende, de Vergevende, de Dierbare, de Alwetende.
Ik getuig, o mijn Heer, dat Gij de mensen hebt geboden hun gast te eren,
en hij die naar U is opgestegen is waarlijk tot U gekomen en heeft Uw
Tegenwoordigheid bereikt. Bejegen hem dan naar Uw genade en milddadigheid.
Bij Uw heerlijkheid, ik weet met zekerheid dat Gij zelf niet achterwege
zult laten hetgeen Gij aan Uw dienaren hebt bevolen, noch dat Gij hem, die
zich aan het koord van Uw goedheid heeft geklemd en naar de Dageraad van
Uw rijkdom is opgestegen, iets zult onthouden.
Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Enige, de Machtige, de Alwetende,
de Milddadige.
Bahá'u'lláh

119
Vergun, o mijn Heer, dat zij die naar U zijn opgestegen zich mogen begeven
naar Hem Die de verhevenste Metgezel is, en onder de schaduw van het
Tabernakel van Uw heerschappij en het Heiligdom van Uw heerlijkheid mogen
verwijlen.
Besprenkel hen, o mijn Heer, uit de oceaan Uwer vergeving met hetgeen hen
waardig zal maken om, zolang Uw eigen soevereiniteit voortduurt, in Uw
verhevenste Koninkrijk en Uw allerhoogste gebied te verwijlen. Machtig
zijt Gij te doen naar Uw behagen.
Bahá'u'lláh

120
Zeg: o God, mijn God! Gij hebt aan mijn handen een pand van U toevertrouwd
en hebt het thans naar Uw wil en welbehagen tot U teruggeroepen. Het staan
niet aan mij, Uw dienares, om te zeggen: vanwaar komt dit tot mij of
waarom is dit geschied, daar Gij verheerlijkt zijt in al Uw daden en Uw
gebod gehoorzaamd dient te worden. Uw dienstmaagd, o mijn Heer, heeft haar
hoop op Uw genade en milddadigheid gevestigd. Vergun haar dat zij
verkrijge hetgeen haar U zal doen naderen en haar in elk Uwer werelden zal
baten.
Gij zijt de Vergevende, de Almilddadige. Er is geen ander God dan Gij, de
Bestierder, de Eeuwige.
Bahá'u'lláh

121
O mijn God! O Gij, Vergever van zonden! Schenker van gaven! Verdrijver van
leed!
Waarlijk, ik smeek U de zonden te vergeven van hen die het stoffelijk
gewaad hebben afgelegd en naar de geestelijke wereld zijn opgestegen.
O mijn Heer! Zuiver hen van hun overtredingen, verdrijf hun droefenis en
verander hun duisternis in licht. Doe hen de tuin van geluk betreden,
reinig hen met het zuiverste water en sta hun toe Uw luister op de
verhevenste berg te aanschouwen.
'Abdu'l-Bahá

SCHRIKKELDAGEN
(De schrikkeldagen (26 februari t/m 1 maart) moeten dagen zijn ter
voorbereiding van de vasten. Het zijn de dagen van gastvrijheid en
liefdadigheid en het geven van geschenken.)
122
Mijn God, mijn Vuur en mijn Licht! De dagen die Gij in Uw Boek de
Ayyám-i-Há7 hebt genoemd zijn begonnen, o Gij Die de Koning van namen
zijt, en de vasten, die Uw verhevenste Pen allen die in het rijk van Uw
schepping zijn heeft voorgeschreven te houden, nadert. Ik smeek U, o mijn
Heer, bij deze dagen en bij allen die zich gedurende deze periode aan het
koord van Uw geboden hebben vastgeklemd en de handgreep van Uw
voorschriften hebben gevat, te schenken dat aan iedere ziel een plaats
worde toegewezen binnen de grenzen van Uw hof en een zetel bij de
openbaring van de luister van het licht van Uw aangezicht.
Dit zijn, o mijn Heer, Uw dienaren die door geen verdorven neiging zijn
afgehouden van wat Gij in Uw Boek hebt neergezonden. Zij hebben zich
nederig getoond voor Uw Zaak, en Uw Boek aangenomen met een
vastberadenheid die alleen van U kan stammen en zijn nagekomen wat Gij hun
had voorgeschreven en hebben verkozen datgene te volgen wat door U is
neergezonden.
Gij ziet, o mijn Heer, hoe zij alles wat Gij in Uw Geschriften hebt
geopenbaard hebben erkend en beleden. O mijn Heer, geef hun het water van
Uw eeuwigheid te drinken uit de hand Uwer genade. Schrijf dan voor hen de
beloning neer die is beschikt voor hem die zich in de oceaan van Uw
tegenwoordigheid heeft gedompeld en de uitgelezen wijn van het U ontmoeten
heeft geproefd.
Ik smeek u, o Gij Koning der koningen, Die mededogen hebt met de
verdrukten, voor hen het goede van deze wereld en de wereld die komen gaat
te beschikken. Schrijf daarenboven voor hen neer wat geen Uwer schepselen
heeft ontdekt en reken hen onder diegenen die U hebben omringd en die zich
rondom Uw troon bewegen in iedere wereld van Uw werelden.
Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Alwetende, de Albezieler.
Bahá'u'lláh

STANDVASTIGHEID
123
O Gij, Wiens beproevingen een heilzaam middel zijn voor hen die U nabij
zijn, Wiens zwaard het vurige verlangen is van allen die U liefhebben,
Wiens pijl de dierbaarste wens is van de harten die naar U hunkeren, Wiens
gebod de enige hoop is van hen die Uw waarheid erkennen! Ik smeek U, bij
Uw goddelijke liefelijkheid en bij de pracht van de glorie van Uw
aangezicht, uit Uw afzondering in den hoge tot ons neer te zenden hetgeen
ons in staat zal stellen U te naderen. Maak ons standvastig in Uw Zaak, o
mijn God, en verlicht ons hart met de pracht van Uw kennis en bestraal ons
met de glans van Uw namen.
Bahá'u'lláh

124
O Heer, mijn God! Help Uw geliefden sterk te staan in Uw Geloof, Uw wegen
te bewandelen en standvastig te zijn in Uw Zaak.
Geef hun Uw genade, om de aanvallen van zelfzucht en begeerte te weerstaan
en het licht van goddelijke Leiding te volgen.
Gij zijt de Krachtige, de Genadige, de Bij-Zich-Bestaande, de Schenkende,
de Meedogende, de Almachtige, de Almilddadige.
'Abdu'l-Bahá

