Lesen: De Internationale Baha'i-GemeenschapDe Internationale Baha'i-Gemeenschap
Baha'i International Community

* Geschiedenis
* Verklaringen
Geschiedenis van actieve samenwerking met de Verenigde Naties
Baha'i International Community of BIC is de naam waaronder de Internationale Baha'i-Gemeenschap bekend is bij de Verenigde Naties en andere internationale fora. De betrokkenheid stamt al uit de tijd van de voorbereiding voor de oprichting van het Internationaal Gerechtshof in het begin van deze eeuw, toen 'Abdu'l-Baha op verzoek van de organisatie in een brief zijn adviezen gaf.
In 1945 waren baha'i-vertegenwoordigers aanwezig op de historische conferentie te San Fransisco waar de Verenigde Naties werd opgericht. In maart 1948 werd Baha'i International Community door het Departement Voorlichting van de VN voor het eerst geregistreerd als intenationale non-gouvernementele organisatie (ngo). In 1970 werd Baha'i International Community de consultatieve status, categorie II toegekend bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN. In 1976 volgde de consultatieve status bij het VN-kinderfonds (UNICEF), en in 1989 het samenwerkingsverband met de wereldgezondheidsraad (WHO). In 1985 richtte Baha'i International Community haar Bureau Voorlichting op, in 1989 het Bureau voor het Milieu en in 1992 het Bureau voor de Vooruitgang van de Vrouw.
Baha'i International Community is betrokken bij een breed scala van projecten en kwesties van de VN, inclusief de verbetering van de positie van de vrouw, sociale en economische ontwikkeling, milieu, mensenrechten en vrede. Baha'i-gemeenschappen hebben ruime ervaring met het aanmoedigen van algemene deelname, bevorderen van de rol van vrouwen bij processen van besluitvorming en het voorkomen van drugmisbruik. Duurzame ontwikkeling, zorg voor de bescherming van minderheidsgroepen, pogingen om racisme uit te bannen en opvoeding in mensenrechten behoren ook tot de activiteiten waarmee baha'i-gemeenschappen zich bezighouden.
Al meer dan 25 jaar maakt Baha'i International Community deze ervaringen en die op andere gebieden via haar consultatieve status en samenwerkingsverband bij de speciale afdelingen van de VN bekend. Een uitgebreide verzameling verklaringen getuigt van de actieve deelname van Baha'i International Community aan tal van conferenties en haar betrokkenheid bij vele gebeurtenissen en projecten. Deze verklaringen zijn in het Engels op het web beschikbaar. Een selectie is in het Nederlands vertaald. BIC geeft ook het tijdschrift OneCountry uit.
Verklaringen
Baha'u'llah
Kort overzicht van het leven en werk van Baha'u'llah, geschreven ter gelegenheid van zijn 100ste sterfdag in 1992.
Duurzame Ontwikkeling en de menselijke geest
De geestelijke zijde van de mens kan worden gezien als de bron van eigenschappen die bekrompen eigenbelang overstijgen
Het Gezin in een wereldgemeenschap
Het gezin nog steeds als hoeksteen van de samenleving
Instrumenten voor Sociale Ontwikkeling
Over het gebruik van opvoeding, onderwijs, de media en kunst bij sociale ontwikkeling
De Kitab-i-Aqdas, een plaatsbepaling in de baha'i-literatuur
Verklaring naar aanleiding van de eerste uitgave van De Kitab-i-Aqdas, Het Heiligste Boek, in 1992.
Naar een Ontwikkelingsmodel voor de 21e eeuw
Korte stellingname over methode en doelstelling van ontwikkelingsbeleid. Later is over hetzelfde onderwerp het veel uitgebreidere 'De Welvaart van de Mensheid' verschenen
De Natuur
Verklaring naar aanleiding van het toetreden in 1987 tot het wereldwijde netwerk tot natuurbehoud van de grote religies en het Wereldnatuurfonds
Vrouwen en mannen: partnerschap voor een gezonde planeet
Mannen en vrouwen samen zullen het morele en psychologische klimaat helpen creeren waarin vrede kan ontstaan
De Rol van Religie bij Sociale Ontwikkeling
Korte verklaring over de rol van religie bij de sociale ontwikkeling van de planeet
De welvaart van de mensheid
Visie op de richting die wij als mensheid dienen te gaan, gezien vanuit het stadium van ontwikkeling waar wij ons nu bevinden
Wereldburgerschap: een wereldomvattende ethiek voor duurzame ontwikkeling
Over het belang van dit kernbegrip in de collectieve bewustwording en ontwikkeling van de mensheid
Wie schrijft de toekomst?
Bespiegelingen over de twintigste eeuw(c) 1998 Bureau Voorlichting van de Nederlandse Baha'i-gemeenschap
Laatst gewijzigd: 22-11-1999

Holy-Writings.com v2.7 (213613) © 2005 - 2020 Emanuel V. Towfigh & Peter Hoerster | Impressum | Change Interface Language: EN