125
O God! Sta mij bij met de Legers van de Verheven Schare en maak mij trouw
en standvastig in het Verbond en het Testament. Ik sta zwak in het Verbond
en Testament; maak mij sterk. Ik ben arm; maak mij rijk door de schatten
van het Koninkrijk. Ik ben onwetend; open voor mij de deur van kennis. Ik
ben levenloos; adem in mij de Adem des Levens. Ik ben stom; maak mij
welsprekend, opdat ik de roep van Uw Koninkrijk in vloeiende taal moge
aanheffen en een ieder moge bezielen trouw te zijn aan het Verbond. Gij
zijt de Edelmoedige, de Schenker en de Machtige.
'Abdu'l-Bahá

TAFELGEBEDEN
126
Hij is God! Aanschouw ons, o Heer, verzameld rond deze tafel, dankbaar
voor Uw milddadigheid, onze blik gericht op Uw koninkrijk. O God! Zend tot
ons Uw hemels voedsel en Uw zegen. Waarlijk, Gij zijt de Weldadige, de
Barmhartige.
'Abdu'l-Bahá

127
Hij is God! O Heer! Hoe kunnen wij U danken! Uw milddadigheid is onbeperkt
en onze dankbaarheid is slechts beperkt. Hoe kan de beperkte de onbeperkte
danken? Wij zijn niet bij machte U dank te betuigen voor Uw
barmhartigheid. Geheel machteloos wenden wij ons tot Uw koninkrijk en
smeken U Uw gaven en milddadigheid te vermeerderen. Gij zijt de Gever, Gij
zijt de Schenker, Gij zijt de Krachtige.
'Abdu'l-Bahá

VASTEN
128
Ere zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U, bij deze Openbaring waarbij het
duister in licht is veranderd, waardoor het Bezochte Huis is gebouwd, de
Welbewaarde Tafel is geopenbaard en het Uitgespreide Velijn is onthuld,
tot mij en tot hen die met mij zijn neer te zenden wat ons in staat zal
stellen naar de hemelen van Uw alovertreffende heerlijkheid omhoog te
wieken en ons zal zuiveren van die smetten van twijfel waardoor de
wantrouwenden worden verhinderd de tabernakel van Uw eenheid binnen te
gaan.
Ik ben degeen, o mijn Heer, die aan het koord van Uw goedertierenheid
vasthoudt en zich aan de zoom van Uw barmhartigheid en gunst klemt.
Beschikt Gij voor mij en voor hen die mij lief zijn het goede van deze
wereld en van de wereld die komen zal. Voorzie hen van de verborgen Gave
welke Gij voor de uitverkorenen onder Uw schepselen bestemde.
Dit zijn, o mijn Heer, de dagen waarop Gij Uw dienaren hebt geboden te
vasten. Gezegend is hij die geheel om Uwentwil en volkomen onthecht aan
alles buiten U vast. Help mij en help hen, o mijn Heer, U te gehoorzamen
en Uw voorschriften na te komen. Gij hebt waarlijk de macht te doen
hetgeen Gij verkiest.
Er is geen God dan Gij, de Alwetende, de Alwijze. Eer en lof zij God, de
Heer aller werelden!
Bahá'u'lláh

129
Gij ziet, o God van Barmhartigheid - Gij Wiens kracht al het geschapene
doordringt - deze dienaren van U, uw knechten die, overeenkomstig het
welbehagen van Uw wil, overdag de door U voorgeschreven vasten nakomen,
die bij het aanbreken van de dag opstaan om van Uw Naam te gewagen en Uw
lof te verkondigen, in de verwachting hun deel te verkrijgen van de
voortreffelijkheden die bewaard liggen in de schatkamers van Uw
genadegiften. Ik smeek U, o Gij, Die in Uw handen de teugels van de gehele
schepping houdt en in Wiens greep het ganse koninkrijk van Uw namen en Uw
hoedanigheden ligt om in Uw Dag Uw dienaren niet verstoken te doen zijn
van de stromen die neerdalen uit de wolken van Uw barmhartigheid noch hen
te beletten hun deel te nemen van de oceaan van Uw welbehagen.
Alle atomen op aarde getuigen, o mijn Heer, van de grootheid van Uw kracht
en Uw heerschappij; en alle tekenen van het heelal bevestigen de
heerlijkheid van Uw majesteit en Uw macht. O Gij, Die de opperste Heer
zijt van allen, Die de Koning van onvergankelijke dagen zijt en Heerser
over alle natiën, wees genadig voor deze dienaren van U die zich hebben
vastgeklemd aan het koord van Uw geboden, die het hoofd hebben gebogen
voor de openbaring van Uw wetten, welke zijn neergezonden uit de hemel van
Uw Wil.
Zie, o mijn Heer, hoe hun ogen zich opheffen naar de dageraadsplaats van
Uw goedertierendheid, hoe hun hart gericht is op de oceaan van Uw gunsten,
hoe hun stem zachter wordt bij de klanken van Uw lieflijkste Stem die,
vanuit de verhevenste Plaats, in Uw naam de Alglorierijke roept. Help Uw
geliefden, o mijn Heer, zij die van alles afstand hebben gedaan, opdat zij
de dingen mogen verkrijgen die Gij bezit, die door tegenspoed en
beproevingen zijn omringd, omdat zij de wereld hebben verzaakt en hun
liefde hebben gericht op Uw rijk van heerlijkheid. Ik smeek U, o mijn
Heer, bescherm hen tegen de aanvallen van hun boze hartstochten en
begeerten, en help hen de dingen te verwerven die hun ten goede zullen
komen in deze wereld en in de volgende.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw verborgen, Uw onschatbare Naam die luide
roept in het scheppingsrijk, en alle volkeren oproept tot de Boom waaraan
het voorbijgaan niet mogelijk is, de zetel van een alles te boven gaande
heerlijkheid, op ons en op Uw dienaren de overvloedige regen van Uw
barmhartigheid te doen neerdalen, opdat deze ons moge reinigen van het
gedenken van alles buiten U en ons nader brengen tot de kusten van de
oceaan van Uw genade. O Heer, beschik door Uw meest verheven Pen hetgeen
onze ziel onsterfelijk zal maken in het Rijk van heerlijkheid, onze naam
zal bestendigen in Uw koninkrijk, en behoed ons leven in de schatkamers
van Uw bescherming en ons lichaam in de vesting van Uw onschatbaar
bolwerk. Machtig zijt Gij over alle dingen in verleden en toekomst. Geen
God is er dan Gij, de almachtige Beschermer, de Bij-Zich-Bestaande.
Gij ziet, o Heer, hoe onze handen zich in smeking opheffen naar de hemel
van Uw genadegiften. Geef dat ze gevuld mogen worden met de schatten van
Uw weldadigheid en milddadige gunst. Vergeef ons, en onze vaders, en onze
moeders en vervul al onze wensen uit de oceaan van Uw genade en goddelijke
edelmoedigheid. Aanvaard, o Geliefde van ons hart, al onze werken in Uw
pad. Gij zijt waarlijk de Krachtigste, de Verhevenste, de
Onvergelijkelijke, de Ene, de Vergevende, de Genadige.
Bahá'u'lláh

130
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw machtige Teken en bij de openbaring van Uw
genade onder de mensen, mij niet van de poort van de stad Uwer
tegenwoordigheid te verjagen, en de hoop die ik heb gesteld op de
openbaringen van Uw genade te midden van Uw schepselen niet te beschamen.
Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de
Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste,
en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld
en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw allerzoetste Stem en bij uw verhevenste
Woord, mij steeds dichter tot de drempel van Uw deur te voeren, en mij
niet toe te staan ver van de schaduw van Uw genade en het baldakijn van Uw
milddadigheid verwijderd te blijven. Gij ziet mij, o mijn God, mij
vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de
Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij vastklemmen aan de zoom
van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat
zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij de pracht van Uw lichtend voorhoofd en de
helderheid van het licht van Uw aangezicht dat van de allerhoogste horizon
schijnt, mij aan te trekken door de zoete geur van Uw gewaad, en mij te
laten drinken van de uitgelezen wijn van Uw woorden. Gij ziet mij, o mijn
God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de
Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw haar dat over Uw gelaat speelt gelijk Uw
verhevenste Pen zich over de bladzijden van Uw Tafelen beweegt, waarbij de
muskus van verborgen betekenissen zich over het rijk Uwer schepping
verspreidt, mij zo te verheffen om Uw Zaak te dienen dat ik niet zal
wijken of zal worden gehinderd door de inblazingen van hen die Uw tekenen
betwisten en zich van Uw gelaat hebben afgekeerd. Gij ziet mij, o mijn
God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de
Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw Naam welke Gij tot de Koning der Namen hebt
gemaakt, door welke allen die in de hemel en op aarde zijn, in verrukking
zijn gebracht, mij in staat te stellen de Dagster van uw schoonheid te
aanschouwen, en mij te voorzien van de wijn van Uw woorden. Gij ziet mij,
o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de
Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij het Tabernakel van Uw majesteit op de
verhevenste toppen en bij het Baldakijn van uw openbaring op de hoogste
heuvelen, mij genadiglijk bij te staan datgene te doen wat Uw wil heeft
verlangd en Uw plan heeft geopenbaard. Gij ziet mij, o mijn God, mij
vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de
Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij vastklemmen aan de zoom
van de mantel waaraan allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat
zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw schoonheid die boven de horizon van
eeuwigheid gloort, een Schoonheid voor welke, zodra zij zich openbaart,
het rijk van schoonheid zich in aanbidding neerbuigt om haar met
schallende tonen te verheerlijken, mij toe te staan dat ik sterve jegens
alles wat ik bezit en leve voor alles wat U toebehoort. Gij ziet mij, o
mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de
Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij de openbaring van Uw Naam, de Welbeminde, door
wie het hart van Uw geliefden werd verteerd en de ziel van allen die op
aarde verblijven zich hoog heeft verheven, mij te helpen U te gedenken
onder Uw schepselen en U te verheerlijken te midden van Uw volk. Gij ziet
mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste,
de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij het geritsel van de goddelijke Lotusboom en
het gemurmel van de bries van Uw woorden in het koninkrijk van Uw namen,
mij ver te verwijderen van alles wat Uw wil verafschuwt, en mij dicht bij
de staat te brengen waarin Hij, Die de Bron van de Dageraad van Uw tekenen
is, heeft gestraald. Gij ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam,
de Heiligste, de Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste,
de Heerlijkste, en mij vastklemmend aan de zoom van de mantel waaraan
allen in deze wereld en in de wereld die komen gaat zich hebben
vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij die Letter door welke, zodra zij uit de mond
van Uw wil was voortgekomen, de oceanen rezen, de winden woeien, de
vruchten te voorschijn kwamen, de bomen opschoten, alle vroegere sporen
verdwenen en alle sluiers vaneen werden gereten, en welke hen die U zijn
toegewijd deed snellen naar het licht van het aangezicht van hun Heer, de
Onbeperkte, aan mij bekend te maken wat in de schatkamers van Uw kennis en
in de bewaarplaatsen van Uw wijsheid verborgen was. Gij ziet mij, o mijn
God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste, de
Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij het vuur van Uw liefde, dat de slaap verdreef
uit de ogen van Uw uitverkorenen en Uw geliefden, die U bij het aanbreken
van de dag loofden en gedachten, mij te rekenen tot hen die hetgeen Gij in
Uw Boek hebt neergezonden en door Uw wil hebt geopenbaard bereikten. Gij
ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de
Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste,
en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld
en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij het licht van Uw aanschijn dat hen die U nabij
zijn ertoe bracht de pijlen van Uw gebod tegemoet te treden, en hen die U
zijn toegewijd ertoe bracht de zwaarden van Uw vijanden op Uw pad te
trotseren, met Uw verhevenste Pen voor mij neer te schrijven hetgeen Gij
hebt neergeschreven voor Uw vertrouwelingen en uitverkorenen. Gij ziet
mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de Stralendste,
de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste, en mij
vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld en in
de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Ik smeek U, o mijn God, bij Uw Naam waardoor Gij hebt geluisterd naar de
roep van Uw geliefden, naar de zuchten van hen die naar U verlangen, naar
het schreien van hen die Uw nabijheid genieten, en naar het gekreun van
hen die U zijn toegewijd, en waardoor Gij de wensen van hen die hun hoop
op U hebben gevestigd hebt vervuld en hun beden hebt ingewilligd door Uw
genade en gunsten, en bij Uw Naam waardoor de oceaan van vergeving voor Uw
gelaat aanzwol en de wolken van Uw goedertierenheid op Uw dienaren
neerregenden, voor een ieder die zich tot U heeft gekeerd en de door U
geboden vasten heeft gehouden, de beloning neer te schrijven die beschikt
is voor hen, die niet spreken dan met Uw goedvinden en die alles wat zij
bezaten opgaven op Uw pad uit liefde tot U.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uzelf, bij Uw tekenen en bij Uw duidelijke
bewijzen, en bij het stralende licht van de Dagster van Uw schoonheid en
Uw Takken, de overtredingen uit te wissen van hen die bij Uw wetten
verbleven en in acht namen wat Gij hun in Uw Boek hebt voorgeschreven. Gij
ziet mij, o mijn God, mij vasthouden aan Uw Naam, de Heiligste, de
Stralendste, de Machtigste, de Grootste, de Verhevenste, de Heerlijkste,
en mij vastklemmen aan de zoom van de mantel waaraan allen in deze wereld
en in de wereld die komen gaat zich hebben vastgeklemd.
Bahá'u'lláh

VERGEVING
131
O mijn God, o mijn Heer, o mijn Meester! Ik smeek U mij het zoeken naar
enig genoegen buiten Uw liefde, enige troost buiten Uw nabijheid, enige
vreugde naast Uw welbehagen, of enig ander bestaan dan gemeenschap met U
te vergeven.
de Báb

132
Ik smeek U, o mijn Heer, mij vergeving te schenken voor ieder noemen
buiten het noemen van U, en voor iedere lof buiten de lof aan U, en voor
ieder genot buiten het genot U nabij te zijn, en voor ieder genoegen
buiten het genoegen van gebed tot U, en voor iedere vreugde buiten de
vreugde van Uw liefde en welbehagen, en voor alles wat mij eigen is en
niet in verband staat met U, o Gij Die de Heer der heren is en Degeen Die
de middelen verschaft en de deuren ontsluit.
de Báb

133
Ik ben mij ervan bewust, o Heer, dat mijn overtredingen mijn gezicht met
schaamte hebben bedekt in Uw tegenwoordigheid, en mijn rug hebben gebogen
in Uw bijzijn, tussen mij en Uw schone aangezicht zijn gekomen, mij van
alle richtingen hebben ingesloten en mij aan alle kanten hebben verhinderd
toegang te verkrijgen tot de openbaringen van Uw hemelse macht.
O Heer! Als Gij mij niet vergeeft, wie is er dan om vergeving te schenken,
en als Gij mij niet genadig zijt, wie is in staat medelijden te tonen?
Glorie zij U, Gij schiep mij toen ik niet-bestaand was en Gij voedde mij
toen ik verstoken was van alle begrip. Geloofd zij U, ieder bewijs van
milddadigheid komt voort uit U en ieder teken van genade is afkomstig van
de schatkamers van Uw machtwoord.
de Báb

134
Ik smeek U om vergeving, o mijn God, en ik vraag U ootmoedig om
vergiffenis op de manier waarop Gij wenst dat Uw dienaren zich tot U
keren. Ik smeek U onze zonden uit te wissen zoals het U, Here, past, en
vergeving te schenken aan mij, mijn ouders en degenen die naar Uw oordeel
de verblijfplaats van Uw liefde hebben betreden op een wijze die Uw
alovertreffende soevereiniteit waardig is en de heerlijkheid van Uw
hemelse macht past.
O mijn God! Gij hebt mijn ziel geïnspireerd haar smeekbede tot U te
richten, en ware het niet vanwege U, dan zou ik U niet aanroepen. Geloofd
en verheerlijkt zijt Gij; ik betuig U lof aangezien Gij Uzelf aan mij
openbaarde, en ik smeek U mij te vergeven omdat ik tekort geschoten ben in
mijn plicht U te kennen en gefaald heb het pad van Uw liefde te
bewandelen.
de Báb

135
O God, mijn God! Uw genade heeft mij moed gegeven en Uw gerechtigheid
vervulde mij met vrees. Gelukkig is de mens, die Gij Uw genade hebt
geschonken, en wee hem, die Uw gerechtigheid ondergaat.
Heer! Ik ben voor Uw gerechtigheid gevlucht en heb Uw genade gezocht; ik
heb mij van Uw toorn afgewend en bid om Uw vergiffenis. Ik smeek U, bij Uw
kracht, Uw soevereiniteit, Uw heerlijkheid en Uw gunst om de mensheid te
verlichten met het licht van Uw kennis, zodat alle dingen van het werk
Uwer handen getuigen, de geheimen van Uw kracht onthullen, en het licht
van Uw kennis zichtbaar maken.
Gij zijt Degeen, Die alle dingen openbaar deed worden en ze bescheen met
het licht van Uw zorg en Uw voorzienigheid.
Gij zijt de Almilddadige, de Genadige.
Bahá'u'lláhBIJZONDERE GEBEDEN
TAFELEN VAN ONTMOETING
136
(Deze tafel wordt gelezen bij de graftomben van Bahá'u'lláh en de Báb en
wordt ook dikwijls gebruikt bij hun gedenkdagen.)
De lof die uit Uw verhevenste Wezen is verschenen en de glorie die uit Uw
luisterrijkste Schoonheid heeft gestraald ruste op U, o Gij Die de
Manifestatie van Grootheid zijt, en de Koning der eeuwigheid, en de Heer
van allen die in de hemel en op aarde zijn! Ik getuig dat door U de
soevereiniteit van God en Zijn heerschappij, en de majesteit van God en
Zijn grootheid zijn onthuld, de Dagsterren van aloude pracht hun luister
in de hemel van Uw onherroepelijk gebod verspreiden, en de Schoonheid van
de Ongeziene boven de horizon der schepping gloort. Ik betuig bovendien
dat met één enkele beweging van Uw Pen Uw uitdrukkelijk bevel "Weest Gij"
is voltrokken, Gods verborgen Geheim is onthuld, al het geschapene in het
leven is geroepen en alle Openbaringen zijn neergezonden.
Bovendien leg ik getuigenis af dat door Uw schoonheid de schoonheid van de
Aangebedene is ontsluierd en door Uw gelaat het gelaat van de
Innig-Begeerde heeft geschenen, en dat Gij door een woord van U tussen al
het geschapene hebt geoordeeld, waardoor zij de U zijn toegewijd opstijgen
naar de top van heerlijkheid en de ongelovigen in de diepste afgrond
vallen.
Ik getuig dat hij die U kent God kent, en dat hij die Uw tegenwoordigheid
bereikt de tegenwoordigheid Gods bereikt. Groot is daarom de
gelukzaligheid van hem die in U gelooft en in Uw tekenen, die zich voor Uw
soevereiniteit verootmoedigt, de eer geniet U te mogen ontmoeten, het
welbehagen van Uw wil bereikt, zich rond U beweegt en voor Uw troon staat.
Wee hem die tegen U zondigt en U verloochent, die Uw tekenen afwijst en Uw
soevereiniteit ontkent, tegen U opstaat en zich voor Uw aangezicht
verhovaardigt, Uw bewijzen betwist, van Uw bewind en Uw heerschappij
wegvlucht en tot de ongelovigen wordt gerekend wier namen door de vingers
van Uw gebod zijn gegrift op Uw heilige Tafelen.
Laat dan, o mijn God en mijn Geliefde, uit de rechterhand van Uw
barmhartigheid en Uw goedertierenheid, de heilige adem van Uw gunsten naar
mij zweven, opdat zij mij van mijzelf en van de wereld wegvoeren naar de
hoven van Uw nabijheid en Uw tegenwoordigheid. Machtig zijt Gij te doen
naar Uw behagen. Gij zijt waarlijk oppermachtig over alles.
Gods gedenken en Zijn lof, en Gods heerlijkheid en Zijn luister rusten op
U, o Gij Die Zijn schoonheid zijt! Ik getuig dat het oog der schepping
nooit heeft gerust op iemand zo verguisd als Gij. Gij waart alle dagen van
Uw leven gedompeld in een oceaan van beproevingen. Er was een tijd dat Gij
geketend en geboeid waart; een andermaal waart Gij bedreigd door het
zwaard van Uw vijanden. Toch hebt Gij ondanks dit alles alle mensen
bevolen na te komen hetgeen aan U werd voorgeschreven door Hem Die de
Alwetende, de Alwijze is.
Moge mijn geest een offer zijn voor het onrecht dat Gij hebt geleden en
mijn ziel een losgeld voor de tegenspoed die Gij hebt verduurd. Ik smeek
God, bij U en bij hen wier gelaat is verlicht door de pracht van het licht
van Uw aangezicht, en die uit liefde voor U al hetgeen hun werd bevolen
zijn nagekomen, om de sluiers weg te nemen die tussen U en Uw schepselen
zijn gekomen, en mij te voorzien van het goede van deze wereld en de
wereld die komen gaat. Gij zijt in waarheid, de Almachtige, de
Verhevenste, de Alglorierijke, de Immervergevende, de Meedogendste.
Zegent Gij, o Heer mijn God, de goddelijke Lotusboom en zijn bladeren,
zijn takken, zijn twijgen, zijn stammen en zijn uitlopers, zolang Uw
voortreffelijkste namen en Uw verhevenste eigenschappen blijven bestaan.
Bescherm hem tegen het kwaad van de aanvaller en de legers van tirannie.
Gij zijt, in waarheid, de Almachtige, de Almogende. Zegent Gij evenzo, o
Heer mijn God, Uw dienaren en Uw dienaressen die U hebben bereikt. Gij
zijt waarlijk de Almilddadige, Wiens genade oneindig is. Geen God is er
buiten U, de Immervergevende, de Edelmoedigste.
Bahá'u'lláh

137
(Dit door 'Abdu'l-Bahá geopenbaarde gebed wordt bij Zijn graftombe gelezen
en is ook voor persoonlijk gebruik bestemd.)
Al wie dit gebed met innige ootmoed zegt, zal vreugde en blijdschap
brengen in het hart van deze Dienaar; het zal zijn als het Hem van
aangezicht tot aangezicht ontmoeten.
Hij is de Alglorierijke.
O God, mijn God! Ootmoedig en met tranen in de ogen hef ik mijn smekende
handen tot U en verberg ik mijn gelaat in het stof van Uw drempel,
verheven boven de kennis van de geleerden en de lofzang van allen die U
verheerlijken. Zie genadiglijk met de blik van barmhartigheid naar Uw
dienaar, nederig en ootmoedig aan Uw deur, en dompel hem in de Oceaan van
Uw eeuwige genade.
Heer! Hij is een Uwer arme en nederige dienaren die geboeid tot U smeekt,
die gevangen in Uw hand vurig tot U bidt, die op U vertrouwend, in tranen
voor Uw aangezicht, U aanroept en smekend tot U zegt:
O Heer, mijn God! Schenk mij Uw genade om Uw geliefden te dienen, sterk
mij in mijn dienstbaarheid aan U, verlicht mijn voorhoofd met het licht
van aanbidding in Uw hof van heiligheid en van gebed tot Uw Koninkrijk van
grootheid. Help mij onzelfzuchtig te zijn aan de hemelse ingang van Uw
poort en sta mij bij om onthecht te zijn aan alles in Uw heilige gebieden.
Heer! Geef mij te drinken uit de kelk van onzelfzuchtigheid, kleed mij met
haar kleed en dompel mij in haar oceaan.
Maak mij als stof op de weg van Uw geliefden en vergun dat ik mijn ziel
offere voor de aarde, geadeld door de voetstappen van Uw uitverkorenen op
Uw weg, o Heer van Glorie in den Hoge.
Met dit gebed roept Uw dienaar tot U bij het gloren van de dag en bij het
vallen van de nacht. Vervul zijn hartsverlangen, o Heer! Verlicht zijn
hart, verblijd zijn gemoed, ontsteek zijn licht, dat hij Uw Zaak en Uw
dienaren moge dienen.
Gij zijt de Schenkende, de Medelijdende, de Almilddadige, de Genadige, de
Barmhartige, de Meedogende!
'Abdu'l-Bahá

TAFEL VAN AHMAD
"Aan deze dagelijkse verplichte gebeden en aan enkele speciale gebeden
zoals het genezingsgebed en de Tafel van Ahmad heeft Bahá'u'lláh een
bijzondere kracht en betekenis verleend en deze moeten daarom als zodanig
worden aanvaard. De gelovigen moeten deze gebeden met onvoorwaardelijk
geloof en vertrouwen zeggen, opdat zij hierdoor steeds inniger in God
zullen opgaan en zich steeds meer vereenzelvigen met Zijn wetten en
voorschriften."
Uit een brief, geschreven namens Shoghi Effendi.
138
Hij is de Koning, de Alwetende, de Wijze!
Hoor, de Nachtegaal van het Paradijs zingt op de twijgen van de Boom van
Eeuwigheid met heilige en liefelijke melodie. Hij verkondigt de oprechten
de blijde tijding van het nabijzijn van God, roept de gelovigen in de
goddelijke Eenheid op tot de hof van de Tegenwoordigheid van de
Grootmoedige, meldt de onthechten de boodschap die door God, de Koning, de
Glorierijke, de Weergaloze, is geopenbaard en leidt de geliefden tot de
zetel van heiligheid en tot deze stralende Schoonheid.
Waarlijk, dit is die allergrootste Schoonheid, voorzegd in de Boeken der
Boodschappers, door Wie de waarheid zal worden onderscheiden van de
dwaling en de wijsheid van ieder gebod zal worden getoetst. Waarlijk, Hij
is de Boom des Levens en brengt de vruchten voort van God, de Verhevene,
de Machtige, de Grote!
O Ahmad! Getuig dat Hij waarlijk God is en dat er geen God is buiten Hem,
de Koning, de Beschermer, de Onvergelijkelijke, de Almachtige. En dat
Degeen Die Hij uitzond onder de naam 'Alí8 waarlijk van God kwam, naar
Wiens geboden wij ons allen voegen.
Zeg: o volk, gehoorzaamt de voorschriften Gods, welke in de Bayán zijn
bevolen door de Glorierijke, de Wijze. Waarlijk, Hij is de Koning der
Boodschappers en Zijn boek is het Moederboek - verstond gij het slechts.
Aldus doet de Nachtegaal u uit deze gevangenis Zijn roep horen. Hij heeft
slechts deze klare boodschap te brengen. Al wie dit wenst, kere zich van
deze raad af en al wie dit wenst, kieze de weg naar zijn Heer.
O mensen, als gij deze verzen verloochent, door welk bewijs hebt gij dan
in God geloofd? Toont het, o gij trouwelozen.
Neen, bij Hem in Wiens hand mijn ziel is, zij zijn niet en zullen nooit in
staat zijn dit te doen, zelfs niet al zouden zij zich verbinden om elkaar
te helpen.
O Ahmad! Vergeet Mijn weldaden niet terwijl Ik afwezig ben. Gedenk in uw
dagen Mijn dagen en Mijn smart en verbanning in deze afgelegen gevangenis.
En wees zo trouw aan Mijn liefde, dat uw hart niet zal weifelen, zelfs als
de zwaarden der vijanden op u neerregenen en al de hemelen en de aarde
tegen u opstaan.
Wees als een vuurzuil voor Mijn vijanden en een rivier van eeuwig leven
voor Mijn geliefden en behoor niet tot hen die twijfelen.
En als gij door beproevingen wordt overvallen op Mijn weg of vernederd om
Mijnentwil, wees niet bezorgd.
Vertrouw op God, uw God en de Heer uwer vaderen. Want de mensen gaan
dwaalwegen, verstoken van het vermogen God met eigen oog te zien of met
eigen oor Zijn melodie te horen. Zo vonden Wij hen, gelijk ook gij
getuigt. Aldus werd hun bijgeloof een sluier tussen hen en hun eigen hart
en weerhield het hen van de weg van God, de Verhevene, de Grote.
Wees in uzelf verzekerd dat hij, die zich van deze Schoonheid afwendt,
zich waarlijk ook van de Boodschappers in het verleden heeft afgewend en
dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid vol hoogmoed is jegens God.
Leer deze Tafel goed, o Ahmad. Zing haar gedurende uw dagen en onttrek u
daar niet aan. Want God bestemde voor degeen die haar zegt waarlijk de
beloning van honderd martelaren, en het voorrecht te dienen in beide
werelden. Deze gunsten hebben Wij u geschonken als een weldaad van Onze
kant en een genade van Onze tegenwoordigheid opdat gij behore tot hen die
dankbaar zijn.
Bij God! Leest iemand die in smart of kommer is in volkomen oprechtheid
deze Tafel, dan zal God zijn verdriet verdrijven, zijn moeilijkheden
oplossen en zijn beproevingen wegnemen.
Waarlijk, Hij is de Genadige, de Meedogende. Ere zij God, de Heer aller
werelden.
Bahá'u'lláh

VUURTAFEL
139
In naam van God, de Aloude, de Allergrootste.
Waarlijk, de harten der oprechten worden verteerd door het vuur van
scheiding: waar is de glans van het licht van Uw Aangezicht, o Geliefde
der werelden?
Degenen die U nabij zijn zijn verlaten in het duister van troosteloosheid:
waar is het morgenlicht van Uw hereniging, o Verlangen der werelden?
De lichamen van Uw uitverkorenen liggen sidderend terneer op verre kusten:
waar is de oceaan van Uw aanwezigheid, o Betoverende der werelden?
Verlangend zijn de handen geheven naar de hemel van Uw genade en
overvloed: waar zijn de regens van Uw gaven, o Verhoorder der werelden?
De ongelovigen zijn aan alle zijden in tirannie opgestaan: waar is de
dwingende kracht van Uw bestierende pen, o Veroveraar der werelden?
Het blaffen der honden is luid aan alle kanten: waar is de leeuw uit het
woud van Uw macht, o Kastijder der werelden?
Koude houdt de gehele mensheid in zijn greep: waar is de warmte van Uw
liefde, o Vuur der werelden?
Rampspoed heeft zijn hoogtepunt bereikt: waar zijn de tekenen van Uw
bijstand, o Heil der werelden?
Duisternis heeft de meeste volkeren omsloten: waar is de schittering van
Uw luister, o Stralend Licht der werelden?
De hoofden der mensen reiken voorwaarts in boosaardigheid: waar zijn de
zwaarden van Uw wraak, o Vernietiger der werelden?
Vernedering heeft zijn diepste punt bereikt: waar zijn de zinnebeelden van
Uw glorie, o Glorie der werelden?
Smarten hebben de Openbaarder van Uw Naam, de Albarmhartige, bezocht: waar
is de vreugde van de dageraad van Uw Openbaring, o Verrukking der
werelden?
Benauwenis prangt alle volkeren der aarde: waar zijn de vaandels van Uw
blijdschap, o Vreugde der werelden?
Gij ziet de Dageraadsplaats Uwer tekenen versluierd door kwade
influisteringen: waar zijn de vingers van Uw macht, o Kracht der werelden?

Hevige dorst kwelt alle mensen: waar is de rivier van Uw milddadigheid, o
Barmhartigheid der werelden?
Begeerte houdt de gehele mensheid in zijn greep: waar zijn de
belichamingen van onthechting, o Heer der werelden?
Gij ziet deze Verguisde eenzaam in ballingschap: waar zijn de hemelse
heerscharen van Uw Gebod, o Soeverein der werelden?
Ik ben verlaten in een vreemd land: waar zijn de zinnebeelden van Uw
trouw, o Vertrouwen der werelden?
De kwellingen des doods hebben alle mensen in hun greep: waar is het
aanzwellen van Uw oceaan van eeuwig leven, o Leven der werelden?
De inblazingen van Satan zijn geademd in alle schepselen: waar is de
meteoor van Uw vuur, o Licht der werelden?
De roes van hartstocht heeft de meeste mensen verdorven: waar zijn de
dageraden van zuiverheid, o Verlangen der werelden?
Gij ziet deze Verguisde omringd door tirannie temidden van de Syriërs:
waar is het schijnsel van Uw ochtendgloren, o Licht der werelden?
Gij ziet Mij, verboden te spreken: vanwaar zullen dan Uw melodieën
ontspringen, o Nachtegaal der werelden?
De meeste mensen zijn gehuld in hersenschimmen en ijdele inbeeldingen:
waar zijn de vertolkers van Uw zekerheid, o Rust en Zekerheid der
werelden?
Bahá gaat ten onder in een zee van tegenspoed: waar is de Ark van Uw
redding, o Redder der werelden?
Gij ziet de Dageraad van Uw woorden te midden van het duister der
schepping: waar is de zon aan de hemel van Uw genade, o Lichtschenkende
der werelden?
De lampen van waarheid en zuiverheid, van trouw en eer zijn gedoofd: waar
zijn de tekenen van Uw wrekende toorn, o Eerste Oorzaak der werelden?
Kunt Gij iemand vinden die voor U is opgekomen, of die overdenkt hetgeen
Hem is overkomen in het pad van Uw liefde? Nu stokt Mijn pen, o Geliefde
der werelden.
De takken van de goddelijke Lotusboom liggen gebroken door de stormvlagen
van het noodlot: waar zijn de banieren van Uw bijstand, o Voorvechter der
werelden?
Dit Gelaat is verborgen in het stof van laster: waar is de bries van Uw
mededogen, o Barmhartige der werelden?
Het gewaad van heiligheid wordt bezoedeld door het volk van bedrog: waar
is het kleed van Uw heiligheid, o Sieraad der werelden?
De zee van genade is verstild door hetgeen de handen der mensen hebben
aangericht: waar zijn de golven van Uw milddadigheid, o Verlangen der
werelden?
De deur die voert naar de goddelijke Tegenwoordigheid is gesloten door de
tirannie van Uw vijanden: waar is de sleutel tot Uw gaven, o Ontsluiter
der werelden?
De bladeren zijn vergeeld door de vergiftigende winden van oproer: waar is
de regen uit de wolken van Uw milddadigheid, o Milde Gever der werelden?
Het heelal wordt verduisterd door het stof der zonde: waar is de bries van
Uw vergiffenis, o Vergever der werelden?
Deze Jongeling is eenzaam in een troosteloos land: waar is de regen van Uw
hemelse genade, o Schenker der werelden?
O Meest Verheven Pen, wij hebben Uw allerzoetste roep gehoord in het rijk
van eeuwigheid: leen Uw oor aan hetgeen de Tong van Grootheid verwoordt, o
Verguisde der werelden!
Ware het niet vanwege de koude, hoe zou de warmte van Uw woorden kunnen
zegevieren, o Vertolker der werelden?
Ware het niet vanwege rampspoed, hoe zou de zon van Uw geduld kunnen
schijnen, o Licht der werelden?
Treur niet vanwege de goddelozen, Gij zijt geschapen om te verdragen en te
verduren, o Geduld der werelden.
Hoe zoet was Uw morgenlicht aan de horizon van het Verbond te midden van
de oproerlingen, en Uw vurig verlangen naar God, o Liefde der werelden.
Door U werd de banier van onafhankelijkheid geplant op de hoogste toppen,
en de zee van milddadigheid zwol aan, o Vervoering der werelden.
Door Uw Alleen-zijn scheen de Zon van Een-zijn, en door Uw verbanning werd
het land van Eenheid getooid. Wees geduldig, o Gij Banneling der werelden.

Wij hebben vernedering tot het gewaad van glorie gemaakt, en bezoeking tot
de tooi van Uw tempel, o Trots der werelden.
Gij ziet de harten vervuld van haat, en om dit te verhullen is aan U, o
Gij Verheler van de zonden der werelden.
Als de zwaarden flitsen, ga voorwaarts! Als de pijlen vliegen, ruk op! O
Gij Offer der werelden.
Weeklaagt Gij of zal ik weeklagen? Veeleer zal ik wenen over het geringe
aantal van Uw voorvechters, o Gij Oorzaak van het weeklagen der werelden.
Voorzeker, Ik heb Uw Roep gehoord, o Alglorierijke Geliefde: en nu is het
gelaat van Bahá in vlam door de hitte van kwelling en door het vuur van Uw
stralend woord, en Hij is getrouwelijk opgestaan op de offerplaats, ziende
naar Uw welbehagen, o Bestierder der werelden.
O 'Alí-Akbar, dank Uw Heer voor deze Tafel waaruit gij de zoete geuren van
Mijn zachtmoedigheid kunt inademen, en ken hetgeen Ons is overkomen op het
pad van God, de Aangebedene van alle werelden.
Zouden alle dienaren dit lezen en overdenken, dan zal in hun aderen een
vuur ontbranden dat de werelden in vuur en vlam zal zetten.
Bahá'u'lláh
DE MAANDEN VAN DE BAHÁ'Í KALENDER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Arabisch
Bahá
Jalál
Jamál
'Azamat
Núr
Rahmat
Kalimát
Kamál
Asmá'
'Izzat
Mashíyyat
'Ilm
Qudrat
Qawl
Masá'il
Sharaf
Sultán
Mulk
'Alá' Nederlands
Pracht
Heerlijkheid
Schoonheid
Grootheid
Licht
Genade
Woorden
Volmaaktheid
Namen
Macht
Wil
Kennis
Kracht
Spraak
Vragen
Eer
Soevereiniteit
Heerschappij
Verhevenheid Eerste dag
21 maart
9 april
28 april
17 mei
5 juni
24 juni
13 juli
1 augustus
20 augustus
8 september
27 september
16 oktober
4 november
23 november
12 december
31 december
19 januari
7 februari
2 maart

schrikkeldagen: 26 februari tot 2 maart.
vastenperiode: 2 maart tot 21 maart.DE BAHÁ'Í HEILIGE DAGEN
Naw Rúz (Bahá'í nieuwjaar), 21 maart
Feest van Ridván (Verkondiging van Bahá'u'lláh):
- 1e dag, 21 april
- 9e dag, 29 april
- 12e dag, 2 mei
Verkondiging van de Báb, 23 mei
Hemelvaart van Bahá'u'lláh, 29 mei
Marteldood van de Báb, 9 juli
Geboortedag van de Báb, 20 oktober
Geboortedag van Bahá'u'lláh, 12 novemberANDERE BIJZONDERE DAGEN
Geboortedag van 'Abdu'l-Bahá, 23 mei
Dag des Verbonds, 26 november
Verscheiden van 'Abdu'l-Bahá, 28 novemberNOTEN
1. Ridván. terug
2. Qur'án 51: 5b terug
3. Qur'án 55: 19-22 terug
4. 21 maart terug
5. Jezus terug
6. Mohammed terug
7. de dagen van Há, de schrikkeldagen. terug
8. d.i. de Báb terugINDEX
Angst 9, 10, 12, 52, 92, 139
Avond 4-5
Barmhartigheid 39, 131-135
Beproevingen 6-12, 58-62, 77, 139
Bescherming 4, 5, 9, 13-15, 27, 50-52, 66, 70, 74, 88, 93-95, 129
Bijeenkomst 16-18, 45
Dankbaarheid 34, 53, 76-86, 101, 109, 126, 127
Dienstbaarheid 10, 15, 16, 37, 58, 65, 89, 106, 110, 130, 137
Doel1-3, 83
Echtgenoot55
Eenheid 19-22, 29, 44, 65, 85, 114
Een-zijn, enig-zijn 1, 2, 20, 29, 81, 97
Eer 80, 81
Fonds 23
Gebod 3, 6, 21, 82, 90, 104, 123, 128-130
Geestelijke Raad 44-46
Gehoorzaamheid 19, 41, 89, 128-130, 138
Genade 24, 82, 84, 114, 124, 131-135
Genezing 47-52
Gezin 53-55, 63-65
Glorie 9, 30, 33, 42, 58, 62, 81, 82, 86, 105
Groei 24-42, 60, 61, 123
Grootheid 81
Hart 12, 14, 33, 39, 70, 99, 107
Heerlijkheid 9, 30, 33, 42, 58, 61, 62, 81, 82, 86, 92, 105
Heerschappij 79-81
Hoop 11, 13, 30, 31, 40, 47, 60, 104, 123, 130
Hulp 58-62, 77, 78, 84, 87, 88, 111
Huwelijk 63-65
Jongeren 66-68
Kennis 21, 34, 40, 59, 86, 97
Kinderen 53, 67-75
Kracht 19, 80, 98, 109, 112, 113, 115, 124
Leiding 8, 18-22, 30, 51, 69-72, 98
Lente 59
Licht 15, 16, 20, 21, 70, 86, 97, 104, 116
Liefde 18, 20, 21, 34, 60, 94
Lof 27, 76-86
Macht 26, 35, 79, 80
Martelaren 87-89
Milddadigheid 10, 17, 18, 23, 34, 39, 41, 48, 59
Naam namen 3, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 47, 51, 58, 65, 76-86
Nacht 4-5, 13, 42, 110
Naw-Rúz 90
Nederigheid 1-3, 34, 114
Onthechting 40, 104, 116-125
Ochtend 91-95, 110
Onderricht 15, 96-115, 125
Ouders 54, 134
Overledenen 117-121
Pracht 41, 95, 108, 109, 116, 123, 136
Plan van God 8, 21, 85, 109-115, 130
Rechtvaardigheid 36
Schoonheid 3, 13, 30, 31, 41, 42, 50, 51, 60, 89, 114, 130
Schrikkeldagen 122
Soevereiniteit 10, 28, 31, 76, 79-82, 88, 97, 99
Standvastigheid 2, 3, 29, 32, 41, 123-125
Troost toevlucht 11, 12, 15, 60, 114, 131, 139
Trouw 23, 29, 41, 87, 89, 93, 94
Twijfel 92
Vasten 128-130
Verbond 17, 21, 41, 56, 125
Vergeving 15, 83, 131-135
Verhevenheid 80-86
Verlangen 3, 4, 11, 30, 33, 40, 76, 79, 82-84, 88, 139
Volmaaktheid 13, 76-86
Vrees 9, 10, 12, 52, 92, 139
Vreugde 12, 33, 52, 79, 116
Waarheid 27, 42, 80, 101, 108, 123, 138
Welsprekendheid 15, 99, 104, 108, 109, 113, 125
Werelden 3, 82, 120, 138, 139
Wil 3, 8, 28, 32, 79, 81, 95, 104, 130
Woord woorden 15, 17, 105
Wijsheid 21, 34, 40, 59, 86, 97, 99
Zaak 56
Zekerheid 89, 92, 97
Ziel 10, 12, 29, 59, 77, 88, 89, 105, 116, 129, 134, 136, 138
Zorgen zorg 12, 14, 62
Zuiverheid 12-14, 29, 32, 33, 37, 52, 81, 104, 121
© 1986, 1998 Stichting Bahá'í Literatuur, Den Haag.
Laatst gewijzigd: 31-08-1998

Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2020 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Imprint | Change Interface Language: DE